5. Het begin verkondigt wat het einde zal zijn

Wees dan waakzaam!  deel 5

We hebben gezien dat Johannes in Openbaringen 12:14 ‘de vrouw’ aankondigt als laatste generatie, ‘het overige van haar nageslacht’. We zagen dat deze groep gelovigen door JHWH naar de woestijn van de volken werd gebracht voor een veilig onderkomen om zo buiten het gezicht van de slang te zijn. De slang die eerder en tijdens de komende Dag des Heren flink te keer zal gaan en de wereld in een ondraaglijke toestand brengt. Bij velen zal de vraag naar boven komen: “Hoe kunnen wij weten, dat deze uittocht naar de woestijn van de volken, ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden? En, is het wel Bijbels?”
Voor zo’n belangrijke gebeurtenis en boodschap moeten er minstens drie verschillende profeten zijn die deze komende grotere exodus hebben aangekondigd en op zijn minst nog een apostel naast Johannes die dit bevestigt. We laten daarom eerst de profeet aan het woord die dit als eerste verkondigd heeft. Als in Openbaringen 12 vers 14 opgetekend staat dat de vrouw met arendsvleugels naar de woestijn geleidt wordt, zoals JHWH dat ook met het volk, de vrouw tijdens de uittocht uit Egypte deed, dan behoren we ook te weten met welke reden dat is. “Want er is niets verborgen wat niet openbaar zal worden; en er is niets geheim wat niet bekend zal worden en in de openbaarheid komen (Luc.8:17). We lezen eerst een Bijbelgedeelte dat Jesaja in naam van JHWH uitgesproken heeft;

Jes.46:8-10     Denk hieraan en wees flink; neem het weer ter harte, overtreders. Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat Ik Elohim ben en niemand anders. Ik ben Elohim, en er is er geen als Ik, Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen;

Vader JHWH heeft besloten dat Zijn Woord tot het einde toe zal standhouden. “En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal Elohim zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn” (Op.22:19).

Vader JHWH zegt ons dat wij dienen te denken Aan de dingen van vroeger, van oude tijden af. Dus als Johannes in Openbaringen 12, de laatste generatie van de vrouw (héél het verbondsvolk Israël, dat de geboden van de Vader doet en het getuigenis van Jeshua heeft) beschrijft, dan is dat omdat dit voorval al in Genesis door JHWH is voorzegd. Exact zoals JHWH door de profeet Jesaja gesproken heeft: “Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn”.

We zijn het er allemaal mee eens dat dit tijdperk (AION) ten einde loopt. De 6000 jaar is zo goed als voorbij en de komst van Jeshua en Zijn Koninkrijk is aanstaande. Maar voordat wij het Koninkrijk van Jeshua kunnen betreden komt er eerst een beproeving. Allen of je nu gelovig bent of niet, een ieder die dan leeft zal ‘het einde’ meemaken. Echter, Vader JHWH heeft voor Zijn verbondsvolk in ‘het einde’ voordat ‘de dag des Heren‘ begint, een plan voor Zijn kinderen klaar liggen. Dit plan heeft Hij in Zijn Woord laten opschrijven. Zijn raadsbesluit (plan) staat vast en zal stand houden.

De eerste persoon uit de Thora die zich uitspreekt over een toekomstige grotere exodus voor héél het volk Israël is Mozes. De persoon die zelf de exodus uit Egypte geleid heeft. Na veertig jaar in de woestijn te hebben rondgelopen, spreekt Mozes de tweede generatie toe, waaronder ook de jongeren (jonger dan 20 jaar toen zij Egypte verlieten), uit de eerste generatie zoals Jozua en Kaleb. Zij stonden op het punt om het beloofde land in te gaan. Opmerking om te onthouden: dit moment is een referentiepunt in de tijd voor de laatste generatie van de vrouw, die op een tijd, tijden en halve tijd naar haar plek wordt gebracht. Mozes geeft aan dat wanneer het volk JHWH niet gehoorzaam zal zijn, daar consequenties aan verbonden zijn. JHWH blijft trouw aan Zijn verbond en de regels die daaraan verbonden zijn.

Deut.30:1        Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen JHWH, uw Elohim, u verdreven heeft.

En zoals Mozes gesproken heeft, zo is het ook gebeurd. Onder leiding van Koning Salomo heeft heel het volk gezondigd. En zoals ik al eerder zei, is het volk in twee huizen opgedeeld; het huis Juda en het huis Israël/Efraïm. Zij zijn onder de volkeren van de aarde verspreid. Vandaag is alleen een gedeelte van het huis Juda en een beperkt aantal van het huis Israël/Efraim, in totaal zo’n zes miljoen nakomelingen teruggekeerd naar de staat Israël. Het overgrote deel, een schare die niemand tellen kan, van het huis Juda en voornamelijk van het huis Israël/Efraim samen met haar metgezellen bevindt zich vandaag nog steeds onder de volken in de wereld.

Deut.30:2        En u zult zich bekeren tot JHWH, uw Elohim, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied.

De profetie gaat verder. We zien al enige jaren, dat velen zich tot Jeshua bekeren, Hem volgen en net als Hem de Thora in acht nemen om deze te vervullen. Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet (Thora) of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen” (Mat.5:17). Met geheel hun hart en ziel volgen zij de instructies op die Mozes in de Thora opgeschreven heeft. Zowel gelovigen uit het huis Juda en gelovigen uit het huis Israël/Efraïm en de metgezellen die hun voorbeeld volgen komen wekelijks op de Sabbat bijeen (w.o. Messiaanse gelovigen die wereldwijd in aantal sterk toenemen). Ook deze woorden die Mozes gesproken heeft, zijn werkelijkheid geworden. De geboorte van deze nieuwe generatie van de vrouw is in volle gang. “Zij die de geboden van de Vader doen en het getuigenis van Jeshua de Messias hebben” (Op.12:17). Het volgende deel van de profetie die Mozes uitsprak betreft het gehele volk Israël en dit is nog niet vervuld, maar zal binnenkort plaatsvinden.

Deut.30:3-5    Dan zal JHWH, uw Elohim, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen JHWH, uw Elohim, u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal JHWH, uw Elohim, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En JHWH, uw Elohim, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen.

Dat Mozes hier profeteert over een toekomstig volk dat door JHWH persoonlijk bijeengebracht wordt, moge duidelijk zijn. Het gaat hier niet om het huis Juda en enkele uit het huis Israël/Efraïm die vandaag in de staat Israël zij teruggekeerd. Het gaat hier om het volledige hersteld Israël, de complete beide huizen dat nog moet plaats gaan plaatsvinden. Dat het huis Juda en een aantal van het huis Israël/Efraïm nu in de staat Israël bij elkaar is, is heel mooi. Evangelisten hebben nu de gelegenheid en de kans om over Jeshua en het komende koninkrijk te vertellen. Verder spreekt Mozes niet tegen het volk dat toen met hem in de woestijn was. We kunnen dit opmaken uit een vers die Mozes daarvoor uitgesproken heeft.

Deut.29:15      maar met [hem] (de tweede generatie) die hier heden (in de Sinaï woestijn) bij ons staat voor het aangezicht van JHWH, onze Elohim, en met [hem] (toekomstige generatie) die hier heden niet bij ons is (maar in de toekomst).

Opmerking, het woord ‘hem’ dat in onze Bijbel staat, staat niet in de origineel Hebreeuwse tekst. De woorden waarover Mozes sprak waren bestemd voor het toenmalige volk in de Sinaï woestijn en diezelfde woorden waren ook bestemd voor het toekomstige volk dat, het moge duidelijk zijn, toen niet bij hen aanwezig was. Want in de vers gedeelten daarvoor staat geschreven:

Deut.29:12-13 om het verbond van JHWH, uw Elohim, en Zijn vervloeking, binnen te gaan, dat JHWH, uw Elohim, heden met u sluit, opdat Hij u heden voor Zichzelf tot een volk bevestigt, en Hij voor u tot een Elohim is, zoals Hij tot u gesproken heeft en zoals Hij uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft.

Deut.29:14-15 En niet alleen met u sluit ik dit verbond en deze vervloeking, maar met [hem] (de tweede generatie) die hier heden bij ons staat voor het aangezicht van JHWH, onze Elohim, en met [hem] (toekomstige generatie) die hier heden niet bij ons is.

JHWH is een Verbonds Elohim, zoals Daniel bad, “Ik bad tot JHWH, mijn Elohim, en deed belijdenis en zei: Och JHWH, grote en ontzagwekkende Elohim. Die Zich houdt aan het verbond en de goedertierenheid ten aanzien van hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen (Dan.9:4).

We zien hier een 100% match met de overigen van het nageslacht van de vrouw uit Openbaringen 12, zij die de geboden van de Vader doen omdat zij een verbond met JHWH hebben gesloten. Het verbond van JHWH is via Abraham, Izak en Jakob geven. En het is vanwege dit verbond (belofte) waarom er een volk verzameld wordt dat zo talrijk zal zijn dat niemand het tellen kan. En dit volk zal in de laatste dagen (in de Dag des Heren) voor de komst van Jeshua verzameld worden. De clausule (regels) van het verbond, de geboden van de Vader zijn via Mozes gegeven. Door het geloof in Jeshua hebben we aanspraak op dit zelfde verbond met haar beloften en hebben wij de Ruach (Geest) van JHWH ontvangen die ons in staat stelt om in Zijn Gerechtigheid (geboden) te wandelen. Er is nog een lange weg te gaan om ons deze leefregels eigen te maken. En dat is ook een van de redenen waarom er eerst een grotere exodus komt. Juist om die regels, net als het toenmalige volk uit Egypte, met en onder elkaar te leren. Dan worden de puntjes op de I gezet. En zoals we uit de geschiedenis van de toenmalige exodus uit Egypte weten, zal dat niet gemakkelijk zijn met ons democratische en zelfzuchtige opvoeding en achtergrond.

Terug naar de profetie van Mozes (Deut.30:3-5). Zie je daar de komende grotere exodus in voorkomen? Nee, als ik het gedeelte uit de volgende Bijbeltekst (Deut.13 vers 5) citeer: “JHWH, uw Elohim, Die u uit het land Egypte heeft geleid en u uit het slavenhuis verlost heeft” en “Ik zal u naar het land brengen van uw vader Abraham, Izak en Jakob”. En ik vraag waar gaat het hier over? Dan zegt iedereen met 100% zekerheid de exodus uit Egypte. Als Mozes profeteert; Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen JHWH, uw Elohim, u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal JHWH, uw Elohim, u van daar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En JHWH, uw Elohim, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden.” Dan is dat een aankondiging van, let op van héél Israël, gelijktijdig, inclusief en samen met alle 10 zoekgeraakte stammen in een komende grotere exodus uit de gehele wereld, uit al de volken der aarde. Helaas ontbreekt bij velen deze zekerheid. “Het geloof nu is een vaste grond (zekerheid) der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet” (Hebr.11:1).

Als je de komende grotere exodus wilt zien en meemaken, zul je de Bijbel moeten geloven.

”Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen JHWH, uw Elohim, u verspreid had.” Het is JHWH zelf die Zijn volk over de gehele wereld verspreid heeft. Dit was het grote plan om de gehele wereld te bereiken met het Evangelie van Zijn Koninkrijk. Wat een geweldig plan is dit, als de wereld in ‘de Dag des Heren‘ in rep en roer is, waar anarchie is in de steden, overal moord en doodslag, zal Hij héél Israël weer uit alle windstreken verzamelen. Dit is inclusief de gelovigen uit de heidenen die zich bij het verbondsvolk hebben aangesloten. Op deze derde dag (na de 2000 jaar) zal de bruiloft plaatsvinden en zal er geen tekort aan wijn zijn (Joh.2). Gezamenlijk zullen we naar het bruiloftsfeest optrekken. Let wel, geleidt door JHWH zelf, net als het volk dat uit Egypte door de wolk en de vuurkolom haar weg door de woestijn vond. JHWH zal ons bijeenbrengen en ons weghalen waar we ons ook op deze wereld bevinden en uiteindelijk naar het land brengen dat in het verbond beloofd is. Wij zullen talrijker in aantal zijn dan het volk tijdens het leven van de voorvaderen; een schare die niemand tellen kan.

Deut.30:6-10 JHWH, uw Elohim, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om JHWH, uw Elohim, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult. JHWH, uw Elohim, zal al deze vervloekingen op uw vijanden leggen en op hen die u haten en die u vervolgd hebben. En ú zult zich bekeren, de stem van JHWH gehoorzaam zijn en al Zijn geboden, die ik u heden gebied, houden. JHWH, uw Elohim, zal u overvloed geven in al het werk van uw handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land, ten goede. Want JHWH zal Zich weer ten goede over u verblijden, zoals Hij Zich over uw vaderen verblijd heeft, wanneer u de stem van JHWH, uw Elohim, gehoorzaam bent door Zijn geboden en Zijn verordeningen, die in dit wetboek geschreven zijn, in acht te nemen; wanneer u zich bekeert tot JHWH, uw Elohim, met heel uw hart en met heel uw ziel.

Een ander verschil met de voorvaderen is de besnijdenis. Mozes profeteert dat de nieuwe generatie verbondsgelovigen een besnijdenis van het hart zullen ontvangen. JHWH, uw Elohim, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om JHWH, uw Elohim, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult. Dit was niet het geval met de voorvaderen die met Mozes in de woestijn waren. “Maar JHWH heeft u geen hart gegeven om dat te erkennen, of ogen om te zien, of oren om te horen, tot op deze dag” (Deut.29:4). Met een nieuw hart dat JHWH geeft worden wij in staat gesteld om Zijn verbond met haar regels volledig te verstaan en te begrijpen. Precies zoals Jeremia ook voor de toekomstige eenwording van de twee huizen Juda en Israël/Efraïm geprofeteerd en bevestigd heeft. Dit is als het ontvangen van de Ketubah, het huwelijks verbond, zoals Jeshua bad “Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn (Joh.17:22).

Jer.31:31        Zie, er komen dagen, spreekt JHWH, dat Ik met het huis van Israël (Efraïm) en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt JHWH. Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël (Eénwording van het huis Juda en het huis Efraïm na die speciale dagen uit vers 31) sluiten zal, spreekt JHWH: Ik zal Mijn Thora (wet) in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn.

Zijn de twee huizen, het huis Juda en het huis Israël/Efraïm door JHWH al volledig bij elkaar gebracht? Zijn ‘die dagen’ al geweest dat alle 12 stammen bij elkaar zijn gebracht tot één verbondsvolk Israël, waar zijn dan de metgezellen uit de heidevolken zich bij hebben aangesloten (Ezech.37:17-19)? Natuurlijk proberen wij als gelovigen in Jeshua zo goed als we kunnen de Thora vanuit onze hart te beleven door Zijn geboden te doen, maar we zijn nog niet samengevoegd tot één volk. En zoals Jeremia zegt “er komen dagen” dat dat wel gebeurd. Persoonlijk geloof ik dat dit tijdens ‘de Dag des Heren’ zal gebeuren, waarin het proces van het verbond in onze harten volledig zal worden verwezenlijkt. Net als het volk dat destijds in de woestijn de Thora via Mozes ontving, zo zullen wij dit tijdens de komende grotere exodus, in onze woestijn de Thora van JHWH in onze harten volledig ontvangen. Waarom ik dat denk is omdat het huis Juda met haar metgezellen en het huis Israël/Efraïm met haar metgezellen, pas aan het einde van deze dagen, bij de komst van Jeshua weer tot één volk Israël wordt samengebracht.

Wat we vandaag, in 2014/2015 wereldwijd zien, zijn het begin van de weeën (Mat.24:8). Deze weeën geven ook aan dat er een nieuw volk Israël geboren gaat worden. Dat is ook de reden waarom Paulus zegt dat je niet zomaar een Israëliet bent. “Ik zeg dit niet alsof het Woord van God vervallen is, want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen. (Rom.9:6-7). En de nieuwe besnijdenis in overeenstemming met het nieuwe verbond is. “maar híj is Jood die het in het verborgene is, en dát is besnijdenis, die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen maar uit God (Rom.2:29).

Mozes, sprak tegen het volk, de tweede generatie die op het punt stond om het beloofde land binnen te gaan. Over hen zei Mozes: “JHWH, uw Elohim, heeft u talrijk gemaakt, en zie, u bent heden zo talrijk als de sterren aan de hemel (Deut.1:9). Over de toekomstige verbondsgelovigen die op het punt staan om het Koninkrijk van JHWH binnen te gaan bad Mozes: “Moge JHWH, de Elohim van uw vaderen, aan uw aantal toevoegen duizendmaal wat u nu bent, en moge Hij u zegenen, zoals Hij tot u gesproken heeft (Deut.1:11)!

We hebben gezien dat Mozes als profeet de ‘de dagen’ aankondigt dat JHWH al Zijn kinderen weer bijeen zal brengen die Hij onder de heidevolken verspreid heeft (Deut.30:3). En daar kun jij ook bij horen. Mozes zegt: “Wanneer u de stem van JHWH, uw Elohim, gehoorzaam bent door Zijn geboden en Zijn verordeningen, die in dit wetboek geschreven zijn, in acht te nemen; wanneer u zich bekeert tot JHWH, uw Elohim, met heel uw hart en met heel uw ziel” (Deut.30:10). Deze profetie gaat vandaag in vervulling, velen keren terug naar de Hebreeuwse wortels van het geloof die in de Thora staan opgeschreven en volgen Jeshua de Messias. Het is ook de vervulling van de profetie van Johannes over de vrouw uit Openbaringen 12 vers 17: “de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.”

Mozes zegt uitdrukkelijk dat zijn boodschap niet alleen bestemd was voor het toenmalige volk dat toen bij hem in de Sinaï woestijn was, maar hij sprak voor nu, vandaag rechtstreeks tegen jou en mij. Tegen (de laatste generatie van de vrouw) die hier (in de Sinaï) niet bij ons is (Deut.29:15). Als laatste zegt Mozes tegen het volk, en dus ook tegen ons:

Deut.9:19-20:      Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door JHWH, uw Elohim, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagenom te blijven in het land dat JHWH uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te geven.

3 Responses to “5. Het begin verkondigt wat het einde zal zijn”

Read below or add a comment...

 1. George says:

  Het begin verkondigt het einde..

  ezechiel9

  3 De stralende verschijning van de God van Israël bewoog zich van de cherubs waarboven hij troonde naar de ingang van de tempel, en hij riep de in linnen geklede man met de schrijverskoker bij zich. 4 De HEER zei tegen hem: ‘Maak een ronde door Jeruzalem, en zet een merkteken op het voorhoofd van iedereen die jammert en klaagt om de gruwelijke dingen die er in de stad gebeuren.’ 5 Tegen de zes anderen hoorde ik hem zeggen: ‘Ga achter hem aan, trek ook door de stad en dood iedereen. Jullie moeten geen medelijden tonen, jullie mogen geen medelijden kennen. 6 Oude mensen, jonge mannen en vrouwen, moeders en kinderen – jullie moeten ze allemaal ombrengen, behalve de mensen die het merkteken dragen. Begin bij mijn heiligdom.’ En ze begonnen bij de zeventig oudsten, die voor de tempel stonden. 7 Hij zei tegen de mannen: ‘Dood alle mensen in de voorhoven zodat de tempel onrein wordt, en ga dan naar buiten!’ Ze gingen naar buiten en trokken moordend door de stad. 8 Terwijl zij moordend rondtrokken bleef ik achter, en ik wierp me voorover op de grond en schreeuwde: ‘Ach HEER, mijn God, gaat u, nu uw woede Jeruzalem treft, alle Israëlieten vernietigen die er nog zijn?’ 9 Hij antwoordde: ‘De schuld die het volk van Israël en Juda op zich heeft geladen is onmetelijk groot. Het land is vol bloed, de stad vol onrecht, want ze denken bij zichzelf: De HEER heeft het land verlaten, de HEER ziet ons niet. 10 Ik zal dan ook geen medelijden tonen, ik zal geen medelijden kennen; ik zal hen voor hun daden laten boeten.’ 11 De in linnen geklede man met de schrijverskoker aan zijn gordel kwam terug en bracht verslag uit: ‘Ik heb gedaan wat u mij hebt bevolen.’

  wie kregen er een teken van YHWH op hun voorhoofd?

  en zet een merkteken op het voorhoofd van iedereen die JAMMERT en KLAAGT om de gruwelijke dingen die er in de stad gebeuren

 2. Winand says:

  Connecting the dots.

  Zach.14: 1 Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in uw midden zal worden verdeeld. 2 Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden.
  De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. 3 Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. 4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. 5 Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U!

 3. Rob[SouthAfrica] says:

  George says: 17 september 2014 om 11:28 ::> “….wie kregen er een teken van YHWH op hun voorhoofd?….”

  Exo 31:13 Spreek jy met die kinders van Israel en sê: Julle moet sekerlik my sabbatte onderhou, want dit is ‘n teken tussen My en julle in julle geslagte, sodat die mense kan weet dat Ek die HERE is wat julle heilig

  Eze 20:12 Daarby het Ek ook my sabbatte aan hulle gegee om ‘n teken te wees tussen My en hulle, dat hulle kan weet dat dit Ek, die HERE, is wat hulle heilig.

  Eze 20:20 En heilig my sabbatte; en hulle sal ‘n teken wees tussen My en julle, dat julle kan weet dat Ek die HERE julle God is.

Reageer

*