Van het kruis naar het koninkrijk

Het Woord van God

Van het Kruis naar het Koninkrijk.

De Eeuwige, de God van Israël is Één (Deut. 6:4). Met één Woord voor één volk. “Zo zult gij de Eeuwige, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen en deze woorden (Instructie=Tora), die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn.” (Deut. 10:12, 13). God openbaart zich in de eerste plaats door zijn Woord (Gen. 1 en Joh. 1) Zijn instructie/Onderwijs (Tora) is gegeven aan Zijn volk om het in hun leven toe te kunnen passen zodat zij heilig (=apart gezet voor God) voor Hem bestemd zullen zijn. Dit gaat niet eenvoudig, omdat het vlees (=natuurlijk gezindheid) in de weg zit, leert men met vallen en opstaan. 

Ex.16:28             “Daarom zeide de HERE tot Mozes: Hoelang weigert gij mijn geboden en wetten te onderhouden [toe passen]”?

Het is dan ook vaak een kwestie van het maken van een keuze. Het nemen van een beslissing om God te willen gehoorzamen. Net als Mozes die in de eerste plaats ‘weigerde’ om God te gehoorzamen en niet deed wat God van hem vroeg, maar na een tijdje volledig aan Hem overgegeven. Het maken van een beslissing om God te gehoorzamen, is het begin om God waarlijk lief te hebben. De Tenach (OT) en de Briet Chadasja (NT) is voor hen die God lief hebben, Hij zegt:

Ex.20:6               “barmhartigheid doe [Ik] aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden [De Tora] onderhouden [toe passen]”.

2.1     Doel van de les

In deze les gaan we ontdekken hoe God zichzelf door het Woord openbaart en waarom het zo belangrijk is om deze aanwijzing van Hem op te volgen. Je leert dit door het Woord van God te lezen en te begrijpen en door het Woord toe te passen. Vooral het laatste is belangrijk, want het resultaat van de liefde behoort wederzijds actief te zijn om Hem te behagen.

Mat.7:24          “Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots”

Het Woord misverstaan

In de generatie na Paulus stond een nieuwe kerkleider op, Marcion. Ondanks dat andere kerkvaders hem als een ketter uitmaakte, bleef veel van zijn theologische denkbeelden hangen. Tot op de dag van vandaag zijn de ideeën van Marcion in de huidige kerk aanwezig. Zijn meest bekendste idee was dat hij de Hebreeuwse Bijbel die toen der tijd overal werd gelezen en toegepast, hij het ‘Oude Testament’ noemde.

En dat de inhoud van de Tenach (O.T.) voor Joden was en de Briet Chadasja (N.T.) voor de christenen die na de dood en opstanding van Christus.

Verder leerde hij aan zijn volgelingen dat de ‘genade’ voor het eerst in het N.T. ( Briet Chadasja) was geopenbaard. Genade kwam volgens hem niet voor in het O.T. Hij leerde dat de Tora een leer van legalisme was, een leer over hoe gerechtigheid verkregen wordt door werken of het doen van goede daden (wettisch).

Wie bekend is met de tegenstander (=satan) weet dat hij altijd probeert de pasbekeerde terug te krijgen in oude denkpatronen. Eén daarvan was dat de schiftgeleerden de Tora tot een legalisme hadden gemaakt. Maar we weten dat er één God is, één Woord en één doop. Er bestaat niet iets zoals een Oud Testamentische God en een Nieuw Testamentische God.

In deze les ga je ontdekken dat God één God is, dat Zijn principes niet (kunnen) veranderen en dat Zijn Woord één Woord is, m.a.w. dat deze ook niet verandert. De Bijbel leert ons niet dat er een O.T. en een N.T. bestaat en zeker niet dat er twee volken zijn met hun eigen God die elk een eigen weg gaan. De belofte is ten eerste aan het volk van Israel gegeven met een opdracht naar de wereld, zodat wij daarin mogen meedelen, maar zeker niet stelen.

2.2     Briet Chadasja

Hand.2:22-23      “mannen van Israël, hoort deze woorden: Jezus, de Nazoreeër, een man u van Godswege aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door Hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet, deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood”.

In handelingen 2 lezen we dat Petrus tegen de mannen van Israel, het Joodse volk predikt. In vers 37 lezen we dat de Joden door het Woord aangeraakt werden en zich bekeerde. De belofte is eerst voor hen en hun kinderen, daarna voor allen die verre zijn (de niet-Joden).

Hand.2:37-39      “Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal”.

In vers 41 lezen we dat drieduizend joden gedoopt en behouden werden.

Hand.2:41-42      “Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden”.

2.3     De Tora

De boodschap van Petrus aan zijn volk was dezelfde blijde boodschap als die Jezus doorgaf (voordat Hij aan het kruis stierf). We zullen ontdekken dat het Woord van God niet veranderd is, net zoals God niet veranderd is. Inmiddels is het Woord compleet en God heeft alles geopenbaard en het laten opschrijven. Meer openbaring zal er niet komen, omdat het Woord eeuwig is en dus ook voor vandaag zeer actueel is. Nu is de vraag; hoe kunnen wij Gods openbaring verstaan en begrijpen?

Directe instructie van God is opgeschreven in wat we noemen de Tora. De Tora omvat de eerste vijf boeken van de Bijbel; Genesis, Exodus, leviticus, Numeri en Deuternomium. De vijf boeken zijn als de vijf vingers van een hand. Verschillend maar toch met elkaar verbonden. De hand is in de Bijbel het symbool van Gods handelen door Zijn volk. En juist daarover spreekt de Tora.

 • Genesis                      – zondeval + belofte
 • Exodus                       – verlossing
 • Leviticus                   – priesterdienst
 • Numeri                       – wandel
 • Deuteronomium     – belofte en instructie

De Tora bevat Gods volledige plan voor de mensheid. Dit wordt bevestigd door de profeten en de geschriften, samen vormen zij de Tenach. In onze Bijbel is de volgorde van het O.T. de Tora, de geschriften en vervolgens de profeten. Wij hebben tevens het N.T. dat licht schijnt op de Tenach om het beter te begrijpen. Jezus en de schrijvers van de N.T. verwijzen naar de Tenach om de wedergeboren gelovigen duidelijk te maken hoe zij zich moeten gedragen en leven volgens de instructies die God heeft gegeven.

Luc.24:25-27               En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben! Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En Hij begon bij Mozes [De Tora] en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had.

Jezus begint hier te weerleggen dat Hij geopenbaard wordt/is te beginnen bij de profeet Mozes en vervolgens door alle profeten. Dat betekent dus, vanaf de Tora. Alles wat over Jezus gezegd wordt staat in de Tora, de profeten en de schriften. Het N.T. bestond toen nog niet. De totale Tenach ging over Hem, de beloofde Messias.

Je gaat leren verstaan dat de Bijbel, de Tenach (OT) en Briet Chadasja (NT) één Woord van God is met dezelfde boodschap. Hoe vaak zeg je tegen jezelf als je het Woord van God leest, “Oh, Zo heb ik dat nog niet gezien”. Dat komt omdat het Woord dieper gaat dan wij ooit in één keer kunnen vatten of begrijpen. Beetje bij beetje maakt God zich aan je bekent, zodat je de tijd hebt om het te verwerken.

Je leert de progressieve uitleg van de Heilige Geest te herkennen. Dat betekent dat God elke nieuwe uitlegging baseert op de vorige. Volgens dit zelfde principe heeft God ook Zijn complete Woord aan de mens gegeven. God geeft nooit alles in één keer. Adam, Abraham, Mozes, David etc. hebben Gods plan nooit in één keer ontvangen. Zo zal God ons ook niet Zijn hele Woord aan ons in één keer doen laten begrijpen.

Joh.14:25            “De Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb”.

Aan de hand van een paar Bijbelse voorbeelden wordt het duidelijk hoe dit vers ook voor jouw werkelijkheid wordt. De liefde voor het Woord is daarvoor de basis. Op het moment wanneer Jezus deze woorden zei (zie Johannes 14) moet je goed beseffen dat het volk van God op dat moment alleen de Tenach hadden. Het N.T. bestond toen nog niet.

Het Woord is vlees geworden

Openbaring komt van God, we kunnen het zien. Wat de Bijbel is, is Gods waarheid dat aan ons, mensen bekend gemaakt is. Het is de absolute waarheid. Het geeft Gods natuur weer, wie Hij is. Het geeft ook de waarheid van mensen weer. En het geeft de waarheid van het universum weer.

God maakt zich door drie verschillende wijzen bekend.

1. Door de schepping

Rom.1:19-20      “Daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben”

2. Door Zijn Zoon Jezus

Joh.1:1-4            “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen”.

Joh.1.18              “Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen”.

 Ook vandaag nog.

Joh.16:12-15      “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen”.

 3. Door Zijn Woord

 Lees   1 Korintiërs hoofdstuk 2.

1 Tess.2:13         “En hierom danken ook wij God onophoudelijk, dat gij, toen gij het gepredikte woord Gods van ons hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar, wat het inderdaad is, als een woord van God, dat ook werkzaam [in de praktijk brengen] is in u, die gelooft”.

Luc.24:32           “En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, terwijl Hij onderweg tot ons sprak en ons de Schriften [Tenach] opende”?

Opmerking:

De Tenach is de Tora de profeten en de schriften. God gaf de Tora omdat zij verlichting (=geestelijk begrijpen) kregen van het geschreven Woord en daardoor de komst van de beloofde Messias konden voorzien. Wat zegt Jezus zelf: 

Luc.24:44           “Hij zeide tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet [Tora] van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden”.

Hand.18:24-28    “En een zekere Jood, genaamd Apollos, geboortig uit Alexandrië, een geleerd man, doorkneed in de Schriften [Tenach], kwam te Efeze. Deze was ingelicht omtrent de weg des Heren en, vurig van geest, sprak en leerde hij nauwkeurig hetgeen op Jezus betrekking had, ofschoon hij alleen wist van de doop van Johannes. En deze begon vrijmoedig op te treden in de synagoge. En toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen zij hem tot zich en legden hem de weg Gods nauwkeuriger uit. En toen hij naar Achaje wilde oversteken, moedigden de broeders hem daartoe aan en schreven aan de discipelen, dat zij hem vriendelijk moesten ontvangen. Deze, daar aangekomen, was door (Gods) genade van veel nut voor hen, die geloofden. Want onvermoeid bestreed hij de Joden in het openbaar en bewees uit de Schriften, dat Jezus de Christus is”.

Apollos had geen Briet Chadasja (N.T.) nodig, het bestond toen ook niet. Dus de Joden (en alle andere volkeren) konden worden gered door alleen de Tenach te onderwijzen.

Joh.16:12-15      “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen”.

Vele jaren later is deze profetie is in vervulling gegaan. De apostelen hebben inderdaad nieuwe openbaringen gehad en opgeschreven. Deze teksten staan opgeschreven en is wat wij nu noemen het Nieuwe Verbond. Het verheerlijkt inderdaad onze Heer Jezus en het verkondigt inderdaad wat er in de toekomst gebeuren zal. Naast de Tenach kwam eindelijk de Briet Chadasja (N.T.) die ons verwijst naar de schriften van de Tenach (en niet omgekeerd). De openbaringen van God is nu compleet.

Sommigen bidden: “Heer geef ons een nieuwe openbaring (van u)?” Helaas tevergeefs, openbaringstijd is voorbij. Het is nu de tijd van de Heilige Geest die licht op het geopenbaarde Woord schijnt (Hij neemt uit het mijne) zodat wij het kunnen begrijpen en verstaan. Maar ook deze kostbare tijd houdt een keer op. Dus laten we bidden: “Heer dank u voor uw Geest, verlicht mijn ogen, hart en verstand zodat uw Geest mij uw waarheid doet verstaan.”

Anderen zullen zeggen dat zij nieuwe openbaringen hebben ontvangen. Als deze bevestigd worden door het Woord van God, dan bedoelen zij eigenlijk dat God hen inzicht, kennis of wijsheid heeft gegeven. Nieuwe verlichting dat niet door het Woord van God bevestigd wordt, komt niet van God. Deze kan je maar beter niet aannemen of doe eerste zoals de gelovigen in Berea die dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren. (Hand. 17:14)

2.4     Bijbelse Openbaringen

Het is van groot belangrijk om Bijbelse openbaring te zien en te begrijpen. Het is namelijk het fundament van je geloof.

Definitie    

Bijbelse openbaring is een objectieve bekendmaking van de waarheid die door God zelf gegeven is.

Voorbeeld: De Bijbel die je in je handen hebt is een openbaring van God. Het is objectief, je kunt het vastpakken en lezen. Maar je hebt verlichting (=geestelijk begrijpen) nodig om het te kunnen verstaan. Alleen wedergeboren gelovigen kunnen deze waarheid zien en zij die de Geest van God hebben ontvangen zijn in staat om het te begrijpen. Het vlees begrijpt namelijk niet van wat van de Geest is.

Joh.6:63              “De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven”.

2.5     Inspiratie

Definitie    

Inspiratie betekent letterlijk ‘de adem van God’.

De schrijvers van de Bijbel waren aan de Geest van God [Ruach] overgeleverd als een zijlschip voortbewogen door de wind. Bij het lezen van de Bijbel moet rekening worden gehouden in welke omstandigheid het e.e.a. is opgeschreven. Dit i.v.m. de vele omstandigheden waarin de apostelen verkeerden.

Sommige geïnspireerde woorden spreken ook over de sterren en andere hemellichamen. Maar die waren toen anders dan vandaag. Daarnaast moet je rekening houden in welke tijdsperiode, omgeving en situatie het woord is ontvangen en is opgeschreven. Al deze zaken beïnvloeden de inspiratie. God verandert niet, maar de omgeving wel. Het is goed om de geschreven tekst in het licht met de geïnspireerde persoon te onderzoeken. In les 9 zullen Paulus als voorbeeld nemen.

2Tim.3:16           “Elk van God ingegeven [geïnspireerde] Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid”.

Ook hier geldt dat men toen de Brit Hadesha (NT) nog niet had. Dus Timoteüs heeft het hier over de Tenach, die goed is om onderwijs te geven en ons te vormen in gerechtigheid. Gods adem is Gods Woord en goed om op te schrijven. Het geschreven Woord [Logos] blijft levend en legt zichzelf uit.

2Petr.1:20-21     “Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der schriften een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken”.

In de eerste plaats betekent dit dat de geïnspireerde persoon geen eigen uitleg weergeeft van het ontvangen Woord van God. God zei wat de schrijvers van de Bijbel moesten opschrijven. Ten tweede het ontvangen Woord van God komt niet door de wil van een persoon. Het is hem opgedragen door de Heilige Geest. Het woordje ‘gedreven’ betekent hier als een zijlschip overgegeven aan de wateren in de oceaan. Geheel van de wind [Ruach] afhankelijk. Het Hebreeuws woord Ruach betekent wind. De wil van de mens is totaal uitgesloten.

Wat voor ons van belang is, is dat we weten dat het Woord van God zichzelf uitlegt. Hoe vaak komt het voor dat Bijbelleraars of predikers (met alle goede bedoelingen) met nieuwe ideeën komen en een Bijbelpassage met eigen of met moderne bewoordingen uit deze tijd de Bijbel gebruiken om het volk in een bepaalde richting te krijgen. Ook dit is wat Petrus een eigenmachtige uitlegging noemt en niet toegelaten mag worden in de samenkomst.

2.6     Correctheid

Definitie    

Bijbelse correctheid verwijst naar de historische en wetenschappelijke bewijs van echtheid van de schriften.

Hiermee wordt bedoeld dat alleen het originele ontvangen en geschreven Woord correct is.

Bijvoorbeeld, onze NBG51 vertaling komt uit de Staten vertaling, die weer afkomstig is van een oudere King James vertaling. Nu zijn er incorrecte vertalingen in de King James. Elke taal heeft haar eigen specifieke betekenis. Daarom is alleen de originele vorm correct. Als je het Woord van God wilt onderzoeken en de betekenissen van elk woordje wil ontdekken, zul je dus Hebreeuws en Grieks moeten leren om de juiste betekenis van de boodschap te kunnen begrijpen.

2.7     Foutloos

Definitie

Letterlijk zonder enige fout of oneffenheid. Het verwijst naar het Goddelijk karakter van de volle waarheid.

Dat betekent dat de mens het niet kan en mag veranderen. Ondanks dat er diverse pogingen zijn geweest, wordt er nog steeds geprobeerd om Gods Woord te veranderen zodat de boodschap niet of anders overkomt. Zo staan er op letters in de Hebreeuwse Bijbel vaak jota’s en titels (speciale komma’s of kroontjes) die een speciale betekenis aan het woordje geven. (In onze Bijbels zijn die allemaal verwijdert)

Mat.5:18             “Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de Tora, eer alles zal zijn geschied”.

Het Woord van God is volledig te vertrouwen tot in alle eeuwigheid.

1Tim.1:15           “Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem”.

 1Tim.3:1             “Dit is een betrouwbaar woord: indien iemand staat naar het opzienersambt, dan begeert hij een voortreffelijke taak”.

1Tim4:9              “Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard”.

2Tim.2:11           “Het woord is betrouwbaar: immers, indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven”.

 

2.8     Autoriteit

Definitie    

De autoriteit van de Bijbel heeft op z’n minst betrekking op twee betekenissen.

 1. In de eerste plaats heeft het betrekking op iedere gelovige die gelooft d.w.z. handelen door Gods lessen in geloof toe te passen.
 2. Op de tweede plaats heeft autoriteit betrekking op de kracht die het Woord van God heeft. En geeft daarmee het karakter van het Woord weer.

Het Woord van God leeft, als je het Woord leest en toepast kom je tot leven. De kracht die ervan uitgaat, is voelbaar en merkbaar. De levende stem van God spreekt door alle teksten heen, het voedt je. Het is het brood voor elke dag.

Jes.55:10-11       “Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend”.

Hebr.4:12           “Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten”.

De mensen die in die tijd leefden hebben hetzelfde Woord als wij hebben, (de Tenach). Die was voor hen levend en krachtig, net als voor ons voor vandaag. De Bijbel is meer dan alleen een verzameling van geopenbaarde waarheden, een collectie item van door God geïnspireerde woorden. Het is de levende, onveranderde, eeuwige God die door de teksten van de Bijbel spreekt.

 

2.9     Verlichting (begrijpen/verstaan)

Definitie    

Het door de Geest van God ontvagen van kennis en wijsheid om een objectieve openbaring van de waarheid [Het geschreven Woord] van God te begrijpen en te verstaan.

De Geest van God verlicht ons verstand, zodat we Zijn Openbaring kunnen begrijpen. Ondanks dat God Zijn Woord al geopenbaard heeft, moeten we nog steeds verlicht worden zodat we kunnen begrijpen wat God precies zegt en bedoeld om vervolgens ernaar te leven in Zijn Koninkrijk.

1Cor.2:11-16      “Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus”.

Als je niet wedergeboren bent, als je Gods Geest niet ontvangen hebt dan is het onmogelijk om het Woord van God te kunnen begrijpen (te zien). In het Woord van God geeft God Zijn volledige Koninkrijk weer. Deze is alleen te zien als je de Geest van God hebt ontvangen. Jezus zei tegen Nicodemus “Als je niet wedergeboren bent kan je het Koninkrijk niet zien.”

 Tora, het karakter van God

 Psalm 19   

Vers 8 tot en met vers 10 spreekt specifiek over de Tora, als het karakter van God. Je zou kunnen zeggen dat de Tora God zelf weergeeft.

Vers 8a                    “De Tora des HEREN is volmaakt, zij verkwikt de ziel”.

Torat Adonai          – De Tora van de Heer is perfect.

Vers 8b                     “De getuigenis des HEREN is betrouwbaar, zij schenkt
wijsheid aan de onverstandige”.

Edot Adonai            – Het getuigen van de Heer is zeker.

Vers 9a                      “De bevelen des HEREN zijn waarachtig,
zij verheugen het hart”.

Pikudei Adonai      – De voorschriften van de Heer zijn juist

Vers 9b                     “Het gebod des HEREN is louter, het verlicht de ogen”.

Mitzvot Adonai      – De opdrachten van de Heer zijn puur

Vers10a                    “De vreze des HEREN is rein, voor immer bestendig”.

Yirat Adonai            – De vreze voor de Heer is rein

Vers 10b                   “De verordeningen des HEREN zijn waarheid,
altegader rechtvaardig”.

Mishpatei Adonai  – Het rechtspreken van de Heer is juist,
                                        
zij Zijn Gerechtigheid.

De Tora is kostelijker dan goud, ja veel meer dan fijn goud. De Tora is zoeter dan honig. Wat kunnen we over de Tora zeggen, het is perfect, het is zeker, het is puur, het is rein, het is waar en het is alles bij elkaar gerechtigheid.

2Tim.3:16           “Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid”.

2.10   De Tora is Gerechtigheid

De Tora is goed voor het geven van onderwijs en instructie om gerechtigheid te verkrijgen ten behoeve van het ingaan in Gods Koninkrijk. Het is dus onjuist om te geloven dat de Tenach heeft afgedaan. In tegendeel de hele Bijbel is één boek. Het is belangrijk om dit te begrijpen.

2.11   Progressieve Openbaring

Definitie    

Progressieve Openbaring is Gods bekendmaking van Zijn Waarheid in een gepaste hoeveelheid op een specifieke wijze.

God openbaart Zijn Woord niet alles op één dag, zelfs niet in één jaar. De Bijbel is niet op één dag geschreven en ook niet door één persoon. Het was progressief, dat wil zeggen elk boek, voor elk moment in tijd en periode voor het volk dat vanaf dat moment leefde en voor hen die daarna kwamen. Het Woord aan Jesaja werd nog niet geopenbaard voor het volk in de tijd van Mozes. Het Woord is geopenbaard in verschillende tijden en ook voor verschillende tijden bestemd.

Een Bijbels principe: Belangrijk om te weten is, dat als een boom ooit geplant is als een zaadje, elk jaar dat de boom groeit en ouder wordt, alles afkomstig is van uit het zaadje dat ooit is geplant.

Alles wat God geopenbaard heeft was vanaf de schepping van het universum. De schepping van God in Genesis 1 was het zaad dat God geplant heeft. Alles is daaruit voortgekomen. Zie ook Johannes 1. Alles komt vanuit het zaad (=Woord van God). Het is nooit Gods bedoeling geweest om Zijn volle waarheid in één keer vrij te geven. Zijn onderwijs (Tora) werd progressief aaneensluitend via Zijn dienstknechten bekendgemaakt.

En het is volledig als Zijn instructie (Tora) opgenomen. Dit betekend dus dat als je deze instructies in de Tora opvolg (welke alleen door een wedergeboren gelovige gedaan kan worden) Gods gerechtigheid ook op een progressieve wijze in je leven te zien zal zijn.

Ef.3:19                “Dit is wat Paulus noemt groeien in geestelijk volwassenheid en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods”.

Ef.4:13                “Totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus”.

 Voorbeeld

 Progressieve openbaring betreft de komst van de Messias.

Gen.3:15             “Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen”.

Wie heeft het zaad? Man of vrouw? De Man heeft het zaad, maar hier wordt gesproken over de vrouw. (Het beeld van een volk). Adam heeft en eerste verbond met God verbroken. Nu zegt God: “Ik ga het herstellen” en er komt een tweede verbond dat bovenop het eerste verbond komt. (Het eerste is dus niet weggedaan). Het zaad van de vrouw zal zorg dragen over het probleem die Adam veroorzaakt heeft en het weer in de toekomst in orde maken. Het zaad van de vrouw zal het gezag van de tegenstander te niet doen. Een verwijzing naar de komende Messias. Maar het zaad van de tegenstander zal continu (tot op de dag van vandaag) problemen veroorzaken aan de hiel. Het Hebreeuwse woord voor ‘hiel’ is ‘Jakob’.

Gen.25                “En daarna kwam zijn broeder te voorschijn, wiens hand Esaus hiel vasthield; en hem noemde men Jakob”.

Met andere woorden de tegenstander zal Israel lastigvallen want daaruit komt de Verlosser. Jesjoea [Jezus] betekent ‘verlosser’ of ‘redder’.

Waarom wil de tegenstander de joden uitroeien en niet de christenen? De joden is waar hij bang voor is. Hij weet dat de Messias (weder)komt en

probeert profetie ongedaan te krijgen. Nu gaat een profetie uitkomen dat Israel al haar land gaat terug krijgen. Maar we zien nu ook wat er in en om Israel gebeurt en weten wie dit probeert tegen te houden.

Gen.12:1-3         “De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden”.

In het volgende verbond dat we hier zien (dat God met Abraham maakte), ontvangen we meer duidelijkheid en informatie op welke wijze het tweede verbond (die van het zaad van de vrouw) in vervulling gaat.

Adam kende Metusala voor ruim 200 jaar. Hij vertelde over een periode van 200 jaar aan Metusala “Ik heb het verknald, maar raad eens, God de Vader heeft een profetie gegeven en zegt dat Hij het weer goed zal maken. Hij gaat een Messias sturen, alles komt weer goed”. Alles wat in het hof van Eden gebeurde vertelde Hij aan Metusala.

Noach heeft drie zonen Sem, Cham en Jafet. Metusala kende Sem voor meer dan 100 jaar. Sem hoorde het verhaal van Metusala dat Metusala van Adam heeft gehoord over de komst van de Messias.

Sem kende Abraham voor meer dan 160 jaar. En Sem leefde met Isaak voor 60 jaar. Sem zag de geboorte van Jacob en Esau. En Sem zei: luister goed… Adam… Metusala…

Dus zij wisten allen af van de komst van de beloofde Messias. Wie is de vader van ons geloof? Geloof van wat? Geloof dat er een Messias op komst was. Sommige joden geloven dat vandaag nog steeds. Adam vertelde het hun. Van geslacht tot geslacht en God deed daar stukje voor stukje meer van zijn openbaring bij. Dit is wat wij noemen progressieve openbaring.

Gen.49:8-10       “Juda, ù zullen uw broeders loven, uw hand zal zijn op de nek uwer vijanden, voor u zullen uws vaders zonen zich neerbuigen. Een leeuwewelp is Juda; na de roof zijt gij omhoog geklommen, mijn zoon; hij kromt zich, legt zich neder als een leeuw of als een leeuwin; wie durft hem opjagen? De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo [De Messias] komt, en hem zullen de volken gehoorzaam zijn”.

Nadat de andere stammen van Israel verstrooid werden, zien we hier, dat de belofte aan de voorvaders en Israel nu verder gaat in de stam van Juda (die nu vertegenwoordigd wordt door de joden). En Mozes bouwde de eerste tabernakel als beeld van de Messias.

Door progressieve openbaring wist hij van de komst van de Messias. Met die wetenschap en de instructies van God wist Mozes exact hoe en waarvoor de tabernakel diende. Alle beelden van de priesters en de koningen verwezen naar de komende Messias. Mozes sprak over de offerande, een verwijzing naar het werk van de Messias.

Hebr.9:19-22      “Want nadat door Mozes elk gebod volgens de Tora aan al het volk was medegedeeld, nam hij het bloed der kalveren en der bokken met water, scharlaken wol en hysop en besprengde het boek zelf en al het volk, zeggende: Dit is het bloed van het verbond, dat God u heeft voorgeschreven. En ook de tabernakel en al het gereedschap voor de eredienst besprengde hij evenzo met bloed. En nagenoeg alles wordt volgens de Tora met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving”.

Mozes begreep de functie van de bloedoffers. Hij begreep ook dat het in zijn tijd een tijdelijke verzoening was. En dat er een moment zou komen dat de komende Messias de zonde voor eens en altijd zal wegnemen en daarna geen dieren meer geofferd hoefden te worden.

Jes.7:14              “Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven”.

Jes.9:6                “Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid [Gods instructies navolgen], van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen”.

Ruim 700 jaar voordat de Messias kwam, gaf Jesaja aan en riep: “De Messias komt”. De grote profeet van Israel die God gestuurd heeft om diverse aspecten te belichten van het werk dat de Messias zal verrichten. Alles is door God voorzegd en het Volk zal dan kunnen weten wanneer Hij komt en gekomen is.

 De progressieve openbaring van God gaat verder. Hij maakt zelfs bekend waar de beloofde Messias geboren wordt.

Micha 5:1-2         “En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal Hij hen prijsgeven tot de tijd, dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal het overblijfsel zijner broederen terugkeren met de Israëlieten”.

Last but not least. God geeft ook het juiste tijdstip.

Daniel 9:25-26    “Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en tweeënzestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden. En na de tweeënzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten”.

Vanaf het moment dat de tweede tempel van Salomo in Jeruzalem herbouwd is, dat was in het jaar 408 voor Chr. Er zullen 62 weken voorbij gaan =62*7 =434 jaar. (1 jaarweek is 7 jaar). We komen dan uit in het jaar 27 NC (+1). In dit jaar zal de kruisdood van Jezus moeten hebben plaatsgevonden. Dit bevestigd Daniel in vers 27 door te zeggen dat hierna de slachtoffers en spijsoffers voorbij zullen zijn.

Van al deze profetieën weten we dat ze daadwerkelijk zijn uitgekomen. Zondermeer nemen we dat aan en geloven dat de Messias is gekomen, gestorven en is opgestaan. Maar de progressieve openbaring van God aangaande de Messias gaat verder. God was nog niet klaar om zijn volk voor te lichten op wat er verder komen zal.

Zach.14:1-          “Zie, er komt een dag voor de HERE, waarop de buit, op u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden. Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg”.

Wat nu? Wat zal de progressieve openbaring van God, voor de dag van vandaag, waarin we middenin leven, voor elke gelovige die het verstaat, begrijpt ons geven? (wie ore hebbe die hore).

Mal. 4:5-6            “Gedenkt de Tora van Mozes, mijn knecht, die Ik hem op Horeb geboden heb voor gans Israël, inzettingen en verordeningen. Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban”.

In deze laatste dagen, zien we dat vele Bijbelgetrouwe gelovigen terug keren naar de Tora om een serieus geloofsleven met Gods inzettingen te leven. Ik geloof persoonlijk dat deze levensstijl (leven volgens de Tora) de laatste opwekking is die God binnen het lichaam van Christus geeft. Het is namelijk de laatste profetie van de laatste profeet uit de Tenach. Daarmee bereidt God een volk/bruid voor Zijn Zoon die spoedig komen zal.

2.12   Het volk van de Tora

Tot op de dag van vandaag is er altijd een deel van het Joodse volk geweest die tot geloof zijn gekomen in de Messias.

Hand.6:7             “En het woord Gods wies en het getal der discipelen te Jeruzalem nam zeer toe en een talrijke schare van de priesters gaf gehoor aan het geloof”.

Hand.21:20         “En zij loofden God, toen zij dit hoorden, en zeiden tot hem: Gij ziet, broeder, hoevele duizenden er onder de Joden gelovig zijn geworden en allen zijn zij ijveraars voor de Tora”.

Hier lezen we dat duizenden priesters en gelovigen tot geloof in Jezus de Messias zijn gekomen. Het Griekse woord dat hier met ‘talrijk’ vertaald is, kan ook vertaald worden met ‘tien duizenden’. Vandaag anno 2008 zien we dit weer gebeuren.

De Bijbelse basis voor progressieve openbaring.

Jesaja 2:3

Jesaja 48:6

Lukas 24:44-45

Johannes 16:12-13

Hebreeën 1:1-2

Het belang van progressieve openbaring.

 • Progressieve openbaring bevestigd dat Jezus gisteren, heden en morgen dezelfde is.
 • Progressieve openbaring helpt je om de eenheid van de Bijbel te begrijpen.
 • Progressieve openbaring bevestigd dat de Tora het fundament is van je geloof.

Oproep van Jezus zelf

Over het algemeen geloven we dat God de schepping heeft verricht met behulp van de Tora en zal ook in overeenstemming met die zelfde Tora in een nieuwe hemel en aarde worden omgezet. Het Woord is God, zegt Johannes en de Tora is de uitdrukking van Gods wil, van Zijn Grootsheid en Glorie, van Zijn kracht en macht en van Zijn plan in de komende tijd. God staat achter Zijn Woord de Tora, Hij leeft ernaar (Zouden we Hem willen leren kennen, dan zouden we hetzelfde moeten doen zoals Jezus gedaan heeft.) Hij is als het ware de Tora en Hij houd zich aan Zijn woord. De Tora is het zichtbare bewijs van het verbond en de relatie met God en Zijn volk. De Tora vormt, indien nagevolgd, het menselijk middel tot eeuwig leven, zoals Jezus zelf zei:

Mat.19:16-17      “En zie, iemand kwam tot Hem en zeide: Meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Eén is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden”. [Leef dan volgens de Tora].

Alleen zij die volgens de Tora leven zijn geënt op de Edele Olijf (Romeinen 11:24).Hoe men volgens de Tora kon leven was een van de hoofddoelen van Jezus komst naar de aarde geweest. Hij kwam om die te vervullen, gaf het voorbeeld en zette aan om zelfs de kleinste instructies ook toe te passen.

Mat.5:17-19        “Meent niet, dat Ik gekomen ben om de Tora of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet [Tora], eer alles zal zijn geschied. 19 Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen. Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid [de Tora in je eigen leven toepassen] niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan”.

Joh.14:21            “Wie mijn geboden [instructies] heeft en ze bewaart [toepast], die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren”.

One Response to “Het Woord van God”

Read below or add a comment...

 1. Hadassah says:

  Uschrijft”In vers 41 lezen we dat drieduizend joden gedoopt en behouden werden”.

  Dat waren mijns inziens niet alleen Yahudim uit Juda, omdat Shavuoth een pelgrimsfeest was.
  Israelieten uit de twaalf stammen en bekend waren met deze pelgrimsfeesten, waren aldaar.
  Het wonder van de talen der tongen was dat er bestaande talen gesproken werden.
  De leden uit de stam Juda waren en zijn bekend met hebreeuws, dus dan hoefde bij wijze van spreke dat wonder van de talen der tongen niet plaats te vinden…

  Persoonlijk denk ik dat deze Shavuoth waarover Handelingen spreekt, een punt in de tijdslijn is, waar Abba YHVH wéér sprak tot afgevaardigden van het ganse huis Israels, net zoals het een punt in de tijdslijn was dat Abba YHVH sprak tot het volk onder de ware berg Sinaï in Saoudi-Arabië….

  Denk ik,

  Shalom, Hadassah

  PS Ik geniet tijdens het lezen want er zijn sterke punten bij ter overdenking…

Reageer

*