Van Babylon naar Jerusalem

1. Daniël bidt voor totale verlossing

Van Babylon naar Jeruzalem (deel 1) 

Mat.23:37           Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild!

Jezus de Messias benadrukt hier dat het altijd de wil van de Vader is geweest om Zijn kinderen bijeen te brengen in de stad Jeruzalem waar God Zijn Naam aan heeft verbonden. In de Bijbel lezen we o.a. over de geschiedenis van dit volk Israël dat steeds hun doel miste door zich af te wenden van de rechte paden die God voor hen had voorbereid.  Helaas kwam niet het gehele volk tot Zijn doel aangezien zij zich vereenzelvigden met o.a. afgodendiensten of te wel het plegen van overspel of dat men zich liet verlokken door  het naleven van een wereldse  levensstijl. Maar prijst JHWH, niet het gehele volk van Israël pleegde overspel. Door alle eeuwen heen is er altijd een klein overblijfsel geweest dat zich wel staande hield  met het naleven van de door JHWH gegeven Koninklijke leefregels. Het is indrukwekkend om te mogen zien dat er ook vandaag de dag vele gelovigen in Jezus terugkeren naar Zijn rechte weg welke leidt tot de bescherming zoals een kuiken die veiligheid opzoekt onder de vleugels (Thora) van JHWH.

Voor deze studie en die hierna volgen zal ik voor de duidelijkheid de groepen mensen noemen zoals zij ook in de Bijbel genoemd worden.  Met verbondsgelovigen versta ik hen die de levensstijl van de Thora volgen, dat is leven in Gods Gerechtigheid. Dit zijn de rechtvaardigen. Hierbij geldt wel: niemand komt tot de Vader dan door de Middelaar Jezus, de Zoon van de levende God. De gelovigen die de levensstijl van de Thora verwerpen, zijn zij die leven in zonden, de Thoralozen ofwel wettelozen, overeenkomstig de Jacobus brief.

Onderzoek de Schriften met een open mind want alleen dan kan Gods Waarheid je werkelijk vrij maken! We gaan nu terug in de tijd en wel 605 jaar voor Christus als Daniël een profetie ontvangt om het volk van God terug te doen laten keren vanuit hun ballingschap in Babylon naar de heilige stad Jeruzalem.

605 V.Chr.          Begin van de Ballingschap van Juda

Vanaf Daniël 9 vers 24 kreeg Daniël een profetie over zijn volk dat in 70 (jaar)weken een totale verlossing staat te wachten. Hier ging wel iets aan vooraf dat veelal vergeten wordt. Namelijk de reden waarom Daniël de 70 (jaar)weken profetie ontving. En dat was naar aanleiding van zijn gebed die je kunt lezen vanaf vers 1 t/m 23. Wil je het antwoord van JHWH van Daniëls profetie over de 70 (jaar)weken goed kunnen begrijpen dan zul je op z’n minst moeten weten en begrijpen waar Daniël precies om gebeden heeft. We beginnen bij het begin.

Dan.1:1           In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het.

2 Kron.36:6         Nebukadnezar, de koning van Babel, trok tegen hem op, en hij bond hem met twee bronzen ketenen om hem weg te voeren naar Babylon.

BabelonieDaniël maakte deel uit van deze wegvoering naar Babylon. Hij werd schenker aan de tafel van de koning. We gaan er vanuit dat hij dan de leeftijd heeft van ongeveer 15 jaar.

586 V.Chr.          Verwoesting van de eerste tempel

Negentien jaar later na de deportatie van Jeruzalem naar Babylon wordt de tempel van Salomo door Nebukadnezar verwoest. Op dit moment zal de leeftijd van Daniël dan ongeveer 34 jaar zijn. Nebukadnezar de grote koning van Babylonie, het eerste wereldrijk stierf 24 jaar later in het jaar 562 V.Chr. Hierna kwamen andere koningen (zonen van Nebukadnezar) die voor een korte tijd regeerden. We maken een sprong naar koning Belsazer.

549 V.Chr.          Koning Belsazar

Koning Belsazar verhief zich tegen de Schepper van de hemel door al het goud van de tempel voor zijn eigen gunst te gebruiken (Dan.5:23). Belsazar werd gedood in 539 V.Chr. Daniël is ongeveer 71 jaar oud toen Belsazar aan de macht kwam.

538-539 V.Chr. Val van Babylon en komst van het Medo-Perzische rijk

PerzieCyrus II de Grote (in de Bijbel Kores genaamd) is de stichter van het daarop volgende Perzische wereldrijk. Hij stamt uit de dynastie van de Achaemeniden, die het Perzische Rijk regeerde.

Dan.6:1-3            Darius, de Meder, ontving het koningschap toen hij ongeveer tweeënzestig jaar oud was. Het behaagde Darius over het koninkrijk honderdtwintig stadhouders aan te stellen, die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn, en over hen drie rijksbestuurders, van wie Daniël er een was. Aan hen moesten die stadhouders verantwoording afleggen, opdat de koning niet benadeeld werd.

De inheemse stadhouders smeden een plan waarbij ze Daniël willen benadelen vanwege zijn geloof. Ze wisten dat Daniël driemaal per dag tot JHWH bad zoals dit gebruikelijk was aangaande de tempeldiensten welke beschreven is in de Thora. Zij praatten hun koning Darius om zodat zij de wet zodanig konden wijzigen dat het de eerste dertig dagen niet was toegestaan om je tot een ander koning te richten in gebed dan koning Darius zelf. Wie zich hier niet aanhield zou dan geworpen worden in een kuil met leeuwen. Daarbij vroegen de stadhouders aan de koning om dit wetsbesluit schriftelijk vast te leggen zodat het onherroepelijk was. Hier zou de gezegde vandaan komen  ‘Als een wet van Meden en Perzen‘.  

Dan.6:9               Nu dan, koning, stel het verbod op en onderteken het bevelschrift, dat niet veranderd mag worden, volgens de wet van Meden en Perzen, die niet mag worden herroepen.

Deze situatie, het regeren door koningen en wereldlijders die uitsluitend voor hun eigenbelangen opkomen en het volk van God liever kwijt zijn dan rijk zie je vandaag in deze huidige wereld nog steeds terugkomen. Op zich is daar niets aan veranderd. Er is een duidelijk verschil tussen het leven in een wereldse koninkrijk en het leven in Het Koninkrijk van God. Daniël verkoos om te leven volgens de Koninklijke instructies (Thora) die Vader JHWH via Zijn knecht Mozes aan Zijn volk gegeven heeft. Op een dag zullen wij deze Koninklijke levensstijl waar Daniël mee bekend was en die we onszelf vandaag kunnen aanleren, volledig gaan toepassen in het komende Koninkrijk waar Koning Jezus zal regeren.  

539 V.Chr.          Daniël in de leeuwenkuil

Dan.6:17             Toen gaf de koning bevel en men haalde Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: Uw God, Die u voortdurend vereert – Híj zal u verlossen.

DanielLeeuwDaniël zou dan inmiddels 71 of 72 jaar oud moeten zijn toen hij in de leeuwenkuil werd geworpen. Hoe dit verhaal verder verloopt kun je in hoofdstuk 6 lezen. We nemen nu een grote sprong naar hoofdstuk 9 van het boek Daniël. We bereiken de laatste jaren van de ballingschap van het volk Juda dat samen met het volk Benjamin naar Babylon waren gedeporteerd. In deze laatste jaren ontving Daniël naar aanleiding van zijn ontdekking en gebed opnieuw een visioen.

Het volk Juda was nu 66 jaar in balllingschap

Ezra1:1-2            In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, wekte JHWH de geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat het woord van JHWH, dat Hij bij monde van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschrifte: Zo zegt Kores, de koning van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft JHWH, de Elohim van de hemel, aan mij gegeven, en Hij is het Die mij heeft opgedragen om een huis voor Hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt.

Gebeurtenissen herhalen zich vaak: Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon (Pred.1:9). We weten dat de hoofdstukken 10 t/m 12 van Daniël ons belangrijke informatie verstrekt voor de dagen waarin we vandaag leven. Nog belangrijker vind ik, hoe een verbondsgelovige van Vader JHWH zich hierop kan voorbereiden. Naar mijn mening is hier het boek Daniël hoofdstuk 9 voor gegeven. Hier ligt een belangrijke boodschap verborgen voor de verbondsgelovigen en voor een ieder die de roepstem van Vader JHWH in zijn/haar hart gehoord heeft om terug te keren naar de Thora. Het gaat hier immers om de terugkeer naar Jeruzalem en om een (totale) verlossing vanuit Babylon. Ook wij bevinden ons nog in een Babylon vol met religieuze (niet Bijbelse) leerstellingen die ons leven beïnvloedt of beheerst. Ook wij zullen op een dag het hedendaagse Babylon verlaten om naar het Jeruzalem, de Heilige stad van JHWH te trekken. Met andere woorden een scenario die vlak voor onze deur staat en spoedig in vervulling zal gaan. Met dit gegeven in ons achterhoofd beginnen we in hoofdstuk 9 te lezen.

Dan.9: 1-2           In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Chaldeeën, in het eerste jaar van zijn regering, merkte ik, Daniël, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van JHWH tot de profeet Jeremia gekomen was: zeventig jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan.

Jeremia, de zoon van Hilkia leefde van ca. 645 V.Chr. tot ca. 587 V.Chr. Jeremia heeft tot aan het einde van zijn leven (58 jaar) ongeveer 18 jaar ballingschap in Babylon moeten doormaken. Vermoedelijk las Daniël passages uit Jeremia 25 vers 12 en Jeremia 29 vers 10.

Jer.25:12             Maar het zal gebeuren wanneer de zeventig jaar voorbij zijn, dat Ik de koning van Babel en dat volk – spreekt Elohim – hun ongerechtigheid zal vergelden, en ook het land van de Chaldeeën en Ik zal dat maken tot eeuwige woestenijen.

Jer.29:10             Want zo zegt de Elohim: Voorzeker, pas wanneer zeventig jaren in Babel voorbij zijn, zal Ik naar u omzien en over u Mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats.

Er was nog drie jaar te gaan voordat de 70 jaar ballingschap voor het volk Juda voorbij zou zijn. Daniël ontdekte rond het jaar 535 V. Chr., dat deze ballingschap over drie jaar voorbij zou zijn en ging daarvoor in gebed en bad voor zijn volk Juda waar hij deel van uitmaakte. Maar hij bad niet alleen voor Juda, we zullen zien dat Daniël het andere deel van Israël niet vergeten was. Daniël is inmiddels 82 jaar indien we er vanuit gaan dat hij 67 jaar daarvoor als een jongen van ongeveer 15 jaar naar Babylon werd gedeporteerd. Stel je eens voor dat het nog drie jaar duurt voordat Jezus als Koning naar de aarde terugkomt om samen met de verbondsgelovigen terug te keren naar Jeruzalem, wat zou je dan doen?

Dan.9:3               Ik richtte mijn gezicht tot JHWH (mijn) Elohim, om Hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten, en in zak en as.

Zie hier de eerste actieve houding van een hedendaagse verbondsgelovige, die aan de vooravond staat van een totale verlossing om vervolgens terug te keren naar het beloofde land… gebed! Over gebed is veel te zeggen, voor deze les houden we ons alleen bij de inhoud van Daniëls gebed die een totale verlossing voor heel het volk van God tot stand heeft gebracht. Ook voor ons is gebed de eerste stap in onze voorbereiding om tot een verlossing van het huidige Babylon te komen om vervolgens terug te kunnen keren naar Jeruzalem. Misschien ben je niet gewend om te bidden zoals Daniël bad, maar vanwege het resultaat, adviseer ik je om zijn voorbeeld over te nemen. Hier volgen enkele punten waar je aan kunt denken alvorens je begint.

 • Weet voor wie je bidt, je familie, de Joodse staat Israël, vergeet niet dat heel Israël uit twee huizen bestaat.
 • Bijzonder in Daniëls gebed was dat hij niet alleen voor zichzelf bad, maar speciaal voor zijn volk Juda en het overige dat hij uitspreekt met heel het volk Israël.
 • Bidt met de juiste hartgesteldheid, met vasten en een nederige houding (in zak en as) met aanhoudend smeken voor vergeving van zonden.
 • Laat zien/horen dat je fout bent geweest, dat je niet aan Gods Verbond hebt gehouden, dat je gezondigd hebt door niet te wandelen in Zijn Gerechtigheid. Geef de Geest van Vader JHWH toestemming om tot je hart te spreken en lees daarbij bijvoorbeeld het boek Deuteronomium. Hij zal je overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel (Joh.16:8)
 • Laat zien/horen dat je spijt hebt, geef je bekering inhoud door terug te keren naar Gods Gerechtigheid door Zijn Thora-instructies in je leven toe te passen.  Alleen dan laat je zien of je werkelijk van Hem houdt.

Al deze punten kun je in het gebed van Daniël teruglezen. Als je net zo bidt en meent als hij, reken maar dat Vader JHWH zal antwoorden.

Dan.9:4               Ik bad tot JHWH, mijn Elohim, en deed belijdenis en zei: Och Heere, grote en ontzagwekkende God, Die Zich houdt aan het verbond en de goedertierenheid ten aanzien van hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen,

Het gebed van Daniël is aan Vader JHWH de ware Verbondsgod van Zijn verbondskinderen. Deze verbondskinderen herken je aan de liefde die zij voor Vader JHWH hebben doordat zij zich aan Zijn Verbond houden zoals ook Jeshua (Jezus) zich daaraan hield; o.a. het onderhouden van de sabbat en het onderhouden van Zijn Moadim (feesten) die in Leviticus 23 staan beschreven, maar ook het onderhouden van de spijswetten. Ook maken de verbondsgelovigen korte metten met afgodische praktijken door allerlei religieuze symbolen zoals beeldjes, kruizen, vijf- of zeshoekige afbeeldingen of voorwerpen en goed bedoelde samenkomsten uit hun midden weg te doen, denk aan Kerstfeest en Isthar (paasfeest). Daniël bidt voor deze (on)gelovigen die zich nog niet hebben willen bekeren. Helaas vaak tevergeefs, hoeveel leden uit één der volkeren van de twaalf stammen, Efraïm, Manasse en niet te vergeten de vreemdelingen die met hen meegaan, nemen tot op de dag van vandaag de Tora-instructies van JHWH niet serieus. Zij die zeggen dat zij wel van Vader JHWH houden, maar Zijn Geboden niet doen. Gelukkig zijn er ook gelovigen die Zijn geboden wel (zijn gaan) opvolgen en zich hebben laten enten op de Edele Olijf met Jeshua de Messias als de wortel van Isai! Zij zijn tot inkeer gekomen en net als Daniël bidden zij:

Dan.9:5-6            wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld, wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van Uw geboden en bepalingen. Wij hebben niet geluisterd naar Uw dienaren, de profeten, die in Uw Naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen, en tot heel de bevolking van het land.

De oorzaak van de ballingschap is de ongehoorzaamheid en het niet willen luisteren naar de dienstknechten die JHWH met zoveel liefde gestuurd heeft. Ook in deze laatste dagen willen vele gelovigen niet lezen en begrijpen naar Zijn boodschap die Hij heeft op laten schrijven in Zijn Woord.

Gerechtigheid is uitsluitend te verkrijgen bij JHWH via Zijn Woord dat door Zijn dienstknechten is opgeschreven. Elk andere bron, geloven in dogma’s of doctrines veroorzaken dat de gelovige ver van God verdreven wordt. Zoals we gezien hebben met de stam Juda en Benjamin die naar Babylon gedeporteerd werden en de andere tien stammen waaronder de stam Efraïm die naar alle landen van de wereld verdreven zijn.

Dan.9:7               Bij U, Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de schaamte op het gezicht – zo is het heden ten dage bij de mannen van Juda, bij de inwoners van Jeruzalem en bij heel Israël, bij hen die dichtbij zijn en die ver weg zijn, in alle landen waarheen U hen verdreven hebt om hun trouwbreuk, die zij tegenover U gepleegd hebben.

Heel Israël

Het gebed dat Daniël uitspreekt is voor heel Israël. Daniël maakt hier heel duidelijk onderscheid dat hij niet alleen voor zijn eigen volk, het huis Juda bidt dat samen met de stam Benjamin in ballingschap is. Hij bidt ook voor het andere deel, het huis Israël. In de Bijbel ook wel het huis Efraïm of het huis Jacob genoemd. Dit zijn de andere tien stammen van heel Israël, de volkeren die onder de naam Efraïm schuil gaan en die in alle landen verspreidt over de wereld zijn verdreven, waar velen van ons ook toe behoren. Onder heel Israël verstaat Daniël twee groepen. Ook wel de twee huizen Israëls genoemd, dat is nog steeds zo tot op de dag van vandaag. Luister goed wat  Daniël zegt, dit is belangrijk wil je de profetieen uit Openbaringen voor de tijd waarin we leven verstaan.

 1. Bij hen die heel dichtbij zijn. Dit is dat deel van het grote Israël volk dat vertegenwoordigd wordt door de stam Juda en de twee stammen Benjamin en Levieten die zich bij Juda hadden aangesloten. Zij waren op dat moment heel dichtbij Daniël, weliswaar nog in Babylon.
 2. Bij hen die ver weg zijn, in alle landen waarheen U hen verdreven hebt. Dit is niet de groep die naar Babylon is gedeporteerd. Daniël bidt hier voor de overige 10 stammen, waar Efraim en Manasse de zonen van Jozef bij horen. Zij zijn het grote Israël dat in de wereldse volkeren is opgegaan. Hun straf duurde echter niet 70 jaar maar veel langer en zij bevinden zich grotendeels nog steeds in de wereld.

Hoe actueel is het gebed van Daniël voor vandaag? Zou het kunnen zijn dat binnenkort Vader JHWH het gebed van Daniël voor hen die ver weg zijn, in alle landen waarheen JHWH hen verdreven heeft in vervulling zal laten gaan of is het nu bezig in vervulling te gaan? Keren zij vandaag de dag terug naar de Thora? Als Vader JHWH door Zijn Geest in je hart gesproken heeft om terug te gaan naar Zijn Verbond en om de instructies op te volgen welke in Zijn Thora staan opgeschreven zoals het houden van de Sabbat en de Moadim, zoals in het begin van Daniëls gebed (vers 4) dan is het heel goed mogelijk dat je tot één van die verloren stammen behoort die ver weg zijn, in de wereld is opgegaan (verdreven). Je kunt niet meer wachten om de trouwbreuk die je hebt gepleegd die veelal onwetend door misleiding tot je gekomen is,  te herstellen. Dit herstel vindt plaats door terug te keren naar Zijn Verbond en vervolgens Zijn instructies op te volgen in Zijn Woord. Spoedig zullen ook wij als verbondskinderen, Babylon (de religieuze wereld) verlaten om samen met Jeshua naar het Heilige Jeruzalem terug te keren. Het is nu de tijd om je hierop voor te bereiden. Vergeet niet dat net als in de tijd van Daniël vele, vele Jodengenoten in Babylon zijn achterbleven. Zij zijn niet met Zerubbabel, Ezra of Nehemia meegegaan omdat zij niet gereed waren of geen verlangen hadden naar het Koninkrijk van God. Vandaag is het niet anders gaan, velen geven geen gehoor aan de oproep van JHWH in hun hart om zich gereed te maken voor deze laatste en grootste exodus uit de hele geschiedenis.

Dan.9:8-10         JHWH, bij ons staat de schaamte op het gezicht, bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaderen, omdat wij tegen U gezondigd hebben. JHWH, onze Elohim, is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving, hoewel wij tegen Hem in opstand zijn gekomen. Wij hebben niet geluisterd naar de stem van JHWH, onze Elohim, om volgens Zijn wetten te wandelen, die Hij ons gegeven heeft door de hand van Zijn dienaren, de profeten.

Het woordje ‘wetten’ is hier vertaald van het Hebreeuwse woord THORA. Daniël bidt voor het herstel en de terugkomst van zijn volk Juda en de overige stammen die in de wereld zijn. Hij bidt dat zij allen overeenkomstig de Thora zullen gaan wandelen. Dit betekent dat ook het huis Efraïm, waar jij en ik van deel uitmaken net als het huis Juda in Daniël tijd, Gods Gerechtigheid in alle facetten van ons leven zullen moeten toepassen. Door dit te doen ben je bezig met je voor te bereiden op de grote uittocht uit Babylon naar de Heilige plaats Jeruzalem dat binnenkort met de wederkomst van Jeshua zal gaan plaatsvinden. Voor niemand is er een excuus, deze Thora-instructies welke door de door JHWH gestuurde profeten staan opgeschreven zijn door allen verworpen. Nu is het tijd om daar weer naar terug te keren zoals Daniël dat in zijn gebed voor heel Israël opgenoemd heeft.

Dan.9:11-13       Maar heel Israël heeft Uw Thora overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar Uw stem. Daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten die beschreven is in de Thora van Mozes, de dienaar van God, want wij hebben tegen Hem gezondigd. Hij heeft Zijn woorden bevestigd die Hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze richters die ons leiding gaven, door over ons een groot onheil te brengen, dat zich onder heel de hemel nergens heeft voorgedaan zoals zich dat in Jeruzalem voorgedaan heeft.

Voor alle duidelijkheid; met heel Israël bedoelt Daniël dan ook “héél Israël”, het huis Juda welke nu grotendeels in de staat Israël woont en daarnaast alle andere stammen vertegenwoordigt in het huis Efraïm die grotendeels in de religieuze wereld (het huidige Babylon) leven. Maar prijs Vader JHWH de vloek die over ons gekomen is, is nu voorbij. Zowel de 70 jarige straf voor het huis van Juda als de 390 x 7 = 2730 jaar voor het overige deel, het huis Israël, het grotendeels van Gods verbondskinderen die vandaag nog in de wereld verspreid zijn, is voorbij.

Dan.9:14-15       Daarom heeft JHWH over het onheil gewaakt en heeft Hij het over ons gebracht. Want JHWH, onze Elohim, is rechtvaardig in al Zijn werken die Hij gedaan heeft, aangezien wij naar Zijn stem niet geluisterd hebben. Nu dan, JHWH, onze Elohim, U, Die Uw volk met sterke hand uit het land Egypte geleid hebt en U een Naam gemaakt hebt zoals hij heden ten dage is – wij hebben gezondigd, wij hebben goddeloos gehandeld.

Dan.9:16-17       JHWH, laten toch Uw toorn en Uw grimmigheid zich afwenden van Uw stad Jeruzalem, Uw heilige berg, op grond van al Uw gerechtigheden, want om onze zonden en om de ongerechtigheden van onze vaderen zijn Jeruzalem en Uw volk tot smaad geworden voor allen die ons omringen. Nu dan, onze Elohim, luister naar het gebed van Uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe, omwille van JHWH, Uw aangezicht lichten over Uw heiligdom, dat verwoest is.

Als je het visioen en antwoord van JHWH dat vanaf vers 24 gegeven wordt wilt begrijpen, dan is het belangrijk om te weten dat Daniël met ‘het heiligdom’ dat verwoest is, in de eerste plaats specifiek wijst op ‘héél Israël’. En zoals we eerder in het gebed gelezen hebben wordt met heel Israël  verwezen naar alle twaalf stammen inclusief Efraïm en Manasse (dit zijn alle zonen van Jacob). Daniël bidt en noemt het  “onze verwoesting”. Over dit gehele volk Israël is de naam van JHWH uitgeroepen.

Daarnaast over de stad Jeruzalem.

Dan.9:18-19       Neig Uw oor, mijn Elohim, en hoor! Open Uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover Uw Naam is uitgeroepen, want wij werpen onze smeekbeden niet voor U neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van Uw grote barmhartigheid. Adonai, luister. Adonai, vergeef. Adonai, sla er acht op en doe het, wacht niet langer – omwille van Uzelf, mijn Elohim. Over Uw stad en over Uw volk is immers Uw Naam uitgeroepen.

De rest  van het gebed, smekingen en belijdenis heeft Daniël niet opgeschreven want zo te zien ging hij nog een tijdje door. Let op dat wij geen enkel recht hebben om iets te claimen. Het is uitsluitend de barmhartigheid en genade van Vader JHWH om aan deze verlossing waar Daniël voor bidt, deel te krijgen. Om de eenvoudige reden dat er een belofte is uitgesproken die nog in vervulling moet gaan. De belofte van de terug komende Messias.

Opmerking: “Met uitsluitend barmhartigheid en genade” moet wel in context worden gelezen van berouw en bekering zoals eerder is beschreven, door het teruggaan naar de levensstijl van de Thora. Ik noem dit omdat er mensen zijn die het woordje ‘genade’ uit de context hebben gehaald (zonder enkele voorwaarden) en daar een misleidende leer van hebben gemaakt de zogenaamde “genadeleer” of “genade alleen”.

Dan.9:20-21       Terwijl ik nog sprak en bad, en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël (heel Israël), en mijn smeekbede uitstortte voor het aangezicht van JHWH, mijn God, omwille van de heilige berg van mijn JHWH – terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriël, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan, omstreeks de tijd van het avondoffer.

Er zijn twee aartsengelen die Gods verbondsvolk ter zijde staan, Gabriël en Michael. Michael is de beschermengel van Gods verbondsvolk en gaat meestal de strijd aan tegen de tegenstander als er gestreden moet worden; Dan.10:13, Dan.10:21, Dan.12:1, Judas 1:9, Op.12:7

Het is goed om te weten dat wanneer Gabriël op het toneel verschijnt de inhoud van zijn boodschap telkens over de aankondiging van de Messias gaat; Lucas 1 vers 19 en 26.

Dan.9:22             Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei: Daniël, nu ben ik eropuit gegaan om u de betekenis te doen begrijpen.

Daniël vroeg verlossing en herstel voor zijn volk Juda en de overige volkeren van Israël die in de wereld verspreid zijn. Gods antwoord hierop is Jeshua wat betekent JHWH Verlost. Omdat Daniël voor heel Israël bad komt Vader JHWH dan ook met een compleet verlossingsplan dat door Zijn Zoon Jeshua (Jezus) zal worden gerealiseerd. Dit is de reden waarom Gabriël kwam om dat aan Daniël duidelijk te maken en hem hierin te onderwijzen zodat Daniël geen vergissing kon maken wie het is die totale verlossing zou brengen (en wij ook niet).

 • A. de betekenis zal begrijpen van het antwoord over de inhoud van de werkelijk verlossing en
 • B. de betekenis zal begrijpen en inzicht krijgen in het visioen over de vervulling in tijd van zeven (jaar)weken.

Dan.9:23             Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen.

Het antwoord dat Daniël op zijn smeekbeden voor héél Israël krijgt is een volledige verlossing voor hetzelfde héél Israël. “Voor zowel zijn eigen volk het huis Juda als de overige stammen, het huis Israël die in de wereld verspreid zijn”, Ik kan niet niet vaak genoeg zeggen, omdat veel gelovigen hier onbekend mee zijn of zelfs niet eens weten. Voor beide groepen zal de vervulling van Daniëls gebed in 70 (jaar)weken gaan plaatsvinden. Dit zijn niet de 70 jaren van de Babylonische Ballingschap voor het huis Juda die zo goed als achter de rug zijn (voor Daniël nog drie jaar), maar 70 nieuwe (jaar)weken. Ondanks dat Gabriël de nadruk legt op “Begrijp dit woord en krijg inzicht”, zeg ik het ook nog eens; ”Het antwoord dat van Vader JHWH is uitgegaan is een antwoord voor een “totale verlossing” voor héél Israël. Dit staat vast, het is bepaald, zo staat het geschreven, je kunt er niets aan toevoegen of ervan afhalen.

Wordt vervolgd.

Shalom,
Winand

 

4 Responses to “1. Daniël bidt voor totale verlossing”

Read below or add a comment...

 1. Feike Dijkstra says:

  Berichttekst:
  Hallo Winand, ik ben lid van een zelfstandige gemeente, geen PKN, maar een gemeente die doopt op het geloof van de persoon. Wij volgen de kerkelijke traditie, dus zondag, kerst, goede vrijdag en paaszondag, allemaal op dagen, die niet overeen komen met het Woord van JHWH op Zijn gezette tijden. Kort geleden ben ik tot de overtuiging gekomen dat Paulus de Sabbat en de feesten van JHWH naar de volken heeft gebracht, en dat wil ik uitleggen aan onze bijbelstudiegroep.
  Mijn vraag is:Hoe kan ik het aan mijn medegemeenteleden uitleggen, dat de dag van JHWH ver uitsteekt boven de dagen van Rome. De Tora word gedaan behalve de Sabbat, 9 geboden dus. Al veel studies heb ik gelezen en gezien, deze heb ik rondgestuurd in onze huiskringen.
  Hebt u advies voor mij?
  Shabbat Shalom
  F. Dijkstra
  Bolsward


  This mail is sent via contact form on Bijbelschool de Bazuin http://test.debazuin.nu

 2. Winand says:

  Shalom F.Dijkstra,

  Eindelijk weer eens een goed bericht. JHWH zij geprezen dat Hij jouw ogen geopend heeft voor Zijn Shabbat en Moadim (feesten).
  Voor velen is en blijft de shabbat een moeilijke kwestie.

  Toen ik de shabbat en de feesten ontdekte en het in mijn thuisgemeente mocht leren, werd mij toch na tien lessen vriendelijk verzocht om de gemeente te verlaten.

  Velen hebben hetzelfde meegemaakt en zijn naar een shabbatgroep overgestapt, doch ik bemoedig jouw om door te gaan met het verkondigen zolang je daarvoor de kans krijgt.

  Ik zal je zeggen wat ik gedaan heb.
  Ik bracht de lessen van “Het kruis naar het Koninkrijk” (basiscursus) in de huisgroep, samen over lezen, praten en bidden. Voor velen was dit een openbaring.
  Je zou hetzelfde kunnen doen met een kleine groep gelovigen die daar meer van willen horen.
  Vertrouw op Vader JHWH, Zijn Geest zal de mensen overtuigen van zonde (anti-torah) en gerechtigheid (leven volgens de Koninklijk regels van Zijn Koninkrijk).
  Bij sommigen zal het kwartje vallen, bij anderen niet.
  En uiteindelijk zal men moeten kiezen en dat zal niet meevallen.
  Ook jij zal op een gegeven moment een duidelijke keus moeten maken, duisternis gaat namelijk niet samen met het licht.

  Ik wens je Zijn wijsheid toe en zal voor je bidden.
  Laat verder horen hoe het verloopt of uitpakt.

  Met vriendelijke groet,
  Winand

 3. erwig says:

  geachte

  ben al 22 jaar lid van de advent kerk heb de sabbatt gehouden en de andere geboden maar heb problemen met andere leerstellingen van de kerk.ben nu 2 jaar bijna niet in de kerk geweest.ben wat een beetje in de wereld verzeild geraakt.en de sabatt wat vergeten .maar nu naar het lezen van je studies wijst de H.GEEST me terug de weg.wat moet ik nu doen bij de advent kerk blijven of alleen de geboden houden zonder kerk.

  zijn u studies ook verkrijg baar in boek vorm?

  vriendelijke groet

  erwig

 4. Winand says:

  Dag Erwig,

  Tja, het is moeilijk om een gemeente te vinden met verbondsgelovigen die dezelfde kant op kijken.
  Zelf bezoek ik op sabbat verschillende Messiaanse gemeenten en heb soms een samenkomst bij mij thuis. Het is niet optimaal als je ver weg woont, maar het is iets, ook al is de afstand soms meer dan twee uur rijden.
  Ik vindt het belangrijk om als gelovigen elkaar op te zoeken en elkaar te leren kennen, want het zal niet lang meer duren of de Grote Exodus zal beginnen, dat JHWH met Zijn sterke arm de Zijnen uit alle uithoeken van de wereld zal verzamelen.

  Wees voorbereidt, Shalom,
  Winand

Reageer

*