Van het kruis naar het koninkrijk

De rechtvaardigen Gods

Van het Kruis naar het Koninkrijk.

6.1     Inleiding

Rom.5:12            “Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben”.

Een rechtvaardige is iemand die tot geloof gekomen is in de Zoon van God en het offer van Jeshua , ter vergeving van zijn/haar zonden, geaccepteerd heeft. Het offer aan het kruis heeft de eeuwige zonde (=van God afgeweken) welke door Adam (=beeld van onze oude mens) door ongehoorzaamheid is veroorzaakt te niet gedaan.

2Kor.5:21            “Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem”.

Door (Zijn) gerechtigheid te zijn door het geloof en genade ben je nu in staat om als rechtvaardige te leven, dat wil zeggen door in Zijn wil (= Zijn Gerechtigheid) in je leven toe te gaan passen. Een levensstijl die God voor Zijn kinderen in de Tora heeft laten opschrijven. Wie God liefheeft met heel zijn hart, zijn ziel en verstand kan niet wachten om net als Gods Zoon, Jeshua, deze inzettingen van de Vader in gehoorzaamheid op te volgen.

Joh.8:38              “Wat Ik gezien heb bij de Vader, spreek Ik; zo doet ook gij, wat gij van uw vader gehoord hebt”.

Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem. In de vorige les begonnen we met de tekst uit Mat.3 vers 15: “want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen”. We weten inmiddels dat het vervullen, het doen van gerechtigheid, eenvoudigweg het opvolgen is van Gods instructies, de Tora. Tevens is het leven in overeenstemming met Zijn Gerechtigheid de sleutel om het Koninkrijk van God binnen te gaan.

Vanuit de vorige vijf lessen stellen we vast dat Gerechtigheid;

  • het opvolgen van Gods instructies is in overeenstemming met het onderwijs welke God in de Tora beschrijft. (eerste vijf boeken van O.T)
  • Jeshua zelf is, het doel waarnaar de Tora verwijst. Omdat Jesjoea De Messias is, is Hij ook Zelf de Tora vanwege letterlijke vervulling van de Tora, zoals de beloofde Messias. (zaad v.d. vrouw Gen.3)
  • het onderwijs van Jeshua dat vanuit de Tora kwam en dat Hij Zijn volgelingen waarschuwde voor leraren die valse leerstellingen brachten (Tora teksten hebben verdraaid en resulteert in tradities en religies).
  • dat Jeshua als zoon des mensen letterlijk gerechtigheid vervuld heeft door te wandelen in overeenstemming met de inzettingen welke in de Tora beschreven is. 

6.2     Het Evangelie van het Koninkrijk van God

In ons zoektocht naar Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid is het nu ook niet zo moeilijk meer om een antwoord te krijgen op de volgende drie vragen:

We zien dat de hele bediening van Jeshua geënt was op het onderwijs en het toepassen van de Tora. De vraag die nu rijst is; wat is daar de reden van en waarom? Wat wilde Hij bereiken met Zijn discipelen, zijn volgelingen? Wat zouden de volgelingen van Hem vervolgens (ook) moeten doen?

Wat is de boodschap van het Evangelie, het Goede Nieuws, nu eigenlijk precies? Om een antwoord op deze vraag te krijgen moeten we terug gaan naar de aankondiging van Jeshua voordat Hij met Zijn bediening, het onderwijzen en voordoen van wat in de Tora beschreven is begon te doen.

Mat.4:17             “Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen”.

Mat.4:23             “En Hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk

“Het Goede Nieuws”, al wat Jeshua verkondigde is dus de boodschap van het Evangelie van het Koninkrijk van God. Al het onderwijs over de Tora, de Profeten en de Schriften, Zijn dagelijkse wandel, Zijn instructies, opdrachten, vergelijkingen, wonderen en tekenen etc. tot en met Zijn offer aan het kruis, de opstanding en het leven daarna, heeft betrekking op, en hebben betrekking op de verkondiging van Koninkrijk van God. Dit is Het Evangelie. Een ander (juiste) Evangelie dan dit is er niet.

Gal.1:8                “Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, [u] een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt”!

Het is dus van groot belang om met 100% vast te stellen wat het Evangelie werkelijk is. En dat de boodschap die Jeshua verkondigd heeft ook het Evangelie is dat wij horen, zodat wij op onze beurt ‘dit Evangelie’ weer aan onze naasten en ongelovigen kunnen doorgeven.

Met dit ‘Evangelie van het Koninkrijk van God’, komen we dan ook dichterbij het antwoord op onze vraag van Mat.6:33;  “Zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid”. We weten nu wat ‘Zijn gerechtigheid’ inhoud. Om ook het Koninkrijk van God te kunnen vinden, deze te ervaren om vervolgens in te gaan, is het noodzakelijk om net als Jeshua deze levensstijl van de Tora, de weg van gerechtigheid in je leven toe te gaan passen.

De weg van Gerechtigheid (levenswandel) zoals Jeshua onderwees en voor deed is de weg naar Gods Koninkrijk.

Mat.5:20             “Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der Schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan”.

Mat.24:14           “En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn”.

Je zult je misschien afvragen: “Heb ik het evangelie van het Koninkrijk wel (volledig) gehoord” of “ik heb alleen het Evangelie van verlossing, bevrijding en genade gehoord.” Als het Evangelie van Genade je enige ervaring is, prijs God! Want in deze tien lessen over het fundament van het Evangelie van het Koninkrijk Gods, ook wel het Koninkrijk der Hemelen genoemd wordt je dit nu uitgelegd. Je zult zien en bemerken dat God door Zijn Zoon Jeshua je nog veel meer te bieden heeft dan alleen genade.

6.3     Het Evangelie van Verlossing [Jesjoea] en Genade

Hoe zit het ook weer met het evangelie van genade? Het goede nieuws dat Jeshua voor onze zonden gestorven is en dat een ieder door het geloof in Hem, verlossing en eeuwig leven ontvangt? Is dat dan een ander evangelie? Zijn er soms twee evangelies?

In het Nieuwe Testament wordt het woord ‘evangelie’ 103 keer genoemd. Vaak komt alleen het woordje ‘evangelie’ ter sprake, soms in combinatie met ‘Jezus Christus’. De evangelisten van het Nieuwe Testament verwezen dan altijd naar ‘Het Evangelie van het Koninkrijk van God’ zoals Jeshua dat in Zijn bediening op aarde, ruim drie en een half jaar aan Zijn toehoorders verkondigde. Voor een ander evangelie of tweede evangelie werd uitdrukkelijk gewaarschuwd.

2Kor.11:4            Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel.

Gal.1:6                “Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie”.

Van de 103 vermeldingen wordt in drie daarvan melding gemaakt over een evangelie met betrekking tot genade. Ik zeg met nadruk ‘met betrekking tot’ omdat de Bijbel ons leert dat er maar één Evangelie is en dat is het Evangelie van het Koninkrijk van God.

Fil.1:7                  “Zó van u allen te denken spreekt voor mij dan ook vanzelf, omdat ik u op het hart draag, daar gij allen, zowel bij mijn gevangenschap als bij mijn verdediging en bevestiging van het evangelie, deelgenoten zijt van de mij verleende genade”.

Han.20:24           “Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen”.

In Handelingen 20 vers 24 noemt Paulus het ‘evangelie der genade’ als een speciale bediening die hij van de Heer ontvangen heeft. Daarna (zie het volgende vers) refereert Paulus naar de prediking [evangelie] van het Koninkrijk die vervolgens door zijn metgezellen verkondigd worden.

Hand.20:25           En nu, zie, ik weet, dat gij allen, onder wie ik rondgereisd heb met de prediking van het Koninkrijk, mijn aangezicht niet meer zien zult

Het evangelie der genade is dus een deelboodschap van evangelisten die een bediening hebben in de frontlinie van Gods leger. Zij gaan voorop (de wereld in) om de ongelovigen te bereiken met de prediking van het ‘evangelie der genade’. Daarna is het de verantwoordelijkheid van de gemeente die hen hebben uitgestuurd om de pas bekeerden te onderwijzen in ‘het Evangelie van het Koninkrijk’.

Met andere woorden, ‘Het evangelie der genade’ maakt deel uit of is een onderdeel van ‘Het Evangelie van het Koninkrijk Gods’. Het evangelie der genade is dus niet het volledige evangelie. Dit is jammer, want vele gelovigen die Jeshua als hun verlosser hebben aangenomen denken dat zij er zijn. Gered ja, maar het Koninkrijk van God ingaan? Daar is nog weinig of niets over gezegd. Een gemiste kans, dat deel van het leven in gerechtigheid dat God aan Zijn kinderen wil geven.

Het is daarom van belang om de volledige boodschap van het Evangelie van het Koninkrijk te horen en te ervaren. De volle waarheid maakt je echt vrij. Het ‘evangelie van genade’ noem ik dan ook voor het gemak de eerste fase.

De eerste fase

We hebben gezien dat de loopbaan van Paulus een speciale bediening was, namelijk het pionieren in de frontlinie van het leger van God. Soms met gevaar voor eigen leven en regelmatig gevangen genomen. In zijn boodschap kwam hij dan ook niet verder dan met de verkondiging van Jeshua (verlossing) en genade. Het overige van de volledige boodschap liet hij over aan zijn mede apostelen. (Hand.20:25)

Wat er in deze eerste fase van het Goede Nieuws gebeurde weten we allemaal. Een gelovige in Jeshua zei eens tegen mij, nadat hij het evangelie van genade in 10 minuten aan mij verteld had: ‘je hoeft alleen maar ‘ja’ tegen Jezus te zeggen en je bent behouden”. Dat heb ik dus gedaan, één woord bestaande uit twee letters (met mijn hart) een uitgesproken ‘JA’, met weinig woorden maar de impact was enorm. Wat er toen gebeurde is ons allen bekend. Jeshua legt deze gebeurtenis als volgt uit.

Joh.3:3                “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien”.

Door Jeshua te accepteren als mijn persoonlijke Verlosser en Heiland was ik opnieuw geboren, een ervaring die ik iedereen kan aanbevelen. Zeg maar ‘JA’ tegen Jezus en laat Hem in je hart komen. In mijn nieuwe leven dat ik van God ontving was ik in staat om Gods Koninkrijk te zien, te zoeken, te vinden en op een dag ook daadwerkelijk in te gaan.

­Er wordt wel eens gezegd ‘genade alleen’ of ‘het is alleen maar genade’. Zonder meer is genade het antwoord dat God geeft op ons geloof in Jeshua. Door Gods genade zijn we gered en behouden. Maar leerstellingen die zeggen dat ‘genade alleen’ genoeg is, kan ik in de Bijbel niet terug vinden. Het advies van Jeshua gaat dan ook, net als het Evangelie van het Koninkrijk verder dan de boodschap van genade alleen.

 De tweede fase

Eenmaal tot geloof gekomen en gerechtvaardigd door Gods genade volgt de volgende fase:

Joh.3:5                “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan”.

Met klem (voorwaar) zegt Jeshua hier dat er als het ware een tweede geboorte moet plaats vinden. Ook deze geboorte zal een verandering in je leven teweeg brengen. Ook deze geboorte zal voorafgaand van een keuze, ‘JA’ Heer ik wil U volgen in water (=Woord) en geest. Het verschil is echter dat men geen genade ontvangt (die heb je al), maar dat je het Koninkrijk van God gaat ervaren en binnengaat. En dat komt overeen met het Evangelie van het Koninkrijk.

Opmerking: geboren worden uit water is niet de doop in water. Uit water kan je niet opnieuw geboren worden. In de vorige lessen over het Woord (het Bijbelse Water) hebben we kunnen opmerken dat er een tweede stap (keuze) nodig is om te leven volgens Gods Tora (Zijn Woord). We hebben ook gelezen dat God hiervoor een (ver)nieuw(d) verbond heeft ingesteld dat door Zijn Geest wordt bewerkstelligd.

Jer.31:31-34       “Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer over hen ben, luidt het woord des HEREN. Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn Tora [Levend Water] in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de HERE: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken”.

Vele gelovigen komen niet toe aan de volgende (tweede) fase. Aan de ene kant wordt het hun niet geleerd aan de andere kant wil men het ook niet en blijven net als het voormalige volk van God dat God uit de macht van de Farao gered heeft, rond dwalen in de eerste fase, een leven uit genade. Volledig afhankelijk van wonderen en teken. Terwijl het beloofde land (het Koninkrijk van God) veel meer te bieden heeft. Daar zijn wonderen en tekenen niet meer nodig, want dan leef je niet in de genade- maar in de zegen van God en die is daar overvloedig aanwezig. Het leven in de zegen is van een veel hoger niveau dan het leven uit genade. (In de volgende twee lessen zullen we hier verder op ingaan.)

Na de eerste fase

Rom.4:16            “Daarom is het (alles) uit geloof, opdat het zou zijn naar genade, en dus de belofte zou gelden voor al het nageslacht, niet alleen voor wie uit de wet, maar ook voor wie uit het geloof van Abraham zijn, die de vader van ons allen is”.

Niet genade alleen, maar geloof heeft je behouden, in overeenstemming met de belofte, in het verbond dat Abraham met God is overeengekomen. Ook over dit verbond zullen we in de volgende twee lessen dieper op ingaan. Je zult dan gaan zien dat je door je wedergeboorte deel uitmaakt van hetzelfde verbond van Abraham. En dat je aanspraak kan maken op de belofte welke beschreven is in dat verbond. Want dat verbond is een  eeuwig en altoos durend verbond, vandaag nog zeer actueel.

Nu is het van belang dat je weet wie je bent nadat je de eerste fase van wedergeboorte hebt ervaren. Dat je net als Abraham weet wat de belofte is die God aan hem gegeven heeft. En dat je daarna voor de keus staat om de tweede fase van je geloof en levenswandel in te gaan. Een levenswandel in gerechtigheid zoals we die in les drie hebben behandeld. Dit staat ook in een verbond met God opgeschreven. Om deze weg in te slaan moet je verdergaan en de fase van genade achter je laten.

Voorbij het Kruis.

Jeshua is van het kruis gehaald, begraven en op de derde dag opgestaan. Hij leeft, halleluja! Voor een wedergeboren persoon is het kruis verleden tijd. Zijn zonden zijn met het kruis vergaan, het is er niet meer. Het wordt dus hoog tijd om van het kruis weg te gaan en te leven in de opstandingkracht van onze Heer Jeshua.

Naar mijn inziens worden gelovigen te vaak en te veel herinnerd aan het kruis. Daar waar hun oude leven weggedaan is. Na 10, 20 jaar en misschien wel langer blijven zij om het kruis dwalen alsof zij niet weten dat er ook een opstandingleven is, een levensstijl volgens Gods Gerechtigheid [de Tora]. (Misschien weten zij dat in werkelijkheid ook niet, omdat het hun nooit verteld is.) Het leven volgens deze gerechtigheid is nodig om in het Koninkrijk van God te kunnen leven.

Het kruis betekent ‘dood’, maar het opstandingleven in Hem is leven in overvloed, gezondheid, bescherming, vrede, liefde, enz. De beloften van God zijn vele malen groter dan we denken of beseffen. We lezen erover in Zijn Woord, maar we ervaren het niet altijd. Dit komt omdat we elke keer weer terugkeren naar het kruis en niet ingaan in Zijn Gerechtigheid, de belofte van leven en overvloed.

In de Bijbel wordt melding gemaakt van een volk, die op deze wijze nooit het Koninkrijk van God (het beloofde land) is binnengegaan.

Ook zij werden steeds herinnerd aan het kruis, het hout [de deurposten is het beeld van het kruis] waarop het bloed van het geslachte lam aangebracht moest worden, in de avond voor de grote uittocht. Dit hout bevond zich nog steeds in Egypte. Hun gedachte was bij dat hout [hun wonen en leven] in Egypte. Maar God had hen een belofte gegeven dat in Zijn verbond vastgelegd was. Helaas zijn zij daar niet op ingegaan en hebben vervolgens het beloofde land nooit gezien. Zij begrepen niet wat hun status was om vrijgekocht te zijn en verlost te zijn van Egypte (het beeld van de zondige wereld).

Het is duidelijk dat het huidige volk van God, de in de Messias gelovende Joden en de niet-Joden gelovigen, een reis voor de boeg hebben. God heeft daar alle instructies voor gegeven. Deze liggen klaar om opgevolgd en toegepast te worden. Paulus noemt deze reis een wedloop omdat er haast bij geboden is. En vandaag anno 2008 is deze haast nog groter en belangrijker vanwege de beschikbare tijd die nog rest.

Heb.12:1             “Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt”.

Fil.2:16                “Het woord des levens [de Tora] vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos (mijn wedloop) gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb”.

Voordat je die wedloop gaat lopen en daadwerkelijk een keuze gaat maken om Gods gerechtigheid in je leven toe te gaan passen (om de tweede fase in te gaan om het Koninkrijk van God in te gaan) willen we nog een moment stilstaan bij je huidige status en om daarna niet meer achterom naar het kruis te kijken.

Luc.9:62             “Jezus zeide [tot hem]: Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods”.

Het is dus van belang te weten wie je (nu) bent in Christus om vervolgens niet meer naar het verleden te kijken. En vooral niet naar het kruis. Een wedergeboren persoon is een nieuwe schepping en geen zondaar meer, dat zijn/haar doel niet missen zal. Je doel in Christus is om dit (nieuwe) doel te raken.

De verlosten

Jes.53:6              “Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen”.

Jes.53:10            “Maar het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben”

Jesjoea was ons offer!

  • Hij was onze zonde offer.
  • Hij stierf voor ons voor eens en altijd.
  • Hij heeft alles volbracht. Ten behoeve van onze verlossing en bevrijding.

Wie terug gaat naar het kruis maakt de kruisiging van Christus tot een bespotting, omdat zij Hem opnieuw kruisigen. Een wedergeborene gelovige kan dus niet terug naar het Kruis. Er blijft maar één mogelijkheid over en dat is verder trekken naar de volgende geboortefase.

Heb.6:4-6           “Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de heilige Geest, en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken”.

Wat als?

1Joh.2:1              “Mijn kinderkens [Gelovigen]], dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld”.

Wat als het mis gaat, en een gelovige toch (per ongeluk) zondigt. Dan is Jeshua in staat om onze zonde weg te bidden. Let op: ook Hij gaat niet terug naar het kruis. Daarom is het noodzaak om zo spoedig mogelijk naar de tweede geboortefase te gaan en te leven en te wandelen onder Zijn gerechtigheid.

De rechtvaardigen

Rom.5:1-2          “Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen [in het geloof] tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods”.

Rom.8:1              “Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn”.

Door het (blijvend) geloof in Hem zegt God dat wij gerechtvaardigd zijn. Zolang dit geloof in ons is, zal de genade van God ook over ons zijn.

De vrijgekochte

1Pet.1:18-19       “…wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam”.

We leven niet meer onder het juk van de tegenstander. Jeshua heeft ons gekocht en betaald. We zijn nu van Hem.

De geredde

Tit.3:5                 “…heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de heilige Geest”.

Zijn naam is Jeshua, hetgeen betekend ‘Redder’ of ‘Verlosser’.

De verzoenden (met God)

Rom.5:10-11      “Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft; en dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Here Jezus [Christus], door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben”.

Wij zijn niet meer alleen. God is met ons.

De status van een rechtvaardige

Een rechtvaardige is vaak meer dan hij of zij denkt.

Rom.5:19            “Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden”.

2Kor.5:21            “Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem”.

Alleen God kan iemand rechtvaardig verklaren. Met andere woorden, God zal nooit iemand als rechtvaardige verklaren tenzij het werkelijk zo is. Jeshua is De Rechtvaardige en als wij in Christus zijn, zijn wij ook rechtvaardigt.

God verklaart ons rechtvaardig. Dit is onze identiteit in Christus. Wij zijn niet langer zondaren meer. We zijn rechtvaardige mensen. Deze identiteit, als gerechtvaardig is een genadegave van onze Vader. Hij heeft ons totaal nieuw gemaakt. We behoren tot een nieuwe constitutie met een nieuwe grondwet. Of anders gezegd: Het Koninkrijk van God waarin Zijn Gerechtigheid (Tora) de levensstijl van het volk is.

Col.2:10              “en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht”.

Col.2:11-12         “In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus, daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt”.

Paulus leert ons niet dat wij in Christus gerechtvaardig zullen worden. We zijn rechtvaardig. Wij zijn compleet (volheid) in Hem, dat is nu! Het maakt niet uit wat je voelt, denkt of ervaart. Als je een gelovige bent dan ben je volmaakt in Christus. Hij is nu jouw wijsheid, jouw gerechtigheid, jouw heiliging (apart gezet voor God). God de vader ziet Zijn Zoon in jou.

In de volgende geboortefase zul je deze eigenschappen meer en meer ervaren, het zal deel gaan uitmaken van je levenswandel. Dat is de reden waarom we hierin onderwezen moeten worden. Maar dat maakt geen verschil met het feit dat je geen zondaar meer bent. Paulus zegt, ‘Je bent niet meer in Adam, je bent nu in Christus’. In Hem is geheel geen zonde. Wat waar is in Hem is (nu) ook waar in jou.

Een gelovige is niet een persoon alleen wiens zonde vergeven is, die de Heilige Geest ontvangt, die naar de Hemel gaat, en een nieuwe schepping is. Een gelovige is iemand geworden die hij/zij daarvoor niet was. De identiteit van een gelovige is een heilige, een kind van God.

Het werk van Jeshua was compleet en volmaakt. AMEN

En wat nu?

Heb.4:9-10         “Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne. Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val kome door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen”.

Wat betekent dit in de praktijk? Dit betekent niet dat een ongelovige door wedergeboorte en vervolgens gerechtvaardigd nu eindelijk kan gaan uitrusten en geen verplichtingen meer heeft. Het betekent ook niet dat je bent “vrijgekocht van de wet” en geen verantwoordelijkheden meer hebt. Wie een bakker is geworden zit ook niet de hele dag Nitendo te spelen. Een bakker bakt brood, Een schilder schildert, zo doet een rechtvaardige gerechtigheid. Laten we er ernst mee maken om Gods Gerechtigheid te doen.

De Amlpified Bijbel zegt het zo:

“Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn Gerechtigheid en doe de dingen van God op de wijze zoals God het doet”. (Mat.6:33)

Reageer

*