Wee, wee, wee

1. De eerste waarschuwing

Wees dan waakzaam!  deel 1

Op.8:13:         En ik zag en hoorde één engel, die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen.

De tijd vliegt en velen zien de wederkomst van Messias Jeshua (Jezus) met rassé schreden naderen. Sommigen zijn zelfs van mening dat de zevende bazuin binnenkort gaat klinken en dat Hij elk moment kan komen om de Zijnen te ontmoeten. “Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn” (1.Thess.4:17). Maar vergis je niet, voordat het zover is zullen we een donkere nacht moeten doorstaan. De profeten en apostelen hebben voor deze zware tijd die aan de wederkomst van Jeshua voorafgaat gewaarschuwd. Een tijd waarvan Jeshua zelf zegt; “Als die dagen niet ingekort worden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden” (Matt.24:22). Vele gelovigen zien niet de ernst van deze verschrikkelijke tijd in die eraan staat te komen, en hebben zich daarom ook niet voorbereid.

Het is deze tijd die ook wel ‘Jakobs benauwdheid’ genoemd wordt en waar zowel de profeten in het eerste testament als de apostelen in het tweede testament het volk van JHWH voor gewaarschuwd hebben. “Dit zijn de woorden die JHWH gesproken heeft tot Israël en tot Juda” (Jer.30:4). Hier geeft JHWH via de profeet Jeremia een duidelijke waarschuwing af aan het huis Israël/Efraïm, de tien stammen die hoofdzakelijk in de wereld verspreidt zijn én aan het huis Juda, waar ook de stam Benjamin (en de Levieten) deel van uitmaken en die deels in de huidige ‘staat Israël’ zijn teruggekeerd.

Jer.30:5-6       Want zo zegt JHWH: Een schrikwekkende stem hebben wij gehoord, angst is er, geen vrede. Vraag toch en zie of een man baren kan? Waarom heb Ik dan iedere man gezien met zijn handen op zijn heupen als een barende vrouw, en waarom zijn alle gezichten lijkbleek weggetrokken?

Zelfs mannen waar van gezegd wordt dat zij een groot geloof hebben zullen met hun handen in hun haar lijkbleek wegtrekken als zij zien dat er een groot volk wedergeboren wordt. Vervolgens gaat Jeremia verder met het uitroepen van een waarschuwing met een ‘Wee’ voor héél Israël, zoals ook Johannes in Openbaringen 9 de eerste ‘Wee’ aankondigt.

Jer.30:7          Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden.

Met Jakob wordt hier héél Israël, de twee huizen bedoeld; het huis Juda en het huis Israël/Efraïm. Tijdens deze benauwdheid is daar een belofte die bescherming en verlossing geeft. Want voor Jakob zal er ontkoming zijn. Héél Israël (de ware Jakob) zal uit deze benauwdheid verlost en gered worden (Mat.24:22). Deze verlossing van het verbondsvolk zal door JHWH zelf worden ingezet. “Want op die dag zal het geschieden, spreekt JHWH van de legermachten, dat Ik zijn juk van uw nek zal breken en uw banden zal verscheuren. Vreemden zullen zich niet meer door hem laten dienen” (Jer.30:8).

Het is een geruststelling voor de verbondsgelovigen dat Vader JHWH alle macht in hemel en op aarde aan Zijn Zoon Jeshua gegeven heeft. En Jeshua bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde (Matt.28:18). Hij zal de vijand, de tegenstander de uiteindelijke genadeklap geven en hem overwinnen.

Aan Hem zijn de engelen onderworpen en Hij zendt hen om Zijn woord te doen. Looft de Here, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord” (Psalm 103:20). Zowel in de hemel, als ook op de aarde. Dit is onze hoop en ons geloof dat de Messias Jeshua tijdens deze benauwdheid alles onder controle heeft. Ook als er engelen zijn die zich tegen het gezag van JHWH hebben gekeerd. Het woord Legermachten (Jer.30:8) is een woord dat vaak gebruikt wordt om de engelen aan te geven. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht” (Gen2:1 en Ps.33:6). “Loof Hem, al Zijn engelen, loof Hem, al Zijn legermachten” (Ps.148:2 en Luc.2:13).

Jeshua is boven alle machten verheven en heeft de volledige controle in de eindstrijd. De uitdrukking “Heere van de legermachten” komt in de Bijbel ruim 280 keer voor. Goed om te onthouden.

Ef.6:12                        Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

Wie in de laatste dagen alleen een vleselijke eindstrijd verwacht tussen mensen, zit er goed naast. Natuurlijk oorlogen en geruchten van oorlogen zullen er zijn en misschien nog wel erger dan de twee laatste wereldoorlogen, maar daar gaat deze waarschuwing niet over. We zullen gaan ontdekken dat de laatste strijd die voor de komst van Jeshua plaats gaat vinden van een heel ander kaliber is.

In Openbaringen 9 vallen de ‘vijfde bazuin’ en de ‘eerste wee’ samen. De ‘vijfde bazuin’ wordt ook wel de ‘eerste wee’ genoemd. We zullen hier in hoofdstuk 2 nog op terugkomen. Jeremia geeft in drie punten aan hoe ‘Jacobs benauwdheid’ zal eindigen. De drie punten die aangegeven worden zijn:

 1. het juk dat ‘hij’ (een tegenstander) op de mensen heeft gelegd, zal verbroken worden
 2. elke band waarmee ‘hij’ mensen gebonden heeft, zal worden verscheurd
 3. de tijd is voorbij dat ‘hij’ in staat zal zijn om zich door mensen te laten dienen

Jer.30:8          Want op die dag zal het geschieden, spreekt JHWH van de legermachten, dat Ik zijn juk van uw nek zal breken en uw banden zal verscheuren. Vreemden zullen zich niet meer door hem laten dienen, Amen.

Met ‘hem’ zullen we te maken krijgen. Wie ‘hij’ is en wat ‘hij’ gaat doen wordt uitvoerig in Openbaringen voorzegd. We zullen daar in de volgende hoofdstukken verder op ingaan. Zoals ik al zei waarschuwen ook de apostelen uit het tweede Testament van deze komende verschrikkelijke tijd die voorafgaat aan de tweede komst van Jeshua. Eén van hen is Paulus. Ook hij doet een dringend beroep op u om dit niet te vergeten en spreekt van dezelfde donkere periode.

2 Thess.2:1-2  En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn.

Nogmaals, dit is een ernstige waarschuwing voor de hele mensheid. Maar in het bijzonder voor de gelovigen die in slaap zijn gevallen en zich hierop nog niet hebben voorbereid. Laat je dan ook niet van de wijs brengen dat Jeshua als gekomen is en verder niet meer fysiek naar de aarde zal terugkeren. De ‘zevende bazuin’ heeft nog niet geklonken (1Korr.15:52). Zelfs ‘de eerste wee’ heeft nog niet plaatsgevonden, althans niet op het moment dat ik dit schrijf. Maar het jaar 2015 zou wel eens het moment kunnen zijn dat ‘de eerste wee’ werkelijkheid wordt. En dan nog zien vele gelovigen de ernst van deze waarschuwing niet in, want verder zegt Paulus van deze benauwde tijd die eraan staat te komen het volgende;

2 Thess.2:3-4  Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is èn de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

Als er in de Bijbel gesproken wordt over ‘die dag’ of ‘de dag’ aan het einde van de tijd, dan is dat altijd een verwijzing naar ‘de Dag des Heren’. Er zijn in de loop van tijd veel misverstanden ontstaan over het begrip “de afval” zoals hier in 2 Thess. 2 vers 3. Vele zijn van mening dat dit gelovigen zijn die eens de Weg van en met Jeshua bewandelden, maar door een of andere reden Hem de rug toe hebben gekeerd. Zijn zij dan ‘de grote afval’ waar Paulus over spreekt? Paulus heeft het hier in 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 niet over gelovigen die in de laatste dagen van hun geloof afvallen. Deze zijn er door de eeuwen heen altijd al geweest, ook vandaag de dag houden vele gelovigen het voor gezien. Het is één enkele zin die Paulus hier opschrijft en de komst van de afval en (let op de klemtoon) de komst van de tegenstander in één adem noemt.

De eerste kenmerk van ‘de gevallenen’ waar Paulus specifiek in die tijd van vlak voor de komst van Jeshua op doelt, zijn ‘de gevallenen’ die gelijktijdig komen (verschijnen) met ‘de mens van de wetteloosheid’. Dit is dezelfde persoon die met ‘hem’ wordt aangeduit en waar Jeremia over spreekt. En van ‘deze mens van de wetteloosheid’ die samen met ‘de gevallenen’ komt zegt Paulus dat hij ‘de zoon van het verderf’ is en ‘een tegenstander’ die zich verheft boven alles wat van JHWH is. Volgens Openbaringen 9 waar zij samen met ‘hem’ verschijnen, zijn ‘deze gevallenen’ dus niet ‘de gelovigen in Jeshua’. Nee, het gaat hier over de metgezellen van ‘de zoon des verderfs’ die zullen verschijnen! We weten allemaal wat de afkomst van deze persoon is en waar Jeremia ook naar verwijst, n.l. naar een tegenstander. Velen zien in hem de komst van de ‘antichrist’. Deze persoon heeft zelfs een naam want Johannes noemt hem Abaddon in het Hebreeuws of Apollyon in het Grieks wat vernietiger of verwoester betekent. Het Hebreeuwse woord Abaddon wordt ook vertaald als ‘de verwoester der engelen’. Het woord dat in 1 Thess. 2 vers 3 met ‘de afval’ is vertaald komt van het Griekse woord ‘APOSTASIA’. Velen menen hierin de betekenis van ‘een opname’ van gelovigen vòòr of tijdens de grote verdrukking te zien, omdat het woord ‘APOSTASIA’ ook ‘verlaten’ of ‘vertrekken’ kan betekenen. Maar vanuit de context (lees vers 1 en 2 nog eens), is ‘APOSTASIA’ het lijdend voorwerp waar iets mee gebeuren gaat. In deze context wordt hier niet het verlaten of vertrekken mee bedoeld, maar het ‘komen’. Dus, samenkomen met de tegenstander.

Verder wordt het woord ‘APOSTASIA’ nog één keer in de Bijbel gebruikt en wel in Handelingen 21 vers 21. Paulus is in Jeruzalem aangekomen en heeft getuigd van de vele Judeeërs en heidenen die tot geloof in Jeshua zijn gekomen en allen in overeenstemming met de Gerechtigheid van de Thora leefden.

Hand.21:20:21           En toen zij dat gehoord hadden, prezen zij de Heere en zeiden tegen hem: U ziet, broeder, hoeveel duizenden Joden er zijn die geloven; en zij zijn allemaal ijveraars voor de wet (Thora gerechtigheid). Men heeft hun over u verteld dat u alle Joden die onder de heidenen wonen, leert afvallig te worden van Mozes, doordat u zegt dat zij de kinderen niet moeten besnijden en ook niet moeten wandelen overeenkomstig de gebruiken van de wet.

In bovenstaand tekstgedeelte legt Lucas uit dat sommige ouderlingen van mening waren dat de gelovige Judeeërs hun kinderen volgens de wet van Mozes moesten laten besnijden. Echter, daarnaast waren zij ook van mening dat de gelovigen uit de heidenen dat niet hoefden te doen. (Hand.21 vers 25) Ondanks dit wettische standpunt van de ouderlingen om onderscheid te maken tussen gelovigen uit huis Juda en uit de heidenen, gebruikt Lucas hier het woord ‘APOSTASIA’ voor de Judeeërs. Het betreft hier gevallenen van de Thora en daarmee het verbond van JWHW hadden verbroken, maar weer terug zijn gekeerd.

Terugkomend op 2 Thess.2 vers 3, Paulus gebruikt hier het woord ‘APOSTASIA’ op dezelfde wijze als Lucas dat doet in Handelingen 21 vers 21. Hij gebruikt dit woord om aan te geven dat zij ‘APOSTASIA’ ergens voorheen deel van uitmaakten en dat zij dat nu niet meer zijn. En Paulus zegt daarbij dat zij weer op het toneel verschijnen samen met de zoon des verderfs. Dit kan dan alleen duiden op eenzelfde soort wezens als de zoon des verderfs die hun leider is. En als de zoon des verderfs een ‘gevallen engel’ blijkt te zijn, dan verwijst Paulus met het woord APOSTASIA naar de andere ‘gevallen engelen’ die onder zijn heerschappij staan.

2 Thess.2: 6    En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt.

De gevallen engelen zitten samen met de zoon des verderfs opgesloten in de ABYSS (bodemloze put). Het Griekse woord ‘KATECHO’, dat hier met weerhouden is vertaald, betekent volgens Strong letterlijk ‘ergens in vast gehouden’. In de ABYSS worden zij, de APOSTASIA c.q. de gevallenen samen met hun leider ‘vastgehouden’ totdat hij ‘de zoon des verderfs’ wordt vrijgelaten op ‘zijn tijd’ en op het moment dat door profetie/profeten voorzegd is. Dit moment is zoals Paulus dus zegt vòòr de komst van ‘de Dag des Heren’ en de tweede komst van Jeshua en zoals Jeremia en Johannes zeggen bij de eerste ‘wee’ en (is de) ‘vijfde bazuin’.  “En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put (ABYSS) van de afgrond gegeven. En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben” (Openb.9:1-3).

Wie is dan die ‘iemand’ die ervoor zorgt dat de ABYSS nog op slot blijft? Ook hier zijn weer vele theorieën over geschreven om een persoon of systeem te vinden die hierin past. Bijvoorbeeld, de staat Israël, of het oude Romeinse rijk, de gelovigen, de engel Michael, de Heilige Geest, enz. Maar al deze benoemde personages of systemen spreekt de Schrift tegen. Ik geef als voorbeeld de Heilige Geest, waarvan door de meeste gelovigen gezegd wordt dat Hij de weerhouder is. Paulus zegt: “Totdat hij uit het midden verdwenen is”. Maar de Heilige Geest verdwijnt niet uit ons midden, want Jeshua heeft gezegd dat de Geest altijd bij ons zal blijven: “En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid”( Joh.14:16).

De Bijbel en dus ook Paulus spreken niet over een persoon of systeem die de komst van ‘de zoon des verderfs’ zou moeten tegenhouden. Zelfs het moment van zijn komst is al bekend op zijn eigen tijd, bij de eerste wee’, wanneer op de ‘vijfde bazuin’ wordt geblazen. Het lijkt wel of er iets niet juist is met het woordje ‘iemand’. Wat zegt Strong hierover?

2Th 2:7           ForG1063 theG3588 mysteryG3466 of iniquityG458 doth alreadyG2235 work:G1754 onlyG3440 he who now lettethG2722 G737 will let, untilG2193 he be takenG1096 out ofG1537 the way.G3319

 

Paulus begint hier met een verklaring dat “het mysterie van ongerechtigheid reeds haar werk doet”. “Het mysterie” is dus het lijdend voorwerp in het eerste gedeelte van deze zin. In de rest van de zin ligt de focus niet meer op ‘mysterie’ maar in de volle uiting en vertegenwoordiging van deze ‘ongerechtigheid’. Ongerechtigheid is waar het hier om draait. En van deze totale ongerechtigheid in haar volste zin van werkzaamheid, zegt Paulus dat het voor nu wordt vastgehouden. De uitdrukking die in de meeste van onze Bijbels staat: “Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt” staat volgens Strong en The King James Bible niet in de grondtekst. Deze onjuiste vertaling komt van de woorden ‘he’ (2x) en ‘who’ dat in de King James Bible is toegevoegd aan de originele Griekse tekst.

Paulus maakt de zin af met: heōs ginomai ek ex mesos (meta)

Volgens Strong vertaling zegt het: Totdat (in tijd) opstaat (ontstaan, weer tot leven gewekt) van origine (compleet) uit (een bestaande situatie).  Het laatste Griekse woord ‘Mesos’ is afkomstig van ‘Meta’ en betekent iets als ‘een primaire vòòrbestaan’, iets dat ver voorheen in de oudheid er ook al was. Als ik het vrij vertaal staat er iets als: ‘totdat opstaat vanuit origine’.

Bij de ‘eerste wee’ krijgen we dus te maken met de terugkomst van iemand die de absolute ongerechtigheid (tegen JHWH en Zijn Woord) met zich meebrengt vanuit ‘oude tijden’. Deze (tweede) komst van de ongerechtigheid, de antichrist is het tegenovergestelde van de (tweede) komst van gerechtigheid, de Messias. De geest van deze ongerechtigheid zal dan op deze aarde heersen en de dienst uit maken. Deze donkere periode is nog maar een voorproefje van de veel verschrikkelijkere ‘Dag des Heren’ die daarna zal aanbreken. Van ongerechtigheid naar gerechtigheid bekeren is in die periode bijna niet meer mogelijk. Voor alle zekerheid zegt Paulus nog een keer waar deze waarschuwing om draait en wie er aan staat te komen. Nu echter met een andere benaming die meer duidelijkheid geeft.

2.Thess.2:8     En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst;

De wetteloze (niet Thora gezinde) zal met zijn ongerechtigheid niet voor eeuwig, maar voor een korte tijd aan de macht zijn. Hij, ‘de wetteloze’ die komt is niet de satan zelf, maar een van zijn handlangers, een z.g.n. hoofdman en legeraanvoerder die het werk van zijn opdrachtgever, satan, ten uitvoer brengt. Hij komt voor hen die zich hebben laten misleiden en daardoor het zegel van JHWH niet op hun voorhoofd hebben, omdat zij de liefde voor de waarheid (De Gerechtigheid van JHWH) niet aangenomen hebben.

2.Thess.2:9-10            hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.

Dit is geen les om over te juichen, maar zoals de profeten in de eerste- en de apostelen in het tweede Testament voorzegd hebben is het ook onze plicht om onze naasten te waarschuwen voor deze donkere dagen die voorafgaan aan ‘de Dag des Heren’ en de tweede komst van Jeshua. Het is dus van belang om hier ook geestelijk op voorbereid te zijn. Overigens, Jeshua Zelf waarschuwde de gelovigen voor deze donkere dagen die komen gaan als in de dagen van Noach, van vòòr de vloed (Matt.24:37). Gelukkig geeft Het Woord van JHWH ook aan hoe de gelovigen zich hiervoor kunnen beschermen.

17 Responses to “1. De eerste waarschuwing”

Read below or add a comment...

 1. Rudolf says:

  Beste Winand,
  In dit stuk geef je o.a uitleg over de onbijbelse leer van de opname voor de grote verdrukking. Ik merk dat bij Messianen niet gesproken wordt over de opname, terwijl dat in Zoeklichtkringen wel wordt gedaan. De argumenten zijn vaak: Joh 14, in het huis van Mijn vader zijn vele woningen. Deze woningen zijn bedoeld voor de gelovigen die opgenomen zijn. Ik kom terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. En teksten over het bewaren van de komend etoorn, Jacobs benauwdheid. Duiden al deze teksten idd niet op een opname? In het boek ‘Wake Up’ van Arno Lamm wordt gezegd dat de opname weerspiegeld wordt in de ceremonie van een Joods huwelijk, Daar wordt de bruid ook 7 dagen in het toekomstige huis gebracht. Pas daarna is het bruilofstfeest. Weer een reden op te denken aan een opname.
  Lastig om dit scherp te krijgen.
  Vriendelijke groet, Rudolf

 2. Winand says:

  Dag Rudolf,
  Gelukkig is zoeklicht na tientallen jaren onjuiste informatie te hebben verspreidt een beetje bijgedraaid zijn met hun boodschap over de opnameleer. (Nu niet meer voor de grote verdrukking). Laten we bidden dat hun ogen verder geopend zullen worden.
  Shalom,

 3. George says:

  Lukas 21

  34 Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt.

  35 Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen.

  36 Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.

 4. Rudolf says:

  Hallo Winand,

  Ik weet niet dat het zoeklicht nu zegt dat de opname halverwege de grote verdrukking zou zijn, kan best.
  In het boek Wake Up http://www.wakeup.nu worden alle feesten uitgelegd in het licht van Gods heilspan, heel leerzaam.
  Gabriel spreekt tot Daniël over de 7 laatste jaren. Het Bazuinenfeest de laatste bazuin zijn (opname) gevolgd door 7 dagen (ontzagwekkende dagen, benauwdheid van Jacob) tot de Grote Verzoendag, de dag dat Jezus terugkomt (Tisjri 10). Na de 7 jaren verdrukking zal ook de straftijd voorbij zijn en is de ongerechtigheid verzoend. (dat zal verband houden met de eenwording van huis Juda en huis Efraïm vermoed ik)

  Ik zag dat je op mijn vorige vraag veel meer geschreven hebt, bedankt ik zal het allemaal lezen.
  Shalom, Rudolf

 5. Winand says:

  Dag Rudolf,
  Gabriel spreekt niet tot Daniël over 7 laatste jaren als de tijd voor een grote verdrukking. Dat is ook weer zo’n menselijke doctrine waardoor velen worden/zijn misleidt. (Lees het eeuwige verbond).
  De Bijbel spreekt alleen van een ontmoeting met Hem, vermoedelijk op het feest van de Bazuinen. En waar die ontmoeting zal zijn, weet alleen Hij. Maar je kunt er zeker van zijn dat het gelovigen in Christus zijn die de geboden van de Vader doen en het getuigenis van Jeshua hebben, zij komen zowel uit het huis Juda als uit het huis Israel/Efarim. En de verdrukking waar we het over hebben, (lees bovenstaande les nog eens), komt niet erna maar voordat de laatste bazuin op het feest van de Bazuinen zal klinken en Jeshua terugkomt.
  Shalom,

 6. Jean Schoonbroodt says:

  Dit zegt GOD YHWH de Almachtige :

  Ziet, gij kent Mij allen en weet om Mijn zijn en om het zijn van Mijn geliefde Zoon Yahschua ha Maschiach. Ziet, IK zal Hem spoedig openbaren… en velen zullen verbaast en verwondert zijn wanneer Hij plotseling zal verschijnen met grote kracht en macht om al de Zijnen tot Zich te nemen, opdat zij voor altijd met Hem zullen zijn. IK BEN.

  Actuele profetie d.d. 07.07. 2014.

 7. Gerard says:

  Winand,

  ik zou toch dat boek van Wake Up! eens lezen. Deze professor uit Vlaanderen heeft daar wel een heel diepgaand onderzoek gedaan en ik kan hem niet betichten van enige vooringenomenheid. Hier worden meerdere bijbelse patronen en het Joodse Huwelijksritueel naast elkaar gelegd en dan hoef je niet meer in doctrines te denken maar kun je het heel feitelijk houden.
  Overigens klopt je constatering niet dat men bij het Zoeklicht daar nu niet meer zou denken aan een opname voor de Grote Verdrukking. Dat is namelijk wel degelijk zo.

 8. Winand says:

  Dag Gerard,

  1. Kan jij me aangeven in de Bijbel waar een “Joodse Huwelijksritueel” wordt uitgelegd zoals dat in het boek ‘Wake Up’ wordt verteld?
  2. Inderdaad, zie dat de wesite van Zoeklicht een opname naar de hemel verkondigt dat voor de grote verdrukking van 7 jaar plaatsvindt.
  Een vervente lezer van Zoeklicht heeft me verteld dat zij overeengekomen zijn dat het nu voor de laatste 3 1/2 verdrukking is.

  Opmerking:

  Op de website van ‘Wake Up’ beweert de schrijver dat in 1 Cor 15:51 staat geschreven dat de gemeente van Christus na de hemel wordt opgenomen???
  Of ik zie (lees) spoken of hij ziet (lees) spoken. Ik heb om nadere uitleg gevraagd en wacht (nog steeds) op antwoord.

  Gerard geef me 1 tekst in de Bijbel waar staat dat de gemeente van Christus naar de hemel wordt opgenomen
  en ik koop 100 boeken ‘Wake Up” om het gratis te versprijden?

  Shalom,
  Winand

 9. Gerard says:

  Winand,

  de vervente lezer van het Zoeklicht die jij kent heeft geen gelijk. Het Zoeklicht zelf heeft geen vooringenomen standpunt maar vanaf het begin tot aan vandaag ondersteunen verreweg de meeste mensen uit de achterban de opname voor de laatste 7 jaar, zoals Johannes de Heer dat ook deed.
  Ik denk dat het verstandig is sowieso eens wat Joodse rituelen te bestuderen. Daar waar zij zelf niet altijd de werkelijkheid in Christus begrijpen hebben zij een schat van rituelen die (onbewust) op die werkelijkheid wijzen. Wie had ook al weer het huwelijk ingesteld ? Zou Degene dan niet ook Zijn Watermerk hebben achter gelaten in dat ritueel dat man en vrouw tot een maakt en dat het aardse beeld is van de verhouding tussen Christus en de Gemeente. Net als dat de God van de Natuur ook de God van de Bijbel is. In de natuur heeft God bewezen watermerken aangebracht (denk eens aan de formules die Fibonacci ontdekte in de verhouding van Zijn schepping). Ik denk dat we nog verbaasd zullen zijn over de mathematische precisie waarin God patronen en structuren heeft aangebracht en waar wij ze niet gezien hebben (zie maar eens Rom.1:19). Als we van Aangezicht tot aangezicht zullen zien, zullen we ons vast heel klein voelen dat wij al die dingen die God zo duidelijk heeft aangebracht niet gezien hebben. Ik denk dat we eerder groter moeten denken dan dat wij God binnen de sola scriptura alleen willen “vangen”.

 10. Winand says:

  Shalom,

  Mijn Judeese vrienden in Israël die Jeshua als hun verlosser en Heer hebben aangenomen adviseren mij ten strengste om mij niet in te laten met (Judeese) tradities. Mijn vrienden zijn van geboorte Judeer en komen uit het huis Juda, wonen sinds WW2 in Israel. Zij hebben zelf alle Judeese tradities laten gaan omdat zij overtuigd zijn dat het niet Bijbels is (opa draagt soms bij speciale gelegenheden nog een keppelte).
  Ook Jeshua waarschuwt ons voor het zuurdesem van de Farizeeën, die vandaag nog steeds hetzelfde is.
  Nee, dank je Gerard, ik pas voor de Talmoedische leer en het Judaïsme met al haar rituelen
  De Bijbel is mij genoeg.

  Overigens heb ik het e.e.a. over de Judeese bruiloft bestudeerd en heb zelfs op een Judeese bruiloft in Israël op het plechtige moment onder de Chuppa een woord mogen uitspreken, dus van heel dichtbij een week lang kunnen observeren. De Bijbelse Bruiloft is echter heel anders, binnenkort zal ik daar iets over schrijven.

  P.S. lees de frontpage van de website zoeklicht, met haar vooringenomen standpunt.
  Zoals je begrijpt sta ik daar niet achter. (Ook niet wat die vervente lezer zegt.)

 11. Paul Huzen says:

  Beste Winand,

  Ik ben erg benieuwd naar het aangekondigde betoog over de Bijbelse Bruiloft. Jezus is nogal kritisch over de Joodse bruiloft: Hij haalt Genesis 2 aan waar staat dat de man zich losmaakt van zijn vader en moeder om zijn vrouw aan te hangen. In de Joodse samenleving moest de vrouw zich losmaken van haar vader en moede om haar man aan te hangen!

  Groet,
  Paul

 12. Winand says:

  Fijn Paul,

  Dat er toch nog gelovigen zijn die de Thora lezen, Je haalt het belangrijkste van het bruiloft naar boven.
  “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.” (Gen.2:24) En zij gaan dus niet terug naar het huis van de Vader.

  Shalom,
  Winand

 13. Gerard says:

  Shalom,

  ik heb zo maar het idee dat Wijnand al bezig is het kind met het badwater weg te gooien. Als zijn bekeerde Joodse vrienden hem adviseren dan moet hij zich realiseren dat de klepel misschien wel weer iets te veel is doorgeslagen naar de andere kant. Je moet leren om Joods te onderscheiden van Bijbels. Niet al het Joodse is Bijbels, maar wat de kerken als Joods hebben aangemerkt bleek later toch echt Bijbels. Die oorspronkelijke Hebreeuwse huwelijksceremonie is bijzonder fraai en aangezien het een van Gods Instituten is moeten we hier heel veel acht op slaan. Ik zou toch dat hoofdstuk in Wake Up! er eens op nalezen, want daar is echt heel veel onderzoekstijd in gestopt.

 14. Winand says:

  Gerard van Loon wil je als promoter van het boek ‘Wake Up’ niet deze site misbruiken.

 15. J. Pietersma says:

  Ik ben persoonlijk niet zo een discussie figuur maar kan me in veel dingen vinden wat Winand zegt en ik geloof ook niet in de opname van de Gemeente naar de hemel zoals veel Zoeklicht mensen dat denken, maar ik geloof wel dat het Mannelijk kind uit Openbaringen 12 voor de verdrukking weggevoerd wordt naar de Troon van God en dat dit de Eerstelingen van God en het Lam zijn van Openbaringen 14 de 144.000.
  De Gemeente wordt door God zelf op een bijzondere manier hier op aarde bewaard worden zoals in Openbaringen 12 is beschreven.
  Na de wegvoering van de Eerstelingen, het mannelijk kind zal de vrouw, het gelovig deel van Israël, die de Gemeente is, het Lichaam van Christus, samen met allen die op de Edele Olijf zijn geënt drie en een half jaar door de verdrukking heen gaan maar God zal hen bewaren zoals in Openbaringen 12 staat dat Hij de vrouw twee vleugels van de grote arend gegeven had om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden zal worden buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en halve tijd (3,5 jaar) . Het oordeel zal niet eerder over de aarde gaan voor het mannelijk kind naar de Troon van God is en de Gemeente in veiligheid is gesteld.
  God verzorgt en beschermt haar in de woestijn op een bovennatuurlijke wijze zoals Hij dat ook deed na de uittocht uit Egypte. Dit zal als een tweede exodus zijn en het huis Israël en het huis Juda en de gelovigen die geënt zijn op de edele Olijf zullen samen terug keren naar het beloofde land. In Openb. 3 vers 10 zegt Jeshua: “…zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal.” Hij verwijst hiermee naar de 3,5 jaar van de verdrukking, waarvóór de eerstelingen opgenomen zullen worden naar de troon van God.

  Na de wegvoering van de Eerstelingen, het mannelijk kind zal de vrouw, het gelovig deel van Israël, die de Gemeente is, het Lichaam van Christus, samen met allen die op de Edele Olijf zijn geënt drie en een half jaar door de verdrukking heen gaan maar God zal hen bewaren zoals in Openbaringen 12 staat dat Hij de vrouw twee vleugels van de grote arend gegeven had om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden zal worden buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en halve tijd (3,5 jaar) . Het oordeel zal niet eerder over de aarde gaan voor het mannelijk kind naar de Troon van God is en de Gemeente in veiligheid is gesteld. God verzorgt en beschermt haar in de woestijn op een bovennatuurlijke wijze zoals Hij dat ook deed na de uittocht uit Egypte. Dit zal als een tweede exodus zijn en het huis Israël en het huis Juda en de gelovigen die geënt zijn op de edele Olijf zullen samen terug keren naar het beloofde land. In Openb. 3 vers 10 zegt Jeshua: “…zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal.” Hij verwijst hiermee naar de 3,5 jaar van de verdrukking, waarvóór de eerstelingen opgenomen zullen worden naar de troon van God.

  http://edeleolijf.punt.nl/

 16. J. Pietersma says:

  Sorry even een stuk per ongeluk dubbel gekopieerd ..!!

 17. George says:

  Wat me stoort is dat er binnen de “gemeente van Christus” er een opname theorie heerst, ondanks het feit dat er nu wereldwijd Christenen worden vervolgd en afgeslacht…de beelden spreken voor zich. Zijn ze niet opname waardig? Of is de opname slechts bedoeld voor de “westerse christen” die hier denkt veilig te zijn…

  openbaring 6

  9 Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis. 10 Ze riepen luid: ‘O heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken?’ 11 Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat ook de andere dienaren, hun broeders en zusters die net als zij zouden worden gedood, zich bij hen gevoegd zouden hebben.

  ik denk dat we een onderscheid moeten maken tussen verdrukking…en de toorn van YHWH
  We leven in de verdrukking…en de toorn is de verlossing..

Reageer

*