8. Een tijd, tijden en een halve tijd

Wees dan waakzaam!  deel 8

1 Tess.5:1       Maar wat de (gezette) tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heren komt als een dief in de nacht.

Vers 4 en 5:    Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou vervallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.

Ook ‘de gezette tijden’ (Moadiem) worden door Paulus aangehaald om ons goed te doen beseffen dat ‘de dag des Heren’ voor velen als een dief in de nacht komt. Maar niet voor de gelovigen die de gezette tijden van JHWH onderhouden en naleven. Zij wandelen niet in de duisternis maar in het licht van het Woord. Daarom is het ieders eigen verantwoordelijkheid om de tijden van JHWH te (leren) kennen. Dit geldt bij uitstek voor leraren, predikers en voorgangers. Wie ‘de gezette tijden’ niet kent lijkt op één van de vijf dwaze maagden die geen olie in hun lamp hadden toen de roepstem klonk en zij beseften dat zij niet voorbereid waren op datgene wat komen zou. Velen uit deze categorie zijn dan ook van mening dat de mens niet in staat is om de dag en/of tijd te kennen wanneer ‘de Dag des Heren’, het verschrikkelijke moment wanneer de aarde en de mensen die daarop leven worden geoordeeld begint. Tegen deze mensen zeg ik: wordt wakker, lees en versta!

Mat.25:6-8      En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit.

Zij die in het licht van de Thora wandelen weten heel goed de tijden en gelegenheden wanneer ‘de dag des Heren’ aanbreekt. Dit zijn de gelovigen die wandelen in de schaduw van de Messias. Zij hebben de sabbatten van JHWH beoefend en zijn daardoor de diepe profetische betekenis van deze schaduwfeesten gaan kennen.
Net als Paulus attendeert Jeshua ons erop dat we niet alleen maar naar boven moeten kijken met de verwachting dat er iets komt en aanstaande is, maar dat we ‘de tekenen van de (gezette) tijden’ goed in de gaten moeten houden zodat we voorbereid zijn om op de juiste tijd datgene te doen wat er van ons verwacht wordt zodat we een stap dichter naar het beloofde land zullen zetten. Afwachten totdat er iets gebeurd is geen optie.

Mat.16:1-4      En de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen naar Hem toe om Hem te verzoeken, en zij vroegen Hem of Hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien. Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Als het avond geworden is, zegt u: Mooi weer, want de hemel is rood; en ’s morgens: Vandaag storm, want de hemel is somber rood. Huichelaars! De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden? Het verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken;

En vervolgens waarschuwde Jeshua Zijn volgelingen voor de zuurdesem (= onderwijs) van deze leraren (Mat.16:6). Over welke ‘tekenen en welke tijden’ heeft Jeshua het hier? Eerst moet je weten dat als Jeshua het over het ‘einde der tijden’ heeft of de ‘komst van het koninkrijk’, Hij altijd in parabelen (gelijkenissen) spreekt, opdat de wereld het niet begrijpt of kan begrijpen.
Als we verder lezen in Matheus dan licht Jeshua het antwoord toe aan de hand van datgene wat er dan plaatsvindt; de wonderbaarlijke spijziging met de vijf broden en twee vissen. Om het antwoord nog meer kracht bij te zetten licht hij dit toe door de tweede spijziging met de zeven broden. De vijf broden is een verwijzing naar het Woord van JHWH, de Thora, die in de eerste vijf boeken van de Bijbel staan opgeschreven. De twee vissen is een verwijzing naar de twee huizen, het huis Juda en het huis Israel/Efraïm.En zij aten allen en werden verzadigd, en ze raapten het overschot van de stukken brood op, twaalf manden vol” (Mat.14:20).
De ‘twaalf manden vol’ is een verwijzing naar de twaalf stammen van Israël, die verzameld worden. Deze gelijkenis is een scenario van wat er in het einde van deze eeuw (AION) gebeuren zal. Een (nieuw) volk wordt geboren, héél Israël, de gemeente/het lichaam van de Messias dat het Woord van de Vader, de Thora opvolgt. Bij de tweede wonderbaarlijke spijziging geeft Jeshua aan hoe en wanneer deze twaalf volle manden verzameld zullen worden. En Jeshua vroeg: “Hoeveel broden hebt u? Zij zeiden: Zeven, en enkele visjes (Mat.15:34). De zeven broden verwijzen naar de zevende dag, de sabbat en de overige vissen naar de metgezellen die met het huis Juda of het huis Israël/Efraïm meegaan (Ezech.37) en samen de geboden van de Vader opvolgen, waarvan de sabbat, het vierde gebod is. En zij aten allen en werden verzadigd. En zij raapten het overschot van de stukken brood op, zeven manden vol (Mat.15:37).
Zeven manden vol’ is een verwijzing naar het laatste sabbatsjaar van deze AION (het 7000ste jaar, de volheid). En zoals je wellicht bekend is, vindt er iedere 7e jaar een sabbatsjaar plaats en na de 7 sabbatsjaren wordt deze afgesloten met een jubeljaar. Zowel het sabbatsjaar als het jubeljaar zijn gigantische sabbatten voor JHWH en mogen we niet uit het zicht verliezen. De totale volheid zal zijn op het zeventigste jubeljaar waarop wij Zijn totale rust ingaan. Dit is ons doel en waar wij naar toe leven, het 70ste jubeljaar is het begin van het Messiaanse Koninkrijk op aarde.

Hebr.4:1-11    Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in Zijn rust (sabbat) binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het Evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust (sabbat) binnen, zoals Hij gezegd heeft: Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust (sabbat) zullen zij niet binnengaan! En dat terwijl Zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Want Hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken: En God heeft op de zevende dag van al Zijn werken gerust. En op deze plaats opnieuw: Zij zullen Mijn rust (sabbat) niet binnengaan! Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust (sabbat) binnengaan, en dat zij aan wie het Evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid, bepaalt Hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden, wanneer Hij zo lange tijd daarna door David zegt (zoals al eerder gezegd is): Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God, want wie Zijn rust (sabbat) binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust (de sabbat gehouden), zoals God van de Zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen.

Een heel verhaal van de Hebreeër schrijver, dat je een paar keer moet lezen wil deze boodschap tot je door dringen. Het is een vervulling van de Sabbat. Want ook aan ons in het evangelie van het (Sabbat) Koninkrijk verkondigt. Er blijft dus nog één Sabbatsrust over, het 1000 jarig Vrederijk dat na het einde van de 6000 duizend jaar mensbestuur komt. Voor het volk dat gekozen heeft om de sabbat te onderhouden die door Vader JHWH is ingesteld rest de vervulling in de 7000ste Sabbateeuw of de zevende dag van 1000 jaar.

Gen.2:2           Toen Elohim op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.

Ex.20:11         Want in zes dagen heeft JHWH de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende JHWH de Sabbatsdag, en heiligde die.

Ex.31:17         Hij zal tussen Mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn, want JHWH heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en Zich verkwikt.

De Sabbat is het fundament voor alle gezette tijden (MOADIEM). En tot op de dag van vandaag is het een eeuwig teken tussen Vader JHWH en Zijn verbondskinderen. De sabbat is tegelijkertijd een teken voor wat ‘de gezette tijden’ betreft van de laatste dagen. Het onderhouden van de wekelijkse sabbat is een schaduw van de werkelijkheid (het sabbatsmillennium) dat na het 6000ste jaar aanvangt. Alle gelovigen die in de Messias zijn en dit teken, de sabbatsdag van JHWH onderhouden, hebben hun levensstijl alvast (in)gericht op toekomstige dingen als het komende sabbatsmillennium van 1000 jaar rust. Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus” (Kol.2:16-17)

De sabbat is ook het fundament om de tijden te kunnen onderscheiden. De reden waarom Jeshua tegen de Farizeeën en de Sadduceeën zei dat zij de tijden niet (meer) konden onderscheiden, was omdat zij o.a. het Jubeljaar niet in ere hadden gehouden. Zij wisten niet (meer) wanneer het laatste jubeljaar zou komen dat het begin van het 1000 jarig vrederijk inluidt. Vandaag is dat nog steeds zo, velen (h)erkennen de sabbatsdag niet en weten daardoor ook de gezette tijden van JHWH niet, dus ook niet wanneer ‘de dag des Heren’ aanvangt. Toch mogen we de Judeeërs uit het huis Juda dankbaar zijn dat zij door de eeuwen heen de sabbatsdag en het sabbatsjaar in ere hebben gehouden. Daardoor is het mogelijk dat de volgelingen van Jeshua ook vandaag de dag zich kunnen houden aan deze dag van verlustiging…de sabbatsdag. Zij erkennen Jeshua als hun Heer van de Sabbat. “Want de Zoon des mensen is Heere, óók van de Sabbat” (Mat.12:8). En dat laat Hij ook merken, want Hij waarschuwt dat de sabbat in ere gehouden moet worden, vooral in deze laatste dagen. “En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een Sabbat“ (Mat.24:20).

1) De Sabbatsdag is voor nu het eerste belangrijke gegeven in het proces om de tekenen van de tijden uiteen te zetten.
Vandaag, anno oktober 2014 bevinden we ons midden in de najaars Moadiem, ‘de gezette tijden’ van JHWH, ook wel aangeduid als ‘feesten’. Er zijn zeven Moëd’s, te weten: Pesach (Verlossing) – Ongezuurde broden (Heiliging) – Eerstelingen (Doop) – Shavuot (Verzegeling) – Jom Teruah (Speciale Samenkomst) – Jom Kippoer (Hereniging van Gods volk en oordeel) en Soekot (Bruiloftsfeest) dit alles in een tijdsbestek van zeven maanden.
2) “Drie en half” is onze tweede belangrijke gegeven omdat de eerste vier Moadiem in de eerste drie en halve maand van de zeven maanden vervuld zijn.
3) de “zeven” van de zeven feestmaanden is het derde belangrijke gegeven.
Verder wordt vandaag wereldwijd verkondigt dat dit nieuwe Israëlisch burgerjaar dat 24/25 september 2014 van start ging een sabbatsjaar is. Elk zevende jaar is een sabbatsjaar, net zoals elke sabbatsdag de zevende dag van de week is. Alleen het moment wanneer sabbatsjaar begint is niet volgens de Judeese kalender maar volgens de ‘verborgen’ kalender van JHWH ofwel de Bijbelse.

Lev.25:1-5 JHWH sprak tot Mozes bij de berg Sinaï: Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: Wanneer u gekomen bent in het land dat Ik u geven zal, dan moet het land rust krijgen, een sabbat voor JHWH. Zes jaar mag u uw akker bezaaien, zes jaar mag u uw wijngaard snoeien en de opbrengst ervan inzamelen. Maar in het zevende jaar moet het voor het land Sabbat zijn, een periode van volledige rust, een Sabbat voor JHWH. Uw akker mag u niet bezaaien en uw wijngaard mag u niet snoeien. Wat er na uw laatste oogst nog opkomt, mag u niet oogsten, en de druiven van uw ongesnoeide wijnstok mag u niet plukken. Het is een jaar van volkomen rust voor het land.

Het moment dat de eerste generatie van het volk Israël voor het eerste in het beloofde land kwam moest er begonnen worden met het tellen van de sabbatsjaren overeenkomstig de sabbatsweek van zes dagen arbeid en vervolgens de zevende dag rust.

Lev.25:8 Verder moet u voor uzelf zeven Sabbatsjaren tellen, zeven keer zeven jaar, zodat de perioden van de zeven Sabbatsjaren negenenveertig jaar voor u zijn. Dan moet u in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, bazuingeschal laten klinken. Op de Verzoendag moet u de bazuin in heel uw land laten klinken. U moet het vijftigste jaar heiligen (apart zetten) en vrijlating in het land uitroepen voor alle bewoners ervan. Het is jubeljaar voor u: ieder zal terugkeren naar zijn eigen bezit en ieder zal terugkeren naar zijn familie. Elk vijftigste jaar moet jubeljaar voor u zijn. U mag dan niet zaaien, niet oogsten wat er na uw laatste oogst nog opkomt, en de druiven van uw ongesnoeide wijnstok mag u niet plukken, want het is jubeljaar. Het moet heilig voor u zijn. U mag van de akker eten wat het uit zichzelf opbrengt.

Nadat het volk het beloofde land betrad moesten zij de jaren gaan tellen. Als 7 sabbatsjaren geteld zijn (7 x 7 jaar), is het jaar dat daarop volgt een jubeljaar. Dus 49 jaar + 1 = 50ste jaar. Dit 50ste jaar is tevens weer het eerste jaar van een nieuwe cyclus van zeven jaar.
Voor hen die bekend zijn met het vieren van de vierde Moëd, Shavuot, zal bovenstaande telling niet onbekend zijn. We tellen dan 7 sabbatsweken wat gelijk staat aan 49 dagen. De vijftigste dag die na de 49ste dag komt, is hier ook de eerste dag van een nieuwe sabbatsweek. Alle sabbatsdagen, sabbatsweken, sabbatsjaren en jubeljaren moeten met elkaar in harmonie zijn. (Voor de duidelijkheid gebruik ik in deze studie het woord sabbatsharmonie om naar deze harmonie te verwijzen.) “Want Elohim is geen Elohim van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen” (1Kor.14:33).

In de staat Israël is voor het huidige Judeese burgerjaar 2014-2015 een sabbatsjaar uitgeroepen en voor het volgende burgerjaar 2015-2016 een jubeljaar. Veel uitleggers aangaande het komende jubeljaar gaan uit van deze Judeese kalendertelling, waarbij Etanim (Thisri) als eerste maand gezien wordt. Helaas zien zij iets over het hoofd. We hebben net gelezen; “Dan moet u in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, bazuingeschal laten klinken. Op de Verzoendag moet u de bazuin in heel uw land laten klinken” (Lev.25:9). In de (verborgen) kalender van JHWH is Etanim (Thisri) de zevende maand en niet de eerste. Voor de eerste maand van de Bijbelse kalander is dat Abib (Nisan) dat bij onze Gregoriaanse kalender, afhankelijk van de Abib (eerste gerstoogst) en de nieuwe maan in maart/april valt. Het gebruik van de Judeese kalender geeft verwarring met de maand en dag waarop een Jubeljaar begint, wat nog eens versterkt wordt door een onjuiste vertaling. In sommige Bijbels wordt ervan uitgegaan dat het jubeljaar op de tiende dag van de zevende maand zou beginnen, op de dag van Verzoening (Jom Kipoer). Maar we lezen dat op de Verzoendag (in de zevende maand) van het 49ste sabbatsjaar alleen een waarschuwing gegeven moet worden zodat het volk zich kan voorbereiden op het Bijbelse Jubeljaar dat daarop volgt. “U moet het vijftigste jaar heiligen (apart zetten) en vrijlating in het land uitroepen voor alle bewoners ervan.” En dat vijftigste jaar begint op de (verborgen) kalender van JHWH gewoon weer bij de eerste maand Abib (Nisan). De zeven maanden van Abib tot Etanim vallen binnen onze Gregoriaanse kalender die van januari tot december loopt, we kunnen dus onze eigen kalender hanteren om het jaar aan te duiden waarop het sabbatsjaar en het jubeljaar valt, rekening houdend dat Abib ergens in het einde van maart of begin april valt en Etanim aan het einde van september begin oktober. Met de Judeese burger kalender zitten we 5 maanden te vroeg of 7 maanden te laat. En we willen zeker niet 7 maanden te laat komen op het feest van JHWH. Verder merk ik op dat de Judeese burger kalender ruim 220 jaar mist. Dit is in Judeese kringen algemeen bekend, google maar eens naar, ‘missing years on the jewish calendar’. Onze eigen Gregoriaanse burger kalender is daarom meer geschikt om de ‘gezette tijden’ van JHWH te bepalen.

Tevens wordt er vandaag beweerd dat het jaar 1917 een jubeljaar was. In dat jaar werd door de minister A.J. Balfour van Engeland een Verklaring getekend met de intentie om het Judeese volk dat in de wereld zwierf een thuisplaats te geven in het land dat toen Palestina genoemd werd. Pas in 1918 trokken de toenmalige bezetters, de Ottomanen (Turkije) zich terug uit het Land dat nu de staat Israël heet. Naar mijn inzien is niet het jaar 1917, maar 1918 een jubeljaar. Ook van het jaar 1967 wordt gezegd dat het tot een jubeljaar behoort. In dat jaar werd Jeruzalem tijdens de zesdaagse oorlog door de Judeërs heroverd en kwam het weer in bezit van het Judeese volk, waarna een gedeelte (denk aan de tempelberg) weer terug gegeven werd aan de voorheen toenmalig bewoners die uit verschillende omstreken kwamen en zich vandaag de dag Palestijnen noemen. Tussen het jaar 1918 en 1967 zit precies 49 jaar overeenkomstig de telling van de sabbatsjaren. Als deze datums juist zijn, dan zou het volgende jubeljaar 49 jaar later uitkomen in het jaar 2016. Let op: het is een aanname, we moeten minstens nog een berekening hebben die deze stelling verifieert.

Zowel met grote blijdschap als met enige zorg vraag ik mij dan ook af of het komende jaar 2016 dan niet het lààtste jubeljaar zal zijn uit een reeks van 70 jubeljaren. Als dat zo is dan zou in het jaar 2015 op de tiende dag van de zevende maand Etanim (Thisri) de laatste bazuin kunnen klinken die het laatste Jubeljaar inluidt. Daarnaast zou, en daar verwijst de Bijbel van kaft tot kaft naar, ‘de Dag des Heren’ plotseling kunnen beginnen. Met deze wetenschap, is het verbondsvolk in staat om zich op tijd voor te bereiden op de komende tweede grotere exodus. Want naast de dag van 14 september of 14 oktober (eerste maansdag en bazuinendag) die we eerder hebben gekregen weten we dan ook het jaar (2015). Dit zou dan ook kunnen betekenen dat in het jubeljaar 2016, de tweede komst van Jeshua zou kunnen plaatsvinden. Whow, dat zou ineens wel heel erg snel gaan.

Maar voordat we hier zeker van kunnen zijn gaan we eerst weer terug naar de ‘sabbatsharmonie’ want er is nog veel uit te leggen. Het Bijbelgedeelte waar ik nu in geïnteresseerd ben in deze context, gaat over de komende gebeurtenissen die gelden voor het gehele volk Israël (de twee huizen) in de periode vòòr het zeventigste en laatste jubeljaar.

Op.12:14        En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.

Wat betekent Een tijd en tijden en een halve tijd?

Over ‘tijden’ gesproken. In bovenstaand vers wordt een moment in de tijd genoemd als, ”een tijd en tijden en een halve tijd”, die in de context van ‘de grotere exodus’ waar ik eerder over geschreven heb, nog onbeantwoord zijn gebleven. Ik heb toen gezegd dat het Hebreeuwse woord IDDAN dat met ‘tijd’ en ‘tijden’ is vertaald niet hetzelfde is als het Hebreeuwse woord voor JOM dat met ‘dag’ wordt vertaald. IDDAN kan en mag dus niet vergeleken worden met een periode van bijvoorbeeld 1260 dagen of drie en half jaar. De uitspraak ”een tijd en tijden en een halve tijd”, is een parabel (gelijkenis), die ook nog profetisch is, en dus alleen door de Bijbel zelf uitgelegd mag worden. (2 Petrus 1:20). Wat we graag willen weten is of die dag wanneer wij arendsvleugels krijgen die ons naar de woestijn zullen brengen, ook in 2015 zal plaatsvinden, zodat we ons op tijd kunnen voorbereiden op de komende grotere exodus. Nu is er een boek dat door Daniël is opgeschreven maar zoals we in de vorige les hebben gezien niet altijd begrepen wordt. Van dit boek, vooral hoofdstuk 9, wordt het volgende gezegd: “Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen (Dan.12:4). Jarenlang wordt het boek Daniël al bestudeerd maar nu ‘in de tijd van het einde’ mogen we het ook verstaan. De kennis, en dan gaat het natuurlijk over geopenbaarde kennis van JHWH (van Zijn Woord) en niets anders, is in ‘deze tijd van het einde’ enorm toegenomen door het bestuderen van deze Daniëlteksten. Daniël is de profeet onder de profeten en wat hij opschreef is de kern is van het Evangelie van het Koninkrijk. Bijbelstudenten noemen het boek Daniël (hoofdstuk 9) de ruggengraat van de Bijbel. Wil je de eindtijdprofetieën begrijpen, dan zul je Daniël moeten bestuderen. In het boek Daniël liggen de sleutels om de eindtijdprofetieën te begrijpen en te verstaan zodat je mag weten in welk jaar en maand ‘de dag des Heren’ valt.

Uit een lesbrief van vorig jaar (1 mei 2013) wil ik de volgende twee afbeeldingen laten zien die betrekking hebben op het visioen van de 70 sabbatsjaarweken uit Daniël hoofdstuk 9

 

Dan9-1Daniel9-2

Dan.9:21- 24a            terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriël, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan, omstreeks de tijd van het avondoffer. Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei: Daniël, nu ben ik eropuit gegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen,”

De engel Gabriël die het antwoord van JHWH doorgaf zei heel toepasselijk: “Daniël, nu ben ik eropuit gegaan om u de betekenis te doen begrijpen”.”zeventig (sabbatsjaar) weken (70 x 7 jaar = 490 jaar) zijn er bepaald…om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen”. 70 sabbatjaarweken is een goddelijke volheid van 70 op een goddelijke volheid van 7 sabbatsjaren. Deze Zeventig zijn er bepaald om de eerste komst van de Messias aan te geven en de schuld door de overtredingen die het volk heeft begaan tegen JHWH en Zijn Woord en de zonden (ongerechtigheid) zijn/worden daarmee beëindigd.

Kijk nu goed naar de indeling van de tijden op de twee(de) afbeelding. Je ziet een tijd (7 weken), tijden (62 weken) en een halve tijd (de helft van 1 week) dat een moment aangeeft in de geschiedenis waarvan een derde moment ‘een halve tijd’ is, Hier drie en half jaar, de helft van een sabbatsjaar. Drie in profetische termen betekent ‘einde’. Bij de bruiloft te kana, was het de derde dag, maar Jeshua zei; “Mijn uur (einde) is nog niet gekomen”. En we spreken over het derde visioen dat de vrouw in Openbaringen 12 binnenkort mee zal maken. Jeshua de Messias is het middelpunt en de vervulling van het sabbatsjaar, immers, Hij is de Heer van alle sabbatten. Laten we beginnen met het verklaren van de profetische parabel (gelijkenis) genaamd ‘een halve tijd’.

Mat.27:46       Ongeveer op het negende uur (om 3 uur middags) riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachthani? Dat betekent: Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?

Jeshua stierf omstreeks het derde uur dat berekend wordt vanaf de eerste avond die deel uitmaakt van het Bijbelse begrip: ‘tussen twee avonden’. “U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand, en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tussen twee avonden” (Ex.12:6) Letterlijk staat er in het Hebreeuws ‘tussen twee avonden’ en niet ‘tegen het vallen van de avond’. De eerste avond begint wanneer de zon op haar hoogste punt staat en dan naar beneden komt (12 uur s ‘middags). De tweede avond gaat in wanneer de zon achter de horizon verdwijnt. (6 uur namiddag). Toen Jeshua ongeveer om 3 uur s ’middags stierf vervulde Hij ‘een halve tijd’ van ‘tussen twee avonden’.
Hoe zit het met een week?

Mat.28:1         Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken.

En de engel zei; “Hij is hier niet, want Hij is opgestaan zoals Hij gezegd heeft” (vers 6a). (Hij is dan op een sabbat opgestaan.) Jeshua lag volgens het teken van Jona drie dagen en drie nachten in het graf. “Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn (Mat.12:40). Dan stierf Jeshua rond 3 uur op de woensdagmiddag en daarmee vervulde Hij als Heer van de Sabbat ‘een halve tijd’ van een (sabbats)week.

Nu je raadt het al, als Jeshua de vervulling is van ‘de halve tijd’ (van alle sabbatten), is Hij dan ook gestorven precies tussen twee sabbatdjaren in? Dan is/zijn de sabbat(ten) werkelijk een teken van het Eeuwige Verbond. Jeshua is namelijk het offer dat gesneden is om het Verbond tussen JHWH en Zijn kind(deren) te herstellen. Jeshua is gestorven op Pesach, 14 Nisan (voorjaar) in het jaar 31 na Chr. Dan zou er drie en half jaar daarvoor in het jaar 27 na Chr. een sabbatsjaar zijn geweest en 7 jaar later in het jaar 34 na Chr. ook. We kunnen dit als volgt controleren.
Als we bij dat jaar 27 na Chr. 284 sabbatsjaren erbij optellen (284 x 7 jaar = 1988 jaar) dan komen we uit op in het jaar 2015 als sabbatsjaar. Het vermenigvuldigingsgetal 284 is hier niet van belang, het kan elk getal zijn als het totaal maar een meervoud van sabbatsjaren (7 jaar) is. We zien dat Jeshua ook de vervulling is van ‘een halve tijd’ van een sabbatsjaar. En we hebben een (dubbele) match met het jaar 2015 als sabbatsjaar.

Als Jeshua de vervulling is van het (ver)nieuw(d)e verbond, dan wordt die dag, woensdag 14 Nisan 31 na Chr. ‘een halve tijd’ genoemd overeenkomstig Zijn offer aan het kruis toen Hij gesneden (KARATH) werd en het verbond dat door Israël verbroken was weer herstelde. Bij deze berekening zou Jeshua dan, volgens de sabbatsharmonie tevens op de helft van een jubeljaar zijn gestorven. Dus op de helft van 49 jaar wat gelijk is aan zeven sabbatsjaren.
Met het verkrijgen van 70 jubeljaren (dat is een tijd die volgens Daniël 9 ook bepaald is, “70 is bepaald”) kunnen we ook weten of 2016 het 70ste jubeljaar is die het begin van het Messiaanse Koninkrijk inluidt. Om het juiste jaar te kunnen bepalen waarin het laatste jubeljaar valt, zullen we eerst moeten weten wanneer het volk Israël onder leiding van Jozua het beloofde land is binnengetrokken. Immers, van toen af aan kreeg het volk de opdracht om sabbatsjaren en jubeljaren te onderhouden en deze te tellen.

Lev.25:1:4      JHWH sprak tot Mozes bij de berg Sinaï: Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: Wanneer u gekomen bent in het land dat Ik u geven zal, dan moet het land rust krijgen, een sabbat voor JHWH. Zes jaar mag u uw akker bezaaien, zes jaar mag u uw wijngaard snoeien en de opbrengst ervan inzamelen. Maar in het zevende jaar moet het voor het land sabbat zijn, een periode van volledige rust, een sabbat voor JHWH.

Lev.25:8-9      Verder moet u voor uzelf zeven sabbatsjaren tellen, zeven keer zeven jaar, zodat de perioden van de zeven sabbatsjaren negenenveertig jaar voor u zijn. Dan moet u in de zevende maand, op de tiende dag van de maand (Jom Kipoer), bazuingeschal laten klinken. Op de Verzoendag moet u de bazuin in heel uw land laten klinken.

Er is geen duidelijke bron die aangeeft in welk jaar het volk Israël het beloofde land binnen ging. Toch kunnen we wel enigszins nagaan wanneer de uittocht uit Egypte plaatsvond. In mijn onderzoek vond ik meerdere keren het jaartal 1456 voor Chr. Zoals hier onderstaand.

1 Nisan – (1456 BC) – First mitzvah; “Head of Months”
On the first of Nisan of the Hebrew year 2448 (1456 BC, two weeks before the Exodus), according to the Book of Exodus 12:1-2, “God spoke to Moses and to Aaron in the land of Egypt” instructing them regarding the setting of the Jewish calendar and that “this month shall be for you the head of months, the first of the months of the year.” This is regarded as the first mitzvah (divine commandment) given to the Children of Israel. On that occasion
God also commanded them regarding the Passover offering and the various observances of the festival of Passover. (Bron: Wikepadia)

De jaren die tevoorschijn kwamen die ouder zijn dan deze datum kunnen we vergeten, want dat zou betekenen dat jubeljaar al geweest is, nu bezig is of in 2015 aanvangt. Verder vond ik ook jongere datums zoals 1446 voor Chr. en nog jongere datums die de eerste exodus uit Egypte aangaven. Het probleem is alleen dat er geen match is met de jubeljaren 1918 en 1967. We mogen ook niet vergeten dat een jubeljaar altijd moet volgen op een sabbatsjaar. We nemen in geloof het jaar 1456 voor Chr. als eerste woestijnjaar omdat het volk Israël in de eerste maand (Abib) Egypte verliet.

Tel bij het woestijnjaar 1456 voor Chr, nog 39 jaar woestijnperiode op en je komt op 1417 voor Chr. als laatste woestijnjaar dat het totaal van 40 jaar woestijnperiode afsluit. Dan is het jaar dat daarop volgt, 1416 voor Chr. het eerste jaar voor onze sabbatstelling. Volgens Gabriël is 70 bepaald. 70 x 7 x 7 = 3430 jaar. Het 3430ste jaar na de intocht in het beloofde land is het laatste sabbatsjaar. Hier moeten we 1 jaar voor het overgangsjaar nul bij optellen (die telt niet mee, maar zit wel in onze Gregoriaanse jaartelling die van het voor Chr. – 0 – na Chr.), dan wordt het 3431 jaar om tot laatste sabbatsjaar te komen. -1416 voor Chr. + 3431 = het jaar 2015. Het jaar dat hierop volgt is dan het 70ste en laatste jubeljaar 2016.

Of anders gezegd op onze Gregoriaanse burgerkalender begint het 70ste jubeljaar in het voorjaar (Abib) van het jaar 2016.

Om deze stelling te verifieren moeten we alleen nog controleren of er een jubeljaar (7 x 7 jaar = 49 jaar) door midden wordt gesneden als een halve tijd. We kunnen volgens dezelfde telling het dertigste jubeljaar uitrekenen. Ik kies voor het 30ste jaar omdat er minsten 40 jubeljaren moeten overblijven na Pesach (kruisiging), overeenkomstig de woestijnperiode van 40 jaar van de eerste generatie van het volk Israël. Tel bij het eerste jaar 1416 voor Chr. 30 jubeljaren (=30 x 7 x 7 +1) op om aan het einde van de dertigste jubeljaar te komen. -1416 + (30 x 7 x 7 +1) + 1 (extra voor het jaar 0) = het jaar 56 na Chr. Het jubeljaar daarvoor is dan het jaar 56 – 49 jaar = het jubeljaar 7 na Chr. Op de helft ‘een halve tijd’ van jubeljaar 7 en jubeljaar 56 ligt het jaar 31 na Chr. Ook dit jaar komt overeen, want in dit jaar is Jeshua gesneden en heeft daarmee als Heer van de Sabbat ook het jubeljaar vervuld. (zie de tweede afbeelding).

Dus in het boek Daniël zit een verborgen jubeljaar dat in onze jaartelling het jaar 2016 aangeeft en dat de tweede komst van Jeshua voorzegt, “zeventig is bepaald“. Waarschijnlijk is het je opgevallen dat ik de zin van Gabriël in Daniël 9 vers 24 niet geheel heb afgemaakt. Jeshua deed dit ook, toen Hij uit Jesaja 61 voorlas in Lucas 4 vers 18-19. Hieronder volgt het vers nog een keer in zijn geheel waarbij het tweede gedeelte in vet gedrukt is.

Dan.9:24        Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.

Letterlijk staat er in deze vetgedrukte woorden, “gerechtigheid van eeuwigheden” en ook “Heiligheid van heiligheden”. Dit zijn verwijzingen naar het laatste 70ste jubeljaar, het begin van het aangename jaar des Heren. Waarbij (alle) “visioenen en uitspraken van de profeten in vervulling zijn gegaan” Volgens Gabriel zijn er 70 sabbatsjaren bepaald. Maar in deze zin zien we ook dat dit voor 70 jubeljaren geldt. Daniël 9 voorzegt niet alleen de eerste komst van Jeshua (die letterlijk is uitgekomen) maar het voorzegt ook de tweede komst van Jeshua. Halleluja! Het boek is niet meer gesloten maar in deze eindtijd geopend voor een ieder die het verstaat of wil verstaan.
Nu begint in het jaar 2016 een bijzonder jubeljaar waarin we de tweede komst van Jeshua mogen verwachten; en dit wordt aangekondigd in het jaar 2015, volgens de (verborgen) Bijbelse kalender in “de zevende maand, op de tiende dag van de maand (Jom Kipoer), bazuingeschal laten klinken. Op de Verzoendag moet u de bazuin in heel uw land laten klinken” (Lev.25:9).

Het woord dat Gabriël aan Daniël doorgaf  Zeventig weken zijn er bepaald”  (Dan.9:24) heeft dus een dubbele betekenis. Het Hebreeuwse woord of woorden “shâbûa‛ shâbûa‛ shebû‛âh” dat in onze Bijbels met weken is vertaald kan nog beter worden vertaald met zevens (meervoud).

Zeventig zevens betekent zeventig sabbatsjaren en ze verwijzen naar de eerste komst van Jeshua naar de aarde.
Zeventig zevens betekent ook zeventig jubeljaren en ze verwijzen naar de tweede komst van Jeshua naar de aarde.

Het nummer zeven is altijd gerelateerd aan Jeshua, 7 sterren in Zijn hand, 7 gemeenten, 7 bazuinen, 7 zegels, het lam met 7 hoorns. De eerste komst van Jeshua is exact uitgekomen zoals in Daniël 9 vers 24 voorzegd is. Slechts enkelen hebben dit woord verstaan en begrepen, zoals Simeon en Anna (Luk.2:25-37). Hoe zit het vandaag met de gelovigen die zeggen in het Woord van JHWH te geloven? Hebben wij de zekerheid van de tweede komst van Jeshua naar de aarde, zoals in Daniël 9 vers 24 voorzegd is? We zullen zien.

Maar wacht eens even, er wordt in de Bijbel nog een keer melding gemaakt van ‘een tijd, tijden en een halve tijd’. Dat is helemaal juist, we zullen hier ook naar kijken.

Dan.7:23        Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn, dat verschillen zal van al de andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden, het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen. (vers 25) Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.

We spreken hier dan over de gruwel der verwoesting waar Jeshua naar verwijst, waarover ik in het vorige hoofdstuk gesproken heb. In hoofdstuk 2 heb ik aangegeven dat dit vierde beest de VN is, die straks de NWO zal regeren onder leiding van de kleine hoorn. De VN werd opgericht op 25 april 1945. Zeventig (tijden) zijn vastgesteld voor een tijd, tijden en een halve tijd. (Let wel: dit zijn geen sabbatseenheden want die zijn alleen van Jeshua). 1945 + 70 jaar = het jaar 2015. Volgens Daniëls eindtijd profetie zal het vierde dier als vertegenwoordiger van alle natiën niet ouder worden dan zeventig jaar. 2015 zal het laatste jaar zijn dat het vierde dier nog leeft, een profetische tijd tijden en een halve tijd. Met de komst van ‘de Dag des Heren’ in het najaar van 2015, zal de toorn van JHWH een einde maken aan de macht van dit vierde en laatste dier en in het voorjaar van 2016 doen ophouden te bestaan.

Ik werd erop geattendeerd dat ik in april 2012 ook iets over ‘de dag des Heren’ had geschreven. Hier komen twee stukjes uit die lesbrief.

Omdat er profetisch gesproken is, moeten we de 42 maanden dan ook in profetisch perspectief zien en omrekenen naar profetische jaren om tot het juiste jaar te komen wanneer de kleine hoorn/vrouw door JHWH geoordeeld zal worden. Een Hebreeuwse en profetische maand telt 30 dagen. Met 42 maanden x 30 dagen komen we op een totaal van 1260 dagen. Verder geldt dat 1 profetische dag gelijk staat als 1 jaar en zo komen we uit op 1260 jaar dat voor de levensduur van de kleine hoorn, ofwel de maximale leeftijd van de overspelige vrouw uit Openbaringen.  Eerder hebben we al gezien dat de geboorte van deze kleine hoorn/koninkrijk in het jaar 755 heeft plaatsgevonden.     755 + 1260 = 2015. In het jaar 2015 valt Jom Kippoer (de zitting van Gods gerechtshof) op 23 september.

Op bevel van Nassar trokken de Egyptische troepen en haar bondgenoten zich op 7 juni 1967 terug waarna Jeruzalem in handen van de Israëlieten kwam. Duur van een Jubeljaar staat gelijk aan 7 sabbatsjaren (7×7= 49 jaren).  In profetische dagen is dit omgerekend (49×360= 17640 dagen). Tel vanaf de datum 7 juni 1967 de 17640 dagen erbij op, dan kom je terecht op de datum van 23 september 2015.

Vijf dagen na Jom Kipoer dat op 23 september 2015 valt, is het de eerste dag van Soekot (loofhutten). Het is dan 28 september. Op deze dag is ook de laatste rode supermaan, als laatste waarschuwing te zien. Als dan het verbondsvolk in de woestijn der volken veilig in tenten is ondergebracht onder bescherming van de arendsvleugels van JHWH, zou ‘de dag des Heren’ wel eens kunnen aanvangen. We hebben dus niet veel tijd meer om ons voor te bereiden op de komende grotere exodus. Wat kun je als geloofsgroep vandaag met elkaar afspreken om samen een plan te maken?

Joel zegt: “Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van JHWH komt, ja, is nabij! Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken, ja, donkere wolken. Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig volk, zoals er niet geweest is van oude tijden af, en er hierna niet meer zal zijn, jarenlang, van generatie op generatie” (Joel.2:1-2).
Volgt het volk dan ook zijn raad op? Blaas de bazuin in Sion, kondig een vastentijd af, roep een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel het volk, heilig (apart zetten) de gemeente, breng de oudsten bijeen, verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan, de bruid uit haar slaapkamer. (Joel.2:15)

De reden waarom Joël op de bazuin laat blazen en de oproep doet om een bijzondere samenkomst te beleggen is vanwege de korte tijd die rest. Hij haalt met de woorden “laat de bruidegom uit zijn binnenkamer komen” Psalm 19 vers 6 aan. De Psalm die over de zon, maan en sterren in de hemel gaan en Elohims eer aankondigen.

 

28 Responses to “8. Een tijd, tijden en een halve tijd”

Read below or add a comment...

 1. Erik says:

  Shalom Winand, mooi dat je dit met ons deelt.. Ik heb met exel vanaf -1416 elke keer 49 erbij opgeteld en toen kwam ik bij de 70 keer op 2014. Volgend jaar in 2015 wordt dan de 70ste jubeljaar. We gaan dan een spannende jaar tegemoet. Met een zonsverduistering en twee bloedrode manen in het vooruitzicht. Ben benieuwd hoe het ga verlopen en hoe JHWH ons verzameld..

  Ik heb wel een vraag. waarom denk je dat Yeshua op woensdagmiddag is overleden en niet op dondermiddag. In Lukas 24:7 sta omschreven dat Yeshua op de derde dag opstond. Ik hoor het graag.

  Shalom, Erik

 2. Winand says:

  Dag Erik,

  Joh.20:1 En op de eerste dag van de week (zondag) ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf afgenomen was.

  Dus voordat het licht werd op zondagochtend was het graf leeg. Op sabbat opgestaan?

  Mat.12:40 Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn.

  Woensdagnacht + Donderdag en nacht + Vrijdag en nacht + Zaterdag = drie dagen en drie nachten

  “Ben benieuwd hoe het ga verlopen en hoe JHWH ons verzameld.”, in de volgende les ga ik daar iets over zeggen.

  Shalom,
  Winand

 3. marian olsthoorn says:

  Hallo Winand, weet je het zeker dat op 23 september de opname zal zijn ?

  vriendelijke groet,

  M.Olsthoorn

 4. Winand says:

  Dag Marian Olsthoorn,

  Ik weet vrijwel zeker dat er op 23 september GEEN opname (naar de hemel) zal zijn.
  Althans niet voor Gods volk, die gaan naar het 1000 jarig Koninkrijk (hier op aarde).

  Shalom,
  Winand

 5. Dineke Caspar says:

  Wijnand, dank je wel voor deze duidelijke uitleg, het is zo belangrijk dat dit verkondigd wordt, maar tegelijk moeilijk, want er zijn zoveel mensen die hun hoop op het leven hier op aarde gevestigd hebben en hier liever niet bij stilstaan. Zelf heb ik vijf jaar in radeloosheid aan God gevraagd hoe lang nog Heer, ik verwacht U al zo lang, en heb ervaren dat God mij vroeg: Heb je nog 6 jaar geduld? Een jaar later hoorde ik van iemand met dezelfde vraag dat God tegen haar had gezegd: heb je nog 5 jaar geduld? En afgelopen zomer sprak ik met iemand met je raadt het al, dezelfde vraag, en God had haar gevraagd nog 1 jaar geduld te hebben. Nu kom je zo vaak met mensen in aanraking en wil ik dit zo graag vertellen, maar hoe open je zo’n onderwerp? Ik moet er niet aan denken kansen hiervoor te hebben laten liggen!

 6. Anneke says:

  Beste Winand, ook ik ben aan het spitten gegaan en ik heb toch wat anders, kun je mij vertellen hoe je dit ziet ? Op 23-09-2017, is er een teken in de hemel te zien van een vrouw met 12 sterren…. openbaring 12. Ook wordt er iets verteld over de engel Michael, een krachtmeting met de draak, satan en zijn aanhangers. Deze worden uit de hemel gezet en gaan naar de aarde. De vrouw vluchtte in de wildernis, waar zij een plaats heeft, daar klaar gemaakt door God. Opdat zij haar daar 1260 dagen zouden verzorgen. De draak geworpen op de aarde, vervolgde de vrouw die de mannelijke had gebaard. In 1 Thessalonicenzen 4:13 -18 worden de gelovigen opgenomen. Je heb 3 hemelen de bovenste, daar zijn God de Vader en Christus Jezus nu.
  Ik weet niet waar satan en zijn trawanten nu zitten, maar als die weg zijn gejaagd, door de engel Michael, dan is er ruimte voor de gelovige, om opgenomen te worden in de wolken, de Heere tegemoet, in de lucht en om voor altijd met Hem te zijn. De dag van het teken van de vrouw en de 12 sterren in de hemel, kan je vinden op internet er wordt gezegd, dat dit teken op 23 september 2017, te zien is aan de hemel, het kan zijn, dat satan hier ook achter zit, een verkeerde datum om ons te verwarren. Is het dan zo dat we dan net voordat de draak, satan in Israel de tempel betreed, wij weg zijn genomen, net voor de laatste 3 en half jaar. Graag uw mening hierover. Het verscil is dan 2 jaar met uw berekening. Alvast bedankt voor uw antwoord, met vriendelijke groet, Anneke

 7. Winand says:

  Dag Anneke,

  Het teken van de vrouw met de zon bekleed, de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren om haar hoofd zag ik voorgaande jaren en dit jaar ook. Je kun het namelijk elk jaar zien op het moment wanneer de herfst equinox aanwezig is en er precies 12 uur in een dag (en nacht) gaan. (Een hint die Jeshua gaf.) Als je een tablet hebt en de gratis App SKeye kun je het heelal afspeuren naar het sterrenbeeld Virgo (maagd). Helaas zul je nu weer een jaar moeten wachten om het volledige verschijnsel te kunnen zien. Het is net als de MOADIM een repeterende aanwijzing (teken) van JHWH op hetgeen wat straks werkelijkheid wordt en gedeeltelijk al is geweest. Johannes zag namelijk drie fasen uit het bestaan van de vrouw (Gods verbondsvolk). 1. De geboorte van Jeshua (is geweest) 2. De vrouw vlucht voor 1260 profetische dagen (is ook geweest tijdens de pauselijk overheersing die precies 1260 jaar duurde). en 3. De vrouw wordt arendsvleugels gegeven om ongehinderd zonder weerhouden te worden naar haar plaats geleidt te worden in de woestijn van de volken, net als bij de eerste exodus uit Egypte. Deze derde en laatste fase van de vrouw. bestaande uit de laatste generatie van het verbondsvolk Israël, zal tijdens de komende tweede exodus gaan plaats vinden en de vrouw wordt dan in veiligheid gebracht voor het komende oordeel dat over deze wereld gaat, net als in de dagen van Noach, en in de dagen van Lot. En zal plaatsvinden bij het ingaan van het 70ste Jubeljaar c.q. de Dag des Heren. Verder kan het 70ste Jubeljaar niet in het jaar 2017 vallen, tenzij ik er totaal naast zit met mijn berekeningen in deze les (8) van wee, wee, wee. (Stuur anders je bevindingen/berekeningen van je uitkomst in 2017 op naar info@debazuin.nu, dan kan ik ernaar kijken.)

  In 1 Thessalonicenzen 4:13 -18 staat niet (de woorden) dat de gelovigen naar de hemel worden opgenomen, integendeel er staat dat Jeshua nederdaalt naar de aarde overeenkomstig het woord van de twee engelen bij Zijn hemelvaart (toen Hij op de aarde stond): “En zo zal Hij ook weer wederkeren (op de aarde), in de Wolk”. Die hele opnameleer is een menselijke doctrine (verzinsel) en komt niet in de Bijbel voor. Ook wat betreft de herbouw van de derde tempel (door mensen) in Jeruzalem is niet Bijbels, maar een afleiding die totaal niets met de tijden van de wederkomst van Jeshua te maken heeft. Het doel van de tegenstander is om gelovigen te misleiden zodat zij zich niet hebben voorbereid, geen olie in hun lamp hebben en daardoor te laat komen op de MOADIM (feest) van JHWH, zodat hij, de tegenstander ze vervolgens kan verslinden.

  Shalom,
  Winand

  PS. Verder wil ik geen discussie over die opnameleer, het is jouw keuze of je van deze aarde wilt worden weggenomen of dat je op deze aarde wilt blijven.

 8. Anneke says:

  Beste Winand, dank voor je reactie, het is niet mijn bedoeling om een discussie te voeren. Ik maak zoveel geestelijke dingen mee, dat ik soms niet meer weet, wat van de Heer is. Daarom ben ik gaan zoeken in de schrift, maar het verwart alleen maar. Ik lees toch duidelijk in 1 Tess 4:17 Want de Heere zelf zal afdalen ( er staat niet dat Hij op aarde komt ) en dat de mensen die geloven, weg gegrist worden in de wolken, in een treffen met de Heer, in de lucht, zodat ze altijd bij de Heer zijn. Kun je dit dan stellen dat het er niet staat, als het een verzinsel is van de mensen, zoals jij zegt ? Het is mij wel duidelijk, dat het boek te moeilijk is voor mij en ik moet gewoon vertrouwen en geloven in mijn Redder, God de Vader, door Zijn Zoon, Heer Christus Jezus. Wat je met de letters MOADIM bedoeld is voor mij ook een raadsel, je zegt een feest van JHWH. Goed, dat zijn de vastgestelde feesten van God, ik heb het even op gezocht.
  In de nacht van 1 september 2014, toen de dag nog moest beginnen, moest ik knielen naar het oosten toe, voor Christus, was er toen iets in de sterrenbeelden ? Ik heb geen tablet.
  Het lichaam van Christus is een tempel door Hem gebouwd. Ook staat er geschreven dat de anti christ zich laat aan bidden in een tempel, in Israel. Maar goed, wie ben ik, dat ik alles mag begrijpen. Ik leef door de genade, die van God is, door zijn Zoon. Ik laat het wel met rust.
  Bedankt, voor zover !!!!

 9. Roos Van Loocke says:

  beste Winand,
  met veel interesse volg ik je lessen en toets ze zoals YHWH het ons zegt.
  In bovenstaande staat dat we nog 69 jubeljaren hebben na 1367 v chr en als jij dit uitrekent, zit daar eenovergangsjaar nul tussen. Jij telt dit hierbij op, terwijl ik zou denken dat dit moet afgetrokken worden (telt niet mee……) Dit begrijp ik niet………alhoewel ik best kan begrijpen dat we uitkomen in het jaar 2015. Kan je wat meer uitleg geven?
  Dank bij voorbaat!

  Roos

 10. Winand says:

  Dag Roos,

  Op regel 1 zet ik 7 jaren uit met het jaar 0 .
  Op regel 2 zet ik 7 jaren uit zonder het jaar 0.
  Op regel 2 zie je dat het zevende jaar hoger is (zonder 0) dan regel 1 (met 0).

  -3 -2 -1 0 1 2 3
  -3 -2 -1 1 2 3 4

  Shalom,
  Winand

 11. Rob[SouthAfrica] says:

  Winand says: 27 oktober 2014 om 10:19 } “..Het doel van de tegenstander is om gelovigen te misleiden zodat zij zich niet hebben voorbereid..”

  Interesting Winand. I suppose that de tegenstander’s aim is to adjust the timing of the feasts as well to hinder the children of Yahweh not to be taken to the Kingdom?

  Rob

 12. Rob[SouthAfrica] says:

  “……Vijf dagen na Jom Kipoer die op 23 september 2015 valt, is het de eerste dag van Soekot (loofhutten) dat op 28 september valt…..”

  That is if you follow the Tradition of the Orthodox Jews in Israel.

  But if you follow Yeshua the feast of Sukkot will start:>

  Sat 26 Sep
  Sukkot/Tabernacles 2015

  Festival of Sukkot/Tabernacles/Booths
  Begins at Sundown!
  Beginning at sundown on Day 1 (09/26) and Day 8 (10/03) are High Sabbaths

 13. Hilde says:

  Hallo Winand,
  Ik heb een vraag over het sabbatsjaar en het jubeljaar. Volgens jou uitleg begint een bijbels jaar in de maand Nisan.Dat vindt ik eigenlijk best logisch gezien het feit dat dan de flora in Israel weer langzaam tot leven komt.
  Begint het sabbatsjaar nu dit jaar eind mrt. begin apr. 2015 tot eind mrt. begin apr. 2016 gevolgd door het jubeljaar? Of zit het sabbatsjaar er al bijna op en begint eind deze maand het jubeljaar al?

  Vriendelijkeg groet

 14. Winand says:

  Dag Hilde,

  Dat is inderdaad zoals je het zegt.
  Volgens Leviticus 25 vers 9 valt de dag van Jom Kipoer (Verzoendag) in de zevende maand Tisri (september / oktober).
  “Daarna zult gij in de zevende maand, op den tienden der maand, de bazuin des geklanks doen doorgaan; op den verzoendag zult gij de bazuin doen doorgaan in uw ganse land.”
  Dan moet de (Bijbelse) eerste maand, zeven maanden daarvoor in Abib / Nisan (maart/april) vallen.
  Vrijdagavond op 20 maart zal de nieuwe maan te zien zijn, dan is het zaterdag 21 maart 2015 de eerste dag van het nieuwe Bijbelse jaar.
  1 Abib en waarschijnlijk het begin van een sabbatjaar, deze duurt dan tot de volgende begin van lente in 2016.
  (Wie de Judeese kalender volgt, zit volgens mij 5 maanden te vroeg.)

  Shalom,
  Winand

 15. marian says:

  Hallo Winand, uit je reacties proef ik dat je niet in een Opname gelooft

  Je antwoord aan Anneke dat het haar eigen keuze is om opgenomen te worden of op aarde te blijven, daar begrijp ik niets van ??

  Openbaring 3 vers ” Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten,zal ook ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op aarde wonen.”
  Wat betekent deze tekst volgens jouw, kun je de tekst uitleggen ?

 16. Winand says:

  Dag Marian,

  uit de Herziene Statenvertaking Op.3:10a “Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard,”

  Dit betekent dat je het (Verbonds)Woord, Geboden c.q. De Torah van Vader JHWH bent nagekomen.

  Vervolgens gaat de zin verder. Op.3:10b “[dan] zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking…”
  Op aarde wel te verstaan.
  Dit spreekt voor zich, het tekstgedeelte “om mij te blijven verwachten” is toegevoegd aan de Bijbel, daar wordt goed (mis)gebruik van gemaakt om gelovigen te misleiden.

  Natuurlijk verwachten we Jeshua, maar daar gaat deze tekst in Openbaring 3 vers 10 niet over.

  Shalom,

  Winand

 17. coby says:

  las dit bij rene de jonge op facebook

  God’s perfecte hemelschouwspel genaamd de bloedmaan tetrade;

  Wat is nu precies een bloedmaan tetrade?

  In Leviticus 23 staan God’s 7 feesten beschreven als eeuwige verordening maar ook als generale repetitie voor te vervullen profetieën.

  De 7 feesten op een rij en hun vervullingen:

  1) Pascha = 14e Nisan = vervuld door Jezus bij zijn Kruisiging

  2) Ongezuurde broden = Nisan 15e = vervuld door Jezus zonder zonden in het graf. (zuurdesem = zonde)

  3) Eerstelingen = 17e Nisan = vervuld daags na de sabbath Jezus als eersteling uit de doden opgewekt.

  4) Wekenfeest = vervuld bij de opname van de gemeente, de eerstelingen van de gersteoogst op het moment van de jubelbazuin rond 24 september 2015.

  5) Feest der Bazuinen = vervuld bij de opname van de 144.000, de eerstelingen van de tarweoogst in 2017.

  6) Grote verzoendag = Vervuld bij openbaring antichrist en vlucht 1/3 deel Israël naar de woestijn in 2017, tevens het begin van de oordelen van de 7 engelen met de 7 bazuinen.

  7) Loofhuttenfeest = vervuld bij aankomst en verschijning van 1/3 deel van Israël in Petra in 2017.

  Bij een bloedmaan tetrade laat God zien dat er iets is gebeurt of gaat gebeuren met zijn volk Israël.

  Hoe laat God dit zien?

  Een bloedmaan tetrade bestaat uit 4 op elkaar volgende bloedmanen binnen een periode van 2 jaar.

  In het eerste jaar valt de eerste bloedmaan precies op Pesach en op het Loofhuttenfeest, dus het eerste en zevende feest.

  In het tweede jaar gebeurt precies het zelfde!

  Dus 4 bloedmanen verdeeld over 2 jaar en in ieder jaar op het eerste en laatste feest!

  Dit is bijna niet te bevatten zo bijzonder!

  Nu hebben wij de afgelopen 100 jaar reeds 3 x een tetrade meegemaakt!

  De eerste tetrade was in 1949/1950
  De tweede tetrade was in 1967/1968
  De derde tetrade is in 2014/2015

  Hoe weten we nu dat deze Tetrades nu werkelijk alleen om Israël gaan?

  Alles draait om de vrouw uit Openbaring 12, deze vrouw wordt vertegenwoordigd door het sterrenbeeld Maagd.

  De vrouw in Openbaring 12 = Israël!

  De eerste bloedmaan op Pesach van de 1949/1950 tetrade gebeurde in de baarmoeder van de vrouw op het exacte moment van geboorte!

  De eerste bloedmaan op Pesach van de 1967/1968 tetrade gebeurde in de baarmoeder van de vrouw op het exacte moment van geboorte!

  De eerste bloedmaan op Pesach van de 2014/2015 tetrade gebeurde in de baarmoeder van de vrouw direct na het moment van geboorte!

  Als je hier goed over na denkt dan krijg je ter plekke kippenvel!

  Tussen deze bloedmanen op Pesach zit 19 & 46 jaar!

  Wat op zich weer een diepere laag is naar God’s openbaring over het jaar 2021!

 18. Winand says:

  Dag Coby,
  Mooi, vraag me alleen af of alles wel Bijbels is. Daniel voorzegt dat in de laatste dagen ‘de kennis van het Woord’ zal toenemen. Dit is een proces waar we met z’n allen doorheen gaan. (Ook ik ben onderweg om te leren van Zijn Woord), Aangaande de ‘vaste tijden’ zal ik mijn antwoord toelichten in de laatste lessen “Vanaf het begin volg het licht naar het nieuwe millennium“.
  Shalom,
  Winand

 19. Peter says:

  Beste Winand,

  Met alle respect maar uw laatste reactie was voorspelbaar. Het is een mooie escape die Het Woord hier geeft voor een ieder die bezig is met het exact berekenen van de terugkomst van Jezus.

  Niemand weet namelijk wanneer de dag en het moment van terugkomst van Jezus zal aanbreken. Ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. Het is ook helemaal niet interessant om te weten wanneer Jezus exact terugkomt. Je moet zorgen dat je er klaar voor bent en verder doorgaan met je leven naar het voorbeeld van Jezus. (Matteüs 24:36)

  Nog even ter verduidelijking:

  Vlak voor de hemelvaart van Jezus vroegen de apostelen Hem wanneer het allemaal zou gebeuren. Jezus antwoordde:

  “Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.” (Handelingen 1:7-8)

  Daarom is iedereen die meent het tijdstip van zijn komst te kunnen berekenen een bedrieger en hun voorspellingen zijn volstrekt waardeloos! Sterker nog, ik durf te stellen dat je de Vader er mee in zijn gezicht slaat wanneer je je hiermee bezig houd..

  Peter

 20. Winand says:

  Beste Peter,

  Lees “Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader” in de context van het Woord. Het gaat hier om “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.” Of te wel de herschepping van de aarde an hemel na 7000 jaar. Het gaat in vers 36 niet over de wederkomst van Jeshua. Elke uitleg die zegt dat vers 36 over de wederkomst gaat is misleiding.

  Betreft “Het is niet jullie zaak” is een direct antwoord op de persoon af die de vraag stelt. Want Hij komt niet in hun tijd maar op een andere tijd waarvan Paulus zegt “Gij weet heel goed de tijden en gelegenheden.”

  Ik begrijp heel goed dat sommige gelovigen niet willen weten wanneer hun Verlosser als Koning terug komt. Maar dat is jouw keuze die ik respecteer. Tussen haakjes ik heb gezegd tegen Coby dat ik erop terug zou komen in de volgende lessen. Hoezo een escape?

 21. Dirk says:

  Beste Winand,

  Tegenwoordig hoor je vaak dat Jeshua het zelf ook niet weet wanneer Hij terug komt en dus dat Hij op elk moment kan terugkomen. Hij heeft wel degelijk daarover iets gezegd, wat zelden in rekening wordt gebracht, namelijk dat HIJ niet eerder wederkomt dan na de afval en de mens der zonde, oftewel de antichrist. En over Zijn wedekomst: terstond NA de grote verdrukking de Dag des Heeren die dan aanbreekt. Wat de opname voor de grote verdrukking betreft heb je gelijk, dit is een hoax die velen aanhangen, want wat de Bijbel noemt de opstanding van hen die in Christus ontslapen zijn, en het opgenomen worden van hen die nog leven, de Heere tegemoet in de lucht, is pas wanneer Hij wederkomt. jeshua waarschuwt nadrukkelijk dat we ons niet moeten laten misleiden, en niet voor niets, want er waait heel wat dwaalleer momenteel op internet rond als het over de eindtijd gaat, laten we nuchter zijn en niet met die occulte wereld meedoen. Zoals momenteel over de maand September overal geschreven wordt, wat er al niet zou gebeuren. Einde van de wereld duurt zeker nog wel minstens 1000 jaar.

  Dirk

 22. Winand says:

  Beste Dirk,

  Dank je wel voor je reactie.

  Volgens mij probeert Paulus de gelovigen in Thessaloníki te overtuigen van hun misleide verwachtingsleer, net zoals velen vandaag misleidt zijn en geloven dat je, ‘Jeshua elke dag moet verwachten’. Paulus zegt met de woorden: “eerst moeten de gevallenen komen”, dat eerst A moet komen en daarna B. Met andere woorden, alle gelegenheden staan in het Woord van JHWH op de juiste volgorde volgens Zijn kalender (de Bijbel die 7000 jaar beschrijft). En alle gelegenheden vinden plaats op “vaste tijden” (ook de komst van Jeshua) zoals de profeten gesproken hebben. De kinderen die in het Licht wandelen weten dat.

  “Maar wat de [vaste] tijden [MOADIM] en de gelegenheden [volgens de profetieën] betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft” (1 Thess.5:1).

  Groet,
  Winand

 23. Dineke says:

  Hoi Winand

  pff wat een moeilijk stuk zeg.
  Ik krijg er zowat tranen van in mn ogen, omdat ik er eigenlijk helemaal niks van begrijp, en ik wil zo graag waakzaam zijn! Hoe houd ik op een goede manier sabbath, hoe houd ik mij op een goed (JHWH zijn manier) aan de tora.
  Wil je voor mij bidden dat ik deze dingen mag gaan zien.
  Ook nu het (BIJNA) zover is?

  Groeten
  Dineke

 24. dirk says:

  Is het echt zo moeilijk de Bijbel goed en vooral eerlijk te lezen?
  Heel die rekenmethode is leuk om te lezen, maar intussen zijn we hopelijk wakker geworden.
  Zoals de grote wereldwijde dwaling van de opname, staat NERGENS in de Bijbel, dat dit voor de grote verdrukking zal plaats vinden, in Mattheus krijgen we de juiste volgorde. Dus alles wat zou moeten gebeuren voordat de grote verdrukking begint, is flauwekul, onzin gewoon.Opname of wederkomst zal niet komen VOOR de grote verdrukking, jammer misschien, maar zo ligt het wel. Wanneer we geloven wat de Heere Jezus zegt: dat Hij niet eerder wederkomt, dan eerst de afval en de mens der wetteloosheid. We zullen dus nog even geduld moeten hebben, dat geldt ook voor mogelijke tekens in de lucht, dat komt ook pas terstond na de grote verdrukking. Met andere woorden: het eerste volgende op God’s kalender is de afval en de komst van de Antichrist. Alle andere dromen zijn echt onbijbels

 25. Winand says:

  Beste Dirk, i.d.d. “met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem (2Thess.2:1), “Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is (2Thess.2:3). Met deze parabel. ‘De grote afval (=apostasia) en de komst van de tegenstander (=abadon/apolyon)’ verwijst Paulus net als Jeshua (Mat.24:15) naar dezelfde profetie in Daniel 7 vers 7, 11 vers 36. Een gedetailleerde beschrijving staat in Openbaring 9, bij de komst van de vijfde bazuin en is een van de vele tekenen die voorafgaan aan Zijn komst. De rode draad van 1 Thess. en 2 Thess. is Zijn Wederkomst met de Zijne (heiligen = Bruid) naar de aarde. Er is i.d.d. geen opname van de gemeente naar de hemel, dat heb je goed gezien. Maar vergis je niet, er zijn tekens zoals aardbevingen en in de lucht (hemel) die voor (Zegel 6 in Op.6) en na (Mat.24:29) de grote verdrukking plaatsvinden. Geduldig afwachten zoals de vijf dwaze maagden dat deden is geen optie, een verstandig mens bereidt zich hierop voor. Wees waakzaam.

 26. Kirkby Leslie says:

  Mooi, stukje, wat ze hier voor commentaar geven, dat eerst de mens van wetteloosheid zich moet openbaren, is juist, maar er staat ook dat die zich niet kan openbaren, want die hem weerhoud is er nog, de Gemeente, met Gods Heilige Geest.
  Nu ik heb ook een vraagje, 2015, 2016 zijn voorbij, het jubeljaar duurt tot september 2017, dus ik hoop het echt, toch moet ik concluderen dat er veel wedergeboren christenen zijn, die zeggen, we zien wel, en steeds met deze smoes komt, als een dief in de nacht
  Groetjes Leslie

 27. Kirkby Leslie says:

  Beste Dirk,
  Ik geloof echt dat er een opname komt, en zelfs voor Jacobs benauwdheid,Jezus zegt, omdat gij mij bewaard heb, zal ik ook u bewaren, voor de grote verdrukking, ik kijk steeds naar Israël, hebben zij alle plagen meegemaakt, nee toch, een deel hadden ze last van, nu de Grote verdrukking, ik geloof dat ge die niet meemaken WIL, want wat daar gebeurt, daar zijn de plagen van Egypte niets bij, en de farao, schreeuwde, vertrek. God gaat terug de draad met Israël opnemen, de 2 getuigen, waarvoor komen die, omdat wij er nog allemaal zijn, wat voor betekenis hebben ze dan, niets he, de Gemeente is er niet meer, dan Stuurt God, die 2 getuigen, om zijn volk de ogen te openen, en een deel ervan in veiligheid te brengen, ook de 12000 uit iedere stam, de engel roept, wacht totdat we hen verzegeld hebben, zijn worden gespaard, waarom wij niet, als we er dan nog zijn, zijn wij ook niet verzegeld met Zijn Geest, toch wordt er niets over gezegd, omdat we er dan niet zijn. Groetjes ook een broeder in Christus Leslie

 28. Aletta says:

  Het verhaal van de Bruidegom en de Bruid,kennen jullie die?Het gaat zo…Wanneer een jonge man een jonge Vrouw leuk vindt in Israel dan gaat hij naar zijn Vader en deelt dit mede..de Vader maakt dan contact met de Vader van de eventuele Bruid,dan wordt er een tijdelijk contract op gesteld..dit betekent dat de jonge man en de jonge vrouw verbonden zijn aan elkaar,je zou kunnen stellen een verloving..deze tijd behoord dan benut te worden om elkaar te leren kennen..en dit betekent dat zij beiden niet op dat moment beschikbaar zijn voor anderen.. dit gaat onder begeleiding van een familielid..ook behoord de tijd benut te worden om een huis te bouwen of een aanbouw te maken aan het huis van de Vader van de Bruidegom,en de Bruid in spe maakt alles klaar voor het huis..pannen en potten en e.d..mocht het nu zo zijn dat een van beiden of beiden het toch niet zien zitten met elkaar wordt het contract opgeheven en is er dus niets aan de hand.Er van uit gaande dat het Bruidsfeest door gaat gebeurd het volgende..op de dag dat het Feest gaat plaats vinden gaat er een bericht uit naar de Bruid om zich klaar te maken en om de Bruidegom te ontmoeten op een afgesproken open plaats in het dorp..met heel haar Familie,en de Bruidegom gaat met zijn Familie ook op weg met veel muziek zodat iedereen het hoort…dan wordt het Huwelijk gesloten onder het oog van iedereen daar aanwezig.En een groot Feest volgt…wat zegt dit verhaal ons nu..kijk naar de Bijbel de Bruidegom Jezus kan pas vertrekken wanneer de Vader van de Bruidegom God het Huis dat gebouwd door de Bruidegom klaar is en goed gekeurd door de Vader…dat betekent dat de Bruidegom in afwachting moet wachten wat de Vader vindt en of de Bruid klaar is om de Bruidegom te ontvangen,hier zie je dus dat de Bruidegom niet op de hoogte kan zijn van Wat de Vader denkt en of vindt dit alles is dus afhankelijk wanneer de Vader het sein geeft…dus kijk naar de signalen die op de aarde plaats vinden,Bid dat je standvastig blijft en je Kroon niet weg genomen wordt,wees de Bruid en bereid je voor,houdt je contract in Ere,laat niet los en vertrouw op de Vader want Hij is Almachtige,Hij is je Rots en je Vesting,Hij kent jouw vanaf de beginne, Hij heeft jouw geweven in de Moeder schoot,verlies jezelf niet in eindeloos gereken,zodat je niet hoeft te zeggen ik had het weer mis behalve de Shabbatten tellen God houdt van jou met heel zijn hart,houdt de Tien geboden want die zijn jou gegeven,liefs en veel plezier met studeren,Aletta

Reageer

*