Welkom

[framed_box]

vanBnaarJBinnenkort verwacht:

Jes.28:20: “Ga weg uit Babel, vlucht weg van de Chaldeeën, verkondig met luide vreugdezang, laat dit horen, draag het uit tot aan het einde der aarde, zeg: JHWH heeft Zijn knecht Jakob (heel Israel) verlost.”

Op.18:2a: “En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon…”
Op.18:4: “En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.

Vader JHWH roept in deze laatste dagen Zijn verbondsvolk op om zich gereed te maken voor de laatste en grootste exodus van Babylon naar Jeruzalem.

 

[/framed_box]

[framed_box]

sunrise“Gij weet zelf heel goed…”

okt-2012 Het uur van Zijn komst ; Deel 2
nov-2012 Je maakt deel uit van Israel ; Deel 2

 

 

In de nieuwe serie Bijbelstudies met als titel “Gij weet zelf heel goed”, wordt u verteld hoe u op de komst van Jeshua en ‘De Dag des Heren’ kunt voorbereiden.

[/framed_box]

[framed_box]

In de dagen vòòrde Dag des Heren”

Een vervolg op de serie ‘In de laatste dagen’

07-11-2011 Kinderen van het Licht.
01-01-2012 Wie of wat gelooft jij?
28-01-2012 Het beest uit de zee (1)
28-02-2012 Het beest uit de zee (2)
11-04-2012 De laatste koninkrijken
12-05-2012 De laatste teken(nen)
11-06-2012 Ben je voorbereid?

opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen.  (1.Thess.3:13)

[/framed_box]

[framed_box]

Het Evangelie van Het Koninkrijk van God

1. Zoek eerst Het Koninkrijk van God
2. Het Koninkrijk van God is bij je
3. Het Koninkrijk van God binnengaan
4. Leven in het Koninkrijk van God

En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk (Mat.4:23).

[/framed_box]

[framed_box]

Van het kruis naar het Koninkrijk

1. Introductie
2. Het Woord van God
3. Gods Gerechtigheid
4. Het Woord verkondigd door Jezus
5. Jezus is ‘Het Levende Woord’
6. De rechtvaardigen Gods
7. Gods eeuwige verbonden
8. Het Nieuwe Verbond
9. Paulus aan het woord
10. Eén God, één Volk, één Koninkrijk

Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde: hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots (Luc.6:48).
[/framed_box]

[framed_box]

Het Alpa en Omega plan

0. Het sabbat-verbond
1. Pesach
2. Feest van de ongezuurde broden
3. Eerstelingen feest
4. Sjavuot (Pinksterfeest)
5. Jom Teruah (Bazuinfeest)
6. Jom Kippur
7. Sukot (loofhuttenfeest)

Deze lessen worden op dit moment herschreven.

[/framed_box]

[framed_box]

De Charisma van JHWH

1. (in)Leiding
2. Een woord van Wijsheid
3. Een woord van Kennis
4. Geloof
5. Genezing
6. Kracht
7. Profeteren
8. Het onderscheiden van geesten

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb (Joh.14:26).  

[/framed_box]

[framed_box]

In de laatste dagen

1. De laatste generatie
2. Het is tijd
3. De weg naar huis
4. Het moment van thuiskomen

Dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. 
Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft (Ef.2:12-14)

[/framed_box]