Van het kruis naar het koninkrijk

Het Nieuwe Verbond

Van het Kruis naar het Koninkrijk.

8.1     Inleiding

In les 6 spraken we over het Evangelie (het goede nieuws) van het Koninkrijk van God. God vraagt aan jou om een keuze te maken om op nieuw geboren te worden, maar nu niet door geloof en genade maar door de wedergeboorte van het water (=Woord) en de Heilige Geest (Joh.3;5). In les 7 over de eeuwige verbonden zagen we hetzelfde principe van deze twee wedergeboorten. 

 1. De (eerste) wedergeboorte van geloof en genade in overeenstemming met het verbond van Abraham.
 2. En de (tweede) wedergeboorte; die van het Woord en de Geest in overeenstemming met het verbond van Mozes.

De Bijbel c.q. Jesjoea leert ons niets over een oude- en/of nieuw testament. De Bijbel leert ons dat God een verbond met Zijn volk wil sluiten. Bij een verbond zijn er altijd twee of meerdere partijen bij betrokken. Bij een testament is dit er maar één (de erfgenaam). Omdat we gezien hebben dat de verbonden van God eeuwig zijn en op elkaar zijn gebouwd, zal de gelovige een wel overwogen beslissing dienen te nemen om aan het Verbond van God deel te willen nemen. 

Wat is dan het testament? Paulus gebruikt het woord ‘testament’ om uit te leggen dat de Verbonden van God niet afgedaan zijn maar eeuwig zijn. Dat het verbond van de ene generatie naar de andere generatie over gaat wanneer er iemand komt te overlijden. Met andere woorden, het testament bevestigt dat de Verbonden van God voor vandaag nog steeds gelden en werkzaam zijn voor hen die zich daaraan willen overgeven en daar deel aan willen krijgen. 

Wat leert de Bijbel ons over testament(en) 

Gal.3:15              “Broeders, ik spreek op menselijke wijze: zelfs het testament van een mens, dat rechtskracht verkregen heeft – niemand kan het ongeldig maken of er iets aan toevoegen”. 

Gal.3:17              “Ik bedoel dit: de wet [Tora], die vierhonderd dertig jaar later is gekomen, maakt het testament, waaraan door God tevoren rechtskracht verleend was, niet ongeldig, zodat zij de belofte haar kracht zou doen verliezen”. 

Door Gods plan te kennen, welke in Zijn Verbonden beschreven staan, begrijpen we nu ook beter wat Paulus bedoelt. Hier zegt Paulus dat met het Verbond dat God met Mozes maakte, niet zomaar het Verbond dat God 430 jaar eerder met Abraham heeft gemaakt, ongeldig maakt. Want als het wel ongeldig was verklaart, konden wij namelijk niet in overeenstemming met de belofte welke in het verbond van Abraham beschreven is, door het geloof gerechtvaardigd worden. 

Doordat God een verbond (met Abraham) heeft, die ook voor de gelovige geldt, heeft hij/zij door genade recht op de belofte en zegen van dat verbond.  

Als dat verbond er niet was, bestonden er vandaag de dag geen wedergeboren gelovigen uit de heidenen. Evenzo geldt dat voor het verbond dat God met Mozes maakte, deze is nooit ongeldig verklaard. Het testament zorgt er juist voor dat voorgaande afgesloten verbonden tussen God en mensen/volk door blijven bestaan. Wat zou anders de inhoud van het testament zijn? 

Hebr.9:16-17      “Want waar een testament is, moet noodzakelijk van de dood van de erflater melding gemaakt worden een testament toch wordt alleen van kracht, indien er iemand gestorven is, daar het nog geen gevolg heeft, zolang de erflater leeft”. 

Tot na het overlijden van onze Heer is het plan van God overgegaan naar een nieuw verbond ten behoeve van de nieuwe gelovigen in Hem. In deze les zullen we dan ook zien dat dit Nieuwe Verbond bestaat uit de verbonden van Abraham, Mozes en David. In wezen is er dus maar weinig veranderd ten opzichte van de eerdere verbonden dan alleen die onderdelen die door Jesjoea zijn vervuld. 

Conclusie 

De Bijbelse leer over het testament spreekt over: / bevestigd dat: 

 • Het Verbond(en) van God eeuwig zijn.
 • Het Verbond van Abraham over gaat op Mozes.
 • Het Verbond van Mozes overgaat op Jozua.
 • Het verbond van Jozua overgaat op het verbond van David.
 • Dat het verbond van David samen met die van Abraham en Mozes overgaat op het verbond van Jesjoea.
 • Dat het Nieuwe Verbond ook voor vandaag geldt.
 • Na het sterven van De Here Jezus alle eerdere verbonden die God met een mens/volk maakte in een Nieuw Verbond verweven zijn.

Hierbij rekening houdende dat een aantal beloften uit de verschillende verbonden in Jesjoea zijn vervuld en een aantal (nog) niet. Ook dat is een bewijs dat de verbonden van God, met bijvoorbeeld die van Mozes, voor vandaag nog steeds geldt. In deze les gaan we ontdekken hoe de verbonden werken en hoe zij met elkaar verbonden zijn. Met het doel om daar zelf deel aan te kunnen hebben. 

8.2     Continuïteit van het verbond(en)

In de vorige les spraken we ook over de continuïteit van de verbonden. Voor een gelovige in de Messias is het zo belangrijk om dit te beseffen. Je wilt als wedergeboren gelovige toch niets missen van de zegeningen die God allemaal in Zijn verbonden beloofd heeft? We zullen daarom dan ook de continuïteit van de verbonden die God in het leven heeft geroepen regelmatig gaan herhalen. 

God is eeuwig, dus ook Zijn Verbonden. In deel 2 wordt het plan Gods met de schepping, de wereld en de mens besproken. In de verbonden komt het plan met de gelovige het best tot zijn uiting. Alle kinderen Gods vanaf de periode van Abraham zijn verweven in de Verbond(en). Dit geldt voor alle gelovigen of hij/zij nu positief of negatief tegen de verbonden reageert. 

Ex.2:24               “En God hoorde hun klacht en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaak en Jakob”. 

De klacht die God hier hoorde kwam onder het volk vandaan. Het volk dat God uit Egypte had verlost onder leiding van Mozes. En aan wie God ook het nieuwe verbond gaf (na Abraham). En God herinnerde Zich Zelf aan de beloften die Hij in het verbond met Abraham had gemaakt. 

Deut.4:31        “Want de HERE, uw God, is een barmhartig God, Hij zal u niet verlaten noch u verderven en Hij zal niet vergeten het verbond met uw vaderen, dat Hij hun onder ede bevestigd heeft”. 

Ps.105:8             “Hij gedenkt voor eeuwig aan zijn verbond, het woord, dat Hij gebood aan duizend geslachten”. 

              (merk op dat ‘het woord’ hier verwijst naar ‘het verbond’) 

Luc.1:72,73        “om barmhartigheid te betonen aan onze vaderen en zijn heilig verbond te gedenken, de eed, die Hij zwoer aan Abraham, onze vader”. 

Doelstelling 

In deze les willen we de verbonden van Abraham, Mozes, David en het Nieuwe Verbond nader onderzoeken. Dit doen we door deze met elkaar te gaan vergelijken. We zullen zo een helder zicht krijgen op de setting van het Nieuwe Verbond. Tevens zul je gaan beseffen hoe je als wedergeboren gelovige deel kan hebben aan het Nieuwe Verbond en daarmee in Gods plan wandelt. 

Een vergelijking is onder andere nodig om te weten welke beloften die God in de eerdere verbonden gegeven heeft vandaag nog steeds gelden. We doen dit door elk verbond te vergelijken volgens het volgende patroon: 

 1. De zegeningen die God in Zijn verbond(en) belooft.
 2. Of het verbond conditioneel of onconditioneel is?
 3. Wat deze condities zijn? De (re)actie van de gelovige?
 4. Wat het teken van het verbond is waaraan je kunt zien dat je er deel aan hebt?

Met onconditioneel bedoelen we dat de belofte eeuwig is, het is niet afhankelijk van de gehoorzaamheid of actie van een gelovige. Met conditioneel bedoelen we dat de/een zegen pas verkregen wordt na de gehoorzaamheid of actie van de gelovige. 

8.3     Het verbond met Abraham

Gen.12:1-3         “De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden”. 

Vers 7                 “Toen verscheen de HERE aan Abram en zeide: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de HERE, die hem verschenen was”. 

Gen.17:1-14       “Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HERE aan Abram en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht, en wees onberispelijk; Ik zal mijn verbond tussen Mij en u stellen, en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abram zich op zijn aangezicht en God sprak tot hem: Wat Mij aangaat, zie, mijn verbond is met u, en gij zult de vader van een menigte volken worden; en gij zult niet meer Abram genoemd worden, maar uw naam zal zijn Abraham, omdat Ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken en u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn. Ik zal aan u en uw nageslacht het land, waarin gij als vreemdeling vertoeft, het ganse land Kanaän, tot een altoosdurende bezitting geven, en Ik zal hun tot een God zijn. 

Voorts zeide God tot Abraham: En wat u aangaat, gij zult mijn verbond houden, gij en uw nageslacht, in hun geslachten. Dit is mijn verbond, dat gij zult houden tussen Mij en u en uw nageslacht: dat bij u al wat mannelijk is besneden worde; gij zult het vlees van uw voorhuid laten besnijden, en dat zal tot een teken van het verbond zijn tussen Mij en u. Wie acht dagen oud is, zal bij u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten: zowel wie in uw huis geboren is, als wie van enige vreemdeling voor geld is gekocht, doch niet van uw nageslacht is. Wie in uw huis geboren is en wie door u voor geld gekocht is, moet voorzeker besneden worden; zo zal mijn verbond in uw vlees zijn tot een eeuwig verbond. En de onbesnedene, de man namelijk, die het vlees van zijn voorhuid niet laat besnijden, die mens zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten: hij heeft mijn verbond verbroken”. 

Abraham is gerechtvaardigd door geloof, niet door werken. Zo is elk persoon die tot geloof in Jesjoea komt en Hem als Zijn verlosser geaccepteerd heeft, gerechtvaardigd door het geloof. Wie denkt door werken gerechtvaardigd te zijn of te worden heeft het mis. We zien dus dat geloof op de eerste plaats komt en de eerste stap die de gelovige moet nemen. Zie ook de voorwaarde van de eerste wedergeboorte in het gesprek van Jesjoea met Nicodemus (Les 6) 

“Abraham geloofde God. en het werd hem tot gerechtigheid gerekend” (Rom. 4:3,17; Jac. 2:23). In les 3 zagen we dat Gods gerechtigheid het wandelen volgens de instellingen van de Tora is. Het geloof van Abraham was dan ook ‘geloof in actie’. Na geloof komt gehoorzaamheid. God test het geloof van Abraham. 

Gen.12:1-4         “De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Toen ging Abram, zoals de HERE tot hem gesproken had, en Lot ging met hem; en Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran trok”. 

Bleef Abraham zitten toen God hem riep of gehoorzaamde hij en liet hij alles achter zich? Ook het volk onder leiding van Mozes moest alles in Egypte achter laten. In het kader van het verbond als huwelijksakte vraagt Jesjoea ook aan ons het ouderlijk huis te verlaten om samen als de bruid van de bruidegom een nieuw leven te bouwen. 

Gen.26:5             “omdat Abraham naar Mij geluisterd en mijn dienst in acht genomen heeft: mijn geboden, mijn inzettingen en mijn Tora”. 

God vroeg Isaac niet te vetrekken naar Egypte maar te blijven en herinnerde hem aan het verbond dat Hij met Abraham had. Merk op dat de gehoorzaamheid bestaat uit het opvolgen van de instructies die in de Tora staat opgeschreven. Maar, de Tora was toch pas 500 jaar later aan Mozes gegeven? Abraham wist al (eerder dan Mozes) hoe hij door gehoorzaamheid in de gerechtigheid van God kon wandelen. Hij wist het alleen niet zo gedetailleerd als Mozes, toen hij de Tora/Verbond van God op de berg Sinai ontving. 

Je zult je misschien afvragen: “is het nu gehoorzaamheid of geloof” dat Abraham rechtvaardigde? Zoals de schrift het zegt is het uit geloof dat resulteerde in gehoorzaamheid. Bijbels geloof is geloof in actie. Gehoorzaamheid komt na geloof. Het houdt dus niet op bij de genade die het verbond van Abraham geeft. Geloof in actie / Gehoorzaamheid is het proces om de belofte in ontvangst te nemen. 

Jac.1:22-25         “En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man, die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt; want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten, hoe hij er uitzag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet [Tora] , die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen”. 

 8.4     Het verbond met Mozes          

Het teken van het verbond van Mozes, is datgene waaraan iedereen kan zien dat het verbond gehouden wordt. Door de gelovige of het volk is dit het houden van de sabbat. Daarnaast kan men het aan de gelovige zien door de besnijdenis. Het was in die tijd een uiterlijk teken door een ingreep. 

Deut.10:16         “Besnijdt dan de voorhuid uws harten en weest niet meer hardnekkig”. 

Deut.30:6           “En de HERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden, zodat gij de HERE, uw God, liefhebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel, opdat gij leeft”. 

De besnijdenis van het hart is geen nieuwe leer uit het NT. Het heeft altijd als concept in het verbond van Mozes (de Tora) gestaan. In les 2 en 3 spraken we al dat het volgen van de Tora niet op basis van werken is. En dat het toepassen van Gods gerechtigheid geen wet is, maar een hartsgesteldheid van de gelovige. “Want, waar uw schat (het Koninkrijk) is, daar zal ook uw hart zijn” (Mat.6:21). 

Jer.4:4                “besnijdt u voor de HERE en doet weg de voorhuid van uw hart, gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem, opdat mijn gramschap niet uitsla als een vuur en onuitblusbaar brande om de boosheid uwer handelingen”. 

Door de hele Tenach (OT) is de besnijdenis rondom het hart van de gelovige altijd aanwezig geweest. De gesteldheid van het hart is net als de sabbat een teken van en voor de gelovigen die de tweede fase, het verbond van Mozes, accepteren en deze in hun leven toepassen. Dit is geheel in overeenstemming met de (tweede) wedergeboorte, namelijk die uit water (het toepassen van het Woord), door het verbond van Mozes met als teken het toepassen van de sabbat en geboren worden uit Geest door je hart te laten besnijden. 

Een vernieuwd hart 

We spreken vaak over een ‘nieuw verbond’ of ‘nieuw testament’. Deze uitspraak behoren we eigenlijk te vergeten want we behoren te spreken over een vernieuwd verbond. (Denk aan de nieuwe maan). Het is een echt vernieuwd verbond omdat deze op elkaar gebouwd zijn. Zo is dat ook met het nieuwe hart dat je God ontvangen hebt. Het is vernieuwd om het Woord van God, de Tora en Zijn Verbond te kunnen ontvangen. 

Het houden van de Sabbat 

Gen.2:2-3           “Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht”. 

De rust(dag) is niet van de Jood of heiden maar van God. Het houden van de sabbat betekent de rust van God ingaan. Bij Hem zijn en Zijn rust ervaren. Jesjoea zei: “Komt tot Mij, allen, die vermoeit en belast zijt, en Ik zal u rust geven” (Mat.11:28). De ware rust komt van God en die is alleen te ervaren als je zelf Gods rust ingaat. 

Met het houden van de sabbat accepteer je dat Jesjoea al het werk voor jou heeft gedaan om je verlossing te verkrijgen en dat je daar niets meer aan toe kan voegen. God heeft Zijn volk uit Egypte verlost en Mozes (een type van Jesjoea) heeft hen uit Egypte geleid. Dit werk is het werk van God en niet van mensen. Het ligt in Gods karakter om de verlossing met een rustdag te bezegelen. Ver voordat het verbond aan Mozes werd gegeven stelde God deze rustdag vast als een heilige dag voor Hem (voor God apart gezet). Net als bij de schepping die in zes dagen is gerealiseerd, kan God niets anders doen dan de zevende dag te zegenen en te heiligen. Zo heeft God dat van het begin aan gewild met alles wat Hij gemaakt heeft, dus ook met Zijn volk. 

De sabbat leert ons dat wij een nieuwe schepping zijn in Hem. Als wij gerechtvaardigd zijn in Hem, betekent dat wij ook rusten in Hem (op de zevende dag). In werkelijkheid zijn we vrij om te wandelen in de Tora/Verbond om Zijn Gerechtigheid te leven in liefde en blijdschap. In het verbond van God is de sabbat geworden tot een wekelijkse dag die ons herinnerd aan de Waarheid die ons vrijgemaakt heeft. 

God heiligt een speciale dag in de week zodat wij Hem kunnen ontmoeten in Zijn Verbond en Hij klaar staat om ons te verwelkomen. Je zou kunnen zeggen, een samenkomst tussen jou en God. We nemen vrij van onze dagelijkse bezigheden en concentreren ons op Zijn Verbond om vervolgens Zijn Gerechtigheid in praktijk te brengen. Door het wandelen in Zijn gerechtigheid is Zijn sabbat zichtbaar geworden. Volgens de schriften is de sabbat daarom niet voor niets als teken aan het Verbond van Mozes gekoppeld. 

Heb.4:1-7           “Laten wij daarom op onze hoede zijn, dat niemand van u, terwijl nog een belofte van tot zijn rust [sabbat] in te gaan bestaat, de indruk zou wekken achter te blijven. Want ook ons is het evangelie verkondigd evenals hun, maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen, die het hoorden. Want wij gaan tot [de] rust [sabbat] in, wij, die tot geloof gekomen zijn, zoals Hij gesproken heeft: 

gelijk Ik gezworen heb in mijn toorn: Nooit zullen zij tot mijn rust [sabbat] ingaan, en toch waren zijn werken van de grondlegging der wereld af gereed. Want Hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken: En God rustte [sabbat] op de zevende dag van al zijn werken; en hier wederom: Nooit zullen zij tot mijn rust [sabbat]  ingaan. Aangezien nog te wachten is, dat sommigen tot die rust [sabbat] zullen ingaan, en zij, die het evangelie eerst ontvangen hebben, niet ingegaan zijn wegens hun ongehoorzaamheid, stelt Hij wederom een dag vast, heden, als Hij door David na zo lange tijd spreekt, zoals boven gezegd werd: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet”. 

Vergelijk het verbond van Mozes met het verbond met Abraham. 

Als het verbond van Abraham gaat over de zegeningen die God aan Abraham en zijn zaad beloofd heeft, dan zorgt het verbond met Mozes ervoor om die zegen te kunnen ontvangen. 

 • Door deel te nemen aan het verbond van Abraham belooft God dat je deelgenoot zult zijn aan Zijn belofte.
 • Door deel te nemen aan het verbond van Mozes ontvang je hetgeen God belooft heeft en wordt dit ook jouw deel.

Zij die het verbond van Mozes ontvingen op de berg Sinai kregen geen nieuwe belofte. Die was al gegeven via het verbond van Abraham. De belofte van het land, een groot volk, zegen etc. was allemaal al aan Abraham gegeven als een gift van God (Genade door geloof). Het verbond van Mozes, heeft tot doel om het volk te beschermen zodat zij met vreugde van de beloofde zegeningen konden genieten. 

De Tora / verbond van Mozes is niet de belofte, het is een verbond om dat wat God beloofd heeft te kunnen ontvangen, om zo van Gods zegeningen te kunnen genieten. Het verbond van Mozes zorgt ervoor dat de belofte gerealiseerd kan worden. De Tora / verbond van Mozes maakt datgene waar wat God aan Abraham beloofd heeft en zorgt voor bescherming van die belofte. 

Paulus zegt het zo: 

Gal.3:11-12         “En dat door de wet [Tora/verbond van Mozes] niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk; immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven [=verbond met Abraham]. Doch bij de wet [Tora/verbond van Mozes] gaat het niet om geloof, maar: wie dat doet, zal daardoor leven”. 

De rechtvaardigen komen tot leven door geloof. Daarna, als zij uit geloof in gehoorzaamheid de Tora/verbond van Mozes doen, zullen zij daardoor leven, dat wil zeggen: wandelen in de Gerechtigheid van God om vervolgens de belofte in ontvangst te nemen en Zijn zegeningen ervaren. 

De Tora/verbond van Mozes is niet gegeven aan het volk toen zij nog in Egypte verkeerden. Het is dus niet bestemd voor de ongelovige die een relatie of verbond met God aan willen gaan. Zij kunnen het niet verstaan en begrijpen. Het is bestemd voor de gelovige die al in het verbond van Abraham verkeert. Die door geloof levend zijn geworden. Water geef je niet aan een dood persoon, maar aan een levend persoon. Levenden hebben water nodig anders sterven ze. De Tora/verbond van Mozes is het levende water voor hen die wederom geboren zijn. 

8.5     Het verbond met David

Zie 2 Samuel hoofdstuk 7 (of vorige les) 

2Sam.7:2329      “En wie is gelijk uw volk, gelijk Israël, het enige volk op aarde, dat God Zich tot een volk ging vrijkopen, om Zich een naam te maken, en voor hen grote en vreselijke daden te doen: voor uw land, voor het aangezicht van uw volk, dat Gij uit Egypte, uit de volken en hun goden hebt vrijgekocht? Gij hebt U uw volk Israël voor altijd bevestigd tot uw volk, en Gij, HERE, waart hun tot een God. En nu, HERE God, doe het woord dat Gij gesproken hebt aangaande uw knecht en zijn huis, voor altijd gestand, en doe zoals Gij gesproken hebt. Dan zal uw naam groot zijn voor altijd, zodat men zeggen zal: De HERE der heerscharen is God over Israël: en dan zal het huis van uw knecht David bestendig zijn voor uw aangezicht. Want Gij, HERE der heerscharen, God van Israël, hebt aan uw knecht geopenbaard: Ik zal u een huis bouwen. Daarom heeft uw knecht het gewaagd, dit gebed tot U te richten. Nu dan, Here HERE, Gij zijt God en uw woorden zijn waarheid; Gij hebt dit goede aangaande uw knecht gesproken. Het behage U nu het huis van uw knecht te zegenen, opdat het voor altijd voor uw aangezicht moge bestaan. Want Gij, Here HERE, hebt gesproken, en door uw zegen zal het huis van uw knecht voor altijd gezegend zijn”. 

Wat God aan David beloofde is gebaseerd op het verbond van Abraham en het verbond van Mozes. 

Ps.89:1-4            “Een leerdicht van Etan, de Ezrachiet. Van de gunstbewijzen des HEREN wil ik altoos zingen, van geslacht tot geslacht zal ik uw trouw met mijn mond verkondigen. 

Want ik zeide: Voor eeuwig wordt de goedertierenheid gebouwd; in de hemel bevestigt Gij uw trouw. Met mijn uitverkorene heb Ik een verbond gesloten, aan mijn knecht David heb Ik gezworen: Voor altoos zal Ik uw nakroost bevestigen, en uw troon bouwen van geslacht tot geslacht”. 

2Sam23:5           “Toch heeft Hij mij een eeuwig verbond gegeven, geordend in alles en verzekerd. 

Want al mijn heil en alle welbehagen, zou Hij die niet laten uitspruiten”? 

Ps.132:11-12      “De HERE heeft David een dure eed gezworen, waarop Hij niet terugkomt: 

Een van uw lijfelijke zonen zal Ik op uw troon zetten. Als uw zonen mijn verbond houden en mijn getuigenis, die Ik hun leer, dan zullen ook hun zonen voor immer op uw troon zitten”. 

Ook het nageslacht van David heeft deel aan het verbond van David. Echter, zij hebben wel een conditie. “Als uw zonen mijn verbond houden.” Hiermee wordt het verbond van Mozes bedoeld. Dit was n.l. tot nu toe het enige verbond met condities. Zij moesten dat (onder)houden met andere woorden, zij diende het verbond van Mozes te gehoorzamen en doen. 

2Sam.7:10          “Ik zal een plaats bepalen voor mijn volk, voor Israël, en het planten, zodat het op zijn eigen plaats kan wonen, zonder dat het meer opgeschrikt wordt en boosdoeners het onderdrukken zoals vroeger”. 

Deze plaats is Israel en door God Zelf bepaalt. Er komt een tijd dat er totale vrede zal zijn in Israel, Gods toekomstige koninkrijk. Zie hiervoor de belofte die aan Abraham is gegeven (land). 

Gen.12:7             “Toen verscheen de HERE aan Abram en zeide: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven”. 

Al wat God aan het doen is, is het vernieuwen van het verbond van Abraham. In het verbond van David worden de beloften meer gedetailleerder en krijgt het verbond van Abraham gestalte. Zie ook de belofte over het komende koninkrijk. Deze staan zowel vermeld in het verbond van Abraham als in die van Mozes. 

Gen.17:6             “Ik zal u uitermate vruchtbaar maken en u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen. (verbond van Abraham)”. 

Ex.19:6               “En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk”. (verbond van Mozes) 

 De verbonden maken deel uit van God Plan. 

 Het grote plan van God met de schepping, de wereld en Zijn volk is speciaal voor zijn volk vastgelegd in de verbonden. We zien dat de wedergeboren gelovige drie fasen moet doorlopen om deel te hebben aan al de drie verbonden. Hiervan zijn de eerste twee het belangrijkst gevolgd door een stap in geloof voor de derde. 

De eerste procesfase is door het verbond van Abraham, de tweede door het verbond van Mozes en de derde fase door het verbond met David. Ook Jesjoea spreekt van Zichzelf dat wij drie fasen moeten doorlopen om bij de Vader te komen. 

Joh.14:6              “Ik ben de weg en de waarheid en het leven” 

Het komt helemaal overeen met het grote plan van God welke Hij voor Zijn volk in Zijn verbonden heeft vastgelegd. Het volgende processchema maakt dit duidelijk. Het verbond van Abraham wijst de weg in (de) waardheid (verbond van Mozes) naar het leven in het Koninkrijk. 

8.6   Het (ver)nieuw(d)e verbond

Jer.31:31-34       “Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer over hen ben, luidt het woord des HEREN. Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn Tora in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de HERE: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken”.  

 Zie ook Hebreen 7 t/m 10 (of vorige les) 

Zie de dagen komen 

Het volk was verdeeld in Israel (in het noorden) en Juda (in het zuiden). Omstreeks 600 voor Christus kondigde Jeremia aan dat God het verbond wederom zou vernieuwen “zie de dagen komen”. Zoals wij die kennen als het Nieuwe testament noemen joden het de ‘Briet Chadasja’ wat betekent het Nieuwe Verbond. 

De reden voor een nieuw verbond was in de eerste plaats om de komst van de Messias, maar ook doordat zij het Verbond verbroken hadden door ongehoorzaamheid en koppigheid. Het Nieuwe Verbond is het laatste verbond dat God met Zijn Volk wil sluiten We zullen zien dat al de drie verbonden die we hiervoor besproken hebben in het Nieuwe Verbond verweven zijn. 

Met het huis van Israel 

Velen beweren dat het Nieuwe Verbond voor de christenen is en het Oude Verbond voor de Joden. Zij hebben geen idee van wat het plan van God is. De kennis ontbreekt en we weten wat de gevolgen daarvan zijn. God gaat alleen een verbond aan met hen die dat willen; met wedergeboren gelovigen, zowel Jood als niet-Jood. 

Vanuit de geschiedenis leren we dat er ook heidenen betrokken waren bij het volk van Israel (de vreemdeling). Ook hier zien wat dat deel uit maken van het volk van God, voorafgaat aan het geloven in het verbond van Abraham. Ook vandaag de dag geld dit nog steeds voor hen die tot geloof gekomen zijn in Jesjoea. 

Mijn Tora in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven 

We zien dat God het verbond dat Hij met Mozes gemaakt heeft, de Tora, deel uitmaakt van het Nieuwe Verbond. Dat dit moeilijk te accepteren is voor sommige gelovigen, komt doordat er eeuwen lang door de tegenstander (satan) een onjuiste uitleg verkondigd is als zijnde: wet(tisch), oud/nieuw, het geldt niet voor nieuwtestamentische christenen enz. 

De leraren die God vandaag geroepen heeft, hebben een moeilijke taak om 2000 jaar religie en traditie te doorbreken. Toch zal God nog voordat Jesjoea terug komt, vele ogen van gelovigen openen en hun verstand verlichten. Dit laatste valt buiten deze lessen, maar ik maak melding dat in de laatste vijf jaar vele gelovigen de waarheid van het Woord (de Tora) en de verbonden herontdekt hebben. 

Want zij allen zullen Mij kennen 

Daarna zullen alle gelovigen God kennen als de Koning die gaat regeren. Dit komt dus nadat de gelovigen tot geloof gekomen zijn en nadat zij de Tora (het verbond van God) door de Heilige Geest in hun harten hebben laten schrijven. Vervolgens kunnen zij Zijn gerechtigheid (levenswandel) toepassen in hun leven. 

Vergeving van Zonden 

Ez.26:31             “Dan zult gij terugdenken aan uw boze wandel en aan uw handelwijze, die niet goed was, en gij zult van uzelf walgen om uw ongerechtigheden en uw gruwelen”. 

Is dit niet wat je denkt, de boze wandel is niet de wandel voordat je tot geloof kwam? Maar de boze wandel van de verloste gelovige die echter een wetteloze (zonder Tora) leven leeft. Dit zijn de ongerechtigheden van gelovigen. Jeremia spreekt immers tegen hen die God kennen en de Tora hebben ontvangen, net als wij. 

Conclusie: 

Het Nieuwe Verbond bestaat uit de vernieuwing van het verbond van Abraham, het verbond van Mozes en het verbond van David. Als we dit begrijpen, begrijpen we alle teksten uit het Nieuwe Verbond (NT), omdat zij allen deel uitmaken van het grote plan van God. Ook de uitleggingen van Paulus over de wet (Tora) gaat nu duidelijker worden. Immers Paulus wordt veelal verkeerd uitgelegd en dus niet begrepen. We zullen daar in de volgende les mee beginnen. 

Ez.36:24-29        “Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen, en Ik zal u brengen naar uw eigen land; Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen; een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt. Gij zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb; gij zult Mij tot een volk zijn en Ik zal u tot een God zijn. Ik zal u van al uw onreinheden verlossen”. 

Wauw, dit is naast Jeramia 31 ook het Nieuwe Verbond dat God vandaag aan ons geeft. Velen gelovigen zeggen: “we zijn niet onder de wet”. Maar wie de geest van God ontvangen heeft ervaart het volgende: De Geest van God schrijft een Wet (de Tora) in je hart. We zien dat de Geest van God ons aanspoort om Zijn verordeningen te doen dat in overeenstemming is met het verbond van Mozes. Helaas heeft religie en traditie voor velen gelovigen, deze waarheid uit het onderwijs naar Gods kinderen verwijdert. 

Gelukkig hebben we een nieuw hart ontvangen waarop God Zijn Tora/verbond kan schrijven met de vinger Gods (Heilige Geest). Hiervoor vraagt God aan jouw toestemming. Het maken van een keuze om de volgende stap/fase in te gaan is geheel in overeenstemming met de tweede wedergeboorte die Jesjoea aan Nicodemus onderwijst. Nicodemus kon voor zichzelf beslissen. Kan jij dat ook? 

Gal.3:17              “Ik bedoel dit: de wet [Tora / verbond van Mozes], die vierhonderd dertig jaar later is gekomen, maakt het testament [verwijst naar het verbond van Abraham] , waaraan door God tevoren rechtskracht verleend was, niet ongeldig, zodat zij de belofte haar kracht zou doen verliezen”. 

Prijst God! Alle zegeningen die God in het verbond van Abraham belooft heeft haar kracht niet verloren. Evenzo alle zegeningen die God in het verbond van Mozes belooft. Wij kunnen vandaag beginnen te leven in diezelfde zegeningen. Dat is voor een ieder die de belofte (genade) in overeenstemming met het verbond van Abraham ontvangen heeft. Leven in de zegen is veel meer dan leven onder de genade. Er volgen nu beloften die ook aan de vreemdeling gegeven is. 

Participatie van de heidenen in het Verbond(en) van God. 

Ez.47:21-22        “Dit land nu zult gij onder u verdelen naar de stammen Israëls; gij zult het tot een erfdeel verloten onder u en onder de vreemdelingen die onder u vertoeven en die onder u kinderen verwekt hebben; dezen zult gij als onder de Israëlieten geboren beschouwen; zij zullen met u een erfdeel bij loting toegewezen krijgen onder de stammen Israëls”; 

Deut.24:14         “Gij zult de arme, behoeftige dagloner niet hard behandelen, hetzij hij behoort tot uw broeders, hetzij tot de vreemdelingen, die zich in uw land, in uw steden zullen bevinden”. 

Joz.8:35              “Er was geen woord van al hetgeen Mozes geboden had, dat Jozua niet voorlas aan de gehele gemeente van Israël en de vrouwen, de kinderen en de vreemdelingen, die met hen meegegaan waren”. 

Ez.47:22             “gij zult het tot een erfdeel verloten onder u en onder de vreemdelingen die onder u vertoeven en die onder u kinderen verwekt hebben; dezen zult gij als onder de Israëlieten geboren beschouwen; zij zullen met u een erfdeel bij loting toegewezen krijgen onder de stammen Israëls”. 

Jes.56:1-4           “Zo zegt de HERE: Onderhoudt het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil staat gereed om te komen en mijn gerechtigheid om zich te openbaren. Welzalig de sterveling die dit doet, en het mensenkind dat daaraan vasthoudt; die acht geeft op de sabbat, zodat hij hem niet ontheiligt, en acht geeft op zijn hand, zodat zij niets kwaads doet. Laat dan de vreemdeling die zich bij de HERE aansloot, niet zeggen: De HERE zal mij zeker afzonderen van zijn volk; en laat de ontmande niet zeggen: Zie, ik ben een dorre boom. Want zo zegt de HERE van de ontmanden, die mijn sabbatten onderhouden en verkiezen wat Mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond. Ik geef hun in mijn huis en binnen mijn muren een gedenkteken en een naam, beter dan zonen en dochters; Ik geef hun een eeuwige naam, die niet uitgeroeid zal worden. En de vreemdelingen die zich bij de HERE aansloten om Hem te dienen, en om de naam des HEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn, allen die de sabbat onderhouden, zodat zij hem niet ontheiligen, en die vasthouden aan mijn verbond” 

De belofte is aan het volk Israel en de Joden gegeven. Maar ook de bekeerde heidenen zijn altijd al geaccepteerd en zij hebben deel aan de Verbonden van God gehad. Dat geldt ook voor het Nieuwe Verbond. Zeg niet dat je buiten het volk van Israel om of via een andere weg of omweg het Koninkrijk van God in kunt gaan. De mantel der gerechtigheid ontvang je als je een verbond met God hebt gesloten. Daarna begint het leven in Zijn Gerechtigheid die je in Zijn Koninkrijk brengt. Het proces van het witwassen van klederen kan beginnen.  

 Amen! 

De les is niet compleet als er niet gezegd wordt wat er gebeuren zal als je geen verbond met Jesjoea sluiten wilt. Naast de beloofde zegeningen is er ook een ernstig woord voor hen die het Verbond van God niet willen accepteren. Dit kan je lezen in Hebreeën Hfst.3 t/m Hfst.4 vers 13.

One Response to “Het Nieuwe Verbond”

Read below or add a comment...

 1. Hadassah says:

  Shalom,

  Voor zover ik het zelf heb kunnen ontdekken,wordt het vernieuwde verbond(zoals ik het zie,niet vervangen) pas volledig van kracht wanneer Jeremia 3:18 vervult gaat worden en Ezechiël 36 spreekt daar oa ook over,maar ook hoofstuk 37….

  In mijn beleving leven we in de hoopvolle verwachting, dat Abba YHVH dat in de Persoon van Yeshua zal gaan doen,wanneer gans Israel en haar metgezellen herenigd zal worden op de bergen Israels.

  In mijn beleving

  mogen wij nu al gaan smaken wat dán voor ons bereid wordt.
  Nu mogen we al zoeken naar onze Redder Yeshua en Zijn Torah, maar we zijn er nog niet…
  Nu mogen we ons al verheugen over alles wat beloofd is,maar de late regen uit Joël moet nog komen…

  Of zie ik et verkeerd?

  Alvast dank voor de aandacht en uw werk,

  vriendelijke groet, Hadassah

Reageer

*