6. Herstel van de laatste tempel

Van Babylon naar Jeruzalem (deel 6)

Op.3:21               Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.

Met deze woorden eindigde Jeshua Zijn belofte voor de overwinnaars die in de afgelopen duizenden jaren gehoor hebben gegeven aan Zijn adviezen welke Johannes in de zeven brieven aan de gemeente opgeschreven heeft. Wie overwint, is een patstelling voor alle leden binnen de Gemeente van Christus, dat wil zeggen zij die afkomstig zijn uit het huis Juda (Juda, Benjamin en Levieten) en het huis Israël of Efraïm (de tien overige stammen) en elke vreemdeling die zich ook heeft laten enten op de edele olijfboom. Vandaag is een hevige strijd gaande die zich vooral in ons denken afspeelt. Vanuit deze strijd komen slechts twee groepen mensen voort. Dat zijn de bovengenoemde overwinnaars en de andere groep is die van de z.g.n. verliezers. Een derde groep of optie is er niet. Van de overwinnaars wordt gezegd: En zij hebben hem (de oude slang die de duivel en satan genoemd wordt) overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood” (Op.12:11). Na de verlossing door het bloed van Jeshua zie je twee eigenschappen die deze winnaars met zich meedragen, namelijk Het Woord, dat zijn “De geboden van JHWH” en het Getuigenis, dat is “De Getuigenis van Jeshua de Messias” of wel de Geest van profetie. (Op.12:17). Deze overwinnaars hebben zich niet laten misleiden door de tegenstander(s).

Uitsluitend met deze groep overwinnaars uit de Gemeente van Christus wordt er in Openbaringen vier, een wel bijzondere samenkomst belegd. Vergeet hierbij niet dat Mozes het volk Israël in de woestijntijd al ‘gemeente’ noemde (Ex.16:3). De Gemeente is een ander woord voor samenkomen van verbondsgelovigen. Tevens is de Gemeente van Christus de sleutel om de twee huizen Israëls en de vreemdelingen die met haar meegaan weer tot één Verbondsvolk te verenigen. (zie ook les 3 en 4 van deze serie). Een goed voorbeeld hiervan is de geboorte van de gemeente in Thessalonica die uit Joden in de synagoge die de sabbat vierde (uit het huis Juda) en godvrezende Grieken (huis Efraïm uit de volken) en vooraanstaande vrouwen (lokale vreemdelingen) bestonden (Hand.17:1-4).  

Openbaringen vier begint in vers één met het woordje ‘hierna’. De meeste mensen geloven dat er ergens in de nabije toekomst een moment aanbreekt waarbij “de christen gemeente” in de hemel wordt opgenomen. Dit wordt nog eens versterkt door de woorden “klim op of kom hier omhoog die in vers 1 tegen Johannes is gezegd. Maar het is juist dit eerste vers dat zo belangrijk is om goed in de context te lezen wil je de hele boodschap van dit visioen over de overwinnende Gemeente van Christus in haar functioneren verstaan. Om nu één vers uit haar context te halen en daarmee de opnameleer te versterken lijkt mij op misleiding. In hoofdstuk vier en vijf die over het functioneren van de Gemeente gaat wordt totaal niet over een opnameproces gesproken. Overigens wordt er in de volgende hoofdstukken van Openbaringen (waar we een volgende keer op terugkomen) nog steeds gesproken over de Gemeente van Christus hier op aarde.

Wat wordt er dan wel bedoelt met het woordje ‘hierna’ in de eerste vers of waar verwijst dit woordje naar? Bedenk dat Johannes in het voorgaande hoofdstuk, zeven brieven moest schrijven naar  ’aardse’ (nog vleselijke) gemeenten. In deze brieven stond alles beschreven wat de gelovigen (nog) moesten doen om hun aardse en vleselijke geloofswijze en -handelingen af te leggen. Als alle raad van Jeshua is opgevolgd en de leugens en misleidingen overwonnen zijn, is men toe aan wat er ‘hierna’ gaat komen. Dan gaat Openbaringen vier verder met de woorden ‘wat er dan moet geschieden’. “Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden” (Op.4:1c).

Wat moet er geschieden? Geschieden met wie? Het is een voorstelling van wat er geschieden zal met  “Hem of haar die de tegenstander overwonnen heeft, zoals ook Ik hem overwonnen heb, die zal zitten op Mijn troon, te samen met Mij en Mijn Vader JHWH”. Het geschiede met hen die het aardse (vleselijke) achter zich hebben gelaten en het hemelse (geestelijke) opzoeken of al daarin functioneren. Openbaringen vier en vijf geven een voorstelling van het samen zitten op de troon met Jeshua en Vader JHWH als gevolg van hetgeen Jeshua in het vorige hoofdstuk 3 vers 21 zei. Het is een beeld waarbij de Gemeente van Christus “die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult” (Ef.1:23), maar waarvan de leden nog steeds met twee benen op deze aarde staat. Het is een beeld van de Gemeente van Christus in al haar Glorie, niet meer aards maar hemels, ‘zittende als koningen en priesters op de troon samen met Jeshua en Vader JHWH. “En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde”(Op.5:10).

Op.4:1                 Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden.

Het feit dat Johannes dit te zien kreeg is een boodschap aan ons zodat jij en ik, ons hierop kunnen voorbereiden door daar nu, zoals de Schrift zegt, invulling aan te geven. Ook wij moeten dit (geestelijk) zien, dat wil zeggen verstaan en begrijpen wat het Woord van JHWH tot Zijn Verbondsvolk zegt. Als de woorden van “hier omhoog komen” alleen voor Johannes bestemd zou zijn, had Jeshua niet zo hoeven te bazuinen. Het is een opdracht aan alle overwinnaars. Wat Jeshua wilt dat Johannes ziet is net zo belangrijk voor ons, dat ook wij dit (gaan) zien. “Kom hier, omhoog” is een opdracht (bazuin) van Jeshua aan elke overwinnaar. Het is geen ‘opname naar de hemel’,  waarbij je niets hoeft te doen. Integendeel opklimmen is een actieve handeling die je persoonlijk moet uitvoeren, net zoals Johannes. Het ‘opklimmen’ moest hij persoonlijk en zelf uitvoeren. Pas dan (als je er bent) zul je begrijpen wat je (geestelijk) te zien krijgt.

Hoe dat precies in zijn werking gaat, hoe je naar dit hemelse niveau omhoog kunt klimmen, vertel ik je straks. Herinner je de vorige les waar Daniël spreekt over het ‘sterrenleger van de hemel’ en wat daarmee bedoeld werd? Zo is de deur ook geen echte deur maar een spreekwoordelijke opening om (nu) hemels te kunnen zien en om een kijkje te nemen in het hemelse, daar waar Vader JHWH en Zijn Zoon Jeshua is. Nadat je Jeshua hebt leren kennen en in Zijn Naam gedoopt bent is het opklimmen de volgende stap die je moet nemen. Ik bedoel dat de spreekwoordelijke deur van de hemel nog steeds open is om binnen te gaan. Maar weet dat er een moment komt dat de deur gesloten wordt en het niet meer mogelijk is om binnen te komen, hoe hard je ook op de deur bonst (Matt.25:1-13). Dan had je maar niet zo dwaas moeten zijn om nu te treuzelen door geen olie te verzamelen. Overeenkomstig de zevende brief aan Laodicea leven we in dezelfde tijd als in de vergelijking met vijf wijze en dwaze maagden uit Mattheus 25. Je bent een overwinnaar of een verliezer? Jacob was een overwinnaar, waardoor hij Israël werd genoemd.

Gen.32: 28          Toen zei Hij: Uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël, want u hebt met Elohim en met mensen gestreden, en hebt overwonnen.

Toen Jacob stierf en begraven werd, verdween ook de naam Israël van het toneel. Pas honderden jaren later onder leiding van Mozes stond er een nieuw volk op dat overwon. Zij waren gehoorzaam aan de instructies van JHWH en het volk vierde voor het eerst Pesach. Deze Moëd van JHWH gaf hen de overwinning op de dood, die aan hen voorbij ging. En Vader JHWH noemde dit overwinningsvolk  voor het eerst ‘Israël’. Zo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël”(Ex.4:22) “Kom hier omhoog, naar dit hemels niveau en ik zal je tonen wat er hierna met jouw zal geschieden”.

Op.4:2-3              En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat Iemand. En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd.

In de volgende vers zie je wat het ‘opklimmen naar het hemelse’ uitwerkt. Johannes kwam in een of andere geestelijk omgeving waarop hij kon zien (begrijpen en verstaan). Op de troon die Johannes zag zit niemand anders dan JHWH. “Niemand heeft ooit JHWH gezien;  de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.” (Joh.1:18).  Vandaar dat Johannes een beschrijving geeft van wat hij wel kon zien. Hij beschrijf degene die op de troon zit, als twee edelstenen. Merk op dat hij niet één,  niet drie maar twee stenen zag. (hier kom ik in een latere les op terug). Een van de stenen beschreef hij als jaspis, dat is een edelsteen met veel kleuren. opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van JHWH bekend zou worden” (Ef.3:10). Merk op dat Paulus zegt: “door middel van de gemeente”. Daarnaast zag hij een andere steen dat op sardius leek. Sardius is een bloed(rode)steen en verwijst naar het verlossingswerk van JHWH dat in Zijn Zoon Jeshua is gerealiseerd in een vernieuwd verbond. “Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden (Mat.26:8).

De derde steen, een smaragd is een doorzichtig kristalgroen edelsteen. Smaragd wordt ook wel de Koningssteen onder de edelstenen genoemd. Let op de smaragd is geen verwijzing naar Elohim JHWH maar naar de regenboog. Samen met de regenboog verwijst dit naar het verbond en dat Onze Hemelse Vader een VerbondsVader is die al Zijn Verbonden zal waarmaken en vervullen.

Op.4:4                 En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd.

Als je (ooit) bij een christelijke gemeente bent aangesloten (geweest) zal je waarschijnlijk bekend zijn met het begrip ouderlingen of oudsten. Zij zijn aangesteld om de priesterdienst in de gemeente te verzorgen en in goede banen te leiden. De oudsten is dan ook een verwijzing naar de Gemeente van Christus omdat zij daar deel van uitmaken. Het getal vierentwintig is een verwijzing naar de Tempeldienst. Precies zoals er vierentwintig priesters werden ingezegend om de dienst in de Tabernakel en later in de Tempel te verzorgen. Dit zijn hun ambtsgroepen voor hun dienstwerk om het huis van JHWH binnen te gaan, overeenkomstig de bepaling door de hand van hun vader Aäron, zoals JHWH, de Elohim van Israël, hem geboden had” (1 Kron.24:19). Mozes noemt hier de ingebruikname van de Tabernakel ‘het huis van Vader JHWH’. De vierentwintig oudsten in Openbaringen vier is dan ook een dubbele verwijzing naar de priesterdienst en de ingebruikname van de Tabernakel en/of de Tempel. Net als Mozes zei Jeshua:De Tempel is het huis van Mijn Vader” (Joh.2:16). Nu weet je ook waar de vele woningen zijn voor hen die Jeshua volgen (Joh.14:2).

De oudsten dragen witte klederen, een verwijzing naar JHWH’s Gerechtigheid. Jammer dat velen nog steeds niet weten of willen weten wat Gods Gerechtigheid is of betekend. Het zal voor ons gerechtigheid zijn als wij al deze geboden nauwlettend in acht nemen, voor het aangezicht van  JHWH, onze Elohim, zoals Hij ons geboden heeft” (Deut.6:25). Daarnaast dragen zij gouden kronen, een verwijzing naar autoriteit en teken van overwinning (2 Tim. 4:6-8). In de brief aan de gemeente in  Filidelfia, Zij Jeshua: “Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen” (Op.3:11). Wat hielden zij dan vast? “U hebt Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend” (Op.3:8). En ook “Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard” (Op.3:10). Het Woord, de Tora van JHWH doen, was de basis waarom de vierentwintig oudsten gouden kronen droegen en bekleed waren met witte kleden van gerechtigheid. Precies zoals Jeshua dat tegen de leden in Filidelfia zei. Daarom kunnen ook wij onze kroon der belofte ontvangen indien wij Het Woord, de Tora van JHWH in onze levens toepassen.

Tot zover de vierentwintig oudsten die een deel van Gemeente van Christus als Tempeldienst vertegenwoordigen. Zij komen nog regelmatig in actie in de hier opvolgende hoofdstukken. (Op.4:10, Op.5:6;11;14, Op.7:11;13, Op.11:16, Op.14:3 en Op.19:4). Dit betekent dat wat Johannes hier in hoofdstuk vier ziet en opschreef, over het hemelse of geestelijke functioneren van de Gemeente van Christus, dat het hier niet bij blijft. De Gemeente van Christus is continu aanwezig en hebben een taak te doen welke in de volgende hoofdstukken van Openbaringen beschreven wordt. Deze voorstelling welke Johannes ziet is na hoofdstuk vier en vijf niet afgelopen maar duurt voort tot en met Openbaringen hoofdstuk 19. Dit is wat je goed moet begrijpen, tot aan de Bruiloft van het Lam met Zijn Bruid. Het hemelse moment dat naar de Tempel, het huis van Vader JHWH verwijst duurt tot het moment wanneer de Bruid haar Bruidegom tegemoet gaat om vervolgens voor eeuwig met Hem te zijn. De geopende deur is dan gesloten en is het niet meer mogelijk om binnen te gaan. Dit bewijst dat wat we hier in hoofdstuk vier in het visioen van Johannes zien, niet in de toekomst ligt maar zich jarenlang afspeelt en vandaag nog steeds operationeel is. Precies zoals Paulus in Efeze 2 vers 6 zegt:  “en Hij (JHWH) heeft ons met Hem (Jeshua) opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus”. Als je hieraan deel aan hebt (genomen) zul je dit in de volgende hoofdstukken van Openbaringen waar deze groep overwinnaars opnieuw in actie zullen komen beter begrijpen.

Op.4:5                 En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vurige fakkels (lampen) te branden vóór de troon. Dit zijn de zeven Geesten van God.

Als Elohim JHWH spreekt dan zouden we moeten sidderen en vrezen (=ontzag hebben) voor het Woord. “En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde” (Ex.19:16). Op die beroemde pinksterdag (shavuot, feest van eerstelingen) gaf JHWH Zijn Verbond, geschreven op twee stenen tafelen. Deze twee tafelen werden opgeborgen in de Ark des Verbond en vervolgens geplaatst in het Heilige der Heilige van de Tabernakel en later in de Tempel van Salomo. “JHWH zei toen tegen Mozes: Spreek tot uw broer Aäron en zeg dat hij niet te allen tijde in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen, vóór het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft, want Ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel” (Lev.16:2). We krijgen nu te maken met een serieus begrip over leven en dood. Het gaat hier om de tien woorden, beter bekend als de tien geboden die door de vinger (Geest) van JHWH in een rots voor eeuwig is opgeschreven. Beschermd door engelen en  opgeborgen in een Ark en in het Heilige der Heilig is geplaatst. Het aanhangsel tussen het Heiligdom en het Heilige der Heilige is niet meer. Maar het verwijst nog steeds naar een invulling in de Tabernakel of Tempel. De Ark des Verbond is de Troon waarvan JHWH regeert. In de Ark bevind zich het Verbond, de Tien Woorden (geboden) waar de Troon van JHWH op is gefundeerd. Nogmaals, Johannes ziet het functioneren van de overwinnaars van de Gemeente van Christus als (in) de Tempel. En zoals ik al eerder zei, duurt dit functioneren voort in de volgende hoofdstukken van Openbaringen. Vanuit diezelfde Troon welke Johannes in Openbaringen 4 ziet staan, spreekt Vader JHWH in openbaringen 16 vers 17 op dezelfde wijze nog eens:

Op.16:17-18       En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: Het is geschied. En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen.

Waar bevindt zich op dit moment (in Op.16:17) de troon van JHWH? Vanuit waar spreekt Hij met dezelfde stemmen, donderslagen en bliksemstralen? Vanuit Zijn troon die in de Tempel staat in de hemel. Dat is dezelfde voorstelling waar we in Openbaringen 4 nog steeds naar kijken. De Troon van JHWH, bevindt zich niet alleen in het Hemelse maar ook in de Tempel die op aarde is. Over deze aardse Tempel kom ik straks op terug.

Verder wordt er in vers 5 gesproken over brandende ‘fakkels’ (HSV), maar in andere vertalingen staat brandende lampen of menora’s (kandelaars). Is dit ook niet een verwijzing naar een attribuut van de  tabernakel en/of de Tempel, maar ook naar de zeven kandelaar(s) in de zeven gemeenten (in elk één) uit de vorige twee hoofdstukken van Openbaringen.

Op.4:6                 En vóór de troon was een glazen zee, als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren, vol ogen van voren en van achteren.

In vers zes van het visioen staat de troon vanwaar JHWH spreekt, de Ark met de getuigenis (Tora) daarin staat centraal. En wanneer Mozes de tent van ontmoeting binnenging om met Hem JHWH te spreken, hoorde hij een stem tot hem spreken van boven het verzoendeksel, dat op de ark van de getuigenis ligt, van tussen de twee cherubs. Zo sprak Hij, JHWH tot hem” (Num.7:89). Vóór de troon was een glazen zee. De zee in Profetie zijn volken, menigten, naties en talen (Op.17:15). Ook het eerste beest kwam uit de zee (Op.13:1). Maar deze zee in de Tempel in het Hemelse is glashelder als kristal. Deze zee vertegenwoordigen dan ook de overwinnaars uit héél Israël, het huis Juda, het huis Efraïm en de bijwoners afkomstig uit alle volkeren en naties uit deze wereld, anders gezegd de Gemeente van Christus. Zij zijn het verbondsvolk en hebben plaats genomen vlak voor de troon waarin het getuigenis (van Christus) ofwel het Verbond is.

Zij worden ook voorgesteld als vier dieren (letterlijk wezens). In de vorige les hebben we van Daniël geleerd dat een dier in profetie voor een koninkrijk of koninkrijken staat. We zien dan ook dat het verbondsvolk (nog) in de vier hoeken van de wereld is maar wel alvast als de bewoners van JHWH’s Koninkrijk wordt gezien. “Want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie” (Op.5:9b). Vergis je niet in het tellen van de aantallen. “En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen” (Op.5:11). Ook Daniël heeft dit gezien en bevestigt de hoeveelheid aantal verbondsgelovigen dat uit de vier hoeken van de aarde komen. Duizendmaal duizenden dienden Hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Zijn aangezicht” (Dan.7:10). Vandaar de vele ogen die overal op de vier dieren aanwezig waren. Naar de belofte aan Abraham, van de sterren aan de hemel en het zand van de zee, die niemand tellen kan.

Op.4:7                 En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het gezicht als van een mens, en het vierde dier leek op een vliegende arend.

Vaak worden de vier dieren die Johannes zag en hier beschrijft, gezien en vertaald als de de vier evangelisten Mattheus (mens), Marcus (leeuw), Lucas (kalf/stier) en Johannes (arend) die elk één van de vier evangeliën geschreven heeft. Ik zie echter daarbuiten geen enkele match met de vleugels en de vele ogen die deze vier dieren hebben. In het boek Daniël wordt ook over een dier met vleugels gesproken. Zo had het derde dier, de luipaard vier vleugels (Dan.7:6). Dit luipaard is een verwijzing naar het Griekse Rijk dat zich razendsnel verplaatst en de andere koninkrijken in het Midden Oosten veroverde. Hier in Openbaringen vier hebben alle vier de dieren rondom zes vleugels. Zij zijn in staat om zich ook zeer snel te kunnen verplaatsen. De vrouw in Openbaringen 12 vers 14, die voor héél Israël ofwel de Gemeente van Christus staat kreeg ook vleugels van een arend die haar in bescherming bracht. Waarom die vleugels? Wat is daar de betekenis van?

Ezechiel begint met een bijzonder verhaal waarin hij een soortgelijk visioen ziet als Johannes. “Hun gezicht leek op het gezicht van een mens, bij alle vier van rechts op de kop van een leeuw, bij alle vier van links op de kop van een rund, en alle vier hadden zij de kop van een arend” (Ez.1:10).  Ook deze wezens wezen konden zich snel voortbewegen. Het antwoordt op de vraag “waarom hadden zij allen vleugels gekregen?”, lees je in de volgende twee verzen van Ezechiel. Hun gezichten en hun vleugels waren naar boven uitgestrekt. Ieder had twee vleugels die elkaar raakten, en ieder had twee vleugels die hun lichaam bedekten. Zij gingen ieder recht voor zich uit. Waar de Geest heen wilde gaan, daarheen gingen zij. Zij draaiden zich niet om wanneer zij gingen (Ez.1:11-12). Het zijn de zonen en dochters van Vader JHWH die zich door de Ruach (Geest) van JHWH laten leiden zoals we al weten en in les 3 van deze serie: ‘eigenschap van de laatste gemeente’ konden lezen. Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods” (Rom.8:14). Zij hebben de eigenschappen van Jeshua hun Messias die hen voorging overgenomen. Leeuw, de koning der dieren heeft kracht en majesteit, rund is geduldig en volhardend, mens is verstandig (enige wezen dat kan denken) en de arend is snel en koninklijk verheven. De Leeuw verwijst ook naar het huis Juda en de kalf of jonge stier naar het huis Efraïm.

Op.4:8-11           En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom, en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt! En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan Hem Die op de troon zat en Die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de vierentwintig ouderlingen zich neer voor Hem Die op de troon zat, aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer vóór de troon en zeiden: U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.

Waarom dit visioen?

Moge JHWH je ogen geopend hebben om te kunen zien (begrijpen en verstaan) wat dit visioen welke Johannes hier in Openbaringen 4 beschrijft voor je mag betekenen. Dit is geen boodschap voor een zogenaamde opname naar de hemel. Als je daarop zit te wachten zul je geen overwinnaar zijn en in staat zijn om ‘hier naar omhoog te klimmen’. Samen met Jeshua klimmen we naar een hoger niveau daar waar we veilig zijn in het huis van de Vader. We hebben gezien dat er plek is voor  tienduizend maal tienduizenden en duizend maal duizenden.

Joh.14:2              In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.

Jeshua noemt de Tempel Het huis van Zijn Vader.

Joh.2: 15-16       En nadat Hij een gesel van touwen gemaakt had, dreef Hij ze allen de tempel uit, ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp Hij op de grond en de tafels keerde Hij om. En Hij zei tegen hen die de duiven verkochten: Neem deze dingen vanhier weg, maak niet het huis van Mijn Vader tot een huis van koophandel.

Verder zijn er vele getuigen geweest die Jeshua het volgende hoorde zeggen over de Tempel.

Mark.14:58         Wij hebben Hem horen zeggen: Ik zal deze tempel, die met handen gemaakt is, afbreken en in drie dagen een andere, niet met handen gemaakt, bouwen. 

Mensen kunnen zeggen wat ze willen. Als zij zeggen dat er een nieuwe tempel van steen wordt gebouwd, is dat heel goed mogelijk. Echter het zal nooit meer een tempel zijn waarin Vader JHWH en Zijn Zoon Jeshua in zullen gaan. De ware tempel is een tempel dat ten eerste door Jeshua Zelf gebouwd wordt (zie ook les drie ‘Eigenschap van de laatste Gemeente’) en ten tweede, de hemelse tempel is niet aards (vleselijk) het wordt niet met mensenhanden gemaakt, maar door de Ruach van JHWH (Rom.8:14). Helaas verstaan of begrijpen zij die nog aards/vleselijk zijn of denken, dit niet.

1 Kor.3:16-17     Weet u niet dat u Elohim tempel bent en dat de Geest van JHWH in u woont? Als iemand de tempel van JHWH te gronde richt, zal JHWH hem te gronde richten, want de tempel van JHWH is heilig, en deze tempel bent u.

Dit is “De tempel” waar Jeshua over sprak “die niet met handen wordt gemaakt” maar door Hemzelf gebouwd op de Petra (Rots) door de RuachHaKodesh. Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van JHWH hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?” (1 Kor.6:19)?

Niet voor de toekomst maar voor vandaag.

Wat Johannes zag was een functionerende geestelijk tempel van vele tienduizend maal tienduizenden overwinnaars die in de afgelopen twee duizend jaren ons voor zijn geweest, maar vandaag zolang de deur open is nog steeds voortduurt. Zij hebben allemaal volgens het onderwijs van Paulus als levende tempels (woningen van De Geest) in het huis (Tempel) van Vader JHWH gefunctioneerd. De beurt is nu aan ons: dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jeshua de Messias” (1Petr.2:5). Hoe gaat dit in zijn werking?

tempel

 

Om dit zo goed mogelijk te begrijpen heb je een plattegrond of afbeelding van de Tabernakel en/of de Tempel nodig. Als je de binnenplaats vóór Tempel opgaat zie je daar eerst een verhoogde brandofferaltaar waar dieren op werden geofferd. Dit is een verwijzing naar het offer van Jeshua aan het kruis. “Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Pesachlam is voor ons geslacht:Christus” (1Kor.5:7). Velen van ons hebben hieraan gehoor gegeven en het offer in Jeshua tot vergeving van zonden geaccepteerd. Hier is het zuurdesem de eigengemaakte wetten die men boven de wetten van JHWH hield. O.a. de traditie en religieuze handelingen van de orthodox Joodse Schriftgeleerden, doe dit ook uit uw midden weg. Vervolgens zie je een grote koperen wasvat waar de priesters zich moest wassen voordat zij de Tempel in mochten. Dit is een verwijzing daar de doop in water in de Naam van Jeshua dat gelijk is aan Zijn dood en aan Zijn opstanding. Je bent uitsluitend gedoopt in de Naam van Jeshua zoals alle waterdoopvoorbeelden dat in het tweede vervolg testament aangeeft. Niet in de Naam van de Vader en ook niet in de Naam van de Heilige Geest. Zij zijn immers niet dood gegaan en weer opgestaan. Dit laatste is een valse doopformule afkomstig uit de Moederkerk en toegevoegd aan de Bijbel.

Tot zover zijn vele gelovigen gekomen. Dit is alles wat zij geleerd hebben, bekeert u, laat u dopen en u bent behouden. Wat zij niet weten (begrijpen) is dat zij nog steeds buiten de Tempel staan. Velen van hen zijn nog nooit van hun leven in de Tempel geweest. Wat Paulus ons leert over de geestelijke tempel wordt niet begrepen. Veel “geestelijk leiders” zeggen dat dat je niet moet roken of alcoholische drank moet drinken want je lichaam is een Tempel van de Heilige Geest. Dat is heel aardig gevonden en ook waar, maar Paulus bedoelt dat we als een Tempel gaan functioneren. Als je buiten de Tempel staat, zie je dit niet en kun je niet begrijpen wat het is om een Tempel van en voor JHWH te zijn. En zoals ik al eerder schreef zijn alleen overwinnaars in staat om op te klimmen en de Tempel binnen te gaan. Op de afbeelding zie je de treden die je moet opklimmen wil je in de Tempel komen.

Gij zijt (in) de Tempel.

Velen hebben in de laatste jaren de roepstem van Vader JHWH in hun hart gehoord om Babylon met haar tradities en religies te verlaten en om terug te keren naar Jeruzalem. Terug naar de Bijbelse wortels om te leven zoals JHWH dat in Zijn Tora heeft voorgeschreven. Deze wereldwijde opwekking is nog steeds gaande. Het huis Juda en het huis Israël/Efraïm wordt wakker. Het eerste wat er moet gebeuren is de herbouw en/of herinzegening van de Tempel. Dit hebben we in de vorige lessen gezien bij de terugkeer van Babylon naar Jeruzalem en de herovering van de Tempel door een groep uit het huis Juda op de Epifanus de kleine hoorn uit het Griekse rijk.

Om hier ook daadwerkelijk iets mee te doen neem ik de vrijmoedigheid om een paar praktische tips door te geven. Ik ontvang meerdere malen de vraag en wens; waar kan ik met andere broeders en zusters gezamenlijk sabbat vieren? Er zijn maar enkele sabbatgemeenten in Nederland en ze zijn zo ver weg. Is er een groep hier in de buurt die op sabbat samenkomt? Mijn antwoord; Ten eerste bidt voor een herstel en hereniging van de twee huizen Israëls zoals Daniël bad in hoofdstuk 9 (zie les 1 van deze serie). Ten tweede stel je je huis ter beschikking, bijvoorbeeld om te beginnen elke eerste sabbat van de maand. Richt de kamer in zoals het heiligdom in de Tempel is ingericht. Niet met een kruis en/of een zeskantige- puntige ster, attributen die niet in de Tempel thuishoren. Maar plaats rechts van de ingang een tafel met broden. Dit is een verwijzing naar het Levende Woord voor hen die de geboden van JHWH doen. Als iemand ernaar vraagt zeg je, “De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord (Tora) dat uit de mond van God komt (Mat.4:4). De priesters in de (oude) Tempel maakten op  elke sabbatochtend de tafel met toonbroden gereed en aten die op nadat de dienst afgelopen was. Zo ook wij, na de dienst hou je met elkaar een fellowship en eet je gezamenlijk de toonbroden met soep of beleg of wat er ter beschikking gesteld wordt gezamenlijk op.

Aan de overkant van de kamer, links van de ingang plaats je een kandelaar (menora) op een tafel, je hoeft niet meteen een grote kandelaar met zeven armen te kopen zoals die in de (oude) Tempel aanwezig was. Een poster of misschien een banier met een mooie menora erop voldoet ook. We zijn niet materialistisch ingesteld. De menora heeft vele betekenissen maar de belangrijkste is wederom het Woord. De Menora verwijst daar hen die de getuigenis van Jeshua de Messias hebben. “Het Woord van JHWH is een lamp voor mijn voet”, en als je de kaars(en) aansteekt “een licht op mijn pad” (Ps.119:105).

Voorin of in het midden plaats je een ander tafel, dat is het reukkofferaltaar en staat voor de gebeden van de rechtvaardigen. Gebed, zingen, getuigenissen, samen het Woord lezen een ieder heeft iets. In sommige sabbat samenkomsten hoor ik ook de donderslagen en bliksemstralen van JHWH spreken, doordat alle stemmen die aanwezig zijn de tien woorden (geboden) van het verbond hardop zeggen. Dit houd je wakker en scherp en je leert het de kleinen zoals de Tora dat aangeeft.

Verder als je andere verbondsgelovige wilt uitnodigen en jezelf (her)kenbaar wil maken, geef je groep dan geen eigen verzonnen naam, hoe mooi die ook klinkt. Maar noem jezelf zoals de Bijbel je noemt. Het “huis Juda (plaatsnaam)” als je van Joodse afkomst bent of het “huis Efraim (plaatsnaam)” als je uit de overige volkeren komt. Zo zullen we elkaar weten te vinden, want ooit zullen we weer door de arm van JHWH één Volk zijn, het Verbondsvolk Israël.

Rom.8:37            Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.

Shalom,

Winand

2 Responses to “6. Herstel van de laatste tempel”

Read below or add a comment...

  1. Benina Verstreate says:

    Wat een verrijking,amen! 12 jaar geleden toonde Yhwh ons geen alcohol en alles wat Hij niet wil wat we aten,we zijn van veel dingen genezen en hersteld.Soms veel onbegrip van gelovigen,maar we hielden vol en zijn daar zo dankbaar.

Reageer

*