“Gods Heilige Dag”

God laat Zijn kinderen niet in het ongewisse. De tijd nadert en is nu dat we ons behoren te zuiveren van het Babylonisch gedachtegoed wat bij vele wedergeboren Christenen nog onbewust leeft. God verlangt ernaar dat we Zijn zuivere Waarheid gaan onderzoeken en gaan naleven. Door de het volgen van jarenlange dogma’s zal dit niet eenvoudig zijn. Het is misschien een schok te beseffen dat de meest oprechte wedergeboren christen hier nog deels mee verbonden zijn. Het zal dan ook niet eenvoudig zijn om van de één op de andere dag je radicaal om te draaien en te doen wat Hij van Zijn kinderen verlangt; een leven te leven volgens Zijn levenswijze. Dit vergt persoonlijk onderzoek in Gods Woord waarbij alleen Gods Geest je kan overtuigen van misleiding die zo stiekem verweven is in traditionele leerstellingen waarvan vele voortkomen uit Babylonisch erfgoed. Alleen Gods Geest kan je hiervan overtuigen.

In een Bijbelstudie over Gods Plan voor deze tijd, ben ik tot de ontdekking gekomen dat de tegenstander, satan ook een plan heeft die sprekend op het Plan van God lijkt, echter een ander resultaat geeft.

2 Kor11:14          Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.

De tegenstander doet dit door de gelovigen te misleiden totdat zij uiteindelijk zo in hun geest verward zijn, dat zij niet meer in staat zijn om zuivere olie/leer te kunnen ontvangen (zie lesbrief 2). Zijn doel is, net als bij de eerste komst, de gelovigen zo te misleiden dat zij Jezus bij Zijn tweede komst niet zullen herkennen. Vele gelovigen zijn zich er namelijk niet van bewust dat de tegenstander ook vandaag de dag het Woord van God (de Bijbel) gebruikt om velen te misleiden. Ook bij Jezus heeft hij Gods Woord gebruikt om zelfs Hem proberen te misleiden.

Luc.4:9               De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt van de tempel, en hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. 10 Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken.”

Tot op de dag van vandaag is de tegenstander deels erin geslaagd om Gods kinderen op een ander spoor te zetten. Het is daarom belangrijk om de zuivere waarheid aan elkaar door te geven, want een ieder ontvangt zijn eigen loon. Waakt dan, wordt wakker en waarschuw!

Mat.5:19          Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen.

In deze lesbrief zullen we de tegenstander ontmaskeren door een aantal Bijbelteksten welke hij verdraaid heeft weer in de originele staat te brengen, zoals God het gezegd en heeft bedoeld.

Vooraf wil ik je vragen of je gewillig bent om naar Gods Geest te luisteren en Zijn Woord te willen gehoorzamen. Gods Woord verandert niet, Hij is gisteren en vandaag dezelfde tot in eeuwigheid (Hebr.13:8). Maar de tegenstander doet er alles aan om Zijn kinderen wijs te maken dat God wel verandert. Dit doet hij onder andere door het volgen van traditie en religie die haar oorsprong heeft in het Babylonische denken c.q. plan van de tegenstander. Maar wie zich laat leiden door Gods Geest zal leven zoals Jezus ons dat leert.

Joh.16:14         Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen.

Alles wat je hoort en leert kun je dus toetsen aan het Woord van God, net zoals de gemeente te Beréa dat deed in Handelingen 17:11. Ik moedig je daarom ook aan om alles wat je onderwezen wordt te toetsen en te onderzoeken of dat wel zo is.

In de vorige lesbrief heb je kunnen lezen hoe zuiver Gods Woorden zijn, dat Hij zelfs de dag en het juiste uur heeft bekend gemaakt aangaande belangrijke gebeurtenissen over het doel van de eerste komst van Jezus. Gods Heilsplan is ondermeer te zien in de door God ingestelde eeuwigdurende Feesten (vaste tijden), de Voorjaar en de Najaarsfeesten waarvan de laatste ons vertellen welke gebeurtenissen er bij Jezus tweede komst naar de aarde gaan plaatsvinden.

Zijn Feesten staan in Zijn Woord opgeschreven als Zijn ‘Moadiem’ meervoud van ‘Moëd’, wat letterlijk vertaald ‘de vaste tijden’ betekent en jaarlijks als ‘heilige samenkomsten’ door Gods kinderen gevierd worden.

Deze Feesten worden in het Hebreeuws ook wel ‘Miqra’ genoemd, wat ‘repetitie’ of repeteren betekend. De Feesten van God worden dus net zolang herhaald totdat Jezus ze persoonlijk vervuld en/of de vervulling zelf is. We hebben gezien hoe belangrijk ze zijn omdat God wil dat wij Zijn Heilsplan aangaande de toekomst kennen. Om niet in angst maar in geloof en volste vertrouwen in Zijn Woord voorbereid te zijn voor wat komen gaat. Onze hoop en verwachting nu, is de wederkomst van Jezus als Koning die Zijn Koninkrijk hier op aarde zal vestigen.

Luc.8:17             Want er is niets verborgen, dat niet aan het licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en aan het licht komen.

Gods zeven ingestelde Feesten, waarvan er vier plaatsvinden in het voorjaar en drie in het najaar, leert ons over datgene wat zich in het verleden heeft plaatsgevonden in wat in toekomst zal gaan gebeuren. Echter, volgens Leviticus 23 zijn het in werkelijkheid acht Feesten. De eerste wordt vaak niet als Feest meegeteld. Mijn ervaring is dat men hier liever niet over wil spreken en er christelijke stromingen zijn die je hiervoor zelfs uit hun gemeente weren.

Wanneer dit eerste Feest dan toch ter sprake komt, ervaar ik veelal opgetrokken wenkbrauwen en een grote weerstand. Vooral wanneer je aangeeft dat deze dag toch echt valt op de dag die God daarvoor heeft aangewezen. Waar komt die grote tegenstand tegen Gods Woord toch vandaan? Terwijl elke eerstgenoemde van een reeks (zie de reeks in Leviticus 23), meestal de belangrijkste is. En dan heb ik het hier jawel over Gods ‘Heilige Dag’, voor velen beter bekend als de Sabbat.

Lev.23:1-3          De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Dit zijn de hoogtijdagen (Moadiem) van de HEER, die je als heilige dagen samen moet vieren. Dit zijn mijn hoogtijdagen (Moadiem): 3 Zes dagen kun je werken, maar de zevende dag is het sabbat, een dag van volstrekte rust, die je als heilige dag (Miqra) samen moet vieren.

Van oorsprong heeft God één dag, de zevende, Heilig verklaart. ‘Heilig’ betekent niets anders dan ‘apart gezet’ voor een bepaald doel. Net zoals je in de vorige les hebt kunnen lezen over de vier Voorjaarsfeesten die heilig zijn en apart gezet zijn met een speciaal doel. Ik zeg heel uitdrukkelijk een ‘Heilige dag’ op de zevende dag van de week, omdat God dat zo heeft bepaald (als vaste tijd) met een het doel dat wij niet onwetend zijn voor wat gaat komen.

Hij is er nooit op teruggekomen om deze ‘Heilige dag’ te veranderen. Dat is ook niet mogelijk, want anders komt Gods Heilsplan niet uit. Ook Jezus en de apostelen uit het Nieuwe Testament hebben in hun onderwijs over Gods ‘Heilige dag’ niets veranderd aan de oorspronkelijke instelling. Echter, verandering hebben wel plaatsgevonden door de beginnende kerkvaders vanuit een Babylonisch gedachtegoed en vanuit antisemitisme tegen Gods Volk, met name de Joden.

Gen.2:2-3           Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. 3 En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.

Je zou bijna gaan denken dat God op alle zevende dagen van de week rustte vanwege de naam ‘sabbat’ die pas veel later aan de dag gegeven is. Dat is natuurlijk niet zo.

Ps. 121:4            Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren. 4 Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt.

Jes. 40:28           Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de HERE, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden.

Het Hebreeuwse woord sabbat betekent o.a. rusten/staken/afstemmen. Een groot misverstand is dan ook dat velen denken dat er op Gods ‘Heilige dag’ geheel gerust moet worden. Sabbat betekent niet totale rust maar eerder staken; het staken van je dagelijkse werkzaamheden en je richten/afstemmen op datgene wat belangrijk is in je leven; onze Vader.

Ondanks dat Jezus alle sabbatten in ere hield (Hij deed wat de Vader Hem vroeg te doen), staakte Hij wel Zijn dagelijkse werkzaamheden maar demonstreerde Hij op Gods ‘Heilige dag’ de diepe betekenis van deze dag in Gods Heilsplan.

Luc. 13:10‘          Hij was bezig te leren in een der synagogen op sabbat. En zie, er was een vrouw, die reeds achttien jaren een geest van zwakheid had en verkromd was en zich in het geheel niet kon oprichten. Toen Jezus haar zag, sprak Hij haar toe en zeide tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid; en Hij legde haar de handen op, en terstond richtte zij zich op en zij verheerlijkte God. Maar de overste der synagoge, het kwalijk nemende, dat Jezus op de sabbat genas, antwoordde en zeide tot de schare: Zes dagen zijn er, waarop gewerkt moet worden, komt dàn om u te laten genezen en niet op de sabbatdag. Maar de Here antwoordde hem en zeide: Huichelaars, maakt ieder van u niet op de sabbat zijn os of zijn ezel van de kribbe los en leidt hem weg om hem te laten drinken? Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, welke de satan, zie, achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de sabbatdag? En toen Hij dit zeide, schaamden zich al zijn tegenstanders, en de gehele schare verheugde zich over al de heerlijke dingen, die door Hem geschiedden.

In de tijd dat Jezus op aarde was hadden de toenmalige geestelijke leiders, Gods ‘Heilige dag’ verandert in een ‘traditionele’ dag waarop geheel niets gedaan mocht worden. Dit trachtte Jezus en daarna de apostelen recht te zetten. Want speciaal op die ‘Heilige dag’ demonstreerde Jezus vaak het Koninkrijk van God, vandaar de zo vele genezingen en bevrijdingen. Juist op die ‘Heilige dag’ die daarvoor apart is gezet. Een voorproefje van wat straks werkelijkheid wordt.

Niet de eerste dag (de zondag), tweede, derde, vierde, vijfde of zesde dag, nee alleen de zevende dag was voor God Heilig, apart gezet voor een speciaal doel. En God zegende en heiligde de zevende dag. (Gen.2:3). Nergens in de Bijbel kun je een andere dag van de week vinden die God voor dit zelfde doel geheiligd (apart gezet) heeft. Wat is dan het doel?

Petr.3:8               Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

Gods Meesterplan is gebaseerd op 6 dagen + 1 dag ofwel 6000 jaren menselijk arbeid + 1000 jaar Goddelijke Heerschappij (rust). Zes dagen (6000 jaren) zijn bijna voorbij en op de zevende dag, dat naar het zevenduizendste jaar verwijst, zal Jezus zoals belooft wederkeren.

De zevende dag die naar het duizendjarige vrederijk verwijst. Dan zal de tegenstander voor duizend jaar gebonden worden en de totale sabbat (rust) van God wederkeren. Bedenk dan maar eens wat je dan van plan bent te gaan doen, als de tegenstander er niet meer zal zijn. Vasthouden aan on-Bijbelse leerstellingen is er dan niet meer bij. Wat moet je dan als je je nu niet bekeerd van menselijke verdichtsels. (zie 2 Tim.4 vers 4; Tit.1 vers14 en 2 Pet. 1 vers 16)

Gods ‘Heilige dag’ die wij sabbat noemen verwijst dus naar het komende Koninkrijk van God waar Jezus Koning zal zijn en op aarde zal regeren.

Zie de vele wonderen en tekenen die Jezus op de sabbat dag deed als voorproefje van wat straks in het duizendjarig vrederijk te wachten staat. Nu begrijp je ook als Jezus zegt dat Hij Heer is over de sabbat. Het Griekse woord ‘kurios’ dat het ‘heer’ vertaald is kan ook met ‘koning’ worden vertaald.

Mat.12:8             Want de Zoon des mensen is heer [Koning] over de sabbat.

Vaak wordt deze tekst geïnterpreteerd met de uitlegging dat Jezus de sabbat, Gods ‘Heilige dag’ heeft afgedaan. Ongelofelijk, hoe de tegenstander christenen misleid heeft door Zijn Woord te verdraaien. Jezus, zegt daarvoor zelfs “Indien je geweten hebt..” en dan ging het over de juiste invulling en met het juiste motief van het houden van Gods ‘Heilige dag’. Onze Vader zei vaak: heiligt u en weest heilig, want Ik ben heilig”.

Ik ben ervan overtuigd dat de zevende dag die God heeft ingesteld ook vandaag dezelfde zegeningen geeft als toen Jezus op aarde was. En dat is precies wat God aan ons geven wil, maar ook van ons vraagt. Hij heeft Zichzelf hiervoor speciaal op deze dag geheiligd om ons Zijn Heil te laten zien. Op de zevende dag van de week, voor ons de zaterdag.

Kol.2:16              Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, 17 dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. (Het woordje slechts staat niet in de grond tekst)

Over het woordje ‘slechts’ in dit vers heb ik in eerdere lesbrieven al toegelicht. Maar de boodschap die Paulus hier wil doorgeven is ‘Laat je niet van de wijs brengen’, laat je aangaande de sabbat en de feesten niet overhalen door iets anders te doen dan wat je geleerd is vanuit het Woord (werkelijkheid van Christus). Door bijvoorbeeld op de eerste dag van de week (de zondag) de Gods ‘Heilige dag’, de sabbat te houden.

Begrijp me goed, ik zeg niet dat ik tegen het samenkomen op zondag, of welke dag dan ook ben. Maar wel tegen het veranderen van Gods Woord door bijvoorbeeld de ‘vaste’ instelling van Gods ‘Heilige dag’, te veranderen naar een andere dag. Je houd je zelf in de maling als je zegt Gods Woord te willen doen en tegen willens en wetens niet doet wat er staat. Ook Jezus vraagt zich dat dan van je af of je het wel echt meent.

Luc.4:66             Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg?

1Joh.2:4              Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; 5 maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. 6 Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft.

De tegenstander ontmaskerd 

Nu zullen we de tegenstander ontmaskeren door een aantal Bijbelteksten welke hij verdraaid heeft weer in de originele staat te brengen, zoals God het gezegd en bedoeld heeft. Vooreerst zullen we het met elkaar eens moeten zijn als God twee getuigen aanwijst die een verklaring afleggen, zodat de zaak vast staat. Dat elk argument die daarna door een tegenpartij wordt aangeleverd niet meer voor de betreffende zaak van toepassing is.

Mat.18:6             Indien hij naar u luistert, hebt gij uw broeder gewonnen. Indien hij niet luistert, neem dan nog een of twee met u mede, opdat op de verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak vaststa.

2.Kor.13:1           Dit is nu de derde maal, dat ik tot u kom: op de verklaring van twee getuigen of van drie zal iedere zaak vaststaan.

De eerste getuigen die ik wil oproepen is Lucas die het boek Handelingen voor de eerste gemeente (na Jezus kruisiging) geschreven heeft. Jawel, de gemeente(n) uit het Nieuwe Testament.

Hand.20:6-7        Maar wij voeren na de dagen der ongezuurde broden van Filippi af en kwamen binnen vijf dagen bij hen te Troas aan, waar wij zeven dagen doorbrachten. 7 En toen wij op de eerste dag der week samengekomen waren om brood te breken, hield Paulus een toespraak tot hen en, daar hij van plan was de volgende dag te vertrekken, zette hij zijn rede voort tot middernacht.

Na het vieren van het Feest van de Ongezuurde Broden, ging Paulus op reis naar Troas waar Timoteus en nog een paar broeders hem opwachtte. Hij kwam dus uit Jeruzalem, vlak na het Pascha. In Troas aangekomen wachtte hij totdat de ‘Heilige dag’ van God (de sabbat) was aangebroken. Paulus wilde speciaal op deze dag het brood breken en maaltijd met de broeders houden.

Velen gebruiken deze tekst van Handelingen 20 vers 7 als een argument om op de eerste dag van de week, de zondag bij elkaar te komen (daar is niets mis mee). Maar dan wordt er geleerd dat de zevende dag van de week, die God geheiligd heeft, hiermee is komen te vervallen en daar de eerste dag van de week voor in de plaats gekomen is. Dit is een grote misleiding die je nu gaat ontdekken, want niets is minder waar. We zullen daarom naar de oorsprong van deze tekst kijken.

De oorspronkelijke Griekse schrift:

ὁ                             μία                   ὁ                       σάββατον

Tee G3588           mia G3391     ton G3588      sabbaton G4521

De vertaling naar het Engels (Strong Bible):

AndG1161 uponG1722 theG3588 firstG3391 day of theG3588 week,G4521 when theG3588 disciplesG3101 came togetherG4863 to breakG2806 bread,G740

We zien dat de vertalers bewust (of onbewust), een woord aan Gods Woord hebben toegevoegd en een woord verkeerd hebben vertaald. Het woordje ‘day’ (Nederlands ‘dag’) is toegevoegd en hoort niet in deze Bijbeltekst thuis. Het Griekse woord ‘sabbaton’ (afkomstig van het Hebreeuwse woord Sabbath) is meervoud voor sabbatten en is hier verkeerd vertaald met het woordje ‘week’. De correcte vertaling zou  moeten zijn, ‘de eerste van de sabbatten’.

Vers 7 zou er als volgt moeten uitzien:

Hand.20:7           En toen wij op de eerste van de sabbatten samengekomen waren om brood te breken,

De eerste van de sabbatten is de eerste Heilige dag van God van een cyclus van zeven ‘Heilige dagen’ sabbatten. Paulus en de broeders kwamen dus op een Moëd, een Heilige samenkomst, een sabbat, op de zevende dag van de week (zaterdag) bijeen om brood te breken. En waarom het door Lucas genoemd werd is omdat de eerste sabbat (van een cyclus van zeven) verwijst naar het Wekenfeest dat direct aansluit op het Feest van de Ongezuurde Broden. Er worden zeven heilige dagen (sabbatten) geteld waarvan de eerste sabbat dag de belangrijkste is. Dit Wekenfeest (zeven sabbatten dat op de vijftigste dag eindigt) is voor ons bekend als het Pinksterfeest.

Sommigen zullen deze boodschap en bevestiging met een blij hart ontvangen, voor anderen zal dit misschien een schok zijn waardoor ze hun harten nog meer zullen verharden en een nog grotere afkeer tegen Gods Heilige dagen krijgen. Maar we zullen nog een getuige erbij halen omdat dan deze zaak vast staat. Hiervoor vragen we Paulus als getuige, die een brief schrijft naar de gemeente te Korintiërs. (Dus ook N.T.)

1 Kor.16:1           Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, doet ook gij, evenals ik het in de gemeenten van Galatië geregeld heb: 2 elke eerste dag der week legge ieder uwer naar vermogen thuis iets weg, en hij spare dit op, opdat er niet eerst na mijn komst inzamelingen moeten gehouden worden.

De oorspronkelijke Griekse schrift:

κατά                       μία            σάββατον

katá G2596               mia G3391    sabbaton G4521

De vertaling naar het Engels (Strong Bible):

Upon the firstG2596 G3391 day of the weekG4521 let every oneG1538 of youG5216 layG5087 byG3844 himG1438 in store,G2343

Het Griekse woord ‘Kata’ dat vertaald is met het Engelse woord ‘upon’ kan ook vertaald worden met ‘every’ (elke keer). Een andere betekenis is: ‘Het duidt een moment in de tijd aan dat verwijst naar een oorsprong.’ Zo is het woordje ‘echo’ hier ook van afgeleid. Hierin zien we de betekenis van de Hebreeuwse woorden ‘Moëd’, een vast moment in de tijd en ‘Migra’, wat een repeteren betekent, in terug.

Ten onrechte is ook hier het woordje ‘dag’ door de vertalers toegevoegd en het woordje ‘sabbatton’ verkeerd vertaald met ‘week’. Net als de onjuiste vertaling in Hand. 20:7. Vers 2 van 1 Korintiërs 16 zou als volgt eruit moeten zien: “Elke (eerste) sabbat leggen ieder uwer naar vermogen thuis iets weg”.

Dit getuigenis van Paulus roept elke gelovige op om de sabbat (Heilige dag van God) te eren en te onderhouden. Daarnaast door ook op die dag iets weg te leggen en op te sparen voor het lichaam van Christus. Hiermee bevestigd Paulus dat de sabbat niet is afgedaan, integendeel het was volop aanwezig in de eerste gemeenten van het Nieuwe Testament. Het verschil met Lucas als getuige is dat Paulus hier, elkeHeilige dag’ de zevende dag (zaterdag) van de week bedoelt.

Merk op dat door Paulus onderwijs aangaande deze dag, de (heidense) gemeenten Korintiërs en Galaten (zie vers 1) bekend waren geworden met de ‘Heilige dag’, de sabbatdag van God. Hiermee is ook het fabeltje in de wereld gebracht, dat Paulus de sabbat vierde alleen vanwege de joodse samenkomsten, volstrekt onjuist.

Het is geen kleinigheid om deze misleiding van de tegenstander die al tweeduizend jaar duurt te ontmantelen. Het houden van Gods ‘Heilige dag’ op de zevende dag van de week, zoals God het heeft ingesteld is één van de grootste, zo niet dè grootste meningverschil binnen het christendom. Zoals ik je al zei, de tegenstander is erop uit om je te misleiden en dat doet hij door het verdraaien van Bijbelteksten.

Sp.16:25             Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood.

Ik hoop dat ik je met deze lesbrief wakker heb gemaakt, zodat je voor jezelf eens grondig onderzoekt wat Gods ‘Heilige dag’ voor je betekent.

Wil je meer leren of te weten komen over Gods ‘Heilige dag’ en wat die dag voor je kan betekenen? Lees les 2 van ‘Het Alfa en Omega Plan’ op de website www.debazuin.nu

Joh.16:1316        doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. 14 Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. 15 Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen. 16 Nog een korte tijd en gij ziet Mij niet meer, en nogmaals een korte tijd en gij zult Mij zien.

4 Responses to ““Gods Heilige Dag””

Read below or add a comment...

 1. Emma says:

  Waar vind ik op de site het Alfa Omega Plan op de site??

 2. Emma says:

  Waar vind ik op de site het Alfa Omega Plan ??

 3. Vrijwillige Sabbatsvierder says:

  Dat de Sabbat wel degelijk nog steeds een Teken van God is, is overduidelijk.
  Wie dat veranderd heeft is ook overduidelijk.
  Daniël7:25 begint er mee. Gelijk u geschreven heeft.

  Hij die dat zou doen en gedaan heeft is beschreven als.
  1 Tijden en wetten veranderen. Ik blijf wel van mening dat Gods dag van de avond tot de avond duurt.
  satan heeft daarin gewijzigd, middernacht is de wisseling van dag naar de andere dag.
  2 Ook heeft satan via Constantijn de zondag ingevoerd als de dag van de Zon!!! en dat verenigd met
  de Sabbatsdag van God.
  3 Het zal grote woorden spreken tegen de Allerhoogste=God en laat zich heilige vader noemen. zie
  wat de pope doet.
  4 Heeft het gedurig Offer opzij gezet. Bidden nu om voorspraak via Maria, die nu op de eerste plaats
  is gezet.
  5 Een van de koppen, pauselijke koppen, zal ten dode gedoemd zijn en weer opstaan, en heel de
  wereld loopt er in verwondering achterheen. Te zien aan de zondagsviering!
  In de Middeleeuwen was het geloof afgezworen en deed de REDE haar intree. Toen is ook de pope
  in de kerker gestorven. Bijbelverbranding enz.
  6 De RKK verteld het allemaal heel keurig in haar geschriften. Ja zelfs dat het God behaagd heeft dat
  de mens zich gerechtigd voelde om de dag van de Sabbat naar de dag van de ZON te verplaatsen.

  Het is Israël die zich nog steeds houd aan de Sabbat op Vrijdag als het donker wordt, de volgende Dag begint. Daar wil en kan ik niet aan tornen. Maar meningen mogen verschillen.
  Om behouden te willen worden/zijn, mag je Jezus geloven en Gods Geboden doen. Ook het Vierde Gebod, dat satan=rome=alle kerken, van de mensen heeft afgenomen.

  Met vr. gr.
  Marten Dek. Vrijwillige Sabbatsvierder….

 4. Lynx says:

  Heb een hoop aan jullie bijbelstudies gehad,er knaagde altijd wat aan me,bij de zondag.Hou nu de Sabbat,vanuit de Geest,niet meer door de wet.
  vr groet.

Reageer

*