Deel 2 volg het licht

(Een korte samenvatting uit de vorige les) Na de eerste scheppingsdag (Genesis 1) volgde voor de allereerste keer een avond, die de nacht inluidde en dat werd gevolgd door de allereerste ochtend die een nieuwe dag inluidde. In dit geval de tweede dag. Zoals de Schepper dat uitdrukkelijk heeft bepaald, scheidde Hij de dag en de nacht c.q. licht en duisternis. Paulus leert ons dan ook dat er twee verschillende groepen mensen zijn; de ene groep noemt hij kinderen van het licht en de andere kinderen van de duisternis (1 Thess.5:1-7). De kinderen van het licht laten zich leiden door de Gerechtigheid van JHWH. Zo weten zij via de Thora wat de ‘gelegenheden’ en de ‘vaste tijden’ zijn wanneer er iets belangrijks in de juiste agenda van JHWH staat. Zij voegen de avond en de nacht niet samen tot een dag van 24 uur waarvoor ook Jeremia ons waarschuwt (Jer.33:20 ). Let op er zijn twee aparte verbonden gemaakt, één met de dag (licht) en één met de nacht (duisternis). Het samenvoegen van deze twee verbonden is hetzelfde als het verbreken van de beide verbonden! Als wij willen uitzien naar de komende Koning die op de troon van David zal gaan plaatsnemen en Hem willen ontmoeten is het van grootst belang om uitsluitend in het licht van het Woord te wandelen. Samenvoegen van de nacht met de dag is een Babylonische handeling en is helaas hetzelfde als eten van de boom van kennis van goed en kwaad.

Gen.1:6-8 En Elohim zei: Laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en water! En Elohim maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is, en het water dat boven het gewelf is. En het was zo. En Elohim noemde het gewelf hemel. Toen was het (wederom) avond geweest en het was morgen geweest (na) de tweede dag.

Op deze tweede dag schiep JHWH de hemel. Dit deed Hij door het water (waarin de aarde zich bevond) rondom in omtrek van elkaar te scheiden. Wetenschappelijk nog niet bewezen, voor velen zal het dan ook ongelovig klinken. Het resultaat was dat de aarde weliswaar met minder, maar nog steeds met water omringd was. Tussen de twee wateren was een grote leegte ontstaan, dat door de Bijbel gewelf genoemd wordt. Boven het gewelf, aan de buitenkant was een deel van het water en onder het gewelf het water wat overbleef. Het gewelf (ook vertaald met uitspansel) bevindt zich nu tussen de twee wateren. Dit gewelf is ook wat genoemd wordt de hemel en is de (woon)plaats van Elohim. “Hij hult Zich in het licht als in een mantel, Hij spant de hemel uit als een tentkleed” (Ps.104:2). “Loof Hem, allerhoogste hemel, en water dat boven de hemel is” (Ps.108:4). Hier bevestigd de psalmist dat de hemel als een tent (huis) onder het water is dat van de aarde afkomstig was. Het getal twee (2) betrekking op ‘getuigen’. De hemel en aarde getuigen net als de twee olijfbomen en twee kandelaars en er moet minimaal twee getuigen zijn, wil een zaak vast staan. Verder vormt twee (2) weer een eenheid (1) als het samengevoegd wordt (Gen.2:23-24). Zoals Jeshua één was met Zijn Vader, kan jij ook één worden met Hem. Op deze tweede dag begint je geestelijke wandel in het Licht.

Gen.1:9- En Elohim zei: Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden! En het was zo. En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde Hij zeeën; en God zag dat het goed was. En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed was. Toen was (wederom) het avond geweest en het was morgen geweest (na) de derde dag.

Nog voor de ochtend van de derde dag was de aarde volledig bedekt met één deel van het water dat JHWH in tweeën gesplitst had. Hij besloot diepten in de aarde te maken waardoor het water op één plek kon samenvloeien, zo ontstond er één stuk land. De wateren die samengevloeid waren noemde Hij zeeën. De vertaling zegt zeeën (meervoud) het Hebreeuwse woord ‘YĀM’ staat echter in het enkelvoud. Het droge dat ontstond was kennelijk één stuk grond dat omringd was met één zee. “Hij verzamelt het water van de zee als een dam” (Ps.33:7a). “Die de aarde boven het water uitspande, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig” (Ps.136:6). Op deze derde dag ontstond ook het eerste leven op de aarde in de vorm van bomen en planten en het begin van een agrarische cyclus. Hieraan kunnen we ook zien in welk jaargetij de schepping heeft plaatsgevonden, namelijk in de periode dat “bomen vrucht droegen”. Vanwege de vruchten zal dit dan in de nazomer/begin van de herfst zijn geweest. Over het begin van de agrarische cyclus, daar kom ik nog uitgebreid op terug omdat dit het begin van JHWH’s (eerste) kalender is. Het getal ‘drie’ (3) komt in de Bijbel regelmatig voor en staat voor ‘leven’, ‘opstanding’ en/of een nieuw begin.

Om de agrarische cyclus in beweging te zetten en een voortdurende proces te creëren schiep JHWH hemellichamen die onder andere ‘vaste tijden’ in de Bijbelse agrarische kalender aangeven.

Gen.1:14-16 En Elohim zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren! En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde! En het was zo.

Voor alle zekerheid zijn we ervan bewust dat er een absolute geestelijke scheiding is tussen dag en nacht. Om deze reden goed duidelijk te maken, maakte JHWH nog eens twee lichten (vers 17), één om overdag te laten schijnen, de zon en één (groot) licht voor de nacht. Dit licht kan niet betrekking hebben op de maan omdat deze namelijk 50% overdag en 50% s ’nachts aanwezig is. De maan is daardoor niet geschikt om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. Vers 17 spreekt over twee ‘grote’ lichten. Het woordje ‘grote’ komt van het Hebreeuwse woord ‘GADOL’ dat ook gebruikt wordt om een ‘groot’ volk aan te duiden. Maar in werkelijkheid dus ‘veel’ mensen zijn. Zo vormt ‘veel’ (kleine) lichten van sterren het tweede grote licht. De woorden [en ook] voor het woord ‘sterren’ is in onze Bijbels toegevoegd. In sommige Bijbels is nog een derde licht toegevoegd, namelijk de maan. Ook deze komt in de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst niet voor en zorgt voor veel verwarring en helaas dus ook voor misleiding.

Gen.1:17-18 En Elohim maakte de twee grote lichten: het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen [; en ook] de sterren. En Elohim plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En Elohim zag dat het goed was.

Nogmaals deze twee lichten die voor de zon en de sterren staan, zijn in de eerste instantie geschapen om de eerste scheppingswet van de Thora, de scheiding tussen dag en nacht te bevestigen. Beide hemellichamen herinneren ons hier dagelijks aan en maken ons ervan bewust dat JHWH scheiding maakte tussen licht en duisternis c.q. dag en nacht. Op deze vierde scheppingsdag maakte JHWH tevens Zijn (eerste) kalender bekend, bestaande uit vaste tijden, van dagen en van jaren (MOADIM). Let op het Hebreeuwse woord SHANEH dat correct vertaald is met ‘jaren’ (meervoud).

Deze eerste agrarische kalender die voor ons in de zevende maand (Ethanim) begint, is in werkelijkheid de eerste maand. Behalve dat Ethanim een oogstmaand is, is het ook de zaaimaand voor de eerste gewassen (Abib). Daarnaast is deze maand ook de start van de tellingen voor Sabbatjaren en geeft de tijdcyclussen weer van bijvoorbeeld de duur van een week (7 dagen), duur van een jaar (12 maanden) of bijvoorbeeld de duur van een ‘vaste’ periode zoals 49 dagen of jaren (7 x 7 dagen of jaren). De kalender van JHWH heeft binnen het profetische Woord (de Bijbel) een duur van zeven (7) duizend jaar overeenkomstig de zeven scheppingsdagen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag” (2.Petr.3:8).

Wat vaak over het hoofd gezien wordt is dat deze ‘vaste tijden’ ook betrekking hebben en bepalend zijn voor de kalender van JHWH Zelf. Zijn kalender betreft n.l. niet allen de feesten maar ook gewichtige momenten in de tijd zoals de namen en leeftijden van de aartsvaders, de zondvloed, gebeurtenissen aangaande het huis Juda en Efraïm enz. die ver van tevoren bepaald zijn. Het begin en het einde van deze tijdscyclus heeft een ‘vast’ moment in de kalender van JHWH.

Kennis hebben van deze ‘vaste’ momenten in de Bijbelse tijd van 7000 jaar is wat Paulus bedoelt met het weten van de gelegenheden en ‘vaste tijden’ alsook het wandelen in het licht. We zouden anders nooit de vervulling van de profetieën op de dag af kunnen begrijpen. Dat is de reden waarom de kalender van JHWH altijd op een vaste dag begint en bepaald wordt door de twee grote lichten, de zon en de sterren. Een onjuiste en onstabiele kalender, zoals de maankalender, geeft dan ook onjuiste informatie weer. De zon en de sterren zijn naast dat zij het begin van de ‘vaste tijden’ op de kalender van JHWH aangeven, op zichzelf ook een teken (aanduiding of aanwijzing) die een heilboodschap aan het verbondsvolk doorgeven. De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere, de ene nacht geeft kennis door aan de andere” (Ps.19:2-3).

We leven nu tegen het einde van het 6000ste jaar. Als het 6000ste jaar, het laatste sabbatsjaar is uit een cyclus van zeven (7) sabbatsjaren dan is het 6001ste jaar een jubeljaar. Aan de hand van deze Bijbelse agrarische kalender die 7000 jaren telt, de ‘gelegenheden’ en de ‘vaste tijden’ zouden wij in staat moeten zijn om te zien of wij deel uitmaken van deze overgang naar het begin van het 6001ste jaar die het Koninkrijk van JHWH hier op aarde inluidt. Helaas zijn wij niet gewend om volgens JHWH’s kalender te leven maar volgens de Georgische (zon) kalender of de Babylonische maankalender. Daarom zullen we eerst wat fundamentele waarden van de juiste Bijbelse agrarische kalender onder de loep nemen.

Ik noem de kalenders van JHWH ook wel de zon-equinox kalenders naar de twee equinoxen die het begin van een Bijbelse kalenderjaar bepalen. Hieraan kunnen we al zien dat er minstens twee (2) Bijbelse kalenders zijn. Overeenkomstig de agrarische cycluskalender die de seizoenen van bomen en planten bepaalt en in de herfst op 1 Ethanim begint. En een kalender die later door JHWH is ingesteld bij de geboorte van het volk Israël met de uittocht uit Egypte tijdens Pesach. Deze burgerkalender begint in de lente op 1 Abib. Beide kalenders beginnen altijd op een ‘vaste’ datum bepaald door de zon-equinox. Daarbij komen zij exact overeen met JHWH’s 7000 jaar durende jubelkalender. Het enige verschil is het beginpunt in het jaar, waarbij burgerkalender die op 1 Abib begint later is ingesteld dan de agrarische kalender die op 1 Ethanim begint. Dit klinkt een beetje vreemd en vaak ook verwarrend, omdat er vaak gesproken wordt van Abib als eerste maand is en Ethanim de zevende maand. Dit komt omdat de context waarin het genoemd wordt, uitgaat van de burger kalender die JHWH aan het verbondsvolk heeft opgedragen. Let op! Niet te verwarren met de Babylonische maankalender die ook het (Judese) burgerkalender genoemd wordt. Als we over de Bijbelse burgerkalender spreken die op 1 Abib begint, dan geldt dit voor het verloste volk Israël waarin alle ‘vaste tijden’ zoals de MOADIM speciaal voor het volk is bepaald en overeenkomstig deze kalender is vastgelegd.

Laten we beginnen met de Bijbelse agrarischekalender, die op1 Ethanim begint, (op de Bijbelse burgerkalender is dit de eerste dag van de zevende maand). Merk op dat de Judese Babylonische kalender begint op 1 Tishri en vaak ten onrechte met 1 Ethanim wordt vergeleken. 1 Ethanim is niet hetzelfde als 1 Tishri. We spreken hier over twee totaal verschillende kalenders die op verschillende dagen begint. Mocht het zo zijn dat zij op dezelfde dag vallen is dat puur toeval. Nu komen we direct bij een van de grootste problemen en discussies onder de gelovigen als het om Bijbelse kalenders gaat. De vraag is dan, “Welke kalender moeten we volgen?” Want het volgen bij de een is wandelen in het licht en het volgen van de ander is wandelen in duisternis. In deze les ga ik niet verder in op het ontstaan van de Babylonische maan kalender die tot op de dag van vandaag door vele gelovigen worden toegepast. Ik draag alleen enkele Bijbelteksten aan die daarop betrekking hebben. Een ieder kan dan voor zichzelf uitmaken welke kalender hij of zij wilt volgen. Onderzoek zelf of deze lesbrief op Waarheid berust zoals de Bereanen in Handelingen 17 ook deden.

Mat.16:1-3      En de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen naar Hem toe om Hem te verzoeken, en zij vroegen Hem of Hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien. Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Als het avond geworden is, zegt u: Mooi weer, want de hemel is rood; en ’s morgens: Vandaag storm, want de hemel is somber rood. Huichelaars! De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden?

Net als vandaag werd in de tijd van Jeshua door de Schriftgeleerden de Babylonische maan kalender gebruikt. Zij leefden niet volgens ‘de tekenen uit (in) de hemel’, de zon en sterren die JHWH gegeven heeft voor Zijn ‘de vaste tijden’, vandaar de vraag voor zo’n teken uit de hemel. Dat was ook een van de redenen waarom zij de eerste komst van de Messias gemist hadden in tegenstelling tot de drie wijzen uit het oosten, die de tekenen in de hemel wel kenden. Het antwoord van Jeshua: “u kunt de tekenen van de tijden niet onderscheiden”. Zij wandelden dus niet in het licht van de Thora. Hun Babylonische maan kalender geeft andere dagen aan voor de ‘vaste tijden’. Het verschil tussen de Bijbelse agrarische kalender en/of Bijbelse burger kalender en hun Babylonische maan kalender wordt duidelijk in de volgende passage uit het leven van Jeshua.

Mat.26:18-19  Hij zei: Ga de stad in naar een zeker persoon en zeg tegen hem: De Meester zegt: Mijn tijd is nabij; Ik zal bij u het Pascha houden met Mijn discipelen. En de discipelen deden zoals Jezus hun opgedragen had, en maakten het Pascha gereed.

Jeshua die gezegd heeft dat Hij niets anders doet dan dat de Vader het Hem gezegd en daarmee alle inzettingen van de Thora opvolgende deed zoals in Leviticus 23 vers 5 geschreven staat; “In de eerste maand (Abib), op de veertiende dag van de maand, tegen het vallen van de avond, is het Pascha voor de HEERE.” Jeshua stuurde daarom Zijn discipelen met de opdracht om het Pascha op de 14de dag van de (eerste) maand Abib in gereedheid te brengen. Met andere woorden Jeshua en Zijn discipelen vierde Pesach zoals de Thora dat opdraagt en niets anders. Verder zei Jeshua; “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden (Luc.22:15).” Volgens de Babylonische maan kalender die door de Judese en Sadducese leiders werden gehanteerd was het pas de volgende dag 14 Nisan waarop zij het feest Pesach vierden. In dat jaar 31/32 na Chr. viel 14 Nisan van de Babylonische maan kalender een dag later op de Bijbelse burger kalender die op dat moment 15 Abib aanwees en de eerste dag van het feest van ongezuurde broden inluidde. Als Paulus in 1 Korinthe 5 vers 7 zegt; “Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus”, dan verwijst Paulus in de eerste instantie naar het feest van de ongezuurde broden (15 Abib), de dag waarop Jeshua is gekruisigd als offer (paaslam) en totale verlossing voor de mens heeft bewerkstelligd.

We weten nu dat de Bijbelse agrarischekalender begint bij het begin van de herfst op 1 Ethanim en bepaald wordt door de zon-equinox. Eigenlijk kent de Bijbel maar twee seizoenen, namelijk zomer en winter die net als de Bijbelse kalenders door de zon-equinox bepaald worden. Voor het gemak (omdat we dat gewend zijn) noemen we ook lente en herfst. In de Bijbel maken zij dus deel uit van de zomer c.q. winter. Dit is belangrijk om te weten wil je uitspraken van Jeshua kunnen begrijpen. In het eindtijdscenario is het niet zomaar dat Jeshua zegt; En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat (Mat.24:20).” Het kan goed zijn dat Hij dit praktisch heeft bedoelt, vanwege de regentijd die de winter in het land Israël inluidt. Deze waarschuwing telt echter voor héél Israël, het huis Juda en het huis Israël/Efraïm dat vandaag grotendeels nog verspreid in de wereld is. Daarom ga ik er eerder vanuit dat als Jeshua gewichtige zaken aan Zijn discipelen uitlegt, Hij altijd in Parabels spreekt. Dan zal Hij met de komst van de winter verwijzen naar de Bijbelse agrarischekalender die in de winter (herfst) op 1 Ethanim begint. Tevens zal dit (laatste) jaar die het eindscenario inluidt een Sabbatjaar zijn met daarop volgend een Jubeljaar. Hierdoor weten we ook dat de tweede grotere exodus voor héél Israël, het huis Juda en het huis Israël/Efraïm vòòr het laatste Jubeljaar moet plaatsvinden, in de zomer (lente), vermoedelijk aan het begin van de Bijbels burgerkalender. Een bevestiging van dit moment wordt ons door Paulus gegeven.

1 Kor.10:1-6   En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan, en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Christus. Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben.

Shalom,

Winand

Wordt vervolgd

16 Responses to “Deel 2 volg het licht”

Read below or add a comment...

 1. Pieter says:

  – Als dan een dag 12 uur duurt, dan kloppen de berekeningen van 6000 jaar toch niet meer? Dan zitten we nu op een dubbel aantal?

  – Ook heb je een teller op je website, wat gebeurt er dan? En klopt die tijd dan wel.

  Ik denk dat ik verkeerd lees, ik begrijp het niet…….. Zou je willen antwoorden?

  Hartelijk dank.

 2. Winand says:

  Dag Pieter,

  JHWH maakt onderscheid tussen licht en duisternis en noemt licht dag (=12 uur) en de duisternis noemt hij nacht (=12 uur). Dat is anders dan wij gewend zijn en mee opgegroeid zijn, wij zien de dag als de dag plus de nacht (=24 uur). Voor de telling van de dagen maakt het niets uit.

  Volgens Genesis 1 vers 14-16 wordt de (eerste) dag van het jaar bepaalt door de zon (en sterren). De eerste scheppingsdag valt op 1 Ethanim (op de herfstequinox) van de scheppingskalender van JHWH en die valt dit jaar samen met 23 september op de Gregoriaanse kalender. Dan is het ook Yom Teruah ofwel bazuinendag.

  Voor meer info, luister naar de prediking ‘Wandel in het Licht 1 en 2’.

  Groetjes,
  Winand

 3. Rob[Southafrica] says:

  Winand

  Yom Teruah is the only feast-day of Yahweh that falls on a new-moon day.

  Your calculation that Yom Teruah falls on 23 September 2015 is wrong as the Moon is 69% illuminated on the 23rd of September.

  Waarom het je afgedwaald van de Pad Winand?

 4. Winand says:

  Shalom Rob,

  I decide to leave Babylon completely included the Babylon-moon calendar, used by many who’s followed Judaism.
  There is a lot of reasons in the Bible that says that the moon is a misleading item for the MOADIM.
  The cornerstone is Genesis 1:14-16 says that the Sun and Stars (all stars together as a great light) are de only two items that JHWH has decide to point His Fixed Times (MOADIM). Not the moon, the moon can never pointed a Fixed Time (every year a different date).
  1 Ethanim (Yom Teruah) pointed by the autumn equinox of the sun falls on 23 September.
  1 Ethanim is not the same as the Babylon 1 Tishri.

  Kind regards,
  Winand

 5. Rob[southafrica] says:

  Winand

  There is a big difference between following the Conjunction of the moon and the sliver of the moon. David and Jonathan followed the conjunction[new-moon] of the moon in the written word. Are you saying that David and Jonathan followed the Babilonian calendar?

  The following of the sighting of the moon-sliver is from Babylonian.

  Psa 104:19 You made the moon to mark the seasons,……….

  Psa 104:19 Hy het die maan gemaak vir die vaste tye;…….

 6. Rob[southafrica] says:

  Psa 104:19 He appointedH6213 the moonH3394 for seasons:H4150

  H4150
  מועדה מעד מועד
  mô‛êd mô‛êd mô‛âdâh
  mo-ade’, mo-ade’, mo-aw-daw’
  From H3259; properly an appointment, that is, a fixed time or season; specifically a festival; conventionally a year; by implication, an assembly (as convened for a definite purpose); technically the congregation; by extension, the place of meeting; also a signal (as appointed beforehand): – appointed (sign, time), (place of, solemn) assembly, congregation, (set, solemn) feast, (appointed, due) season, solemn (-ity), synagogue, (set) time (appointed).

 7. Rob[southafrica] says:

  Winand

  As jy wil sal ek jou die metode gee om die conjunction in die Wilderness te bepaal, sonder rekenaar.

  Soos wat Dawid en Jonatan geweet het dat “……>1Sa 20:5 Toe sê Dawid vir Jónatan: Kyk, môre is dit nuwemaan,

  Hoe het hulle kon weet dat die “sliver” van die nuwe maan, “more” sou verskyn ??

  Nee, Winand, jy is besig om af te dwaal van die pad. Keer terug my vriend.

 8. Winand says:

  Hi Rob,

  Default:
  Psalm 104:19. The seasons in verse 19 are not spring, summer, autumn and winter; or wet and dry seasons. They are the months. For the Jews, each month started with a new moon. (for more than 2000 year there are two different calculation. Is that not strange?) This is the 28/29-day lunar (moon) month. The sun goes down each evening, starting a new day for the Jews. Their day started at 6 o’clock each evening.

  Wrong translation:
  Chodesh H2320 must translate with month and not with moon. Yerach H3391 must translate with moon but can also translate with month. That’s the problem. The translators have translate Chodesh in many sentence with moon wich is not correct.
  Te moon can never divide the day and the night (Gen.1:14-16). The moon is no light giver. There are 12 sometimes 13 (13 is not biblical) same new moons That is used in the Babylon moon calendar, which one focus the fixed times (Moadim).

  Correct translation:
  The month pointed the seasons (Moadim). There are exactly 12 different months (1 Chronicles 17). The first month on the creation calendar is Ethanim and becomes later the seventh month (Exodus 12) and pointed to the autumn feasts starts at 1 Ethanim and is not the same as 1 tishri.

  1. Tora’s highest authority so as not learn the months of the psalms not
  2. This psalm makes a poetic statement; the sun can think about its demise? Oh no
  3. The moon actually has periodically: regulated ebb and flow; but not the moadiem

 9. Rob[southafrica] says:

  “……Jews, each month started with a new moon…”

  Nee, Winand. Hulle begin die nuwe maand met ’n SLIVER.

  Die sliver is niet die begin van ’n nuwe maand nie.

  Shalom my vriend op jul pad.

  Rob

 10. Winand says:

  De eerste joodse kalender ontstond omstreeks 1500 voor de internationale jaartelling, nadat Mozes het joodse volk uit Egypte had geleid. De joodse week kende zeven dagen, overeenkomstig het scheppingsverhaal uit de Thora.
  Deze joodse kalender is op de oude Babylonische kalender gebaseerd. Dat was een echte maankalender inclusief schrikkelmaanden.
  JHWH heeft Zijn eigen kalender gebaseerd op zon en sterren en is zeker geen Babylonische God.

 11. Bas says:

  Beste Wienand, hartelijk dank nogmaals broeder, eerst wilde ik ook niet van mijn verkeerde pad nie af nie, gelukkig had de Vader Zijn ogenzalf voor mij.

  Ernstig genoeg is er inderdaad “ook” toegevoegd in Gen1:16 en in deze dankbetuiging wil ik mijn broeders en zuster er dringend op wijzen dat ZIJN Woord is veranderd en als we dat nog niet zo “ZIEN” dan moeten wij willen beseffen dat onze ogen daarvoor geopend kunnen worden, mits wij toegeven dat wij dit Woord lezen als blinden. Laten zij die de maan nog zien vanaf NU gaan bidden en vasten om spoedig Zijn ogenzalf te mogen verkrijgen want voor wie dit nog bedekt is kan het hun ondergang zijn.

  Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan; In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, [namelijk] der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is. 2Cor4:3-4

  Er hoort dus te staan “God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags [Zon], en dat kleine licht [Ster] tot heerschappij des nachts; de sterren. [ ER STAAT GESCHREVEN !!! denk aan de verzoeking in de woestijn, wij zijn in de woestijn maar gelooft u nog in de maan dan bent u nog in Egypte en kan u voor de Vader [nog] geen Feest houden !!! Een feest houden op de gezette tijd is uw heiligmaking, lees Hebr12:14.]

  Ernstig genoeg is er ook “dag” toegevoegd in Hand20:7 [lees tm Vs16 -> Paulus wil naar het Pinkster Feest te Jerusalem 7 weken [Lees Lev23:15] en ook in 1Cor16:2 is er “dag” toegevoegd [lees Vs ->8 Pinkster Feest Jerusalem 7 weken zie Lev23:15] hier gaat het beide keren over de “7 x 7= 49 + 1 = dag na de sabbat = 50 = Pentacoste [50] Dagen die er tussen Pesach en Pinksteren zitten. Lees Luc6:1 ->1 En “op den tweeden eersten sabbat, dat Hij door het gezaaide ging; en Zijn discipelen ….[de 2e van de 7 weken !!!….. wie vrienden heeft die dit nog niet zien onderzoek dit dan samen net hen !!!!

  Dit is dus het bewust veranderen van Gods Woord en Wie o Wie dit nog steeds NIET ziet als toevoegen of afdoen van het Woord is dus blind en dat is voorzegt we zijn er voor gewaarschuwd, daarom zijn we eerst blind te zijn zodat we genezen kunnen worden door onze Vader. [Lees ook Deut4:2 en Openb22:16-19 niet af of toedoen !!!! ]
  En Jezus zeide: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen, die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden.

  Terug naar de maan als schijngestalte, de schrift vergelijkt de Maan met Rachel in Genesis 37 vers 9 – 10 en wat deed Jakob net als wij doen, hij zag wat voor ogen was en ook hij had kunnen weten dat Lea de eerste hoort te zijn ten huwelijk, zo gaat dus de Zon [Jakob] voor de sterren [12 Patriarchen] en de Maan [Rachel].
  Lees Gen37:10 ->10b Wat is dit voor een droom, dien gij gedroomd hebt; zullen wij dan ganselijk komen, ik, en uw moeder, en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen?

  Nogmaals de Maan is een schijnvertoning geschikt voor Eb en Vloed en Groei en Bloei en is nooit geschikt voor de kalender want 29,5 dagen is te kort en ook een 13e maand is er aan af en toedoen !!!. Let op de straf, de plagen voor die er aan mee doen, dus geen bescherming meer van Hem als wij de hand uit steken naar de zondag babydoop gezette tijden naar de maan etc …… Denk aan Uza die zijn hand uitstak naar de ark en stierf en als hij zijn volle verstand gebruikt had dan was hij al weggelopen toen hij de ark op wielen zag staan omdat ER STAAT GESCHREVEN dat zij gedragen hoorde te worden.

  Vaak zei ik toen ik nog dacht dat David en Jonathan “maan[d]aanbidders” waren dat er 51 sabbatten + 12 nieuwe maan[d]en + 7 feesten zijn = 70 Rust momenten en zo hoort het denk ik ook te zijn. Gods oorspronkelijke kalender zal onze Vader spoedig herstellen zodat wij niet meer misleid zullen worden door de sikkel of de bedekte maan hoe mooi deze ook is.

  Uitleg over de 51 sabbatten: 51 x 7 = 357 en 52 x 7 = 364 er kunnen geen 52 sabbatten in een vol jaar. Daniel spreekt ook een jaar van 360 dagen, tijden een tijd en een halve tijd = Tijden = 2 jaren, Tijd = 1 jaar en een halve Tijd = half jaar = Totaal 1260 dagen 1260 : 360 = 3,5 Jaar, Amen.

  Groeten Bas.

 12. René says:

  Beste Winand,
  In navolging van je boek wees waakzaam heb ik een vraag. Je had de verwachting dat rond september of oktober 2015 de grootste Exodus zou plaatsvinden. Nu dit (nog) niet heeft plaatsgevonden, wat is nu je verwachting/visie hierop?

 13. Winand says:

  Shalom Rene,

  Ik verwacht de grotere exodus tijdens ‘De Dag des Heren’ ofwel wanneer het oordeel over de aarde komt. Deze wordt aangekondigt met een grote aardbeving, zon verduisterd, maan laat zijn glans niet zien etc. Bazuin 6, die ook een einde aankondigt van de (grote) verdrukking, tevenens het einde van dit tijdsperk (AION). Jeshua zei: “Na de verdrukking (Mat.24:29). De ‘Dag des heren’ heeft twee betekenissen: 1. oordeel over de aarde en 2. de wederkomst van Jeshua. Tegelijkertijd wordt het ‘verbonds’ volk uit de vierhoeken van de aarde verzameld, het huis Juda samen met het huis Efraïm/Israël die als kenmerk hebben “terug naar de oude paden”, terug gegaan zijn naar de Thora en deze instructies in hun leven hebben toegepast/toepassen.

  mvrgr,
  Winand

 14. René says:

  Shabbat Shalom Winand,
  Daar zeg ik zeker amen op 😉
  Maar mijn vraag heeft meer betrekking op je bevindingen van het boek “wees dan waakzaam”
  Is 2016 nog steeds het bijzondere jubeljaar waar we de 2e komst van Yeshua kunnen verwachten? Of is de berekening toch niet juist en is het 2017. Of moeten we nog 49 jaar wachten? Daarnaast hebben we ook nog het Openbaring 12 teken in september 2017.
  Nu de verzameling van de verloren schapen naar de woestijn der volkeren in sept/okt 2015 (nog) is uitgekomen, ben ik benieuwd wat nu je visie hierover is?

  Mvrgr.
  René

 15. Winand says:

  Sabbat Shalom René,

  Ben van mening dat we niet nog eens 7 sabbatjaren moeten wachten voordat er weer een Jubeljaar komt en Jeshua dan terug mogen verwachten.
  In mijn berekening kom ik met het 70ste Jubeljaar uit op 2015/2016 dat eindigt op 1 Ethanim (23 september 2016). ‘De Dag des Heren’ en ‘de grotere exodus’ kan dan ook nog steeds in dit Bijbels jaar (2015/2016) beginnen.
  Ik geef toe dat mijn berekening niet volmaakt is en een jaar te vroeg kan zijn. Desondanks zie ik vandaag profetieën in vervulling gaan waarbij JHWH Zijn volk, het huis Efraïm/Israël (samen met het huis Juda) terugroept naar de oude paden (Thora) van de voorvaderen. Overal ter wereld vormen zich kleine groepjes die Babylon verlaten hebben en vandaag op sabbat bij elkaar komen. Ik vermoed dat deze ontwikkelingen een vervulling zal zijn van wat Paulus zegt; “wanneer de volheid der heidenen (Efraïm) bereikt is”, dan zal ook het einde van dit tijdsperk (AION) worden ingeluid. Dan breekt De Dag des Heren aan die vooraf gaat met een enorme kosmische gebeurtenis die niemand verwacht. Dan gaat ook de belofte in vervulling (de grotere exodus) om terug te keren naar het beloofde land waarmee het 1000 jarig vredesrijk aanvangt. Verder krijg ik signalen binnen dat de tweede grotere exodus rond Pesach zal plaatsvinden (we zullen zien). Uiteraard (gelukkig) ben ik niet alleen die deze gebeurtenissen voorziet. We moeten er samen zien uit te komen (onder leiding van De Ruach van JHWH) wat en hoe het plan van JHWH zich vervuld om daar deel aan te krijgen.
  Met andere woorden: “Wees dan Waakzaam”.

  Met vriendelijke groet,

  WInand

 16. Rob[SouthAfrica] says:

  “……Verder krijg ik signalen binnen dat de tweede grotere exodus rond Pesach zal plaatsvinden (we zullen zien). …..”

  It all depends on a worldwide crashing economy. The economy has to crash beforehand if Pesach 2015 is the Greater exodus.

  01 September 2016 will then be the return of Yeshuah. Check what happens on THAT day with the sun and the moon and compare your visual findings[on the program Stellarium] with what Yeshuah said in the “new testament” about His coming day[Yom Teruah]

Reageer

*