6. Met twee of drie getuigen staat elk woord vast

Wees dan waakzaam!  deel 6

Mat.18:16       Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog een of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat.

We hebben gezien dat JHWH via de profeet Mozes in het begin verkondigd heeft wat er in het einde, wanneer de Dag des Heren aanbreekt, met het verbondsvolk (héél) Israël gaat gebeuren. In dit laatste jaar, als profetisch 1 dag voor 1 jaar staat zal er vòòr de komst van Jeshua opnieuw, dit maal een zeer grote, exodus plaatsvinden. Op een gelijke wijze zoals de Egyptische exodus die in de Thora vermeldt staat, alleen vele malen groter. Ditmaal, zal het start- en vertrekpunt vanuit de vier uithoeken van de aarde gaan plaatsvinden. Voor velen een ongelooflijke en onvoorstelbare gebeurtenis. Maar wie in Zijn Woord gelooft en daarop vertrouwd, mag rekenen op een veilige doorgang door de meest verschrikkelijke tijd die er ooit in het bestaan van de aarde heeft plaatsgevonden. “Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal” (Mat.24:21). Het is dan ook van grootst belang dat je jezelf op de komst van deze grotere exodus gaat voorbereiden. Maar eerst nog een paar profetieën, om je geloof in Zijn Woord te versterken en je zekerheid te geven van een veilige doortocht. Daarom heeft JHWH profeten gestuurd om de boodschap die eerder door Mozes gegeven is te bevestigen. “Op de verklaring van twee getuigen of op de verklaring van drie getuigen staat de zaak vast” (Deut.19:15).

De eerste getuige die de profetie van Mozes aangaande de komende grotere exodus bevestigd is Jesaja, de eerste van (zoals vaak gezegd wordt) de drie grote profeten:

Jes.11:11-13   En het zal op die dag gebeuren dat JHWH opnieuw, voor de tweede keer, met Zijn hand de rest van Zijn volk zal verwerven, die overgebleven zal zijn in Assyrië en Egypte, in Pathros, Cusj, Elam, en in Sinear, Hamath en op de eilanden in de zee. Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidevolken en Hij zal de verdrevenen van Israël (huis Israel/Efraïm) verzamelen en zij die vanuit Juda (huis Juda) overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde. Dan zal de afgunst van Efraïm verdwijnen, en wie Juda in het nauw drijven, zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal niet langer jaloers zijn op Juda, en Juda zal Efraïm niet meer in het nauw drijven.

Die dag’ die Jesaja hier aanhaalt is een verwijzing naar ‘de Dag des Heren’, die in de Bijbel vele malen wordt aangehaald en bekend staat als een komende ‘grote verdrukking’ die een verwoestende werking over de hele aarde zal brengen. ‘Die dag’ is een schakel tussen oud en nieuw, het einde van deze huidige wereld (AION) en het begin van een nieuwe wereld (vers 1 t/m 10). Als we verder lezen in hoofdstuk 13 geeft Jesaja een korte samenvatting van er in ‘die dag’ plaatsvind.

Jes.13:6-13:    Weeklaag, want de dag van de HEERE is nabij; als een verwoesting van de Almachtige komt hij. Daarom zullen alle handen slap worden en elk hart van stervelingen zal wegsmelten. En zij zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen hen aangrijpen, zij zullen ineenkrimpen als een barende vrouw. Verbijsterd zullen zij elkaar aanstaren, hun gezichten zullen vlammen. Zie, de dag van de HEERE komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen. Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen, de zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt, en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Ik zal de wereld haar slechtheid vergelden, en de goddelozen hun ongerechtigheid. Ik zal de trots van de hoogmoedigen doen ophouden, en de hooghartigheid van de geweldplegers zal Ik vernederen. Ik zal stervelingen schaarser maken dan zuiver goud en mensen zeldzamer dan het fijne goud van Ofir. Daarom zal Ik de hemel doen sidderen, en de aarde zal lostrillen van haar plaats.

Deze ‘Dag des Heren’ bestrijkt het laatste jaar van deze tijdsperiode (AION). Zij staat bekend als een grote verdrukking en voor Jakobs benauwdheid. Voor die periode die vermoedelijk één jaar duurt, is er voor het verbondsvolk een ontsnapping mogelijk gemaakt naar de woestijn van de volken, waar zij veilig is voor de brandende toorn. Zoals we in Jesaja 11 vers 11 konden lezen wordt er gemeld dat er twee exodussen zijn die het volk Israël zal thuis brengen.

Uit de geschiedenis weten we dat één ervan heeft plaatsgevonden tijdens de uittocht uit Egypte. Jesaja zegt dat de tweede grotere exodus zal bestaan uit ‘de rest van Zijn volk’. Dit is zoals Johannes dat in Openbaringen 12 verwoord: ‘het overige van haar nageslacht’.

Met zekerheid kunnen we vaststellen dat de tweede exodus bestaande uit het overige van haar nageslacht van de vrouw nog niet heeft plaatsgevonden. Anders zouden de beide huizen Juda en Israël/Efraïm nu als één volk weer samen met Jeshua als Koning in het beloofde land zijn. “Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël. Zij zullen allen één Koning als koning hebben” (Ez.37:22).

Jesaja vermeldt nog een belangrijk punt dat tijdens de tweede, grotere exodus niet over het hoofd gezien mag worden. JHWH zal persoonlijk wederom Zijn hand gebruiken om de rest van Zijn volk te verzamelen. Deze Bijbelse uitdrukking dat “JHWH zijn hand gebruikt”, wekt veel vragen op. “Het zal gebeuren, als uw zoon u morgen vraagt: Wat is dit? dat u tegen hem zult zeggen: JHWH heeft ons met sterke hand uit Egypte, uit het slavenhuis, geleid” (Ex.13:14). Voor de duidelijkheid zal ik daarom nog enkele teksten geven. “De farao zal niet naar u luisteren, maar Ik zal Mijn hand op Egypte leggen en Mijn legers, Mijn volk, de Israëlieten, uit het land Egypte wegleiden onder zware strafgerichten“ (Ex.7:4). En Dan zullen de Egyptenaren weten dat Ik JHWH ben, als Ik Mijn hand over Egypte uitstrek en de Israëlieten uit hun midden wegleid” (Ex.7:5).

Als JHWH Zijn hand uitstrekt, hier over Egypte, dan is er een oordeel over Egypte gekomen. Als het overige van haar nageslacht met de tweede exodus uit de vier hoeken van de wereld geleidt wordt en JHWH doet dat door Zijn hand uit te strekken, dan zal er een oordeel over de wereld komen (zijn gekomen). We kennen de 10 plagen die door de hand van JHWH over Egypte gekomen zijn. Tijdens de dag des Heren zullen er door de hand van JHWH 7 plagen over de wereld komen. Deze plagen staan beschreven in Openbaringen 16.

Jesaja vervolgt de profetie door uit te spreken dat de tweede grotere exodus zal bestaan uit leden van het verdreven huis Israël/Efraïm en leden uit het huis Juda. En natuurlijk een ieder die zich daarbij aansluit en met hen meegaat (Ezech.37:15-22). Ook dit heeft tot op de dag van vandaag nog niet plaatsgevonden. Heel Israël/Efraïm heeft immers haar identiteit verloren en vele verbondsgelovigen uit de volken wachten totdat zij bij de vrouw (héél Israël) worden samengevoegd. Verder geeft Jesaja, net als Mozes aan dat de tweede, komende grotere exodus een uittocht zal zijn uit de gehele wereld. Uit de vier hoeken van de aarde zal het verbondsvolk verzameld worden om vervolgens deel te krijgen aan het komende Messiaans Koninkrijk, dat in de komende 1000 jaar hier op aarde gevestigd zal worden. Amen.

Een enorme operatie dus. De verzameling zal anders gaan dan bij de eerste exodus waarbij iedereen eigenlijk al verzameld was in één land Egypte (Gosen) en als één volk samen vertrok. Bij de tweede exodus zal er in de eerste instantie per land/volk één of meerdere groepen gevormd worden. In de loop van een jaar (de Dag des Heren) zullen deze groepen steeds groter worden doordat zij samengevoegd worden en er uiteindelijk één volk overblijft.

Ook de tweede grote profeet Jeremia getuigt over een komende grotere exodus en refereert naar dezelfde dagen als Jesaja. Hij zegt dat er op een bepaalde dag dan niet meer over de Egyptische exodus gesproken zal worden omdat er op dat moment (in die dagen die komen) een andere grotere exodus zal plaatsvinden. Verder beroept hij zich bij het uitspreken van de profetie op de naam van JHWH en herhaalt en bevestigd hij de profetie die Mozes uitgesproken heeft in Deut.30:1 ”Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen JHWH, uw Elohim, u verdreven heeft”.

Jer.16:14-15   Daarom, zie, er komen dagen, spreekt JHWH, dat er niet meer gezegd zal worden: Zo waar JHWH leeft, Die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft, maar: Zo waar JHWH leeft, Die de Israëlieten uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb.

Jeremia is nog niet uitgesproken. Hij profeteert net als Mozes en Jesaja over de komende grotere exodus waardoor JHWH héél het volk Israël terug zal brengen naar het land dat JHWH aan de voorvaderen beloofd heeft en vastgelegd heeft in het verbond. In overeenstemming met de profetie van Mozes: “Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen JHWH, uw Elohim, u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal JHWH, uw Elohim, u van daar bijeenbrengen en u van daar weghalen” (Deut.30:4). Het is een feit dat vandaag (nog) niet alle Israëlieten en haar metgezellen vanuit alle landen in de wereld verzameld zijn, laat staan teruggebracht zijn naar het beloofde land.

Opmerking: Sinds het bestaan van de huidige staat Israël heeft JHWH een groep Judeeërs uit het huis Juda naar dit land gebracht. Dit kan een voorbode zijn van de grotere exodus voor alle 12 stammen van Israël.

Jeremia profeteert over dezelfde vrouw uit Openbaringen 12, die in de laatste dagen, zal bestaan uit het overige van haar nageslacht. Jeremia schetst dit met andere voorbeelden, “het overblijfsel van Mijn schapen” en Jesaja zegt: “de rest van Zijn volk”.

Jer.23:3          Ik (JHWH) echter, Ik zal het overblijfsel van Mijn schapen bijeenbrengen uit al de landen waarheen Ik hen verdreven heb. Ik zal hen terugbrengen naar hun schaapskooien, en zij zullen vruchtbaar zijn en talrijk worden.

Zonder twijfel gaat het hier om de laatste verbondsgelovigen die op aarde leven. Zij vertegenwoordigen de laatste generatie van de vrouw die voor héél Israël, de Gemeente van de Messias staat. Na Openbaringen 12 wordt er echter nog één andere, maar religieuze vrouw aangehaald. “En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij (Op.17:3-4). Deze vrouw vertegenwoordigt alle traditionele religies en geloven bij elkaar, die niet de geboden van de Vader doen en/of het getuigenis van Jeshua de Messias hebben. Een ieder is vrij om te kiezen bij welke vrouw hij of zij wil behoren. Een andere keuzemogelijkheid is er niet. Dat de profetie van Jeremia hier gaat over de laatste dagen die komen en aan de wederkomst van Jeshua voorafgaat, wordt duidelijk gemaakt als we de volgende verzen van door Jeremia’s uitgesproken profetie lezen.

Jer.23:5-6       Zie, er komen dagen, spreekt JHWH, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In Zijn dagen zal Juda (huis Juda) verlost worden en Israël (huis Israël/Efraïm) onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: JHWH ONZE GERECHTIGHEID.

De naam Jeshua betekent JHWH VERLOST. Een nieuwe tijd zal aanbreken waarbij we Jeshua zullen gaan leren kennen als een Rechtvaardige Koning die de Thora, JHWH’s Gerechtigheid als uitgangspunt zal gebruiken. Hiermee geeft Jeremia aan dat de komende tweede grotere exodus direct gerelateerd is aan de komst van het Messiaans Koninkrijk op deze aarde. Voor wie nog steeds twijfelt over de komende grotere exodus, hoor en zie de woorden die door Jeremia voor de zekerheid nog een keer herhaald worden.

Jer.23:7-8       Daarom zie, er komen dagen, spreekt JHWH, dat men niet meer zal zeggen: Zo waar JHWH leeft, Die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte, maar: Zo waar JHWH leeft, Die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft en Die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Ik hen verdreven had: zij zullen wonen in hun eigen land.

De laatste derde en grote profeet die de profetie van Mozes, Jesaja en Jeremia bevestigd is Ezechiël. Een kanttekening die hier
gemaakt moet worden is dat de verzen die ik hier aanhaal van de profeet Ezechiël uitsluitend gaan over het huis Israël/Efraïm. In hoofdstuk 37 van Ezechiël kun je het beroemde stuk over de twee stokken lezen hoe JHWH de twee huizen Juda en Israël/Efraïm weer samenvoegt en bij elkaar brengt onder het gezag van één Koning. De verzen die ik hier aanhaal gaan over het nageslacht, van Israël dat haar identiteit volledig is kwijtgeraakt.

Ez.20:33-38    Zo waar Ik leef, spreekt JHWH Elohim, voorwaar, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid zal Ik over u regeren! Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u verspreid bent, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. Vervolgens zal Ik u brengen in de woestijn van de volken en daar van aangezicht tot aangezicht een rechtszaak met u voeren. Zoals Ik met uw vaderen in de woestijn van het land Egypte een rechtszaak gevoerd heb, zo zal Ik een rechtszaak met u voeren, spreekt JHWH Elohim. Ik zal u onder de herdersstok doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond. Ik zal van u uitzuiveren wie in opstand komen en wie tegen Mij overtreden. Ik zal hen leiden uit het land waar zij vreemdeling zijn, maar zij zullen op het grondgebied van Israël niet komen. Dan zult u weten dat Ik JHWH ben.

We zien ook hier dat Ezechiël de tweede exodus bevestigd waarvan ook Mozes, Jesaja en Jeremia geprofeteerd hebben. Het bijzondere van de profetie van Ezechiël is, dat hij ook de reden vermeld waarom het verbondsvolk (hier voornamelijk het huis Israël/Efraïm) vanuit de wereld naar de ‘woestijn van de volken’ zal worden gebracht. Daar zal Ik van aangezicht tot aangezicht een rechtszaak met u voeren. Zoals Ik met uw vaderen in de woestijn van het land Egypte een rechtszaak gevoerd heb, zo zal Ik een rechtszaak met u voeren, spreekt JHWH Elohim. De vaderen die uit het land Egypte (wereld) naar de woestijn werden gebracht, hebben in de woestijn de Thora, JHWH’s Gerechtigheid ontvangen. In de tijd die zij in de woestijn doorbrachten leerden zij om deze gerechtigheid in hun levens en als volk toe te passen. Gerechtigheid is het doen van de Thora instructies die JHWH aan Zijn volk geeft. Net als bij de eerste exodus zal er tijdens de tweede exodus een persoonlijke ontmoeting plaatsvinden met JHWH. JHWH zal Recht spreken en het volk zal zich hieraan met liefde voor JHWH houden. Zo zullen zij als nieuwe levens(stijl) in deze gerechtigheid wandelen. De geschiedenis herhaalt zich, “Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden.Er is niets nieuws onder de zon (Pred.1:9). Ook wij zullen in onze woestijn de Ketubah (trouwakte) van JHWH ontvangen, maar dit keer in onze harten.

In Exodus 19 lezen we de indrukwekkende verschijning van JHWH op de berg Horeb in de Sinaï. Ondanks dat het volk zei: “Alles wat JHWH gesproken heeft, zullen wij doen” (Ex.19:8)! Heeft de persoonlijke ontmoeting niet plaatsgevonden dan alleen via de bemiddelaar Mozes en Aaron. Hoe het in de komende grotere exodus in onze eigen woestijn zal verlopen, weet ik niet. Maar het doel is om te komen tot een persoonlijk (huwelijks)verbond met JHWH. “Ik JHWH, zal u onder de herdersstok doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond.” Dit is een geweldig moment om naar uit te kijken. Het verbond van JHWH is zoals ik al zei een Ketubah (trouwakte). De voorvaderen hebben in de woestijn een trouwakte ontvangen en zijn daardoor in het echt/huwelijk getreden met JHWH. Zoals je weet is JHWH door ongehoorzaamheid van de vrouw weer gescheiden. We mogen dankbaar zijn dat Jeshua, door Zijn offer, deze scheidbrief aan het kruis genageld heeft. “En het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen (Kol.2:14).

In de komende grotere exodus zal volgens Ezechiël hetzelfde huwelijksverbond tussen JHWH en de vrouw in werking treden, zoals het in de Egyptische exodus heeft plaatsgevonden. Ook Johannes spreekt van een komende bruiloft. “Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt” (Op.19:7). En “Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van Elohim( Op.19:9). Wie en waar is dan die vrouw die zich vandaag heeft gereedgemaakt om naar het bruiloftsmaal van het Lam te gaan?

Dat Jakobs benauwdheid geen ontspannende kampeervakantie is, moge duidelijk zijn. Ondanks dat JHWH de vrouw, alle groepen die aan de exodus deelnemen, zal beschermen voor invloeden die van buitenaf komen, zullen de meeste dreigementen uit de groep zelf komen. Ezechiël laat ons daar een voorbeeld van zien. “Ik zal van u uitzuiveren wie in opstand komen en wie tegen Mij overtreden. Ik zal hen leiden uit het land waar zij vreemdeling zijn, maar zij zullen op het grondgebied van Israël niet komen. Dan zult u weten dat Ik JHWH ben.” In de eerste exodus hebben we dit ook zien gebeuren, de kans dat het zich in de tweede grotere exodus herhaald is groot. Velen zullen meegaan terwijl zij nog niet de volledige levensstijl volgens de Thora naleven, maar zij zullen dit tijdens de grotere exodus aanleren. Ook weten van de eerste exodus dat de wil er wel was, maar hebben er velen afgehaakt en het beloofde land niet gezien. Laten we hopen en bidden dat we allemaal het komende Koninkrijk van JHWH in zullen gaan. Vanuit het tweede testament hebben we apostel Johannes aangehoord die een bevestiging van de komende tweede exodus gaf. Als laatste wil ik Paulus nog als getuige oproepen.

1 Cor.10:1-6   En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan, en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Christus. Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben.

Paulus wil niet dat wij onkundig zijn. Over de inhoud en ervaringen van de eerste generatie van het volk Israël dat Egypte verliet tijdens hun exodus om naar het beloofde land te trekken. Dit geldt voor alle gebeurtenissen wie zij tijdens deze exodus meegemaakt en waaraan zij geleerd hebben. Alle positieve dingen, maar ook alle negatieve dingen. Paulus wijst ons erop dat wij daar rekening mee moeten houden tijdens onze reis naar het Koninkrijk van JHWH. Hij wil dat wij dit niet zullen vergeten maar dat wij daaruit onze lering trekken. Omdat: deze dingen gebeurd zijn als voorbeelden voor ons. Voor wie? Voor de laatste generatie van de vrouw die naar haar plaats gebracht wordt (in de woestijn van de volken). Wanneer? Paulus geeft daar een duidelijk antwoord op. “Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is (1 Cor.10:11).

Nogmaals: “Over wie het einde van de eeuwen (AION) is gekomen. Wanneer is het, het einde van deze eerste AION (tijdsperk). Wanneer zijn de 6000 jaren voorbij om het de 7000ste jaar, de Sabbat rust in te kunnen gaan? Dit jaar, volgend jaar misschien? Wie leven er vandaag in het einde van deze tijd? Met ‘De Dag des Heren’, het oordeel van JHWH dat voor de deur staat. Wat doe je dan? Stap je in de bescherming, in de tweede grotere exodus dat je uit het zicht van de slang brengt of wacht je liever op iets anders?

One Response to “6. Met twee of drie getuigen staat elk woord vast”

Read below or add a comment...

 1. Rob[SouthAfrica] says:

  “…. Omdat: deze dingen gebeurd zijn als voorbeelden voor ons. Voor wie? Voor de laatste generatie van de vrouw die naar haar plaats gebracht wordt (in de woestijn van de volken)….”

  Winand, het je vir het/die eerste sewe(7) dage ongesuurde brood/unleavened bread in je rugsak gepakken, aangesien ons “Egipte” verlaaten op de Feesdag Pesach?
  …………………………………..

  Winand, die hemel het jy vergete te noem/by te voege, by die Profete als getuies>> Wat van die twee “blood moons” als teken van de koms van Yeshua in 2016?

  Deu 4:26 dan neem ek vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle…

  Deu 30:19 Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle…

  Deu 31:28 Laat al die oudstes van julle stamme en julle opsigters by my vergader, dat ek voor hulle ore hierdie woorde kan praat, en teen hulle die hemel en die aarde as getuies kan neem.
  ……………………………………

  “….Bij de tweede exodus zal er in de eerste instantie per land/volk één of meerdere groepen gevormd worden. In de loop van een jaar (de Dag des Heren) zullen deze groepen steeds groter worden doordat zij samengevoegd worden en er uiteindelijk één volk overblijft….”

  Winand, Jy het vergete om te verduidelik, hoe dieze groepe dan in Zion komt, vanuit den Volke waar zij versamelt zin.
  ……………………………………
  Shalom
  Rob

Reageer

*