Van het kruis naar het koninkrijk

Gods Gerechtigheid

Van het Kruis naar het Koninkrijk.

Ps.119:123    “Mijn ogen smachten naar uw heil, en naar het woord uwer gerechtigheid”. 

 Jes.42:21            “De HERE had er behagen in ter wille van zijn gerechtigheid een grote, heerlijke onderwijzing te geven”.

Gerechtvaardigd door het Geloof en verkregen genade  van God. Wandelen in gerechtigheid door Gods Woord (de Tora)als levensstijl toe te passen.Deel aan het Verbond en de Belofte. Ingaan in het Koninkrijk van God.

Dit geldt dus voor iedereen die Jezus in geloof als zijn persoonlijke verlosser en Heiland geaccepteerd heeft.

Rom.3:29,30       “Of is God alleen de God der Joden? Niet ook der heidenen? Zeker, ook der heidenen. Indien er namelijk één God is, die de besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en de onbesnedenen door het geloof”.

Misverstand

Een misverstand is dat vele gelovigen denken dat, nadat zij tot geloof gekomen zijn, zij Gods genade hebben ontvangen en gerechtvaardigd zijn (dit is juist). Vervolgens beweert men dan de Tenach (O.T.) voornamelijk de Tora die met ‘wet’ vertaald is, niet meer voor hen geldt. Zij beweren: “Ik sta niet meer onder de wet, omdat ik daarvan ben vrijgekocht” (dit is onjuist). Als er geen Koninklijke regering meer aanwezig zou zijn is er ook geen Koninkrijk. Wie niet aan de regering van God wil deel nemen kan ook niet in het Koninkrijk van God leven. Wie bijvoorbeeld naar Engeland op vakantie gaat, zal zich moeten houden een de Engelse wet, door links op de weg te gaan rijden. Wie dat (volhardend) niet doet wordt het land uitgezet.

Er zal eerst overeengekomen moeten worden dat rechtvaardigen gerechtigheid uitoefenen, net als elk ander beroepsuitoefenaar, functie of rol van een persoon. Een timmerman timmert, een metselaar metselt, een bakker bakt brood, een regeerder regeert en een gelovige gelooft. Eenmaal gerechtvaardigd dan oefen je gerechtigheid uit die van God komt. Het zoeken naar Zijn Gerechtigheid is dan ook het eerste wat je moet doen (Mat.6:33) om vervolgens in Zijn Koninkrijk te kunnen leven.

3.1     Zijn gerechtigheid

In de vorige les hebben we al gezien dat de psalmist de Tora met gerechtigheid associeert (Psalm 19:8-10). Zie ook de volgende teksten:

Jes.48:18            “Och, dat gij naar mijn geboden luisterdet; dan zou uw vrede zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven der zee”.

Spr.15:9              “De weg van de goddeloze is de HERE een gruwel, maar wie [de weg] gerechtigheid najaagt, heeft Hij lief”.

Mat.3:15             “Jezus echter antwoordde en zeide tot hem: Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij Hem geworden”.

Mat.5:6               “Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden”.

Het staat voor honderd procent vast dat het leven naar Gods gerechtigheid bestaat uit het luisteren, vervullen, dorst hebben, wandelen en najagen van Gods Woord de Tora. Een rechtvaardige doet de instructies die God in Zijn Tora gegeven heeft. De levenswandel van een rechtvaardige is simpel weg uit uitoefenen van Zijn gerechtigheid.

3.2     Tenach (O.T.)

De Tora van God verwijst naar de vijf boeken die Mozes van God op de berg Sinai ontvangen heeft. We spreken dan over de geschreven Tora. De Tora maakt deel uit van de Tanach, wat wij het Oude Testament noemen. In overeenstemming met de Hebreeuwse Bijbel vormen de eerste vijf boeken de Tora, die gevolgd worden door de profeten en de schriften.

Tora (Gods onderwijs, instructie)

 • Bereishith    (In het begin)               (Genesis)
 • Shemoth      (De namen)                    (Exodus)
 • Vayiqra        (En Hij riep)                   (Leviticus)
 • Bamidbar     (In de wildernis)          (Numeri)
 • Devarim       (De woorden)                (Deuteronomium)

Nevim (Profeten)

 • Yehoshua             (Jozua)
 • Shoftim                  (Richteren)
 • Shmuel                   (I &II Samuel)
 • Melakhim              (I & II Koningen)
 • Yeshayah               (Jesaja)
 • Yirmyah                 (Jeremia)
 • Yechezqel              (Ezechiel)
 • The Twelve            (treated as one book)
  • Hoshea       (Hosea)
  • Yoel             (Joel)
  • Amos
  • Ovadyah      (Obadja)
  • Yonah          (Jona)
  • Mikhah        (Micha)
  • Nachum       (Nahum)
  • Chavaqquq (Habakuk)
  • Tzefanyah   (Zefanja)
  • Chaggai       (Haggai)
  • Zekharyah   (Zacharia)
  • Malakhi        (Maleachi)

Chetoevim  (Geschriften)

 • Divrei Ha-Yamim (Kronieken)
 • Tehillim                    (Psalmen)
 • Iyov                           (Job)
 • Mishlei                      (Spreuken)
 • Ruth
 • Shir Ha-Shirim       (Hooglied)
 • Qoheleth                   (Prediker)
 • Eikhah                       (Klaagliederen)
 • Esther
 • Daniel
 • Ezra
 • Nechemyah             (Nehemia)

Talmoed 

Naast de geschreven Tora is er ook een gesproken of mondelinge Tora. Orthodoxe Joden menen dat de gesproken Tora ook door God aan Mozes is doorgegeven. Later is deze ook op papier gezet en draagt nu de naam Talmoed. In de Talmoed er is nog veel meer opgeschreven, zoals de Midrasj.

Een probleem met de mondelinge Tora is dat er menselijke leerstellingen zijn toegevoegd. Jezus zei meerdere malen: “je hebt zeker wel gehoord dat de oudsten dit en dat zei, maar Ik zeg u…” (zie Matteus 15). Met het onderwijs van onze Heer verwees Hij telkens naar de Tora, de profeten en de schriften. Zo ook houden wij ons aan de schriftelijke Tora.

3.3     Gods onderwijs = Gods gerechtigheid

Ondanks dat Paulus het Griekse woord Nomos gebruikte voor de vertaling van het Hebreeuwse woord Tora (en Nomos met ons woordje Wet), betekent Tora geen Wet. Paulus dacht in termen van Tora (Gods regering, gezag en autoriteit) en kon alleen Nomos gebruiken omdat die het dichts bij het Griekse woordje Tora kwam. Een ongelukkige vertaling omdat de betekenis van wet (voor vandaag) niet meer hetzelfde is als in de tijd van Paulus. Daarnaast betekent Tora geen wet maar instructie of onderwijs.

Tora komt van het woordje ‘Jara’ en heeft de betekenis van ‘het doel raken’ zoals een pijl op haar doel afgaat. We zouden het als volgt kunnen interpreteren.

De Tora van God is God’s onderwijs/instructie om het doel van God in je leven te raken. De weg naar dit doel is het wandelen in gerechtigheid.

Hata

Het tegengesteld (woord) van Tora is Hata. Hata betekent het doel missen. En wordt uitgelegd als zonde. Het woordje zonde, vaak gebruikt in predikingen als ‘zonder God’ of ‘buiten God om’ is hier juist toegepast. Zonde brengt je dan ook verder van God af en mist volledig het doel van Gods plan met je leven.

Je zou het ook andersom kunnen zeggen: wie buiten God’s gerechtigheid [Tora] leeft, leeft in de zonde. Johannes bevestigt dit en noemt het leven buiten de Tora, een leven in wetteloosheid. Wetteloosheid is hetzelfde als het afwijzen van Gods onderwijs. Inmiddels weten we dat daarmee de Tora wordt bedoeld.

1Joh.3:4              “Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid.”

Heb.9:28             “zo zal ook Christus, nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten”.

3.4     Functie van de Tora

Nu wij Gods gerechtigheid gevonden hebben, is het van belang te weten wat de betekenis of functie van de Tora is. Een ding is zeker, als de Tora God’s onderwijs is voor Zijn kinderen (volk), dan heeft Hij daar een bedoeling mee. En omdat God één is (niet veranderd) en nog steeds dezelfde is, gaan wij ervan uit dat Zijn Woord ook voor vandaag geldt. Dit geldt zowel voor de gelovige en in zekere zin ook voor de ongelovige (die de Tora niet kan doen).

Tora voor de ongelovige

Rom.7:7              “Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet [Tora] zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet [Tora]; immers, ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben”.

Luc.24:27           “En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had”.

Gal.3:24              “De wet [Tora] is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden”.

Rom.4:16            “Daarom is het (alles) uit geloof, opdat het zou zijn naar genade, en dus de belofte zou gelden voor al het nageslacht, niet alleen voor wie uit de wet [Tora], maar ook voor wie uit het geloof van Abraham zijn, die de vader van ons allen is”,

 Tora voor de gelovige (rechtvaardigde)

2Tim.3:16,17      “Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust”.

Opmerking: Met ‘elk van God ingegeven Schriftwoord’ verwijst Timoteus naar de Tenach (OT). Het Nieuwe Testament bestond op dat moment nog niet.

 • De Tora is nuttig om ons in gerechtigheid te onderrichten.
 • De Tora is nuttig om ons in gerechtigheid te weerleggen.
 • De Tora is nuttig om ons in gerechtigheid te verbeteren.
 • De Tora is nuttig om ons in gerechtigheid op te voeden.

Met andere woorden; de Tora is een onderwijsprogramma (boek) om de gelovige te trainen in Christus met als doel het leven in Hem. Het is het fundament waarop de Briet Chadasja (NT) op is gebouwd.

Mal.4:4                “Gedenkt de wet van Mozes, mijn knecht, die Ik hem op Horeb geboden heb voor gans Israël, inzettingen en verordeningen”.

Deut.6:25           “En het zal ons tot gerechtigheid zijn, wanneer wij heel dit gebod naarstig onderhouden voor het aangezicht van de HERE, onze God, zoals Hij ons geboden heeft”.

Deut.16:20         “Gij zult alleen gerechtigheid najagen – opdat gij moogt leven en het land bezitten, dat de HERE, uw God, u geven zal”.

Luc.24:44           “Hij zeide tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet [Tora] van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden”.

3.5     Gerechtigheid in het Koninkrijk

Psalm 11:7          “Want de HERE is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid lief; de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen”.

Mat.5:20             “Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan”.

Psalm 119:40      “Zie, naar uw bevelen verlang ik, maak mij levend door uw gerechtigheid”.

Toekomst

 Jezus verwijst in Zijn onderwijs regelmatig naar de Tora. De Tora is het fundament van zijn roeping als de Messias en Hij heeft letterlijk passages uit de Tora vervuld. Ook bij Zijn tweede komst zal Hij passages uit de Tora gaan vervullen. De Tora is daarnaast een blauwdruk van het Bijbelboek Openbaring van Jezus Christus. Om Openbaringen te kunnen begrijpen, zal men eerst kennis van de Tora moeten hebben. Dit omdat Openbaringen geschreven is op basis van voldoende aanwezige voorkennis bij de rechtvaardige.

Waarschuwing

Hand.13:10         “Zoon des duivels, vol van allerlei list en streken, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden de rechte wegen des Heren te verdraaien”?

Spr.12:28            “Ik wandel op het pad van de gerechtigheid, midden op de wegen van het recht”

3 Responses to “Gods Gerechtigheid”

Read below or add a comment...

 1. Fred Athaboe says:

  Het is een heel mooi en tevens zeer belangrijk onderwerp dat de schrijver het zo duidelijk heeft weergegeven. De laatste dagen zocht ik naarstig naar goed onderwijs aangaande het onderwerp “Gods Gerechtigheid”, en u heeft me veel geholpen, in het bijzonder al de samenhangende Bijbelteksten. Nogmaals hartelijk dank, en moge de Heere door Zijn Geest u nog meer inzicht in Zijn woord te geven, opdat ik nog meer en meer van u kan leren.
  Verenigd in Christus,
  Fred Athaboe

 2. erwig says:

  zijn er bijbel cursen

 3. Hadassah says:

  Mooi verwoord dat er vanuit de Torah uitgelgd werd.
  Dat hebben we niet uitgelegd gekregen sinds de straf voor Efraïm voorbij is.
  YHVHs timing!

  Wat een geheimenis, dat ontwvouwt gaat worden!

  shalom, Hadassah

Reageer

*