10. Zie de bruidegom komt

Wees dan waakzaam: deel 10

In dit laatste hoofdstuk van ‘Wees dan waakzaam’, maken we ons gereed voor de tweede en grotere exodus die vermoedelijk op Jom Teruah van het jaar 2015 zal aanvangen. Wacht niet totdat deze dag begint met de voorbereidingen die nodig zijn, daar is dan geen tijd meer voor. De laatste generatie van de vrouw krijgt op die dag arendsvleugels om haar naar een veilige plaats te brengen. We hebben gezien dat Jeshua tijdig waarschuwingen heeft gegeven. Dat was het moment en de laatste kans om je voor te bereiden voor ‘die dag’ en ‘de Dag des Heren’ die daarop volgt. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal” (Mat.25:13).
Velen vatten deze uitspraak letter op. Maar net als bij de wonderbaarlijke spijziging, als Jeshua over het einde en het komende Koninkrijk heeft, dan spreekt Hij in parabelen (gelijkenissen) omdat de wereld het niet verstaat en daardoor de boodschap niet kan begrijpen. Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken”Mat.24:43. Maar jij verstaat het wel, want jij wandelt in het Licht van de Torah, je bent waakzaam en weet dat er slechts één Moëd is waarvan we niet kunnen weten op welke dag die valt, omdat die dag namelijk op de eerste dag van de maand valt en bepaalt wordt door een nieuwe maan. Deze dag is Jom Teruah, Bazuinenfeest die altijd op de eerste dag van de zevende maand Etanim (Tishri) valt. Naast dat we het vermoedelijke jaar (2015) weten wanneer ‘de Dag des Heren’ zou kunnen aanvangen als ook het jubeljaar (2016) wanneer Jeshua op fysieke wijze naar de aarde zou kunnen terug keren, weten we ook de dag. De ontrouwe slaven (valse leraren) zullen op die dag verrast worden omdat zij de dag en het uur niet hebben geweten, doordat zij telkens Zijn wederkomst voor zich uit hebben geschoven en het volk van Elohim niet hebben gewaarschuwd dat zij zich voor deze dag hadden moeten voorbereiden (Mat.24:48-50). “Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen” (Mat.24:44). Het Griekse woord Hetoimos dat hier in Mattheus 24 vers 44 met bereid vertaald is, betekent letterlijk ‘voorbereid’ zijn of ‘klaar’ staan.

Als JHWH in deze laatste dagen tot je spreekt, dan spreekt Hij in de eerste instantie ALTIJD door Zijn Woord. Je kunt later nooit zeggen; “ik heb het niet geweten”. Iedereen kan het Woord van JHWH lezen en onderzoeken of alles wat je hoort ook zo is. Iedere gelovige heeft een lamp (De Torah van JHWH) ontvangen, de vraag is alleen vul je die met olie, dat is vrucht dragen overeenkomstig het Woord van JHWH? Wie er in het komende Messiaanse Vrederijk bij wil zijn, kiest ervoor om de wetten die in dat Koninkrijk van toepassing zijn, vandaag al in zijn/haar leven toe te passen. Iedere gelovige is in staat om (te beginnen met) de eerste 10 Liefdesregels van Zijn Ketubah (Liefdesverbond) op te volgen. Daarmee geef je aan dat je van Hem, Jeshua houdt (Joh. 14:21;15:10). Dan zal Hij, als je straks voor Hem staat, zeggen: “Ik ken jou, je hebt gedaan wat Ik je in Mijn Woord vroeg te doen, neem plaats aan de tafel, het feest kan beginnen.”

In dit laatste hoofdstuk van “Weest dan waakzaam” bespreken we hoe wij ons het beste kunnen voorbereiden op de komst van de komende grotere exodus, ‘de Dag des Heren’ en de Fysieke komst van Jeshua naar deze aarde. We doen dit door het volgen van het scenario dat door Jeshua zelf aan Zijn volgelingen gegeven is in Mattheus 24. Dit was naar aanleiding van een drietal vragen, “Zeg ons wanneer deze dingen gebeuren?”, “Wanneer is het teken van uw komst?” en “van de voleinding van de wereld?” (Mat.24:3).

We hebben in de vorige hoofdstukken gezien dat de gebeurtenissen (gelegenheden en tijden) aan het einde van deze tijd (AION) elkaar snel opvolgen en elkaar zelfs overlappen. Voordat het einde begint zagen we dat vele misleiders die een valse Christus predikten, het nog steeds doen en dit tot het einde zullen volhouden (Mat.24:4-5). Daarom mogen we niet nonchalant worden, maar zoals eerder gezegd waakzaam en voorbereid zijn op deze dwaalleraars.
Zij verkondigen letterlijk een andere Christus, een andere boodschap van verlossing en heil. Zij verkondigen niet het Evangelie van het Koninkrijk dat binnenkort hier op aarde gevestigd zal worden. Laat staan dat zij het volk van Elohim hierop wijzen of onderwijzen, dat zij zich hiervoor gereed moeten maken.
Omdat Jeshua met deze waarschuwing begint, “Pas op dat niemand u misleidt”, ben ik van mening dat dit de belangrijkste waarschuwing is waarop we ons moeten voorbereiden om niet door de strik van de duivel gevangen genomen te worden zoals Adam en Eva door de slang zijn misleidt.

In de dagen dat ik over het laatste onderwerp van dit boek aan het denken was, werd ik door de Geest van JHWH sterk bepaald bij de wapenuitrusting van Elohim. In het begin wist ik niet wat ik er mee aan moest, maar na het lezen en bestuderen van de brief die Paulus aan de gemeente Efeze schreef, was het alsof Paulus tegen een groep gelovigen sprak die op het punt stonden om het beloofde land in te gaan, net als Mozes voor het eerst aan het volk instructies gaf om het beloofde land in te gaan. Pas toen werd het me duidelijk, dat de brief die Paulus aan de gemeente te Efeze schreef een schaduw was voor hen die aan het einde van deze tijd, op het punt staan om het komende millennium, het Koninkrijk van JHWH, binnen te gaan. Wetende dat het verbondsvolk daarvoor nog door een verschrikkelijke tijd heen moet gaan, ”opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad” (Ef.6:13). En die verschrikkelijke tijd, ‘de Dag des Heren’ staat er nu aan te komen. Mijn advies aan elke individu, groep of gemeente is om nu de Efezebrief te bestuderen en elkaar daarmee te bemoedigen en te sterken. Wacht er niet mee totdat die dag aanbreekt, want dan ben je te laat. Deze geestelijke voorbereiding is een must. Dit is ook wat het betekent om waakzaam te zijn, voorbereid te zijn, klaar te staan en om stand te kunnen houden in ‘de dag van het kwaad’.

Efeze 6:10-13  Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleedt u met de hele wapenrusting van Elohim, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

Dat de brief van Paulus in de eerste instantie aan de gemeente te Efeze is geschreven is duidelijk. Maar des te meer heeft het betekenis voor het verbondsvolk dat zich gereed gemaakt heeft en klaar staat om het Koninkrijk van JHWH in te gaan. Dan zal de belofte die in het Verbond geschreven staat welke JHWH aan Abraham gegeven heeft, worden ingelost. JHWH zal Zijn Woord (belofte) altijd nakomen.

Efeze 1:11-14 In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Messias gevestigd hadden. In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.

Paulus heeft het dan ook tegen Judeërs, Grieken, en een ieder die in de Messias is als één volk (Efeze hoofdstuk 2 en 3). Er is geen enkel onderscheid (meer) binnen de twee huizen Juda en Israël/Efraïm en alle metgezellen die met hen meegaan. Zij is de volwassen gemeente en wedergeboren vrouw van de Levende Elohim, in één lichaam en één Geest gedoopt (hoofdstuk 4). Een andere groep of volk dat in de eindtijd het Koninkrijk van JHWH erft is er niet. Het zijn de kinderen van het Licht en de aanstaande Bruid (hoofdstuk 5). Tegen dit verbondsvolk geeft Paulus in hoofdstuk 6 nog een laatste instructie.

Efeze 1:4-6 En als je alles wat ik je nu zeg in je leven gedaan hebt, ben je in staat om in ‘deze dag’, de dag van het kwaad’, in ‘de Dag de Heren’ stand te kunnen houden. Omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Messias Jeshua, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.

Wat een geweldige uitspraak die straks ook letterlijk in vervulling gaat, net als een man en een vrouw die in het huwelijk treden. Hij, Vader JHWH, heeft ons geroepen en uitverkoren in Hem, Jeshua, door in Zijn liefde verbonden te zijn. Wat betekent dat of hoe doe je dat? Dit heeft alles te maken met het doen van Zijn wil, die in de Torah beschreven is. Alleen op de voorwaarden van het verbondsverbond en -relatie kan Hij ons kennen. Het zijn Zijn Torah instructies waarmee JHWH ons liefheeft en ons opnieuw wil trouwen. Ben jij dan in staat om jouw liefde aan JHWH te tonen door Zijn Ketubah (trouwakte) te ondertekenen, dat wil zeggen door Zijn instructies op te volgen. Dan zal op (tijdens) ‘de Dag des Heren’ als de vrouw veilig op haar plek in de woestijn van de volken is, blijken of je liefdesrelatie met Vader JHWH echt is en Jeshua tegen je zal zeggen; “kom, wel gedaan, beërft het Koninkrijk”.

Daarom mogen we niet langer wachten, maar is het nu de tijd om onze geestelijke wapenuitrusting te inspecteren en eventueel in orde maken, om niet misleidt te worden voor wat er nog op ons pad komt. We kunnen het ons niet veroorloven om maar één enkel onderdeel van de wapenuitrusting te vergeten en daardoor op de dag van het kwaad door de tegenstander geveld te worden. Uiteraard is die strijd al aan de gang want er zijn gelovigen die ‘de waarheid’ uit het oog hebben verloren en zich hebben laten overhalen en misleid zijn door “de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid” (Ef.2:2). Vergeet niet dat de duivel de meest sluwste persoon is die er op aarde leeft en kennis heeft van het Woord. Maar de liefde van Vader JHWH is groter en kan een gevallen gelovige weer terug brengen in Zijn Waarheid. “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Messias Jeshua om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen” (Ef.2:10). De goede werken die we mogen doen zijn bekend, zij zijn van te voren aan Mozes gegeven. Door ze in je leven toe te passen als een nieuwe levensstijl, ga je leren om in Zijn Gerechtigheid te wandelen. Laat daar geen misverstand over zijn, we spreken hier over leven of dood in ‘de dag van het kwaad’, Vader JHWH weet wat het beste voor je is.”Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten” (Efeze 6:12). Als wij strijden, vallen wij niet aan, maar houden wij stand. Wij zijn het geestelijke IDF (Israël Defense Forces) bestaande uit mannen en vrouwen van geloof die uitgerust zijn met de hele wapenrusting van Elohim. Een wapenuitrusting niet van onszelf maar van Hem, door Hem en in Hem. De opdracht van onze Generaal is om stand te houden en niets of niemand van ons te laten roven totdat Jeshua komt.

Efeze 6:14-18  Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de Boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

“Uw middel omgord met de waarheid”, de wapenuitrusting komt van JHWH en is van JHWH. De lamp die iedereen heeft (Ps.119:105), begint pas te schijnen als je vrucht draagt, dat wil zeggen doet wat de Torah zegt te doen. Want hij/zij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd (Ps.1:3a). Bijbels vrucht dragen is de referentie waaraan je kunt zien of je als gelovige met de waarheid omgord bent. Alle tien woorden (geboden), inclusief de Sabbat zijn voor de mens, JHWH gaf ze aan de mens (Ex.20:1-17) als Zijn huwelijksvoorwaarden. De reden waarom Paulus zegt dat je je lendenen (middel) moet omgorden met de waarheid is vanwege een goede start. Vanuit je lendenen komt namelijk het startsignaal om te beginnen met lopen of rennen. Dit is voor de komende grotere exodus ook van cruciaal belang, net als bij de start van de eerste exodus uit Egypte. En zo moet u het eten: uw middel (lendenen) omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten, het is Pascha voor JHWH” (Ex.12:11). Het Volk Israël moest klaar staan om direct te kunnen vertrekken. Dit kan niet als je nog vragen hebt vanwege iets dat niet duidelijk is. Ook Elia moest gereed staan en op het moment wanneer de hand van JHWH (De Wolk) kwam, snel in actie te komen. “En de hand van JHWH was op Elia, en hij omgordde zijn middel en snelde voor Achab uit tot waar men bij Jizreël komt” (1.Kon.18:46). Ben je gereed, sta je in de startblokken?
Zonder je lendenen met de waarheid te hebben omhuld ben je niet of nauwelijks in staat om een beslissing te nemen. Als ‘die dag’ dan aanbreekt zul je te laat zijn want je hebt niet naar de Geest der Waarheid geluisterd. Weet dat de wijze maagden niet op je zullen blijven wachten, door de arendsvleugels die zij hebben ontvangen staan zij op het punt om te vertrekken of zijn al vertrokken. Laat je dus niet misleiden zoals een van de vijf dwaze maagden, door ook maar één van de tien woorden uit de huwelijksakte achterwege te laten.

Zoals ik al eerder schreef is het aan te bevelen om de Efeze brief en daarmee ook overige delen van de wapenuitrusting goed te bestuderen en/of met elkaar door te spreken als goede voorbereiding op ‘de dag van het kwaad’. In deze les sla ik de overige onderdelen van de wapenuitrusting over en ga verder met het bespreken van het scenario dat Jeshua geeft.

Verder spreekt Jeshua over oorlogen en geruchten van oorlogen, etna (volk) tegen etna (volk), koninkrijken die tegen andere koninkrijken op treden, hongersnoden, besmettelijke ziekten en aardbevingen als begin van de weeën. Als wij deze dingen in deze huidige wereld gelijktijdig vandaag zien gebeuren, dan merk ik op dat de weeën van een geboorte van een volk is begonnen. Overal beginnen verbondsgelovigen vandaag met de voorbereiding op de komende grotere exodus. Let op, deze tekenen zijn ook het begin van het aanbreken van de Dag des Heren’(Mat.24:6-8).
Met andere woorden als je deze dingen ziet gebeuren is het de hoogste tijd. Die tijd is dus nu! Als je je niet hebt voorbereid, dan kan er volgens Jeshua het volgende met je gebeuren. In Vers 9 Dan…ben je overgeleverd aan de verdrukking… dat is ‘de Dag des Heren’. Waar je dan mee te maken zult krijgen als je je niet hebt voorbereidt, kun je zelf lezen in vers 9 tot en met 12.

We staan nu vlak voor het aanbreken van ‘de Dag des Heren’. Wanneer je de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël (in Dan.7:7) op de heilige plaats zult zien staan. (Mat.24:15). Dan zullen onze broeders en zusters in Jeshua die in Judea zijn (in de staat Israël) die dit teken van dichtbij zien gebeuren moeten vluchten naar de bergen. Dit hebben zij al eens keer eerder moeten doen in 70 na Chr. toen de Romeinse legers de stad Jeruzalem omsingelden. (Luc. 21:29-21) Vergeet niet dat Jeshua het hier over het einde der tijden heeft en dat deze waarschuwing voor héél het volk Israël geldt zowel het huis Juda dat vandaag gedeeltelijk in de staat Israël is als het huis Israël/Efraïm die vandaag in de volkeren der wereld is. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen” (Mat.24:17-18). De reden waarom Jeshua dit zegt moge nu duidelijk zijn, er is dan geen tijd meer over om je dan te gaan voorbereiden, in feite ben je te laat. Als je dan nog je rugzak en tent moet inpakken sta je duidelijk niet klaar met alle gevolgen van dien. “Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zal zijn”(Mat.24:21).

Wederom, haalt Jeshua ‘misleiding’ aan. Dit keer zullen zij de gelovigen proberen te misleiden met grote wonderen en tekenen, zodat zelfs de uitverkorenen misleid worden. Inmiddels wordt de boodschap van de komende grotere exodus, waarbij geheel Israël (Juda en Israël/Efraïm) als arenden met arendsvleugels naar de woestijn wordt gebracht, overal verkondigd. Maar zelfs deze boodschap zal worden misbruikt om de gelovigen te misleiden.

Zie, Hij is in de woestijn, maar Jeshua zegt; ga er niet op uit (Voor hen die in woestijngebieden wonen is dat wat anders.) Verder zullen zij zeggen; “Hij is in de binnenkamers”, maar Jeshua zegt; “geloof het niet” (Math.24:26). Het woord dat hier met binnenkamers vertaald is komt van het Griekse woord Tameion en betekent ‘geheime kamer’ bijvoorbeeld om te schuilen onder de grond of (voorraad) kelder onder het huis. In veel kringen, mensen die niets met JHWH of Zijn Woord te maken willen hebben, maar wel van de eindtijd profetieën afweten hebben voorzorgmaatregelen getroffen door schuilkelders diep onder de grond te bouwen. Zij verwachten binnenkort een enorme catastrofale gebeurtenis over deze aarde. Maar die schuilkelders zullen hen niet kunnen redden. De enige redding voor het verbondsvolk is een een veilige plek ergens in de woestijn van de volken. Dan begint de grotere exodus. In kleine en grote groepen verzamelen wereldwijd de verbondsgelovigen die aan het Woord van JHWH gehoor hebben geven.

Joël 2:16         Verzamel het volk, heilig (zet apart) de gemeente, breng de oudsten (leiders) bijeen, verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen. Laat de Bruidegom uit zijn binnenkamer gaan, de bruid uit haar slaapkamer.

En als er geen oudsten (leiders) aanwezig zijn die de groep leidt, het zij zo. Vader JHWH heeft overal aan gedacht. “Ik echter, Ik zal het overblijfsel van Mijn schapen bijeenbrengen uit al de landen waarheen Ik hen verdreven heb. Ik zal hen terugbrengen naar hun schaapskooien, en zij zullen vruchtbaar zijn en talrijk worden. Ik zal over hen herders doen opstaan die hen weiden zullen. Zij zullen niet meer bevreesd zijn, ontsteld zijn of gemist worden, spreekt JHWH” (Jeremia 23:3-4).

De bruid die zich heeft voorbereid en staat klaar om de bruidegom te ontmoeten. Joël verwijst hier naar hetzelfde moment zoals Johannes dat in Openbaringen 12 vers 1 zag, het grote teken in de hemel dat zoals we eerder gezien hebben op Jom Teruah zal verschijnen. Zowel Joël als Johannes is parabel (gelijkenis) en refereert naar; “De hemel verteld Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen” (Ps.19:1-2). Vers 5a: “Hun richtlijnen gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan de einde van de wereld”. (De volgende zin zonder toevoegsels, punt en hoofdletter, zoals die in het originele Hebreeuws ook ontbreken) Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon die zoals een bruidegom uit zijn kamer vertrekt” (Ps.19:5b-6). De context is hier de sterrenhemel. De bruidegom wordt vertegenwoordigd door de zon, die gerechtigheid brengt, en van achter de horizon (zijn verborgen vertrek) in het oosten opkomt. Hij gaat regelrecht naar de tent die voor Hem klaar staat. De King James Bible vertaalt het Hebreeuwse woord ôhel, dat hier met ‘tent’ vertaald is, met ‘tabernakel’. De tabernakel, is de tempel, het lichaam van Christus, de Gemeente, héél wedergeboren Israël en de vrouw uit openbaringen 12. En de dag waarop de vrouw met de zon bekleedt wordt. Ook Jeshua verwijst naar deze dag, En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet” (Mat.25:6)! Dit is het moment wanneer we volgens de Schrift vertrekken en door de sterrenhemel ‘die Gods eer vertellen’ wordt aangekondigd. Dus extra waakzaam zijn op die dag, “want u weet de dag en ook het uur niet waarop waarop de zoon des mensen komen zal” (Mat.25:13).“En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar (veilige) plaats, waar zij gevoed wordt, buiten het gezicht van de slang“ (Op.12:14). De vrouw, is bekend, dat zijn de wedergeboren verbondsgelovigen in Jeshua, het enige lichaam dat in de eindtijd leeft. Elk andere lichaam is vanwege de zonde (zonder Torah) geestelijk dood (Romeinen 6). Luister goed wat Jeshua nu zegt als enige juiste plaats waar je kunt overleven. Niet de zandwoestijn, niet de schuilkelder. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen” (Mat.24:28). Let op het woordje ‘want’ dat naar het vorige vers verwijst dat zegt waar je niet moet wezen en let op waar het dode lichaam is. Het dode lichaam, zijn de wetteloze die JHWH en Zijn wil niet kennen, zij bevinden zich over de gehele aarde. Zoals Ezechiël meerdere malen zegt ‘de woestijn van volken’. Wie zijn dan de gieren die zich tussen dit dode lichaam verzamelen? Het Griekse woord is Aetos en betekent helemaal geen gieren maar arenden. Strong zegt er nog bij, arenden die door de wind worden voortbewogen. Wie zijn dan de arenden? Precies, dat is de vrouw uit Openbaringen 12, Héél Israël, het huis Juda en het huis Efraïm en alle metgezellen die met hen meegaan, die op dat moment arendsvleugels gekregen hebben.
Opmerking: arenden komen niet in aanraking met dode kadavers, zij blijven uit hun buurt ondanks dat zij rondom aanwezig zijn.

Let op het meervoud van arenden. Overal op deze aardbol is er een tweede grotere exodus gaande die de verbondsgelovigen in honderden zo niet duizenden aparte groepjes bij elkaar brengt.
De Ruach (Geest) van JHWH brengt hen bij elkaar, zoals JHWH bij de eerste generatie van de vrouw, het volk op arendsvleugels gedragen heeft en hen uit Egypte geleid heeft. Zo zal Hij ons uit de gebondenheid van deze wereld leiden en naar een veilige plaats op deze aardbol (waar het dode lichaam nog aanwezig is) brengen totdat ‘de Dag des Heren’ voorbij is.

Mat.24:29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemel zullen heftig bewogen worden.

Dan zal de Zoon des mensen komen. “En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken (vier hoeken van de aarde), van de ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan (Mat.24:31).
Dan zal een nieuw millennium aanbreken het Koninkrijk van JHWH met Jeshua als Koning. En het Koninklijk volk, ja dat zal weer één zijn, de twee huizen Juda en Israël/Efraïm, alle stammen van Jacob zullen weer bij elkaar zijn.

Efeze 2:16-22  opdat Hij die beiden (huizen) in één lichaam met Elohim zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was (huis Israël/Efraïm), en aan hen die dichtbij waren (huis Juda). Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Messias Jeshua Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.

Amen

 

12 Responses to “10. Zie de bruidegom komt”

Read below or add a comment...

 1. Rob[SouthAfrica] says:

  “…….Overal op deze aardbol is er een tweede grotere exodus gaande die de verbondsgelovigen in honderden zo niet duizenden aparte groepjes bij elkaar brengt……”

  Jer 3:14 Keer terug, o afvallige kinders, sê Yahweh, want Ek is Meester oor julle; en Ek sal julle neem, een uit ’n stad en twee uit ’n geslag en sal julle in Tsion bring.

 2. Entte says:

  Dag Winand,
  Ik ben erg onder de indruk van je serie “wees dan waakzaam”. Ik ga het in zn geheel nog eens lezen en de verschillende dingen waar ik vragen over heb proberen uit te zoeken. Als eerste, ik las ergens dat je een app gebruikt om de sterrenhemel te bekijken op verschillende tijdstippen (verleden en toekomst) dit ivm “groot teken in de hemel”. Hoe heet die app en wat waren de data waarop je dat kunt zien, 3x geloof ik?
  Alvast bedankt,
  Entte

 3. Winand says:

  Dag Entte,

  Uit het boekje ‘Wees dan waakzaam’ dat binnenkort verschijnt.

  Met behulp van (gratis te downloaden computerprogramma) Stellarium vanuit het referentie punt Jeruzalem, verschijnt er op de datums 15-09-05 v. Chr., 05-09-04 v. Chr., 22-09-03 v. Chr., 12-09-02 v. Chr. en 02-09-01 v. Chr. de vrouw met de zon bekleed en de maan onder haar voeten. Echter, er is er maar één juiste datum die de geboorte van Jeshua aangeeft en dat is 12-09-02 V. Chr. Zie bijlagen, figuur 1a: Stellarium 12 september 02 V. Chr.
  Dat jaar is het enige jaar t.o.v. de andere jaren dat gelijktijdig laat zien dat Jupiter in de constellatie Leo (Leeuw) is. Op die datum komt Jupiter in conjunctie met de koningster Regulus die deel uit maakt van Leo. Te samen gaven zij een extra helder licht aan de hemel. Jupiter wordt ook wel de koningsplaneet genoemd omdat het de grootste planeet is in onze planetenstelsel. De Hebreeuwse naam voor Jupiter is Tsedek en dat betekent rechtvaardige. Melchizedek betekent koning der gerechtigheid. We weten ook dat de Leeuw de banier van de stam Juda is (Gen.49:9). En uit Juda zal de verlosser (Silo) komen. (Gen 49:10) Zie Bijlagen figuur 1b: Stellarium 12 september 02 V. Chr.

  De boodschap is, “hoe belangrijk is dit teken voor een ieder”, geeft dit teken een signaal door aan het volk om op dat tijdstip arendsvleugels te ontvangen om dan naar haar plek in de woestijn van de volken te vliegen. M.a.w. de start van de komende grotere exodus? We zullen zien

  Shalom,
  Winand

 4. Entte says:

  Dag Winand,

  Je hebt het over bijlagen? Is dat bij het boekje dat binnenkort verschijnt?

  Een andere vraag. Ik ben begonnen bij Openbaring. (Eerder ben ik al geinterreseerd geweest in de eindtijd maar toen zat ik nog middenin de christelijke dogma’s en tradities, dus nu maar weer eens opnieuw alles lezen.) In eerste instantie zet ik alles op een rijtje wat er letterlijk staat (vanaf hoofdstuk 1 t/m hfdstk 6: opdracht, gemeentes, troonzaal, boekrol, 6 zegels) en daar komt voor mij de eerste onduidelijkheid in hfdstk 7, daar wordt gesproken over de 144000 uit alle stammen der kinderen israels: waarom wordt manasse genoemd en niet dan en ook niet efraim? Kun je me dat vertellen? Ik denk zelf dat efraim niet genoemd wordt omdat hij staat voor de gelovigen uit de heidenen, maar waarom manasse ipv dan?

  שלום
  Entte

 5. Henk Lammertink says:

  Dag Winand,

  Interessant artikel moet ik zeggen. Maar wat nu met de derde tempel??

  Voor dat ik dit las heb ik ”toevallig” een artikel gelezen van het Tempel instituut (israel) in hoeverre het er op dit moment voorstaat met de Rode Vaars. Dez is er nog steeds niet!

  Zoals je weet is deze nodig met de andere atributen voor de bouw van de derde Tempel.

  Hoe zie jij dit nu ivm. de Wederkomst van onze Heiland?

  Mvg. H.L. te E.

 6. Winand says:

  Dag Henk,

  De wens om een derde tempel te bouwen (door de Tempel instituut en veel religieuze gelovigen) is naar mijn mening een menselijke initiatief. Ik heb daar verder geen mening over. In Ezechiel lees ik de komst van een derde tempel met afmetingen zo groot dat het niet eens op de huidige oppervlakte van de tempelberg past. Deze zou dan grotendeels afgegraven moeten worden en alle gebouwen (moskee etc.) die er nu staan moeten verwijnen. Verder zegt Openbaring dat er nieuwe stad uit de hemel zal neerdalen, wellicht zit daar de derde tempel (van Ezechiel) bij.
  De rode vaars is in deze tijd i.d.d. een groot probleem, die moet 100% gaaf zijn. Bij de eerste en tweede tempel was die aanwezig. Misschien daarom een hint als die vandaag niet gevonden wordt, al het natuurlijke/vleselijke werk is dan voor niets geweest. De bouw van een derde tempel (door mensen) is naar mijn inziens geen voorwaarde voor de wederkomst van Jeshua.

  Shalom,
  Winand

 7. Rob[SouthAfrica] says:

  Halo Winand; You make the statement :>> “….maken we ons gereed voor de tweede en grotere exodus die vermoedelijk op Jom Teruah van het jaar 2015 zal aanvangen….”

  Why then were the Hebrews taken out of Egypt on Pesach/Paas-over ? Why then were the Feasts of Yahweh given to the Israelites to practice every Year? Why then does Paul/Shaul tell us not to make the same mistakes in the coming exodus as did our Fathers in the first exodus and furthermore Paul/Shaul tells us that the 1st exodus was given as an example to us.! >>1Co 10:11 These things happened to them as prefigurative historical events, and they were written down as a warning to us who are living in the acharit-hayamim.

  1Co 10:11>>Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskryf as ’n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het.

  Als hin VOORBEELD en WAARSKUWING !!

  That is why, when we practice Pesach every Year, with the Pesach meal, we are to explain to our children exactly what happened to “their” Fathers in the first exodus and then with Sukkot we practice living in temporary huts/tents for 7 days to have us experience what it “feels” like to live in the coming exodus and furthermore to experience what “stuff” we need to pack into our Bags to be able to live in Tents/huts in the Wilderness of the People.

  YOM TERUAH; is when AT THE END of our Wilderness experience, Yeshua will come[on the Feast day of Yom Teruah-01 Sept 2016], with the Blast of the Shofar and WE and the dead shall rise and be given our glorious bodies:

  1Th 4:13 Maar, broers, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenes nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie.
  1Th 4:14 Want as ons glo dat Yahshua gesterf en opgestaan het, dan sal Elohiem ook so die wat in Yahshua ontslaap het, saam met Hom bring.
  1Th 4:15 Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Meester, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Meester, die ontslapenes hoegenaamd nie sal voor wees nie.
  1Th 4:16 Want die Meester self sal van die hemel neerdaal met ’n geroep, met die stem van ’n aartsengel en MET GEKLANK VAN DIE BASUIN van Elohiem; en die wat in die Messias gesterf het, sal eerste opstaan.
  1Th 4:17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly[in die Wildernis], saam met hulle in wolke weggevoer word die Meester tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Meester wees[in Zion].

  Php 3:20 …………>van waar ons ook as Verlosser verwag die Meester, Yahshua die Messias,…..>
  Php 3:21 wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verhoogde liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp.
  Php 3:21 wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp.
  Php 3:21(cjb) He will change the bodies we have in this humble state and make them like his glorious body, using the power which enables him to bring everything under his control.

  Shalom
  Rob[SouthAfrica]

 8. Rob[SouthAfrica] says:

  Winand

  Which Feast took place when Yahweh did the following? Watter Fees vinde plaas toe Yahweh die volgende doen met die Volk? :>>

  Exo 19:4 ‘You have seen what I did to the Egyptians, and how I carried you on eagles’ wings and brought you to myself.

  Exo 19:4 Julle het self gesien wat Ek aan die Mietsrayimiete gedoen het, en dat Ek julle op arendsvlerke gedra en julle na My toe gebring het.

  Exo 19:4 Julle het self gesien wat Ek aan die Egiptenaars gedoen het, en dat Ek julle op arendsvlerke gedra en julle na My toe gebring het.

  Winand, kan jy “sien” dat ons op arendsvlerke gedra gaan word na die “Wilderness of the People/Nasies”, wanneer PESACH PLAASVIND !

  The SEQUENCE of the Feasts of Yahweh is utterly important to understand what is coming with Yahweh’s plan for us at the end of time.

  Shalom
  Rob[SouthAfrica]

 9. Rob[SouthAfrica] says:

  Winand

  Ask yourself how we will be taken FROM the Wilderness of the People, TO the Land of ZION ?
  Vra uself hoe ons vanaf “die Wildernis van die Nasies” na die Land Sion geneem gaan worde?

  Answer> With the Feast of Yom Teruah. !
  Antwoord> Met die Fees van Yom Teruah !

  Shalom
  Rob[SouthAfrica]

 10. Rob[SouthAfrica] says:

  Passover 2015

  Begins at Sundown on April/1/15
  (14th DAY OF THE FIRST HEBRAIC MONTH)
  The Passover Lamb is Slain approximately 3-4pm on 4/2/15
  (14th to 15th DAY OF THE FIRST HEBRAIC MONTH)
  The Passover Meal is eaten as the sun goes down on 4/2/15
  Leviticus 23:5
  April 01 – 02

  So, we need to be ready on the Feast of Pesach 2015

 11. Rob[SouthAfrica] says:

  “…..Het Griekse woord is Aetos en betekent helemaal geen gieren maar arenden. Strong zegt er nog bij, arenden die door de wind worden voortbewogen. Wie zijn dan de arenden? Precies, dat is de vrouw uit Openbaringen 12, Héél Israël, het huis Juda en het huis Efraïm en alle metgezellen die met hen meegaan, die op dat moment arendsvleugels gekregen hebben…..”

  >>>>

  Rev 12:14 But the woman was given the two wings of the great eagle, so that she could fly to her place in the desert, where she is taken care of for a season and two seasons and half a season, away from the serpent’s presence.

  Exo 19:4 ‘You have seen what I did to the Egyptians, and how I carried you on eagles’ wings and brought you to myself.

  Isa 40:31 but those who hope in ADONAI will renew their strength, they will soar aloft as with eagles’ wings; when they are running they won’t grow weary, when they are walking they won’t get tired.

  Jer 48:9 Give Mo’av wings, so it can fly and get away. Its cities will become ruins, with no one to live in them.

  Mal 4:2 But to you who fear my name, the sun of righteousness will rise with healing in its wings; and you will break out leaping, like calves released from the stall.

  Deu 32:11 like an eagle that stirs up her nest, hovers over her young, spreads out her wings, takes them and carries them as she flies.

  Rth 2:12 May ADONAI reward you for what you’ve done; may you be rewarded in full by ADONAI the God of Isra’el, under whose wings you have come for refuge.”

  Psa 36:7 How precious, God, is your grace! People take refuge in the shadow of your wings..

  Psa 57:1 For the leader. Set to “Do Not Destroy.” By David, a mikhtam, when he fled from Sha’ul into the cave: Show me favor, God, show me favor; for in you I have taken refuge. Yes, I will find refuge in the shadow of your wings until the storms have passed.

  Psa 61:4 I will live in your tent forever and find refuge in the shelter of your wings. (Selah)

  Psa 63:7 For you have been my help; in the shadow of your wings I rejoice;

  Psa 91:4 he will cover you with his pinions, and under his wings you will find refuge; his truth is a shield and protection.

 12. Martien says:

  dit is inderdaad het echte Evangelie en het bovenstaande is voor ons ook een zeer belangrijke bevestiging van hetgeen voor deur staat.
  Wij zijn blij maar tegelijkertijd ook verdrietig want wij weten dat de mensen in de kerken om dat ze Zijn geboden en Zijn Shabbat niet bewaard hebben, door de grote verdrukking zullen moeten, maar er staat ook dat er op Zijn Heilige berg en te Jeruzalem ontkoming zal zijn en dat hen die Zijn shabbat bewaard hebben deze Heilige berg zullen be erven.
  Dank u Yahshua voor deze bevestiging.

  Shalom Shabbat Shalom

Reageer

*