De laatste bazuin (deel 2)

In vervolg op de vorige lesbrief gaan we nu in op de vraag wanneer de laatste bazuin zal klinken. Om dit te kunnen vaststellen moeten we eerst begrijpen voor welke belangrijke gebeurtenissen Vader Jahweh Zijn volk voorbereidt en op welke wijze Hij dit gaat bewerkstelligen. Zoals in de vorige lesbrief naar voren is gekomen heeft Vader Jahweh in Zijn agenda afspraken vastgesteld (Moedim) die Hij in Zijn Woord voor Zijn volk heeft laten optekenen. Deels van deze Moadim, de voorjaarsfeesten zijn al vervuld door Gods Zoon, Messias Jezus.

Mat.26:18        Hij zeide: Gaat naar de stad tot die-en-die en zegt tot hem: De Meester zegt: Mijn (afgesproken en vastgestelde) tijd is nabij; bij u houd Ik met mijn discipelen het Pascha.

Jezus, suggereerde Zijn volgelingen dat Pascha, Zìjn MOËD, een afspraak (met JHWH) op een vastgestelde tijd is. Op die dag en dat tijdstip in de agenda van JHWH, op de veertiende dag van de eerste maand (Aviv) gaf Jezus Zijn leven, als het Pascha lam dat aan velen verlossing heeft gebracht. Paulus bevestigt deze eerst komst van Jezus en Zijn roeping. Zij hebben exact op het moment (vastgestelde tijd) plaatsgevonden zoals de schriften voorzegd hadden:

Gal.4: 4            Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet (verbond),

We kunnen niet zomaar om ‘de vastgestelde tijden’ van Gods agenda heen. De geschiedenis heeft dat bewezen en de Moadim zal in de tijd die komen gaat wederom een grote rol gaan spelen. Ook daarvan geeft Paulus een bevestiging dat Jezus de persoon is die daar invulling aan geeft.

1Tim.2:5-6       Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.

Op de juiste afgesproken tijden, in overeenstemming met Gods agenda, in de eerste maand heeft Jezus op de dag en het uur nauwkeurig de voorjaarfeesten, (Pesach, feest van de Ongezuurde Broden en het Eerstelingenfeest dat doorliep tot en met Pinksteren) persoonlijk vervult. En zoals Hij beloofd heeft, werd op de Pinksterdag Gods Geest uitgestort. Zo zal Jezus naar eigen zeggen (Mat. 5:17) ook de najaarsfeesten, de Bazuinfeest, De grote verzoendag en het Loofhuttenfeest exact op voorgeschreven dagen in de zevende maand bij Zijn wederkomst en aanwezigheid op aarde, gaan vervullen.

Dit betekent dat we ons kunnen voorbereiden op Zijn tweede komst bij het horen (verstaan) van ‘de laatste bazuin’ net zoals de ‘wijze’ gelovigen dat bij Zijn eerste komst hebben gedaan. Je hebt vast wel eens het verhaal omstreeks de geboorte van Jezus, over de komst van de wijzen uit het oosten gehoord. Je kunt het verhaal lezen in Matteüs hoofdstuk 2. Nu weet je ook waarom deze gelovigen ‘wijs’ genoemd worden. Zij onderzochten de schriften en gaven acht op de Aanwijzingen, ‘tekenen’ die God in Zijn Woord gegeven had. Daardoor wisten zij precies waar en wanneer de beloofde Messias geboren zou worden.

PS. Het sterk geromantiseerde verhaal over de drie koningen is niet Bijbels. Noch het aantal (3), noch of het koningen waren, wordt nergens in de Bijbel vermeld. Ook is ‘drie koningen’ geen moëd (feest) van God, die we in de agenda van JHWH kunnen terugvinden.

Yom Teruah, een dag van luid roepen (blazen)

Lev.23:23-25   En de HERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten: In de zevende maand, op de eerste der maand, zult gij een rustdag hebben, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. Generlei slaafse arbeid zult gij verrichten en gij zult de HERE een vuuroffer brengen.

(EN)                 And JHWH spoke to Moshe, saying, Speak to the childeren [son’s] of Yisrael, saying, In the seventh moon, on the First day of the moon, you shall have a Shabbaton, a remembrance of blowing of shofar blast, a miqra kodesh. You shall do no laborious work on it: but you shall offer an offering made by fire to JHWH.

De Engelse vertaling geeft ons wat meer detailles over dit eerste herfstfeest. Ten eerste de naam van het feest, in het Hebreeuws wordt het Bazuinfeest YOM TERUAH genoemd. Yom staat voor dag en Teruah voor blazen. Het is een feest waar speciaal op de shofar wordt geblazen ter aankondiging van een belangrijke gebeurtenis. Oorspronkelijk een ramshoorn. Het Hebreeuwse woord ‘shofar’ wordt vaak vertaald met roepen, bazuin of trompet. Het dient om een hard en luid geluid te produceren, om je te waarschuwen en gereed te maken voor wat komt. Laten we eens kijken of het feest Yom Teruah overeenkomsten heeft met de gebeurtenissen bij ‘de laatste bazuin’.

Bestemd voor de kinderen (zonen en dochters) van Israel. Al eerder heb ik gezegd dat het geen exclusief feest voor het Joodse volk is. Het is voor elk persoon die Vader Jahweh wil gehoorzamen, dus ook Griek of heiden die Jezus als Zoon van God hebben aangenomen en wil leven in overeenstemming met Gods Koninklijk bestuur, een leven volgens Gods Gerechtigheid door deel te hebben aan Gods feesten. Zij hebben het burgerrecht van Israel verworven.

Ef.2:10-12            Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen (Gods instructies, o.a. het houden van Gods Moadim), die God tevoren [in Zijn Tora] bereid heeft, opdat wij daarin [in Gods Gerechtigheid] zouden wandelen. Bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees, en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is, dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israels en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld.

Paulus zegt hier dat alle heidenen (onbesneden) die nu met Christus (Messias) zijn, het recht hebben verkregen om zich burger van Israel te noemen. Vervolgens hebben zij ook deel aan het verbond van Jahweh met al haar beloften. Israël betekent, ‘geworsteld met God’, Israël heette eerst Jacob. Jacob liet in zijn strijd niet los voordat hij gezegend werd en de goedkeuring van het eerstgeboorte recht verkreeg. Uiteindelijk werd hij gezegend maar tegelijkertijd werd hij door zijn wandel afhankelijk van God. Een verwijzing naar het verbond en de belofte van Gods Koninkrijk.

Mat.11:12        Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.

Ben jij ook zo’n geweldenaar die op zoek is naar Gods Koninkrijk en Zijn Gerechtigheid, God’s bestuur, regering om te kunnen leven in Zijn Koninkrijk? Dan zijn de zegeningen uit Gods Verbond voor jou bestemd en maak je deel uit aan de belofte van Zijn komende Koninkrijk.

Lev.23:23-25   En de HERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten: In de zevende maand, op de eerste der maand, zult gij een rustdag hebben, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. Generlei slaafse arbeid zult gij verrichten en gij zult de HERE een vuuroffer brengen.

‘Op eerste dag van de zevende Maan’. Gods agenda is gebaseerd op de cyclus van de maan. Één cyclus komt overeen met één maand. De eerste dag van de maand begint altijd wanneer er weer een nieuwe maan zichtbaar is. Anderen leggen uit dat een ‘nieuwe maan’ de dag wanneer de maan niet zichtbaar is. Dit duurt vaak twee dagen. Op basis van twee of meer dagen is het onmogelijk om een nieuwe maansdag c.q. eerste dag van de maand te kunnen vaststellen zoals David en Jonatan dat konden doen.

1 sam.20:5      David antwoordde Jonatan: Zie, morgen is het de nieuwe maan, dan zou ik bij de koning aan de maaltijd moeten deelnemen.

Dat kan alleen zodra de maan het eerste licht van de zon weerkaatst en dit licht op de maan te zien is. Vader Jahweh werkt altijd vanuit het licht en nooit vanuit de duisternis. Het eerste licht van de maan is het teken om te zeggen dat het morgen de eerste dag van de maand is.

Gen,1:14          En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren;

De periode dat de maan niet schijnt, de tijdsduur waarin de maan onzichtbaar is, is het moment om waakzaam te zijn. Dit is eeuwen lang één van de belangrijkste priestertaken om als wachter naar een nieuwe maan uitkijken. Wachters weten dat dit moment (wanneer de maan onzichtbaar is) wordt aangeduid als ‘de dag en het uur’ die je niet kunt vaststellen. Zodra het eerste stukje van de nieuwe maan zichtbaar is, wordt door de hoge priester vastgeld dat de eerstvolgende dag de eerste dag van de nieuwe maand is. Nu weet je ook waarom Jezus tegen de dwaze maagden zei:

Mat.25:13        “Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur

Dit zijn de laatste woorden van Jezus in de gelijkenis van de vijf wijze en dwaze maagden. Nadat Jezus tegen de dwaze maagden had gezegd; “Ik ken u niet”, gaf Hij toch nog een hint, zodat de ‘dwazen’ kunnen weten wat zij moeten doen. Zowel het ‘waken’ als het niet weten van ‘de dag en het uur’ is een verwijzing naar het moment voordat de ‘nieuwe maan’ zichtbaar wordt.

Met andere woorden, Zijn Komst vergelijkt Hij met Yom Teruah, het feest van de Bazuinen want Het Bazuinfeest in het enige feest van Vader Jahweh die op een ‘nieuwe maansdag’ valt. Misschien ben je dwaas geweest door niet op Gods uitnodiging van Zijn Bazuinfeest in te gaan. Maar ik neem aan dat je nu ‘wijs’ genoeg bent om wel het advies van Jezus op te volgen. Hij zegt als het ware; “wees niet dwaas maar een wachter”, dat is een actieve houding om uit te zien naar het ‘teken’ van God, de nieuwe zevende maan. Verder zegt Hij; “Want op die Bazuinfeestdag kom ik terug, bereidt je hierop voor door de Bazuinfeesten van Vader Jahweh te vieren zodat je de Bazuin zult verstaan als het zover is.”

Luc. 21: 25-28  En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.

Jesaja voorzegt de wederkomst van Jezus op het moment dat wachters hun stem verheffen en luid roepen.

Jes.52:8           Hoor, uw wachters verheffen de stem, zij jubelen tezamen, want met eigen ogen zien zij, hoe de HERE naar Sion wederkeert.

Dit is een ook een heenwijzing naar Yom Teruah. Desondanks zullen er dwazen zijn die zich niet willen bekeren (anders denken) en er geen acht op slaan wanneer er luid geroepen wordt of op de bazuin geblazen wordt. Teruah betekent naast blazen op de bazuin of trompet ook ‘hard roepen’, om de mensen wakker te schudden, zodat zij naar God gaan luisteren en Hem gaan gehoorzamen.

Jer.6:17           Ook heb Ik wachters over u gesteld: Luistert naar het geklank der bazuin; maar zij zeggen: Wij willen niet luisteren.

De verstandige gelovigen vieren Yom Teruah op een nieuwe maansdag, op een aanwijzing, een teken van God (Gen. 1:14). Zij hebben zich voorbereid en gereed gemaakt om hun Heer te ontmoeten. Omdat Yom Teruah persoonlijk door Jahweh is ingesteld is dit tevens een ‘Bazuin Gods’ (1 Tess. 4:16).

Jes.66:33         En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de HERE.

Jer.31:6           Want de dag is daar, dat de wachters roepen op het gebergte van Efraïm: Komt, laat ons opgaan naar Sion, tot de HERE, onze God!

Nog ter bemoediging voor de verstandige gelovigen en zij die het advies van Jezus alsnog willen opvolgen, zegt Paulus dat je je niet door allerlei religies en leerstellingen van de wijs moet laten brengen door Gods feesten niet te vieren.

Kol.2:16           Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat,

Over de sabbatrust als teken van het verbond tussen Jaweh en Zijn kinderen hebben we het de vorige keer over gehad. Er is echter nog een opmerkelijk verschil te ontdekken tussen Zijn ingestelde Voorjaarsfeesten en Zijn Najaarsfeesten. ‘Shabbaton’ betekent een complete onthouding van arbeid. Op het tweede voorjaarsfeest, het feest van de ongezuurde broden die zeven dagen duurt, wordt alleen de eerste en de laatste dag aangemerkt als een rustdag (Lev. 23:7-8). Dus dit voorjaarsfeest was geen complete sabbat.

Voor de z.g.n. herfstfeesten worden de Bazuinfeest, de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest wel aangemerkt als een volledige sabbat (Lev. 23:25, 32, 36). Dit betekent dat deze najaarsfeesten plus de wekelijkse sabbat door Jezus vervuld gaan worden op het moment wanneer Hij is wedergekeerd, als Hij Zijn Koningschap hier op aarde aanvaard heeft aan het begin van het zevenduizendste jaar.

Het Hebreeuwse woord ZICHRON betekent memoreren of herdenken. Het bazuinfeest is ook een herdenkingsfeest. Maar nergens in de Bijbel staat wat er herdacht moet worden als het bazuinfeest gevierd wordt. De enige passage die hier voor in aanmerking zou kunnen komen is het trompetgeschal bij de berg Sinaï toen Jahweh nederdaalde om het volk Israel te ontmoeten. Op deze ochtend werd er op de shofar geblazen om het volk bij elkaar te roepen aan de voet van de berg.

Ex.19:16-20     En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in de legerplaats was, beefde. Toen leidde Mozes het volk uit de legerplaats God tegemoet en zij stelden zich op onder aan de berg. En de berg Sinai stond geheel in rook, omdat de HERE daarop nederdaalde in vuur; de rook daarvan steeg op als de rook van een oven, en de gehele berg beefde zeer. Het geluid van de bazuin werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak, en God antwoordde hem in de donder. Toen daalde de HERE neder op de berg Sinai, op de bergtop, en de HERE riep Mozes naar de bergtop, en Mozes klom naar boven.

De verschijning van Jahweh ging gepaard met luid geroep en het horen van een geluid dat op het geluid van een bazuin klonk en steeds luider werd. Zie ook de brief aan de Hebreeuwen hoofdstuk 12 vers 18 to 21. Als deze manifestatie in herinnering moet worden gebracht dan zou dat betekenen dat wanneer er op Yom Teruah op de bazuin geblazen wordt, Israel (de verstandige gelovigen) de verschijning van Jahweh verwachten. We zien een vergelijkbare situatie wanneer het horen van ‘de laatste bazuin’ waargenomen wordt; Jezus zal dan terugkomen en gezien worden. Het Bazuinfeest dat Jahweh heeft ingesteld is daarom een voorafschaduw van de komst van Jezus naar de aarde.

Het doel van bazuin.

We zien dat Yom Teruah, een speciale dag is waarop de bazuin geblazen wordt. De verstandige gelovigen, zullen deze feestdag vieren als herinnering en voorafschaduw van Jezus wederkomst naar de aarde. De onverstandige laat het op z’n beloop en ziet wel wat er gebeuren gaat wanneer het zover is. Zij zullen het volgens Daniël niet verstaan.

Het blazen op de bazuin heeft verschillende functies. Algemeen is het voorbereiden en gereedmaken voor wat gaat komen. Deze komende gebeurtenis is zo belangrijk dat er gewaakt en vervolgens gewaarschuwd moet worden. Zonder een goede voorbereiding ben je bij de vervulling ervan kwetsbaar.

Num.105-10    Blaast gij één signaal, dan zullen de legerafdelingen die aan de oostzijde gelegerd zijn, opbreken; blaast gij een tweede signaal, dan zullen de legerafdelingen die aan de zuidzijde gelegerd zijn, opbreken. Men zal een signaal blazen, als zij moeten opbreken; bij het samenroepen van de gemeente zult gij alleen een stoot geven, maar geen signaal blazen. De zonen van Aäron, de priesters, zullen op de trompetten blazen; dit zal u tot een altoosdurende inzetting zijn voor uw nageslacht. En wanneer gij in uw land ten strijde trekt tegen de vijand die u benauwt, dan zult gij op de trompetten een signaal blazen, waardoor gij in gedachtenis gebracht zult worden voor het aangezicht van de HERE, uw God, zodat gij van uw vijanden verlost zult worden. Ook op uw vreugdedagen, op uw feesten en op uw nieuwemaansdagen zult gij een stoot op de trompetten geven bij uw brandoffers en vredeoffers; zij zullen u dienen om u voor het aangezicht van uw God in gedachtenis te brengen; Ik ben de HERE, uw God.

Ook in de laatste dagen, aan het einde van zesduizend jaar menselijk bestuur op aarde zal er op zeven bazuinen geblazen worden (Op. 8-10). Al deze bazuinen zijn ‘Bazuinen Gods’, want zij worden door God aan zeven engelen gegeven (Op. 8:2). Het zijn waarschuwingen om je voor te bereiden voor wat er daarna komt.

Na het horen van de zevende bazuin lezen we; “Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden” (Op. 11:15). Bij het horen van deze zevende bazuin zal ook het geheimenis over de opstanding vervuld worden, waar Daniël van profeteerde (Dan. 12:2) en wat door Paulus is bevestigd (1 Kor. 15:52)

Op.10:7            maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk Hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd.

Daarnaast zien we dat ´de zevende bazuin´ nog meer overeenkomsten met ´de laatste bazuin´ vertoont zoals een ‘Groot Teken’ dat aan de hemel te zien is. (Op. 12:1). Ondanks dat je maar twee getuigen hoeft te hebben om elke zaak vast te stellen, kunnen we zonder meer concluderen dat Gods ‘zevende Bazuin’ overeenkomt met ‘de laatste bazuin.’

Daniël kondigde aan dat de verstandige gelovigen deze dingen zullen verstaan. Zij zijn het die volgens Paulus in het licht wandelen. Voor alle anderen komt Jezus als een dief in de nacht, immers zij wandelen in duisternis omdat zij naar Jahweh niet hebben willen luisteren. Dat is de reden waarom de ‘vaste tijden’, Gods Moadim ofwel de feesten van God vandaag actueel zijn. In gehoorzaamheid worden zij gevierd om voorbereid en gereed te zijn voor de tweede komst van Jezus.

1 Tess.5:1-6    Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij (de dwazen) zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe

Leer om op Gods aanwijzingen te vertrouwen door een wachter te zijn. Naar verwachting zal a.s. vrijdag (in Jeruzalem) het eerste licht op de maan zichtbaar zijn. Dit betekent dat zaterdag 11 september 2010, nieuwe maansdag en de eerste dag van de zevende maand zal zijn. Ik wens je voor die speciale dag een gezegende shabbat, nieuwe maansfeest en bazuinenfeest en dat je Gods ´laatste bazuin´ mag horen en verstaan.

Ps.89:16          Welzalig het volk dat de jubelroep (in het Hebreeuws Teruah) kent, zij wandelen, JHWH, in het licht van uw aanschijn;

 

One Response to “De laatste bazuin (deel 2)”

Read below or add a comment...

 1. Rob[SouthAfrica] says:

  “….1 sam.20:5 David antwoordde Jonatan: Zie, morgen is het de nieuwe maan, dan zou ik bij de koning aan de maaltijd moeten deelnemen.

  Dat kan alleen zodra de maan het eerste licht van de zon weerkaatst en dit licht op de maan te zien is. Vader Jahweh werkt altijd vanuit het licht en nooit vanuit de duisternis……”

  ……………………………………………>

  If this is your reasoning, then you will be 2 to 3 days late for Yeshua’s [the bridegroom’s]arrival.

  No, problem, as Yahweh has a plan for all of us[It is pre-determined by Yahweh]

  Ps. Ask yourself why David wanted to hide in the bush for three days? If you can answer this then you will find that you have been lied to by the Orthodox Rabbies because they do not want you to meet the Messiah Yeshua.[They do not recognise Him as the Messiah]

  Mat 7:13 “Go in through the narrow gate; for the gate that leads to destruction is wide and the road broad, and many travel it.

  Mar 7:7 Their worship of me is useless, because they teach man-made rules as if they were doctrines.’
  Mar 7:8 “You depart from God’s command and hold onto human tradition. Indeed,”

  Many follow the sliver moon but it will lead them to destruction.

  Shalom
  Rob[SouthAfrica]

Reageer

*