9. Hem tegemoet in de wolken

Wees dan waakzaam!  deel 9

23 september 2015 is een dag om in je agenda aan te merken als een dag waarop alles anders wordt. Op deze eerste potentiële dag is het de grote verzoendag (Jom Kipoer) waarop we op de bazuin (sjofar) blazen om het 70ste jubeljaar aan te kondigen. Enkele dagen na 23 september zal dan ook ‘de Dag des Heren’ aanvangen, of wel het oordeel van JHWH over deze aarde en iedereen die zich daarop bevindt. Voordat deze verschrikkelijke dagen beginnen is het verbondsvolk door arendsvleugels in veiligheid gebracht op een ‘afgesproken plaats’ (Op.12:14), zoals voorzegd in de woestijn onder de volkeren (Ez.20:35). Daar zal zij blijven tot de fysieke komst van Jeshua in het 70ste jubeljaar. Het wachten is ongeveer een jaar als één profetische dag voor één jaar staat.

Jeshua heeft toegezegd dat Hij deze tijd ter wille van de uitverkorenen zal inkorten, met hoeveel dagen dat is weten we niet. Jeshua vertrok 40 dagen na Zijn opstanding naar de Vader, voordat Shavoeot (Pinksteren) begon. Op die dag kreeg de eerste generatie van de vrouw Israël in de Sinaï woestijn de Thora, het Woord van JHWH aangereikt. Als wij op Jom Teruah zijn vertrokken naar onze woestijn ergens op een ‘plaats in te midden van de volken’, is het goed mogelijk dat na 10 dagen de Thora voor eeuwig gegeven wordt. Omdat Jeshua de levende Thora is, zouden wij, héél Israël, het huis Juda en het huis Israël/Efraïm en alle metgezellen die met hen meegaan, wel eens de Thora als verbond in onze harten ontvangen. (Jer.31:31-34) dat even terzijde, de vraag is hoe komen we daar op die ‘afgesproken plaats’ in de woestijn onder de volkeren.

Op.12:14        En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.

In het derde en laatste fragment van de vrouw uit Openbaringen 12 van het visioen dat Johannes zag, krijgen we nu op een drietal vragen een antwoord. Over wie, hoe en wanneer deze profetie in vervulling gaat.

 1. Wie? Het laatste beeld van de vrouw is het overige van haar nageslacht, de laatste generatie, vertegenwoordigt door de 12 stammen van Israël. Het huis Juda, het huis Israël/Efraïm en alle metgezellen die met hen meegaan. Die de geboden van de Vader naleven en het getuigenis van de Messias hebben.
 2. Hoe? We weten dat er een tweede grotere exodus aankomt die ons ergens in de woestijn van de volken zal leiden met als eindbestemming het 1000 jarig Messiaans Koninkrijk.
 3. Wanneer? Wij wandelen niet in duisternis, maar zijn kinderen van het licht. We weten wanneer we ons voor deze exodus moeten verzamelen, ‘een tijd en tijden en een halve tijd’, 70 jubeljaren na de eerste intocht in het beloofde land. Op de dag van Jom Kipoer zal, nadat alle verbondsgelovigen in de wolk zijn, de deur worden gesloten en buiten begint ‘de Dag de Heren’, het laatste oordeel over deze wereld.

We hebben gezien hoe deze dag wordt aangekondigd door vele gelegenheden (bazuinen) en door de “gezette tijden”, de kleine en grote sabbatten van JHWH. Iedere gelovige die in het licht van de Thora wandelt, zal weten wanneer ‘die Dag des Heren’ als een dief in de nacht komt. De andere gelovigen (de dwazen en zij die slapen) zeggen dat niemand ‘die dag’ kan weten, want Jeshua zei: “Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader” (Mat.24:36). Helaas lezen velen niet de context, waar Jeshua naar verwijst met “die dag”; “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan (Mat.24:35). Jeshua verwijst met “die dag” in vers 36, naar het vers daarvoor, de komst van de achtste dag, dat aan het einde van het 1000 jarig vrederijk aanvangt. “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer” (Op.21:1). De overgang van het 1000 jarige Vrederijk naar die achtste dag weet niemand, dan alleen de Vader.

Maar wij spreken en kijken vol verwachting uit naar een andere dag waar jarenlang over gepredikt en gesproken is; het Evangelie van het (komende) Koninkrijk van JHWH. En die dag is aanstaande. Vele gelovigen zijn van mening dat zij deze ‘Dag des Heren‘  niet zullen hoeven meemaken omdat zij vroegtijdig van deze aarde worden weggenomen, weggerukt of opgenomen. ‘Wegneming van deze aarde’ betekent, sterven. “Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden” (Mat.24:40). Ook hier wordt deze waarschuwing die Jeshua geeft, vaak niet in de context gelezen. Let in deze zin op de koppel-woorden ‘Dan… zullen’ ; “Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen” (Mat.24:38-39). Jeshua spreekt hier over het oordeel dat over de wereld komt, voor en tijdens ‘de Dag des Heren’. In beide Bijbelverzen wordt gesproken over het wegnemen of weghalen, verwijderen van deze aarde. Net zoals in de dagen van Noach is dat ook in de dagen van Lot gebeurd. De mensheid in Sodom en Gomorra is door het vuur omgekomen en weggenomen van de aarde maar Lot werd daaruit gered en kreeg een schuilplaats in Soar. (Gen.19:22). Zowel Noach als Lot bleven op de aarde achter want dat is de plaats waar Vader JHWH een speciale plek voor Zijn kinderen heeft voorbereidt. Daarom bad Jeshua voor Zijn volgelingen: “Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze” (Joh.17:15).

Jer.32:37         Zie, Ik ga hen bijeenbrengen uit al de landen waarheen Ik hen in Mijn toorn, in Mijn grimmigheid en in grote verbolgenheid verdreven zal hebben, en Ik zal hen terugbrengen naar deze plaats en hen onbezorgd doen wonen.

De vraag waar vele gelovigen mee worstelen is, hoe worden ‘de twee vleugels van een grote arend’ aan ons gegeven, die ons uiteindelijk naar onze ‘afgesproken plaats’ zullen brengen, dat wat tevens onze bescherming zal zijn en ons ‘buiten het gezichtsveld van de slang’ zal houden. Merk op dat tijdens deze periode in ‘de Dag des Heren’ de verdrukking van de slang en zijn strijd tegen de vrouw gewoon doorgaat. Hij is dan nog niet gevangen genomen om voor 1000 jaar in de poel des vuur geworpen te worden.

De paralleltekst met Openbaringen 12 vers 14 is Exodus 19 vers 4; “U hebt zelf gezien wat Ik (JHWH) met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb.” Volgens Salomo is er niets nieuws onder de zon: wat geweest is zal weer gebeuren. Alleen is de komende tweede grotere exodus zo groot, zo indrukwekkend en massaal, dat er dan niet meer over de eerste exodus gesproken zal worden. ”Daarom zie, er komen dagen, spreekt JHWH, dat men niet meer zal zeggen: Zo waar JHWH leeft, Die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte, maar: Zo waar JHWH leeft, Die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft en Die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Ik hen verdreven had: zij zullen wonen in hun eigen land” (Jer.23:7-8).

Deut.28:49      JHWH zal een volk van ver weg tegen u doen opkomen, van het einde van de aarde, zoals een arend aan komt zweven; een volk waarvan u de taal niet verstaat,

In deze profetische woorden geven Mozes en Johannes te kennen dat het volk dat uitgeleid wordt zal lijken op een arend. “De vrouw vliegt naar de woestijn” en “een volk komt op, zoals een arend aankomt zweven”. Zonder hindernissen en/of tegengehouden te worden gaat zij naar haar ‘afgesproken plaats’ die JHWH bereid heeft. Deze Bijbelse manier van spreken “hoe Ik u op arendsvleugels gedragen heb” duidt op een bovennatuurlijk ingrijpen van JHWH. Ik (JHWH) echter, Ik zal het overblijfsel van Mijn schapen bijeenbrengen uit al de landen waarheen Ik hen verdreven heb” (Jer.23:3a). Het is een persoonlijk ingrijpen van JHWH, ga dus niet op eigen houtje of samen met een groep onder leiding van menselijk initiatief naar het beloofde land. Maar wat betekent het dan en op welke wijze, hoe “vliegen wij dan naar de woestijn?” Een arend staat hoog op een berg, zo staan wij boven alle machten die deze aarde tijsteren. De arend sprijd zijn vleugels en de wind tilt hem op, zo behoren wij door de Ruach van JHWH opgetilt te worden en ons door de wind naar onze ‘afgesproken plaats’ in de woestijn van de volken laten leiden.

Op de eerste dag van de zevende maand Etanim (Tishri) op zondag 13 september 2015 is het Jom Teruah (Bazuinendag). Op die dag kunnen we hetzelfde teken dat Johannes in Openbaringen 12 zag, waarnemen. Van de vrouw bekleed met de zon en maan onder haar voeten. Op die dag zal er ook een zonsverduistering zijn en zal de Bazuin klinken om ons te verzamelen om een laatste bijzondere samenkomst te houden zoals Joël in hoofdstuk 2 vers 15 geprofeteerd heeft. Iedereen zal daar bij zijn, van klein tot groot. Het is goed mogelijk dat op deze dag heel het volk Israël, het huis Juda, het huis Israël/Efraim en alle metgezellen die met hen meegaan door JHWH zal worden verzameld. Iedere lid van het huis Juda, het huis Israël/Efraïm en elke metgezel, is geroepen om terug te keren naar het land van de belofte om deze in te nemen. “En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen” (Gal.3:29). De reis naar het beloofde land gaat op een speciale bovennatuurlijke manier, waar niemand nog ervaring mee heeft gehad, dan alleen zij die in de eerste exodus beschreven worden. En zoals Paulus zegt voor ons tot een voorbeeld.

De verbondsgelovigen die op de aarde achter blijven, vieren op die dag het begin van hun verlossing van de gebondenheid door de macht van deze kwade wereld.“Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken, ja, donkere wolken. Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig volk, zoals er niet geweest is van oude tijden af, en er hierna niet meer zal zijn, jarenlang, van generatie op generatie. Ervóór verteert een vuur, en erachter verzengt een vlam” (Joel 2:2-3). Hier wordt gesproken over een dag van oordeel die over de mensheid en de aarde komt en tegelijkertijd wordt er gesproken over een hereniging van het verbondsvolk van JHWH. En wat voor een volk, een volk dat sinds het ontstaan van de mensheid nog nooit is getoond en in verdere toekomst ook niet meer zal wezen. Merk op dat Joël hier ook spreekt over wolken, ja, donkere wolken. (meervoud) Voor de wetteloze die JHWH niet kennen en de gelovigen die in duisternis wandelen zijn het donkere wolken, maar voor de verbondsgelovigen zijn diezelfde wolken lichtgevend en hoopvol. “Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk was duisternis en tegelijk verlichtte hij de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de ander komen, heel de nacht (Ex.14;20). En “Het volk bleef op een afstand staan, maar Mozes naderde tot de donkere wolk, waar Elohim was (ex.20:21). Een groot en machtig volk verspreid zich over deze aarde uit. Het is de schare die niemand tellen kan, geheel in overeenstemming met het verbond dat JHWH met Abraham sloot. Het is tevens de vervulling van een profetie uit Daniel; “Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde (Dan.2:35). Op deze ‘Dag des Heren‘ zal korte metten gemaakt worden met het koninkrijk van de tegenstander; Babylon zal eindelijk vallen. Een groot verbondsvolk, de laatste generatie van de vrouw Israël zal op deze aarde vertegenwoordigd zijn, als een berg die heel de aarde vervuld.

1.Thes.4:15-17           Want dit zeggen wij u met een woord van JHWH, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

Let op! Wat in 1 Thessalonizensen 4 vers 15 t/m 17 beschreven staat hoeft nog niet te betekenen dat Jeshua fysiek naar de aarde terugkeert, maar Hij is wel vertegenwoordigd in de wolk, net als bij de eerste exodus. Tot deze conclusie ben ik gekomen, omdat er na een bazuin op het moment wanneer Babylon op het punt staat te vallen en vòòrdat ‘de Dag des Heren’ begint er in openbaringen dezelfde melding gemaakt wordt die vaak over het hoofd gezien wordt.

Op. 18:1         Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht, en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid.

Een andere engel (boodschapper) die niet de bazuinen bedient, maar van zichzelf grote macht heeft en in staat is om met Zijn Heerlijkheid, Glorie en Kracht de de gehele aarde te verlichten. Volgens mij kan dit niemand anders zijn dan Jeshua zelf die een boodschap heeft voor Zijn volgelingen. Als je verder leest in Openbaringen 18 zul je zien dat het oordeel over de wetteloze en ongelovige mens gekomen is. Merk op dat de hele aarde in een duistere periode, vlak voor het aanbreken van ‘de Dag des Heren’ met Zijn Glorie verlicht wordt. Wie bevinden zich dan nog op de aarde verspreid? Dat is het verbondsvolk dat JHWH nog bijeen moet brengen. Het Licht van Jeshua komt in de vorm van Zijn Heerlijkheid en Glorie bij de verbondsgelovigen die naar de woestijn der volken gebracht worden. Dit is te vergelijken met de komst van de Wolk der Heerlijkheid, zoals Hij ook bij de eerste exodus aanwezig was.

Paulus zegt in 1 Thess.4 vers 16; op die dag zullen wij in de wolken een ontmoeting met de Geest, Ruach van de Messias hebben zoals Hij ook bij de eerste exodus in de wolk aanwezig was. We spreken hier niet over natuurlijk wolken, zoals we die aan de hemel zien maar we spreken hier over een geestelijke wolk zoals we ook over geestelijke ‘arendsvleugels’ spreken. Zoals je weet bestaan natuurlijke wolken uit waterdruppels die wederkeren naar de aarde om die te bevochtigen. De Bijbel spreekt ook niet dat we ‘op’ een wolk gaan maar dat we ‘in’ de wolk(en) gaan. Paulus heeft het over DE WOLK. Daarnaast kan het Griekse woord dat hier met ‘lucht’ vertaald is ook met ‘adem’ vertaald worden. Dan spreken we over de Heilige Geest, de Ruach van JHWH. Het is Elohim zelf die in de wolk zal nederdalen zoals Hij dat bij de eerste exodus ook deed! En zo zal JHWH ons persoonlijk begeleiden.

1 Kor.10:1-2   En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan, en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Christus.

Waarom zegt Paulus met nadruk dat we dit moeten weten? Waarom is die wolk zo belangrijk. Heeft die wolk iets met onze vlucht naar de woestijn te maken? Daarover zegt Paulus het volgende: “Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is.” Dat zijn wij, de laatste generatie van de vrouw, over wie het einde van de eeuw (AION) zal komen of al gekomen is, dan ondergaan wij dezelfde doop in de wolk zoals de vaderen in de tijd van Mozes, de eerste generatie van de vrouw, die in de eerste exodus ook onder de wolk waren. “En dan zullen zij (wij) de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid (Luk.21:27).

Het verbondsvolk zal in de tweede grotere exodus, net als bij de eerste exodus uit Egypte, alleen vele malen groter, met arendsvleugels, dat betekent in de Wolk van JHWH naar een ‘afgesproken plaats’ in de woestijn van de volken gebracht worden, van daaruit zien we wel verder. Dat ligt niet aan mij maar aan de wolk die ons zal leiden zoals zij ook de eerste generatie van de vrouw geleid heeft. Als er geen wolk is, dan ook geen exodus. Beiden horen onlosmakelijk bij elkaar. Vanaf Genesis tot en met Openbaringen wordt hierover gesproken zodat het verbondsvolk zich hierop kan voorbereiden. Nochtans zijn er maar weinig gelovigen de hiervan op de hoogte zijn, omdat wij, zoals ik eerder aangaf, een ander gedachtegang hebben geleerd. Maar als je de Schrift wilt geloven, geloof dan alleen wat de profeten en apostelen ons leren. Paulus bevestigt wat de profeten verkondigd hebben in 1 Kor. 10 en verwijst naar de gebeurtenissen tijdens de eerste exodus met de focus op de Wolk der heerlijkheid. Dan zien we dat Elohim JHWH zich allereerst aan Zijn kinderen bekend maakte in de Wolk.

Ex.13:21-22    JHWH ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, overdag in een wolkkolom, ’s nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. Overdag ging de wolkkolom het volk voortdurend voor, en ’s nachts de vuurzuil.

Num.9:17-18  Telkens als de wolk zich van de tent verhief trokken de Israëlieten verder, en op de plaats waar de wolk stilhield sloegen ze hun kamp op. Op bevel van JHWH trokken de Israëlieten verder, en op bevel van JHWH sloegen ze hun kamp op. Zolang de wolk op de tabernakel rustte, bleven ze op de plaats waar ze waren.

Tijdens het komende onheil dat op deze aarde zal gaan plaatsvinden is de Ruach (Geest) van JHWH, middels de geestelijke wol(ken) aanwezig bij Zijn kinderen om hen in veiligheid te brengen. JHWH verschijnt in de wolk (Lev.16:2). Terwijl Aäron tot heel de gemeenschap van de Israëlieten sprak en zij zich naar de woestijn keerden, gebeurde het dat, zie, de Heerlijkheid van JHWH in de wolk verscheen (Ex 16:10). Bij de inwijding van de eerste tempel verscheen de wolk van Gods Heerlijkheid en vulde het heiligdom. Bij de tweede Tempel heeft zich dat niet meer voorgedaan, immers het verbond tussen JHWH en het volk was nog steeds verbroken. Ook de ark des verbond, waar de Ketubah, JHWH’s Verbondsakte in opgeborgen was, was niet meer aanwezig in de tweede tempel. Toch zien we de wolk van JHWH weer verschijnen ten dage dat Jeshua op aarde was.

Mat.17:1-5      Zes dagen later nam Jeshua Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij (Jeshua) van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jeshua: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’

Zowel Jeshua, Mozes, Elia, Petrus, Jakobus en Johannes waren in de wolk. Merk op dat Mozes en Elia uit hun dood moeten zijn opgestaan en een nieuw verheerlijkt lichaam gekregen moeten hebben, wilden zij bij deze samenkomst tijdens Soekot (tentenfeest) aanwezig zijn. Ook wanneer wij in de wolk gaan zullen wij Jeshua zien in Zijn Heerlijkheid. Het verschijnsel van de wolk is door de hele Bijbel heen terug te vinden en is een bijbels begrip waarover iedere gelovigen zou moeten weten. Als je ernaar uitstrekt kun je de wolk der Heerlijkheid, de Ruach van JHWH ook vandaag ervaren. Het is de aanwezigheid van JHWH bij/onder de mensen. In Exodus (19:10) werd al gesproken van de Heerlijkheid van JHWH, die Judeërs bekend staat als de Shekinah. De Shekinah is de plaats waar JHWH verblijft, de plaats waar Elohim wil wonen.

We moeten ernaar verlangen en streven om ons vandaag in de wolk van JHWH te begeven.
Ik geef enkele getuigenissen uit mijn eigen leven. Het was eind jaren 80. In de gemeente waar ik toen kwam deed ik veel aan evangelisatiewerk en elke keer zei ik tegen een nieuwe bekeerling dat als er een ongelovige zich bekeerde er een groot feest in de hemel zou zijn. Het was op een ochtend dat ik in de aanbiddingsdienst naar de aanwezigheid van JHWH zocht. Hij bracht me voor het eerst van mijn leven in aanraking met Zijn Wolk en ik zag de hemel geopend en ik zag vele engelen juichen en dansen. Ik weet niet hoelang de ervaring geduurd heeft. Na de dienst kwam de voorganger naar me toe en vroeg me wat ik in ‘de Geest’ gezien had. Menselijkerwijs zou hij dat niet geweten kunnen hebben, want ik had hier geen woord met hem over gesproken. Voor mij was dit een bevestiging, dat de Wolk van JHWH, de Heerlijkheid die ik ervoer echt was.

Deze wolk der Heerlijkheid van JHWH was alles voor mij, ik noemde het naast de Heerlijkheid ook de Zalving, de Glorie, Kracht en de aanwezigheid van Elohim.
Op een bijbelstudieavond kregen wij nieuwe mensen op bezoek, die zich vroom en vreemd gedroegen. Tijdens hun gebed ervoeren zowel mijn vrouw als ik een enorme aanval uit het rijk der duisternis. Op dat moment ervoeren wij de Wolk van JHWH die ons omringde als een dikke glazen muur. Ik kon door de muur van bescherming heen kijken en zag wat er zich aan de andere kant van de muur afspeelde. Maar, ik kon niet door die muur heen breken. Wij ervoeren heel duidelijk de bescherming tegen geestelijke invloeden van buitenaf. Mijn vrouw en ik hebben het er nog regelmatig over. Want op dat moment dat de wolk verscheen, wisten wij dit niet van elkaar, wij ervoeren dus exact hetzelfde. Ik begrijp nu hoe het volk Israël veilig en beschermd in de wolk die als een muur om hen heen was uit Egypte is vertrokken.

Het is al weer een tijdje geleden dat ik naar de zalving van JHWH streefde. Het was wederom tijdens een aanbiddingsdienst. Ik had me voorgenomen om naar de dienst te gaan met als doel om in de glorie en aanwezigheid van JHWH te komen. Het verlangen was zo groot, wat er ook zou gebeure, ik zou en moest de Heerlijkheid van Elohim ervaren. En die ochtend gebeurde het ook. Mijn zoon die tijdens de ochtenddienst in de gemeente naast mij zat, zei na afloop tegen mij: “heeft u zo net de aanwezigheid van de Heer ervaren, als ik dat heb ervaren?”
Dus ook je naasten kunnen deel krijgen aan de ervaring om in de wolk van JHWH te zijn. Velen hebben de Zalving en Heerlijkheid van JHWH in de wolk ervaren, allemaal weer verschillend. Wat ik er alleen maar mee wil zeggen is dat je je kunt voorbereiden en je ernaar kunt uitstrekken om JHWH in de wolk te ontmoeten. “De heerlijkheid van JHWH bleef op de berg Sinaï rusten, en de wolk bedekte hem zes dagen lang. Op de zevende dag riep Hij Mozes, vanuit het midden van de wolk” (Ex.24:16). De heerlijkheid van JHWH verschijnt en is in de wolk.

Er zijn vele teksten in Bijbel die over de wolk der Heerlijkheid van JHWH spreken, ik tel er precies 88 in 80 verzen. Is 888 niet de getalswaarde van de Messias? Bij de arendsvleugels die ons naar onze ‘afgesproken plaats’ in de woestijn brengt gaat het om IN de aanwezigheid, de Glorie en Heerlijkheid van JHWH te zijn. Als JHWH bij machte is om bij de eerste exodus in één wolk aanwezig te zijn om heel Israël te leiden en te beschermen, dan is Hij ook bij machte om in meerdere wolken (meervoud) bij de tweede grotere exodus meerder groepen te leiden en te beschermen en die uiteindelijk na verloop van tijd worden samengevoegd. Het is moeilijk te bevatten, als je de wolk van Zijn Heerlijkheid nog niet eerder hebt meegemaakt, maar je zult het begrijpen wanneer je in de wolk bent.

Hand.11:26    En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden.

De volgelingen van Jeshua in de gemeente te Antiochië die een jaar lang door de apostelen onderwezen waren, werden voor het eerste christenen genoemd. Het woord ‘christenen’ is een afgeleide vertaling van het Griekse woord  ‘Christos‘. En Christos het is hetzelfde Hebreeuwse woord “Messiach“. Een betere en mooiere vertaling naar het Nederlands (vind ik zelf) is ‘zalving‘. De gemeenteleden in de gemeente te Antiochië noemde zichzelf ‘de gezalfden’ (van JHWH) naar het beeld van Jeshua. Want Jeshua is DE GEZALFDE (De Messias). Ook zij, de gemeenteleden te Antiochië hebben de zalving (Wolk) van JHWH ervaren net zoals Jeshua zei: “De Geest van JHWH is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft“, (Luc.4:18)

Micha.2:12-13            Ik (JHWH) zal u, Jakob (heel Israël), zeker verzamelen, geheel en al (alle 12 stammen). Ik zal het overblijfsel van Israël zeker bijeenbrengen. Ik zal het samenbrengen als schapen van Bozra, als een kudde midden in zijn weide. Het zal er gonzen van de mensen. De Doorbreker trekt vóór hen op. Zij zullen doorbreken, door de poort trekken en daardoor naar buiten gaan. Hun Koning gaat vóór hen uit, JHWH gaat aan de spits.

De betekenis van Bozra is schaapskooi. Zoals een herder een kudde schapen verzamelt, beschermt en leidt, zal het overige van haar nageslacht, de laatste generatie van de vrouw bijeen worden gebracht. Elke tegenstand of obstakel zal doorbroken worden. De doorbreker en Koning is hier Jeshua die in de wolk van kracht en heerlijkheid is en voor ons uit gaat. Zo was het bij de eerste exodus, zo zal het weer zijn bij de tweede en grotere exodus die ons naar een veilige plek in de woestijn van de volken zal brengen. We hebben gelezen dat Hij zal nederdalen in de wolken. “En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met kracht en grote heerlijkheid” (Luk 21:27).

Jes.42:16-17   En Ik zal de blinden leiden door den weg, dien zij niet geweten hebben, Ik zal ze doen treden door de paden, die zij niet geweten hebben; Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken, en het kromme tot recht; deze dingen zal Ik hun doen, en Ik zal hen niet verlaten.

Het is een lange reis en geen makkelijke, ik heb al eerder gezegd dat we nog dan steeds in Jacobs benauwdheid zijn. En dat we tijdens deze tweede grotere exodus nog veel zullen moeten leren. Geleid door één Herder, maar (tijdelijk nog) in verschillende groepen en uiteindelijk zullen we als één volk het Koninkrijk van JHWH ingaan en onder één Koning staan.

Ez.37:24          En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één Herder zijn. Zij zullen in Mijn bepalingen wandelen en Mijn verordeningen in acht nemen en die houden. Zij zullen wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal tot in eeuwigheid hun Vorst zijn.

Ez.37:21-22    En spreek tot hen: Zo zegt JHWH: Zie, Ik ga de Israëlieten (huis Efraïm) nemen uit de heidenvolken waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en hen naar hun land brengen. Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël. Zij zullen allen één Koning als koning hebben

De Psalmist geeft in Psalm 91 een beschrijving van wat we mogen verwachten als we tijdens Jacobs benauwdheid in de wolk van JHWH zullen zijn. Moge deze Zalving van Jeshua, de wolk der Heerlijkheid jouw deel zijn bij de komende tweede grotere exodus.

Psalm 91: Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen JHWH: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn Elohim, op u vertrouw ik.’ Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest, hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild. De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, ook de pijl niet die overdag op je afvliegt, noch de pest die rondwaart in het donker, noch de plaag die toeslaat midden op de dag. Al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand, jou zal niets overkomen. Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen worden gestraft. U bent mijn toevlucht, JHWH. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen. Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat. Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen. Leeuw en adder zul je vertrappen, roofdier en slang vermorzelen. ‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen, je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn.’

 

18 Responses to “9. Hem tegemoet in de wolken”

Read below or add a comment...

 1. Kees says:

  Shalom Winand,

  Hartelijk dank voor je uitlegging. In grote lijnen is het de zelfde als ik al een tijd weet, de wolk arendsvleugelen een Hemels koninkrijk op aarde.. we zien er naar uit, of je berekening nu wel of niet klopt het is zijn we bereid, hebben we genoeg olie in onze lamp…..

  Kees

 2. Rob[SouthAfrica] says:

  Winand

  I am struggling a bit with your language[Nederlands] and just wanted to check if I understand you correctly:

  The following indicates the day Yom Teruah or otherwise known as feast of trumpets:

  1Th 4:16 Want die Meester self sal van die hemel neerdaal met ’n geroep, met die stem van ’n aartsengel en met geklank van die basuin van Elohiem; en die wat in die Messias gesterf het, sal eerste opstaan.
  1Th 4:17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Meester tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Meester wees.
  Lev 23:24 Spreek met die kinders van Israel en sê: In die sewende maand, op die eerste van die maand, moet dit vir julle ‘n rusdag wees, ‘n gedenkdag deur basuingeklank, ‘n heilige vierdag.

  Am I correct with this ?
  Rob[SouthAfrica]

 3. Winand says:

  Dear Rob,

  yes, Yom Teruah is the same as Feast of Trumpets.
  Yes you’re correct.
  But A still not know if this will hapen on at the beginning (1 Etanim/Tishri 2015) of ‘the day of the Lord’ or at the end (1 Etanim/Tishri 2016).

  Kind regards,
  Winand

 4. Rob[SouthAfrica] says:

  “…But I still do not know if this will hapen on at the beginning (1 Etanim/Tishri 2015) of ‘the day of the Lord’ or at the end (1 Etanim/Tishri 2016)…”

  Do you have the Program Stellarium installed on your computer?
  I can show you what the Blood-moons are all about if you do have the knowledge to use the program.

  Twee jare na mekaar/agter mekaar, kom die WAARSKUWING deur Yahweh dat Sy seun se koms op hande is. Soos toe die Vader met Abraham gepraat het en Hy wou seker maak dat Abraham luister, wat het die Vader gedoen? ..>> Yahweh noem Abraham se naam twee keer na mekaar>ABRAHAM, ABRAHAM.

  So vind ons dat Yahweh seker wil maak dat ons luister, as Hy hierdie metode gebruik. Ook so met die Bloed-mane van 2014 en 2015.

  Yahweh wil vir ons vertel en seker maak dat ons luister, dat Sy seun in die jaar 2016 kom !

  Gaan nou na Stellarium en stel die datum op 1 September 2016 en kyk wat gebeur met die Son en die Maan in die oggend vanaf 5 :00 tot 11:00

  Hier is wat jy sal sien:> Mat 24:29 En dadelik ná die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie…..

  Op 1 September 2016[Yom Teruah] omstreeks 5:00 die oggend met sons opkoms word die Son verduister met ’n NUWE MAAN tot ongeveer 11:00 die oggend.

  ’n Maan wat nie glans gee nie is ’n NUWE MAAN[Conjunction].

  Maak seker dat Stellarium gestel is vir die coordinate van die Tempel in Israel.

  Stellarium kan gratis afgelaai word vanaf die internet.

  Ek kan al die “settings” vir julle gee as jul sou belangstel.

  Rob[SuidAfrika]

 5. Rob[SouthAfrica] says:

  “ Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden” (1 Kor.15:52

  Winand, I am struggling a bit with reading the language above, but could you please explain to me which Feast day of Yahweh the above verse is referring to.

  …………………………………………………………………………………

  Also, could you explain to me when will the very first time be that we see Yeshua.

  Shalom
  Rob[SouthAfrica]

 6. Rob[SuiderAfrika] says:

  Winand

  I asked the question..> “..When will be the first time be that we see Yeshua..”

  Am I correct to believe that we will see Him with our entrance INTO “the wilderness of the people..” ?

  Ek wil graag dit in Afrikaans stel :

  Is ek korrek/reg met my geloof dat ons Yeshua die eerste keer gaan sien as ons “the wilderness of the people..” gaan BINNE-GAAN ?

  Shalom
  Rob[SuiderAfrika]

 7. Winand says:

  Shalom Rob,

  Ezekiel 20 : 33-35:

  “Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u verspreidt bent”, “Ik zal u brengen in de woestijn van de volken”, “daar zal Ik een rechtszaak met u hebben van aangezicht tot aangezicht”.

  Yes there will be a meeting with the Lord when we are in the second greater exodus.
  Paul says; just as in the first exodus in the cloud of the Lord.

  Winand

 8. Lion says:

  Beste Winand,

  Via je link bij Appie kom ik hier terecht. Ik heb je artikel even heel globaal gelezen. Ik had al eerder over de wegname gelezen op de website van Werner Stauder.
  Wat ik me even afvraag is het volgende. Degene die worden weggenomen zijn toch degene die in Yeshua geloven en zijn geboden hebben bewaard? Het deel van het volk Israël wat nog niet in Yeshua gelooft zal toch pas bij de fysieke wederkomst (olijfberg) zien wie Yeshua is? Zij kunnen dan toch nog niet worden weggenomen? Of heb ik je verkeerd begrepen?
  Shalom,
  Lion

 9. Winand says:

  Dag Lion,
  Wat bedoel je precies met wegname? Als je met wegname bedoelt dat de gelovigen (met name christenen) voor of tijdens een verdrukking naar de hemel worden opgenomen, dan spreken we niet over hetzelfde. In mijn onderwijs leer ik dat wegname van deze aarde hetzelfde is als sterven, zoals de mensen werden weggenomen tijdens de vloed in de dagen van Noach. Ik weet niet of Werner Stauder dat ook zo ziet. Ik sta niet achter de zogenaamde opnameleer van gelovigen naar de hemel voor of tijdens een verdrukking. Ik kan daarvoor geen enkele tekst in de Bijbel vinden. Voor mij is die leer dan ook een menselijke doctrine die de gelovigen dom houden waardoor zij net als de vijf dwaze maagden zich niet hebben voorbereid voor het komende onheil, de Dag des Heren en Zijn Wederkomt. De Bijbel leert heel iets anders om de grote verdrukking te kunnen doorstaan en te overleven. Voorzegd door de grote profeten waaronder Mozes (Torah gefundeerd), Jesaja, Jeremia en Ezechiel. Zij profeteren dat er voor het volk, zij die die de geboden van Vader JHWH doen en het getuigenis van Jeshua (Jezus) hebben een tweede en grotere exodus komt dan de eerste (uit Egypte), die zijn weerga niet kent. Deze exodus wordt bevestigd door Paulus, Johannes en zelfs door onze Heer Jeshua (Jezus). De Bijbel spreekt ook over één volk, met één Koning in één Koninkrijk. Meer hierover, lees het boekje “Wees dan waakzaam”, tegen kostprijs (zie homepage) te bestellen.

  Shalom,
  WInand

 10. Lion says:

  Beste Winand,

  Ik bedoelde niet de opname. Maar het moment dat we worden weggenomen naar onze woestijn, zoals jij hier schrijft.

 11. Winand says:

  Dag Lion,
  Ok, dan is het goed, ik noem het geen wegname maar de tweede grotere exodus zoals de profeten het noemen. ALs ik de profeten bestudeer lees ik slechts dat er 1 volk verzameld wordt. Zowel gelovige Judeeers, Grieken als gelovigen uit de heidenen. Tja, hoe definieer je een gelovige, daarover zijn de meningen verdeeld. Maar zoals je zei, pas ook ik de gehele Bijbel toe, gelovigen zijn zij die de geboden van Vader JHWH doen en het getuigenis van Jeshua hebben. Er zal heus wel overlevenden zijn na ‘de Dag des Heren’, maar of je die tot het nieuwe koninkrijksvolk kunt rekenen weet ik niet. Wel dat het Koninkrijk op aarde begint en de deur voor de dwaze dan gesloten is.
  Shalom,
  Winand

 12. Rob[SouthAfrica] says:

  Winand says: 4 februari 2015 om 13:48>>> “….doen en het getuigenis van Jeshua (Jezus) hebben een tweede en grotere exodus komt dan …”

  Winand, waarom verander jy die ware Joodse Messias se Naam na die Griekse naam Je_us?

  Als je sulle kom kuier hier in Suider Afrika by my woning, sal ek jou naam dan verander na Wynand?

  Kyk wat segt dat Woord>>>Act 4:12 En die verlossing is in NIEMAND ANDERS nie, want daar is ook GEEN ANDER NAAM onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie.

  So, as I understand the verse, it means that the Greek messiah of the church is NOT the same person as the Jew called Yeshuah by who’s Name I am to be saved/will be saved.

  Jes_s tells his people in the church NOT to follow Torah, whereas Yeshua tells His people to follow Torah, thus; these two people CAN NOT be the same person or this person must then be schizophrenic.

  Ja Winand, jou naam gaan tog nie Pieter word in Afrika nie, of gaan dit?

  So, please stop confusing people with this >”..Jeshua (Jezus)..” business.

  Shalom
  Rob.

 13. Rob[southafrica] says:

  “….Ik sta niet achter de zogenaamde opnameleer van gelovigen naar de hemel voor of tijdens een verdrukking. Ik kan daarvoor geen enkele tekst in de Bijbel vinden….”

  Nou goed Winand, vertel/verduidelik hoe ons dan vanaf de Wildernis van de Nasies tot in Jerusalem ga kommen?

  As jy segt dat de opname ein/een ” menselijke doctrine ” is, segt jy also ook dat Paulus geliegd had met syn verkondigen dat de gelowiges Yeshua tegemoed gaat in de wolke?

  Ek segt dat Paulus ons vertelle hoe ons na Jerusalem genome worde vanuit de Wildernis ! Niet na den Hemel. Hoe anders wilt julle daar heen gaan? Te voet?

 14. Rob[southafrica] says:

  “…..Voordat deze verschrikkelijke dagen beginnen is het verbondsvolk door arendsvleugels in veiligheid gebracht op een ‘afgesproken plaats’ (Op.12:14), zoals voorzegd in de woestijn onder de volkeren (Ez.20:35). ….”

  Winand, hoe kan jy geloven aan/in hin opname op Arendsvleugels na hin veilige plek in de woestyn van de volkeren, maar jy geloof niet dat ons op Arendsvleugels na Jerusalem genemen worden kunnen/kan?

 15. Rob says:

  “…..Enkele dagen na 23 september zal dan ook ‘de Dag des Heren’ aanvangen, of wel …..”

  Winand, is de dag des Heren dan niet een jaar lank? Loop een jaar van Yahweh dan niet van Aviv tot Aviv?

  Ek verstaan niet, kan je mij helpen?

 16. Winand says:

  Dag Rob,

  Het jaar van Yahweh is inderdaad van Aviv tot Aviv.
  Maar dat wil niet zeggen dat alle gebeurtenissen op die tijd moeten beginnen.

  Shalom,
  Winand

 17. rob says:

  Ok, jy bedoel dat die dag des Heeren dan dalk vroer als Aviv kunt starten? Met het aankondigen van dat feest Yom ha Kipurim, wanneer die shofar die 70ste jubilee aankondigt?

  Shalom
  Rob.

 18. Winand says:

  Dag Rob,

  Dat zou heel goed kunnen.
  Veel voorspellingen (niet altijd Bijbels) geven dit najaar (23 september) als mogelijke maand voor de start van de Dag des Heren.
  Alleen volg ik niet de orthodoxe kalender uit het Judaïsme die uit Babylon is overgenomen, maar zoals Genesis 1 vers 14 zegt de Equinox (zon) kalender dat op 23 september het begin van de winter aangeeft. Volgens Leviticus 24-25 begint het 70ste Jubel jaar ook niet in september maar zoals we eerder aangeven in de eerste maand Aviv, overeenkomstig de Equinox (zon) kalender begint die op 21 maart 2016.

  Shalom,
  Winand

Reageer

*