Pas op dat niemand u misleidt

Mat.24:5          Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus [een gezalfde van de Heer]; en zij zullen velen misleiden.

We gaan als eerste even stil staan over datgene wat Jezus hier tegen Zijn volgelingen zegt om hen in de laatste dagen te waarschuwen voor misleiders die zich ten onrechte als de/een “gezalfde” des Heren uitgeven. (christus betekent gezalfde).
Zij doen zich voor als een gezalfde “profeet” of “leraar”, maar in werkelijkheid zijn zij dit niet. Jezus zegt dat je er van bewust moet zijn, wil je niet bij die vele gelovigen horen die misleid zijn. Het zijn schijn/valse profeten (Mat. 7:15) en leraren (2 Pet. 2:1). Zij zullen de uitverkorenen in groten getale niet proberen te misleiden alsof er opzet in het spel is, maar zij brengen misleiding doordat zij in hun eigen interpretatie van Gods Woord geloven; zij prediken dit van de kansel en zetten de gelovigen op een verkeerd spoor zodat zij uiteindelijk samen ten onder gaan omdat de kennis van JHWH en Zijn Woord ontbreekt.

Hos.4:6            Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal Ik ook uw kinderen vergeten.

Voor in ‘de laatste dagen’ heeft Jezus deze waarschuwing ‘Pas op dat niemand u misleidt’ (Mat. 24:4) niet voor niets als eerste waarschuwing gegeven. Velen worden vandaag misleidt, maar er is nog ontsnapping mogelijk om hiervan verlost te worden. Het is namelijk de hoogste tijd om je voor te bereiden op Zijn komst, dat wil zeggen je bekleden met witte klederen van Gods gerechtigheid.

Als je werkelijk alleen God gehoorzamen wil, dan stelt Hij je in staat om (juist in deze laatste dagen) te (h)erkennen of je wel of niet met misleiding te maken hebt. In deze lesbrief bespreken we onder meer een voorbeeld van een misstap van Petrus, de leider van de eerste gemeente te Jeruzalem, hoe hij misleidt is geworden en het voorbeeld van de gemeente Galaten die het spoor bijster is geraakt, ook vanwege misleiding. Je zult zien dat ook hier de belangrijkste oorzaak is, zoals Hosea geprofeteerd heeft ‘het vergeten en verwerpen van de Tora (instructies) van JHWH’.

Misleiding speelt zich niet buiten de gemeente af, maar in de gemeente waar gelovigen samenkomen om te luisteren naar wat de “profeet” en “leraar” te zeggen heeft. Het is algemeen bekend dat leidinggevenden rekenschap zullen moeten afleggen over alles wat hij/zij in de Naam van God heeft uitgesproken (Deut. 18:19; Mat. 12:36). Maar vergis je niet, ook de toehoorders dienen rekenschap aan God te geven over datgene wat zij aanhoren, immers je staat jezelf toe om wel of geen menselijke doctrines en verzinselen aan te horen (Deut. 18:19).

Rom.14:12       Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God.

Vanwege de onbrekende kennis van God en Zijn Woord zie je om je heen dat vele schijn “profeten” en “leraren” actief bezig zijn om hun eigen of gekopieerde programma onder de gelovigen te promoten. Wederom wordt er een nieuw programma in de gemeente gelanceerd. En zo blijft men in een cirkel ronddraaien niet wetende dat deze vorm van bedekking hun van de zuivere waarheid en wijsheid (openbaring) van JHWH vandaan houdt.

2 Kor.3:14       Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van de Tora, Profeten en geschriften zonder dit weg te nemen

In deze laatste dagen zie je een trend opkomen waarbij christelijke gemeenten van allerlei denominaties activiteiten met Joodse gemeenten zoeken. Een soort eenwording waarbij christelijke gelovigen met orthodoxe Joodse gelovigen samen luisteren naar wat de Bijbel en de orthodoxe leer (Talmoed) te zeggen heeft. Natuurlijk worden de positieve kanten van deze samenwerking genoemd, maar met welk Bijbels motief? Wat nu, als je als verbondsgelovige midden in zo’n samenwerkingsverband zit? Zegt de Bijbel niet.

2 Kor.6:14-16  Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid [anti Tora], en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.

Wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, met ‘ANOMIA’ zij die tegen Gods wet, de Tora zijn en/of deze vervangen hebben voor een menselijke doctrine zoals de Talmoed. Volgen zij allen soms dezelfde instructies van JHWH op om Zijn Gerechtigheid als levensstijl in hun levens toe te passen? Hebben allen de Heilige Geest ontvangen, zijn zij allen een tempel waarin de levende God woont? Is er dan ook maar iets dat overeenkomt met Gods verbondskinderen en de kinderen van Belial. “Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial?

Strong die het woord ‘Belial’ geanalyseerd heeft, zegt het volgende: Een boodschap met een humanistische component en dat de context suggereert een status te hebben van goed, echter zonder resultaten en is daarom een concept van slechtheid (Spr. 6:12; Ps. 101:3). Kinderen van Belial promoten rebellie tegen de autoriteit van de Koning, zoals Seba dat in 2 Sam. 20:1-2 deed. Deze verkondigers brengen gelovigen op andere gedachten om bezig te zijn met zaken die tegen het woord van God ingaan (Deut. 13:13).

Misleiding in de gemeente

Deut.13:12-13             Als u over een van uw steden die JHWH, uw God, u geeft om er te wonen, hoort zeggen: Er zijn mannen, verdorven lieden, uit uw midden voortgekomen en zij hebben de inwoners van hun stad verleid door te zeggen: Laten we andere goden gaan dienen, die u niet kent, dan moet u het onderzoeken, grondig uitzoeken en goed navragen.

Misleid(st)ers verloochenen Christus (De Gezalfde) ondanks dat zij wekelijks in de naam van Jezus uitroepen hoe geweldig hun nieuwe programma voor hun kerk is. Wetende van de korte tijd die nog rest. Als JHWH jouw ogen geopend heeft voor Zijn Waarheid, blijft er vaak maar één mogelijkheid over. Je zult je ervan moeten distantiëren en afzonderen, want Vader JHWH geef je nog een kans om in de korte tijd die rest, je te kunnen voorbereiden op de tweede komst van onze Heer.

2 Kor.6:17-18  Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt JHWH, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt JHWH, de Almachtige.

Dit is geen gemakkelijke beslissing als je tot conclusie bent gekomen dat je voor lange tijd misleidt bent geweest. Bidt daarom tot Vader JHWH dat Hij tot je hart zal spreken, zodat je weet welke stap(pen) je kunt/moet nemen. Vaak is het zo, dat God al eerder en meerdere malen tot je gesproken heeft, Hij is immers een Vader die niet wilt dat er ook maar één van Zijn kinderen verloren gaat.

De gemeente te Galaten zou je kunnen vergelijking met een hedendaagse gemeente die door schijn “profeten” en “leraren” geleidt wordt. Paulus begint in zijn brief te melden, dat wat hij schrijft en/of zegt niet van mensen afkomstig is maar direct van De Gezalfde Jezus en Zijn Vader JHWH (Gal. 1 vers 1) in overeenstemming met de wil van God onze Vader (Gal. 1:4). Dit betekent dat Paulus in zijn onderwijs absoluut niet van Gods wil (Zijn instructies, De Tora) afwijkt.

In zijn inleiding (Gal. 2:4-6) haalt Paulus de bron van het Galaten probleem naar voren, “binnengedrongen valse broeders waarvan gedacht werd iets van betekenis voor de gemeente te zijn”. Dit zijn vaak personen van aanzien die een degelijke opleiding achter de rug hebben. Daar is niets mis mee. Maar als God hen niet geroepen heeft om leiding in de gemeente te geven zul je gauw merken dat Gods Woord niet leidend en/of bepalend is, zoals dat in de gemeente Galaten is gebeurd.

De kern van het probleem wordt samengevat in het voorbeeld dat Paulus over een misstap van Petrus en Barnabas aanhaalt. Ook ervaren leidinggevende kunnen naar verloop van tijd van de weg van God afdwalen. Nu hield Petrus zich op in Antiochië, alwaar hij samen met de heidenen at (Gal. 2:12). Op zich is daar ook niets op tegen als je je als verbondsgelovige je plaats maar weet. Maar Petrus zal wel meer gedaan hebben dan eten alleen; hij huichelde door ook heidense gebruiken na te leven die tegen Gods Woord ingaan(Gal. 2:14). Vervolgens trok hij zich uit vrees voor zijn Jodengenoten terug. Gezien zijn huigelen en vrees voor zijn Jodengenoten zal hij naast zijn etentje ook deelgenomen moeten hebben aan verleidelijke Joodse orthodoxe traditie(s) welke hij voorheen bij zijn Evangelie verkondiging als on-Bijbels heeft verklaard. We lezen niet dat Petrus zijn fouten in de gemeente belijdt, maar welke leidinggevende zou dat vandaag de dag wel doen? In de volgende verzen (vers 15 en 16) komt Paulus aangaande Petrus misstap met een belangrijk statement:

Gal.2:15-16      Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd.

Hier staat niet dat de wet heeft afgedaan zoals vele schijn “profeten” en “leraren” onderwijzen, maar dat het geloof in Jezus De Gezalfde niet vergeten mag worden. Eenmaal gerechtvaardigd door het bloed van Jezus, ben je vervolgens in staat om door Zijn Geest, Gods instructies (wet) in je leven toe te passen.

Gal.2:20           “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God”

Jezus, Zelf heeft gezegd: “Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen” (Mat. 5:17). Zoals een bakker brood bakt doet een rechtvaardige gerechtigheid, het vervullen van JHWH’s Tora instructies. Dit hadden de gelovigen van Galaten vergeten of genegeerd door vals onderwijs. Net als Petrus en Barnabas vervielen zij terug in oude gewoonten, het volgen van regels, tradities die door mensen zijn samengesteld.

Gal.3:1             O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen

Aan de gelovigen van de gemeente te Galaten werden de instructies van Vader JHWH niet meer geleerd. Het programma welke de schijn “profeten” en “leraren” brachten legde wederom een juk op hun leven. De gelovigen van Galaten hadden zich laten beïnvloeden waardoor ze de waarheid kwijt waren geraakt. Zij zijn teruggevallen naar de gebruiken en leefwijze die zij vòòr hun bekering hadden. “U die met de Geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees” (Gal. 3:3)?

Het is juist het leven volgens Gods Woord (De Tora) dat gerechtigheid in je leven brengt. Met nog een voorbeeld haalt Paulus onze geloofsvader Abraham aan. “Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend” (Gal. 3:6).

De Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen” (Gal. 3:8). Het is Gods Woord en Zijn Woord alleen dat gerechtigheid brengt. Hoe is het mogelijk dat schijn “profeten” en “leraren” Gods Woord hebben verworpen en Gods kinderen kunnen misleiden? Het antwoord is eenvoudig. Zij verdraaien het Woord van God.

Hand.13:10      O duivelskind, vol van alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van JHWH te verdraaien?

Ook vandaag de dag wordt het onderwijs (de woorden) van Paulus in de brief aan Galaten verdraaid om de gelovigen van Gods Tora en Zijn Gerechtigheid vandaan te houden. Zij draaien letterlijk de boodschap van Paulus om. Zij zeggen dan “Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek” (Gal. 3:10a). De misleidende uitlegging is dan, ‘wie volgens de wet (de Tora) leeft is onder de vloek’. Het is pas helemaal correct als erbij gezegd wordt, ‘dat dit geldt als je Jezus (nog) niet als je persoonlijke Heiland en verlosser geaccepteerd hebt’, zoals Paulus dat eerder in de brief (Gal. 2:15-16) vermeld. De correcte uitleg is dus: “Wie volgens de Tora leeft zonder Jezus geaccepteerd te hebben leeft onder de vloek.” Zoals vele orthodoxe Joodse gelovigen vandaag de dag misleidt zijn/worden door de vervangingsleer van de Rabbijnen. Vandaar dat Paulus Petrus misstap als voorbeeld heeft aangehaald.

Tja, vandaag de dag wordt dat door de schijn “profeten” en “leraren” er ook niet bij vermeld. In plaats daarvan verwerpen zij openlijk het Woord van God en zeggen dat de Tora, Gods Instructies zijn afgedaan. Helaas zijn zij door de bedekking niet in staat om Gods Woord volledig uit te leggen. Vers 10 is namelijk nog niet afgelopen en vervolgens laten zij deze achterwege, omdat het loodrecht op hun misleidende onderwijs ingaat.

Gal.3:10b         Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen.

Hier onderwijst Paulus wat nog meer een vloek is, namelijk dat als een gelovige die Jezus geaccepteerd heeft, de wet voor gezien houdt en de Tora achterwege laat, om Gods instructies niet op te volgen en te doen, hij of zij ook vervloekt is. Het is dus en – en, Jezus aannemen als je verlosser en Heiland om vervolgens in overeenstemming met Gods Tora te leven. En hieraan zie je of je te maken hebt met een ‘valse’ of een ‘ware’ profeet of leraar, zoals Paulus een ware (Tora) leraar is. In zijn onderwijs haalt hij altijd Gods Tora instructies aan.

Deut.27:26     Vervloekt is wie de woorden van deze wet niet uitvoert door ze te houden! En heel het volk moet zeggen: Amen.

Als de gelovigen in Galaten (en ook wij) toch liever menselijke instructies willen opvolgen, zegt Paulus het volgende: “Zelfs een verbond van mensen dat rechtsgeldig is geworden, stelt niemand terzijde of voegt daar iets aan toe” (Gal. 3:15). Als zelfs aan een menselijke overeenkomst niet getoornd zal worden, hoeveel kwaad haal je dan over je heen als je Gods Verbond aan de kant schuift of veranderd. Wie het verbond van Vader JHWH accepteert door Zijn instructies op te volgen, zoals Abraham dat deed, heeft recht op de dezelfde belofte die aan Abraham geven is (Gal. 3:16-18).

Terugkijkend naar het moment vòòrdat de gelovigen van Galaten (en wij) Jezus hebben geaccepteerd, dienden zij (en ook wij) afgoden. Maar destijds, toen u God niet kende, diende u hen die van nature geen goden zijn (Gal. 4:8). De misleiding aan de gelovigen in Galaten bestond hieruit, dat zij onder de leiding van schijn “profeten” en “leraren”, vertrouwden op oude geloofsgewoonten van vòòr hun bekering en deze in praktijk brachten.

Gal.4:10           U houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren.

“Hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen [toen je Jezus en Vader JHWH niet kende], die u weer van voren af aan wilt dienen” (Gal. 4:9)?  In deze context spreekt Paulus hier niet over de sabbat en heilige dagen (feesten van God) welke hij in Col. 2 vers 16 wel doet. Het zijn de blinde “profeten” en “leraren” die Gods kinderen wijs maken, dat deze ‘dagen’, ‘maanden’, ‘tijden en jaren’ een verwijzing is naar de sabbat en Gods Moadim, Zijn feesten. Heb jij als heiden voordat je Jezus hebt leren kennen ooit van Pesach, Sjavuot, Jom Teruah of Soekot gehoord? Ik niet. Zo ook de gelovigen van Galaten voordat zij Jezus hadden leren kennen niet. Paulus verwijst hier dan ook niet naar de sabbat en de Feesten van God welke in Leviticus 23 beschreven staan, maar naar het Babylonisch gebruik van voorspellingen voortvloeiend uit de zon, maan en sterren in relatie tot dagen, maanden, tijden en jaren. Hij heeft het hier over waarzeggerij, beter bekend als astrologie en horoscopen waar iedereen zich mee bezighield vòòrdat zij Jezus hebben leren kennen. Zij waren immers hierdoor betoverd (Gal. 3:1). Vandaag de dag geldt dat nog steeds. Terecht zegt Paulus: “Ik vrees voor u dat ik mij misschien tevergeefs voor u heb ingespannen” (Gal. 4:11). Tja, als je van horror houdt dan is horoscoop iets voor jou en vergeet niet dat een grote horror er binnenkort aan komt.

Het is allemaal wat als je het goede denkt te willen doen en dan tot de ontdekking komt dat je niet in de wil van God staat maar misleidt wordt. En soms kun je die lieve broeders en zusters de schijn “profeten” en “leraren” die het Woord prediken het niet kwalijk nemen als zij een misleiding brengen omdat zij Gods Woord niet verstaan. Maar Paulus denkt daar toch anders over. Zij beijveren zich niet met goede bedoelingen voor u, maar zij willen ons uitsluiten (van Gods Verbond), opdat u zich voor hen zou beijveren (Gal. 4:17). De waarheid komt dan soms hard aan en dat wordt vaak niet in dank afgenomen. Van Paulus niet en van elke Tora leraar niet. Ben ik dan uw vijand geworden door u de waarheid te zeggen” (Gal. 4:16)?

Als God je de ogen geopend heeft om Zijn Waarheid te kennen, maar je geestelijke groei belemmerd wordt doordat je in je geloofsgroep op Bijbelse wijze niet verder kan groeien of dat je de in de verkeerde geestelijke richting groeit, dan ben jij zelf de enige die verantwoordelijk is voor wat je geloofd en volgt. Wie ore hebbe die hore.

Op.18:4            En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.

11 Responses to “Pas op dat niemand u misleidt”

Read below or add a comment...

 1. den Engelse says:

  Bedankt!! Wat ongelofelijk goed!! Ik heb pas kort geleden deze site ontdekt, wat een feest van herkenning! Bedankt voor het delen van deze wijsheid! Heel lang gezocht naar een gemeente waarin we echt konden groeien en konden delen wat we meemaakten met God. Veel Christenen bekritiseerden ons dat we ‘gewoon’ in een gemeente moesten gaan zitten in onze woonplaats. Maar die voelden zo leeg, we mistten er iets. En nu dan die heerlijke bevestiging dat we de goede keuze hebben gemaakt! Dank u lieve Vader voor Uw Geest die ons leid en inzicht geeft!

 2. Chas says:

  Inderdaad dat er velen misleid worden, en met name door schrijvers die hun eigen verhaal kwijt willen en daarbij de Schrift verdraaien. Dat er iemand zal verschijnen en zegt dat hij de Christus is, is geen punt, want wij weten wel beter wat er afspeelt vóórdat Hij komt. Maar dat er geschreven is dat er een geheime opname plaats zal vinden 7 jaar vóór de eindtijd, is een leugen. En volgens de Jehovah Getuigen wordt een ieder opgewekt en men krijgt een schone lei en een 2e kans gedurende 1000 jr. om God alsnog te leren kennen. Dit is ook een leugen. Want dan zijn er alleen dwaze maagden en geen sprake van een bruid.

  Hoeveel leugens zijn er inmiddels in omloop gebracht door schrijvers die geen kennis hebben van de Schrift, waardoor de lezers op een dwaalspoor worden gebracht?

 3. Henk Vermeule says:

  Hallo,ik ben deze boeiende bijbel studie aan het lezen en stuitte al snel op uw volgende mening over een “trend”die u waarneemt,en u niet begrijpt,om die reden het volgende:

  Jezus zei:”de velden zijn wit om te oogsten”.. Ik begrijp niet goed waarom u schrijft:2 Kor.6:14-16  Vorm geen ongelijk span…enz. Dat ongelijke span gaat over ongelovigen samen met gelovigen,als een Jood iets zoekt of verwacht,is het Yeshua wel…Als God ergens op uit is,en wij,gelovigen uit de heidenen iets hebben laten liggen, is het wel om de Joden tot na-ijver te brengen…in plaats daarvan vervolgden wij hen sinds 321 A. de Grote tot op vandaag, Rome,sabeel, PKN tot en met de vervangingsleer binnen de “pinksterkerken”aan toe..

  Integendeel,contact met niet bekeerde,maar wel gelovige Joden lijkt mij dé opdracht waar het lichaam van Christus zich bezig mee mag houden:Ik (jezus) ben (allereerst) gekomen voor de verloren schapen van het huis Israels…ook heb ik nog andere schapen,die NIET van deze stal (Israel) zijn…

  Wij,de gelovigen uit de heidenen zijn hier 2000 jaar blind voor geweest,God haalt die bedekking bij een kleine rest weg,zoals Hij ook de bedekking bij de Jood weghaalt..Geen mensenwerk lijkt mij. Ik begrijp niet dat u daarover zo’n drukte maakt.

  Een orthodoxe Jood noemt u een ongelovige?
  Mozes,Abraham,Jacob…?

 4. erwig says:

  Als ik het goed begrijp zijn de zondag vierende kerken valse profeten en misleiden de mensen.
  want zij houden zich niet aan de 10 geboden.de paus is de grootste misleider en de anderen volgen.
  Jehovahs getuigen ,mormonen,evangelische,pinkster kerken en nog anderen.

 5. Hadassah says:

  Dank voor dit artikel….

  Een dezer dagen sprak ik iemand en legde de persoon uit dat er een verschil is tussen het geschreven Woord, Levende Woord van YHVH én de Torah, zoals Judah deze over het algemeen momenteel uitlegt.
  Wanneer men dat verschil gaat zien, gaat er een nieuw inzicht komen, richting de Oude paden uit Jer.6:16….en dan hebben we misschien net onze christelijk gedachtengoed achterhaald zien worden.
  Over de nauwe weg gesproken….

  Shalom, Hadassah

 6. wfb says:

  @Henk Vermeule,
  Als je aan een Jood vraagt; “Heb je Jeshua Ha Mashiach als je persoonlijke verlosser en heiland aanvaard” en hij zegt; “Ja” dan heb je een wedergeboren Messias belijdende Jood voor je en kun alles met hem bespreken uit het eerste en het tweede (vervolg) testament. Zegt hij “Nee” dan heb je acht van de tien keer en ongelovige Jood die nergens in gelooft dan alleen tradities. Die negende is een orthodoxe Jood die de Tora van God leest maar Jeshua als verlosser verwerpt en zij volgen daarnaast Joodse tradities (Talmud), een soort van vervangingsleer, denk maar aan Joods Nieuwjaar dat in de herfst valt en niet hetzelfde is als Bijbels nieuwe jaar dat in het voorjaar valt. De trend “met Israel verbonden zijn” bestaat vaak hieruit dat christenen deze Joodse tradities overnemen. En dat is misleiding. Daar zit Mozes, Abraham en Jacob niet bij, zij zijn trouwe Tora gelovigen. En dan heb je nog Joodse gelovigen die occultisme bedrijven zoals de Kabbala leer en groepen Joden die 100% Atheïst zijn. Hou je daar maar verre van.
  Maar natuurlijk verkondigen we aan een ieder die het horen wil (zowel Jood, Griek en Heiden) het Evangelie van het Koninkrijk van God en het getuigenis van Jeshua ha Mashiach

 7. wfb says:

  @ Erwig,
  Er is niets op tegen om op zondag samen te komen of op maandag, dinsdag of welke dag dan ook. Ik zou het geweldig vinden als ik de kans kreeg om dagelijks in samenkomsten het Evangelie van Gods Koninkrijk zou mogen prediken. Maar als je gelooft dat zondag de heilige (apart gezet) dag van God is, zoals de paus dat zegt, dan ben je misleidt. Er is maar één dag in de week die JHWH geheiligd (apart gezet) heeft en dat is de sabbat, de zevende dag.

 8. Henk Vermeule says:

  U heeft gelijk,er valt hier veel over te zeggen.Mijn,en de ervaring van veel mensen die met bv Jacob Damkani (evangelist in Israel) hebben gewerkt is deze;een Jood kan wel zeggen dat hij niet in G’d geloofd. als je dan vraagt of hij weet waar hij heen gaat na zijn dood is steevast het antwoord: G’d weet het!
  Om te stellen dat 8 van de 10 Joden niet gelooft,lijkt mij ook gezien de grote oogst via internet evangelisatie in Israel voorbarig.De bedekking lijkt langzaam weggenomen te worden,evenals de bedekking op de gelovigen (wedergeboren of niet) uit de heidenen.We bidden door!Gr.henk.

 9. Carine says:

  Ik heb gisteravond al een stukje gelezen van lesbrief30 en nu terwijl ik niet kan slapen grondig ben er echt door aangeraakt ben er echt van overtuigd dat dit de waarheid is ga zo door

 10. Anneke says:

  Shalom chaverim,

  Wàt is de wereld enorm misleidt ‘dankzij’ de zgn. VER-DWAAL-LEER, binnen de religie’s. Bedoel specifiek joden-,christendom èn de wetten van Mohammed. Zie zèlf religie niet als een geloof;het geloof in het Woord van onze Abba zit h’m in de harten en hoofden van de mensen. Deze mening is langgeleden overgewaaid van vadershart naar mijn hart.
  Het moest zo geschieden, anders had onze Vader Yahweh er wel een flinke stok voor gestoken. Dan had Hij zeker ingegrepen! Voor veel mensen is het net als-of Yahweh hun had/heeft verlaten. Ze voelen zich dor en leeg,vandaar momenteel zoveel psychisch zieken op deze planeet!

  Zijn volk bewust verblind en verdoofd, de wetten -de Torah- moesten een wereldreis gaan maken. Zijn lichten moe(s)ten de wereld gaan verlichten van velerlei duisternis. Zo gezegd zo gedaan; denk nu aan de diaspora van Gods volk. -Wijdt verspreidt over de gehele planeet!-

  Wat leven we momenteel in zéér woelige tijden, met het uur wordt het spannender en gekker op onze aardbol. De duisternis voelt dat hij wordt achterhaald door het felle,heldere,Licht van de Waarheid. Doet er ècht alles aan om deze inhaalslag nog tegen te houden,probeert via allerlei fratsen Gods volk en – landgoed te vernietigen. Zal niet lukken, onze Vader en de Mashiach zullen slagen. De strijd wordt gewonnen door de Waarheid Gods en Yeshua H’Mashiach zal de letterlijke Redder in nood zijn voor diegenen die mede-overleven. Halleluyah!!

 11. Eddy says:

  ik ben 30 jaar christen en ervaar en hoor en zie zoveel verschil in uitingen en leerstellingen, dat ik mij afvraag naar welke gemeente ik nog gaan kan, waar wordt het zuivere woord Gods nog geleerd, ook op internet, het staat vol van verschillende uitleggingen en ieder gaat er prat : op alles is gebaseerd op Gods woord,moge Gods Geest ons overweldigen en Zijn waarheid ons vrij maken,onze ogen ,oren en verstand openen, opdat wij mogen zien en verstaan de wil des Heren,ook mij,dat wij verlicht mogen worden aangaande de weg des Heren,want ik merk op dat de duisternis onder de gelovigen sterk aanwezig is, zoekende wie hij kan verslinde, mogen wij een heilig verlangen krijgen naar het echte, het waarachtige, een honger naar Zijn woord in ons leven,

  zegen voor hongerige onder ons,
  Eddy

Reageer

*