3. Als in de dagen van Noach

Wees dan waakzaam!  deel 3

Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal” (Mat.24:21). Tegen Zijn discipelen sprak Jeshua bovenstaande woorden die over de gebeurtenissen gaan die vlak voor en tijdens Zijn wederkomst zullen plaatsvinden.

Mat.24:37-39 Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Er is niets mis met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, zolang het volgens de Thora geoorloofd is. Waarom waarschuwt Jeshua ons dan voor deze dagen die zullen lijken op de dagen in de tijd van Noach, voordat hij en zijn gezin de ark binnengingen? Hiervoor moeten we terug naar Genesis hoofdstuk 6. Maar om meer achtergrondinformatie over deze tijd van Noach te verkrijgen gaan we eerst naar het boek Openbaringen hoofdstuk 9.

Op.9: 1-12      En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, vijf maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden. En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten. En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereedgemaakt zijn. En op hun koppen droegen zij kransen als van goud, en hun gezichten leken op gezichten van mensen. En zij hadden haar als haar van vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen. En zij hadden borstharnassen van ijzer, en het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. En zij hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten. En zij hadden de macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. Het ene wee is voorbijgegaan. Zie, nog twee weeën komen hierna.

Deze gebeurtenissen beginnen bij het horen van de vijfde bazuin en lopen parallel met de eerste ‘wee’. De zesde bazuin loopt parallel met de tweede ‘wee’ en de zevende bazuin met de derde en laatste ‘wee’. Nu kunnen we ook weten hoe lang deze drie weeën samen duren, namelijk vijf maanden. Immers aan het einde van deze gebeurtenis zal Abaddon c.q. Apollyon (de verwoester), het beest uit de aarde met twee horens als dat van een lam maar dat sprak als een draak (Op.13:11), gevangen genomen worden en in een poel van vuur gegooid. De rest van zijn leger dat uit de put kwam wordt gedood.

Op.19:20        En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen (de sprinkhanen uit de put die eruit zagen als paarden, gezichten van mensen, haar van vrouwen en tanden van leeuwen hadden) werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.Eerst wordt er afgerekend met de gevallen engelen, op een later tijdstip met de volken die zich tegen JHWH gekeerd hebben.

We zien dat de eerste profetie uit de Bijbel die in Genesis 3 vers 15 beschreven wordt, in vervulling gaat. Abaddon is de hoofd-engel en het zaad (nageslacht) van satan. Deze profetie die door JHWH gegeven wordt zegt dat het zaad (nageslacht) van de vrouw en dat is de Messias, die kop (=hoofd) van satan zal vermorzelen.

Gen.3:15         En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht (zaad) en haar nageslacht (zaad); Dat zal u de kop vermorzelen en u zult Het de hiel vermorzelen.

Daarentegen zal hij (het beest Abaddon) proberen de hiel van de vrouw te vermorzelen. De vrouw is het verbondsvolk Israël die wandelt in gerechtigheid. Wandelen in gerechtigheid betekent het opvolgen van de Thora instructies die door JHWH gegeven zijn. Wat raakt het eerste de grond als je wandelt? Je hiel. Waarin probeert het beest Abaddon, je te misleiden? In je wandel in gerechtigheid. Het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest (Op.13:14). Met het hoofd (kop) van satan, de oude slang zelf gebeurt niets dan alleen dat als het zijn tijd is voor 1000 jaar in de bodemloze put gegooid te worden.

Op.20:1-2       En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem,

De vraag is hoe kwam Abaddon en zijn legermacht in de eerste instantie in de bodemloze put (ABYSS) terecht om vervolgens tijdens de eerste ‘wee’ weer losgelaten te worden? Wie zijn zij? Paulus geeft aan dat Abaddon op JHWH’s vastgestelde tijd geopenbaard wordt (2 Thess.2:6). Het antwoord op wie zij zijn wordt gegeven door Judas, een dienstknecht van Jeshua en broer van Jakobus.

Jud.1: 6           En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld.

Judas spreekt hier van gevallen engelen die hun verheerlijkte lichaam verlaten hebben om satan te volgen. Herinner je hoe Johannes hen omschrijft, als sprinkhanen, als paarden met gezichten van mensen, met haar als haar van vrouwen en tanden van leeuwen. In vijf maanden van de grote verdrukking zullen zij als demonen vernietigend tegen de mensheid optreden. Tot dan heeft JHWH hen in bewaring gesteld (opgesloten) in de duisternis, tot de de grote verdrukking op aarde om ze te gebruiken als oordeel. Deze grote verdrukking in de laatste dagen gaat over in ‘de Dag des Heren’ of overlappen elkaar. Het is een periode die nog nooit in de geschiedenis heeft plaatsgevonden. Het is zo erg dat de mensen naar de dood verlangen maar het niet zullen vinden. “En zij zullen ernaar verlangen om te sterven.” Met onze huidige kennis over leven en dood kunnen we deze situatie die komen gaat niet begrijpen of bevatten. Ook Petrus spreekt over deze gevallen engelen. En met twee of drie getuigen staat elk woord vast (Mat.18:16).

2 Petr.2:4        Want als JHWH de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden;

Hoe zijn de engelen dan gevallen en op welke wijze hebben zij gezondigd? Petrus verwijst hiermee naar de dagen van Noach en de dagen van Lot.

2 Petr.2: 5-6   en als JHWH de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht; en als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven.

Vanwege de zonde van de engelen (en mensen) heeft JHWH de zondvloed over de aarde laten komen. Vanwege dezelfde zonde van engelen (en mensen) die goddeloos (niet volgens Zijn instructies) leefden heeft JHWH Sodom en Gomorra tot as verbrand. Dergelijke gebeurtenissen zullen ook plaatsvinden aan het einde van het laatste jaar, voor en tijdens ‘de dag des Heren’ en een verdrukking op aarde geven die ongekend is. Merk op dat het oordeel alleen komt over hen die geen verbond met JHWH hebben, zij die goddeloos zijn. Lucas vermeldt dat Jeshua ook de dagen van Lot genoemd heeft als een gebeurtenis die zich, net als de dagen van Noach, die het einde zal inluiden en een begin maakt met ‘de Dag des Heren’.

Luc.17:28-30  Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.

Ook Lucas bevestigt hier de komst van de gevallen engelen/demonen. Lot werd gered vanwege zijn gerechtigheid, maar Sodom werd omgekeerd vanwege de relatie van mensen met engelen. (Gen.13) Evenzo wanneer de Zoon des mensen geopenbaard zal worden”, Evenzo duidt op een plotselinge komst, wanneer men het niet verwacht en de wereld in een soort gelijke toestand verkeert als in de dagen van Lot. Maar waarin zondigden de gevallen engelen dan in? Wat bedoelt Jeshua met eten, drinken, etc. Wat wordt er bedoeld met de goddeloze levenswijze? Waartoe zijn die gevallen engelen in staat als zij voor 5 maanden worden los gelaten? In Genesis hoofdstuk 6 staat het antwoord.

Gen.6:1-3       En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Toen zei JHWH: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn.

De term Gods zonen of Gods zoon (BEN ELOHIM) kan alleen gegeven worden aan Adam, de eerste mens die door JHWH geschapen is en Jeshua die door Geest Gods verwekt is. En voor de engelen die door JHWH geschapen zijn. Wij worden ook Gods zonen genoemd, tenminste als je door de Geest Gods geleidt wordt (Rom.8:14). Maar deze belofte van Geest vervulde gelovigen speelde zich niet af in de dagen van Noach of Lot. Petrus sprak over gevallen engelen die gezondigd hadden en had het niet over mensen die wedergeboren zijn. Job spreekt meerdere keren over engelen en gaf hen de titel ‘zonen van God’.

Job 1: 6           Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor JHWH te stellen, en onder hen kwam ook de satan. (zie ook Job 2:1)

Job 38:7          terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden?

Het waren de ‘zonen Gods’ of anders gezegd de engelen die de dochters (BENOT ADAM) van de mensen zagen, dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Dit zijn de woorden van Jeshua: “trouwen en ten huwelijk geven” in de dagen van Noach. Maar wacht eens even, engelen huwen toch niet. “Immers, in de opstanding huwen zij niet en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar zij zijn als engelen in de hemel” (Mat.22:30). Dat is geheel juist, althans zo is het ook bedoeld. Maar de gevallen engelen waar wij het over hebben, hebben volgens Petrus gezondigd door de dochters van mensen tot zich te nemen (huwen) en zij hebben volgens Judas hun bestaan en gedaante als engel afgelegd. Kennelijk hebben zij een ander gedaante die op een mens lijkt aangedaan.

Het was JHWH’s bedoeling geweest dat engelen zich niet zouden voortplanten, dat was alleen voor de mens weggelegd. De mens moest zich vermenigvuldigen en talrijk worden zodat het uitsterven tegengegaan zou worden. Wanneer de engelen in hun oorspronkelijke staat zich zouden voortplanten dan zou er een overbevolking van engelen zijn omdat zij geen sterfelijkheid bezitten. Wanneer de wedergeboren mens in de eeuwigheid aan de engelen gelijk is (Luc.20:36) zullen ook zij niet meer sterven maar eeuwig leven hebben. Vandaar dat Mattheus zei dat engelen van oorsprong niet huwen.

Nu dan, de reden waarom Jeshua zei: ”het zal zijn zoals de dagen van Noach, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven”. Het gevolg van huwen is voortplanten en reproduceren. Zo ook in de tijd van Noach waarin de zonen Gods/engelen die ongehoorzaam, rebellerend aan JHWH zijn geweest door zich vrouwen van mensen te nemen, hierdoor in aantal toenamen. Het menselijk ras was even schuldig en vermengde zich met niet-menselijk ras wat een gruwel is in de ogen van JHWH.

Gen.6:4           In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen (NEFLIM) op de aarde, toen Gods zonen (BEN ELOHIM) bij de dochters (BENOT ADAM) van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam.

De kinderen die uit de engelen en mensenvrouwen voortkwamen werden reuzen genoemd en bleken allen geweldenaars tegen JHWH te zijn. Deze reuzen hoorden niet in JHWH’s schepping thuis. Of deze gebeurtenis zich herhaalt, weet ik niet, de tijd zal het leren, maar komen zullen ze, dat is voorzegd. Het zijn de woorden van Jeshua die spreekt over trouwen en ten huwelijk geven. Een ding is zeker, zij die voor een hele lange tijd opgesloten zitten en ten tijde van ‘de dag des Heren’ worden vrijgelaten zullen niet veel goeds brengen. Wees dan waakzaam wanneer deze gevallen engelen in de laatste dagen op aarde tijd zullen zijn. Er is slechts één manier om dit komende oordeel te overleven. JHWH belooft zijn verbondskinderen te verzegelen, zodat je niet hoeft te vrezen.

Op.9:4            En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van Elohim niet op hun voorhoofd hadden.

Op.22:            en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam (JHWH) zal op hun voorhoofden zijn.

Er is nog veel over deze donkere kant van een komende grote verdrukking te zeggen, maar daar wil ik niet meer over uitlaten. Het is alleen belangrijk dat je het weet, dat die verschrikkelijke tijd eraan staat te komen. Ook Daniel wist (al) wat Jeshua in Mattheus 24 vers 21 zou bevestigen. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd” (Dan.12:1b). We zijn nu in drie hoofdstukken lang gewaarschuwd overeenkomstig drie keer een ‘wee’. Vanaf nu draaien we 180 graden om. Onze Vader JHWH heeft een plan om ons veilig door ‘de Dag des Heren’, Zijn toorn over de volken en de wereld heen te loodsen. Wat velen namelijk niet weten is, dat die komende dag min of meer ook een positieve kant heeft, die voor ons van zeer belang is!

Vader JHWH heeft gelijktijdig met de oordelen op ‘de Dag des Heren’ voorzorgmaatregelen getroffen om Zijn verbondsvolk in deze eeuw (AION) te verzamelen en te beschermen tegen het oordeel dat over de aarde komt. Daniel vervolgt met de woorden In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek” (Dan.12:1c). En met het volk wordt héél Israël (Jakob) bedoeld. Ook Jeremia bevestigt deze actie van JHWH.

Jer.30:7          Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden.

Deze belofte van verlossing voor het verbondsvolk van JHWH staat zo vast als een huis. Héél Israël, zowel het huis Juda als het huis Israël/Efraïm zal tijdens die dag, tijdens Jakobs benauwdheid, weer één volk worden, met één Elohim en één verbond. Lees de teksten die daaraan vooraf gaan of die daarop volgen. Blijf altijd in de context!

Jer.30:1-6       Het woord dat van JHWH gekomen is tot Jeremia: Zo zegt JHWH, de Elohim van Israël: Schrijf voor u al de woorden die Ik tot u gesproken heb, in een boek. Want zie, er komen dagen, spreekt JHWH, dat Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Mijn volk, Israël (huis Efraïm) en Juda (huis Juda), zegt JHWH, en Ik hen zal terugbrengen naar het land dat Ik hun vaderen gegeven heb, en zij zullen het in bezit nemen. Dit zijn de woorden die JHWH gesproken heeft tot Israël (huis Efraïm) en tot Juda (huis Juda). Want zo zegt JHWH: Een schrikwekkende stem hebben wij gehoord, angst is er, geen vrede. Vraag toch en zie of een man baren kan? Waarom heb Ik dan iedere man gezien met zijn handen op zijn heupen als een barende vrouw, en waarom zijn alle gezichten lijkbleek weggetrokken?

Tijdens ‘die dag die groot is’ en dan spreken we over ‘de Dag des Heren’ ofwel de toorn Gods, gaan vele beloften (profetieën) in vervulling. JHWH laat Zijn verbondsvolk (Jakob) van ouds weten, hoe?, wanneer? en waar? zij veilig zullen zijn gedurende deze dag van grote verdrukking. Er zal een volk geboren worden, een hereniging plaatsvinden van de twaalf stammen van Jakob (Israël) en een ieder die zich daarbij aansluit. JHWH zal hen persoonlijk uit de natiën (volkeren der aarde) verzamelen. Dit noem ik ”de komende grotere exodus”.

3 Responses to “3. Als in de dagen van Noach”

Read below or add a comment...

 1. Anne says:

  JHWH betekend met vokalen Jehovah. In de kanttekening van de Statenvertaling staat waar gij voorttaan het woord Heere met groten letters geschreven vindt dat aldaar in het Hebreeuws het woord Jehovah of korter Jah staat. Welnu de Jehovah,s getuigen prediken door middel van de Wachttoren en Ontwaakt de aankondiger van Jehovah,s koninkrijk, dat vanaf 1914 de laatste dagen zijn begonnen. Openbaring 12: vanaf vers 7, dat er een oorlog in de hemel was ontstaan Michael en zijn engelen streden tegen de draak met zijn engelen Satan de Duivel genaamd. Deze werd naar de aarde geslingert. Wee de aarde en de zee want de Duivel is tot u neer gedaalt omdat hij weet dat hij een korte tijdsperiode heeft. Vandaar de eerste wereldoorlog in 1914. We leven nu tijdens de tegenwoordigheid van christus die koning in de hemel is geworden, tot Armageddon komt. Mattheus 24: vers 37 tot 42.

 2. Winand says:

  Dag Anne,
  Beter is om de Naam van Elohim te noemen (vokaal) die de nabestaanden van het volk Israel al voor duizenden jaren gebruiken. Zijn naam wordt door de Israelieten genoemd YAHWEH.
  Dus eerder dan de Jehovah’s getuigen die rond 1840 zijn ontstaan. IK schrijf JHWH (zonder klinkers) omdat dat een gebruikelijke schrijfwijze is.

 3. Anne says:

  Toch is het verkeerd een verkeerde naam te noemen, want we moeten onze gebeden niet aan de demonen slachtofferen. Want Satan doet zich voor als een engel des lichts, Het is daarom niet groots
  indien ook zijn dienaren zich blijven veranderen in dienaren van rechtvaardigheid, Maar hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken. 2 Korinthiers 11: 12 tot 15.
  Psalm 83: vers 18. Opdat men weet dat Gij wiens naam Jehovah is Gij alleen de allerhoogste zijt over
  heel de aarde!

Reageer

*