Van het kruis naar het koninkrijk

Het Woord verkondigd door Jezus

Van het Kruis naar het Koninkrijk.

Hebr.10:16         “want nadat Hij gezegd had: Dit is het verbond, waarmede Ik Mij aan hen verbinden zal na die dagen, zegt de Here: Ik zal mijn wetten [Tora] in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven, en hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken.”

In de vorige les hebben we gezien dat een gerechtvaardige (door geloof en genade verkregen) een levensstijl leeft in overeenstemming met de Tora. Deze levensstijl noemen we wandelen in Zijn gerechtigheid. God heeft Zijn plan met de mensheid geopenbaard door aan Mozes Zijn instructieboek de Tora te geven.

In deze laatste dagen zien we de profetie van Maleachi 4 vers 4 wereldwijd in vervulling gaan. “Gedenk [doe] de Tora van Mozes.” Ook de Heilige Geest getuigt van deze profetie. “In die dagen, zegt de Here: Ik zal mijn Tora in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven.” God is bezig zijn verbondsvolk voor te bereiden voor de tweede komst van Jezus.

Na tweeduizend jaar traditie en religie is het voor velen nog steeds moeilijk te begrijpen dat de weg naar het Koninkrijk een weg is van een levenswandel of levensstijl volgens Zijn gerechtigheid overeenkomstig de Tora. God’s instructie/onderwijs voor hoe te leven in Zijn koninkrijk. In Hebreeën 10 vers 7 zegt Jezus:

“Zie, hier ben Ik – in de boekrol [Tora] staat van Mij geschreven – om uw wil [Gerechtigheid], o God, te doen.” David zei al dat Hij komen zou om de wil [Tora] van God te doen.

Ps.40:8-9            “Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de boekrol is over mij geschreven; ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw Tora is in mijn binnenste. Ik verkondig de blijde mare van uw gerechtigheid.

In deze les gaan we ontdekken dat het onderwijs van Jezus aan Zijn discipelen (gerechtvaardige gelovigen) een van Zijn belangrijkste bezigheden was. Voordat we dit gaan onderzoeken, gaan we eerst zien waarom het belangrijk is om Zijn Naam juist te leren kennen en uit te spreken.

4.1     Het belang van Zijn Naam

Dat de betekenis van een naam die in de Bijbel wordt genoemd van waarde is lezen we in 1 Samuel 25:25. Daar staat: “Zoals iemand heet, zo is hij!“. God heeft in Zijn heilsplan niets aan het toeval overgelaten en dat geldt ook voor de keuze van de namen. De geboortenaam geeft de persoon aan en is een deel hiervan.

Jeshua de naam boven alle naam

De naam Jeshua is door God zelf gegeven.

Mat.1:21             “Zij zal een Zoon baren en gij zult Hem de naam Jeshua [spreek: Jesjoea] geven want Hij is het die Zijn volk zal redden van hun zonden”.

De diepere betekenis van de Hebreeuwse naam Jeshua is namelijk “Redder, Verlosser”. Hierbij ligt de klemtoon op de u. Maar als men de klemtoon plaatst op de a, dan wordt het Yeshua, wat redding, verlossing betekend. Interessant is bovendien de woordspeling in de bovengenoemde tekst: “Zij zal een Zoon baren en gij zult Hem de naam Redder geven, want Hij is het, die Zijn volk zal redden van hun zonden.”

In het Grieks betekent Jezus geen Redder of Verlosser. Redder is n.l. in het Grieks “Sotiras” en Verlosser is “Litrotis”. Helaas probeerden de Bijbelvertalers niet eens om de oorspronkelijke Hebreeuwse uitspraak van de “naam boven alle naam” enigszins te benaderen maar gaven zij, consequent de vergriekste vorm daarvan nl. Iesous, die weer op verschillende manieren, afhankelijk van de denominatie en de taal, geschreven en uitgesproken wordt. In Nederlands is dat Jezus.

Een Jood leeft in zijn naam en leeft er in voort. Hij sterft gerust in de zekerheid, dat zijn naam voort zal leven in zijn nageslacht of tenminste in een duurzaam graf-monument. De grootste ramp die iemand kan treffen, is, dat zijn naam wordt uitgeroeid, dat hij geen nageslacht heeft. Dat verklaart ook, waarom de zorg voor het nageslacht zo een centrale plaats inneemt in de Bijbel.

Sp.22:1               “Een goede naam is verkieslijker dan veel rijkdom”.

Ook het boek Prediker haakt hierop in.

Pr.7:1                  “Een goede naam is beter dan goede olie”

De tegenstander heeft het voor elkaar gekregen dat Zijn naam niet meer wordt uitgesproken onder de Westerse gelovigen. Het gebruik van Griekse namen is het grootste struikelblok bij de poging van christenen om Joden met het Evangelie te bereiken. Wil men de kloof tussen Jodendom (al dan niet Messiasbelijdend) en christendom overbruggen, dan zou men toch ook binnen de kerken/gemeenten op zijn minst op de hoogte moeten zijn van de oorspronkelijke Hebreeuwse namen. Jeshua was een Jood die dè Naam boven alle naam droeg.

4.2     Jeshua verwijst constant naar de Tora 

Mat.1:13:15        “Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om Zich door hem te laten dopen. Maar deze trachtte Hem daarvan terug te houden en zeide: Ik heb nodig door U gedoopt te worden en komt Gij tot mij? Jezus echter antwoordde en zeide tot hem: Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij Hem geworden”.

Yeshua  kondigt vlak voor Zijn bediening de reden van Zijn komst naar de aarde aan en wijst op de gezamenlijke invulling daarvan. Met ‘ons’ verwijst Hij naar alle gelovigen, de gerechtvaardigde die de gerechtigheid [Tora] van God willen naleven.

Luk.24:25-27     “En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben! Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En Hij begon bij Mozes [Tora] en bij al de profeten [Nebiim] en legde hun uit, wat in al de Schriften [Chetoebim] op Hem betrekking had”.

Aan het einde van Zijn bediening, vlak voordat Hij naar de Vader terug ging, zien we de liefde die gerechtigheid voortbrengt. Ook voor hen die het nog steeds niet begrijpen, verwijst Yeshua naar de Tenach (dat is de Tora, de Profeten en de Schriften) voor ons bekend is als het O.T.

Als Jeshua aan het begin en aan het einde van Zijn eerste bediening de gelovigen op de Tora wijst dan zal dat op z’n minst midden in Zijn bediening duidelijk(er) naar voren moeten komen.

 • Hij zal op z’n minst een correcte uitleg van Gerechtigheid/Tora moeten geven en niet een vervangingsleer die de Tora vervangt.
 • Hij zal Zijn volgelingen dezelfde instructies moeten geven in overeenstemming met Zijn eigen levenswandel en toepassing van Gerechtigheid en de Tora.
 • Jeshua zal de leer over Hemzelf als de verlosser en redder van de wereld moeten bevestigen met alle profetieën uit het O.T. die over de Messias zijn uitgesproken.

Het onderwijs staat centraal

In het evangelie door Matteus, hoofdstuk 5 t/m 7, staat het onderwijs van Yeshua aan Zijn volgelingen [discipelen] centraal. Hij begint met het vaststellen van een statement (Mat. 5:17), dat Hij niet gekomen is om de Tora en de boeken van de profeten te vernietigen (als afgedaan te beschouwen). In tegendeel Hij is het Levende Woord en leert hoe de Tora in praktijk gebracht moet worden.

Missie en doel

Mat.5:1               “Toen Hij nu de scharen zag, ging Hij de berg op en nadat Hij Zich had nedergezet, kwamen zijn discipelen tot Hem. En Hij opende zijn mond en leerde hen”.

In de bediening van Jeshua neemt het onderwijs een belangrijke plaats in. Voor Zijn volgelingen die naar Hem toegaan en bereid zijn om naar Hem te luisteren, worden de waarheden en de juiste leer van de Tora uitgelegd. Van vers 3 tot en met 12 somt de Heer een aantal onderwerpen op betreffende onze zoektocht naar Zijn Koninkrijk en Zijn Gerechtigheid. Dit is wat genoemd wordt de Bergrede en vaak ten onrechte als apart stukje onderwijs gezien dat bestemd is voor ongelovigen. In de twee vorige lessen hebben we gezien dat de Tora gegeven is aan de gerechtvaardige. De Bergrede verwijst dan ook naar de levenswandel van een rechtvaardige.

Bedenk dat Mozes op dezelfde wijze op een berg de Tora van God ontving om aan het verloste en geredde volk van God [=Jeshuá met de klemtoon op de a] te leren hoe zij moesten leven om het beloofde land [Het Koninkrijk] in te kunnen gaan. Er is een duidelijk parallel met het onderwijs van Jeshua. In het Nieuwe Testament komen meer dan 185 verwijzingen naar de Tora voor.

In vers 13 tot en met 16 wordt de doelstelling weergegeven van Jeshua onderwijs, wat er uiteindelijk van Zijn volgelingen verwacht mag worden. En dat de wereld (de ongelovigen) de goede werken van Zijn volgelingen (de gelovigen) gaan zien. Dit kan alleen wanneer de rechtvaardigen ook in gerechtigheid gaan leven, dat hèt licht in de wereld gaat schijnen en het zout z’n kracht niet verliest.

Het onderwerp

Mat.5:17             “Meent niet, dat Ik gekomen ben om de Tora of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden [vernietigen], maar om te vervullen”.

Over het woordje ‘vervullen’ wordt wel eens gezegd: “Jezus heeft voor mij de wet vervult, nu hoef ik niet langer meer volgens de Tora te leven”. Is dat zo? We hebben al gelezen dat Jeshua in Mat.1:15 het heeft over òns, dat is meervoud. Samen Zijn gerechtigheid vervullen.

Rom.8:4              “Opdat de eis der wet [Tora] vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest”.

Paulus leert ons hier dat wij net als Yeshua geroepen zijn om de wet [de Tora] te vervullen. Paulus leert ons ook op welke wijze wij deze status kunnen bereiken. Herinner je onze missie statement (les1).

Rom13:8             “Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet [Tora] vervuld”

Het volgen van de Tora is een levenswandel toepassen in Gerechtigheid en dat heeft alles te maken met ‘elkaar lief hebben’. Het doel van Jeshua’s onderwijs was om een juiste interpretatie van de Tora weer te geven. Net als vandaag waren er in die tijd vele misinterpretaties door vele leraren die de Tora niet in hun eigen leven toepaste en daardoor verkeerde uitleggingen gaven.

Een verkeerde uitleg van de Tora leidt tot een verkeerd resultaat waardoor het doel niet geraakt wordt. Heb je soms ook het gevoel dat je heen en weer geslingerd wordt door verschillende Bijbeluitleggers? De reden waarom er zoveel verschillende (en foute) interpretaties uit het N.T. geleerd wordt is omdat men de Tora niet kent of zelfs niet eens leest.

Over Mat.5:17 zegt de King James het volgende:

“Thinknot that I am come to destroy the Tora, or the  prophets: I am not come to destroy, but to fulfil.”

Er is maar één manier of wijze om het Woord van God, de Tora te vernietigen en dat is door de Tora verkeerd aan te leren of om deze onjuist te onderwijzen, waardoor het zijn doel mist. (zie les 3 voor de betekenis van de Tora). Vele leraren van die tijd (zowel Farizeeën als Sadduceeën) waren daar namelijk debet aan. De vertaling uit het Grieks met het woordje ‘fulfill’ (EN) of ‘vervullen’ (NL) kan ook vertaald worden met fully preach, perfect. Met andere woorden, Jeshua is gekomen om de Tora, de Profeten en de Geschriften correct te interpreteren en uit te leggen.

4.3     Eeuwige verklaring

Mat.5:18             “Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de Tora, eer alles zal zijn geschied”.

Jeshua verklaart hier het fundamentele en eeuwig bestaan van de Tora. Hij stelt vast dat de Tora in eeuwigheid niet zal verdwijnen, immers nergens in de Bijbel lezen we dat de hemel of de aarde zal vergaan. Ook zal de Tora in zijn volledigheid worden vervuld. Nog niet alle profetieën uit de Tenach zijn vervuld.

Zelfs de jota, afkomstig van de kleinste Hebreeuwse letter de jot zal niet vergaan. Zij hebben allen een betekenis. Helaas komen zij net als de tittels niet in onze westerse Bijbels voor.

Waarschuwing voor Bijbelleraren

Mat.5:19             “Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen”.

Daarom spreekt Jeshua Zijn ongenoegen uit over de leraren die verkeert en onjuist (geboden ontbindt) de gelovigen leert. Over welke geboden heeft Yeshua het? Hij spreekt over alle geboden (instructies), de héle Tora. Als deze leraren in Zijn Koninkrijk komen, zullen zij kleiner zijn dan de gelovigen aan wie ze onderwijs gaven.

Er is een soort beloningsysteem. Daarom zijn er maar weinig leraren. Een goede Bijbelleraar doet en leert hetgeen Jeshua leert. De Tora kent 613 geboden (instructies) om te leren hoe in gerechtigheid te wandelen en te leven.

Wie een klein gebod overschrijdt is in staat om een groot gebod te overschrijden. Het leven volgens Gods gerechtigheid is een kwestie van het hart. Zo kan haat in het hart uitgroeien tot moord. Voordat er een moord gepleegd wordt, gaat er een lang proces van het hart vooraf. Daarom vroeg God aan Kaïn ‘Waarom ben je boos’.

Het doen van de Tora geeft géén verlossing of redding, het is een levensstijl juist voor de verloste en geredde gelovigen. God gaf de Tora dan ook niet aan het volk toen zij nog in Egypte waren, maar toen zij verlost van de Farao waren. 

De Tora gaat over liefde en gerechtigheid.

Mat.5:20             “Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der Schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan”.

Rom.10:1-4        “Broeders, de begeerte mijns harten en mijn gebed over hun behoud gaan tot God uit. Want ik getuig van hen, dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder verstand. Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen.

Want Christus is het einde der wet [Tora], tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft”.

Velen zijn en worden misleid door verkeerde uitlegging van het Woord van God. Er is geleerd dat Jeshua het einde van de Tora is en dat daardoor het volgen van de Tora niet meer hoeft omdat Jeshua er een eind aan zou hebben gemaakt. Dit is nu zo’n misinterpretatie die de Tora vernietigd heeft voor vele goedgelovige die net als de Schriftgeleerden uit Matteus 5, onbekend zijn met Gods gerechtigheid en die trachten gerechtigheid te verkrijgen door goede werken te doen. Eens hebben zij hun leven aan God gegeven en komen helaas niet verder. Net als het volk na de exodus in de woestijn, blijven ze maar ronddolen om het kruis. Het kruis betekent dood. Opstanding en wandelen in gerechtigheid betekent leven.

Het Griekse woord ‘telos’ dat hier met ‘einde’ is vertaald is niet correct. Telos betekent namelijk ‘einddoel’ of ‘voorbestemd om het doel te behalen’. Als een treinconducteur zegt dat ‘dit het einde is van de rit’, dan betekent dit, dat men moet uitstappen om de reis te vervolgen. (De trein gaat ook gewoon verder.) De juiste vertaling is: De Messias (Christus) is het doel van de Tora.

Het doel van God met de Tora is te wijzen naar de Messias.

Mat.5:21 – Mat.7:27

Waarom een juiste interpretatie van de Tora zo belangrijk is leert Jeshua in Matteus 5 vers 21 tot Matteus 7 vers 27 aan Zijn discipelen. Dit kunnen we zien doordat Hij elke keer de volgende woorden herhaald.

“Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is…”.

“Maar Ik zeg u…”.

Merk op dat Jeshua hier niet zegt; ‘er staat geschreven…’, met andere woorden het gaat hier om de interpretatie of uitlegging van de Tora, het Woord van God. In wezen zegt Jeshua: ‘je hebt de volgende uitlegging van de Tora gehoord en dat is een foute interpretatie. Ik zal je de juiste interpretatie (uitlegging) van de Tora geven’.

We zien dat Jeshua de Tora niet als afgedaan beschouwd, maar juist de waarde en belangrijkheid ervan overtuigt door de juiste Interpretatie ervan te leren.

Autoriteit komt van de Tora

Mat.7:28-29        “En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen versteld stonden over zijn leer, want Hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun Schriftgeleerden”.

Discipelen maken en leren

Mat.8:19-20        “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld”.

We hebben gezien dat Jeshua de juiste interpretatie van de Tora geleerd heeft aan Zijn discipelen. Het volgen en toepassen van de Tora heeft betrekking op het hart van de gelovige en het heeft alles te maken met liefde. Hiermee wordt bereikt dat de gelovige leert om in gerechtigheid te wandelen welke Gods levensstijl is in Zijn Koninkrijk. Nu zegt Jeshua dat Zijn leerlingen hetzelfde moet doen, maar dan voor alle volken. De Tora is voor alle volken en niet alleen voor de Joden. Het is de opdracht is om discipelen te maken op dezelfde wijze zoals Jeshua dat deed. Daarom zegt Hij ‘en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb.’ Onze taak is om de gerechtvaardige gelovige te leren om te wandelen in liefde en gerechtigheid.

Bedenk wat David zei, een man naar Gods hart.

Ps.119:41-48      “opdat ik uw Tora bestendig onderhoude, voor altoos en immer. Dan zal ik wandelen op ruime baan, want ik zoek uw bevelen. Ook zal ik voor koningen over uw getuigenissen spreken zonder mij te schamen.
Ik toch verlustig mij in uw geboden, die ik liefheb;
daarom hef ik mijn handen op naar uw geboden die ik liefheb, en overdenk ik uw inzettingen”.

Rom.2:13         “want niet de hoorders der wet [Tora] zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet [Tora] zullen gerechtvaardigd worden”.

4.4     Extra

Het belang om de Bijbelse namen correct uitspreken/schrijven.

Een typisch Bijbels verschijnsel, dat er bij de naamgeving een uitspraak over de betekenis daarvan wordt gedaan zien we al bij de eerste mens op aarde; Adam en Eva. Maar ook uit de vele voorbeelden van de aartsvaders van Israel leren we dit gegeven.

Gen.29:32-35     “En Lea werd zwanger, baarde een zoon, en gaf hem de naam ]bvar R’uven [zie: een zoon!], want, zo zeide zij, voorwaar, de Eeuwige heeft mijn ellende aangezien; voorwaar nu zal mijn man mij liefhebben. En zij werd wederom zwanger, baarde een zoon, en zeide: Voorwaar, de Eeuwige heeft gehoord, dat ik niet bemind ben, en heeft mij ook deze geschonken; en zij gaf hem de naam ]vim> Shim’on [de verhoorde]. Wederom werd zij zwanger, baarde een zoon, en zeide: Nu zal mijn man zich ditmaal aan mij hechten, omdat ik hem drie zonen gebaard heb; daarom gaf ze hem de naam yvl Levi [de zich aansluitende]. En zij werd wederom zwanger, baarde een zoon, en zeide: Nu zal ik de Eeuwige loven; daarom gaf zij hem de naam hdvhy Y’huda [hij die de Eeuwige looft]. Toen hield zij op met baren.” (ty>arb B’reshit

Gen.30:6-8         “Toen zeide Rachel: “God heeft mij recht verschaft, ook heeft Hij mij verhoord en mij een zoon gegeven”; daarom gaf zij hem de naam Dan [rechter]. Wederom werd Bil’ha, de slavin van Rachel, zwanger en baarde Ya’aqov een tweede zoon. Toen zeide Rachel: Op bovenmenselijke wijze heb ik met mijn zuster geworsteld, ook heb ik overmocht; en zij gaf hem de naam Naf’tali [ = conflict].”

Gen.30:10-13     “En Zil’pa, de slavin van Lea baarde Ya’aqov een zoon. Toen zeide Lea: Het geluk is gekomen, en zij gaf hem de naam Gad [trots, groot]. En Zil’pa, de slavin van Lea, baarde Ya’aqov een tweede zoon. Toen zeide Lea: Ik gelukkige! Voorzeker zullen de jongedochters mij gelukkig prijzen; en zij gaf hem de naam Asher [gelukzaligheid]. En God hoorde naar Lea, zij werd zwanger en baarde Ya’aqov een vijfde zoon. Toen zeide Lea: God heeft mij mijn loon gegeven, omdat ik mijn slavin aan mijn man gegeven heb; en zij gaf hem de naam Yisas’char [G’d geeft loon]. Wederom werd Lea zwanger en baarde Ya’aqov een zesde zoon. Toen zeide Lea: G’d heeft mij een schoon geschenk gegeven; ditmaal zal mijn man bij mij wonen, omdat ik hem zes zonen gebaard heb; en zij gaf hem de naam ]vlbz Z’vulon [de vorstelijke].”

Gen.30:17-20     “Toen gedacht G’d Rachel, en God verhoorde haar; Hij opende haar schoot, en zij werd zwanger en baarde een zoon. Toen zeide zij: G’d heeft mijn smart weggenomen; en zij gaf hem de naam [cvy Yosef [de Eeuwige heeft toegevoegd], zeggende: Moge de Eeuwige mij er nog een andere zoon bijvoegen.”

Gen.30:22-24     “En voordat er een jaar van hongersnood kwam, werden Yosef twee zonen geboren, die Ash’nat, de dochter van Potifera, de priester van On, hem baarde. Yosef gaf aan de eerstgeborene de naam h>nm M’nashe [Hij die doet vergeten], want zeide hij: God heeft mij al mijn moeite doen vergeten, en ook het gehele huis mijns vaders.

Gen.35:17-18     “En terwijl zij die moeilijke bevalling had, zeide de vroedvrouw tot haar: Vrees niet, ook ditmaal hebt gij een zoon. En toen haar het leven ontvlood – want zij stierf – noemde zij hem Ben-Oni, maar zijn vader noemde hem Benjamin”.

Gen.41:50-52     “En aan de tweede gaf hij de naam ,yrpi Efrayim [de vruchtbare], want zeide hij: God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land mijner ellende” Aan de hand van deze opsomming wordt duidelijk dat elke Joodse naam een diepere betekenis heeft”.

Naam               Betekenis/toelichting

Ruben           –        zie de zoon.

Simeon         –        van het werkwoord voor horen, luisteren/luister naar Hem.

Levi                –        aankleven/we moeten aan Hem plakken.

Juda               –        van hoda, afgeleid van toda dat betekent; danken, prijzen.

Issaschar      –        hij heeft het loon bij zich.

Zebulon         –        hij woont onder ons.

Jozef               –        hij zal wegnemen, hij zal toevoegen.

Benjamin       –        jamin betekent, rechterhand/rechts staat voor het goede.

Dan                  –        gericht, rechter.

Nafthali         –        strijd, streven.

Gad                 –        gelukzaligheid

Aser                –        rijkdom, blijdschap.

Zet je deze namen achter elkaar dan krijg je: Zie de Zoon, hoor Hem, verkleef aan Hem en dank Hem, Hij brengt het loon, Hij woont onder ons en voegt toe, de Zoon van Zijn Rechterhand, de Rechter in de strijd die geluk en blijdschap brengt.

DE NAMEN DIE ISRAEL VORMEN

De eerste letters van de namen van de aartsvaders en -moeders vormen in het Hebreeuws het woord Israël. Ieders naam begint met een van de letters.

(Dit gaat alleen in het Hebreeuws op, de oorspronkelijke taal van de Bijbel.)

Ja’akov en Jitschak beginnen elk met een Joed,
Sara begint met een Shien,
Rachel en Riwka beginnen met een Reesh,
Awraham met een Alef en
Lea met een Lamed.

 • Samen zijn het zeven personen. Zeven is het getal van Gods verbond.
 • Er worden twaalf verschillende letters gebruikt. (Twaalf staat in de Schrift voor de stammen van Israël, die uit hen zijn voortgekomen.)
 • In het totaal zijn het 26 letters dit is de soms van de letters van de Naam van de EEUWIGE (J – H – W- H), die door Israël aan de wereld is geopenbaard.
  Joed (10) + Hé (5) + Wav (6) + Hé (5) = 26

One Response to “Het Woord verkondigd door Jezus”

Read below or add a comment...

 1. Hadassah says:

  Kon niet nalaten even te reageren.Het is goed om het belang te benadrukken dat we zonder Torah van YHVH niet op het goede spoor zitten en ons doel zullen missen…U schrijft het terecht dat Yeshua de Redder is,maar dat de Torah onlosmakelijk bij hoort…

  Zo ben ik het ook gaan zien,

  shalom, Hadassah

Reageer

*