Deel 1 Vanaf de eerste dag

Jesaja zegt in Hoofdstuk 2 vers 5: “Huis van Jacob, kom laten wij wandelen in het Licht van JHWH”. Hoofdstuk 2 begint met de woorden “Het zal in der laatste dagen geschieden…”en dan gaat het om de eenwording van héél het volk Israël, het huis Juda en het huis Efraïm/Israël dat door JHWH in de laatste dagen verzameld wordt. Gelijktijdig of daarna zal Hij een oordeel vellen over de vele heidenvolken (vers 4) die op de aarde wonen. Goddelozen die Elohim en Zijn Woord verwerpen, dat wil zeggen het niet wandelen in de Gerechtigheid van de Thora en Jeshua. Wie vandaag om zich heenkijkt moet constateren dat wij in deze laatste dagen van het 6000 jarige tijdperk van menselijk bestuur leven. Vanuit Gods Woord weten wij dat de ‘De Dag des Heren’ voorafgaat aan de komst van Jeshua onze Messias en Verlosser. Het is nu nog tijd om een keuze te maken voor het Leven door in het Licht van de Thora en Jeshua te wandelen of te kiezen voor de dood door de meerderheid in het kwade te wandelen.
Op 20 maart 2015 was er gehele zonsverduistering zichtbaar in het Noordelijk halfrond. Niet iedereen heeft dit met zijn ogen kunnen waarnemen. Toch werd er dagen/weken van te voren door de radio, televisie en andere media hierop gewezen. Mocht dit verschijnsel je zijn ontgaan dan is hier een plaatje van de zonverduistering van 20 maart jongst leden.

Zonverduistering

De zon neemt een belangrijke plaats in de Bijbel in, alsook de maan en de sterren. Jesaja is de eerste profeet die van een dergelijke zonverduistering die in de laatste dagen plaats zal vinden, melding maakt. Hij was ook de eerste profeet die Mozes bevestigde betreffende de boodschap van een tweede grotere exodus (Jes.11:11) van het volk van Elohim. Tijdens deze tweede groter exodus zingen de kinderen van het Licht met blijdschap het verlossingslied uit Jesaja hoofdstuk 12. Het is goed om de woorden van dit verlossingslied alvast uit je hoofd te leren, want “dit lied moet bekend worden over heel de aarde” (Jes.12:5). Naast deze muzikale voorbereiding begint Jesaja in hoofdstuk 13 met een laatste waarschuwing en attendeert tot twee maal toe dat ‘De Dag des Heren’ nabij is (vers 6) en dat die Dag meedogenloos zal zijn (vers 9). Voorafgaande aan ‘De Dag de Heren’ zal een zichtbare astronomische verschijnsel aan de hemel waarneembaar zijn, een zonverduistering.

 Jes.13:10 Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen, de zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt, en de maan zal haar licht niet laten schijnen.

Parallelteksten zijn onder andere Ez. 32:7; Joël 2:31 en Mat. 24:29. Voor alle duidelijkheid merk ik op dat we niet aan zon-, maan-, of sterrenaanbidding doen zoals Deut. 4 vers 29 daarvoor waarschuwt. Alle aanbidding en eer komt JHWH toe, de enige Elohim.
Letterlijk vertaald in Jes.13 vers 10 staat er; “de zon zal verduisterd worden in zijn voortgang”. In zijn voortgang wil zeggen wanneer de zon opkomt vanuit het oosten, ondergaat in het westen en een hele dag aan de hemel zal staan. Het doet me denken aan de tekst in Mattheus 24 vers 27 waar Jeshua een teken (aanwijzing) geeft; “Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.” Het woordje dat hier vertaald is met ‘bliksem’ komt van het Engelse woord ‘Lightning’ dat in het Nederlands als eerste de betekenis bliksem heeft. Het oorspronkelijke Griekse woord ‘Astrape’ betekent echter geen bliksem maar ‘een helder licht’ (er wordt in de originele tekst geen melding gemaakt van donderslagen). Het helderste licht wat je kunt bedenken en met je ogen kunt zien is afkomstig van de zon. Daarbij komt het zonlicht altijd op vanuit het oosten en gaat in het westen onder. Dit kun je van bliksem niet zeggen.
Beeltenis van Zon en Maan en Sterren.
De zon heeft in de Bijbel verschillende beeltenissen en betekenissen zoals ‘gerechtigheid’ (Mal.4:2), maar is ook het ‘mannelijk’ beeld van Jacob. Denk hierbij aan de droom van Josef die de zon, maan en sterren voor zich zag buigen waarbij de maan als ‘vrouwelijk’ wordt aangeduid hetgeen het beeld van Reachel is. De maan mogen we hier dan ook vergelijken met het beeld van de gemeente (de vrouw) die het Licht, de gerechtigheid van Jeshua (haar man) doorgeeft aan de wereld op eenzelfde wijze zoals de maan het zonlicht reflecteert aan de aarde. (De maan geeft van zichzelf geen licht)
Behalve dat de zon het mannelijke uitbeeld is de zon ook een beeld/teken van de komende Bruidegom. “Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon, die is als een bruidegom, die zijn slaapkamer uit gaat” (Psalm 19:5b-6). Zou het kunnen zijn dat de zonverduistering van 20 maart jongstleden een voorteken is van de komst van de Messias en tevens een waarschuwing is voor het komende oordeel van ‘De Dag des Heren’? De tijd zal het leren.
We zien in ieder geval dat de zon in de Bijbel een prominente plaats inneemt om als teken en/of waarschuwing te functioneren voor belangrijke komende gebeurtenissen. In 2016 en in 2017 zal er ook een algehele zonverduistering zijn, maar die van 20 maart 2015 is toch wel uniek te noemen. Naast dat iedereen dit teken gezien heeft, viel deze zonsverduistering in het midden in vier andere astronomische verschijnselen, namelijk: vier bloedrode manen.
Die op zich waarschuwingen zijn voor de gemeente(leden) die (nog) niet volledig in het Licht van de Thora wandelen. Zij krijgen nog kans om uit de duistere Babylonische leerstellingen te stappen. “Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen“ (Op. 18:4).
1 Abib, een nieuw Bijbels jaar.
Tijdens de zonsverduistering werd op 20 maart ook nog eens het nieuwe Bijbels/Hebreeuwse jaar aangekondigd. De astronomische (berekende) equinox * viel op de namiddag van vrijdag 20 maart 2015.

(Een equinox (Latijn: aequinoctium, gelijke nacht) (ook: nachtevening of dag-en-nachtevening) is een tijdstip in het jaar waarop de zon loodrecht boven de evenaar staat. Op het tijdstip van de equinox is de lengte van dag en nacht overal op aarde ruwweg gelijk, namelijk een half etmaal — en komt de zon precies in het oosten op. Er vindt op aarde tweemaal per jaar een equinox plaats, namelijk op of rond 20 maart (Latijn: aequinoctium vernum) en op of rond 23 september (Latijn: aequinoctium autumnale) . Omdat op het noordelijk halfrond deze equinoxen (of aequinoctia) respectievelijk aanduiden het begin van de lente en het begin van de herfst worden beide vaak onderscheiden als lente-equinox en herfstequinox. Bron:Wikipedia)

Johannes 11:9-10 Jezus antwoordde: Gaan er geen twaalf uren in een dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld kan zien; maar wanneer iemand bij nacht loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet in hem is.

Omdat we volgens bovenstaande tekst uitgaan van exact 12 uur in een dag (en nacht) was de lente-equinox die door de zon bepaalt wordt op zaterdag 21 maart aanwezig. Merk op dat Jeshua het hier heeft over de kinderen van de dag of de kinderen van het licht die zich volgens de twaalfurige dag/nacht (=equinox) laten leiden. Op deze Bijbels/Hebreeuwse kalender is het dan 1 Abib. Het is geen toeval dat het licht van de zon door de maan verduisterd werd. Het is een verwijzing naar het (laatste) Babylonische onderwijs die het Licht van JHWH, Zijn Thora onderwijs probeert te verduisteren. Maar de het zonlicht komt altijd terug. Zo zal de Gerechtigheid van JHWH altijd overwinnen!

Voor hen die de Babylonisch/Farizese kalender volgen welke gebaseerd is op de astronomische nieuwe maan, viel 1 Nisan dit jaar ook op zaterdag 21 maart. De groep die de sikkel (het eerste licht op de maan die op zaterdagavond 21 maart te zien was) als nieuwe maan aanduiding volgt, volgt de leer van de Babylonische/Sadducee kalender waar 1 Nisan een dag later viel nl. op zondag 22 maart 2015. Voor de duidelijkheid, de Bijbelse maand Abib of Aviv is niet hetzelfde als de Babylonische maand Nisan, in een volgende les kom ik hier nog uitgebreid op terug.

Voor veel gelovigen een verwarde en misleidende toestand die teruggaat naar de geschillen tussen de farizeeën en de sadduceeën in de tijd toen Jeshua op aarde was. De profeet Jesaja staat even stil bij dit geschil (verwarring van en door Babylon) dat ook vandaag in onze tijd onder de gelovigen nog steeds aanwezig is.
Jes.13:1 De last over Babel, die Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft.
Jesaja ziet in deze laatste dagen de aanwezigheid en last van Babel over goed gelovigen. Zonder het te beseffen zijn zij doordrenkt met Babylonische leerstellingen. In onze tijd denken velen bij Babel aan de plaats Babylon dat in Irak ligt of aan de plaats Mekka. Anderen denken aan Vaticaan stad in Rome of zelfs aan de plaats Jeruzalem. Ze hebben allemaal gelijk, want Babylon is overal, over de gehele wereld verspreidt. In Openbaring 18 wordt melding gemaakt dat de religieuze verkopers (voorgangers, predikers, leraren etc.) zullen treuren omdat zij hun koopwaar niet meer kunnen slijten (Op.18:12). Babylon is verweven met “koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer, en kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren en schapen, paarden en wagens en zielen van mensen”(Op.18:12-13). Je kunt het niet bedenken of je bent zelf onder de invloed van de leer uit Babylon zonder dat je het zelf beseft. Want de producten die genoemd worden zijn op zichzelf niet slecht. Net als het Woord van Elohim dat goed is, maar wat als het verdraait wordt of wordt toegevoegd met leerstelling die niet Bijbels zijn beland het in Babylonische leerringen. Dit is precies wat Babylon betekent; Verwarring dat door vermenging tot stand is gekomen met als doel scheiding of verdeeldheid te creëren. Waar het ooit mee begonnen is en een (voor)beeld van is, “het eten van de boom van kennis van goed en kwaad”, waarin “goed” met “kwaad” vermengd wordt. Maar op een dag, gezien de tekenen aan de zon, maan en sterren zal Babylon spoedig vallen. “En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon” (Op.18:2a). En alleen “de boom des levens” zal dan overblijven om daarvan te kunnen eten.
Het is dan ook niet eenvoudig om erachter te komen of je onder invloed staat van Babylonische leerstellingen. Door het jarenlang volgen van traditie of religie is het ook niet zo duidelijk meer om te kunnen onderscheiden wat nu Bijbels is en wat niet. Al jarenlang wordt er een geloof gepredikt waarbij de gelovige zich goed moeten voelen. Alles draait om de mens en minder om Elohim en Zijn Woord dat Leven geeft. Om maar een voorbeeld te noemen: Op dit moment vinden er honderden echtscheidingen in de evangelische kringen plaats. Ik vraag mij stellig af naar wat voor Babylonische woorden de gelovigen in de gemeente geluisterd heeft. Zij hebben gegeten van “de boom van kennis van goed en kwaad”. Vers 23 van Openbaring 18 zegt dan dat je door verkopers betoverd ben. Toch roept de Schrift op, zolang het nog kan, om zo snel mogelijk Babylon te verlaten wil je niet van haar plagen tijdens ‘De Dag des Heren’ ontvangen. (Op.18:4). De enige optie die overblijft is om het Woord van Elohim in het licht van de Thora en Jeshua opnieuw te bestuderen. Merk op dat je behoudenis niet ligt in het doen van alle geboden maar in Jeshua, de Messias. Echter, het een sluit het andere niet uit! Al jaren lang zijn er broeders en zusters die door de Heilige Geest geattendeerd werden om terug te keren naar de oude wegen, om te zoeken naar het Koninkrijk en Zijn Gerechtigheid waarbij zij op de Thora uitkwamen als het ultieme Woord van Elohim dat in eeuwigheid zal blijven bestaan. Als de eniggeboren zoon van God verkondigde Jeshua het Koninkrijk van Zijn Vader en haalde merendeel van Zijn Woorden uit de Thora en de geschriften. Jesaja maakt in onderstaande Schriftgedeelten kenbaar dat er in deze laatste dagen broeders en zusters zullen zijn die zich inzetten om de gelovigen te waarschuwen om Babylon te verlaten en met handgebaren roepen; “Kom volg het pad van de rechtvaardigen”. “Ga door de poort van de rechtvaardigen”.
Jes.13:2 Hef op een kale berg een banier omhoog, verhef uw stem tegen hen, wenk met de hand, zodat zij binnentrekken door de poorten van de edelen.
De gelovigen zijn het die op de bazuin blazen (roepen) om je gereed te maken voor het komende oordeel. Zij zijn door JHWH gezonden en gestuurd om Zijn volk wakker te schudden want het is de hoogste tijd. “Ik (JHWH) heb opdracht gegeven aan Mijn geheiligden (apart gezet voor deze taak)” (Jes.13:3a). Verder zal JHWH als dè dag aanbreekt ook Zijn engelen oproepen, denk aan de zeven engelen die de schalen van Zijn toorn zullen uitgooien over de aarde. “Ook heb Ik Mijn helden opgeroepen om Mijn toorn uit te voeren – zij die uitgelaten zijn over Mijn Majesteit” (Jes.13:13b). Met andere woorden deze engelen staan klaar en zijn in gereedheid gebracht. Wanneer zij in actie komen en wat er dan op de aarde zal gaan plaatsvinden kun je verder lezen in Jesaja hoofdstuk 13.
De groep gelovigen die JHWH aan het werk heeft gezet om de andere gelovige en wel horende gelovigen te waarschuwen weten wanneer ‘de Dag des Heren’ zal aanvangen.

 1 Tess.5:1-5 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.

Kenmerken aan deze groep gelovigen die precies weten wanneer ‘de Dag des Heren’ komt is dat zij niet in duisternis wandelen maar in het licht. Zij noemen zich kinderen van de dag en zijn niet van de nacht. Paulus geeft tevens de mogelijkheid om deel te krijgen aan deze groep gelovigen. In vers 8a zegt Paulus; “Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn”. Nuchter zijn is de sleutel om een kind van de dag, het licht te worden. Geen omhaal van woorden maar geloven zoals het staat geschreven, zoals JHWH het heeft gezegd in Zijn Woord en heeft laten opschrijven. Jeshua zei eens.

 Mark.10:15 Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan.

Nuchter zijn is het Woord van JHWH accepteren als een kind. We zijn begonnen met de zon die verduisterd werd en als teken (aanwijzing) fungeert van belangrijke komende gebeurtenissen. Om dit teken van de zon te kunnen begrijpen (als kind) zullen we terug moeten gaan naar de schepping, het begin van de Bijbel.

Gen.1:1-5 In het begin schiep Elohim de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van Elohim zweefde boven het water.

schepping1In het begin was daar een planeet genaamd aarde, geheel kaal en leeg met niets erop die geheel bedekt was met water. Geen zuurstof, geen leven, het geheel was omringt met duisternis. JHWH was aanwezig, als Geest zweefde Hij over het water. Op een dag, de eerste dag in de Bijbelse geschiedenis begon Elohim te spreken. Dit waren de eerste Woorden; “Laat er licht zijn”. Deze woorden zijn het fundament van de hele Bijbelse boodschap, de hoeksteen van de Thora. Iets anders dan “Laat er licht zijn” heeft JHWH niet uitgesproken. Op dat moment verscheen er Licht in de duisternis die er al was. Het Licht is afkomstig van JHWH dat we door de Bijbel zien als Zijn Gerechtigheid. Zijn Gerechtigheid vertegenwoordigt het eerste dat van JHWH afkomstig is. “En Elohim zei: Laat er licht zijn! En er was licht. En Elohim zag het licht dat het goed was” (Gen.1:3).
schepping2

 

Voor alle duidelijkheid brengt JHWH een scheiding aan tussen het nieuwe ‘licht’ en de bestaande ‘duisternis’. Met andere woorden ‘licht’ en ‘duisternis’ hebben niets met elkaar gemeen, zij zijn elkaars tegenovergestelde. Als JHHW zegt dat het ‘licht’ goed is, dan is de ‘duisternis’ slecht, ook al zegt Hij dat er expliciet niet bij, maar elk kind begrijpt dat.

Vers 4 en Elohim maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.

schepping3De reden waarom Elohim scheiding maakte tussen het licht en de duisternis is omdat Hij Licht is en in Hem is geheel geen duisternis is. “En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat Elohim licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is” (1Joh.1:5).
“En Elohim noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht”(Gen1:5).

schepping4Daarom noemt Paulus in de brief aan de gemeente te Thessaloníki de kinderen die in het licht, de gerechtigheid van JHWH wandelen, tevens kinderen van de dag. Elohim gaf een deel van Zichzelf door naar de aarde in de vorm van gerechtigheid. Het licht is dan ook een beeld van Zijn Gerechtigheid, zoals geschreven staat. “Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan” (Mal.4:2a). Kinderen van het Licht, die nu in JHWH’s Gerechtigheid wandelen komen uit de duisternis, dat het beeld is van ongerechtigheid. “Want u was voorheen duisternis [onrechtvaardig], maar nu bent u licht [gerechtvaardigd] in de Heere; wandel als kinderen van het licht [gerechtigheid]” (Ef.5:8). En “Maar u, broeders, bent niet in duisternis [ongerechtigheid], zodat die dag u als een dief zou overvallen. Want u was voorheen duisternis [onrechtvaardig], maar nu bent u licht [gerechtvaardigd] in de Heere; wandel als kinderen van het licht [gerechtigheid]. U bent allen kinderen van het licht [gerechtigheid] en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis [ongerechtigheid] (1 Thess.5:4-5).

Merk op dat er op deze eerste scheppingsdag uitsluitend ‘licht’ geschapen werd die JHWH vervolgens ‘dag’ (Yom) noemde. En de ‘duisternis’ die er al was, ‘nacht’ noemde. Op die eerste dag is nog nooit een overgang geweest van ‘dag’ naar ‘nacht’. Op die eerste scheppingsdag is het onmogelijk dat er een ‘avond’ geweest is als de ‘dag’ (die geschapen werd) na de ‘nacht’ kwam. Als kind moet je dit kunnen begrijpen.
“Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.”
Door het Woord dat JHWH sprak ontstond er Licht (Zijn Gerechtigheid) in de duisternis. Nogmaals het is het eerste fundament van de Thora. En Hij noemde het licht dag (=Yom) en de duisternis noemde Hij nacht. De dag is het tastbare en voelbare gelijkenis van het licht dat Zijn Gerechtigheid uitbeeld en niets met de nacht (ongerechtigheid) te maken heeft.
De tegenstander, satan gebruikt het Woord van JHWH en wijzigt het zo dat velen worden/zijn misleid. Dit zien we meteen al gebeuren met het eerste Woord dat JHWH uitgesproken heeft. Nu weten we dat een Babylonische misleiding altijd wordt veroorzaakt door duisternis met licht te vermengen. Denk aan het eerste gebod, ‘van de boom van kennis van goed en kwaad mag je niet eten’ en vergeet niet, dit gebod van vermenging geldt nog steeds. Eten van deze boom betekent een boodschap ontvangen/accepteren waarin ‘kwaad’ met ‘goed’ is vermengd. Zo geloven velen dat een Bijbelse dag op een avond begint, uit een nacht en een dag bestaat, klakkeloos overgenomen uit het Babylonische Judaïsme. Zij voegen de dag, (het licht) weer samen met de nacht (duisternis). Waarvan we zojuist gelezen hebben dat JHWH ze uitdrukkelijk gescheiden heeft. Zij beroepen zich onder andere op de woorden, “Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag”, zonder de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst te bestuderen. Het Hebreeuwse woord “HAVA” is het werkwoord ‘zijn’. De vertaling is dus eenvoudig “toen kwam de avond en de morgen”, na de eerste dag wel te verstaan. Nergens in de Bijbel staat dat de dag op de avond begint, of het is uit de context gehaald of het Woord is opzettelijk verdraaid. Ter verduidelijking, de juiste vertaling is: “Na de eerste dag is het avond geweest en ochtend geweest.”

 Volgens de Jewish Encyclopeida pagina 475 wordt een dag als volgt omschreven:
“Dag” (in het Hebreeuws, “yom”): In de Bijbel, het seizoen van licht (Gen. 1:05), die duurde “van zonsopgang (letterlijk” de opkomst van de ochtend “) die tevoorschijn komt vanuit de sterren” …
” In the Bible, the season of light (Gen. i. 5), lasting “from dawn [lit. “the rising of the morning”] to the coming forth of the stars” (Neh. iv. 15, 17). The term “day” is used also to denote a period of twenty-four hours (Ex. xxi. 21).

In het laatste gedeelte van bovenstaande gegevens wordt omschreven dat volgens de Babylonische kalender en de Misjna: De dag wordt berekend van avond aan avond d.w.z., nacht en dag-behalve in verwijzing naar offers, waar vormen de dag en nacht het volgende één dag (Lev. vii. 15; zie Babylonische Kalender). De „dag“ duidt aan: (a) Dag van Lord; (B) de Dag van Atonement; (c) de verhandeling van Mishnah die de wetten betreffende de Dag van Atonement bevat (Zie: Yoma Misjna en Sabbat Encyclopedia of Jewish Religion).

We zien hier al duidelijk dat men de dag zoals Elohim die schiep gewijzigd heeft, want: Als we een kijkje nemen naar het 4e Gebod in Exodus hoofdstuk 20:8: “Gedenk de sabbatdag (licht), dat gij die heiligt.” Vers 10 legt ons niet alleen uit welke dag de sabbat(dag) is, maar ook hoe lang deze dag duurt. “.. Maar de zevende dag (licht) is de sabbat van de Here uw Elohim ..” (dag). Als Elohim het licht dag noemt, waarom nemen wij dan van mensen aan dat een dag een 24 uurs periode is die ingaat bij zonsondergang? Ik denk dat het antwoord te vinden is in het feit dat we JHWH’s waarheid weleens niet willen vinden omdat we ons veilig voelen bij niet-Bijbelse tradities. Een heel menselijk trekje.

Als je ook in deze Babylonische Orthodox Judeese leer gelooft en de nacht met de dag weer samengevoegd hebt (tot 24 uur), misschien kan profeet Jeremia je dan op andere gedachten kan brengen. “Zo zegt JHWH: Als u Mijn verbond met de dag en Mijn verbond met de nacht kunt verbreken, zodat dag en nacht er niet meer op hun tijd zullen zijn (letterlijk: in hun seizoenen), dan zal ook Mijn verbond met Mijn dienaar David verbroken kunnen worden, zodat hij geen zoon zal hebben die koning is op zijn troon, en ook het verbond met de Levieten, de priesters, Mijn dienaren”.
Het is een verbondskwestie. JHWH heeft een verbond met de dag (licht) en een apart verbond met de nacht (duisternis). (Let op, twee verschillende verbonden.) Deze mogen niet en kunnen niet worden samengevoegd. Doe je dat wel, je voegt de nacht samen met de dag en verbreekt daardoor het verbond van de eerste scheppingsdag en -nacht, dan zal er ook andere verbonden verbroken worden. Eén verbond maakt één en dat is precies wat dag één (1) betekent, namelijk eenheid door het verbond van gerechtigheid (licht/dag). Dit is ook wat Johannes schrijft; “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God…In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen…En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen (Joh.1:1-5). Sommige Bijbels vertalen het woord ‘begrepen’ met ‘gegrepen’ (samengaan). Kinderen van het licht kunnen en mogen niet gelijktijdig in duisternis wandelen. Al het zuurdesem, de Babylonische leerstelling moet uit je leven worden verbannen. Alleen dan is het mogelijk om één te worden met het licht, dat wil zeggen met de Gerechtigheid van JHWH. “Jeshua dan sprak opnieuw tot hen en zei: “Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben” (Joh.8:12). Het volgen van Jeshua is wandelen in gerechtigheid (licht van het leven) waarin Hij ook wandelt. Hij verwees hiermee naar de eerste verzen van Genesis 1 waar op de eerste dag het licht werd geschapen.
Dag één van de schepping staat in het teken van één zijn, (het tegenovergestelde van Babylon dat verdeeldheid zaait). In deze hoedanigheid, namelijk het wandelen in het licht, getuigde Jeshua meerdere keren over de eenheid die Hij had met de Vader. Ik en de Vader zijn één” (Joh.10:30). In het hogepriesterlijk gebed heeft Jeshua dan ook nog een wens voor alle kinderen van het licht om te werken aan deze eenheid.

Joh.17:20-22 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn.

Wordt vervolgd.

3 Responses to “Deel 1 Vanaf de eerste dag”

Read below or add a comment...

 1. Nita says:

  Prachtige bijbel stuks.

  Van harte Gods rijke zegen.

  Met vriendelijke zuster groet,

  Nita

 2. Rob[southafrica] says:

  “…..waarom nemen wij dan van mensen aan dat een dag een 24 uurs periode is die ingaat bij zonsondergang?….”

  Lev 23:32 ……………van AAND TOT AAND, moet julle jul sabbat hou.

  Neh 13:19 En sodra dit in die poorte van Jerusalem VOOR DIE SABBAT DONKER was, het ek gesê dat die deure gesluit moes word; en ek het gesê dat hulle dit nie mag oopmaak tot ná die sabbat nie

 3. Winand says:

  Shalom Rob,

  Lees nu heel aandachtig (zonder leestekens)

  Lev 23:32 : Het moet voor u een sabbat zijn een dag van volledige rust en u moet uzelf verootmoedigen ’s Avonds op de negende dag van de maand moet u uw sabbat vieren vanaf de avond tot aan de volgende avond.

  Ten eerste is het alleen beschreven voor Jom Kipoer als een tweedaagse feest. Toch zegt de volgende vers: Lev 23:27 Alleen op de tiende dag van deze zevende maand is de Verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen en de HEERE een vuuroffer aanbieden.

  Maar zoals vers 32 zegt: u moet uzelf verootmoedigen d.w.z. voorbereidingen treffen net als het nemen van voorbereidingen voor de wekelijkse (zevende dag) de sabbat.

Reageer

*