Van het kruis naar het koninkrijk

Eén God, één volk, één Koninkrijk

Van het Kruis naar het Koninkrijk.

10.1   Inleiding

In de vorige les hadden we het over Sjaoel (Paulus) en zijn passie voor onderwijs aangaande de Messias. Het was voor de Romeinse gelovigen niet eenvoudig om hun oude gewoonten (het roemen in eigen werken) af te leren. Jesjoea zegt: “Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar het geen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods.” (Luc.9:62). Als we de lessen van Sjaoel goed begrijpen, dan zien we dat ze overeenkomen met die van Jesjoea. Daar waar Jesjoea naar zichzelf wees, wijst Sjaoel naar Jesjoea.

Fil.4.1                  “Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon, staat alzo vast in de Here, geliefden!”

Het toepassen van Gods Gerechtigheid door gehoorzaamheid geschied ten eerste door het geloof en genade in overeenstemming met het verbond van Abraham. Daarna in gehoorzaamheid de zegen ontvangen in overeenstemming met het verbond van Mozes. Als je aan deze twee fasen hebt deelgenomen, rest het ontvangen van een kroon.

Jac.1:12              “Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben”.

Jakobus zegt wanneer je de proef hebt doorstaan, dat is nadat de worsteling in je eigen gedachte (naar het vlees) voorbij is (zie vers 14) en je Hem lief hebt door te doen wat Hij in Zijn Tora van je vraagt. De Tora is wel aan Mozes geven maar was bestemd voor het hele volk. Dus aan een ieder die verlost is.

En God zei: “het is niet goed dat de mens alleen is” (Gen.2:17). Alles wat God gemaakt had was goed, behalve de eenzaamheid van de mens. Gods plan is, dat we samen zijn; man en vrouw, een gezin, een gemeente, een volk. Bepaalde zaken in de Tora kun je namelijk niet alleen doen, we hebben elkaar nodig.

10.2     De geroepenen

Mat.16:18           “En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen”.

Petrus vertaald in het Grieks is Petros en betekent ‘klein steentje’. Jesjoea spreekt hier over een Petra, dat ‘Rots’ betekent in de grootte van een berg. Deze Petra was de openbaring die God aan Petrus gaf en verwijst naar Jesjoea als het Levende Woord [Tora]. Op basis hiervan, het fundament van de Tora zal Hij Zijn gemeente gebouwen. De gemeente zijn de uitverkorenen die op dit fundament bouwen.

Het woordje kerk komt van het Griekse woord ‘Eklesia’ waar het woord gemeente van afstamt. Het Hebreeuwse woord voor Eklesia is ‘Gahilah’ wat geroepenen betekent. Het zijn de geroepenen uit de duisternis, zoals God Zijn volk uit Egypte geroepen heeft. De geroepenen worden vaak gezien als ‘zij die samenkomen’ of eenvoudigweg ‘samenkomst’, “tot welke ook gij behoort, geroepenen van Jezus Christus” (Rom.1:6)

Jes.42:6              “Ik, de HERE, heb u geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond voor het volk, tot een licht der natiën”

De geroepenen die regelmatig samenkomen wordt vervolgens vertaald als samenkomst, synagoge, of de gemeente. Weet dat in de Septuaginta (de Tenach in het Grieks) het woordje Eklesia al gebruikt werd om ‘de geroepen die samenkomen’ weer te geven.

Een nieuw testamentische gemeente is dus niet zo nieuw als sommigen denken. Het volk van God, de gemeente, zijn de geroepenen die eeuwenlang door God bij elkaar gebracht zijn en voor Hem apart zijn gezet (=heilig). Lucas die het Bijbelboek Handelingen heeft geschreven gebruikte dus geen nieuw woord voor ‘gemeente’.

Rom.8:30            “en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt”.

In Deuteronomium zegt Mozes tegen het volk: “Zie, ik heb u inzettingen en verordeningen geleerd, zoals de HERE, mijn God, mij geboden had, opdat gij aldus zou doen in het land, dat gij in bezit gaat nemen. Onderhoudt ze dan naarstig, want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn in de ogen der volken, die bij het horen van al deze inzettingen zullen zeggen: Waarlijk, dit grote volk is een wijze en verstandige natie”.

Immers welk groot volk is er, waaraan de goden zó nabij zijn als de HERE, onze God, telkens als wij tot Hem roepen? En welk groot volk is er, dat inzettingen en verordeningen heeft zo rechtvaardig, als heel deze wet [Tora], die ik u heden voorleg?” (vers 5-8). Dan zouden alle volken op aarde toestromen naar de God van Israël, de enige ware God, en gaan leven volgens de wijsheid van Zijn Tora.

10.3   Heiliging

Sommige gelovigen denken dat heilig zijn, een soort van hoge geestelijke status is dat zich van anderen onderscheid. In zekere zin is dit juist maar dat komt pas op de tweede plaats. Het Hebreeuwse woord voor heiliging is Kodesh dat ‘apart gezet voor God’ betekent. Een heilig volk is niet een volk dat Gods Gerechtigheid wil gaan doen, maar een volk die in Gods Gerechtigheid leeft. Je kunt dus pas van heiliging spreken als je daadwerkelijk hebt overgegeven en deel uitmaakt van Zijn Verbond.

1.Petr.2:9            “Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht”

              Petrus citeert hier een tekst uit de Tora aan:

Ex.19:5-6            “Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart [onderhoud], dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij. En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk”.

Heiliging is het proces van het onderhouden van Gods Verbond.

Jes.56:6-7           “En de vreemdelingen die zich bij de HERE aansloten om Hem te dienen, en om de naam des HEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn, allen die de sabbat onderhouden, zodat zij hem niet ontheiligen, en die vasthouden aan mijn verbond: hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken”.

Net als het volk Israël zouden andere volken door God rijk gezegend worden. Ook jij als ‘vreemdeling’, als niet-Jood, mag je aansluiten bij de God van Israël. Hij zal je precies zo behandelen als één van Zijn uitverkorenen verbondskinderen. Je wordt dan logischerwijs wel geacht te leven naar de onderwijzingen die Hij in Zijn Verbond(en) heeft opgetekend.

In Efeziërs 2 richt Paulus zich tot de gelovigen uit de heidenen. ‘Bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees… dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofteMaar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus”.(vers 11-13).

Het proces van heiliging is wat doorlopen moet worden nadat je geroepen bent om deel te hebben aan Zijn Eklesia. Samen aaneengesloten zoals Jesaja dat zegt om Hem te dienen, lief te hebben, de sabbat te houden en vasthouden aan het Nieuwe Verbond. Dat wil zeggen, leven in overeenstemming met het de inzettingen van dat Nieuwe Verbond.

Heiliging is anders zijn dan de wereld is. Anders kleden (niet provocerend), anders eten (spijswetten), anders leven geheel in overeenstemming met Zijn Gerechtigheid en de afspraken nakomen op de speciale dagen die God in Zijn kalender heeft vastgelegd. Een leven volgens een natuur die straks ook in Zijn Koninkrijk zal zijn. Met natuur worden dezelfde eigenschappen bedoeld als het origineel. Bezit je deze natuur, dan wordt je als loot van een wilde olijf, geënt op de edele olijf, het uitverkoren volk Israël.

10.4   Geënt op de edele Olijf.

Rom.8:24            “Want indien gij uit de wilde olijf, waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de edele olijf geënt zijt, hoeveel te meer zullen dezen, naar hun natuur, op hun eigen olijf geënt worden”.

Met de edele olijf wordt bedoeld de gelovige voorvaders van de Israëlieten – Abraham, Isaak en Jakob [Israel]. Daar begon het eerste verbond (met Abraham) waarin God een groot volk belooft. Zowel Israëlieten als niet-Israëlitische gelovigen zijn dus geënt op de stam waaruit Israël is voortgekomen. Dit betekent dat gelovigen uit de heidenen samen met de gelovigen uit Israel delen in de zegening van het Verbond(en) die God gegeven heeft.

Ezechiël profeteerde hier al over, dat de gelovigen uit de heidenen mede-erfgenamen met Israël zullen zijn als de Messias terugkomt. “Dit land nu zult gij onder u verdelen naar de stammen Israëls; gij zult het tot een erfdeel verloten onder u en onder de vreemdelingen die onder u vertoeven en die onder u kinderen verwekt hebben; dezen zult gij als onder de Israëlieten geboren beschouwen; zij zullen met u een erfdeel bij loting toegewezen krijgen onder de stammen Israëls” (vers 21-22).

God beschouwt dus de gelovigen uit de heidenen, die op de edele olijf geënt zijn, als Israëlieten van geboorte, die volledig recht hebben op een stuk land in het komende Messiaanse Koninkrijk. Als Israëlische en niet-Israëlische gelovigen dusdanig met elkaar verweven zijn in dezelfde olijfboom, zouden zij dan niet ook dezelfde Tora [Gods Onderwijs] als richtlijn voor het Kodesh leven behoren te nemen?

Rom.11:16-18    “Zijn de eerstelingen heilig [apart gezet], dan ook het deeg, en is de wortel heilig [apart gezet], dan ook de takken. Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde loot daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de takken! Indien gij u ertegen beroemt – niet gíj draagt de wortel, maar de wortel u”

Door op de edele olijf geënt te zijn, ontvangen we onze kracht uit de Hebreeuwse wortels. (Jesjoea is de wortel, de voedingssappen is de heilige geest) Deze zorgt ervoor dat je mee geniet van de zegeningen die God in Zijn Verbonden aan Israel gaf. Deze gratie noemt Paulus een geheimenis, waar wij heel voorzicht mee om moeten gaan.

Als je als vreemdeling, een wedergeboren gelovige deel wilt uitmaken van de belofte aan Israel, behoor je eerst geënt te worden op deze edele olijf. In deze Bijbelcursus ‘Van het kruis naar het Koninkrijk’ heb je fundamentele inzicht, kennis maar ook instructies ontvangen hoe je het ent proces in werking kan zetten. Deel uitmaken van het Nieuwe Verbond komt overeen met Heiliging [Apart gezet] en geënt aan de Edele Olijf en het doen van Gods Gerechtigheid.

Als gelovigen (de gemeente) bevindt onze identiteit zich in verbinding met onze broeders en zusters, de gelovigen uit het volk Israel. De gemeente wordt gevoed, wordt onderhouden en heeft haar bestaansrecht in de relatie met de gemeente van Israel. Er is tenslotte maar één Edel Olijf waarin alle takken worden gevoed. Deze Edele Olijf is niet iets wat nog moet komen. Het proces van enten is in volle gang. God heeft daar alle middelen voor gegeven om het entingproces te realiseren.

Herinner dat God zei “het is niet goed dat een mens alleen zij”. Deze woorden gelden ook voor de gemeenten die zich niet verbonden hebben met de gemeente(n) van Israel. Dit Kodesh, samen geheiligd is wat Paulus een geheimenis noemt. Als gemeente (uit de heidenen) is het niet onverstandig om een gemeente relatie te hebben met een gemeente bestaande uit wedergeboren Joodse gelovigen uit Israel. Het ligt in het plan van God om als gemeente hieraan te werken.

De Bijbel leert ons niet zo zeer “hier heb je een aantal teksten om die als rechtvaardige toe te passen” maar “hier staat geschreven wat rechtvaardigen doen en zijn”.De (universele) gemeente zijn zij die een Verbond met God hebben gesloten, Gods Woord gehoorzamen en in Gods Gerechtigheid wandelen. Het wandelen in deze roeping bepaalt wie je bent / wij zijn in Christus; geënt op de wortels van Israëls en niet anders om.

10.5   Geen tussenmuur

Ef.2:14-15           “Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft”.

Uit de vorige les hebben we geleerd dat Paulus, die ook deze brief aan de gemeente Efeziers schreef een doener van de Tora was. Hij leerde deze leefwijze onder andere aan de gemeente in Rome en Galaten. Met de tussenmuur kan dus niet de geschreven Tora bedoeld worden. Integendeel Paulus heeft het evangelie over de grens naar de heidenen gebracht en de kloof die er was geslecht.

Nergens in de Bijbel staat geschreven over een muur die scheiding maakt tussen de Joodse gelovigen en de gelovigen uit de heidenen. Toch was en is deze er helaas wel degelijk. Paulus verwijst hier dan ook naar de mondelinge Tora (de Talmoed), dus niet naar de schriften. De meeste Joden volgden in die tijd de mondelinge Tora in plaats van de geschreven Tora.

Volgens de bief aan Efeziers heeft die muur de volgende kenmerken:

 • Een muur die scheiding maakt
 • Een muur die vijandschap brengt
 • Een muur naar het vlees

We hebben geleerd dat heidenen altijd deel hebben gehad aan de Verbonden van God. (Zie les 8). Laat je dus niet wijs maken dat wat Sjaoel hier gezegd zou hebben “dat deze Nomos (wet), referent naar de Tora van God, buiten werking gesteld zou hebben.” Dit klinkt zo onlogisch en dom. Sjaoel zegt dat deze wet refereert naar of bestaan uit ’inzettingen’. Inzettingen zijn door de mens ingestelde wetten en regels, legalisme dus.

Ef.2:19                “Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods”,

Ef.3;6                  “(dit geheimenis), dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie”.

10.6   Eén kudde één Herder

Joh.10:14016      “ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder”.

Dit zijn woorden door Jesjoea zelf uitgesproken. Wij, gelovigen uit de heidenen, zijn die andere schapen van de andere stal. Let op, wij worden niet dezelfde schapen van de stal Israel, wij worden dus niet omgeturnd tot het Judaïsme (naar het vlees). Maar we worden wel één volk met één Koning in hetzelfde Koninkrijk.

“Bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees, en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is, dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus”.

10.7   Koning Josia vindt de (weg van de) Tora van God (terug)

2Kon22:1-2         “Josia was acht jaar oud, toen hij koning werd; hij regeerde eenendertig jaar te Jeruzalem. Zijn moeder heette Jedida, een dochter van Adaja; zij was uit Boskat. Hij deed wat recht is in de ogen des HEREN en wandelde op al de wegen van zijn vader David; hij week niet af, rechts noch link”s.

“En de priester Chilkia en Achikam, Akbor, Safan en Asaja gingen naar de profetes Chulda, de vrouw van de klederbewaarder Sallum, de zoon van Tikwa, de zoon van Charchas. Zij nu woonde te Jeruzalem in het nieuwe gedeelte. En zij spraken met haar. Zij zeide tot hen: Zo zegt de HERE, de God van Israël: zegt tot de man die u tot Mij gezonden heeft: zo zegt de HERE: zie, Ik breng onheil over deze plaats en over haar inwoners: de gehele inhoud van het boek dat de koning van Juda gelezen heeft; omdat zij Mij verlaten hebben en offers ontstoken voor andere goden, teneinde Mij te krenken met al het maaksel van hun handen. Daarom zal mijn gramschap over deze plaats ontbranden, zonder geblust te worden”.

Vers3-5               “In het achttiende jaar nu van koning Josia zond de koning de schrijver Safan, de zoon van Asaljahu, de zoon van Mesullam, naar het huis des HEREN met de opdracht: Ga naar de hogepriester Chilkia; laat hij het geld gereed houden, dat in het huis des HEREN gebracht is, dat de dorpelwachters ingezameld hebben van het volk; laat men het ter hand stellen aan de opzichters die over het huis des HEREN aangesteld zijn, opdat dezen het geven aan hen die het werk verrichten, die in het huis des HEREN bezig zijn om de bouwvallige gedeelten van de tempel te herstellen”:

Vers 8                 “En de hogepriester Chilkia zeide tot de schrijver Safan: Ik heb het wetboek gevonden in het huis des HEREN. En Chilkia gaf het boek aan Safan en deze las het”.

Vers 11               “Zodra de koning de woorden van het wetboek gehoord had, scheurde hij zijn klederen”.

Vers 12-13          “En de koning gebood de priester Chilkia, Achikam, de zoon van Safan, Akbor, de zoon van Michaja, de schrijver Safan en Asaja, de dienaar des konings: Gaat de HERE raadplegen ten behoeve van mij, van het volk en van geheel Juda, over de woorden van dit gevonden boek, want groot is de gramschap des HEREN, die over ons ontbrand is, omdat onze vaderen naar de woorden van dit boek niet hebben geluisterd en niet hebben gedaan overeenkomstig al wat ons voorgeschreven is”.

“Maar tot de koning van Juda, die u zond om de HERE te raadplegen, tot hem zult gij aldus zeggen: Zo zegt de HERE, de God van Israël: wat de woorden betreft, die gij gehoord hebt – omdat uw hart week geworden is en gij u verootmoedigd hebt voor het aangezicht des HEREN, toen gij hoordet wat Ik gesproken heb tegen deze plaats en haar inwoners, dat zij een voorwerp van ontzetting en van vervloeking zullen worden, en omdat gij uw klederen gescheurd hebt en geweend voor mijn aangezicht, zo heb ook Ik gehoord, luidt het woord des HEREN. Daarom, zie, Ik zal u tot uw vaderen vergaderen; gij zult in vrede in uw graf bijgezet worden, en uw ogen zullen niets van het onheil zien, dat Ik over deze plaats breng. En zij brachten de koning het antwoord over”.

10.8   Van het kruis naar het Koninkrijk

In de vorige les zijn we geëindigd met een bekende Bijbeltekst uit openbaringen 22 vers 14. Laten we nog even onze aandacht richten op de volgende woorden: “Zalig zij, die hun gewaden wassen”. Merk op dat er niet staat “gewassen hebben”. Dit wasproces eindigt niet maar gaat door zelfs als je door de poort de heilige stad van Gods Koninkrijk binnengaat. Een betere vertaling is die van de staten vertaling.

Op.22:13-14       “Ik ben de Alfa, en de Oméga, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad”. (SV)

Het wassen van je gewaden is dus wat je in de vorige lessen geleerd hebt, het opvolgen van Gods Instructies (=Tora) om te wandelen in Zijn Gerechtigheid en dat is je nieuwe levensstijl. De gewaden refereren naar je witte klederen nadat ze schoon gewassen zijn door de Gerechtigheid van God te doen. De witte klederen slaat namelijk op deze gerechtigheid die je hebt aangedaan door dit proces van heiliging, dat is jezelf apart gezet voor Hem, zoals Hij Heilig is.

Op.3:1-6             “En schrijf aan de engel der gemeente te Sardes: Dit zegt Hij, die de zeven Geesten Gods en de zeven sterren heeft: Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood. Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven, want Ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen. Doch gij hebt enkele personen te Sardes, die hun klederen niet hebben bezoedeld, en zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn. Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt”.

Het wassen van gewaden heeft alles te maken met werken (beter gezegd levenswandel), maar dan wel de goede werken die door God en van God gegeven zijn in het bijzonder aan Mozes op de berg Sinaï. Zie ook hoe Jesjoea (les 4 en 5) en bijvoorbeeld Paulus (les 9) deze inzettingen verder onderwijzen en naleefden. Bedenk dan hoe je het ontvangen en geleerd hebt! Het doel is om te overwinnen, om bekleed te worden met witte klederen.

Op.7:9                 “Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen”.

En daar sta je dan voor de troon van God, bekleed met witte klederen der gerechtigheid. Gewassen door het levend water, het Woord van God die je in je leven hebt toepast. In het Koninkrijk gaat deze levensstijl gewoon door.

Op.7:13               “En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen?”

Je moet dus voor 100% de zekerheid hebben dat je met witte gewaden bekleed bent. Zoals Paulus dat zei: (zie vorige les) “zo stelt nu uw leden ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging.” (Rom.6:19) en “Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven.” (Rom.6:22)

Heiligen, is jezelf apart zetten voor Hem om Zijn Gerechtigheid te doen! Dit is je roeping en je levenswandel van het Kruis naar het Koninkrijk.

In het bovenstaand figuur zie je dat door het kruis je voor het eerst in aanraking kwam met Jesjoea en gerechtvaardigd bent. Maar daar moet het niet bij blijven. Zoals je in de lessen geleerd hebt, heb je een weg af te leggen. Jesjoea zegt dat Hij ook de ‘Laatste’ is, met andere woorden ook het (eind)doel. Hij is zal regeren als Koning in het komende messiaans Koninkrijk. Daar zal Hij zijn en daar moet je naar toe.

Het doel van de belofte is om de Heilige Stad in te gaan. Van hen die daar naar toe komen zegt Hij dat ze zalig zijn omdat zij de geboden [Tora] hebben opgevolgd en in hun leven hebben toegepast. Om weer terug te keren naar de boom des levens.

Op.22:1-5           “En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden”.

Terug naar de Koning

Deut.30:1-2       “Wanneer dan al deze dingen over u komen, de zegen en de vloek, die ik u voorgehouden heb, en gij dit ter harte neemt te midden van al de volken, naar wier gebied de HERE, uw God, u verdreven heeft, en wanneer gij u dan tot de HERE, uw God, bekeert en naar zijn stem luistert overeenkomstig alles wat ik u heden gebied, gij en uw kinderen, met geheel uw hart en met geheel uw ziel”.

 Terug naar het Land

Deut.30:4-5        “Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, de HERE, uw God, zal u vandaar bijeenbrengen en vandaar halen; de HERE, uw God, zal u brengen naar het land, dat uw vaderen bezeten hebben, gij zult het bezitten en Hij zal u weldoen en u talrijker maken dan uw vaderen”.

Terug naar het verbond

Deut.30:6-14      “En de HERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden, zodat gij de HERE, uw God, liefhebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel, opdat gij leeft. De HERE, uw God, zal al deze vervloekingen op uw vijanden en uw haters leggen, die u vervolgd hebben. Gij zult weer naar de stem des HEREN luisteren en al zijn geboden volbrengen, die ik u heden opleg. De HERE, uw God, zal u in overvloed het goede schenken bij al het werk uwer handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee, in de vrucht van uw bodem, want de HERE zal weer behagen in u hebben, u ten goede, zoals Hij behagen had in uw vaderen – wanneer gij naar de stem van de HERE, uw God, luistert door zijn geboden en inzettingen te onderhouden, die in dit wetboek geschreven staan; wanneer gij u tot de HERE, uw God, bekeert met geheel uw hart en met geheel uw ziel. Want dit gebod, dat ik u heden opleg, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie zal opstijgen ten hemel, het voor ons halen, en het ons doen horen opdat wij het volbrengen? En het is niet aan de overkant der zee, zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie zal oversteken naar de overkant der zee, het voor ons halen, en het ons doen horen opdat wij het volbrengen? Maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart om het te volbrengen”.  

Inclusief de gelovigen uit de heidenen

Zach.8:21-23      “Zo zegt de HERE der heerscharen: Wederom zullen er volken komen en inwoners van vele steden, en de inwoners van de ene zullen zich begeven naar die van de andere, en zeggen: Laten wij toch heengaan om de gunst des HEREN af te smeken en om de HERE der heerscharen te zoeken; ook ik wil gaan. Ja, vele natiën en machtige volken zullen komen om de HERE der heerscharen te Jeruzalem te zoeken en de gunst des HEREN af te smeken. Zo zegt de HERE der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judeese man, en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is”.

Laten wij net als deze mannen uit de volken de slip van een Judeese man vastgrijpen, Jesjoea en samen met Hem het Koninkrijk van God binnengaan. Ga je met mij mee?

Ik zie je dan graag terug in deel 2 van de cursus, ‘Van het kruis naar het Koninkrijk’. Gods plan voor de schepping en zijn volk, welke net als de verbonden van God wordt weergegeven in Zijn eeuwige sabbat en de grote sabbatten. De feesten van God welke een derde bevestiging (naast de Tora en de verbonden) is die naar Jesjoea verwijst.

Maar ook naar Zijn wederkomst die aanstaande is.

One Response to “Eén God, één volk, één Koninkrijk”

Read below or add a comment...

 1. Hadassah says:

  Mag ik reageren?

  Ik zie uit naar die ene Elohim, dat ene volk, dat ene koninkrijk.
  Maar ik zie eveneens een belangrijke voorwaarde,waardoor ik tot onderstaande woorden kwam….

  In de veelheid van aanbod omtrent inzichten inzake YHVH’s Woord kan men belangrijke boodschappen over het hoofd gaan zien.
  Tevens is er ondervelen van hen die terugkeren naar Torah een gezindheid dat het zo leuk is en zo gezellig om dat samen te doen…

  -Wáár vinden wij hen die inzichten krijgen over onze werkelijke identiteit en werkelijke voorwaarden waaraan wij behoren te voldoen willen wij werkelijk in Abba YHVHs wil zijn?

  -Waar vinden wij hen die bedroefd zijn geworden omdat de goddeloosheid om hen heen steeds dichter tot hen nadert dat zij geen toekomst zien voor hun kinderen en haast geen doorkomen aan hun geloofsgang vanwege de schrikwekkende opkomende scenario’s?

  -Waar vinden we hen die in gaan zien dat Lev. 26 vanaf vers 38 op hen van toepassing zijn en dat er haast gemaakt moet worden om op tijd de kostbare olie van YHVHs goede nieuws te kennen, te onderhouden en door te geven?

  -Waar vinden we hen?

  Mensen, echt, ik vraag u, luister naar deze lezingen want ze zijn broodnodig voor uw heil en uw bestemming!

  Ik heb de lezingen beluisterd en ik ben overtuigd.

  Ik ben er ook van overtuigd dat een ieder die heeft ervaren dat alles niet dat bekoort om hen die werkelijke shalom te geven, dat dezen voorbewerkte harten hebben gekregen om dit manna te eten,om daarna verzadigd te zijn.
  Abba’s Ruach zal u leiden, wanneer u daar nederig om vraagt,

  shalom, Hadassah

  http://www.beit-el.org/audio-lezingen
  Onderwerp:
  Verbond, priesterschap en de terugkeer naar Tsion

  NB.Geachte WB, ik maak geen reklame,ik wil een kostbare voorwaarde aankaarten, die wij mijns inziens niet over het hoofd kunnen zien.
  Ik raak die woorden uit leviticus 26:38-42 niet meer kwijt….

Reageer

*