Van Babylon naar Jerusalem

3. Eigenschap van de laatste Gemeente

Van Babylon naar Jeruzalem (deel 3)

In deel 2 van deze serie lessen hebben we gezien dat Vader JHWH naar aanleiding van Daniels gebed een antwoord  voor een tijdsbestek van 70 jaarweken via de engel Gabriël gaf. Dit antwoord was een volledig en compleet antwoord voor de verlossing van zowel Daniël’s volk, dat is het huis Judea als het huis Efraïm (Israël). Daniël spreekt over héél Israël. Of je nu van Joodse afkomst bent, Grieks of een vreemdeling uit de volkeren, het antwoord van JHWH is, dat een ieder die aan Zijn verlossingsplan gehoor geeft door de komst van Messias Jeshua (Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. Dan.9:26a) en gelooft in Zijn verzoenend offer dat volbracht werd aan het kruis en dat JHWH hem opgewekt heeft uit de dood,  je een nieuw leven met JHWH mag beginnen. Dit houdt dus in dat je Jeshua (JHWH redt) als je persoonlijk Redder accepteert en daardoor een wedergeboren mens bent. (Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Dan.29:27b) . Hij of zij is een nieuwe schepping die in staat wordt gesteld om te leven volgens de Thora-instructies van JHWH. We gaan verder met de studie hoe Gods Verbondsvolk, het huis van Juda en het huis Efraïm weer tot één volk wordt gesmeed nadat Jeshua is teruggekeerd  naar de Vader. Ezechiël heeft dit al voorzegd.

Ez.37:15-16        Het woord van JHWH kwam tot mij: En u, mensenkind, neem een stuk hout voor uzelf en schrijf daarop: Voor Juda, en voor de Israëlieten, zijn metgezellen. Neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop: Voor Jozef, het stuk hout van Efraïm, en van heel het huis van Israël, zijn metgezellen.

Vele Joodse gezinnen uit het huis Juda mogen al jaren lang deze geestelijk wedergeboorte en verandering in hun leven ervaren, net zoals de vele gelovigen uit het huis Efraïm. Beide laten zich dopen in de naam van Jeshua tot vergeving van hun zonden, keren terug naar het verbond van JHWH en passen Zijn Thora-instructies toe in hun levenswandel. Sommigen van hen beseffen dat er een grote opwekking gaande is zoals Ezechiël dat voorspeld heeft, maar velen zien niet dat er in deze laatste dagen vele profetieën in vervulling zijn gegaan en op dit moment in vervulling gaan. Eén van de profetieën in deze laatste dagen is de totstandkoming van Gods Verbondsvolk dat het Bijbelse Israël vertegenwoordigt. Je kunt het zien als je er deel van uitmaakt. Het is Vader JHWH Zelf die dit wonder dat zich vandaag voltrekt door Zijn sterker hand in beweging heeft gezet.

Ez.20:33-34        Zo waar Ik leef, spreekt Elohim JHWH, voorwaar, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid zal Ik over u regeren! Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u verspreid bent, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid.

Als je de rode draad in Bijbel (van kaft tot kaft) over de twee huizen van Israël begrijpt en je zegt te behoren bij één van de twee huizen van Israël, omdat je geënt bent op de edele olijf (Rom.11:24) en daarmee een verbondskind van Vader JHWH bent, dan is Ezechiël (20:33-34) op jouw van toepassing. Dit is wat de Bijbel bedoelt met de belofte voor héél Israël. Denk niet dat deze profetieën uitsluitend voor de bewoners van de staat Israël bestemd zijn. Natuurlijk leven er in de staat Israël ook verbondsgelovigen, maar niet iedere Joodse man of vrouw die daar woont erkent en herkent Jeshua als de Messias en/of is een verbondskind van Vader JHWH. En natuurlijk is de belofte (ook en in de eerste plaats) voor hen, want de belofte is in het vlees  gegeven, echter de vervulling is in Christus (=Messias), “zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen; maar van één: En aan uw Nageslacht; dat is Christus” (Gal.3 vers 16). Sommigen beweren dat de verlossing in Messias Jeshua voor de bewoners van de staat Israël niet perse nodig is. Als dat zo is, is Jeshua voor niets gestorven en had Gabriël deze belangrijke boodschap niet aan Daniël hoeven door te geven. Maar de werkelijkheid is, dat zij verloren gaan als zij de boodschap van het Evangelie van Gods Koninkrijk niet horen en zich bekeren. Deze belangrijk boodschap kun je lezen in het boek Handelingen toen de uitstorting van de Heilige Geest tijdens Pinksteren (shavaot) in Jeruzalem door Petrus werd verkondigd. (Handelingen 2 vers 37 en 38). Ongeveer drieduizend Joodse mensen kwamen die dag tot inkeer. Het is nog steeds de wil van Vader JHWH om hen, nu zij tesamen in de staat Israël zijn, op een gepaste manier met een goed beeld van de hele geschiedenis in ons hoofd te wijzen op Jeshua de Zoon van JHWH. Wie is geroepen om deze uitdagende taak in deze laatste dagen op te pakken? Ook Ezechiël kreeg de opdracht om dit door te geven. Hij moest van Vader JHWH spreken tegen het huis Israël (= het huis Jacob = het huis Efraïm). “Mensenkind, spreek tot de oudsten van Israël” (vers 3). “hief Ik Mijn hand op voor het nageslacht van het huis van Jakob” (vers 5). “Daarom, mensenkind, spreek tot het huis van Israël” (vers 27).

Ez.2:30                Daarom, zeg tegen het huis van Israël: Zo zegt de Elohim JHWH: Hebt u uzelf verontreinigd op de manier van uw vaderen en bedrijft u hoererij met hun afschuwelijke afgoden?

In deze les gaan we ontdekken op welke wijze (hoe) God Zijn verbondsvolk in deze laatste dagen samen brengt, door wie en wie zich met bij dit verbondsvolk dat wil zeggen héél Israël heeft aangesloten. In volgende les (4) van deze serie, onderzoeken we de derde vraag, waar op Gods tijdslijn het verbondsvolk zich vandaag in deze laatste dagen bevindt. Met andere woorden als Vader JHWH je ogen geopend heeft, zul je zien hoe Vader JHWH vandaag, in deze laatste dagen, met Zijn sterke arm een verbondsvolk in gereedheid brengt voor de tweede komst van Zijn Zoon Jeshua.

Dit verbondsvolk welke samengesteld is uit Joden, Grieken en vreemdelingen uit de volkeren zal straks samen met hen, de gelovigen die in De Messias ontslapen zijn, het verbondsvolk zijn dat samen met Jeshua verenigd wordt. Daarnaast zijn er vele gelovigen in slaap gesust en laten deze opwekking aan zich voorbij gaan. Zij hebben slechts geleerd om over Gods gerechtigheid te dromen in plaats van deze instructies in hun leven toe te passen. Ondertussen weten zij niet hoe laat het op de profetische klok is. Zoals ik al zei; vele profetieën gaan vandaag letterlijk in vervulling of zijn al in vervulling gegaan. Met behulp van Daniël en het boek Openbaringen zal dat in de komenden lessen steeds duidelijker worden. Voor nu kan ik alleen maar zeggen: “Wie zich in deze laatste dagen niet tot Gods Woord (Thora) bekeert en Jeshua als Verlosser en Middelaar aanneemt, zal pas wakker worden als het te laat is.”

De Gemeente van Christus

Ex.16:                  De Israëlieten zeiden tegen hen: Och, waren wij maar door de hand van JHWH gestorven in het land Egypte, toen wij bij de vleespotten zaten en brood aten tot verzadiging toe! Want u hebt ons uitgeleid naar deze woestijn om heel deze gemeente van honger te laten sterven.

Eerder haalde ik al aan dat “de gemeente” geen nieuwtestamentisch woord is. En dat Mozes het woord “gemeente” al gebruikte om het volk Israël ermee aan te duiden. Let op, hier in Exodus 16, was Israël nog héél Israël. We zien dus dat het woord ’gemeente’ een synoniem is voor het héél het volk Israël. Het woord “de gemeente” heeft het karakter van samenkomen of vergadering van gelovigen. Laat ik je voor alle zekerheid ook de woorden van Jeshua horen, Jeshua zei: Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls” (Mat.15:24). Verder zei Hij: “Op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen” (Mat.16:18). Jeshua noemt het huis Israëls waar Hij persoonlijk voor naar de aarde kwam, Zijn gemeente, laat hier geen misverstand over staan.

Vandaag de dag zien we dat vele geloofsgroepen zich ‘gemeente’ noemen. Je hebt de Katholieke gemeente, Baptisten gemeente, de Pinkstergemeente, Evangelische, Joodse en Messiaanse gemeenten, noem maar op. Als een geloofsgroep zichzelf de gemeente van christus noemt, wil dat nog niet zeggen dat dat ook zo is. Immers er is maar één verbondsvolk Israël. Velen zien het huis Juda (in de Joodse staat) en het christendom (verzameling van alle geloofsgroepen) als twee geheel aparte geloofsgroepen. In werkelijkheid is dat ook zo omdat zij compleet verschillende leerstellingen er op nahouden en daardoor nooit en te nimmer samen kunnen gaan. Wie zich hiermee inlaat zal op een gegeven moment moeten kiezen tussen het volgen van de leer van het judaïsme, de Joodse leer of het christendom dat ontstaan is en gebouwd is op Babylonische fundamenten. Een gemeente gefundeert op het Judaïsme of het christendom is niet hetzelfde als de Bijbelse Gemeente van Christus, daarom is het on-Bijbels om het Lichaam van Christus als twee afzonderlijke groepen te zien. Wie 100% zekerheid wilt hebben om in deze laatste dagen bij de Gemeente van Christus te behoren zal Gods Woord moeten onderzoeken om van Hem, Vader JHWH Zelf antwoord te krijgen. Wat zegt het Schriftwoord over de identiteit van Zijn ware Gemeente? Wat zegt JHWH of Jeshua dat Zijn Gemeente, het ware verbondsvolk Israël is?

Mat.16: 16-18    Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.

De eerste twee eigenschappen die iets over de Gemeente van Christus vertellen is eenvoudig te achterhalen. Het is essentieel om je door JHWH te laten vormen of te laten roepen zodat je de volmacht hebt om je bij de Gemeente van Christus aan te sluiten.

1.           In de eerste plaats zegt Jeshua, dat Hij persoonlijk degene is die Zijn Gemeente bouwt. Hoe Jeshua dat persoonlijk doet? Hij roept je persoonlijk, Hij klopt als het ware aan de deur van je hart. Niemand anders komt er tussen en kan dat doen. Vandaag hebben velen Hem, Jeshua, aan de deur van hun hart horen kloppen.

2.           Deze gemeente die Jeshua bouwt is de enige Gemeente die de laatste dagen zal overleven. Jeshua zegt: “de poorten van het dodenrijk zal haar niet kunnen grijpen.” De verwijzing naar ‘haar’, zijn de verbondsgelovigen, ofwel héél Israël. In de laatste dagen zegt Johannes in Openbaringen over dit verbondsvolk; “de overigen van haar nageslacht, die de geboden van JHWH in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben” (Op.12:17).

1 Tess.4:15-17   Want dit zeggen wij u met een woord van JHWH, dat wij die levend zullen verblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

Op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen

De volgende twee punten (3 en 4) geven het bouwproces aan hoe Jeshua Zijn Gemeente bouwt. Hier is het ook van essentieel belang om dit bouwproces dat alleen en uitsluitend van Vader JHWH komt goed te begrijpen. In het boek Openbaringen waar we in de volgende les naar toe gaan, zul je zien dat dit bouwproces de levensader van De Gemeente van Christus is. Als deze twee eigenschappen, waar ik nu op inga in de gemeente ontbreken, heeft zij haar bestaansrecht verloren en zal zij vroeg of laat uit elkaar vallen en ophouden te bestaan.

3.           De 3de eigenschap van de Gemeente van Christus die het verbondsvolk Israël kenmerkt is dat zij op een Petra (Rots) gebouwd is, althans zo noemt Jeshua dat. Hetzelfde woord “Petra” gebruikt Jeshua in een vergelijking dat ook voor elke individueel lid van de Gemeente geldt. Je kunt dus niet op het geloof van een ander meeliften. Daarnaast geeft Hij precies aan wat Hij met bouwen op een Rots (Petra) bedoelt.

Mat.7:24           Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de petra (rots) gebouwd heeft;

De Gemeente van Christus die op een Petra (Rots) gebouwd wordt bestaat dus uit individuen die dezelfde (Petra) ervaring hebben als Petrus had. Hierbij is het niet perse noodzakelijk dat zij allen bij elkaar komen. Dat kan ook niet, immers het huis Efraïm is verspreid over de hele wereld. Plaatselijk komen zij natuurlijk het liefst wel bij elkaar om gezamenlijk naar het Woord te horen en om dit Woord in praktijk te brengen. De Gemeente van Christus is een levendig gemeenschap van individuen die Gods Woord de Thora horen en erna handelen. Zij zijn dezelfde personen uit Openbaringen 12 vers 17a “die de geboden van JHWH in acht nemen.” Het zijn ook zij die met de vijf wijze maagden uit Matheus 25 vergeleken wordt. (vijf is een verwijzing naar de vijf boeken van de Thora). Deze hadden niet alleen een lamp (verwijzing naar het Woord) maar ook olie om de lampen te laten branden, Instructies (=Thora) om het Woord in hun leven toe te passen.

Natuurlijk is de Petra (Rots) ook een verwijzing naar Jeshua zelf. Maar alleen wijzen op Jeshua die het Woord vertegenwoordigt is niet voldoende, Hij zei: “Volg Mij”. Zelfs de vijf dwaze maagden hadden een lamp. Zij werden ook gewezen op de komst van Jeshua, echter zij hadden geen olie, zij misten de instructies om op tijd gereed te zijn voor de komst van de Bruidegom.

Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard

4.           Tot zover is het ook nog redelijk te volgen, toch? Nu komen we bij de vraag: Hoe gaat het nu precies in z’n werking, hoe gaat het bouwproces dat Jeshua gebruikt om Zijn Gemeente op de Petra (Rots) te bouwen? De 4de eigenschap van de Gemeente van Christus is de Openbaring van Gods Woord. Jeshua zei: want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard.” De openbaring van Gods Woord om daar overeenkomstig mee te leven komt niet van mensen. Van mensen komen religieuze leerstellingen en traditionele doctrines voort die haar oorsprong vaak in Babylon hebben. Geloofsgroepen die zichzelf gemeente noemen maar aan religieuze leerstelling vasthouden is niet of nog niet de Gemeente van Christus. We zijn allen onderweg, echter de tijd die rest is kort.

Hoe weten we voor 100% zeker dat we ons geloofsleven gebouwd hebben op deze Petra (Rots)? Hoe weten we dat een openbaring van Gods Woord voor 100% direct van JHWH komt? Als je punt 3 van de gemeentebouw goed begrepen hebt dan ben je tot conclusie gekomen dat er twee fasen in het individuele proces van Gemeentebouw zitten. Ten eerste die, “Mijn Woorden hoort” om vervolgens te reageren met die “Mijn Woorden doet”. Het horen van Gods Woord is de openbaring die je in je hart (geest) hoort. Je kunt Gods Woord horen door Zijn Woord aandachtig te lezen en door er over na te denken. Je hebt immers een lamp waar je iets mee kunt doen. Openbaring van JHWH komt via Zijn Woord.

Mijn Woorden horen

In Daniël 9 hebben we gelezen dat JHWH de engel Gabriël stuurde om een antwoord aan Daniël door te geven. In de Tenach zien we Engelen, beter gezegd “Boodschappers van God” regelmatig in aktie komen. De laatste engelen die een boodschap doorgaf was toen Petrus het Evangelie aan Cornelius doorgaf. Met deze actie werd de 490 jaar profetie van Daniël (9)  afgesloten. Na deze gebeurtenis dat in 34 n.Chr. plaatsvond gebruikt Vader JHWH geen engelen als boodschapper meer, maar Zijn Geest om Zijn kinderen een boodschap uit het Woord door te geven. Engelen zijn er natuurlijk nog wel, hun huidige taak nu is het beschermen of het bevrijden van Zijn verbondsvolk.

Hand.12:11         En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij: Nu weet ik werkelijk dat de Heere Zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte.

Pas op voor misleiders in deze laatste dagen die zogenaamd via engelen een boodschap hebben ontvangen en deze doorgeven. Als je aan een dergelijke engelenboodschap gehoor geeft, dan is de kans groot dat je misleidt bent/wordt. “want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht” (2Kor.11:14). Vooral in evangelische New Age gemeenten laat men zich leiden door geleide geesten (gevallen engelen). In deze laatste dagen wordt de Gemeente van Christus niet geleid door engelen. Nergens in het tweed testament (NT), vanaf 34 n.Chr. vindt ja daar een voorbeeld van. Hoe in de laatste dagen de boodschap (het Woord van God) tot elke individuele verbondsgelovige komt, is door Jeremia voorzegd.

Jer.31:31-33       Zie, er komen dagen, spreekt JHWH, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt JHWH. Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt JHWH: Ik zal Mijn woord in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn.

In de eerste plaats is deze profetie voor héél Israël, precies zoals het er staat “het huis Juda en het huis Efraïm (Israël)”. Het gaat over het herstel van de Gemeente van Christus in de laatste dagen, dat wil zeggen voor héél Israël. Lees daarom altijd in de context van het verhaal, vaak ook het hoofdstuk ervoor en erna. (Jeremia 30,31,32). We zien dat Jeremia de persoonlijke onderwijzing van JHWH’s Geest aan de individuele leden van de Gemeente van Christus aanhaalt, ”Ik zal Mijn Thora in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven.” (In de Hebreeuwse grondtekst staat voor het woordje ‘woord’ Thora). Elk individu heeft een eigen hart. Met andere woorden Vader JHWH maakt persoonlijk Zijn Woord aan je bekend om er vervolgens naar te handelen. Dit is de tweede eigenschap waaraan je Gods verbondsvolk in de laatste dagen aan kunt herkennen en bevestigd door Johannes in Openbaringen 12:17b ”en het getuigenis van Jezus Christus hebben.”

Op.19:10b           Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie (= openbaring).

Dit woord komt geheel overeen dat elk gelovige persoon die zijn eigen huis op de Petra (Rots) bouwt. Inmiddels weet je wat het bouwen op een Petra inhoud. Maar laten we nog eens horen wat Jeshua zegt hoe de profetie van Jeremia in zijn werking gaat, zodat je je niet kunt vergissen.

Joh.14:26            Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.

Het is JHWH’s Geest, De Ruach HaKodesh die je persoonlijk zal onderwijzen door je in herinnering te brengen wat Jeshua geleerd heeft om dit vervolgens in praktijk te brengen. “Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb” (Joh.16:3). Jeshua zegt “Ik ben de waarheid”. “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Joh.14:6). We zeggen wel eens Jeshua is “Het levende Woord”. En het Woord hier is de Thora van JHWH, de Profeten en de Psalmen. Jeshua heeft gezegd; “Ik ben gekomen om deze te vervullen” (Mat.5:17). En het verbondsvolk dat Jeshua volgt doet niet anders. Geleidt door JHWH’s Geest vervullen zij de Thora, zoals het altijd de bedoeling is geweest echter, nu niet meer indirect door engelen of profeten maar direct door de Ruach HaKodesh. en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken” (Joh.8:3).

Dit is de Petra (Rots) waar Jeshua het over heeft en waar Hij Zijn Gemeente op bouwt. Het is JHWH’s  openbaring van Zijn Woord door Zijn Geest. Dit is het licht dat schijnt in de lampen van de vijf wijze maagden. Tezamen vormen zij de Gemeente van Christus, héél Israël, zowel Jood als Griek als vreemdeling, vrijgekocht om samen hun licht te laten schijnen in deze duistere wereld. Al deze individuele lichten, lees openbaring van JHWH’s Woord vormen de kandelaar van de Gemeente. Zij onderwijst het Woord en wijst de weg in de duisternis en maakt de toekomst bekend. Er zijn nog veel meer bewijzen hoe Jeshua Zijn ware Gemeente (op de Petra) bouwt zoals het gesprek met de Joodse Schriftgeleerde Nicodemus (Joh. 3) en de vele gelijkenissen om het Koninkrijk van God binnen te kunnen gaan. De volgende les, De Gemeente van Christus in haar laatste fase.

Shalom,

Winand

 

Reageer

*