Wee, wee, wee

2. Het eindtijdvisioen van Daniel

Wees dan waakzaam!  deel 2

Op.8:13: En ik zag en hoorde één engel, die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen,…

Daniël, is de profeet die na Jeremia optrad en een boodschap over de eindtijd doorgaf, specifiek over de periode die vòòraf gaat aan de komst van ‘de Dag des Heren’ en de tweede komst van Jeshua. In hoofdstuk zeven van het boek Daniël, geeft hij precies aan welke koninkrijken er aan het einde van de tijd zullen overblijven. We doorlopen dit hoofdstuk vers voor vers.

Vers 1.            In het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babel, had Daniël op zijn bed een droom en kreeg hij visioenen voor ogen. Toen schreef hij de droom op. De kern van de zaken omschreef hij als volgt:

Belsazar, een (klein)zoon van Nebukadnezar (Jer.27:7) was de laatste koning van het rijk Babylon. Hij zou ongeveer vijftien jaar aan de macht blijven totdat de Meden en Perzen de heerschappij over de toenmalige wereld overnamen. In het eerste jaar van zijn koningschap kreeg Daniel zijn eerste eigen visioen, eigenlijk de eerste van een een reeks die bij elkaar horen. Het visioen dat Daniel ontving was heel anders dan de droom van de voormalige koning Nebukadnezar in Daniël hoofdstuk 2.

Vers 2.            Daniël nam het woord en zei: ‘s Nachts in mijn visioen keek ik toe, en zie, de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op,
Vers 3.            en vier grote dieren stegen op uit de zee, die van elkaar verschilden.

Voordat de engelen de vier winden tegenhielden, zag Daniël vier dieren uit de zee opstijgen. De vier winden vertegenwoordigen de vier gekleurde paarden (Zacharia 6 vers 1 t/m 5). Dit komt overeen met de vier paarden en het openen van de eerste vier zegels uit openbaringen zes. De vier paarden of vier winden zijn krachten met een enorme macht die niets goeds brengen. Het is niet voor niets dat er in het tweede Testament staat geschreven; “En Hij (Jeshua), wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte (Mark.4:39).
In Openbaringen ziet Johannes een zelfde soort schouwspel voor zijn ogen afspelen. Hij ziet dat vier engelen deze vier winden tot bedaren brengt. “Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom (Op.7:1).

In de periode vanaf het eerste zegel dat geopend wordt (Op.6:1) totdat de vier winden zijn gaan liggen (Op.7:1) zijn er vier dieren uit de zee opgestegen. Hieraan kunnen we al zien dat het eerste visioen van Daniël zich moet afspelen als de zegels van de boekrol één voor één geopend worden, op het moment wanneer het einde der tijden haar intrede doet.

Die grote dieren, die vier in getal zijn, zijn vier koningen (of koninkrijken), die uit de aarde zullen opstaan (vers 17), daar kan geen twijfel over mogelijk zijn. Het zijn vier eindtijd koninkrijken die tot op de dag van vandaag over deze aarde heersen.
Uiteindelijk zal het laatste, het vierde beest en grote rol spelen totdat Jeshua terug komt. Dit is de wijsheid (van Daniël) die je moet begrijpen, wil je niet voor verrassingen komen te staan.

Deze vier beesten uit Daniëls visioen zijn geen koninkrijken die in zijn tijd (Babylonische rijk) bestonden of nadien opkwamen. Dit visioen was niet bestemd voor het verbondsvolk van JHWH in Daniëls tijd, maar voor het verbondsvolk dat in de eindtijd (vandaag) leeft. Dat is ook de reden dat Daniël deze woorden in zijn hart bewaarde “bewaarde deze in zijn hart” (vers 28b) en ze met niemand deelden.

Vers 4.            Het eerste was als een leeuw, met vleugels van een arend. Ik keek toe totdat zijn vleugels uitgerukt werden. Het werd van de aarde opgeheven, het werd als een mens op zijn voeten gezet en het werd een mensenhart gegeven.

Wij hebben het voordeel dat we terug kunnen ‘kijken’ in de geschiedenis en kunnen weten welke grote machtsimperiums in de tijd ver na de tijd van Daniel er op aarde zijn geweest.
Bron Wikipedia:” Het Britse Rijk was het grootste imperium aller tijden. Het Rijk omvatte op zijn hoogtepunt, kort na de Eerste Wereldoorlog, een bevolking van 458 miljoen mensen, een kwart van de toenmalige wereldbevolking. Met zijn bijna 31 miljoen km² strekte het zich uit over ongeveer een kwart van het landoppervlak. Aan het hoofd van het Britse Rijk stond de koning van Groot-Brittannië”.
Het koninkrijk van de leeuw (het nationale teken van de Britten) bereikte tussen 1890 en 1910 haar hoogtepunt als heerser over een groot deel van de aarde. In het begin van 1700 veroverde zij Noord Amerika dat later de Verenigde Staten werd. In deze onafhankelijkheids-oorlog die van 1775 tot 1783 duurde, maakte de arend zich los van de leeuw. De arend werd het nationale teken van Amerika. Deze twee koninkrijken functioneren vandaag nog steeds, precies zoals het eindtijdsvisioen van Daniël dat ons vertelt.

Vers 5.            En zie, een ander dier, het tweede, leek op een beer. Het richtte zich op naar één kant. Het had drie ribben in zijn muil, tussen zijn tanden. Men zei het volgende tegen het dier: Sta op, eet veel vlees.

In deze laatste dagen zien we een tweede koninkrijk dat veel macht uitoefent op deze wereld. Het is de beer Rusland. Dit koninkrijk zal zich niet inlaten met de andere drie beesten uit het visioen van Daniël. Zij gaat haar eigen weg, het richt zich op naar één kant (communisme) en richt een zelfstandige pakt op uit vele republieken. De drie ribben zijn drie kleine republieken en/of provincies die de beer onder haar hoede heeft/neemt zoals Tsjetsjenië.

Het begrip van de rib. Eva was een rib van Adam en haar naam betekent “moeder van alle levenden”, (zij vertegenwoordigt een groep mensen) (Gen.3:20). Verder zei Adam over de rib: “Been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees” (Gen.2:23). Met andere woorden de rib is een onderdeel dat bij de beer hoort.

De beer is ‘tot de tanden gewapend’. Zij zal alles doen (militair) om deze drie provincies of republieken ‘van eigen vlees en bloed’ te verdedigen en zo nodig te bevrijden. We hebben dit nog kortgeleden op televisie gezien met de Krim en Slovenië. Het is overigens niet verstandig om daar tegenin te gaan, omdat de beer van bovenhand daar alle volmacht toe krijgt, ‘sta op, eet veel vlees’. Elke aanvallende leger zou dit van de beer gaan verliezen.

Vers 6.            Daarna keek ik, en zie, er was nog een ander dier, als een luipaard. Het had vier vogelvleugels op zijn rug en het dier had vier koppen. En het werd heerschappij gegeven.

Het derde koninkrijk dat met een luipaard vergeleken wordt is Europa. We kunnen niet spreken van een verenigd Europa omdat de vier koppen aangeeft dat er elke keer weer een nieuw machthebber aan de macht komt die in zijn tijd heerschappij over Europa uitoefent. De vogelvleugels geeft ook aan hoe snel zij opkomt en eventueel weer verdwijnt.

Het eerste rijk (kop 1) is het Romeinse rijk onder leiding van de eerste keizer Augustus (27 v.Chr. – 14 n. Chr.). Met de snelheid van een luipaard veroverde het Romeinse rijk, heel Europa en bleef heerser in het westen tot 476 n. Chr. Het oostelijk deel van het Romeinse rijk (Byzantijnse rijk) bleef bestaan tot 1453 n. Chr.

Het tweede rijk (kop 2) die in Europa de lakens uitdeelde was Frankrijk. Het Franse koloniale rijk bestond vanaf de 17e eeuw tot de jaren 60 van de 20e eeuw. Het restant van deze koloniën van Frankrijk is tegenwoordig onderverdeeld in vijf overzeese departementen, die volledig gelijkwaardig zijn aan de Franse departementen op Europees grondgebied, en een aantal andere overzeese gebieden. In het midden van de 18e eeuw begon een reeks conflicten tussen Frankrijk en Groot-Brittannië, die uiteindelijk het eerste Franse koloniale rijk zouden doen instorten. Deze oorlogen waren de Oostenrijkse Successieoorlog (1744-1748), de Zevenjarige Oorlog (1756-1763), de Amerikaanse Revolutie (1778-1783), de met de Franse Revolutie gepaard gaande Eerste Coalitieoorlog om die revolutie de kop in te drukken (1792-1797) en de Napoleontische oorlogen (1803-1815). (bron Wikipedia)

Het derde rijk (kop 3) ligt bij sommigen nog vers in het geheugen. Dit is Duitsland. Deze periode duurde van het einde van de Weimarepubliek op 30 januari 1933 tot de val van de Flensburgregering op 23 mei 1945. Het was de tijd van het nationaalsocialistische regime onder Adolf Hitler en de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij. Kenmerkend is hier ook het visioenbeeld van de luipaard. De strijders die tegen Duitsland hebben gevochten waren bevreesd voor ‘de tiger’ en ‘de panter’ twee van Duitsland beroemde tanks die vele veldslagen wonnen, waardoor Duitsland snel kon doorstoten.

Het vierde rijk (kop 4) is de Europese Unie dat in Brussel is gezeteld. Zij maakt min of meer de dienst uit in het Europa van vandaag. In 1958 gevormd door zes landen (België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland). In de jaren erna groeide de EU in omvang door de toelating van nieuwe lidstaten en in macht door het uitbreiden van haar zeggenschap. Het Verdrag van Maastricht vormde in 1993 de huidige Europese Unie. De laatste aanpassing aan de constitutionele basis was in 2009 met het Verdrag van Lissabon. Of je er nu voor of tegen bent, zij bepaalt het leven van elke Europeaan op vele gebieden als financiën, voedsel, wonen en werk.

Vers 7.            Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had tien horens.

Dit vierde en laatste dier uit het eindtijdsvisioen van Daniël is (zijn) de Verenigde Naties (VN).
In 1945 opgericht door 51 landen. Het is een intergouvernementele organisatie die samenwerkt op het gebied van het internationale recht, mondiale veiligheid, behoud van mensenrechten, ontwikkeling van de wereldeconomie en het onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. (bron Wikipedia)

Volgend voorjaar (2015) vieren we het zeventigste jubileum van de VN. De organisatie telt sinds 14 juli 2011 193 lidstaten. Vrijwel elk internationaal erkend, onafhankelijk land is lid van deze organisatie. Het is hetzelfde beest uit Openbaringen 13 dat uit de zee komt. De zee (wateren) staat voor de bevolking van de aarde. “De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen (Op.17:15). Met de eigenschappen van ‘schrikwekkend’ en ‘gruwelijk’ wordt aangegeven hoe de VN te werk gaat. Elk zelfstandig land dat zich tegen de VN verzet, krijgt met haar te doen. De VN heerst ‘met grote ijzeren tanden’ en noemt dit vredeslegers. Zij bepaalt wie er oorlog mag voeren en wie niet, maar het heeft zelf geen eigen legers. De VN bepaald hoe een land verdeeld of bestuurd moet worden, maar heeft zelf geen land. De VN bepaald het recht van/voor mensen, maar de VN is geen volk en heeft zelf ook geen volk. Zo bepaald de VN alles op het gebied van leven, voedsel, economie en vooral ook de wereldreligie die voor alle bewoners over de gehele wereld gelijk moet zijn. Hierin verschilt het met de vorige drie dieren. Het neemt wat het nodig heeft om een nieuwe wereld orde te kunnen creëren. Het vergt een hele studie om er achter te komen waar het allemaal toe in staat is. Het is de grootste wereldmacht tot nu toe die alle verantwoordelijkheid en zeggenschap over de mensheid en de aarde naar zichzelf heeft toegetrokken.

 

UN10kingdoms

De VN kent verschillende belangrijke interne groepen. Zoals de Veiligheidsraad met vijf permanente leden, Amerika, China, Rusland, Frankrijk en Engeland. Het boek Openbaringen spreekt van een zevenkoppig beest, wellicht is het beest nog niet volgroeid. Het plan ligt klaar om de gehele wereld op te delen in tien regeergebieden. Deze tien toekomstige koninkrijken kunnen wel eens overeenkomen met tien horens. Uiteraard kunnen we niet in hun plannen kijken. Het is verstandig om net als Daniël, oplettend te blijven. Vooral haar 70ste jubileum dat volgend jaar 2015 ingaat. In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat Jeremia en Paulus hiervoor waarschuwden en dat deze verschrikkelijke tijd wordt ingeluid met de komst van de zoon der verderfs. In het eindtijdsvisioen van Daniël wordt deze zoon van de ongerechtigheid afgebeeld als een ‘kleine hoorn’ (koning of macht).

Vers 8.            Terwijl ik op de horens bleef letten, zie, een andere, kleine, horen rees daartussen op. Drie van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.

Een ‘kleine hoorn’ rijst op tijdens het bewind van het vierde en laatste dier dat vandaag door de Verenigde Naties wordt ingevuld. Het woordje ‘klein’ geeft niet aan dat het een kleine koning/koninkrijk is of weinig macht heeft. Integendeel het zal uitgroeien tot de machtigste koning die hier op aarde ooit zal regeren. Voor zijn komst moeten er al drie andere koninkrijken wijken. Later zullen ook al de andere koninkrijken hun macht aan hem overdragen. “zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen” (Op.17:13). Het woordje ‘klein’ heeft betrekking op een koning die niet uit dezelfde bron komt als de andere horens, die uit de volken, menigten, naties en talen komen. Maar het doet zich voor als een mens of het is een macht uit het rijk der duisternis dat zich een mens verworven heeft. ”Zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak”. Het zal spreken als een mens. Daniël ziet in zijn eindtijdsvisioen, in de verzen 9 en 10 hoe een voorbereiding wordt getroffen om een einde te maken aan het bewind van deze ‘kleine hoorn’.

Vers 9.            Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst, en de Oude van dagen Zich neerzette. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van Zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon waren vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur.

Vers 9 en 10 gaan niet over de vier dieren die op de aarde regeren. Op ditzelfde moment worden er in de hemel voorbereidingen getroffen om de verbondsgelovigen die vandaag op de aarde zijn te verzegelen. De ‘Oude van dagen’ zette zich neer om een vergadering te beleggen, Zijn gewaad was wit als de sneeuw. “En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen zitten” (Op.4:4). ” En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God” (Op.11:16).

Vers 10.          Een rivier van vuur stroomde en ging voor Zijn aangezicht uit. Duizendmaal duizenden dienden Hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend.

De vergadering is/wordt geopend en er wordt gekeken wie de ware gelovigen zijn die JHWH’s geboden doen en het getuigenis van Jeshua Messiach hebben (Op.12:17b). “Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen (Op.3:5). Er blijven in het eindtijdsvisioen van Daniël, net als in het openbaringsvisioen van Johannes slechts twee groepen over. De andere groep die niet in het boek des levens voorkomen zijn zij die de ‘kleine hoorn’ achterna zullen gaan: “allen die op de aarde wonen, zullen het (de kleine hoorn) aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af” (Op.13:8). Zoals ik al eerder aangaf, zien we vanuit het eindtijdsvisioen van Daniël dat er ook een einde zal komen aan het bewind van deze ‘kleine hoorn’.

Vers 11.          Toen keek ik, vanwege het geluid van de grote woorden die de horen sprak. Ik keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd, en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven.

Net als Paulus die de ‘kleine hoorn’ benoemt als de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, de tegenstander (2 Thess.2;3) die ingaat tegen alles wat gerechtigheid is en in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet (2 Thess.2;4). Zal deze door JHWH voor eeuwig gestraft worden. “En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt” (Op.19:20).

Vers 12.          Ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij, want verlenging van het leven was hun gegeven tot een bepaald tijdstip en een bepaalde tijd.

Hetzelfde geldt voor de overige koningen en allen die het beest de ‘kleine hoorn’ achterna zullen lopen. “En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen”(Op.20:15). Daarna wanneer dit allemaal achter de rug is, breekt er een nieuw koninkrijk aan, een eeuwig koninkrijk. Echter we kunnen het alleen voor duizend jaar, een bepaalde tijd zien. Want ergens in het einde van dit duizend jaar zal er nog één kans komen om voor de eeuwigheid gered te worden voor hen die uit de tweede opstanding komen. Het begin van dit eeuwig Koninkrijk wordt ingeluid met de komst van Koning Jeshua.

Vers 13.          Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbijkomen.

Hij, Jeshua komt voor de Zijnen en wij zullen Hem tegemoet gaan in de wolken, naar een ontmoeting met Hem (1 Thess.4:17). “En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid (Mark.13:26).“Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen” (Op.1:7).

Vers 14.          Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.

Het mag nu wel duidelijk zijn dat het visioen van Daniël een eindtijdsvisioen is voor hen die in deze dagen op aarde leven. Voor ons, de verbondsgelovigen die opgeschreven staan in het boek des levens en allen die dat (nog) niet zijn. Het is een visioen dat niet zomaar op een nonchalante wijze aangenomen moet worden. Het is een ernstige zaak, wil je althans door de komende verdrukking heen komen. Ondanks dat Daniël het zelf niet zou meemaken was hij diep getroffen.

Vers 15.          Ik, Daniël, was tot in het diepst van mijn geest geraakt, en de visioenen die mij voor ogen kwamen, verschrikten mij.

Een van de (vermoedelijk) engelen die bij Daniël stonden of in zijn visioen verscheen vroeg hij om uitleg.

Vers 16.          Ik kwam in de nabijheid van een van hen die daar stonden, en vroeg hem naar de juiste betekenis van dit alles. Hij vertelde die mij en liet mij de uitleg van deze zaken weten:

Dit visioen van Daniël (7) is door velen uitgelegd als het visioen van Nebucadnezar (zie Daniël 2). Of dit de juiste betekenis van het visioen is, ik denk van niet. De reden is duidelijk. De engel die bij Daniël stond geeft in vers 18 nog eens duidelijk aan dat het visioen van Daniël zich zal afspelen in de laatste dagen voordat ‘de Dag des Heren’ en/of daarin overgaat en Jeshua terug komt, wanneer Hij het laatste Koninkrijk op aarde zal vestigen.

Vers 17.          Die grote dieren, die vier in getal zijn, zijn vier koningen, die uit de aarde zullen opstaan.

Vers 18.          De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja, tot in der eeuwen eeuwigheid.

De vier koningen/koninkrijken spelen zich af voor en tijdens de tijd wanneer de heiligen, Jakob, de twaalf stammen van Israël van de Allerhoogste het koningschap zullen ontvangen. Gezien de ontwikkelingen van de vier dieren die zich vandaag op deze aarde afspeelt zal de komst van het eeuwig Koninkrijk niet lang meer op zich laten wachten. Maar voordat het zover is komt dus eerst die verschrikkelijke donkere tijd dat ook nog eens met ‘de Dag des Heren’ wordt afgesloten. Hoeveel keer moet de mensheid voor de komst van deze ‘kleine hoorn’ gewaarschuwd worden?

Vers 19.          Toen wilde ik de ware betekenis weten van het vierde dier, dat verschilde van al de andere – uitzonderlijk schrikwekkend, zijn tanden waren van ijzer, zijn klauwen van brons, het at, verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten –

Vers 20.          en van de tien horens die op zijn kop zaten en van die andere, die oprees en waarvoor er drie afgevallen waren, namelijk die horen die ogen had en een mond vol grootspraak en waarvan de verschijning groter was dan die van zijn metgezellen.

Hoezo ‘kleine hoorn’, waarvan de verschijning groter is dan alle overige horens. Zijn verschijning is niet als de eerdere koningen of koninkrijken die vandaag aan de macht zijn. Hij is van een geheel ander kaliber dan van een menselijke organisatie. Hij zal in staat zijn om alle koningen van deze wereld met hun gevolg achter zich te krijgen. Hij heeft slechts één doel.

Vers 21.          Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die horen oorlog voerde tegen de heiligen en dat hij hen overwon,

Hij zal oorlog voeren tegen de heiligen (apart gezette gelovigen) van JHWH. En tegen deze gelovigen zal hij overwinnen. “En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd” (Op.11:7-8). Deze tekst gaat over de twee getuigen. Ik heb niet de moed om te zeggen dat dit twee personen zijn, maar eerder de twee huizen. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor de God van de aarde staan” (Op.11:4). Er zullen helaas ook martelaren zijn zoals we dat in het verleden gezien hebben.

Vers 22.          totdat de Oude van dagen kwam, de heiligen van de Allerhoogste recht verschaft werd en het tijdstip was bereikt dat de heiligen het koningschap in bezit namen.

Hierna komen de heiligen van de Allerhoogste, dat wil zeggen de verbondsgelovigen die terug zijn gegaan naar de Thora. (Dat tijdstip is vlak voor de tweede komst van Jeshua.) Dit is al enige jaren aan de gang. Velen vinden de weg terug naar de Hebreeuwse wortels van het geloof en beginnen te wandelen in overeenstemming met de Thora van JHWH.

Vers 23.          Hij zei het volgende: Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn, dat verschillen zal van al de andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden, het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen.

Het vierde dier, inmiddels onder de heerschappij van de ‘kleine hoorn’ zal na eerst vriendelijk en vredig gedragen te hebben, er op uit zijn om de hele aarde met alles wat daarop leeft te vernietigen. “En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was” (Op.13:12).

Vers 24.          En de tien horens duiden aan dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan, en na hen zal een ander opstaan. Die zal verschillen van die er eerder geweest waren. Drie koningen zal hij vernederen.

Binnenkort zal de ‘kleine hoorn’ opstaan die totaal verschilt van de andere wereld-machthebbers. Hij echter bezit grote kracht en zal macht uitoefenen over de gehele aarde. Wie is hij?

Vers 25.          Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.

Het is niemand anders dan de komende antichrist, waar de profeten in het eerste testament en de Apostelen in het tweede testament voor waarschuwen. De gezette tijden (Moadiem) en sabbatten zullen niet meer gevierd mogen worden. Alles zal anders zijn, een zware tijd en vervolging voor Jakob, de twaalf stammen van Israël. Maar JHWH voorziet in veiligheid. “Op de berg Sion zal ontkoming zijn: die zal een heilige plaats zijn; zij die van het huis van Jakob zijn, zullen hun bezittingen weer in bezit nemen” (Op.1:17). 

Vers 26.          Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen.

Na de korte tijd dat hij aan de wereldmacht is, komt Jeshua terug om een einde te maken aan de heerschappij van deze antichrist.

Vers 27.          Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.

En het koninkrijk van JHWH vangt op aarde aan. Het zal niet lang meer duren, vermoedelijk in het laatste jubeljaar 2016. In hoofdstuk 8 zal ik dat verder toelichten. De vraag is of wij in staat zijn en ons gereed hebben gemaakt om door de komende ‘Dag des Heren’ die vermoedelijk een jaar daarvoor begint. Daniël geeft in zijn eindtijdsvisioen heel wat informatie om ook hiervoor waakzaam te zijn. Vader JHWH laat Zijn kinderen niet in het ongewisse voor wat er komt. Het zijn Zijn Woorden die wij in onze harten opslaan.

Vers 28.          Hier is het einde van deze woorden. Wat mij, Daniël, betreft – mijn gedachten verschrikten mij zeer, en mijn gelaatskleur veranderde. Deze woorden bewaarde ik echter in mijn hart.

7 Responses to “2. Het eindtijdvisioen van Daniel”

Read below or add a comment...

 1. Pieter says:

  Beste schrijver,

  In “De laatste koninkrijken” schrijf je: De leeuw is Babylon, Beer is Meden-Perzen, Luipaard is Macedonisch rijk en het 4e is Rome.

  In deze stel je dezelfde dieren voor MAAR dan met een ander rijk(land) van nu…???????

 2. Winand says:

  Dag Pieter,

  Ik weet het, maar ook ik ben onderweg en op zoek naar de waarheid.
  Veel leerstellingen die ik vroeger geleerd hebt is vandaag anders.
  Met name leerstellingen over de laatste dagen en einde tijden.
  Daarom is het ook van belang dat een ieder het voor zichzelf onderzoekt,
  en kijkt of alles wel zo is, overeenkomstig de schriften (Hand.17).
  Zie het als een herziende en aangepaste leer.

  Shalom,
  Winand

 3. pieter says:

  Winand dank voor je reactie,

  Nog een opmerking,

  Daniël 2 gaat over de droom van Nebukadnezar
  1. Goud
  2. Zilver
  3. Brons
  4. Ijzer
  Ijzer en Leem

  Daniël 7 gaat over de droom van Daniël in het eerste jaar van koning Belsassar
  Daniël wend zich tot een van de omstanders en krijgt deze uitleg:

  17 “Die grote dieren, vier in getal, duiden op vier koningen die uit de aarde zullen opkomen

  1. Leeuw
  2. Beer + 3 ribben
  3. Panter + 4 koppen
  4 Angstaanjagend dier + 10 hoorns

  Dus in het regeringsjaar van Belsassar krijgt Daniël te horen dat er nog 4 koningen uit de aarde ZULLEN opkomen.

  **Dan heb ik een vraag/opmerking. Veel mensen zeggen dat de Leeuw voor Babylon staat, Beer is Meden en Perzen, Panter is Macedonisch (Grieks).

  In Daniel 7 vers 17 staat :ZULLEN opkomen. 4 koningen! En dat is ten tijde van het Babylonische rijk. Dus op dat moment ZULLEN er nog 4 opkomen.

  ** In Daniël 8 – Het visioen van de ram en de geitenbok.
  Hier wordt zelfs uitleg gegeven wie de ram en de geitenbok zijn en het vervolg daarvan.

  Ram = Meden & Perzen
  Geitenbok = Macedonisch rijk (Grieks)

  Als je dan Daniël 2/7 en 8 erbij pakt en de rijken/koningen ontleed kom je tot de conclusie
  dat de Meden & Perzen = BEER maar ook RAM + 2 hoorns

  Macedonië (Grieks) = PANTER maar ook GEITENBOK

  ** Nu mijn vraag/conclusie : Het is toch vreemd dat deze rijken meerdere dierlijke ”voorbeelden” krijgen.

  ?

 4. Winand says:

  Dag Pieter,

  Ja, profetisch staat beest voor aardse koninkrijken.

  Met de stelling / je zegt:

  In Daniel 7 vers 17 staat :ZULLEN opkomen. 4 koningen! En dat is ten tijde van het Babylonische rijk.

  Ben ik het niet meer mee eens (vroeger wel).
  Van de laatste de verschrikkelijke beest wordt gezegd:

  Vers 26. Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen.

  Direct daarop komt het Koninkrijk van JHWH o.l.v. Jeshua:

  Vers 27. Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.

  Met andere woorden, de beesten uit Daniel 7, in iedergeval de laatste verschrikkelijke beest kan nooit in de tijd van Babylon of daarna opkomen. Het is de eindtijdbeest die vandaag opkomt (is opgekomen) en in de komende laatste tijd tot de wederkomst van Jeshua zal regeren.

  Shalom,
  Winand

 5. pietertjuh says:

  Beste Winand,

  Wat ik eigenlijk bedoelde met Daniël 7 is dat er dan nog 4 ZULLEN komen. Op dat moment is het Babylonische tijdperk nog steeds. Dus na Babylon komen er nog 4.

  Verschil is dat in Daniël 2 het gaat over 4 inclusief Babylon. Nebukadnezar is het gouden hoofd.

 6. pieter says:

  Hey Winand,

  Bedankt voor je reactie!

  Ik heb iets fout getypt denk ik.

  In het regeringsjaar van Belsassar word Daniël 7 uitgelegd. Dus TOEN was er nog een Babylonisch rijk. ZULLEN komen, staat er.

  Wat komt er? 4 Beesten! Die beesten moeten nog komen, ondertussen is het hoofd van Goud (Babylon) al in verval.

  Als deze beesten nog moeten komen, dan kan Babylon (Goud) toch geen leeuw zijn?
  Dan kan het Perzisch rijk toch geen Beer zijn?

  Ja met creativiteit zou je kunnen zeggen dat het Perzisch rijk de beer is.
  Maar je kan niet zeggen dat de leeuw Babylon is. Waarom niet? Omdat er in Daniel 7 staat: ZULLEN opkomen.

  Daniel 7 is een uitwerking van Daniel 2? Ik denk dat niet. Mijn mening is niet belangrijk maar hoe denk jij hier over?

 7. Wouter Noordhof says:

  Ik zie helemaal niks in je verklaring van de destructieve moslimmachten en hun streven Israel te vernietigen. Ik denk dat die ook een rol gaan spelen. Zoals de RK kerk die samen met moslims actief joden en christenen willen vernietigen. Er komt een unie van verschillende godsdiensten , valse godsdiensten die het beest zullen dienen.

Reageer

*