Wat is Gerechtigheid?

Is het doen van Zijn Gerechtigheid het toegangsbewijs om Gods Koninkrijk in te gaan?

Beste gelovigen in Christus,

In januari zijn we begonnen met het lezen van Matteus 25, de bekende vergelijking van het ingaan in Gods Koninkrijk met als voorbeeld de levenswandel van de vijf dwaze maagden en de vijf wijze maagden. Herinnert u zich nog de reden waarom de vijf dwaze maagden de toegang tot het Koninkrijk werden ontzegd? Net als ieder wedergeborene gelovige hadden ook zij een lamp bij zich (het Woord) en waren hun kruiken gevuld met olie (kennis). Twee belangrijke kenmerken die hun brachten tot de toegang van het Bruiloftsfeest. En toch…

We hebben gezien dat er in deze gelijkenis het verschil zit in de olie. Dat de kennis die de verkopers (leraren) aan de dwaze maagden verkochten (onderwezen) geen zuivere olie kon zijn. In deze wereld kun je veel onderwijs over de Here Jezus ontvangen. Vrijwel alle geloofsdenominaties onderwijzen de persoon Jezus. Jammer genoeg zijn er maar weinig verkopers te vinden zijn die de boodschap doorgeven, welke de Here Jezus verkondigd heeft. En dit is toch echt wat Jezus uitdrukkelijk aan de verkondigers van het goede nieuws heeft opgedragen.

Mat.18:19           Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen [geleerd] heb.

In de vorige les hebben we gezien dat zuiver olie ons terug brengt naar het onderwijs van Jezus zelf. Door Zijn onderwijs te gaan toepassen in je leven, leer je Hem niet alleen beter kennen maar Hij ook jou.

In mijn dagelijks werk ben ik zelf ook leraar. De studenten aan wie ik les geef hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor o.a. het volgen van de lessen. Zij die mijn instructies opvolgen zijn regelmatig in de les en leren mij goed kennen. En omdat mijn lessen praktisch van aard zijn, waarbij de studenten regelmatig een voordacht doen, leer ik hen ook goed kennen.

Het verschil tussen passief en actief onderwijs wil ik nog een keer duidelijk maken met de tekst die we de vorige keer gelezen hebben in Lucas 13 vers 26: “Dan zult gij beginnen te zeggen: Wij hebben voor uw ogen gegeten en gedronken en in onze straten hebt Gij geleerd.” Merk op dat de gelovigen de aandacht van de Heer proberen te krijgen door eigen (wij) werken (gegeten en gedronken). En niet de wegen van de Heer hebben bewandeld maar hun eigen wegen (onze straten). Menselijke tradities met een geestelijk tintje. Begrijp me niet verkeerd, Jezus is ons doel, laat dat voor een ieder duidelijk zijn.

Maar om bij onze toekomstige Bruidegom te komen is er maar één weg. Het bewerken van Zijn Gerechtigheid. En dat is precies wat Jezus ons wil leren. Het onderwijs van Jezus is daarom ook heel praktisch. Door te beginnen te doen wat Hij van je vraagt, geef je Hem de kans om je te vormen. Door deze onderwijsmethode leer je de volle kennis van de Zoon Gods te bereiken. Laten we eens kijken wat de kernboodschap van het onderwijs van Jezus inhoud.

Mat.4:23          En Hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk.

De boodschap die Jezus verkondigde is het Goede Nieuws over het Koninkrijk van God dat verwees naar een Rijk vloeiende van melk en honing waar Jezus zal regeren in Gerechtigheid Gods. Het ‘Koninkrijk’ is niet zomaar een enkel ‘woord’, nee het is alles erop en eraan dat een Koninkrijk kan vertegenwoordigen. Zoals een Koning een grondgebied bezit en een volk heeft dat leeft onder die Koninklijke orde (levensstijl).

Jezus wandelde overeenkomstig Gods Gerechtigheid (levenswijze) zoals God die gegeven had aan Mozes, bedoeld voor Zijn gehele Volk. Jezus paste dit toe in Zijn aardse leven om het ons te leren en God werkte mee met wonderen en tekenen. Alvorens met wonderen en tekenen te beginnen, wandelde Hij dus in overeenstemming met Gods Onderwijs; de Tora. En evenzo leerde Hij het weer aan de mens.

Joh.5:19          Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo.

Door dit onderwijsproces ‘het wandelen in Gods Gerechtigheid’ toe te passen leef je als een rechtvaardige. Vanaf Genesis tot en met het boek Openbaringen draait alles om deze belangrijke boodschap. Zelfs tot in de laatste uurtjes voordat Jezus terug ging naar de Vader kon Hij het niet nalaten om over het komende Koninkrijk te onderwijzen en legt Hij uit hoe daar kan komen. Jezus leerde de mens zich klaar te maken, zich te bekleden met Zijn Gerechtigheid om het Koninkrijk van God binnen te kunnen gaan.

Hand.1:3          aan wie Hij Zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft.

Onderwijs van zuivere olie gaat samen met het in praktijk brengen van de Gerechtigheid van God. Wie niet geleerd heeft om in Gods Gerechtigheid te wandelen mist de boot net zoals de gelovigen in Lucas 13 vers 26 en 27. Daar zegt Jezus tegen de dwaze gelovigen het volgende: Ik weet niet, vanwaar gij zijt; gaat weg van Mij, alle gij werkers der ongerechtigheid.“

De deuren van Gods Koninkrijk, het Messiaans1000 jarige Vrederijk zullen volgens velen binnenkort geopend worden. Er is nog slechts een weinig tijd om je te bekleden met Zijn Gerechtigheid. Als je werkelijk de weg wil volgen die Jezus geleerd heeft, dan zal je alles op alles zetten om naar het Koninkrijk en Zijn Gerechtigheid te zoeken. (Je eerste praktische lesopdracht).

Mat.6:33             Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

Mat.6:33             But seek (aim at and strive after) first of all His kingdom and His righteousness His way of doing and being right, and then all these things taken together will be given you besides. (vert. Amplified Bible)

Ook leiders (Gij zijd leraars) die ons voorgaan en een voorbeeld voor ons zijn behoren naar het Koninkrijk te zoeken door Zijn Gerechtigheid in hun leven toe te passen. En om vervolgens het volk, in Gods Gerechtigheid te leiden zoals Jezus dat deed. Laten we eens kijken naar wat Jezus tegen een toenmalige leider van het volk n.l. Nicodemus zei. Wat leerde Jezus hem over het zien en het ingaan in Gods Koninkrijk? 

Joh.3:1-3         En er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nikodemus, een overste der Joden; 2 deze kwam des nachts tot Hem en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij van God gekomen zijt als leraar; want niemand kan die tekenen doen, welke Gij doet, tenzij God met Hem is. 3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.

Tot geloof komen in Jezus als je persoonlijke Messias betekent dat je Jezus accepteert als je persoonlijke Verlosser en Heiland en Hem volgt als je Koning en Heer in alle aspecten van je leven. Dit is de eerste fase die we wedergeboorte noemen. Gods antwoord hierop is dat je gaat veranderen, anders gaat denken en handelen, wat een zichtbaar resultaat geeft. Het gevolg hiervan is dat je in staat wordt gesteld om het Koninkrijk van God te kunnen zien waarna de zoekactie kan beginnen.

2Kor.5:17        Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Alle wedergeboren nieuwe scheppingen zijn uitgerust met een (ver)nieuw(d) hart waar de Geest van God kan komen om je te onderwijzen. Een nieuw hart is een voorwaarde om Gods Tora (instructie) te kunnen ontvangen. God geeft zijn Geest aan je opdat je (geestelijk) kunt zien. Zien betekent hier het Woord van God, de Waarheid verstaan en begrijpen. De Heilige Geest opent als het ware je geestelijke ogen om Jezus (de weg, de waarheid naar het leven) in het Woord (de Tora) te kunnen zien.

Joh.16:12-14    Nog veel heb Ik u te zeggen [onderwijzen], maar gij kunt het thans niet dragen; 13 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst [komende Koninkrijk] zal Hij u verkondigen [onderwijzen]. 14 Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen.

De Heilige Geest gaat nooit buiten Jezus om. Jezus is het Levende Woord. Waar de Geest is, is ook het Woord. Door het ontvangen van Gods Geest, kan het leerproces beginnen. Door je eerste wedergeboorte, de genade die God door geloof geeft ben je in staat om Gods Gerechtigheid te beoefenen. Dit is de geestelijke weg die alleen gevolgd kan worden door hen die Gods Geest bij de wedergeboorte hebben ontvangen.

Na een korte periode van het ontvangen van melk, ben je volgroeid om vast voedsel te nuttigen. Het onderwijs om in je leven toe te passen, de zuivere olie in je kruik, weet je nog. De wederzijdse afspraken die je met Jezus maakt leg je vast in een nieuw verbond. Dit is een veilige omgeving waarin je Gods Gerechtigheid onder Zijn leiding kan toepassen.

Jer.31:33         Maar dít is het [nieuwe] verbond, dat Ik met het huis [Gods volk, alle wedergeborene] van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn Tora in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Dit is ook het moment dat je klaar bent om voor een tweede keer opnieuw geboren te worden. Nu niet door Gods genade en geloof in Jezus, maar door gehoorzaamheid, te handelen en leven naar Gods wil; Zijn Tora. Dit is groeien naar (geestelijk) volwassenheid als de zonen en dochters van God, waar de schepping zo naar smacht.

Joh.3:5            Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

Helaas haken er op dit punt vele gelovigen af. De tweede fase van wedergeboorte is een proces dat duurt totdat je daadwerkelijk het Koninkrijk van God bent ingegaan. Dit proces bestaat uit twee delen. n.l. geboren worden uit water en geboren worden uit geest.

Geboren worden uit geest.

Tot nu toe is alleen Jezus uit de doden opgestaan, wedergeboren en heeft Hij een verheerlijkt (geestelijk) lichaam ontvangen. Maar er komt een moment dat de rechtvaardigen dat ook zullen ontvangen.

Fil.3:21            die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt.

Nu is ons lichaam nog van vlees. Dat is de reden waarom Jezus even later tegen Nicodemus zei: “Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest.”. Een verheerlijkt (geestelijk) lichaam zoals Jezus heeft is nodig om het Koninkrijk van God in te kunnen gaan en voor de komende 1000 jaar op aarde te kunnen leven. Maar eerst de groei (de weg) naar geestelijk volwassenheid, het geboren worden uit water.

Geboren worden uit water.

Maar wat betekent het om voor een tweede keer opnieuw geboren te worden uit water? Door gewoon water kun je namelijk niet opnieuw geboren worden. Hier doelt Jezus ook niet op de doop in water. Water heeft bij de tweede geboorte een andere betekenis. En een geestelijke mens weet dat.

Zoals wij mensen water nodig hebben om in leven te blijven hebben wedergeboren gelovigen, geestelijk water nodig om te kunnen overleven. Water is het beeld van Gods Woord waarin o.a. Zijn instructies (Tora) staan om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Deze instructies heeft God aan Mozes gegeven nadat het volk bevrijd was uit slavernij in Egypte.

Waarom gaf God Zijn Tora niet toen Mozes in Egypte was? Het antwoord is niet zo moeilijk, Mozes (net als wij) kon namelijk niet twee heren dienen (God en Farao). Mozes moest eerst verlost en gered zijn voordat God hem Zijn Woord kon geven. Geboren worden uit water betekend niets anders dan een verandering van levensstijl in overeenstemming met Zijn Woord. En dat betekent wandelen in Gods Gerechtigheid.

Ps.1:1-3          Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; 2 maar aan des HEREN Tora zijn welgevallen heeft, en diens Tora overpeinst bij dag en bij nacht. 3 Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; – al wat hij onderneemt, gelukt.

We zien in Psalm 1 vers 1 tot en met 3 het volledige proces van de tweede wedergeboorte. Namelijk een wedergeboren gelovige die volledig gericht is op de Tora (instructie) van God. (in de grondtekst staat Tora i.p.v. wet). Het hangt er vanaf wat je met de Tora doet. Maar wanneer we deze bestuderen en toepassen in ons leven, zullen waterstromen, de zegeningen van de Tora, jouw deel worden.

Een praktisch voorbeeld van iemand die ook het beloofde land (als beeld van het komende Koninkrijk) wel is ingegaan is Jozua.

Joz.1:8            Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele Tora die mijn knecht Mozes u geboden heeft; wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. 8 Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.

Evenzo zullen ook wij ons doel bereiken waarvoor God ons geroepen heeft. Een leven als koningen en priesters in het Beloofde Land; het Koninkrijk van God. Een leven in overeenstemming met de inzettingen van God n.l. Zijn Tora, is een leven in Zijn Gerechtigheid.

Joh.7:38          Wie in Mij gelooft [doe wat Ik zeg], gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Jezus verwijst naar ‘De Schrift’, het O.T. niet het N.T. die bestond toen nog niet die kwam ruim 300 jaar later. We weten nu dat Bijbels geloof, geloof in Jezus praktisch is en dat Jezus, alleen deed wat de Vader Hem gezegd heeft, vandaar dat Hij naar de Tenach (O.T.).

Ps.19:10          De vreze des HEREN is rein, voor immer bestendig; de verordeningen des HEREN zijn waarheid, altegader rechtvaardig.

De Grondtekst zegt hier dat de Heer Mishpatel Adonai is.

En dat betekent letterlijk: Het rechtspreken van de Heer is juist, zij Zijn gerechtigheid.

Jes.42:21         De HERE had er behagen in ter wille van zijn gerechtigheid een grote, heerlijke onderwijzing te geven.

Leren en doen in overeenstemming met Zijn Tora of wat Jesaja hier zegt een ‘heerlijke onderwijzing’. Dit water, stromen van levend water van Gods Woord dat uit je binnenste vloeit, praktisch toepassen van Gods Gerechtigheid is het geloof waar Jezus bij Zijn wederkomst naar op zoek is.

Luc.18:8          Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?

Zal Hij jou en mij vinden in een zodanig toestand dat wij onze witte gewaden (beeld van gerechtigheid) gewassen hebben en het bruiloftkleed (beeld van gerechtigheid) hebben aangetrokken?

Hos.2:18-19        Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht [Tora van God], door goedertierenheid en ontferming; 19 Ik zal u Mij tot bruid werven door trouw; en gij zult de HERE kennen.

En je zal de Here kennen en Hij jouw. Dit proces, het toepassen van Gods Gerechtigheid, zal je nu wel duidelijk zijn. Maar vergis je niet in de tijd, je leeft niet voor niets op deze aarde. Dit leven is een onderwijsproces om de inzettingen en regels van Gods Koninkrijk te leren door deze toe te passen in je leven. Mozes die doordrongen was met de Egyptische cultuur, wetten en regels, had 40 jaar nodig om Gods inzettingen te leren.

‘Wees als een kind’, zegt Jezus (mat.10:15) en accepteer het onderwijs van je Vader. Dan sta je straks voor de deur van Zijn Koninkrijk waar de Bruidegom staat te wachten om je als bruid in het wit gekleed te ontvangen. Deze lesbrief begint met de titelvraag, “Is het doen van Zijn Gerechtigheid het toegangsbewijs om Gods Koninkrijk in te gaan?” Ik denk van wel. Want denk jij en wat doe je eraan?

“Wees wijs en waakzaam want ik kom spoedig” zegt de Heer.

Reageer

*