4. De komende grotere exodus

Wees dan waakzaam!  deel 4

Op.12:1          En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.

Door aanwijzingen in de zon, maan en sterren geeft JHWH aan Zijn kinderen bekend wat op Zijn tijd gaat gebeuren. “En Elohim zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen dag en nacht; en laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren” (Gen.1:14). De ‘gezette tijden’ komt van het Hebreeuwse woord ‘Moëd’ (enkelvoud) dat we regelmatig in onze Bijbels vertaald zien als ‘feest’ of ‘feesten’ (Moadiem). Op de Moadiem van JHWH gebeurt het. Vandaar dat we deze feesten van Elohim elk jaar vieren om waakzaam te blijven zodat wij Zijn tweede komst niet zullen missen.

Ps.19:2           De hemel vertelt Gods eer het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen. Vers 5 Hun richtlijnen gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Vers 6 En die als een bruidegom, die zijn slaapkamer uit gaat.

Nu ben ik geen astronoom maar kan wel met behulp van een computerprogramma genaamd ‘Stellarium’, het e.e.a. wat Johannes in Openbaringen 12, in de hemel zag proberen uit te leggen.

De vrouw is het sterrenbeeld van de maagd dat zich in het najaar, in de maanden september/oktober laat zien. Het is de tijd dat de laatste drie Moadiem worden ingeluid met Jom Teruah (Bazuinen feest), Jom Kipoer (Verzoendag) en Sukot (Loofhutten feest). Bij het zien van de vrouw kreeg Johannes een visioen over het volk Israël dat door deze vrouw wordt voorgesteld. Johannes ziet in het visioen van de vrouw (Israël) drie momenten uit haar bestaan. In vers vijf lezen wij het eerste moment, “En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidevolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon.” Het mannelijk Kind dat zij heeft voortgebracht is naar De Vader en naar Zijn toegewezen troon. Ongetwijfeld zul je het met mij eens zijn dat dit kind niemand anders kan zijn dan Jeshua de Messias. Deze gebeurtenis in het leven van de vrouw heeft zich ongeveer 2000 jaar geleden afgespeeld. In de sterren werd toen de geboorte van de Messias aangekondigd. Met behulp van het computerprogramma zie je op de datums 15-09-05 V.Chr. 05-09-04 V.Chr. 22-09-03 V.Chr. 12-09-02 V.Chr. en 02-09-01 V.Chr. Vanuit Jerusalem de vrouw met de zon bekleed en de maan onder haar voeten. Ehter er is er maar één juiste datum dat de geboorte van Jeshua aangeeft en dat is 12-09-02 V.Chr. Zie bijlagen, figuur 1a: Stellarium 12 september 02 V.Chr. Dit jaar is het enige jaar t.o.v. de andere jaren dat gelijktijdig te zien is dat de Jupiter in de constellatie Leo (Leeuw) is. Jupiter wordt ook wel de koningsplaneet genoemd omdat het de grootste planeet is in onze planetenstelsel. De Hebreeuwse naam voor Jupiter is Tsedek en dat betekent rechtvaardige. Melchizedek betekent koning der gerechtigheid. Verder is Jupiter ook bekend als de blinkende Morgenster, soms is het als enige ster waar te nemen in de dageraad als de zon nog niet boven de horizon is. In 2012 zag ik deze blinkende Morgenster in de dageraad toen ik op Jom Teruah op de sjofar blies. Verder weten we dat de Leeuw de banier is van de stam Juda. (Gen.49:9) En uit Juda zal de verlosser (Silo) komen. (gen49:10) Zie Bijlagen figuur 1b: Stellarium 12 september 02 V.Chr. Jupiter is dan ook de ster van de koning die geboren is en dat door de wijzen uit het oosten bevestigd is. Daniël stond ooit aan het hoofd van deze groep wijzen (letterlijk Magiërs), waar deze astronomen vandaan kwamen. (Dan.2:48) Zij kwamen een paar maanden later, na de geboorte van Jeshua en zagen Zijn ster boven Betlehem stil staan. Als je in de gelegenheid bent om in Stellarum te kijken en de planeet Jupiter in Leo gevonden op de datum van 12-09-02 V.Chr. Wanner je met de muiscursor in het datumvenster op de daginstelling en houdt de muis ingedrukt houdt zodat de dagen op lopen. Je ziet dat de Ster van rechts naar links verschuift en ongeveer op 25 tot 27 november 02 V.Chr. staat de ster stil. Vervolgens gaat de ster van links naar recht en staat het opnieuw stil waarna het weer in haar baan komt en links uit het scherm verdwijnt. Naast de bevestiging van de drie wijzen uit het oosten vermeld Lucas dat Jeshua “ongeveer 30 jaar was toen Hij Zijn dienstwerk begon” (Luk.3:23). Met het jaar nul meegerekend moet dat in het Jaar 27 Na.Chr. geweest zijn. Drie en half jaar later, in het voorjaar van 31 Na.Chr. Gaf Jeshua Zijn leven voor de jou en mij.

Heb je je wel eens afgevraagd waarom Johannes melding maakt van de geboorte van Jeshua (dat ook voor hem) in het verleden lag? Dit omdat Openbaringen voornamelijk over toekomstige zaken gaan. Johannes zag een groot teken aan de hemel. Het woordje ‘groot’ dat van het Giekse woord ‘Megas’ vertaald is betekent zoiets als ‘enorm’, ‘sterk’ of ‘belangrijk’. Het geeft aan hoe gewichtig dit teken van de vrouw in de hemel is dat Johannes aan ons door wilt geven. Zoals gezegd is, laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden” (Gen.1:14b). Het Hebeeuwse woord ‘Oth’ dat hier met ‘teken’ of ‘aanduiding’ is vertaald betetent ook ‘baken’ zoals een schip haar weg kan vinden door een baken of een boei.

In het tweede moment dat voor Johannes in de toekomst lag, maakt de vrouw (Israël) een enorme grote verdrukking van 1260 dagen mee. Profetisch gezien staat één dag voor één jaar. “Hebt u dit voltooid, dan moet u vervolgens op uw rechterzij gaan liggen. Dan zult u veertig dagen de ongerechtigheid van het huis van Juda dragen. Voor elk jaar leg Ik u een dag op” (Ezech.4:6). 1260 jaar is het pausdom van oktober 538 tot 1798 als een politiek rijk aan de macht geweest. Zie Bijlagen: figuur 2: Stellarium 12-09-538.

In deze tijd die bekend staat als de donkere eeuwen (middeleeuwen) hebben vele duizenden gelovigen hun leven moeten geven. Wie zich niet tot deze politieke wereldreligie bekeerde werd een kopje kleiner gemaakt, werd verdronken, kwam op de brandstapel terecht of nog erger. Toch hebben velen van hen op tijd voor deze verdrukking weten te vluchten. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen (Op.12:6). De vrouw kon niet anders dan zelf het initiatief nemen om te vluchten naar een plaats die JHWH voor haar gereserveerd had om haar tijdens deze ‘donkere eeuwen’ te beschermen en te onderhouden. Denk aan de Hugenoten of de Waldensen die tijdens deze donkere periode wisten te overleven. Hier gold ook dat zij zich niet hadden voorbereid en dachten het zal wel weer zou overgaan, dit hebben moeten bekopen met hun leven. Lees de boeken die over hen geschreven zijn, doch voor velen geldt helaas, dat de geschiedenis leert dat we niets van de geschiedenis hebben geleerd. Verder wil ik opmerken dat we hier niet van een volledige tweede exodus spreken omdat de vrouw (het volk Israël) toen der tijd nog niet was herenigd en teruggekeerd naar het beloofde land.

In de derde en laatste fragment uit het leven van de vrouw, ziet Johannes wederom een vlucht van de vrouw naar de woestijn. Dit keer met extra hulp van JHWH. De vrouw krijgt arendsvleugels en zal als een arend met grote snelheid naar de woestijn vluchten. Want dat is wat (arends)vleugels voorstellen. “Daarna keek ik, en zie, er was nog een ander dier, als een luipaard. Het had vier vogelvleugels op zijn rug en het dier had vier koppen” (Dan 7:6). Zo veroverde Alexander de Grote en zijn vier generaals razend snel het Medo-Perzische rijk.

Op.12:14        En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van Elohim in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.

Na de eerste vlucht van de vrouw dat in vers 6 beschreven wordt, lezen we vanaf vers 7 t/m vers 13 over een enorme geestelijke strijd met de tegenstander die in de hemel begon en verder op aarde wordt voortgezet. En op het moment dat hij (de slang) beseft dat hij nog maar weinig tijd heeft (vers 12), dus aan het einde van deze eeuw (AION), komt hij opnieuw terug om de huidige vrouw (Israël) te vervolgen die het mannelijke kind gebaard had (vers 13). Deze vrouw is vandaag de laatste generatie, het overige van haar nageslacht die de geboden van Elohim in acht nemen en het getuigenis van Jeshua hebben. (Op.12:17) “En het getuigenis van Jeshua is de geest van profetie” (Op.19:10). Deze uittocht naar haar plaats is naar een speciale woestijn, Ezechiël 20 vers 35 spreekt over ‘de woestijn van de volken’. Vergis je je niet, hier wordt niet gesproken over de verstrooiing naar of in de volken. JHWH zegt het vers daarvoor: “Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder ik u verspreidt hebt, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid” (Ez.20:34). En verwijst in vers 36 naar de eerste exodus van de vrouw uit het land Egypt.

Verder maakt het visioen een melding van een tijd en tijden en een halve tijd, dit is niet hetzelfde als 1260 dagen of een dag (=jaar), twee dagen (= twee jaar) en een halve dag (= half jaar). De profetische formule van Ezechiël 4 vers 6 (dag staat voor een jaar) gaat hier niet op. Het Hebreeuws woord voor dag is JOM en het Hebreeuwse woord voor tijd (en tijden) is IDDAN. En dat is heel wat anders dan dag, dagen of jaar/jaren. We hebben hier te maken met een profetische parabel (gelijkenis), Zoals Jeshua zelf onderwijs gaf in parabelen (omdat de wereld het niet begrijpen zal). Ik kom op deze parabel van ‘een tijd, tijden en een halve tijd’ later nog op terug.

Met de verschijning van het gewichtige teken van de vrouw in de hemel, wordt het signaal gegeven voor de tweede grotere exodus. Hiervoor heb ik twee plaatjes afgebeeld. De eerste is op nieuwe maansdag 14 september 2015 (zie Bijlagen: figuur 3a: Stellarium 14-09-2015) en de tweede op nieuwe maansdag 14 oktober 2015. (Zie Bijlagen: figuur 3b: Stellarium 14-10-2015). Waarom twee verschillende datums? Dit heeft te maken met de eerste gerstoogst (Abib) in het voorjaar in combinatie met de nieuwe maan. Als zij te vroeg zijn, vòòr de lente equinox, dan geldt de nieuwe maansdag van de volgende maand. Figuur 3a (14 september) ziet ook niet conform het visioen van Johannes uit. We moeten dus rekening houden dat in 2015 Jom Teruah een maand later kan vallen op 14 oktober. Het jaar 2015 heeft te maken met ‘de Dag des Heren’ dat voor het 70ste en laatste Jubeljaar zou moeten aanvangen. In een latere hoofdstuk bespreken we hoe wij aan deze jaartallen zijn gekomen. Dit zijn de “gezette tijden” (Moadiem), waar je dus extra waakzaam voor moet zijn.

Kol.3:1-2        Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

De huidige identiteit van deze vrouw zoals zij vandaag is, kan alleen begrepen worden als je de geschiedenis van haar kent en de vele profetieën die over haar zijn uitgesproken begrijpt. Hier komt een kort overzicht van haar geschiedenis; Onder leiding van Koning Salomo heeft héél het volk Israël gezondigd en het verbond met JHWH verbroken. JHWH is van haar gescheiden en heeft haar een scheidingsbrief meegegeven (Jer.3:8). Hierop heeft Hij het volk in twee groepen opgedeeld die bekend staan als de twee huizen.

1 Kon.11:11-13 Daarom zei JHWH tegen Salomo: Omdat het bij u gebeurd is dat u Mijn verbond en verordeningen, die Ik u geboden heb, niet in acht hebt genomen, zal Ik het koninkrijk zeker van u losscheuren en het aan uw dienaar geven. In uw dagen zal ik dat echter niet doen, omwille van uw vader David. Ik zal het uit de hand van uw zoon losscheuren. Alleen, Ik zal niet het hele koninkrijk van u losscheuren: één stam zal Ik aan uw zoon geven, omwille van Mijn dienaar David en omwille van Jeruzalem, dat Ik verkozen heb.

En zo geschiede het, dat na het overlijden van koning Salomo het koninkrijk Israël onder koning Rehabeam, (de zoon van Salomo) werd losgescheurd van Juda. Rehabeam bleef koning van Juda en daarbij voegde zich zoals voorzegt ook de stam Benjamin. Zij stonden bekend als het koninkrijk van het Zuiden en werden het huis (van) Juda genoemd. Later voegden zich daar ook leden van de stam Levi bij omdat de Tempel op het grondgebied van Juda stond. Jerobeam, een Efraïmiet werd koning van de tien overige stammen, het nieuwe Israël en vestigden zich in het Noorden. In de profetieën wordt deze laatste groep genoemd als (het huis) Israël of (het huis) Efraïm en in sommige profetieën als Jozef. Dit is belangrijk om te weten omdat velen het huis Israël/Efraïm zoals in de Bijbel genoemd wordt verwarren met de huidige staat Israël. De huidige bewoners die voornamelijk uit het huis Juda komen wordt dan gezien als (het Bijbelse) Israël. En de verwarring in vandaag dan ook zeer groot. Beide huizen deden aan afgoderij, waardoor de scheiding met JHWH, groter en groter werd. De vloek, beschreven in Deuteronomium 27 en 28 was over beide huizen gekomen.

In 722 voor Christus werd het volk Israël (het huis Israël/Efraïm) door de Assyriërs veroverd en verder naar het Noorden weggevoerd. Zoals voorzegd zijn zij hun identiteit als Israëliet tot op de dag van vandaag volledig kwijtgeraakt en zij zijn opgegaan in de heidense volkeren over de gehele wereld. Zij werd opnieuw zwanger, en zij baarde een dochter. Daarop zei Hij tegen hem: Geef haar de naam Lo-Ruchama, want Ik zal Mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël, want Ik zal hen zeker wegvoeren” (Hos.1:6) en “En Hij zei: Geef hem de naam Lo-Ammi, want u bent niet Mijn volk en “Ik zal er voor u niet zijn” (Hos.1:9).

In het jaar 605 voor Christus, werd het huis Juda door Nebukadnezar naar Babylon gedeporteerd. Na de ballingschap keerde een groot deel van het huis Juda weer terug naar Judea. Echter in het jaar 70 na Christus werden zij door de Romeinen, wederom als slaven naar het Noorden (Europa) weggevoerd. Dit ging gepaard met de verwoesting van de tweede tempel. Zij hebben in tegenstelling tot het huis Israël/Efraïm hun identiteit tot op de dag van vandaag als het huis Juda behouden. Zoals je weet is een deel van het huis Juda, vanaf 1917 en na de tweede wereldoorlog in1948 weer teruggekeerd naar de huidige Judese staat dat Israël genoemd wordt. Men spreekt in het huidige land Israël nadrukkelijk van de Judese (Joodse) staat. Als je vandaag in de staat Israël aan een Judeër die de Thora bestudeert vraagt waar de andere (10) stammen zijn, krijg je als antwoord “Ik/wij weten dat niet, zij zijn opgegaan in de volken en wij zijn ze volledig kwijtgeraakt”.

Veel profetieën in de Bijbel gaan over de twee huizen. Vaak spreekt de ene profeet grotendeels over het huis Juda zoals Jeremia dat doet en een andere profeet zoals Hosea doet grotendeels uitspraken over het huis Israël/Efraïm, maar ook over beide huizen. Waar we vandaag naar uitzien en al aan de gang is: Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten en niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is: U bent niet Mijn volk, tegen hen gezegd zal worden: kinderen van de levende Elohim. Dan zullen de Judeeërs bijeengebracht worden samen met de Israëlieten. Zij zullen voor zich één Hoofd aanstellen en uit het land oprukken; want groot zal de dag van Jizreël zijn” (Hos.1:10-11). Het huis Juda en het huis Israël/Efraïm zullen op een dag samen terug keren naar het beloofde land. “Maar, ze zijn toch al terug?” zul je zeggen. Dat kopt, daarom zal ook de Messiaanse gelovigen uit het huis Juda zich gereed moeten maken voor de tweede grotere exodus, om van daaruit samen met de overige stamen weer terug te keren naar het beloofde koninkrijk van JHWH. Dit wordt bevestigd door Ezechiël. Hij spreekt ook over beide huizen, het huis Juda en het huis Israël/Efraïm en profeteert over de tijd in de laatste dagen, dat beide huizen weer als één volk worden samengevoegd. De boodschap van Ezechiël en van de andere profeten die over één of beide huizen profeteren, is daarom bijzonder en belangrijk om te weten, Ik raad je aan om zelfstandig deze profeten goed te bestuderen, ze vertellen namelijk wat je nu en in de komende dagen kunt verwachten. Wachten op een uitleg in een samenkomst is geen optie, daar zul je waarschijnlijk niets of weinig over deze profetieën te horen krijgen.

Van de profeet Daniël (Hoofdstuk 9) weten we dat De Messias gekomen is om het Eeuwige Verbond, die door héél het volk Israël verbroken is, weer te herstellen en opnieuw te bevestigen.

Dan.9:26        Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid gesneden worden, maar het zal niet voor Zichzelf zijn.

Letterlijk staat er, zal de Messias gesneden worden en er staat dus niet uitgeroeid, afgesneden of gedood worden! Het Hebreeuwse woord voor snijden is KARATH en dat betekent: snijden of gesneden. Het is een antwoord op het gebed van Daniël om de vloek die over héél het volk Israël, zij die dichtbij zijn (het huis Juda) en zij die ver weg zijn (het huis Israël/Efraïm), ongedaan te maken en het verbroken verbond weer te herstellen. (Zie het gebed in Dan.9:4-11). De Messias zou komen om het volk te VERLOSSEN van deze vloek. Aan het kruis is de vloek ongedaan gemaakt en daardoor is het verbroken verbond met JHWH hersteld. Alleen moeten de leden van beide huizen wel opnieuw een keuze maken.  Daarom is de Messias een HEILAND voor hen die het (verbroken) verbond met Vader JHWH (opnieuw) aangaan. Dit verbond staat vandaag bekend als het Nieuwe Verbond, welke beschreven wordt in Jeremia 31. Verder zei Jeshua: “Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël” (Mat.15:24). En “Ik heb nog andere schapen (huis Israël/Efraïm), die niet van deze schaapskooi (huis Juda) zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde (héél Israël) en één Herder (Joh.10:16).

Zowel leden van het huis Juda als van het huis Israël/Efraïm en een ieder die met hen meegaat kunnen door aanneming van de Messias als Verlosser van de vloek (Gal.3:16) weer teruggaan naar de Vader om de verbondsrelatie te herstellen of deze voor het eerst aan te gaan. “Jeshua zei: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Joh.14:6). Op deze wijze komen de wedergeboren kinderen van héél Israël, weer in aanmerking voor de beloften uit het eeuwige verbond.En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen” (Gal.3:29).

Helaas zijn er nog vele leden van beide huizen die enerzijds het offer van Jeshua (nog) niet accepteren of anderzijds de Thora, JHWH’s Verbondswoorden (nog) niet serieus nemen. Echter, vandaag zien we ook dat velen Jeshua als de Messias geaccepteerd hebben en de Thora van JHWH herontdekt hebben en die zijn gaan bewandelen in overeenstemming met Zijn Gerechtigheid. Paulus spreekt hier van dezelfde vrouw uit Openbaringen 12 als het beeld van héél Israël (beide huizen). In de Messias zijn zij het nageslacht van Abraham. En Zij is de huidige vrouw die bekleed is met de Gerechtigheid (zon) van JHWH en wandelt in het licht (maan onder haar voeten) van Zijn Thora. Zij zijn de twaalf stammen (sterren) uit het huis Juda en het huis Israël/Efraïm.

Om deel te krijgen aan deze vrouw, legt Paulus uit, dat wanneer je afkomstig bent uit het huis Juda, je eens als tak bent afgebroken en dat je je opnieuw dient te laten enten op de natuurlijke olijfboom. “En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten” (Rom.11:23). Voor hen die uit het huis Israël/Efraïm komen geldt hetzelfde behalve dat zij afkomstig zijn van een wilde olijfboom. Ook zij zullen zich moeten laten enten op dezelfde natuurlijke olijfboom. ”Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt: U draagt de wortel niet, maar de wortel u (Rom.11:17-18).

Als eindresultaat zal er dus maar één edele olijfboom (volk) overblijven, waarvan Jeshua de wortel is (wortel van Isaï) en de olijfolie de Heilige Geest uitbeeld. Dat geldt ook voor hen, de gelovigen die samen met één van de twee huizen optrekken, de zogenaamde metgezellen, zie Ezechiël 37. Zo krijgt iedereen een kans om (opnieuw) een verbond(srelatie) met Vader JHWH aan te gaan. Als verbondsgelovige heb je dan als laatste generatie deel gekregen aan de vrouw uit Openbaringen 12, die volgens het nieuwe verbond ook wel de Gemeente van Christus wordt genoemd. Het woord ‘gemeente’ komt in het eerste Testament (OT) ruim 90 keer voor. Zie bijvoorbeeld Ex.12:6 en Lev.16:17. Zo is het altijd geweest en zo zal het ook weer zijn. De vrouw/gemeente Israël zal in de zeer korte tijd die rest, een nieuwe fase in haar bestaan tegemoet gaan. Juist in deze donkere periode zullen vele profetieën over héél het Israël, (Juda en Israël/Efraïm) in vervulling gaan. Ook de scheiding tussen de vrouw en JHWH is dan ongedaan gemaakt op het moment dat de vrouw de Ketuba (huwelijkscontract), de Thora van JHWH opnieuw accepteer. De vrouw zal opnieuw (her)trouwen met JHWH, immers haar eerste man is gestorven, maar ook weer opgestaan.

Tijdens de komende grotere exodus die ons buiten het gezicht van de slang houdt, ontvangt iedere verbondsgelovige in Messias Jeshua haar/zijn eigen identiteit terug (uit welke stam je voortkomt). En omdat zij het Woord van JHWH hebben bewaard, dat wil zeggen Zijn Thora instructies in hun leven hebben toegepast, worden zij voor de toorn van JHWH, ook wel ‘het uur van de verzoeking’ genoemd, veiliggesteld.

Op.3:10          Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.

Opmerking: Deze HSV vertaling is de goede en juiste vertaling van Openbaringen 3:10. In andere Bijbels is het zo verkeerd (slecht) vertaald, dat het net lijkt alsof er een bevel is uitgegaan dat men een afwachtende houding aan moet nemen. Echter geen enkele andere Bijbelvers geeft een dergelijke onzinnige bevel als bevestiging.

Een nieuwe naam identificeert je met een persoon en met je afkomst. Ezechiël (20:35) zegt dat je in deze tweede grotere exodus periode, als je in de woestijn bent, een persoonlijke ontmoeting hebt van aangezicht tot aangezicht.

Ezech.20:33-35          Zo waar Ik leef, spreekt JHWH voorwaar, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid zal Ik over u regeren! Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u verspreid bent, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. Vervolgens zal Ik u brengen in de woestijn van de volken en daar van aangezicht tot aangezicht een rechtszaak met u voeren.

Tijdens ‘de Dag des Heren’, is de vrouw de enige groep verbondsgelovigen die tijdens deze periode kan overleven.

Er komt een grote uittocht aan uit de volken van de aarde. Het zijn zij die door Vader JHWH in hun hart geroepen worden om zich nu voor te bereiden om te gaan. Deze grotere exodus heeft veel weg van de exodus uit Egypte onder leiding van Mozes. En dat is ook zo, de exodus o.l.v. Mozes is ons gegeven om ervan te leren en om niet dezelfde fouten te maken die de voorvaderen gemaakt hebben tijdens hun uittocht. Voor alle duidelijkheid, de vrouw die hier in Openbaringen 12 met arendsvleugels naar de woestijn gebracht wordt, is niet het volk dat uit Egypte vluchtte. Johannes spreekt hier over een tijd die voor ons ligt, maar die niet al te lang meer op zich laat wachten.

Het moment om naar de woestijn van de volken te vertrekken ligt bij JHWH. Maar de verantwoordelijkheid om te kunnen vertrekken ligt bij de vrouw. Een ieder die waakzaam is en de bazuinen hoort en begrijpt, staat op en maakt zich vandaag gereed. Daarbij krijg je hulp van de Ruach (Geest) van JHWH. Denk aan de radicale beslissing die je nam toen je Jeshua accepteerde als je persoonlijke Verlosser en Heiland. Soms vraagt er iemand mij hoe weet ik nu dat het de Geest van JHWH is, die in mijn hart zal spreken om op te trekken. Mijn wedervraag is dan, hoe wist je dat je de Sabbat en de Feesten van JHWH moest onderhouden? Of, hoe wist je dat je terug moest keren naar de Thora, om in Zijn Gerechtigheid te wandelen? Of, hoe wist je dat je gezond(er) moest leven door koosjer te eten? Of, hoe wist je dat Jeshua de beloofde Messias was? Waren dat niet allemaal overtuigingen in je hart door dezelfde Geest van de Waarheid. “Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen”(Joh.16:13).

Overal, vanuit de uiterste hoeken van deze aarde, zullen gelovigen de oproep van JHWH in hun hart horen. Als dan het moment daar is, zal er keuze gemaakt moeten worden om alles achter je te laten, je huis, al je rijkdommen waar je voor gespaard hebt. Vervolgens zul je je survival uitrusting, waaronder je Sukah (tent), alles wat je van te voren hebt klaar gezet, meenemen naar een ontmoetingsplaats die je met je groep hebt afgesproken. Ik weet niet of het dan nog mogelijk is om deze rit met de auto en caravan of camper te doen. Dat hangt van de situatie af op dat moment. Vrijwel zeker zal er op een dag geen brandstof meer te verkrijgen zijn. Dan kun je alleen meenemen wat je kunt tillen. Dit is dan ook de richtlijn voor de hoeveelheid bagage die een ieder (ook kinderen) moet dragen. Een fietskar is misschien een idee om zware of extra spullen mee te kunnen nemen. Op die afgesproken ontmoetingsplek (even wennen aan Soekot) wachten we op JHWH die ons naar onze (eerste) plek in de woestijn zal brengen. Samen met je verbondsbroeders (en zusters) optrekken om te ontkomen aan een verschrikkelijke tijd die dan volgt, ‘de Dag des Heren’.

Velen denken dat alleen Jeshua degene is die de Moadiem zal vervullen. Maar dat is niet zo, ze zijn duidelijk door JHWH aan het volk opgedragen als een samenkomst of in het Hebreeuws als een Mikra (Leviticus 23). Mikra betekent oefening of generale repetitie. Een samenkomst is dus een generale repetitie voor datgene wat er in de toekomst gaat plaatsvinden. Moëd betekent vaste of gezette tijd of afspraak. Nu weet je ook waarom we het Moëd Soekot (loofhut/shelter of tent) vieren. Het is een degelijke voorbereiding, een ieder woont zeven dagen in zijn eigen Sukah (tent) en leert hoe men met beperkingen in extreme weersomstandigheden om moet gaan. Dit is of was je praktische voorbereiding op de komende grotere exodus. ”Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag (Moëd), een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus” (Kol.2:16-17). Het lichaam van de Messias vertegenwoordigt de gemeente, héél het volk Israël, ofwel de vrouw uit Openbaringen 12. In deze vrouw zal Moëd Soekot tijdens ‘de Dag des Heren’, dat we nu nog als een schaduw vieren, werkelijkheid worden.

Een goede geestelijke en praktische voorbereiding is een pré, Laat je daarom goed onderwijzen wat de Moadiem, de ‘gezette tijden’ van JHWH zijn. Daarnaast betekent dat dus ook letterlijk in de praktijk brengen. Zij zijn niet voor niets door JHWH gegeven en zoals Paulus zegt “zaken van toekomstige dingen”, dat wil zeggen dat de werkelijke vervulling straks in het Lichaam (de gemeente, Israël, de vrouw) van de Messias is.

De eerste hindernis die je moet overwinnen is een stap in geloof. Je bereidt je nu voor, zowel geestelijk als praktisch. Hebreën 1 vers 1 zegt “Het geloof nu is …”, dat betekent niet straks of een volgende keer. Maar NU. Zorg dat je alles klaar hebt staan, zodat je zodra de uittocht begint niet achter hoeft te blijven in deze wereld (Egypte). Als het toenmalige volk in de tijd van Mozes niet de instructies van JHWH hadden opgevolgd om Pesach te vieren waren ze nooit uit Egypte vertrokken. Zij die niet in de duisternis wandelen weten wat ze te doen staat. Zo zal ook de laatste generatie met de staf (wandelstok) in de hand en met (wandel)schoenen aan in snel tempo het Pascha eten om voorbereid te zijn op de tocht, de grotere exodus die ons eerst naar de woestijn van de volken brengt en uiteindelijk naar het beloofde land (Ex.12:11).

1 Tess.5:1-6    Maar wat de tijden (Moadiem) en de gelegenheden (voorbodes en bazuinen) betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere (Jakobs benauwdheid)komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen (Toorn Gods), zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag (des Heren) u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.

Zij die de Thora of het eerste Testament (O.T.) verworpen hebben zijn in slaap gevallen en hebben geen idee wat eraan staat te komen. (Wie maakt hen wakker?) Het Evangelie van Gods Koninkrijk is wereldwijd verkondigd, het einde is nabij (Mat.24:14). Het is nu de hoogste tijd om waakzaam, nuchter en voorbereidt te zijn. In Canada, China, Afrika, Nieuw Zeeland, uit alle delen van de aarde, zullen grote en kleine groepen ontstaan die zich gereed maken om met de grotere exodus op weg te gaan naar het beloofde land. Al die groepen bij elkaar is een schare die niemand tellen kan. Zie je nu hoe groot die woestijn is? Begrijp je nu waarom Ezechiël het de ‘woestijn van de volken’ noemt? Er zal niet meer gesproken worden van een vergelijkbare grote (of kleine) exodus als die van uit Egypte. Deze tweede grotere exodus gaat het menselijk verstand te boven. De route die de vrouw aflegt door de woestijn beslaat de hele aardbol die bewoond is met de volken. Dit betekent niet dat we ons onder de mensen moeten bevinden, integendeel. Onze woestijn is juist daar waar geen mensen zijn (dun bevolkte of onbevolkte gebieden). Dus ver weg van de grote steden en dorpen, weg van de rovers, dieven, verkrachters en moordenaars die het tijdens de grote verdrukking op je gemunt hebben. “Kleine kinderen zullen verpletterd worden voor hun ogen, hun huizen geplunderd en hun vrouwen verkracht” (Jes.13:10). In de bewoonde wereld zal er dan een anarchie heersen waar je als verbondsgelovige niet wilt zijn.

Op.12:14        En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.

Het is JHWH Zelf die de vrouw op bovennatuurlijke wijze naar en in de ‘woestijn van de volken’ zal leiden. Net zoals Hij dat ook deed met het toenmalige volk Israël die Hij uit Egypte leidde. “U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb” (Ex.19:4). We krijgen hoogstwaarschijnlijk een herhaling van wat er toen bij de uittocht in Egypte gebeurde. En zoals de Farao en zijn gespecialiseerde legers op wagens niet bij het volk konden komen, zal dat straks ook met de laatste generatie van de vrouw niet gebeuren. De vrouw zal buiten het gezicht (bereik) van de slang (satan) blijven.

Een Vader als JHWH zorgt voor Zijn kinderen. In tijden van verdrukking met vele gevaren zal Hij Zijn kinderen beschermen en voeden. Dan zal ook de profetie van Jeremia 30 vers 7 in vervulling gaan: “Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden.

Ik zeg niet dat het voor de vrouw, het huis Juda en het huis Israël/Efraïm een makkelijke reis zal worden. Het zal “een tijd van Jacobs benauwdheid” zijn. Vergeet niet dat het voor elke lid van Jacob ook een test is, JHWH zal “van aangezicht tot aangezicht een rechtszaak met u voeren”. Tijdens deze periode van ‘de Dag des Heren’ is heel de wereld in rep en roer, maar voor de vrouw zal het met hulp van JHWH nog uit te houden zijn. Net als in de tijd van Mozes zal de vrouw allerlei gebeurtenissen in de woestijn gaan meemaken. Ben je er klaar voor? Tijdens de grotere exodus naar het beloofde land zullen wij Hem, onze Koning zien. Wie is dan deze laatste generatie die de vrouw vertegenwoordigt? Ook hierop geeft Johannes een duidelijk antwoord; “de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben”.

 

11 Responses to “4. De komende grotere exodus”

Read below or add a comment...

 1. Winand says:

  Beste lezers,

  Ik heb vele malen Openbaringen 12 gelezen, erover geschreven en gesproken. Wat ik vandaag in de tekst zie, zag ik toen niet. Vandaar dat ik de titel en de inhoud van deze les heb moeten aanpassen.

  Shalom,
  Winand

 2. Rob[SouthAfrica] says:

  “….De vrouw zal buiten het gezicht (bereik) van de slang (satan) blijven….”

  Yes Winand, but where will she be kept safe?

  Eze 7:15 Die swaard buite, en die pes en die hongersnood binne; hy wat in die veld is, sal deur die swaard sterwe; en hy wat in die stad is, hom sal die hongersnood en die pes verteer.
  Eze 7:16 En DIE WAT UIT HULLE ONTVUG, sal ontvlug; maar HULLE SAL OP DIE BERGE WEES soos duiwe van die klowe wat almal klaag, elkeen vanweë sy ongeregtigheid…..

  Eze 7:15 The sword is outside, and the pestilence and the famine within: he who is in the field shall die with the sword: and he who is in the city, famine and pestilence shall devour him.
  Eze 7:16 But those of THOSE WHO ESCAPE shall escape, and SHALL BE ON THE MOUNTAINS like doves of the valleys

  We here in South Africa are preparing for a PHYSICAL exodus out of “Egypt”

  Please write if you have questions to > rbrtwntzl at gmail dot com
  Shalom brothers in Netherland

 3. Winand says:

  Shalom Rob,

  De vrouw (heel Israël, alle 12 stammen van Jacob) zal op arendsvleugels (Glorie, Heerlijkheid, Kracht van JHWH) door Zijn Ruach (Wolk) naar veilige plekken worden gebracht overal op deze aardbol (woestijn der volkeren) maar niet in de bewoonde steden en dorpen.
  Het is goed om je hier naast geestelijk ook fysiek op voor te bereiden.

  Nice to hear from brothers of South Africa

  Met vriendelijk groet,
  Winand

 4. Rob[SouthAfrica] says:

  “…woestijn van de volken…” >Ezech.20:35

  Winand, please note that this place/woestijn is in every Nation/Volken and not as some preachers on the internet would indicate, that it is in “Petra”, in the east near Israel.

 5. Winand says:

  Shalom Rob,

  I’m completely agree with you.
  Jeshua has warned us not to listen to them who says that you must go to the dessert.
  Mat.24:26 Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet.

  Kind regards,
  Winand

 6. Rob[SouthAfrica] says:

  “…kinderen beschermen en voeden…”..>Op.12:14

  But remember that we have to prepare to carry food for +-30 days in our back-packs[rugsakke]; as manna only fell +-30 days after leaving Egypt.

  ………………………………………………………………………………….

  “….een tijd en tijden en een halve tijd…..”.>

  But remember that Yeshua stated:..>Mat 24:22 En AS DAARDIE DAE NIE VERKORT WAS NIE, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes SAL DAARDIE DAE VERKORT WORD.

  So, we can not say [as Christians do] that this period will definitely be 3 and a1/2 years as Yeshua indicated that it will be shortened.

 7. Winand says:

  Dear Rob,
  I think the prophetic ‘the day of the Lords’ duration is one year according to Ezekiel.
  But of course Jeshua says that time will be shortened. We don’t know with how much.
  Food for 30 days per person will be enough, for the rest of time we must fishing or hunting for food. But the Lord will help us to feed all members in the group, just the same as in the first exodus.
  For a time, times and half time is a parable and refer to Daniel 9. The Hebrew word is IDDAN and not YOM (not the same as a day). So you can’t say three and half year. It’s a moment in time and the moment is along the date of 23 September 2015 (Yom Kippur) probably earlier on the first day of the seventh month (Yom Teruah).

  Kind regards,
  Winand

 8. Rob[SouthAfrica] says:

  Winand

  Why not start a line on/for the physical preparation to help people pack their back-packs/rugsakke.

  What sould be included
  What should not be included
  Cellphones and simcards[traceable] or not what to load onto your cellphone[Bible downloadable from internet for free]
  How to purify water with pool-shock
  how to store a fishing pole/rod[in Vacuum cleaner aluminium pipe.]
  Map reading skills booklet[Downloadable free from internet]
  Cell phone GPS
  Paper maps as backup for GPS
  How to read a militaryKompass
  Tent sizes
  Shoes and shoe insulation
  Rain coats
  Cellphone solar chargers
  Chargeble flashlights
  Total weight of back pack not to exceed.
  Medical kit
  Fire starters
  etc. etc.

  ???

 9. Winand says:

  Good mornig Rob,

  You name it, that’s the responsibility of every survival group.
  This is a Bible study site. I will give some survival advice but others can do better.

  Winand

 10. Rob[SouthAfrica] says:

  Winand said: “…This is Bible study site…”

  And is the Feast days of Sukkot not a biblical experience to prepare people to know what they should take along to the Greater exodus?

  Do you not think “your” students have questions they would like to ask of those that have prepared?

  Your answers sometimes amaze me.

  Rob[SouthAfrica]

 11. Winand says:

  Of course, there are many questions for the coming greater exodus, but I’m not alone…

  To the body of Christ is given apostles, prophets, evangelist, pastors, teachers and many workers.
  I’ve no time to write about survival technics. If you can do this I will learn from you.
  Every member is responsible to do something. I’m blowing the Bazuin (sjofar).
  And tell the Body to come together and have a special meeting to talk about the greater exodus.
  And of course talk about what everyone can bring with him to stands to the end.

  Shalom,

Reageer

*