Waakt dan!

Met de boodschap van de komst van het Koninkrijk van God dat vergeleken wordt met vijf wijze en vijf dwaze maagden, sluit Jezus deze gelijkenis af met de woorden:

Mat.25:13           Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.

“Waakt dan” is een verwijzing naar de komende Dag des Heren. Deze dag luidt de tweede komst van Jezus in dat gepaard zal gaan met een feest (voor de wijzen), maar helaas ook met toorn (voor de dwaze).

Het Griekse woord grēgoreuō dat hier met ‘waken’ is vertaald, betekent letterlijk ‘wakker blijven’. Met andere woorden, houd je vast aan de zuivere olie, aan datgene wat God je door Zijn Woord geleerd heeft en nog leert.

De Bijbel waarschuwt vele malen om ons niet door een strik te laten vangen. Vele leringen zoals b.v. z.g.n. nieuwe openbaringen, andere (geestelijke) vernieuwingen of verdelingsleerstellingen veroorzaken niets anders dan scheiding binnen het lichaam van Christus. Weet dat er maar één Bruid is uit zowel de wederom gelovige Joden als uit de wederom gelovige uit de heidenen. Er is één Woord, en dat Woord blijft onveranderlijk en eeuwig omdat God onveranderlijk en eeuwig is. Toets dan ook alles aan het Woord van God en schroom niet om hierbij diverse vertalingen ter hand te nemen, zoals King James, Statenvertaling of de Strongnummers.

Op.19:8               En haar is gegeven, dat zij bekleed wordt met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.

Bij Zijn eerste komst kwam Jezus als de Messias, de beloofde Verlosser. Als Hij wederkomt, is er geen verlossing meer mogelijk want Hij komt terug als de Koning der Koningen, als de Zoon van David. Hij zal Zijn volk (be)oordelen. De Bruid zal bekleed worden met fijn linnen. Dit staat gelijk als puur, zonder vlek of rimpel. Dat wil zeggen heilig, apart gezet voor God en zonder smet (beïnvloed door menselijke leerstellingen) (Ef. 5:27).

Het Woord van God is duidelijk en heeft alle openbaringen gegeven die je nodig hebt om deel te krijgen aan het komende Koninkrijkrijk.

Meer nieuwe openbaringen zal God je niet geven, Jezus is de Alfa en de Omega, alles is voorzegd en staat vast. Jezus zegt hier dan ook niet zomaar ‘waakt dan’, met de bedoeling om nuchter te blijven en af te wachten wat er verder gaat gebeuren. Nee, het is meer dan dat, het is een bevel, een oproep om tot actie over te gaan. Een actieve geloofshouding, maar als je er geen aandacht aan besteed grote nadelige gevolgen kan hebben.

In deze laatste dagen, vlak voor Jezus’ tweede komst, leven we in een tijd waarin de tegenstander rond gaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal kunnen verslinden. Petrus begint deze voorzegging met dezelfde waarschuwing en oproep als Jezus zei: “Wordt nuchter en waakzaam” (1 Petr. 5:8). Ook hij, de apostel aan het hoofd van de eerste gemeente te Jeruzalem, roept je op om actief op te letten en te onderscheiden wat wel of wat niet van God is/komt.

In deze periode voor Zijn komst, waarin nieuwe leringen en oude dogma’s (aan)geleerd worden, zullen helaas de meeste slachtoffers vallen. Dat de tegenstander de kinderen van God misleid doordat hij de gemeente heeft geïnfiltreerd, weten we. Maar dat er ook zoveel ‘christelijke’ lectuur door hem gebruikt wordt om de kinderen Gods te misleiden, daar ben ik tijdens mijn vakantie toch wel even van geschrokken.

Nog niet eerder ben ik zoveel misleiding in christelijk lectuur tegengekomen. Ja, zelfs in Bijbelstudies die de gelovige niet dichter bij de zuivere Waarheid brengt, maar juist verder van de zuivere Waarheid af. Lieve mensen; “lees je Bijbel!”. Nee, zelfs dat is niet genoeg. Velen denken, tot zo ver voor vandaag, morgen is nog en dag dan lees ik verder. Zelfs de dwaze maagden hadden het woord, hun lampen gevuld met olie dat licht gaf. Zij kwamen ook voor de poort van de Bruiloftzaal, en toch… nou je weet hoe het afliep. Door alleen je Bijbel te lezen wordt je niet wakker, sommigen vallen zelfs al lezende in slaap. Je moet tijdens het lezen van je Bijbel nog iets extra doen. Saulus ook wel Paulus genoemd, zegt het zo:

Ef.5:15-17           Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.

Tracht te verstaan wat Gods wil is, daar gaat het om. Dus niet iedere dag een Bijbelgedeelte lezen zonder dat je weet waar het over gaat. Niet zomaar een Bijbelgedeelte pakken, maar de wil van God leren verstaan, te overdenken, en dit ook uit te dragen in je wandel.

Filip.1:9-1           En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God.

Alles wat er gezegd wordt of geschreven is, wil niet automatisch zeggen dat het juist is. Neem een voorbeeld aan de gemeente te Beréa. Zij onderzochten dagelijks de Schriften, of de dingen die aan hen geleerd werden, werkelijk zo waren, in overeenstemming met de Schriften was. (de Tenach, het Oude Testament want het Nieuwe Testament was nog niet geschreven).

Hand.17:10         Maar de broeders zonden terstond in de nacht Paulus en Silas naar Berea, die, daar aangekomen, naar de synagoge der Joden gingen; en dezen onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren.

Ja, ik weet het, dagelijks de Schriften onderzoeken of dit in overeenstemming is met datgene wat je hoort of leest kost veel tijd. En dan ook nog leren en begrijpen te verstaan wat God werkelijk bedoeld heeft kost inspanning. Maar hierdoor leer je wel om te wandelen in Zijn Gerechtigheid (en niet in die van mensen), Dit is de enige wijze aanpak om misleiding te herkennen en te weerstaan.

Mat.6:33a            Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid (doe de dingen zoals God het voor doet, Amplified Bible)

Als je bereidt bent om hier tijd in te stoppen, zal God je door Zijn Heilige Geest gaan leiden. Je gaat het evangelie van het Koninkrijk van God (het ware evangelie) ontdekken, leren te begrijpen en te verstaan. Je bent gerechtvaardigd door het geloof in Jezus Christus, maar dat wil niet zeggen dat je voor de rest van je leven op je Nintendo kan blijven spelen of dagen en weekenden lang kunt gaan shoppen met vriendinnen. Net als een bakker brood bakt, behoort een rechtvaardige gerechtigheid te doen.

Een paar weken voor mijn vakantie heeft de Heilige Geest mij ertoe gedreven om het boek Openbaringen nog eens grondig te lezen en te overdenken. Ik merkte op dat Jezus met Zijn onderwijs nog steeds dezelfde is. Hij is niet veranderd en zal ook niet veranderen. Wat Hij via een engel tegen Johannes zei, heeft Hij al eerder aan Zijn discipelen bekend gemaakt. Waarom zou Hij aan een ieder verschillende dingen zeggen? Als Hij dat wel gedaan zou hebben, dan zou Zijn Woord toch onbetrouwbaar zijn?

Maar gelukkig is dat niet zo. Laat ik een voorbeeld geven dat de gebeurtenissen in de laatste dagen exact zo zal gaan verlopen zoals de Bijbel dat voorzegd heeft. Deze laatste dagen beginnen met het openen van de zegels (Zie Openbaringen 6). Deze had God, nadat Hij het aan Daniel bekent maakte, laten verzegelen tot de tijd waarin we nu leven.

Dan.12:4             Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.

We spreken hier natuurlijk niet over een toename van wereldse (technologie) of menselijke (wetenschappelijke) kennis, zoals velen dat denken. Wat heeft God met deze (wereldse) kennis van doen? Het gaat hier om de ware, levende kennis van Zijn Woord en de Boodschap die het brengt om hoe en waarom daarin te wandelen. Van deze zegel(s) zien we dat over de eerste zegel het volgende staat geschreven:

Op.6:1                 En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: Kom! En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.

De eerste zegel is de eerste fase en verkondigt het onheil dat over de wereld en ook over de gemeente van Christus komt (afval, ernstige misleiding). Een teken dat het begin van het einde aangeeft en of aankondigt dat de tweede komst van Jezus nabij is. Dit is (nog) niet het oordeel van de tegenstander (de bazuinen) of het oordeel, de toorn van God (de schalen). Het laatste luidt de Dag des Heren in en zal pas na het klinken van de laatste bazuin plaatsvinden. Je hebt dus nog even de tijd om je om te keren naar God.

Mat.4:17             Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Het Griekse woord metanoeō dat hier met ‘bekeren’ is vertaald, betekend letterkijk ‘ga anders denken’. Hoewel de tijd steeds korter wordt en moeilijker wordt om nog een beslissing te kunnen nemen, is het alles of niets. Denk zoals God denkt en doe zoals Jezus doet, Hij zegt: “Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren (doen)” (Joh.14:15).

Dat zijn de geboden (gerechtigheid) van de Vader. Jezus deed namelijk niets zonder dat Hij het eerst de Vader had zien doen. Zij zijn één.

“Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren” (Joh.14:21).

Terug naar de eerste zegel. De ruiter met pijl en boog op het witte paard dat hier bij het openen van de eerste zegel overwint is dus niet de ruiter met het tweesnijdend zwaard op het witte paard uit Openbaring 19 vers 11. Die ruiter verkondigt werkelijk de komst van onze Heer als Koning. De betekenis van de zegels wordt door Jezus persoonlijk in dezelfde volgorde aan Zijn discipelen doorgegeven toen zij Hem vroegen:

Mat.24:3             Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?

Vervolgens geeft Jezus een eerste antwoord. Dit antwoord is in overeenstemming met de eerste zegel, Hij zegt ons, wie of wat het eerste zegel betekent:

Mat.24:4-5          En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden.

Zou Jezus tegen al Zijn discipelen kunnen liegen? Nee natuurlijk niet. Hij is nog steeds dezelfde en verandert niet, ook nu niet. Wat Hij tegen Zijn volgelingen zei, is hetzelfde wat Hij in Openbaringen via een engel tegen Johannes zei. Laat je dus niet gek maken door de vele bestseller boeken en films die een zogenaamde eindtijd voorspellen, dat is puur business. Er zitten er natuurlijk ook goede bij, hoewel die moeilijk te vinden zijn, maar je Bijbel is het enige Boek dat je de juiste voorstelling geeft.

Verder heb ik ontdekt dat de tegenstander (=satan) ook niet verandert en op dezelfde wijze opereert als voorheen voordat Jezus op aarde kwam als de Zoon des mensen. Misleiding is er natuurlijk altijd al geweest, maar nog niet eerder zie ik zo’n concentratie waarbij zoveel ‘christenen’ openlijk belijden dat Gods Woord niet meer het absolute gezag voor hen heeft. Het zou zelf zijn afgedaan met allerlei redenen en smoezen waar God ons juist voor wil waarschuwen. Persoonlijk geloof ik dan ook, dat de eerste zegel geopend is of bezig is te open.

Ik zal een paar voorbeeld geven, hoewel sommigen het hier waarschijnlijk niet helemaal mee eens zijn. Het zei dan zo. Ik pretendeer geen profeet te zijn en alle wijsheid in pacht te hebben, maar we weten dat bijna alle (waarschuwende) profeten die we in de Bijbel tegenkomen gestenigd zijn of op een andere manier door het (eigen) volk zijn omgebracht. De profeten profeteerde geen leuk nieuws n.l. dat het volk van God niet wilde horen dat zij van God ‘los’ waren. Is dat vandaag ook niet zo?

Ik hoop echter dat jij wel bereidt bent om naar Gods Woord te horen, ook als het een keer met een waarschuwende toon is. Ik dank God dat Hij me wakker heeft gemaakt.

Als je de Bijbel onderzoekt, kom je tot de conclusie dat God je juist voor deze tijd (waarin we nu leven) wil waarschuwen. Weet dan dat er vele valse apostelen, profeten en valse leraren vanuit (binnen) het universele lichaam van Christus de gelovigen trachten te misleiden. Soms moeilijk te herkennen omdat zij de waarheid vermengen met een leugen. Ik heb altijd geleerd dat een halve waarheid erger is dan een hele leugen.

Jer.14:13-15       Toen zeide ik: Ach, Here HERE: zie, de profeten zeggen tot hen: Gij zult geen zwaard zien en geen honger zal u treffen, maar een ongestoorde vrede zal Ik u geven te dezer plaatse. Maar de HERE zeide tot mij: Leugenachtig profeteren de profeten in mijn naam, Ik heb hen niet gezonden, hun geen opdracht gegeven, en niet tot hen gesproken; een leugengezicht, ijdele waarzeggerij en bedriegerij van hun eigen hart profeteren zij u. Daarom, zo zegt de HERE van de profeten die in mijn naam profeteren, zonder dat Ik hen gezonden heb, en die zeggen: Zwaard noch honger zal in dit land zijn –

Kenmerkend van valse profeten is dat zij vaak vrede beloven. Dat alles goed komt en je nergens voor hoeft te vrezen. Ze beloven je materiële voorspoed en een rijk bestaan met alles erop en eraan. Ze vertellen dat je kunt leven in zonde en dat God je daarvoor niet zal straffen door enkele wetten van God te overtreden. Zij zeggen n.l. dat delen van het Woord van God zijn afgedaan, het is z.g.n. aan het kruis genageld. Er is alleen nog maar liefde en vrede over. Maar God zegt dat Hij deze verkondigers niet gestuurd heeft.

Op.3:19        Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.

In Op.3:19 zegt Jezus juist dat Hij (zelf) tuchtigt wie Hij liefheeft. Het berispen van een profeet is dus een gezondene die namens God spreekt en vanuit Gods liefde mensen tuchtigt in het brengen van Woorden namens God. De Bijbel leert ons in Psalm 74 (vers 1 en 9) dat wanneer zulke profeten niet meer in het midden van de gemeente zijn, God deze gemeente als het ware verlaten heeft. Leer ook van de zeven gemeenten uit Openbaringen. Vandaag de dag weten we het vaak beter dan Gods Woord, en nemen veelal geen tuchtiging meer aan maar luisteren enkel nog naar vleierijen. Wel zo makkelijk.

Jer.23:16-20       Zo zegt de HERE der heerscharen: Hoort niet naar de woorden der profeten, die u profeteren; zij maken, dat gij u aan een ijdele waan overgeeft, zij spreken het gezicht van hun eigen hart, niet uit des HEREN mond. Zij zeggen voortdurend tot wie Mij verachten: De HERE heeft gesproken: gij zult vrede hebben; en tot ieder die wandelt in verstoktheid van hart, zeggen zij: geen kwaad zal u overkomen. Wie toch heeft in de raad des HEREN gestaan en zijn woord vernomen en gehoord? Wie heeft zijn woord beluisterd en gehoord? Zie, een stormwind des HEREN, gramschap, vaart uit, een wervelende storm; op het hoofd der goddelozen stort hij zich uit. De toorn des HEREN zal zich niet afwenden, tot Hij heeft volvoerd en tot stand gebracht de raadslagen van zijn hart; in het laatst der dagen zult gij dat duidelijk inzien.

Merk op in welke tijd dit allemaal plaatsvindt; in de laatste dagen. De tijd waarin we nu leven is de voorzegde tijd waar Jeremia het hier over heeft. Merk ook de verwijzing naar de ‘toorn des Heren’ op. Dit is een verwijzing naar ‘de Dag des Heren’ die binnenkort zal komen.

Ezech.13:10-12  Omdat, ja omdat zij mijn volk hebben doen dwalen door te zeggen: vrede! zonder dat er vrede is –, als het een muur bouwt, zie, dan bepleisteren zij die met kalk; zeg tot hen die met kalk pleisteren: toch zal hij vallen! Er zal een stromende regen komen, en gij, hagelstenen, zult neervallen, en een stormwind zal losbreken. Als dan de muur gevallen is, zal dan niet tot u gezegd worden: waar is de kalk waarmee gij gepleisterd hebt?

God waarschuwt ook tegen leiders van de gemeente die niet het ambt uitoefenen waarvoor ze zijn aangesteld. De waarschuwing geldt ook voor de leiders zelf. Ook voor mij, ik realiseer me heel goed dat ik heel zorgvuldig moet zijn met wat ik zeg of schrijf. Op een dag zal ik me daarvoor bij God moeten verantwoorden. Wee oh mij, als ik onwaarheden verkondig of Zijn kinderen op een vals spoor breng.

2 Petr.2:1-3        Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden; en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet.

Ketterijen, aanbiddingen van wat niet van God of Jezus is. Veelal gericht op natuurlijke en wereldse beloften, uiteraard veelal tegen betaling. Jezus waarschuwt je tegen valse profeten die in schaapskleren op je afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. (Matt 7:15) Paulus waarschuwt dat zij zelfs vanuit de gemeente zullen opstaan en ze de kudde niet zullen sparen. Menig gelovige is hierdoor al in de problemen gekomen.

Ook Petrus waarschuwt dat er valse leraren zullen optaan in de gemeente en ze vernietigende leerstellingen zullen verkondigen en de gelovigen manipuleren om dingen te doen die niet overeenkomen met Gods Gerechtigheid. Deze valse leraren verschijnen als het ware, als engelen van het licht. Hun beloften zijn altijd mooier dan ze werkelijk zijn, echter niet terug te vinden in Gods Woord. Zij gebruiken weliswaar Bijbelteksten en belijden Jezus ook maar zij verdraaien de Waarheid. Vandaar dat zij vaak Gods Woord achterwege laten of alleen teksten opzoeken om hun eigen verhaal kracht bij te zetten. Een ware profeet, herder of leraar verkondigt niets van zichzelf, dan alleen het zuivere Woord van God.

2 Kor.11:13-15   Want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

Beproef de geesten (door het Woord van God) of ze wel of niet van God afkomstig zijn. Elke persoon die zegt van Christus te zijn is niet altijd een ware en getrouwe gelovige.

1 Joh 4:1             Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen.

Wees op je hoede zodat je niet zal worden weggeleid door wetteloze personen. Zij die het Gods Woord niet meer accepteren. Zij die zeggen dat Gods Tora (=onderwijs en instructie) aan het kruis is genageld. Zij die zeggen dat Gods Woord dood is en dat we nu alleen nog door de Geest leven. Zij allen erkennen Gods gezag niet meer. Onderzoek of alles werkelijk zo is, jij kunt van te voren precies weten wat er gaat komen en als je wilt kan God je persoonlijk door Zijn Geest daarin de weg wijzen tot de volle Waarheid.

2 Petr.3:17-18    Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede, dat gij niet, door de dwaling der zedelozen medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid; maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid.

Hiermee ben ik aan het einde gekomen van de lessen over de gelijkenis van het Koninkrijk van God met de tien maagden in de hoofdrol. Ik hoop dat je door deze lessen wijzer geworden bent en jezelf tot één van de wijze maagden mag noemen. Dan zal je van te voren weten dat alles wat er op je pad komt niet onbekend zal zijn. Gods Woord houdt niets voor je verborgen zowel nu als tot de dag dat Hij weer komt. 

Reageer

*