Ik (her)ken je aan je vrucht

Ik neem je even terug naar de gelijkenis van de tien maagden waar ik in mijn eerste twee lesbrieven over schreef.

Mat.25:11,12      Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet.

Ondanks dat de dwaze maagden gehoor gaven aan de oproep van de wijze maagden om olie voor hun lampen te kopen. En ondanks dat zij met hun (brandende) lampen bij de bruiloftzaal aankwamen, werd hun toch de toegang tot het bruiloftsmaal van de Bruidegom geweigerd. De Bruidegom zei: “Ik ken u niet” en de deur tot het Koninkrijk bleef voor hen gesloten.

Behoorlijk heftig als je berijpt te verstaan wat Jezus hiermee wil zeggen. Misschien ben je al door Gods Geest wakker gemaakt met de vraag of je je lamp met olie hebt gevuld en gereed bent om de Bruidegom te ontmoeten. Vele medegelovigen zullen in deze dagen alsnog gehoor geven aan de oproep van Gods Geest overeenkomstig de laatste profetie van Maleachi (hoofdstuk 4) voor de dagen waarin wij nu leven.

Zij zullen alsnog hun kennis over God de Vader en Jezus gaan bijspijkeren, hun relatie met Hem gaan herstellen, Zijn Koninkrijk gaan zoeken en trachten Zijn Gerechtigheid in hun leven toe te gaan passen. Niet omdat dit zo nodig moet, maar omdat Gods Geest vanuit Zijn liefde je dringt naar de Gerechtigheid Gods. Laat je dan ook niet in met hen die deze laatste oproep van Maleachi naast zich neerleggen en waarschijnlijk alsnog te horen krijgen: “Ik heb je niet gekend.”

Heb.3:7-10:        Daarom, gelijk de heilige Geest zegt: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet, zoals bij de verbittering, ten dage van de verzoeking in de woestijn, waar uw vaders Mij verzochten door Mij op de proef te stellen, hoewel zij mijn werken zagen, veertig jaren lang; daarom heb Ik een afkeer gekregen van dit geslacht en Ik heb gezegd: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij hebben mijn wegen niet gekend,

De wegen van God, Zijn werken, het toepassen van Zijn Gerechtigheid is je inmiddels bekend (zie lesbrief 3). Wanneer je Gods instructies, Zijn onderwijs (=Tora) in je levenswandel hier op aarde toepast ontstaan er ‘automatisch’ geestelijke vruchten die aan je geloofswandel  beantwoorden. Er vanuit gaand dat het Bijbelse geloof het doen van Gods Gerechtigheid is.

Jac.2:26              Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.

Hoe weten we nu dat wij met ons hart niet dwalen en hoe kunnen we ervan op aan dat we de juiste weg bewandelen? Over welke werken heeft Jacobus het? Hoe kan ik ervoor zorgen dat Jezus, de Bruidegom mij kent als ik Hem straks ontmoet? Op deze vragen hoop ik met deze lesbrief je een antwoord te geven zodat je je kunt voorbereiden op die grote dag wanneer Jezus wederkomt.

In Griekenland liep ik dagelijks langs een boom die mijn pad kruiste en die mijn aandacht trok. Elke keer als ik er langs liep stond ik even stil om hem te bewonderen. Hij was groot en stevig, met opvallende grote bladeren en voorral heel veel vruchten die je zo kon plukken en eten. Door de herkenning van de vrucht wist ik dat het om een vijgenboom ging.

Mat.21:19           En daar Hij een vijgenboom aan de weg zag staan, ging Hij erheen, doch Hij vond niets daaraan, dan alleen bladeren. En Hij zeide tot hem: Nooit groeie aan u enige vrucht meer, in eeuwigheid! En terstond verdorde de vijgenboom.

Jezus’ pad kruiste ook eens een vijgenboom. Hij liep er naar toe om te kijken of deze boom vruchten droeg, maar helaas Hij vond er geen. Dit betreurde Hem zo diep dat Hij de boom vervloekte. De gevolgen ken je. Al is de boom nog zo mooi, als het geen vrucht geeft, heeft het voor de Heer niets te betekenen.

Mat.12:33           Acht de boom goed, maar dan ook zijn vrucht, òf acht de boom slecht, maar dan ook zijn vrucht, want aan zijn vrucht kent men de boom.

Mat.3:8               Brengt dan vrucht voort, die aan de bekering beantwoordt;

Je persoonlijke doel van je levenswandel hier op aarde en het toepassen van Gods Gerechtigheid is om goede vrucht te dragen.

Het dragen van geestelijke vruchten is het bewijs waaraan Jezus kan zien of je werkelijk van Hem houdt. Of je geschikt bent om als koning en als priester te functioneren in het komende Koninkrijk. Je kunt van alles voor God hebben gedaan, maar als daar geen geestelijke vruchten uit voort gekomen zijn, dan zou al je inzet weleens voor niets kunnen zijn geweest, althans Hij zal je dan niet kunnen (her)kennen.

Mat.7:22,23        Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Geestelijk vrucht dragen, uit zich en is zichtbaar aanwezig in het persoonlijke leven van een gelovige.

Rom.7:4 4           Bijgevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet (van zonde en dood) door het lichaam van Christus om het eigendom te worden van een ander, van Hem, die uit de doden opgewekt is, opdat wij goede vrucht zouden dragen (wet des levens).

Denk ook eens aan wat er in Openbaringen 3:8 staat

Openb.3:8           Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.

Deze gemeente met kleine kracht en weinig aanzien kreeg een mooie belofte, zij waren niet wetteloos maar hadden het Woord bewaard. Zij bleven hun voedsel en drinken halen uit de sappen van de Wijnstok. Zo is het ook met ons. Als wijnrank (Johannes 15:5) moeten wij ons blijven voeden uit de wijn­stok (uit Chris­tus) en dan komt de geestelijke vrucht vanzelf (Johan­nes 15:5; 2 Petrus 1:8). Geestelijke vruchten ontstaan alleen en altijd vanuit het Woord [Tora] van God.

Wonderen en tekenen zijn goed en deze gaven zullen door de Geest van God ook gegeven worden. Er is echter een groot gevaar, want Matteüs zegt hier dat velen allerlei wonderen en tekenen zullen nalopen. Daar bedoel ik mee te zeggen, dat wonderen en tekenen meer voor je betekenen dan de vrucht van de Geest. In de ogen van vele christenen zijn wonderen en tekenen vruchten, maar dat is niet juist. Vrucht dragen is iets anders dan succes hebben. Het nalopen van wonderen en tekenen is geen opdracht die God in Zijn Woord gegeven heeft, integendeel Hij waarschuwt ons ervoor. (Iedere geest dient dan ook getoetst te worden).

Mat.24:24           Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

Want wonderen en tekenen zullen de gelovigen volgen (Mar. 16:17).
Niet omgekeerd. Waar we ons druk over moeten maken is niet dat er wonderen of tekenen in ons midden moeten plaatsvinden, zij komen heus wel, God heeft dat belooft. Waar je naar moeten kijken is of er geestelijke vruchten in je leven en in die van je broeders en zusters te zien is. In de eerste instantie is elke gelovige daar zelf verantwoordelijk voor.

Joh.15:2              Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage.

Waar het bij Jezus om draait is, dat Hij kijkt of je vrucht draagt, of deze in je leven aanwezig zijn. Laten we eens kijken of je de volgende proef kan doorstaan. Noem de negen vruchten die Paulus in de gemeente van Galaten onderwijst en bepaal voor jezelf of zij bij jouw aanwezig zijn.

Velen zullen niet verder komen dan het opnoemen van de eerste vrucht ‘liefde’ en misschien nog een tweede of derde.

Gal.5:22              Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Stel voor jezelf nu de belangrijke vraag; “zijn deze vrucht(en) in mijn leven herkenbaar” voor Jezus en mijn broeders en zusters?

Heb je met deze proef een onvoldoende gescoord dan is er werk aan de winkel. Dit is namelijk je enige graadmeter. Om te kunnen bepalen wat de reden is dat er vruchten ontbreekt of voor een ander niet herkenbaar zijn, geeft Jezus de volgende vergelijking.

Mat.13:3-7          Zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En bij het zaaien viel een deel langs de weg en de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op de steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had, en terstond schoot het op, omdat het geen diepe aarde had, maar toen de zon opkwam, verschroeide het en omdat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel op de dorens en de dorens kwamen op en verstikten het. Een ander deel viel in goede aarde en het gaf vrucht, deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig. Wie oren heeft, die hore!

We zien hier vier groepen mensen. De eerste groep is ongelovig, zij kennen het Woord van God niet want zij verstaan het niet. De volgende groep is wel gelovig omdat zij het Woord Gods met blijdschap aannemen. Bij deze tweede groep is echter wel een probleem aanwezig waardoor het zaad (het Woord van God) niet volledig kan doordringen tot het hart.

De grond, de aarde is je hart. “God kijkt naar je hart” zeggen wij vaak, en dat is juist. Gods Tora (instructie of onderwijs) is een hartskwestie. Wie denkt dat Gods Tora (vertaald met ‘wet’) een ‘moeten’ is (je moet dit, of je moet dat, omdat God dat zegt) heeft, niets of weinig van Gods Woord en het onderwijs van Jezus begrepen. Gods Tora is samen te vatten met de Woorden die Jezus zei:

Mat.22:37           Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.

Wanneer je God lief hebt met heel je hart, dan volg je graag Zijn raad (instructies) op. Je zegt dan; “Ik wil” Gods geboden onderhouden omdat ik Hem liefheb. Dat is het wezenlijke verschil tussen ‘moeten’ en ‘willen’ en dat is wat Paulus in de gemeente te Rome leert; de werken der wet die een juk opleggen versus de werken die vanuit een liefdevol hart door Gods Gerechtigheid (ook met wet vertaald) in je leven toepast.

Terugkomend op de gelijkenis van de zaaier.

Bij de tweede groep (gelovigen) was hun hart bezaaid met stenen en rotsen. Dit zijn zichtbare en vaak ook hardnekkige obstakels die Gods instructies tegenhouden. In het kader van onderwijs denk ik dat die stenen dan ook vaak religie, traditie en dogma’s zijn. Wanneer verdrukking of vervolging komt ter wille van het Woord, dan komt hij terstond ten val (vers 21). Ook deze stenen zijn ‘zonde’, vertaald uit het Hebreeuwse woord ‘yara’ wat letterlijk ‘het doel missen’ betekent en dienen daarom uit je leven verwijdert te worden. Gods, Tora betekent overigens letterlijk ‘het doel raken’.

Bij de derde groep gelovigen viel het kostbare zaad in grond waar ook het onkruid in gedijde. Vaak is onkruid in het begin onzichtbaar en als je even niet kijkt, komt het zomaar ineens heel snel op en verstikt het goede gewas. Deze groep gelovigen, waar je van de buitenkant niet aan kunt merken wat er werkelijk in hun hart leeft, zou je kunnen vergelijken met het meel dat met zuurdesem vermengd is (1Kor. 5:6). Niet heet of koud (Op. 3:15) of met het dienen van twee heren, God en mammon (Mat.6:24). Mocht je jezelf tot deze groep rekenen, vraag dan aan God of Hij je wilt bekendmaken waar je nog aan vast zit. Ik weet zeker dat de Heilige Geest je de (verborgen) zonde zal openbaren zodat je het onkruid met Gods hulp weg kan doen. Lees de brief aan de Galaten maar, die gaan over het verschil tussen de werken van het vlees en geest. Ook van deze dorens dien je je te bekeren (wegdoen) zodat Gods vrucht(en) in je leven zichtbaar worden.

Bij de laatste, de vierde groep gelovigen, zien we dat Gods Woord op de juiste plek valt. Het zaad viel in goede grond, het hart was volledig besneden en gereed om Gods Onderwijs te accepteren en het zaad te laten ontkiemen om vrucht te kunnen dragen. Bij een rein en heilig (voor God apart gezet) hart kan Gods Woord rijkelijk groeien en vrucht dragen. Dit is ook het leven in het nieuwe verbond waar Jeremia over profeteerde en waar jij en ik aan deel mogen hebben.

Jer.31:34            Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet [Tora] in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Het valt in deze wereld met al die verlokkingen van de tegenstander niet mee om bij de laatste groep gelovigen te behoren. En toch is het een kwestie van het maken van een keuze, de besnijdenis van je hart. Wil je vrucht dragen en door Jezus gekend worden dan zul je eerst een beslissing vanuit je hart moeten maken. Begin God werkelijk lief te hebben door hem te gehoorzamen. Jezus deed hetzelfde en zegt hierover:

Joh.15:10            Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden [Tora] mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde.

Tot slot, mochten er vruchten van de Geest in je geloofswandel ontbreken dan hoop ik dat deze lesbrief je aanzet om in de komende vakantieperiode Gods Woord hier nog eens zorgvuldig op na te slaan. Want alleen aan je vrucht(en) kan Jezus je (her)kennen.

Als je op vakantie gaat wens ik je een fijne en gezegende vakantie toe. Vergeet je Bijbel niet mee te nemen.

Welzalig de man/vrouw die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des HEREN wet [Tora] zijn welgevallen heeft, en diens wet [Tora] overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; – al wat hij onderneemt, gelukt.

3 Responses to “Ik (her)ken je aan je vrucht”

Read below or add a comment...

 1. Hadassah says:

  Dat heb je juist verwoord dat geestelijke vruchten altijd én alleen vanuit YHVH’s Woord/Torah ontstaan.
  Door het doen en uitleven van Abba’s instructies vormen zij ( liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing)zich in ons.
  Overbodig te zeggen dat we Abba’s instructies alleen met resultaat kunnen doen met het getuigenis van Yeshua op onze lippen en in ons hart.
  Door onderwijs te brengen waarin Torah van Abba YHVH centraal staat (en met het geloof in Yeshua) het enige is wat telt,wordt het duidelijk dat daarbuiten weinig te zoeken valt.
  Dat moet voor hen die hongerig en dorstig zijn, toch een geweldig goede boodschap zijn!
  Nu, na deze tijd van verbanning en straf voor huize Juda en Efraïm,lijkt het iets heel nieuws, maar yeshua verkondigde deze geboden van Zijn Vader al voor de kinderen Israel toen en steeds meer herkennend voor ons nu.
  Naar mijn gedachte was die andere boodschap gemixt en onvolledig,zoasl zo juist verwoord staat in Jer 16:13 Daarom zal Ik ulieden uit dit land werpen, in een land, dat gij niet gekend hebt, gij noch uw vaders; en aldaar zult gij andere goden dienen, dag en nacht, omdat Ik u geen genade zal geven.

  Zo veel genade van YHVH dat wij het mogen gaan weten hoe die kostbare vruchten te krijgen…..

  shalom, Hadassah

 2. Rob[SouthAfrica] says:

  Paulus/Shaul verwys na die volk as ’n Olive-tree.

  Dus as ek behoort aan die Olyf-boom dan moet my vrugte Olywe/Olives wees, dan nie?

  Hoe weet ons of ons Olywe dra als vrug?

  Exo 12:49 Een wet moet geld vir die kind van die land en vir die vreemdeling wat onder julle vertoef.

  Ek kan nie aanspraak maak dat ek deel is van die volk, maar ek dra ander vrugte aan my boom nie.

  Olywe word gebruik om die Lamp-olie te vervaardig vir die tempel.

  Die wat soonneblom-olie in hul lampe gooi gaan beslis nie toegelaat word in die Koninkryk nie.

  Rob[SuidAfrika]

 3. Winand says:

  Dag Rob,

  Romeinen 8-11.
  Niet elke Israeliet is een Israeliet, maar wie geent is op de edele olijf.
  Dit geldt ook voor het huis Juda (Judeers en benjamieten en Levieten).
  De andere huis Israel/Efraim is/wordt ook geent aan de edel olijf.
  Aan de vrucht (10 geboden) herken je de (olijf)boom.
  Dit is het minst wat elke gelovige kan doen om in aanmerking te komen voor het Koninkrijk.
  Op Yom Kuppur (23 September 2015) weten we waarschijnlijk wie dat allemaal zijn.

  Shalom,
  Winand

Reageer

*