Zuivere olie

Een vervolg op lesbrief 1 (Januari 2009)

Beste gelovigen in Christus,

Heb je dat gevoel ook wel eens, dat je hart zegt ‘hier klopt iets niet’? Nou, dat is precies het werk van Gods Geest die getuigt van zonde en van gerechtigheid en als het ware een waarschuwingssignaal afgeeft.

We weten vanuit de vorige lesbrief dat olie (kennis) de toegang verleent om het Koninkrijk van God binnen te gaan en om aan de bruiloft deel te kunnen nemen. Maar waarschijnlijk zul je hierover nog met een paar vragen zitten. Want hoe zit het bijvoorbeeld met de dwaze maagden die uiteindelijk toch voor de ingang stonden? Dit zou betekenen dat zij toch in het bezit van olie zijn gekomen om de reis in het donker af te kunnen leggen. En Waarom of wat is dan de reden dat de toegang tot het Koninkrijk alsnog geweigerd werd?

Op vragen zoals Waarom, Wie Waar of Wat en Hoe je zuivere olie kunt kopen, vergaren en gebruiken of toepassen geeft deze lesbrief je een aantal fundamentele feiten.

Lees voordat je verder gaat nog een keer aandachtig de vergelijking van Gods Koninkrijk met de tien maagden (Matt. 25:1-13).

In de vorige lesbrief hebben we gezien vanuit Matt.25:1-13 dat de olie die gebruikt werd om je kruik (dat ben jezelf) te vullen niet verwijst naar de Heilige Geest maar naar kennis. Olie (de kennis van het Woord van God) die je kunt kopen. Dat kopen kost inspanning en dat is voor een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid: “koop voor uzelf (vers 9) bij de verkopers; de leraren van de boodschap van het Koninkrijk van God. De olie die je moet vergaren heb je in de eerste plaats nodig om je lamp te laten branden en jezelf te voorzien van licht. Maar er is nog meer.

Eeuwen lang is er een verscheidenheid van Bijbels onderwijs gegeven, bij een evenveel verschillende leraren (verkopers). Het gevolg hiervan is dat er ook vele verschillende soorten oliën op de markt te verkrijgen zijn. Maar niet alles is geschikt om zuiver helder licht te produceren. Sommige veroorzaken walmen en geven zwarte roet af, andere stinken of is zo onzuiver dat de lamp vanzelf uitgaat, zoals dat in de eerste instantie bij de vijf dwaze maagden gebeurde “de lampen gingen uit” (vers 8).

“Later kwamen ook de andere maagden” (vers 11). Uiteindelijk hebben deze dwaze maagden het toch nog gered om met gekochte olie bij de ingang van het Koninkrijk te komen. Helaas tevergeefs, ondanks alle moeite die gedaan is om olie te vergaren, mochten zij niet ingaan en deel hebben aan de bruiloft. Dit zou heel teleur stellend zijn als je dit zou overkomen, niet. Wat was dan de reden dat zij niet binnen mochten komen?

Waarom?

Om een antwoord hierop te krijgen gaan we te rade bij de Hoofdverkoper, Jezus zelf. In vers 12 zegt Hij tegen hen: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet.” Dat is toch vreemd, vind je niet? Ze waren wat aan de late kant oké, maar met behulp van nieuwe olie waren zij toch bij de bruiloft aangekomen. En toch zei Jezus “Ik ken u niet.” Het verschil moet ‘m dus zitten in de olie, want blijkbaar waren de wijze maagden goed voorbereid “die gereed waren” (vers 10). Zij die gereed zijn, zijn dus in het bezit van zuiver olie of speciale kennis van God die hen volledig en optimaal met een speciaal doel voorbereid heeft.

Eén van de kenmerken van zuiver olie, die Jezus persoonlijk geeft is, ‘het kennen van Jezus op een wijze dat Jezus jou ook kent’.

Een proces van kennen dat dus twee richtingen heeft. Olie (Kennis) die niet tot doel heeft om Jezus te (leren) kennen heeft geen enkel nut om tot de bruiloft te gaan en om het Koninkrijk van God in te gaan. Het antwoord op onze vraag waarom? Is dus het doel om Jezus te (leren) kennen op een zodanige wijze dat Hij ook mij kent.

Wat?

Een andere vraag die ik zou willen stellen is. Wie of Wat zorgt er dan voor dat ik Jezus (leer) kennen en Hij mij? Wat is de zuivere olie dat ervoor zorgt dat Hij mij kent? We stellen deze vraag wederom aan Jezus zelf. Het antwoord dat Hij aan je geeft lees je in Lucas 24.

Luc.24:44         “Hij zeide tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden”.

Ruim drie jaar onderwijs aangaande het Koninkrijk van God ging voornamelijk over Hemzelf. Met als doel Hem te kennen sprak Hij over de wet van Mozes (de Tora). De Tora vertegenwoordigt de eerste vijf boeken van onze oude testament en Tora betekent letterlijk, instructie of onderwijs. Ha, dit komt geheel overeen met de olie (de kennis van het Woord van God) die we zoeken. Het is Gods onderwijs om zuiver olie te ontvangen. Tora betekent ook het doel raken. De Tora heeft dan ook tot doel om Jezus de Zoon van God te kennen.

Tora betekent geen wet zoals velen dat verkeerd aangeleerd hebben. In onze Bijbel is het woord Tora dan ook ongelukkig vertaald met het woordje ‘Wet’ wat afkomstig is van het Griekse woord ‘Nomos’. Tora is vertaald met ‘Nomos’ omdat er in het Griekse woordenboek niets anders voorhanden was. Maar ‘Nomos’ betekent nooit Tora. De Grieken hebben immers geen Tora zoals God dat aan Zijn volk gaf.

‘Ja maar’, zul je misschien zeggen, ‘Ik hoef me niet meer aan de wet (Tora) te houden want Jezus heeft voor mij de wet (Tora) vervuld. En net als vele anderen beroep je je op de volgende tekst:

Rom.10:4         “Want Christus is het einde der wet (Tora), tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft”.

Jammer genoeg moet ik zeggen dat deze interpretatie ‘geen zuivere koffie is’. Met de leer dat de wet (Tora) afgedaan is, zijn velen op het verkeerde pad gezet. Nergens in de Bijbel staat dat de Tora heeft afgedaan, integendeel de Tora is meer dan ooit voor vandaag een eyeopener voor hen die Jezus willen kennen. Jezus verwijst er in al zijn onderwijs dan ook regelmatig naar. Lees Matheus 5 vers 17 t/m 48 maar eens. Om foute leringen te corrigeren, zei Hij telkens

“Gij hebt gehoord,… “Maar Ik zeg u: …” (vers 22; 28; 32; 34; 39; 44)

Je hebt vast wel eens een buschauffeur of treinconducteur horen zeggen ‘dit is het einde’. Zal de trein daarna dan nooit meer rijden? Nee. Hij of zij bedoelt te zeggen dit is het eindpunt, verder gaan we niet, voordat iedereen is uitgestapt.

Het woordje ‘einde’ dat in Rom.10 vers 4 gebruikt is voor de vertaling van het Griekse woord ‘Telos’ wordt dan ook vaak verkeerd geïnterpreteerd. Want Telos betekent letterlijk ‘een door God aangewezen punt of (eind)doel’. En dit komt weer geheel overeen met onze studie over zuivere olie. Tora betekent het doel raken. En dit doel wordt vertegenwoordigd door Jezus zelf. Want Christus is het (eind)doel der Tora (wet), tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft.

Omdat er bij een zodanige belangrijke boodschap altijd minimaal twee getuigen aanwezig moeten zijn, verwijst Jezus naar de Psalmen en de Profeten. ”en de profeten en de psalmen moet vervuld worden (luc.24:44b). Te beginnen bij de eerste Psalm vers 1 en 2. (letterlijke vertaling)

Psalm 1:1-2      Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des HEREN Tora welgevallen heeft, en diens Tora overpeinst bij dag en bij nacht”.

En wat zeggen de profeten? Voor onze studie, een profetie voor vandaag de dag.

Mal.4:1-6         Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken – zegt de HERE der heerscharen – welke hun wortel noch tak zal overlaten. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die Ik bereiden zal, zegt de HERE der heerscharen. Gedenkt de Tora van Mozes, mijn knecht, die Ik hem op Horeb geboden heb voor gans Israël, inzettingen en verordeningen. Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. 6 Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban.

Hoe?

Goed, we weten nu Waarom? zuivere olie ons naar het doel brengt en Wat? zuivere olie is dat ons naar het doel brengt. Rest ons nog de vraag Hoe? brengt zuivere olie ons naar het doel die de Here Jezus zelf is.

Met de vraag Hoe? Ook nu zullen we niet afwijken door naar een andere leraar te gaan, maar vragen het wederom aan de Leraar der leraren. Een parallel van de gelijkenis over de dwaze maagden die geen zuivere olie bij zich hadden en toch voor de deur stonden, kunnen we lezen in Lucas 13.

Luc.13:25-27    Van het ogenblik af, dat de heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Here, doe ons open, en Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik weet niet, vanwaar gij zijt. Dan zult gij beginnen te zeggen: Wij hebben voor uw ogen gegeten en gedronken en in onze straten hebt Gij geleerd. En Hij zal tot u spreken, zeggende: Ik weet niet, vanwaar gij zijt; gaat weg van Mij, alle gij werkers der ongerechtigheid.

Het werkwoord ‘Werken’ is hetzelfde als doen. ”Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen” (Jak.1:22). Het verschil tussen onzuivere- en zuivere olie, in het kader van onze hoe? vraag, is dat je de verworven kennis uit de Tora (Gods instructie) ook moet toepassen. Het doen van gerechtigheid of het nalaten ervan maakt het grote verschil tussen zuiver en onzuivere olie.

Ja, zul je zeggen, ‘Ik ben gerechtvaardigd door het geloof’. Dat is helemaal waar. Maar wat doe je dan daarna, betekent dat dan dat je voor de rest van je leven achter de televisie kan blijven zitten? Laat ik het anders zeggen. Een broodbakker bakt brood, een metselaar metselt en een kunstschilder schildert. Enig idee wat een rechtvaardige doet? Precies hij/zij doet gerechtigheid.

Dit brengt ons weer terug bij het kernonderwijs van Jezus, om eerst het Koninkrijk van God en Zijn Gerechtigheid te zoeken om daarin te wandelen als een nieuwe levensstijl. (vertaling uit Amplified Bible).

Mat.6:33        But seek (aim at and strive after) first of all His kingdom and His righteousness His way of doing and being right, and then all these things taken together will be given you besides.

Zuivere olie vertaald in Wat?, Hoe? En Waarom? Kunnen we nu samenvatten als:

Het doen van Zijn Gerechtigheid in overeenstemming met Zijn onderwijs (Zijn manier van doen) welke Hij in de Tora beschreven heeft en aan Zijn kinderen gegeven heeft, met het doel Jezus de Christus te (leren) kennen zodat Hij ook mij kent bij zijn (tweede) komst.

Rom2:13          want niet de hoorders der Tora zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der Tora zullen gerechtvaardigd worden.

Reageer

*