Van Babylon naar Jerusalem

2. Gods antwoord op Daniëls gebed

Van Babylon naar Jeruzalem (deel 2)

Uit het vorige hoofdstuk hebben we kunnen opmaken dat Daniël in smeekbede tot JHWH bad. Dit was naar aanleiding van de 70 jaren straf die het volk Juda, waar Daniel ook deel van uit maakte, zo goed als voorbij was. Voor alle duidelijkheid ging het hier om het huis Juda dat in Babylon in ballingschap was en weer naar Jeruzalem terugkeerde. Heel opmerkelijk is dat Daniël niet alleen voor het huis Juda bad maar ook voor de overige stammen van Israël, welke bekend staat als het huis Israël of het huis Efraïm. Letterlijk zegt hij: bij heel Israël, bij hen die dichtbij zijn (Huis Juda) en die  ver weg zijn (huis Efraïm), in alle landen waarheen U hen verdreven hebt.” Samen noemt Daniël deze twee huizen, “héél Israël” en heel Israël  vertegenwoordigt het volk van JHWH. Dat wil zeggen zij die overeenkomstig Daniëls gebed weder tot God keren en volgens Zijn Woord de Thora gaan leven.

Dan.9:7               Bij U, Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de schaamte op het gezicht – zo is het heden ten dage bij de mannen van Juda, bij de inwoners van Jeruzalem en bij heel Israël, bij hen die dichtbij zijn en die ver weg zijn, in alle landen waarheen U hen verdreven hebt om hun trouwbreuk, die zij tegenover U gepleegd hebben.

In 1 Koningen 12 en 2 Kronieken 10 lezen we dat het volk Israël werd opgedeeld in twee afzonderlijke koninkrijken. Het zuidelijk koninkrijk waren aanhangers van koning David die onder leiding stonden van Rehabeam de zoon van koning Salomo. Later werden zij het huis van Juda genoemd omdat zij hoofdzakelijk uit leden van de stam Juda bestonden. Onder hen waren ook de Benjaminieten en Levieten. Het noordelijk koninkrijk bestond uit het huis Israël dat onder leiding stond van een nieuwe koning Jerobeam. Hieronder bevonden zich de overige 10 stammen (zonen van Jacob) samen met Efraïm en Manasse, de twee zonen van Jozef, die Jacob zegende als zijn eigen zonen. Vandaar ook wel het tienstammenrijk of het huis van Efraïm (of Jozef) genoemd. De splitsing vond plaats rond het jaar 922 v.Chr.

Omdat beide koninkrijken van de weg van de Thora waren afgeweken riepen zij een vloek over zich heen zoals omschreven in Deuteronomium. Voor het huis Juda waar Daniël deel van uitmaakte waren dat de 70 jaren ballingschap in Babylon. En zoals we gelezen hebben in het gebed van Daniel, bekeerden zij zich weer tot JHWH en Zijn Woord zodat de terugtocht naar Jeruzalem kon beginnen overeenkomstig hetgeen geschreven staat in Jeremia aangaande de 70 jarige straf die afliep.

De straf dat het huis Efraïm over zichzelf uitgeroepen zou 390 jaar duren (Ez.4:5). Maar na 390 jaren bekeerden zij zich niet. Erger nog, zij namen alle religieuze en afgoderij van de heidenvolkeren over. De straf werd volgens de Thora regels 7 keer verlengd (Lev.26:18). De totale duur van de straf kwam uiteindelijk neer op 2730 jaar. Deze straf voor het huis Efraïm zou rond het jaar 2010 n.Chr. zijn opgeheven indien we uitgaan dat rond het jaar 720 v.Chr. het huis Efraïm door de Assyriërs gevangengenomen  werd. We concluderen dus dat ook de straf voor het huis Efraïm voorbij is zodat deze groep terug kan keren naar het Woord van JHWH, de Thora om Gods Gerechtigheid in hun levens toe te passen.

Het probleem echter is, dat het huis Efraïm volledig versnipperd, zoekgeraakt en opgegaan is in de wereldse volkeren. En omdat Daniël ook voor het huis Efraïm bad, kwam Vader JHWH met de vervulling om heel Israël te redden naar geest, ziel en lichaam. Hij zond daarvoor de beloofde Messias, de Losser van Israël en we zullen zien dat JHWH een volmaakt plan aan Daniël doorgaf.

Door het gebrek aan kennis over deze twee koninkrijken of beter gezegd de twee huizen van Israël is er tot op heden veel verwarring ontstaan. Het huis van Juda is ook het volk dat zich hedendagen in de staat Israël bevindt. Door velen wordt dit huis van Juda gezien als Israël het (volledige) volk van God, hetgeen nu we weten, nog niet compleet is, maar slechts een gedeelte. Dit huis van Juda dat vandaag naar Jeruzalem is terug gekeerd om zich te verenigen is nog maar het begin van de Grote en laatste Exodus van heel Israël.

Zacheria 10:6     Ik (JHWH) zal het huis van Juda versterken, en het huis van Jozef (Efaïm) zal Ik verlossen. Ik zal hen terugbrengen, want Ik heb Mij over hen ontfermd. Zij zullen zijn alsof Ik hen niet verstoten had. Ik ben immers JHWH, hun Elohim: Ik zal hen verhoren!

Gelukkig weet Daniël wel heel goed waar hij het over heeft. Nu dan, zal Vader JHWH het gebed van Daniël voor de twee huizen Israëls verhoren? Of zou Hij een steen geven als Daniël om een brood vraagt? We zullen zien dat Daniël op basis van zijn gebed voor de twee huizen van Israël een antwoord voor een totale verlossing ontvangt dat voor héél Israël geldt.

De 70 (jaar)weken

Dan.9:24             Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.

Het in vervulling gaan van JHWH’s antwoord wordt bepaald in een periode van zeventig weken. In het Engels staat er voor woordje ‘bepaald’ het woord ‘determine’ en dat betekend zoiets als ‘zo is het besloten’. Een ander vertaalwoord is ‘establish’ dat wil zeggen ‘vastgezet op permanente basis’. De reden waarom ik dit aankaart is omdat er vele misleidende leerstellingen Daniël 9 gebruiken om een zevenjarige grote verdrukking te verkondigen die vooraf zal gaan aan de tweede komst van de Messias als Koning. Deze zogenaamde zeven jarige grote verdrukking wordt voorgesteld in de laatste week uit deze zeventig weken die bepaald zijn, door een groot gat van duizenden jaren tussen de 69en de 70ste week te plaatsen.

Zeventig weken zijn zeventig weken aan één stuk, zonder dat deze onderbroken wordt. Immers, Het Woord van JHWH mag niet gebroken worden. Nergens in de Bijbel vinden we voorbeelden van gaten in een geprofeteerde tijdseenheid. Als Elohim zegt zeven weken, dan bedoelt Hij zeven weken, zeven is volmaak in de hele zin van het woord. Wie van de zeventig (jaar)weken een week afhaalt, om deze bijvoorbeeld aan het einde van 2000 jaar te plaatsen zal, zoals we eerder gelezen hebben, de  profeten, zoals Daniel die God gestuurd heeft, niet hebben begrepen of willen begrijpen. Het is bekend van wie deze misleidende boodschap komt: “Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden (Moadim) en de wet (Thora) te veranderen” (Dan.7:25a). We zullen zien dat de eerste vier Moëds door Jezus (Jeshua) in deze laatste jaarweek zijn vervuld.

Naar aanleiding van Daniëls gebed waarin hij bidt om een totale verlossing voor héél Israël, geeft Gabriël in hetzelfde vers 24 als antwoord een opsomming van wat er allemaal bepaald en vervult wordt in die zeventig (jaar)weken:

 1. Beëindigen van de thora overtredingen (ongehoorzaamheid en leven in zonde)
  De ogen worden geopend, stop met afgoderij en keer terug naar de Thora.
 2. Het verzegelen (voorgoed vergeven) van zonden
  Door het belijden van zonden en bekering is een nieuwe start mogelijk gemaakt.
 3. Het verzoenen van ongerechtigheid (genade en herstel van de thora)
  Door verzoening met Vader JHWH is een nieuwe relatie met Hem mogelijk, een levensstijl volgens Zijn Gerechtigheid.
 4. Ver/invulling van de belofte. Eeuwige gerechtigheid (nieuw verbond)
  Het Verbond wordt aangepast (vernieuwd) met een eeuwige verbond (zo zal het offeren van dier niet meer nodig zijn)
 5. Ver/invulling van de profetische uitspraken door profeten
  Het in vervulling gaan van de komst van de beloofde Messias.
 6. Het zalven van de heiligen (apart zetten van verbondsgelovigen)
  to anoint the most Holy (Engelse vertaling).

Alle gebeurtenissen die plaats zouden gaan vinden in de zeventig (jaar)weken zijn in vers 24 opgenoemd. Dit betreft een totale verlossing voor héél Israël. Ik zie in deze tekstgedeelten geen enkel negatieve invulling zoals de komst van een zevenjarige grote verdrukking of de komst van een zogenaamde antichrist. Ik zie uitsluitend positieve gebeurtenissen en als je de waarheid verstaat, weet je ook  wie deze punten in vervulling zal brengen. Wie is het geweest die deze punten heeft vervuld? Hoe is het mogelijk dat vele gelovigen met het antwoord dat JHWH geeft, denken aan de komst van een af andere anti-christ?

Tot zo ver weten we nu voor hoelang de tijdsduur bepaald is, welke invulling er is bepaald en voor wie het bepaald is. Nu kunnen we verder lezen hoe en wanneer deze 6 punten allemaal in vervulling zullen gaan. (ook dit is bepaald).

Zeventig weken staan voor zeventig sabbatten. Het woordje ‘weken’ betekent in het Hebreeuws ‘zevens’. We spreken dit vaak uit als jaarweken. De totale lengte is dan 70 x 7 dagen = 490 dagen. Daarnaast betreft het hier over een visioen/profetie waarbij dagen gezien moet worden als jaren.

1 profetische dag staat voor 1 jaar

Num.14:34         Overeenkomstig het aantal dagen dat u dat land verkend hebt, veertig dagen, voor elke dag een jaar, zult u uw ongerechtigheden dragen, veertig jaar lang, en u zult van Mij tegenstand ondervinden.

Ezech.4:6            Hebt u dit voltooid, dan moet u vervolgens op uw rechterzij gaan liggen. Dan zult u veertig dagen de ongerechtigheid van het huis van Juda dragen. Voor elk jaar leg Ik u een dag op.

De duur van zeventig jaarweken staan voor 490 jaren. Let op, dit is geen extra straf bovenop de 70 jaar ballingschap van het volk Juda. Het is een aankondiging van een totale verlossing dat in een tijdsbestek van 490 jaren in vervulling zal gaan. En dat niet alleen voor het volk van Daniel, het huis Juda maar voor heel Israël, dat is inclusief de tien zoekgeraakte stammen met Efraim die in de wereld verstrooid zijn.

Dan.9:25             U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden.

Nu waren er drie momenten geweest dat delen van het huis van Juda uit Babylon terugkeerde naar Jeruzalem om deze weder op te bouwen. Kennelijk heeft Vader JHWH ervoor gekozen om een drie stappenplan voor de restoratie van Jeruzalem en de tempel toe te passen. Vanaf één van die drie momenten wanneer de koning opdracht geeft om de stad Jeruzalem te herbouwen, begint de 490 jaren te tellen.

De eerste groep die terug ging

Onder leiding van Zerubbabel gingen de eerste groep ballingen terug naar Jeruzalem en legden daar het fundament voor de tempel.

Ezra 3:8               In het tweede jaar na hun komst naar het huis van God in Jeruzalem, in de tweede maand, begonnen Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, en Jesua, de zoon van Jozadak, en de overigen van hun broeders, de priesters en de Levieten, en allen die uit de gevangenschap naar Jeruzalem waren gekomen met de bouw. Zij stelden de Levieten aan van twintig jaar en daarboven om toezicht te houden op het werk aan het huis van de HEERE.

535 V.Chr.          Begin terugkeer van het huis van Juda naar Jeruzalem (einde van 70 jaar ballingschap).

Deze datum komt niet in aanmerking, Gabriël zegt duidelijk “u moet weten vanaf de tijd dat het woord uitgaat om Jeruzalem te bouwen”.  Zerubbabel begon te bouwen aan de tweede tempel en legde daarvoor een fundament.

De tweede groep gelovigen

Ezra 7:7-9           Ook sommigen van de Israëlieten en van de priesters, de Levieten, de zangers, de poortwachters en de tempeldienaren trokken in het zevende jaar van koning Arthahsasta op naar Jeruzalem. Ezra kwam in Jeruzalem in de vijfde maand, dat was het zevende jaar van de koning. Op de eerste van de eerste maand was namelijk het begin van zijn tocht uit Babel, en op de eerste van de vijfde maand kwam hij in Jeruzalem aan, omdat de goede hand van zijn God over hem was.

Arthahsasta was 39 jaar koning vanaf het jaar 464 v.Chr. tot 425 v.Chr. wanneer een tweede groep ballingen in het zevende jaar onder leiding van Ezra naar Jeruzalem vertrok.

457 V.Chr.          Bevel welke Ezra kreeg om de stad Jeruzalem te herbouwen

Ezra 4:11-12       Dit is een afschrift van de brief die zij aan hem, aan koning Arthahsasta, zonden: Van uw dienaren, de mannen aan deze zijde van de Eufraat, en op dit tijdstip. Laat het de koning bekend zijn dat de Joden die van u zijn weggetrokken, bij ons in Jeruzalem zijn gekomen en die opstandige en slechte stad weer aan het opbouwen zijn. Zij voltooien de muren en herstellen de fundamenten.

De derde groep

Nehemia hoort dat het slecht gaat met de Joden die terug zijn gegaan en zich in Judéa hebben gevestigd. Als reactie hierop rouwt en vast Nehemia dagenlang. De koning merkt op dat Nehemia somber is en Nehemia vraagt aan de koning om naar Judea te mogen gaan om de bouw van de stad Jeruzalem voort te zetten. Ezra moest vanwege tegenslag de bouw meerdere malen staken. Ondanks dat zij waren terug gekeerd naar Jeruzalem was er nog steeds onderdrukking. “Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden” (Dan9.25b). Dit bevel van de Perzische koning Arthahsasta vinden we in Nehemia hoofdstuk 2.

Neh.2:1               Het gebeurde in de maand Nisan, in het twintigste jaar van koning Arthahsasta, toen er wijn voor hem gereedstond, dat ik de wijn nam en aan de koning gaf. Nu was ik nooit in zijn tegenwoordigheid verdrietig geweest.

Arthahsasta was koning van 464 t/m 424 V.Chr. Als Nehemia in het twintigste jaar het bevel van de koning ontving om de bouw van Jeruzalem te hervatten komen we uit in 444 v.Chr. Nehemia neemt de bouw van de muren op zich.

444 V.Chr.          Bevel welke Nehemia kreeg om Jeruzalem met name de muren en te herbouwen

Een geestelijk les

Het proces van de terugtocht van de 70 jarige ballingschap uit Babylon naar Jeruzalem vond plaats in drie fasen. In fase 1 wordt een fundament gelegd, in fase 2 komt er een grote groep werken aan de opbouw van de stad en in fase 3 zien we de laatste groep die de muren rondom de stad aanlegden. Daarnaast was er nog een vierde groep die in Babylon achterbleef. Vaak zie je pioniers die een fundament leggen voor een nieuwe geloofsgroep. Dan begint de groep te groeien en net als bij Ezra  ondervindt de nieuwe groep veel tegenstand van allerlei misleidende leerstellingen van buitenaf. Het antwoord hierop is de bouw van de muur van Nehemia om alle vijanden (misleidingen) buiten de stad te houden.

Het beginpunt van de 490 Jaren 

In 457 v.Chr. keert een grote groep ballingen o.l.v. Ezra terug. De herbouw van van de stad Jeruzalem begint. Volgens Daniel 9 vers 25 moet dit jaar het beginpunt zijn van de totale verlossing dat 70 Jaarweken ofwel 490 jaren zal duren. In vers 25 lezen we dat de 490 jaren zijn opgedeeld in drie stukken. Vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven (jaar)weken en tweeënzestig (jaar)weken.

het eerste deel bestrijkt een periode van zeven jaarweken dat gelijk staat aan 49 jaarweken (7×7). Tellen we 49 bij 457 v.Chr. op dan komen we in het jaar 408 v.Chr. het herstel van de stad Jeruzalem is een feit. Vanaf het jaar 408 v.Chr. gaat het tweede deel van het antwoord aan Daniël in vervulling en 62 jaarweken, dat is 62×7 is 434 jaren later (tot op de Messias , de vorst) zal de Messias zich bekend maken. Als je 434 jaar bij 408 v. Chr. optelt kom je uit in het jaar 27 na Christus.

Dan9-1   

27 n.Chr.             Na 69 weken, de bekendmaking van de Messias

Luc.3:23              En Hij, Jezus, was ongeveer dertig jaar toen Hij Zijn dienstwerk begon. Hij was, naar men dacht, de Zoon van Jozef, de zoon van Heli,

Mat.3:16-17       En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Luc.4:18-19        De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.

Marc.1:15           en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.

Het is overduidelijk wie zich in het jaar 27 n.Chr. als de gezalfde bekend gemaakt heeft. Het woord ‘gezalfde’ komt van het Griekse woord ‘christos’ en het Hebreeuwse woord ‘messias’. Op dat moment was Jeshua volgens Lucas 30 jaar oud.  In het jaar 27 n.Chr. zijn de 7+62 jaarweken van het antwoord op Daniëls gebed vervuld. Marcus bevestigd dit met de woorden “De tijd is vervuld”. Er blijft nog 1 jaarweek oftewel 7 jaar over. Gabriël, de engel van Jeshua vertelt wat er in die week met de Messias gebeuren zal.

Dan.9:26             Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is.

Lees hier heel aandachtig, er staat “Na de tweeënzestig weken” niet “Na tweeënzestig weken” (zonder lidwoord). Wat er vervolgens staat te gebeuren, de uitroeiing van de Messias, vindt niet plaats na exact de tweeënzestig weken maar op een moment dat ligt na de tweeënzestig jaarweken die eindigde in het jaar 27 n.Chr. Dat moment is halverwege de laatste jaarweek (vers 27). Ook zal er een moment komen dat een ander volk Jeruzalem en de tempel opnieuw zal gaan vernietigen. We weten dat dit in het jaar 70 na Christus, de soldaten van Rome dit op hun geweten hebben. Er zou weer een enorme vervolging komen op de gelovigen die trouw aan de Thora waren. Vanaf dat moment zal Rome een belangrijke rol hebben in een oorlog die tot het einde zal duren wanneer Jeshua wederkomt. Het betreft hier de Roomse invloed bij de gelovigen, waar ik later in een vervolg les op terug zal komen.

31 N.Chr.             Halverwege de laatste week, de Messias uitgeroeid

Gal.6:14              Maar ik (Paulus)– ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld.

Col.2:14               Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen.

De kruisdood van Jeshua zal niet voor Hemzelf zijn. Voor alle gelovigen die Hem accepteren, door zich te laten dopen in Zijn Naam, dat wil zeggen uitsluitend in de Naam van Jeshua. Voor hen geldt de aanklacht dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan de Thora van JHWH, niet meer. Deze aanklacht voor de straf die heel het volk Israël (het huis Juda en het huis Efraïm) op hun hals hebben gehaald is aan het kruis genageld. Hiermee is het gebed van Daniël om verlossing te brengen aan héél Israël in vervulling gegaan.  Er is een mogelijkheid gecreëerd dat héél Israël hersteld kan worden en wel door de dood van de Messias dat niet voor Hemzelf was. Aan heel Israël, het huis Juda en alle overige stammen van het huis Israël is verlossing gebracht. Men hoeft deze verlossing in Jeshua alleen nog maar te accepteren en in Zijn voetsporen te wandelen door de geboden van de Vader toe te passen in je leven. Vader JHWH heeft volledig gehoor gegeven aan het gebed van Daniel. Amen! De Vader geeft een ieder een kans om Hem te leren kennen, zowel het huis van Juda als het huis van Efraïm maar ook de vreemdeling die zich bij hen aansluit want ook hij of zij zal deel uitmaken van héél Israël. “dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld.  Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus” (Ef.2:12-13). Allen hebben zij  slechts één doel, zoals Daniël gebeden heeft, het verbond met Vader JHWH herstellen en te verstevigen.

Dan.9:27             Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.

Hij zal het verbond versterken met heel Israël.

Marc.14L24        En Hij zei tegen hen: Dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt.

Hand.2:17a         En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees

Heb.8:10             Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt JHWH: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Dit is de reden dat ik het vaak heb over verbondsgelovigen of verbondskinderen van JHWH. Het is het ware volk van JHWH die in deze laatste dagen zijn te herkennen aan de volgende twee eigenschappen. “Zij die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben” (Op.12:17b). Dit verbond is bekrachtigt in het bloed van Jeshua, daarom zijn de graanoffers en elk andere (bloed)offers verleden tijd. Wat nog geen verleden tijd is, is de aanwezigheid van de verwoester. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding (vers27b) “De dief (tegenstander) komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed (Joh.10:10)”. Er wordt niet gesproken over de komst van een of andere antichrist, maar over een verwoester die er als is. En we weten allemaal wie die verwoester is die tot het einde toe zal blijven proberen om de gelovigen te misleiden (te verscheuren en te verdelgen). Lees de brieven van Johannes, hij vertelt precies hoe het met die verwoester, de antichrist in elkaar steekt.

34 n.Chr.             Aan het einde van de 70 Jaarweken

Het is altijd Vaders plan geweest om de hele mensheid te redden. En Daniël wist dat ook, hij bad niet alleen voor zijn eigen volk, het huis Juda maar ook speciaal voor het huis Efraïm dat verweg is, dat  onder de wereldse volkeren verstrooid was en grotendeels nog is. Nadat Jeshua aan het kruis stierf en Vader Hem opwekte uit de dood, duurde het nog enkel jaren voordat het gebed van Daniël volledig verhoord werd, maar wel binnen de tijd van de 70 jaarweken die daarvoor gegeven zijn. De vraag nu is. Hoe kan het huis Efraïm te weten komen van de volledige verlossing binnen de nog resterende drie en half jaar van de laatste jaarweek? Van Jeshua weten we dat Hij het Evangelie van Gods Koninkrijk, de totaal verlossing predikte voor ruim drie en half jaar. Dit was ten eerste bekend gemaakt aan het huis van Juda en (nog) niet aan het Huis van Efraïm.

Daniel9-2

 

Joh.10:14            Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.

Voordat Jeshua naar Zijn vader terug ging gaf hij deze verantwoordelijkheid over aan Zijn discipelen. En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden” (Marc.16:15-16). Om het huis Efraïm met het Evangelie van Gods Koninkrijk te bereiken moesten de discipelen de wereld in trekken, daar waar het huis Efraïm geheel in opgegaan en zoekgeraakt is. Dit was zo belangrijk! En om er zeker van te zijn dat de discipelen van Jeshua dit niet vergeten zouden, sprak Jeshua vlak voordat Hij heenging Zijn laatste woorden.

Hand.1:8-9a       maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

Enkele weken later, op de dag van Pinksteren kregen de discipelen de kracht en de Geest om deze boodschap van Het Koninkrijk uit te dragen. Eerst in Jeruzalem want uit omliggende landen kwamen vele Jodengenoten naar Jeruzalem om de vierde Moadim, het Sjavoeot (wekenfeest) voor JHWH te vieren. Het zou goed kunnen dat hier een overblijfsel van het huis Efraïm bij aanwezig was die altijd trouw aan de Thora zijn gebleven. Hoe kunnen zij anders aan de oproep voor deze Moëd dat in Jeruzalem gevierd wordt, gehoor geven? Verder zeiden zij: “wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken” (Hand.2:11). Met andere woorden, deze gelovigen waren bekend met de Thora, de Profeten en de Psalmen. Zij waren dus geen heidenen uit de wereldse volkeren die tot geloof kwamen en ook is de christelijke gemeente op deze dag niet ontstaan, zoals menigeen misschien zou denken. Het christendom kwam pas honderden jaren later, in de tijd van de Romeinse keizer Constantijn. Ook het woordje “gemeente” is niet nieuw. Het is slechts een ander woord voor “een verzameling van gelovigen”. Mozes noemde de groep gelovigen waar hij mee optrok al “de gemeente” (Ex.16:3; Lev.4:13,14,21; Lev.16:17,33; Num.10:17; Num.15:15).

Enkele jaren later nadat de gemeente in een tijd beland was, waar zij zwaar vervolgd werden door andere Jodengenoten, (Paulus was daar één van) die beïnvloed werden door de verwoester zoals voorspeld was en in de gevangenissen werden gegooid (Petrus en Johannes), gestenigd werden (Stefanus), werd ook het Evangelie door Filipus naar Samaria gebracht en kreeg Petrus een droom voorafgaand aan een bijzondere gebeurtenis. In Handelingen 10 kun je een geweldige getuigenis lezen hoe Petrus voor het eerst in aanraking kwam met niet-Joden genoten om aan hen het Evangelie van het Koninkrijk te vertellen.

Hand.10:11         En hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toe komen, dat leek op een groot linnen laken, dat aan de vier hoeken vastgebonden was en neergelaten werd op de aarde,

In een visioen kreeg Petrus een beeld van “onreine” dieren dat verzameld is in een linnen laken. Fijn linnen is een verwijzing naar gerechtigheid en de “vier hoeken” naar de vier uiterste hoeken van deze aarde. De voorstelling van het “onreine” wat ooit rein was geweest is een verwijzing naar het tweede huis Israëls, de verloren stammen van Israël die geheel in de wereld (vier hoeken) zijn opgegaan. Gedragen in wit linnen wil zeggen gedragen door gebed (van Daniël, een gebed van een rechtvaardige vermag veel). Denk ook even aan de gelijkenis van de verloren zoon (één van de twee) die in de varkensstal terecht kwam (Luc.15:11-32) maar uiteindelijk weer met zijn vader en familie verzoende. Van hen zegt JHWH. “Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden!” (Hand.10:15). Wat Vader JHWH Petrus liet zien was, dat hij geen mens (uit de volkeren) onheilig of onrein mag noemen (vers 28). Vervolgens werd heel het huis van Cornelius gered. Persoonlijk denk ik, dat hij met zijn gezin, verlorene waren uit het huis Israëls. Zoals Jeshua zei in Mat.15:24 “Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël”. Later zei Petrus nog iets opmerkelijks.

Hand10:34-36    En Petrus opende zijn mond en zei: Ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt;  maar in ieder volk is degene die Hem vreest en gerechtigheid doet, Hem welgevallig. Dit is het woord dat Hij gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor Hij vrede verkondigt door Jezus Christus; Deze is de Heere van allen.

“Maar in ieder volk is degene die Hem vreest en gerechtigheid doet.” Petrus zegt hier dat in elk volk, maakt niet uit welk volk en waar die zich ook op de aardbol bevindt is er wel iemand die in Elohim JHWH gelooft (vreest) en op een of andere manier Zijn Gerechtigheid in zijn leven uitoefent of wil toepassen. Mijn vraag is; hoe zou dat komen, is dat de Geest Gods die in de harten van deze mensen spreekt? Zijn zij degene die uit één van de tien zoekgeraakte stammen komen of uit de stam Efraïm of Manassa voortkomt? Waarom voelen zij zich aangetrokken tot de Thora en doen zij Gods Gerechtigheid, zoals het houden van JHWH’s  sabbatten en feesten ( Moadim)? Het antwoord staat in dezelfde tekst. “Dit is het woord dat Hij gezonden heeft tot de Israëlieten” Hier noemt Petrus de familie Cornelius niet afkomstig uit het huis Juda, maar wel aan wie het Evangelie gekomen is, n.l. aan de Israëlieten. Met andere woorden, alle gelovigen die zich tot JHWH hebben gekeerd en Zijn Gerechtigheid in hun leven toepassen zijn op een of andere manier Israëlieten uit het tweede huis Israël/Efraïm. En daarmee heeft JHWH gedaan wat Hij tegen Daniel als antwoord op zijn gebed gaf. Op 34 n.Chr. is het Evangelie naar het huis Efraïm gegaan en is de 70 (verwijzing naar de volkeren) x 7 (volheid) van het Evangelie in de Messias het totale verlossingsplan, zoals belooft in (70 x zevens = 490 jaar) vervuld.

Hoe het verder met het huis Efraïm tot vandaag verkeerd hoort u de volgende keer.

Shalom,

Winand

3 Responses to “2. Gods antwoord op Daniëls gebed”

Read below or add a comment...

 1. Ruchamim says:

  Shalom Winand,

  Dit is een intressante studie, wel lijken er hele stukken op een studie van de Zevende Dag Adventisten, maar het is goed om het nader te bestuderen.

  Ik heb me niet heel erg verdiept in deze onderwerpen, wel heel wat meer van dit materiaal
  gezien/gelezen. Ik zie ook dat de profetieen zich herhalen en op meerdere manieren zijn toe te passen, als je het hebreeuws neemt, voor de vertaling in het Nederlands zou er maar een uitlegging zijn. Verder hou ik me er niet meer zo mee bezig, wel van dat we moeten klaar zijn
  om Y-shua te verwachten, en Zijn Mo-ed in de gaten houden want de “laatste” duizend jaren zijn wel op komst

  Mijn comentaar:

  Deel 1….Weet voor wie je bidt, je familie, de Joodse staat Israël, vergeet niet dat heel Israël uit twee huizen bestaat….
  Weet wel wat we voor Juda zullen bidden. Ze zijn net zo afgedwaald al wij… Dat Uw wil geschiede…
  De twee huizen werd gezien ivm het noord en zuid, na koning Salamo, waarvan Juda de grootste rijk zuid was en “Efraim”
  (israel als zijnde dat Jakob hem de eerstgeboorte recht gaf) noord. Dus het volk Israel bestaat uit de 12 stammen.
  Ps.Ik zie dat je dit ook hier aanhaald in deel 2

  Een heel groot comentaar, dat is ook waarom ik jou site mijd:
  Jammer dat je de Ba-al Namen gebruikt en zo “Vloekt”, de Naam YHWH te niet doet. Zijn Naam ijdelijk gebruiken, te niet doen…. Gebruik niet de excuus voor dat je de “christen” wil bereiken, geef een uitleg aan het begin(desnoods elke studie) van de Naam, en ga daarna verder met de Naam die je weet te moeten gebruiken… ….Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo YHWH Elohim is, volgt Hem na, en zo het Baal is, volgt hem na!….. Zullen we onze eigen redeneringen hebben of zullen we YHWH volgen?

  Deel 2
  Met alle respect ik ben niet zeker van of alle Juda Juda is wat in “het beloofde land” woont hun wetten maken je een afstammeling van Juda via de moeder… YHWH spreekt anders. Geënt zijn op de Edele Olijf is belangrijk, als ingeborene en als vreemdeling. Naast dit is er voor mij een ander punt dat Yahuda zal gaan tot Israel en samen zullen zij terug keren (Jer 3;18)

  Er zijn meerdere toepassingen van profetieen, ik heb hier ook een gevonden over de 70 weken.
  http://jewsandjoes.com/blog/ministry-of-yeshua-jesus-3-years-or-70-weeks-490-days/

  Shalom in Y-shua,
  Ruchamim.

 2. George says:

  Shalom Winand,

  Ik heb genoten van je stuk. Wat het Christendom altijd heeft gevolgd, alsmede grote delen van broeders en zusters uit het huis van Messiaans Judah, wordt nu goed weerlegt. Men denkt aan een toekomstige antichrist, een bouw van een tempel waar een of andere antichrist in gaat zitten na een valse vrede gesloten te hebben en deze na 3.5 zal verbroken en het offeren in de tempel zal afschaffen. Helaas denkt nu nog steeds 80% van de Christenen/Messianen nog zo.
  Ik ben blij dat ik, als vreemdeling door jouw site geïnspireerd ben en de weg terug heb weten te vinden naar YHWH, het verbond en de Torah in Yeshua. De namen hebben geen invloed gehad op mijn wedergeboorte, want het is uiteindelijk de Ruach die alles openbaart, dus wat betreft je opvatting over dat je soms Heer of Jezus gebruikt voor hen die nog niet terug gegaan zijn naar hun Hebreeuwse roots: eens! Voor mij zou het dan ook verwarrend zijn geweest, en langzamerhand begon ik zaken te beseffen en in een persoonlijke relatie met YHWH begin je vanzelf hem Vader te noemen. Vader is de beste titel die we kunnen gebruiken.Ijdel gebruik van de naam van Elohim interpreteer ik als; zweren en liegen waaraan de naam van YHWH is gebonden. Het op de juiste manier van schrijven met een a of e…is iets van de uiterlijke vorm. YHWH doorgrondt onze harten en alles zal uiteindelijk geopenbaard worden.
  Mensen zijn gewend het internet af te speuren op zoek naar informatie en leren tal van verschillende theorieën wat betreft profetieën, zonder zelf zaken te overpeinzen en te vertrouwen op hetgeen de Ruach openbaart
  Ik heb het voorrecht gekregen je te mogen kennen en te ontmoeten en ik weet, anders dan zo vele messianen dat jij vertrouwt op de Ruach die jou zaken openbaart, zoals het moet. immers we lezen:

  spreuken 29:18
  Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk,

  Ik kijk uit naar de volgende deel van dit boeiende stuk,

  In Yeshua,

  George

 3. Benina Verstreate says:

  W at een bevestiging,mijn man kijkt nooit is de cp,Heel die studie,zo juist,gaf Yhwh aan hem. We volgen Yeshua,Shabat enz,wat een zegen , met veel spijt dat we vele jaren verloren hebben door christen te zijn. We zijn verbondskinderen en bidden dat nog heel veel willen en mogen zien Zijn Rijkdom,Zijn feesten,eten hoe Abba het wil. Halleluyah

Reageer

*