7. Wat de gelegenheden betreft

Wees dan waakzaam!  deel 7

1 Tess.5:1-5 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heren komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.

Paulus zegt hier, dat als je in het licht (van de Thora) wandelt, “Het Woord (Thora) is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad” (Ps.119:105) je in staat bent om te weten bij welke gelegenheden en welke (gezette) tijden (Moadiem) ‘de Dag des Heren’ aanbreekt. Uit de vorige studies hebben we gezien dat de komende grotere exodus ten tijde van Jakobs benauwdheid gelijk opgaat met de komst van ‘de Dag des Heren’. Joël zegt in hoofdstuk 2 vers 1; “Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de HEERE komt, ja, is nabij!” En meteen daarop volgend in vers 2 ; “Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken, ja, donkere wolken. Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig volk, zoals er niet geweest is van oude tijden af, en er hierna niet meer zal zijn, jarenlang, van generatie op generatie.” De gelovigen, die niet het licht van de Thora wandelen en daardoor niet waakzaam kunnen zijn, hebben geen olie in hun lampen. Zij zijn het beeld van de dwaze maagden uit Mattheus 25 die zich niet hebben voorbereid en in het duister tasten (zij zien niets aankomen). Zoals zij vaak zelf zeggen; “wij kunnen de dag niet weten”. Dit wordt nog eens bevestigd door apostel Johannes. “Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen (Op.3:3).

De eerste generatie van de vrouw (van JHWH, Israël) kwam het beloofde land niet in vanwege ongehoorzaamheid en ongeloof. Door een verhard hart verstonden zij het Woord niet meer. In de dagen voordat ‘de Dag des Heren’ aanbreekt zal het niet anders zijn. Vele hebben de Thora verworpen, geloven de boodschap van de profeten niet en luisteren niet naar het onderwijs van de apostelen. Zij zeggen; “het eerste testament (O.T.) geldt niet voor ons”, “wij hebben een andere roeping”, “wij zijn anders” en behoren niet tot de vrouw (Israël) van Openbaringen 12.

Maar zij die de geboden van de Vader doen en het getuigenis van Jeshua de Messias hebben (Op.12:17), zijn niet in de duisternis zodat zij de komst van ‘de Dag des Heren’ wel (kunnen) weten. ‘De Dag des Heren’ komt in de nacht, dat wil zeggen wanneer de duisternis hier op aarde regeert en een bepaald hoogtepunt heeft bereikt. Vermoedelijk zal er een wereldleider van een nieuwe wereldorde aan de macht komen, die zich voordoet als een vredestichter en zichzelf uitroept als de verwachte Messias. Deze zal “er is vrede en veiligheid verkondigen voor iedereen”. Dit is één van die gelegenheden waar Paulus het over heeft, waarvoor we waakzaam moeten zijn om niet door hem misleidt te worden.

Een reeks van gebeurtenissen zal binnen een kort bestek (in 2015) samenvallen en ‘de Dag des Heren’ inluiden. Daarom zijn deze gebeurtenissen signalen dat het verbondsvolk zich gereed moet maken voor het vertrek naar de ‘woestijn der volken’, om door JHWH  in veiligheid te worden gebracht. Dit gebeurt door de sterke arm van Vader JHWH, onder arendsvleugels wordt de laatste generatie van de vrouw door de komende toorn en grote verdrukking geleid. Waarom zou JHWH deze gelegenheden anders in Zijn Woord hebben laten opschrijven met de opdracht om hier op te letten? De overige die Zijn Woord hebben verworpen en zich niet gereed hebben gemaakt voor de komende grotere exodus om naar de woestijn van de volken vertrekken, zullen dan onverwacht bezoek krijgen van de dief. Paulus zegt in 2 Thess.1 vers 9; ”Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van JHWH en van de heerlijkheid van Zijn macht”. “en zij zullen beslist niet ontkomen en niet ontvluchten”.

2 Petr.3:10      Maar de Dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

Voordat we de volgende gelegenheid (de gruwel der verwoesting in Mat.24) gaan bespreken, wil ik eerst ingaan op de waarschuwing die Paulus ons in deze context geeft. In vers 19 tot en met 22 zegt hij: “Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad.” Laten wij alstublieft nuchter zijn want JHWH heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Here Jeshua de Messias. Onderzoek al het onderwijs dat op je pad komt en kijk of het wel Bijbels is (Hand 17:11). Wat niet Bijbels is, leg dat opzij, hoe mooi het ook klinkt.

Ook Jeshua waarschuwde ons voordat Hij over de laatste dingen begon te spreken: ”Pas op dat niemand u misleidt” (Mat.24:4). “En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden (Mat.24:11). De tegenstander weet dat zijn dagen geteld zijn. Nog niet eerder in de geschiedenis is de misleiding zo groot als vandaag. Wees dan nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden (1 Petr.5:8).

De eerste gelegenheid die Jeshua ons aanreikt over het moment van het aanbreken van ‘de Dag des Heren’ staat in vers 15 van Mattheus 24: “Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – “. En het is juist deze profetie van Jeshua die verkeerd wordt uitgelegd zodat menig gelovige op een verkeerd been is gezet. In vele Bijbels zo niet allen, wordt er verwezen naar de tekst uit Daniel 9 vers 26-27. Maar is dit wel een juiste verwijzing? Laten we de verwijzing naar Daniel 9 nog eens nader onderzoeken.

Daniel 9:26 Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is.

Vers 27: Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden.

Mijn eerste opmerking is; niet Daniël heeft deze verzen uitgesproken maar de engel (boodschapper) Gabriël. Volgens de instructies die Jeshua geeft, moesten we waakzaam zijn en opletten op wat door de profeet Daniël uitgesproken is. Voor alle duidelijkheid, als de profeet Daniël een Woord van JHWH ontvangt en deze uitspreekt, heet dat profetie. En dat is hier niet het geval. De verzen 26 en 27 van Daniel 9 is een deel van het antwoord (vers 21 – 27) wat Gabriël gaf, naar aanleiding van een gebed dat Daniël in de verzen daarvoor (vers 3 – 21) naar JHWH opzond.

Mijn tweede opmerking is; dat er meerdere woorden in de zin onjuist vertaald zijn: “Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid gesneden worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn.” Ook hier wordt in bijna alle Bijbelse vertalingen het Hebreeuwse woord KARATH verkeerd weergegeven. KARATH betekent snijden of gesneden en wordt speciaal gebruikt in combinatie met een verbond. Je bakt een brood, je bouwt een huis en je snijd een verbond. “Op die dag KARATH (sneed) JHWH een verbond met Abram (Gen.15:18). Jeshua was het offer dat omstreeks 31 Na Chr. gesneden werd om het bestaande verbond dat door Israël verbroken was weer te herstellen. Daniël bad: “Och JHWH, grote en ontzagwekkende Elohim, Die Zich houdt aan het verbond en de goedertierenheid ten aanzien van hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen” (Dan.9:4). Daniël bad voor héél het volk Israël, het huis Juda en het huis Israël/Efraïm dat in de volken verdreven was. “Bij U, JHWH, is de gerechtigheid, maar bij ons de schaamte op het gezicht – zo is het heden ten dage bij de mannen van Juda, bij de inwoners van Jeruzalem en bij heel Israël, bij hen die dichtbij zijn (huis Juda) en die ver weg zijn (huis Israël/Efraïm), in alle landen waarheen U hen verdreven hebt om hun trouwbreuk, die zij tegenover U gepleegd hebben“ (Dan.9:7). En Daniël kreeg van JHWH via de engel Gabriël een antwoord dat het verbond hersteld zou worden, door wie, hoe en wanneer. 

Jeshua is het fundament om weer via het (ver)nieuw(d)e verbond bij de Vader terug te keren en te wandelen in Zijn Gerechtigheid. Bidt net als Daniël voor hen die nog niet zijn teruggekeerd naar het nieuwe verbond.

De volgende opmerking gaat over het eerste deel van vers 27 waardoor het overgrote deel van de gelovigen vandaag zijn misleidt.

“Hij zal voor velen het verbond versterken bevestigen, één week lang na een (dag) en zeven weken. Het Hebreeuwse woord dat foutief met ‘versterken’ vertaald is, is het woord GABAR (H1396) dat bevestigen betekent. Strong voegt daarbij nog toe, met grote kracht en autoriteit. De vraag is dan, wanneer wordt het verbond dat opnieuw gesneden is bevestigd? Het Hebreeuwse woord, eigenlijk combinatie van twee woorden zijn ECHAD wat één betekent en SHABUA SHABUA SHABUAH (H7620). Zeven series van zevens (of weken) dat nooit één enkele week kan aanduiden. De serie bestaat zelf ook uit SHABUA (zeven), we krijgen dus zeven zevens en dat is totaal negenenveertig (49) dagen. Na negenenveertig dagen (49) plus Echad (1) is het verbond dat Jeshua hersteld heeft met Zijn dood bevestigd.

Hand.2:1-4     En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Het Griekse woord Pentecost betekent vijftig (50). Op deze dag dat onder de gelovigen beter bekend staat als Shavuot of het Wekenfeest kwam JHWH met Zijn Ruach (Geest) om Zijn Verbond te bevestigen. En Petrus zei tegen hen: “Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen” (Hand.2:38). Op die dag werden ongeveer 3000 man uit het huis Juda (vers 5) van het volk Israël (vers 22) wedergeboren tot het (ver)nieuw(d)e verbond. Er bestaat niet zoiets als het ontstaan van een nieuwe kerk tijdens Pinksteren. Het ware volk Israël zijn de wedergeboren gelovigen uit het huis Juda en het huis Israël/Efraïm. Zij zijn de gemeente van Christus en dat geldt ook voor een ieder die zich daarbij aansluit en zich laat enten op deze edele olijfboom (zie Romeinen hoofdstuk 11).

Drie en half jaar later aan het einde van de 70 jaarweken (Sabbatjaren) profetie van Daniël werd het evangelie van het Koninkrijk voor het eerst aan het huis Israël/Efraïm gebracht, zie Handelingen hoofdstuk 11. Wedergeboren Israël is de Gemeente van Christus, de vrouw van de laatste ure die door JHWH veilig naar de woestijn gebracht wordt waar haar plaats is (Op.12:14). Lees onderstaande teksten nog eens goed door en onderzoek deze net als de gelovigen in Beréa deden. (Hand.17:11) In deze teksten wordt SHABUA SHABUA SHABUAH (H7620) als meervoudige week vertaald en niet als één enkel week.

Ex.34:22         Ook moet u voor uzelf het Wekenfeest (H7620) houden, dat is het feest bij de eerste vruchten van de tarweoogst; en ook het Feest van de inzameling, bij de jaarwisseling.

Num.28:26      Ook op de dag van de eerstelingen, als u op uw Wekenfeest (H7620) JHWH een nieuw graanoffer aanbiedt, moet u een heilige samenkomst houden; geen enkel dienstwerk mag u dan doen.

Deut.16:9        Zeven weken (H7620) moet u voor uzelf aftellen. U moet de zeven weken (H7620) beginnen te tellen vanaf het moment dat men met de sikkel begint te oogsten in het staande koren.

Een van de tekenen van deze tijd is dat er veel on-Bijbelse leerstellingen wordt verspreidt. “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden”(Mat.24:24). De tegenstander is in staat geweest om, gelovigen in deze laatste dagen nog steeds te laten geloven in een zevenjarige verdrukking (één week), terwijl de Bijbel over één Dag des Heren spreekt als einde van deze eeuw (AION). En voor een profetisch van één dag staat één jaar. Wie in een leer gelooft dat zogenaamd ‘zeven jaar’ als grote verdrukking aan het einde van deze eeuw verkonigt, is misleid.

1 Cor.3:11-13             Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jeshua de Messias, kan niemand leggen. Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.

Ook, het blijven vasthouden aan die strohalm of leerstelling (want je weet maar nooit, toch?) is schadelijk. Wat nu als die strohalm verbrand en je hebt je niet voorbereidt op de komende grotere exodus: hij/zij zal schade lijden, doch hij/zij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen (1 Cor.3:15).

Onderwijs over een grote verdrukking van ‘zeven jaar’ aan het einde van deze eeuw komt in de Bijbel niet voor. Wat er ons te wachten staat is enkel nog ‘de Dag des Heren‘, de toorn van JHWH die voorafgaat met bazuinen om je te waarschuwen en terug te keren naar de geboden van de Vader en het getuigenis van Jeshua de Messias. De Complete Jewish Bible (CJB) zegt dat deze tijd gelimiteerd is, en kan dus nooit langer duren, eerder korter, “ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. anders zou niemand het overleven” (Mat.24:22).

Matthew 24:22 Indeed, if the length of this time had not been limited, no one would survive; but for the sake of those who have been chosen, its length will be limited

 

Terug naar de gelegenheid, die van de gruwel der verwoesting, welke Jeshua aankaart om daar in de eindtijd waakzaam te zijn voordat ‘de Dag des Heren’ aanbreekt. Over die gruwel waarover Daniël spreekt, lezen we in Daniel hoofdstuk 7.

Daniel 7:7       Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had tien horens.

Vers 23           Het zal heel de aarde verslinden, het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen.

Vers 25           Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen (gelovigen) van de Allerhoogste zal hij te gronde richten, Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.

Over verwoesting gesproken. In de laatste dagen, waar we eigenlijk al in zitten zal deze machthebber proberen de gelovigen te verslinden, vertrappen, verbrijzelen en te gronde richten. Er is maar één ontkoming aan, samen met de vrouw mee de woestijn van de volken in te gaan. In hoofdstuk 2 heb ik aangegeven wie of welke macht hiervoor in aanmerking komt. Eén van de punten die op de agenda van verenigde naties staat is dat op 31 december 2014 moet zijn overeengekomen dat het oostelijk deel van Jeruzalem Palestijns grondgebied moet worden. De Judeese bewoners in de zogenaamde bezette gebieden wonen, zullen dan moeten vertrekken. Met andere woorden ‘het land zal opgedeeld worden’. Dit is een andere gelegenheid die ‘de Dag des Heren‘ aankondigt en waarvoor we waakzaam moeten zijn.

Joel 3:1-2 1     Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal Ik alle heidevolken (verenigde natiën) bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld.

De misleiding in de laatste dagen is zo groot. Er is maar een manier om de misleiding/leerstellingen te ontmaskeren, zijn strategie is in 6000 jaar niet veranderd. Het begint met 1. Twijfel zaaien, Is het echt zo dat God gezegd heeft” 2. Woord verdraaien, “U mag niet eten van alle bomen in de hof” en 3. liegen, “U zult zeker niet sterven” (Gen3:1-4). “want hij is een leugenaar en de vader van de leugen, vanaf het begin” (Joh.8:44). We zien dit patroon elke keer weer terugkomen, zie ook Mattheus 4, tijdens de verzoeking in de woestijn. Het is heel verleidelijk om zijn beloftes van nep-vrede aan te nemen, vooral als de Bijbel erbij wordt gehaald.

Jeshua zei tegen de vrouw bij de put; “Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben (Joh.4:10). En in Johannes 7 vers 38 zegt Jeshua; “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.” Het gaat hier om het onderwijs uit het Levende Woord, de leer van Jeshua die Leven brengt. Het onderwijs of de leer van de tegenstander kan Bijbelse inhoud hebben, maar zal nooit leven in zich hebben en altijd tot de dood leiden. Wie het water van slang verspreidt, verspreidt de dood. Het misleidende onderwijs zal op een gegeven moment ophouden en leraren die de kinderen van JHWH hiermee misleidt hebben, zullen tijdens ‘de dag des Heren’ hun loon krijgen.

Op.12:15        En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd.

Een andere gelegenheid die ‘de Dag des Heren’ aankondigt, is wat Jeshua in hetzelfde hoofdstuk 24 van Mattheus in vers 14 zegt: “En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen”. Het gaat hier om de blijde boodschap die al 6000 jaar en ook door Jeshua Zelf verkondigd is, en in de gehele wereld verspreid is. Over de komst van een Koning met Zijn Koninklijke wet en het Messiaans Koninkrijk in het 7000ste jaar dat hier op aarde gevestigd wordt. Nu al kun je weten of je daarvoor in aanmerking komt. Deze boodschap is voor een ieder die zalig wil worden.

Mal.4:5-6        “Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban”.

Al tien tallen jaren klinkt de roepstem “in de geest en kracht van Elia” om terug te gaan naar de Koninklijke wet, de Thora.  Je hebt vast iemand horen roepen; “Ga terug naar de Sabbat”, “laten we de heidense feesten als kerstmis loslaten en de Moadiem (feesten) van JHWH opvolgen”, “wees heilig (apart gezet) en rein, eet koosjer.” Wie gehoor gegeven heeft aan de roep om terug te keren naar de wortels van de Hebreeuwse gewoonten en de Thora, weet dat deze boodschap in de geest en kracht van Elia’ al tijden in de wereld verkondigt wordt. En dat deze roep een vogelvlucht heeft doormaakt sinds de tijd van het ontstaan van de staat Israël.

Het is dezelfde boodschap die vlak voor de eerste komst van Jeshua door Johannes de doper gepredikt werd. Een engel verscheen aan Zacharias en profeteerde dat zijn zoon Johannes velen in Israël zou doen keren tot JHWH en dat hij “voor zijn aangezicht zou uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de Here een weltoegerust volk te bereiden” (Lucas 1:17). Met de tweede komst van Jeshua is het niet anders. Velen zijn al teruggekeerd naar de Thora en passen Zijn Gerechtigheid in hun levens toe. Dit is ook het moment wanneer de kinderen van JHWH verzegeld worden voor de komst van ‘de Dag des Heren’. Openbaring 9 vers 4 lezen we dat zij die het zegel niet hebben ontvangen, overgegeven worden aan de demonen die uit de put (ABYSS) zullen komen. De zegel die JHWH op hun voorhoofd (in hun denken) heeft geplaatst is de levensstijl overeenkomstig Zijn Woord de Thora dat gezien kan worden door bijvoorbeeld het houden van de sabbat.

Er zijn nog vele andere gelegenheden zoals de bazuinen die ‘de Dag des Heren’ inluiden. Dat zijn dan de laatste waarschuwingen waarbij het nog mogelijk is om tot JHWH te bekeren. En als ik om me heen kijk en de toestand van de wereld analyseer, dan denk dat de bazuinen al begonnen zijn. We leven er midden in. Nu kan ik niet al de bazuinen uit openbaringen gaan behandelen, dat vergt een aparte studie. Maar één, de tweede bazuin waarvan ik denk dat het moment is aangebroken dat daarop geblazen wordt of al op geblazen is, zal ik in het kort toelichten. “Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat” (2 Petr.1:20).

Op. 8:8-9        En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging.

De bazuin(en) is/zijn zoals ik zei een waarschuwing om de ongelovigen en de gelovigen die in slaap gevallen zijn wakker te maken. Zolang de bazuinen klinken is er nog hoop totdat ‘de Dag des Heren’ aanbreekt. Voor hen die zich niet hebben voorbereid (geen olie in hun lampen hebben) gaan dan de deuren dicht.  Het eerste gedeelte van de tweede bazuin spreekt over een grote berg die van vuur brandt en in de zee geworpen wordt. Een brandende berg is een koninkrijk dat door JHWH verworpen is.

Jer. 51:25       Zie, Ik zál u, berg die te gronde richt, spreekt JHWH, u, die heel de aarde te gronde richt! Ik zal Mijn hand tegen u uitstrekken, Ik zal u van de rotsen afrollen en Ik zal u maken tot een berg die in brand staat.

Ps. 83: 14-15  Mijn God, maak hen als een werveldistel, als stoppels voor de wind. Zoals vuur een woud verbrandt, zoals de vlam de bergen verzengt,

Dit koninkrijk of deze koninkrijken zijn tegen het volk Israël van JHWH en zullen zich nu afreageren op (de staat) Israël en andere volken en natiën. Immers profetisch gezien staat de zee voor volken en natiën. “En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen” (Op.17:15). Een derde deel van de schepselen sterft. Dit kan duiden op de komst van een grote oorlog, die misschien al begonnen is. En een derde deel van de schepen verging. Schepen zijn in profetische termen ‘rijke economieën’.

1 Kon.10:11    Ook bracht de vloot van Hiram, die goud uit Ofir vervoerde, zeer veel sandelhout en edelstenen uit Ofir.

2 Kron.8:18    En Hiram stuurde hem door middel van zijn dienaren schepen, slaven en kenners van de zee. Samen met de dienaren van Salomo gingen zij naar Ofir en haalden daar vierhonderdvijftig talent goud vandaan, en brachten het naar koning Salomo.

2 Kron.9:21    De koning had namelijk schepen die met de dienaren van Hiram op Tarsis voeren. Eens in de drie jaar liepen de schepen van Tarsis binnen, beladen met goud, zilver, ivoor, apen en pauwen.

Met andere woorden veel rijke koninkrijken (een derde deel van rijke landen) die het nu financieel goed hebben zullen in één klap arm worden. De komst van een wereldwijde financiële crash is niet meer uit te sluiten nu de toren hoge schulden van deze landen niet meer terug betaald kan worden. We zullen zien.

Verder zijn er nog tekenen aan de zon, de maan en de sterren. Met de komst van een zonsverduistering op 20 maart 2015 en een gedeelte zonsverduistering 13 september 2015 en verder vier rode manen op 15 april 2014 (al geweest), 8 oktober 2014 (geweest), 4 april 2015 en 28 september 2015 die allemaal op een Moëd (gezette tijd) van JHWH vallen, is al veel gezegd en geschreven. Waardoor het nu afgedaan wordt met ‘het zijn slechts natuurverschijnselen’ die er altijd al geweest is. Wat ben ik blij dat ik in het Woord van JHWH mag geloven en dat Hij zelfs natuurverschijnselen gebruikt om Zijn volk te waarschuwen zoals Hij dat ook eerder in 1917 (1918) en 1967 gedaan heeft. “Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot aanduiding (letterlijk tot tekenen) van vaste tijden en van dagen en jaren” (Gen1:14)!

En zo kunnen we wel doorgaan, Vader JHWH heeft Zijn kinderen gewaarschuwd door het geven van vele gelegenheden. Tijd om je voor te bereiden op de komst van Zijn toorn die bekend staat als de Dag de Heren’, waarmee ook de komende ‘grotere exodus‘ aan vooraf gaat en niet te vergeten ‘de tweede komst van Jeshua als Koning‘. Er is geen tijd meer te verliezen, wees dan waakzaam.

3 Responses to “7. Wat de gelegenheden betreft”

Read below or add a comment...

 1. Rob[SouthAfrica] says:

  “…als één dag voor één jaar staat…”

  2Pe 3:8 Moreover, dear friends, do not ignore this: with the Lord, one day is like a thousand years and a thousand years like one day.

  ?

 2. Winand says:

  Peter talks about creation days. Ezekiel talks about Prophetic days.
  Ezekiel 4:6 “After you have finished this, lie down again, this time on your right side, and bear the sin of the people of Judah. I have assigned you 40 days, a day for each year.

 3. Rob[SouthAfrica] says:

  Baie dankie Winand./ Thank you Winand.

Reageer

*