Gij weet de dag nog het uur.

De tweede komst van Jezus onze Heer komt steeds dichterbij. Velen zijn zich aan het gereedmaken. Zij laten de zonden achter zich en keren terug naar het Woord, geven gehoor aan de Heilige Geest, gehoorzamen de Vader en volgen het voorbeeld van Jezus. Je kunt zien en ervaren dat de ‘laatste regen’ nog steeds aan het vallen is. Ik zie geestelijke groei, radicale verandering in de gelovigen, zij die terug gaan naar het onderwijs van het Woord van God, om Zijn Gerechtigheid en Heiligheid in hun leven toe te passen.

De vreugde, blijdschap en liefde is van hun gezicht af te lezen. De groei naar geestelijk volwassenheid is een feit aan het worden. Wat als de late regen stopt en de oogst komt? De zonen en dochters van God komen openbaar en dan zal de Bruidegom spoedig Zijn Bruid ontmoeten.

Tegelijkertijd zie ik ook dat de tegenstander flink tekeer gaat om elke gelovige die weinig kennis van het Woord heeft te vangen met zijn aloude leugen; “maak je niet druk, je bent behouden, door genade ben je al in het Koninkrijk.” Ik moet toegeven dat het hem aardig lukt om vele geroepenen op een ander spoor te zetten. Precies zoals Matteüs gezegd heeft: “en de wetsverachting toeneemt”. (Mat.24:12)

Hos.4:6               Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de Tora van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

Veelal wordt er gezegd dat de kennis ontbreekt waardoor vele gelovigen verloren zullen gaan. Wanneer je verder leest, weet je ook waarom. Zij geloven dat de ‘Wet’ (in de grondtekst staat: ‘Tora’, =Gods instructie of onderwijs), niet meer voor hen geldt. Zij hebben letterlijk Gods onderwijs en instructies verworpen door te geloven dat deze door Jezus aan het kruis is genageld en menen dat hierdoor de Tora voor een ieder is vervuld. Anderen geloven weer dat deze enkel van toepassing is voor het volk Israël.

Het ergste van dit alles is nog dat het niet beperkt blijft bij hen die deze misleiding verkondigen. Ja, want zelfs de zonen (volgelingen) van de priesters (huidige geestelijke leiders die de Tora niet meer leren), worden in hun val meegesleept. Maar goed, tot zover een waarschuwing om je aan te zetten en te bemoedigen om het Woord van God (alsnog) goed te bestuderen.

Wat waren ook weer de laatste woorden van Jezus de Bruidegom in de gelijkenis over de 10 maagden?

Mat.25;13        “Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.”

Op dit moment zitten we nog midden in het Wekenfeest van God; de Omertelling. Dit is het 4e Feest die door God is ingesteld en refereert naar een oogst. Het Wekenfeest is het tellen van zeven weken vanaf de eerste sabbatdag na het feest van de eerstelingen tot en met de dag daarna, de vijftigste dag, voor ons beter bekent als het pinksterfeest.

Het onderwijs over Gods Feesten is zo’n voorbeeld uit de Tora die door vele gelovigen is verworpen. Terwijl God deze juist speciaal voor Zijn kinderen in het leven heeft geroepen met het doel Zijn Zoon Jezus beter te leren begrijpen en te kennen. En ook Jezus zelf vraagt aan je om de instructies van Zijn Vader in gehoorzaamheid te willen opvolgen opdat Hij jou kan leren kennen.

Joh.15:10            Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde.

In Leviticus 23 draagt God Zijn feesten aan het volk op om ze in liefde te vieren. Het zijn zeven feesten en als we de eerste, de sabbat, mee tellen zijn het er acht. God zegt, heb vreugde en blijdschap met elkaar. Doe dit zolang je leeft. Volgens mij is dit één van de mooiste en liefdevolste opdracht die onze Vader aan ons geeft om Zijn Zoon beter te kennen. Wat is hier verkeerd aan? Hoeveel meer kunnen we van Jezus te weten komen? Wat wil God ons o.a. met het eerste feest, het Pascha met betrekking tot ‘de dag en het uur’ van Jezus leren.

Feest 1: Het Pesach feest

Lev.23:4             Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER, die je als heilige dagen samen moet vieren, elk op de aangewezen tijd: 5 Op de veertiende dag van de eerste maand wordt ter ere van de HEER het pesachoffer bereid, in de avondschemer.

In de vorige lesbrief ‘Het is volbracht’ zagen we al dat Jezus Christus op Pascha Zijn leven gaf voor een ieder die gelooft. Onze Vader heeft Zijn kinderen de juiste dag en het juiste uur kenbaar gemaakt, door Zijn volk te leren om zich aan Zijn Paschafeest te houden. Op de 14e van de maand Nisan om 9.00 uur in de ochtend werd het offerlam vastgebonden en in de avondschemer, om 15.00 uur geslacht.

Een exacte verwijzing naar de dag en het uur waarop Jezus op het derde uur van de dag aan het kruis werd genageld (9.00 uur in de ochtend) en een exacte verwijzing naar het uur dat Jezus op het negende uur stierf (15.00 uur in de namiddag).

Marc.15:25          Het was het derde uur, toen zij Hem kruisigden.

Mat.27:46           Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? 47 En sommige van de omstanders, dit horende, zeiden: Hij roept Elia. 48 En terstond liep een van hen toe en nam een spons, drenkte die met zure wijn, stak ze op een riet en gaf Hem te drinken. 49 Maar de anderen zeiden: Stil, laat ons zien, of Elia komt om Hem te redden. 50 Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest.

Het Paschafeest heeft mij nog zoveel meer geleerd over Jezus Christus, waardoor ik zoveel meer van Jezus ben gaan houden. Hij is niet alleen mijn Pascha lam waardoor ik van de tegenstander ben verlost, bevrijd en gered. Hij heeft ook al mijn zonden vergeven en werkelijk weggehaald. Dit mag ik vieren door het feest wat aansluit op het Pascha feest.

Feest 2: Het Feest van de Ongezuurde Broden

Lev.23;6             En op de vijftiende dag van die maand begint ter ere van de HEER het feest van het Ongedesemde brood: zeven dagen lang moeten jullie dan ongedesemd brood eten.

Zeven dagen lang, wat aangeeft dat Jezus (ter ere aan Hem) totaal en werkelijk alle zonde en ziekte van jou en mij gedragen heeft. Zeven dagen lang vieren we het feest van de Ongezuurde Broden. God wil dat je hieraan herinnerend wordt, elk jaar weer opnieuw. Hoe groot Zijn liefde voor jou is, opdat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft en een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leve hebbe. Je bent een nieuwe schepping (ongezuurd), gerechtvaardigd in Hem en in staat gesteld op Zijn Gerechtigheid, o.a. dit feest in je leven te vieren.

Feest 3: Het Feest van de Eerstelingen

Lev.23:10           ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik jullie zal geven en je daar de oogst binnenhaalt, moeten jullie de eerste schoof van je gersteoogst naar de priester brengen.

Eenmaal gerechtvaardigd door het offer dat Jezus voor jou en mij bracht, is daar de belofte om het Beloofde Land (Het Koninkrijk van God) in te gaan. De blijde boodschap, het Evangelie van het Koninkrijk van God moet aan de ganse schepping verkondigd worden. Jezus, onze oudste broer, is als eerste het Koninkrijk de Hemelen ingegaan.

Lev.23:11           De priester moet de schoof omhoogheffen op de dag na de sabbat. Op de dag dat de schoof wordt aangeboden,

Op de juiste dag en het juiste uur (9.00 uur in de ochtend) waarop het offer door de priesters aan God getoond werd, toonde Jezus zich als eerste van alle eerstelingen aan God.

Joh.20:16            Jezus zeide tot haar: Maria! Zij keerde zich om en zeide tot Hem in het Hebreeuws: Rabboeni, dat wil zeggen: Meester! 17 Jezus zeide tot haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader;

In vers 1 van Johannes 20 lees je “En op de eerste dag der week ging Maria van Magdala…”, dat is op (zondag) de dag na de sabbat (Lev.23:11). Op de dag en het uur nauwkeurig wanneer het offer van de eerste gerstoogst aan God getoond werd, liet Jezus zich als eerste in de Hemels tempel in het Hemelse Koninkrijk aan God zien.

Kort daarop, wanneer Jezus weer terug is, lees je in de Evangeliën, de grote opdracht om aan wereld het Evangelie van het Koninkrijk te verkondigen, dus niet alleen het Evangelie van geloof en genade. Het Koninkrijk is het doel van de wedergeborenen om net als Jezus als eerstelingen voor God te verschijnen. Wanneer zal deze dag voor jou en mij aanbreken? Maar nu al mogen we als eerstelingen het feest van de eerstelingen vieren en het Koninkrijk van God proeven.

Feest 4: Het Wekenfeest

Lev.23:15           Dan zult gij tellen van de dag na de sabbat, van de dag waarop gij de garve van het beweegoffer gebracht hebt: zeven volle weken zullen het zijn; 16 tot de dag na de zevende sabbat zult gij tellen, vijftig dagen; dan zult gij een nieuw spijsoffer de HERE brengen. 17 Uit uw woonplaatsen zult gij twee beweegbroden meebrengen; uit twee tienden efa fijn meel zullen zij bereid worden, gezuurd zullen zij gebakken worden, eerstelingen voor de HERE.

De vierde en laatste voorjaarsfeest is het Wekenfeest, voor velen beter bekend als het pinksterfeest. Op de aangegeven vijftigste dag laat God van Zich horen. Op die dag, kreeg het volk van God in de Sinaï woestijn de Tora, Zijn instructie om in gerechtigheid te wandelen door o.a. deze Feesten te vieren.

Jer.31;33            Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn Tora in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Net als het Pascha feest is het Wekenfeest een pelgrimsfeest waarbij Jeruzalem volliep met Israëlieten die overal vandaan kwamen. Op die dag kregen 120 gelovigen de Heilige Geest in overeenstemming met het nieuwe verbond dat beloofd is, precies op de dag nauwkeurig. Dezelfde Geest van God zou nu Zijn Tora, instructies, in hun harten schrijven. Ook het offer dat om 9:00 uur in de ochtend in de tempel gebracht werd, is op het juiste uur vervuld. Want het was 9:00 uur in de ochtend (=derde uur van de dag).

Hand.2:14           Maar Petrus stond met de elven op, en hij verhief zijn stem en sprak hen toe:

Gij Joden en allen, die te Jeruzalem woonachtig zijt, dit zij u bekend en neemt mijn woorden ter ore. 15 Want deze mensen zijn niet dronken, zoals gij veronderstelt, want het is het derde uur van de dag;

We zien dat de Tora met het onderwijzen van de Voorjaarsfeesten ons de juiste dag en het uur aangeeft en ons verwijst naar wat Jezus bij Zijn eerste komst naar de aarde beloofd en vervuld heeft. De Feesten van God zijn voor elke gelovige belangrijke en fundamentele onderwijzingen over Jezus de Messias. Gods Feesten zijn heilig, ‘wees heilig want Ik ben Heilig’: zegt God. Heiliging, apart gezet voor Hem is het proces van wandelen in Gods Gerechtigheid, totdat de Bruiloft daar is. Niet door Zijn Feesten te verwerpen, maar in getrouwheid te gehoorzamen.

Hos.2:18             Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming; 19 Ik zal u Mij tot bruid werven door trouw; en gij zult de HERE kennen.

Kunnen wij de dag en het uur weten wanneer Jezus terugkomt?

Vaak lees of hoor ik zeggen: “Wij kunnen niet weten wanneer Jezus wederkomt.” Tegen wie had Jezus het ook alweer in de gelijkenis van de tien maagden, toen Hij zei: “gij weet de dag noch het uur”? Precies, tegen de dwaze maagden, die te laat kwamen, omdat zij zich niet hadden voorbereid of erger nog, Gods instructies hadden verworpen. (Hosea 4:6)

De ene dwaas zegt tegen de andere dwaas, dat je de dag noch het uur kan weten wanneer Jezus terugkomt en vervolgens gaan zij weer verder met slapen en beseffen niet wat hun te wachten staat. Gelukkig is God genadig en Zijn liefde spoort ons aan om Hem, Jezus beter te leren kennen.

Alhoewel de klok door tikt, zegt Jezus tegen de dwaze maagden: ‘Waakt dan’. Waarom zei Hij dat? Zie je, de wijze maagden waren al binnen en namen deel aan het Bruiloftsmaal. Maar de dwazen stonden buiten, zij waren de dag en de tijd vergeten of wisten deze gewoonweg niet.

Wie waakt, let op de tijd. Dit kan zowel een uur, een dag of een vast moment in de tijd zijn. Waken is altijd gerelateerd aan een bepaald moment is de tijd. God is eeuwig en weet Zijn tijd en vaste tijden. Zou Hij die niet aan Zijn kinderen bekend maken die Hem gehoorzamen?

Het woordje ‘Feest’ is vertaald van het Hebreeuwse ‘Moëd’, wat naast een heilige samenkomst ook letterlijk een afspraak op een vastgesteld moment in de tijd betekend. Met andere woorden God heeft een agenda. Hij zegt op die (heilige=apart gezette) dag, op dat uur, heb Ik een afspraak met je. Je kunt je dus niet vergissen in de dag, want God geeft aan welke dagen Hij geheiligd, apart gezet heeft.

Kom op de dag die ik je geef naar Mijn feest(en), want Ik heb je iets belangrijks te vertellen? Ik ga je bekend maken wat er in de komende tijd gaat afspelen. Denk maar aan de komende Bruiloft. Kom en vier Mijn feest, als wij nu niet samen oefenen kan Ik je ook niets leren?

Een ander Hebreeuws woord dat met samenkomst vertaald wordt is: ‘Miqra’. De grondtekst betekent ’een repetitie’ voor een belangrijk uitvoering. Vroeger werd een Bruiloftfeest van te voren gerepeteerd, zodat alles vlekkeloos verliep. Al Gods Feesten zijn een repetitie van wat Jezus heeft vervuld en nog gaat vervullen. Dit hebben we duidelijk gezien bij de vier Voorjaarsfeesten.

Kol.2:16              Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, 17 dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. (Het woordje slechts staat niet in de grond tekst)

We zien dus dat de Feesten van God heilige samenkomsten zijn die wijzen naar wat komen gaat. Zo precies, dat God zelfs de dag en het uur laat weten. Als je de schaduw kent, zal je niet onbekend zijn met de werkelijkheid. De Feesten van God zijn een afspiegeling van de ware Messias die op de aangegeven dag en uur aanwezig was en zal zijn.

De najaarsfeesten

Ik heb je laten zien dat God niet voor niets verlangt dat Zijn Kinderen deelnemen aan Zijn Voorjaarsfeesten. Alle deze Feesten verwijzen naar Zijn Zoon Jezus. Zo ook de drie laatste Najaarsfeesten. Zou het niet kunnen zijn dat deze Najaarsfeesten ons meer kunnen leren en vertellen over de tweede komst van Jezus en wat er zich dan allemaal af gaat spelen?

De eerste dag van de zevende maand

De komst van de Bruidegom wordt aangekondigd door een blazen op de bazuin. De vraag is, hoe zullen we weten en wanneer (de dag en het uur) de Bazuin geblazen wordt? Hoe klinkt dat eigenlijk?

1Tess.4:16          want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel

Bij de laatste bazuin zegt Paulus in 1 Kor. 15 vers 52. Hoe klinkt de laatste bazuin, en wanneer zal daar op geblazen worden. Vragen die een heilige samenkomst, een repetitie, een schaduw van de werkelijkheid, een Feest van God kan beantwoorden. De eerste van de drie Najaarsfeesten is het Bazuinfeest.

Lev.23:23           En de HERE sprak tot Mozes: 24 Spreek tot de Israëlieten: In de zevende maand, op de eerste der maand, zult gij een rustdag hebben, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst.

Eén dag is bij de Here als 1000 en 1000 dagen als één dag (2 Petr.3:8). Gods Meesterplan is gebaseerd op 6 dagen + 1 dag ofwel 6000 jaren + 1000 jaar. Zes dagen (6000 jaren) zijn bijna voorbij en op de zevende dag ofwel de eerste dag van het zevenduizendste jaar zal Jezus zoals belooft wederkeren. Na zes maanden, op de eerste dag van de zevende maand vieren we de Bazuinfeest, het eerste Najaarsfeest.

Als de (laatste) bazuin zal klinken, stopt de late regen en de herfstoogst kan binnengehaald worden. Wat een Feest zal het zijn als we geroepen worden om de Bruidegom te ontmoeten. Van alles wat er bij het Bruiloftfeest komt kijken wilt de Vader dat je daar nu al van gaan genieten. Maar het belangrijkste is dat je de laatste bazuin leert verstaan zodat je het hoort en herkent wanneer de tijd daar is.

Op.3:3                 Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen.

Het is nu niet de tijd om te slapen. Waakt dan op de door God aangegeven vaste tijden. Dit kan je doen door in gehoorzaamheid Zijn Feesten te vieren en je zult de dag en het uur weten wanneer Hij komt.

9 Responses to “Gij weet de dag nog het uur.”

Read below or add a comment...

 1. Rob[SouthAfrica] says:

  “…..Mat.25;13 “Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.”…”

  Why did Yeshua say this? Are we not supposed to know the day[Yom Teruah] …and we know the hour that it is supposed to start[Conjunction]?

  This was Yeshua’s coded/hidden way of saying to them that He would be returning on the day which starts with a conjunction moon and not a sliver moon as is the tradition of the “Talmud” guys in Israel.

  Because in Yeshua’s day there was no computers to determine the conjunction of the moon.

  How did David know that>> 1Sa 20:5 David said to Jonathan, “Behold, TOMORROW is the NEW MOON, and I should not fail to dine with the king; but let me go, that I may hide myself in the field to the THIRD day at evening.

  And ask yourself why David wanted to go and hide until > “to the third day” ?

  Rob[SouthAfrica]

 2. Winand says:

  Dear Rob,

  Agree we can’t know the day and hour of the returning of the Lord.
  But we can know the year and the appointed times (Moadim).
  And you’re right Yom Teruah is the only Moed that is on a new moon day.
  ‘conjunction moon and not a sliver moon’ is not the issue, Preperation is.
  We blow the sjofar before sun rise, when you see the licht comes from the east to the west.

  Kind regards,
  Winand

 3. Rob[SouthAfrica] says:

  “….op de eerste dag van de zevende maand vieren we de Bazuinfeest…”

  The problem here is that if you follow Tradition, by observing this day on the sliver-moon, you WILL be +-3[three] days to LATE for Yeshua’s return, as was the 5 foolish brides maids.

  Rob[SouthAfrica]

 4. Winand says:

  Dear Rob,

  On the silver-moon I can see wich month it is of a Hebrew year.
  Can you tell me wich of the +- 3[three] days, the day Yom Teruah is?

  Kind regards,
  Winand

 5. Rob[SouthAfrica] says:

  Winand

  Die fees Yom Teruah is die ENIGSTE fees wat op die 1ste dag van ’n maand begin.

  Die Ortodokse Jode begin “Rosh Hashana” wanneer die eerste sliver van die Maan gesien kan word met die blote oog en dan word die begin van “Rosh hoshanna” aangekondig.

  Die sliver van die Maan kan eers +- 2 tot 3 dae gesien word NADAT die conjunction plaasgevind het.

  Dit beteken dat “Rosh Hoshanna” eers +- 2 tot 3 dae NADAT die feesdag reeds begin het gevier word.

  Dus, as jy glo dat Yeshua se 2 de koms op “Rosh Hoshanna” is, dan gaan jy plus minus 2 tot 3 dae te LAAT wees vir Yeshua se koms !

  Ons vier Yom Teruah plus minus 2 tot 3 dae VOORDAT die Jode in Israel die dag vier, as gevolg daarvan dat ons met die Conjunction van die Maan werk om die feesdae te bepaal en nie die sliver-moon soos die Ortodokses nie.

  As jy wil sal ek vir jou ’n link gee wat hierdie met videos baie, baie goed, verduidelik?

 6. Rob[SouthAfrica] says:

  Here are the steps to determine the conjunction without a computer; [like Davd did]:
  1. When you are in the wilderness watch the moon to see when the conjunction should appear (approximately) by counting, adding 12days to the FULL-moon date.
  2. Wake up at 4:00 in the morning and watch the Moon rise with the Sun in the East
  3. Note the distance between the Sun and Moon while they rise.
  4. Wake up the next morning/s and do the same as in step 2 and 3.

  On the Morning that you can no longer see the Moon rise with the Sun……>On/in THAT evening it is the CONJUNCTION DAY or the START of the next Month.

  That is how David could tell Jonathan :..>1Sa 20:5 Toe sê Dawid vir Jónatan: Kyk, môre is dit NUWEMAAN, en ek moet sekerlik met die koning saam aansit om te eet; maar laat my gaan, dat ek my wegsteek in die veld tot oormôre-aand.

  Rob[SouthAfrica]

 7. Rob[SouthAfrica] says:

  So, Winand, dit is hoe ons weet dat die 1ste dag van die sewende maand[Yom Teruah] aangebreek het.

  Lev 23:24 Spreek met die kinders van Israel en sê: In die sewende maand, OP DIE EERSTE VAN DIE MAAND, moet dit vir julle ‘n rusdag wees, ‘n gedenkdag deur BASUINGEKLANK, ‘n heilige vierdag…….>(Yom Teruah)

  Rob[SouthAfrica]

 8. Winand says:

  Shalom Rob,

  Thanks for your explanation.
  I will study it and talk with my friends.

  Winand

 9. Rob[SouthAfrica] says:

  Winand

  It is a pleasure, Winand. Please note that I am ONLY here on your website to help if I can, as I have noted that you are asking questions on other websites on the internet.

  Here is a link to understanding the new moon controversy> http://www.therefinersfire.org/new_moon_observations.htm

  This is important for you guys to understand as I am sure that you would agree for the Bride of Yeshua, to be on time for His arrival?

  Shalom
  Rob

Reageer

*