Een Bazuin van God

Zaterdag 20 september j.l. vierden vele kinderen van God over de hele wereld het Feest van de Bazuinen (yom teruah). Het is het eerste Feest van een reeks herfstfeesten die door God zijn ingevoerd als een altijd blijvende instelling, voor Hem en voor Zijn kinderen. (Wanneer je het woord Feest met een hoofdletter leest, geef ik aan dat dit een Feest is die door God is ingesteld).

Lev.23:1-2          De HERE sprak tot Mozes: 2 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden des HEREN, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden.

Vers 24               Spreek tot de Israëlieten: In de zevende maand, op de eerste der maand, zult gij een rustdag hebben, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst.

Dit Feest van God, het Feest van de Bazuinen, begint op de eerste dag van de zevende maand Tisjri. (Een verwijzing naar de voleinding van een bepaalde periode.) Op onze Romeinse kalender is dat de maand oktober. Deze 1e Tisjri is de dag waarop God de aarde en hemel schiep. Zij die de Hebreeuwse taal machtig zijn kunnen dit al opmaken uit Genesis 1. Het volk Israel en het Joodse volk hebben tot op de dag van vandaag deze 1e Tisjri nog steeds aangehouden als hun Nieuwjaarsdag die zij Rosh Hasjana noemen.

Deut.16:1           Neem de maand Abib in acht en vier het Pascha ter ere van de HERE, uw God, want in de maand Abib heeft de HERE, uw God, u in de nacht uit Egypte geleid.

Echter, tijdens de uittocht uit Egypte heeft God de eerste maand van Zijn kalender veranderd naar de maand Abib of ook wel Nisan genoemd. (Een verwijzing naar het begin van jouw leven met God.) Voor ons als westerlingen valt dit in de maand april. Gods Zoon, Jezus de Messias loste in die maand de schuld in die wij als mensen verdiend hadden. Deze maand zegt dus letterlijk en figuurlijk: ‘Een nieuw begin’.

Ook het Pascha-Feest wordt jaarlijks door Gods kinderen gevierd. Het eerste Feest dat naar het werkelijke Lam dat ‘geslacht’ en gestorven is aan het kruis wijst; De Here Jezus is voor jou en mijn zonden gestorven en heeft ons verlost en bevrijd van de tegenstander (=satan). We ontvingen daardoor een heel ‘nieuw leven’ op de dag dat wij Hem aannamen als onze persoonlijke Verlosser. Wie dit Feest viert zal hieraan herinnerd worden.

Dit is één van de redenen waarom we het Pascha-Feest vieren. De andere reden is omdat we God willen gehoorzamen. Het Bijbels geloven en het doen van wat God van je vraagt gaan hand in hand samen.

Lev.23:14b         het is een altoosdurende inzetting voor uw geslachten, in al uw woonplaatsen.

                           (Zie ook vers 21, 31 en 41)

God de Vader heeft een speciale reden en doel met Zijn ingestelde Feesten. Hij bereidt Zijn kinderen voor op de twee belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van de mensheid. In één van mijn vorige brieven heb je kunnen lezen dat Jezus bij Zijn eerste komst op de aarde exact alle vier de voorjaarsfeesten op de dag en het uur nauwkeurig heeft vervuld. De tweede belangrijke gebeurtenis, zit eraan te komen, welke gepaard gaat met Gods najaar Feesten.

Hoe zit dat met deze najaarsfeesten, waarvan het Bazuinfeest de eerste is? We weten dat Jezus Zijn belofte (dat Hij terug zal komen) binnenkort zal gaan vervullen. Het zesduizend jaar mensbestuur op deze aarde zit er bijna op. Jezus, komt terug om dat bestuur over te nemen en dan zal Hij als Koning gaan regeren volgens Zijn Gerechtigheid (Gods levensstijl). Zoals Jezus de voorjaarsfeesten vervuld heeft, zo zal Hij bij Zijn tweede komst naar de aarde exact op dezelfde wijze de najaarsfeesten op de dag en uur nauwkeurig gaan vervullen. Paulus bevestigt dit.

Kol.2:16-17         Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen, die een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. (Het woordje ‘slechts’ die de vertalers in jouw Bijbel hebben geplaatst staat niet in de grondtekst.)

Vaak hoor je “christenen” zeggen: “De Oud Testamentische Feesten, dat zijn toch Joodse feesten. Deze gelden toch niet meer voor ons”? Nou, laten we eens kijken wat Gods Woord hierop te zeggen heeft.

Ten eerste heeft de Here God zelf deze Feesten ingesteld voor allen die Hem liefhebben. Deze Feesten behoren bij het eerste gebod die we allemaal wel kennen: God liefhebben met alles wat in ons is. Wanneer we Zijn geboden bewaren en de Here Jezus in ons leven hebben aangenomen mogen we ons vrienden en kinderen van God noemen. Wij hebben dan deel aan Zijn Volk Israel.

Velen zoeken echter een excuus om zichzelf te rechtvaardigen, maar de werkelijke reden waarom vele kinderen van God Zijn Feesten, zoals het Bazuinenfeest achterwege laten is gewoonweg niet willen gehoorzamen van wat God van hen vraagt.

Jer.6:16-17         Zo zegt de HERE: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij willen die niet gaan. Ook heb Ik wachters over u gesteld: Luistert naar het geklank der bazuin; maar zij zeggen: Wij willen niet luisteren.  

Zo is het altijd al geweest, de ware reden is ‘zij willen niet’. Zij luisteren noch naar God en noch naar de wachter(s) die God stuurt. Velen zeggen “wij willen Jezus volgen”, maar als het er werkelijk op aankomt is, vindt men de inzet te hoog. Denk maar aan de rijke jongeling (Mat.19 vers 22).

Het valt dan ook niet mee als je door je broeders en zusters uitgelachen wordt of dat je opeens voor extreem, sektarisch of Jood uitgemaakt wordt. Ondanks dat je nergens in de Bijbel kunt lezen dat Gods ingestelde Feesten, Joodse feesten zijn. Als je de wil van God wil doen en Hem wil gehoorzamen, weet dan dat het een zaak is tussen jou en je Hemelse Vader. Maak je dus vooral geen zorgen, zoals Paulus in Kol.2:6 zegt.

Volgens Paulus zijn Gods Feesten een directe schaduw, een afspiegeling van een Goddelijk moment dat op een vast moment in de tijd zal plaatsvinden. Het Woordje ‘Feest’ komt van het Hebreeuwse woord ’Moed’ dat ook vertaald kan worden met ‘vaste tijden’. Al Gods Feesten (Moadiem = meervoud) zijn en worden door Jezus Christus persoonlijk vervuld.

Binnenkort zal Hij ook de najaarsfeesten persoonlijk gaan vervullen. Dan zal Gods Koninkrijk letterlijk naar de aarde komen. De belofte van Gods Koninkrijk is ook aan jouw gegeven. Je zult het wel zelf moeten betreden zoals Jozua de zoon van Nun en rechterhand van Mozes dat deed. Door de Feesten van God te vieren kun je nu al proeven van datgene wat komen gaat. Tevens verbinden je je met het volk Israel die al deze Feesten vieren maar nog niet allemaal tot het geloof in de Messias zijn gekomen.

Net zoals bij het spreken in tongen (talen) door de Heilige Geest, zal het voor de ongelovige Joden, die Jezus niet hebben aangenomen, een teken zijn waaraan zij kunnen zien dat Gods Heil met de heidense gelovige is. Hierdoor mogen wij ze tot na-ijver wekken waardoor zij de Messias mogen gaan ‘zien’. Paulus moedigt de gelovige uit de heidenen aan om Zijn volk tot jaloersheid te wekken:

Rom. 11:11         Ik vraag dan: zij (Israël) zijn toch niet zo gestruikeld, dat zij wel vallen moesten?
Volstrekt niet! Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, om hen (Israël) tot na-ijver (jaloersheid) op te wekken.

Het Bijbelgedeelte wat Paulus hier gebruikt is een aanhaling uit

Deut. 32:21        Zij verwekten Mij tot naijver door wat geen god is, zij krenkten Mij met hun ijdelheden. Daarom zal Ik hen tot naijver verwekken door wat geen natie is, door een dwaas volk zal Ik hen krenken.

Wanneer Israël gaat ontdekken, dat Israëls God met de gemeente is, dan zullen zij tot na-ijver (jaloersheid) wordt opgewekt. Laten we een lichtend licht en een zoutend zout zijn voor Gods volk dat Hij zo liefheeft!

Tegenstanders van het vieren van Gods Feesten zullen er alles aan doen om geen verantwoordelijkheid af te hoeven dragen. De grootste misleiding die zij verkondigen is dan ook dat zij zeggen, dat het houden van de Tora, Gods Feesten, sabbat e.d. uitsluitend voor de Joden zijn. Als dat werkelijk zo is, kunnen wij ze nooit tot na-ijver wekken.

De tegenstand van traditie en religie

Tegenstanders beroepen zich veelal op het Bijbel passage van Handelingen 15 vers 1 t/m 20. Zij menen dat de Tora van God, die Hij via Mozes aan Zijn kinderen gegeven heeft, verleden tijd is en heeft afgedaan, dus ook de vaste en eeuwigdurende Feesten van God.

In het boek Handelingen lezen we dan, dat het Evangelie inmiddels bij de heidenen terechtgekomen is. We lezen dat deze nieuwe gelovigen net als de andere Joden naar de tempel of synagoge gingen om onderwezen te worden uit de Tora. Er kwam een geschil omdat enkelen van de Farizeeën die ook tot geloof in Jezus waren gekomen, van mening waren dat de nieuwe (heidense) gelovigen zich moesten laten besnijden. Anders zouden zij niet behouden worden.

Hand.15:1           En sommigen, uit Judea gekomen, leerden de broeders: Indien gij u niet besnijden laat naar het gebruik van Mozes, kunt gij niet behouden worden. 2 En toen er van de zijde van Paulus en Barnabas geen gering verzet en tegenspraak tegen hen ontstond, droegen zij Paulus en Barnabas en nog enigen van hen op zich tot de apostelen en oudsten te Jeruzalem te begeven naar aanleiding van dit geschil.

Dit was mislijdend onderwijs om “behouden” te kunnen worden. Ondanks dat zij bekeerd waren, zaten deze Farizeeën nog vast aan hun eigen vleselijke traditie(s). Zelfs Paulus en Barnabas konden hen niet overtuigen dat de nieuwe behoudenis (die ze zelf ervaren hebben) een besnijdenis van het hart is. Zij waren nog gebonden aan hun eigen wetjes en regeltjes (voor anderen).

Mat.23:2             De schriftgeleerden en de Farizeeën hebben zich gezet op de stoel van Mozes.

Jezus waarschuwde hen zeven maal (vers 13 t/m 29) met “Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën”, Hij wist hoe hardnekkig mensen kunnen zijn die godsdienstige leringen verkondigen. Omdat ze er heilig in geloven (in eigen, menselijke leerstellingen) valt de waarheid, het Woord van God vaak niet op de juiste plaats. In hun hart. Vandaag de dag is dat niet anders.

Het geschil kwam uiteindelijk voor de oudstenraad te Jeruzalem. Nadat Paulus en Barnabas gehoord waren en apostel Petrus gesproken had kreeg apostel Jacobus een woord van kennis en haalde de profeten aan. (Een woord van kennis is de wijsheid van Gods Geest ontvangen om Gods Woord op de juiste wijze in het leven toe te kunnen passen)

Hand.15:16         Daarna zal Ik wederkeren en de vervallen hut van David weder opbouwen, en wat daarvan is ingestort, zal Ik weder opbouwen, en Ik zal haar weder oprichten, 17 opdat het overige deel der mensen de Here zoeke, en alle heidenen, over welke mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Here, die deze dingen doet, 18 welke van eeuwigheid bekend zijn.

Dit is het Nieuwe Testament mensen. “Alle gelovigen uit de heidenen, die deze dingen doet.” Welke dingen? “Die van eeuwigheid bekend zijn.” Wat is van in eeuwigheid bekend? Dat is de Tora, het woord van God. Zelfs Abraham deed de Tora (de instructies van God), nog ver voordat het aan Mozes gegeven werd. Als God eeuwig is, is ook Zijn Woord eeuwig. En de Nieuw Testamentische apostelen leerde de Tora ook aan de heidense gelovigen.

Hand.15:19-20    Daarom ben ik van oordeel, dat men hen, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet verder moet lastig vallen, maar hun aanschrijven, dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van bloed.

Er zou een brief uitgaan zijn naar alle gemeente met deze mededeling. Wat Jacobus hier duidelijk maakt zijn de twee belangrijke processen waar een pasgeboren gelovige zich mee bezig behoort te houden. Dat is: 1) Heiliging, zich onthouden van alles wat van, met en door afgoden tot stand is gebracht. Want God is Heilig, wees jij dan ook heilig, apart gezet voor God. 2) Het volgende is Reinheid; onthouden van het verstikte en van bloed. Weet je dan niet dat je een tempel bent van de Heilige Geest en dat de Geest Gods in je woont?

Tot op de dag van vandaag zien we een complete misinterpretatie van dit Bijbel gedeelte. Velen lezen dan ook niet verder dan deze tekst. Maar het woord van kennis niet, Jacobus was nog niet uitgesproken. Daarom valt het Woord van God niet op de juiste plek (in het hart). En wordt het gebod van “het onthouden van afgoden” dan ook vaak door dezelfde hardnekkige traditionele en religieuzen geschonden.

God gaat nooit tegen Zijn eigen Woord in, Hij is nog steeds dezelfde gisteren, vandaag en in de komende tijd. Jacobus zij dat de heidense gelovigen niet lastig gevallen moest worden met rituelen, en terecht. Er was voor hen nog een lange weg te gaan t.o.v. de Farizese gelovigen die hun hele leven al bekend zijn met de Tora.

Hand.15:21         Immers Mozes heeft van oudsher in iedere stad, die hem prediken, daar hij elke sabbat in de synagogen wordt voorgelezen.

Hier staat dat de Tora van Mozes op elke sabbat, in elke stad waar een synagoge staat wordt voorgelezen. Dit woord van kennis bevestigt het onderwijs (van Mozes) voor Nieuw Testamentische gelovigen. Zowel de sabbat als de Tora wordt in het Nieuwe testament geleerd. Jacobus zegt dus eigenlijk, gun de (heidense) gelovigen de tijd om de Tora te leren en te begrijpen, heb geduld met hen. Wanneer zij zich aan heiliging en reinheid houden mogen zij de synagogen binnengaan om door de Tora onderwezen te worden.

Nu komt de grote misleiding van de tegenstanders. Zij zeggen: “doe niet mee aan de Feesten van God, kom laten wij het feest van het kerstkindje vieren”. En juist met deze oproep om het kerstfeest te vieren gaan zij tegen het Woord van God in en verachten het eerste gebod van heiliging. Heb God lief, Hem zul je alleen dienen, God duld geen andere geboden en goden.

Het kerstfeest dat rond het jaar 300 door keizer Constantijn is ingevoerd, ging ten koste van ontelbare gelovigen die door hem vermoord werden. De leugen achter dit on-Bijbels feest is dat niet Jezus Christus het kerstkind is maar iemand anders. Zijn ware naam is Tammuz, geboren op 25 december. Het verhaal gaat dat hij geboren is in een grot in gezelschap met een os en een ezel. Zijn moeder was Artartis, de vrouw van Nimrod, de machthebber die Babylon stichtte. Constantijn die zeker geen gelovige christen was, zoals sommige denken, was een zonneaanbidder, bekend met de Mithras volgelingen. (Dit alles is te achterhalen uit de geschiedenisboeken)

Ondanks dat leiders van gemeente hierop geattendeerd worden, ondanks dat kerstmis geen Bijbels feest is, blijft men volhouden met een smoes “kerstmis is een mooie kans om het evangelie van Jezus te verkondigen”. Dat kan best zo zijn, je krijgt dan wel gelovigen die in een kerstkindje Jezus geloven en niet in de ware Messias. En of je met het vieren van kerstmis de wil van God doet, mag je gelukkig zelf bepalen. Echter denk aan datgene wat in Handelingen 15 vers 20 hebben kunnen lezen; dat er geen hoererij gepleegd mocht worden. Dit doet God erg veel verdriet, sterker nog, Hij haat het. Opmerkelijk is dat net als bij de pasbekeerde Farizeeën uit handelingen 15 vers 1, het kerstfeest al door hen gevierd werd vòòrdat zij tot geloof in Jezus kwamen. Dat is toch vreemd, zou dat niet een vorm van gebondenheid zijn?

Terug naar het Bazuinfeest

Jezus de Zoon van God zal terugkomen als Koning en dat zal door allen, gelovige en niet-gelovige gezien worden.

Op.1:7                 Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.

Wanneer zal dit heugelijke feit, waar we zo naar uitkijken plaatsvinden? Ja, alle gelovigen in Hem weten dat in hun hart. Het onfeilbare Woord van God en Gods Geest maakt je dat bekend.

Op.11:15             En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden.

Jezus komt terug wanneer de laatste engel op de laatste bazuin zal blazen. Hierna zal er niet meer op de bazuin worden geblazen. Velen hebben Gods wil al naast zich neer gelegd. Omdat zij op het Bazuin Feest niet meer op de bazuin blazen zullen zij volledig verast zijn wanneer zij de laatste bazuin te horen. Voor hen komt de Heer als een dief in de nacht.

1 Kor.15:52         in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.

Hoe kun je weten hoe die bazuin klinkt? Daar is maar één antwoord op. De mensen die Jezus in de Evangeliën herkenden als de Messias de Verlosser, kende het Woord en onderhielden de inzettingen en Feesten van God. Hoe zou je de komst van Jezus als Koning kunnen herkennen? Precies, op dezelfde wijze n.l. door Gods inzettingen en Feesten te vieren precies zoals Hij onderwezen en bevolen heeft.

Numeri 10:10       Ook op uw vreugdedagen, op uw feesten en op uw nieuwemaansdagen zult gij een stoot op de trompetten geven bij uw brandoffers en vredeoffers; zij zullen u dienen om u voor het aangezicht van uw God in gedachtenis te brengen; Ik ben de HERE, uw God.

Waarom moet je elke jaar op de Bazuinen Feest op de bazuin blazen?

Door het blazen op de bazuin (sjofar en/of trompet) herinner je God eraan dat je er bent. Niet omdat God vergeetachtig zou zijn, maar omdat je ervoor gekozen hebt om Zijn wil te doen. En op basis hiervan zal God naar je omkijken. Juist op die belangrijke Bazuinendag wanneer Jezus zal terugkeren naar de aarde. Wat een geluid zal er op die dag geproduceerd worden samen met de laatste engel die op de laatste bazuin zal blazen.

Neem een voorbeeld aan de Here Jezus die niets anders wil doen dan alleen de wil van de Vader te doen.

Joh.8:38              Want Ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft.

De keuze is aan jou en mij, welk feest/Feest ga je (voortaan) vieren, die van God of die van mensen (Constantijn)?

Mat.7:21             Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

Moge de wil van God welke Jezus Christus geopenbaard heeft door de Heilige Geest in je hart geschreven worden.

Reageer

*