De laatste Bazuin (deel 1)

1Kor.15:51-52             Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.

Er wordt veel gesproken over de terugkeer van onze Messias, Jezus. Velen zijn van mening dat we niet ver verwijderd zijn van Zijn wederkomst. Wat echter niet of weinig ter sprake komt, zijn al de gebeurtenissen die met Zijn wederkomst gepaard gaan en in hoeverre wij ons op deze gebeurtenissen kunnen of moeten voorbereiden. Dat er bizarre tijden gaan aanbreken is voor vele een bekend gegeven. Maar de hoop die Vader Jaweh Zijn kinderen geeft mogen we niet op de achtergrond plaatsen. Daarom wil ik eerst beginnen met het geheimenis te ontrafelen waar Paulus over spreekt. Want ook dat is een bijzondere gift die de Vader voor Zijn kinderen heeft klaarliggen. En dit geheimenis zal plaatsvinden bij de komst van onze oudste broer, onze Here Jezus. Eens was dit geheimenis verborgen zodat niemand het kon weten, maar Paulus ontving een woord van kennis en ontvouwde het geheimenis van God.

In deze lesbrief krijg je antwoord op de vraag ‘wat’ is het geheim. Voor ‘wie’ is het geheim bestemd en ‘wanneer’ het geheim vervuld gaat worden. Ik bid dat je gesterkt wordt met zekerheid van dingen op wat je hoopt (komt), opdat je mag weten wat de belofte is in Messias Jezus en je kunt voorbereiden op die hoopvolle dag wanneer Hij komt.

Paulus zegt dat het geheim van God in vervulling zal gaan bij (het horen) van de laatste bazuin. Let op het woordje ‘bij’, wanneer de bazuin zal klinken. De wederkomst van Jezus is niet het geheim, zo ook niet het horen van de laatste bazuin, dit wordt als algemeen bekend beschouwd. Het geheim waar Paulus over spreekt gaat over de opstanding uit de doden en voor de levenden, de verandering van een aards naar een geestelijk lichaam.

Wat is het Geheimenis?

Vader Jahweh heeft geen geheimen (meer) voor Zijn kinderen immers, Zijn Woord heeft alles geopenbaard. Natuurlijk moeten we er wel voor zorgen dat we Zijn Woord verstaan. Daarom is het ieders verantwoordelijkheid om met deze geopenbaarde kennis en wijsheid die God geeft, iets mee te doen. Je kunt nooit zeggen ‘ik heb het niet geweten’.

Paulus begint Gods geheim te verklaren met het fenomeen van de opstanding. Als eersteling is Christus (de Messias) opgestaan (Mat. 28:6). Vervolgens, en dit gebeurt bij het horen van ‘de laatste bazuin’ die de wederkomst van Jezus inluid, ten eerst de gelovigen die in Hem gestorven zijn. Immers, deze groep wordt bestempeld als ‘de eerste vruchten’ (meervoud). Direct daarop volgend, nog steeds bij het horen van ‘de laatste bazuin’, zullen de levenden die van Christus zijn volgen. ‘Van Christus’ wil zeggen, zij die een verbond met Vader Jahweh hebben en daardoor door Jezus gekend zijn.

1Kor.15:20-24 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst.

EN                    But every man in his own order: Christ(first) the firstfruits (second); afterward they that are Christ’s(third) at his coming

Joh.14: 21       Wie mijn geboden heeft en ze bewaart (leven overeenkomstig Gods verbond), die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

Zowel zij die in Christus ontslapen zijn als zij die in leven en van Christus zijn, maken deel uit van Gods geheimenis. De laatste groep zal het geheim van God in levende lijve gaan ondervinden. Een hoopvol vooruitzicht!

We hebben in de lessen over Gods Charisma geleerd hoe je door de Geest van God geleidt kunt worden. Dit leerproces om Hem boven je eigen wil (ik) te stellen is om te kunnen groeien naar zonen en dochters van Vader Jahweh. Zij zullen vanwege deze geestelijke houding en wandel hun stoffelijk (aardse) lichaam zien veranderd worden in een hemels en geestelijk lichaam. Want vlees en bloed kunnen het Koninkrijk van God niet beërven (1 Kor. 15:50). In de brief aan de gemeente te Tessalonicenzen legt Paulus, Gods geheimenis nogmaals uit welke hij wederom door een Woord van God verkregen heeft.

1Tes.4:15-17  Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.

We zien hier exact dezelfde opstandingkenmerken als in de Korinthe brief. Eerst zij die ontslapen zijn en vervolgens de levenden die van Christus zijn. Daarnaast lezen we de bevestiging dat dit proces plaatsvindt bij de wederkomst van onze Messias, Jezus en bij het horen van een bazuin. Vervolgens noemt Paulus nog twee extra kenmerken, op het moment van een ‘teken’ en bij het ´roepen van een aartsengel´. Merk ook op dat Paulus ‘de laatste bazuin’ hier ‘een bazuin Gods noemt’. God hoeft overigens niet zelf op de bazuin te blazen, Hij zal daar wel opdracht voor geven. In Openbaringen lezen we dat God het is die zeven bazuinen aan zeven engelen geeft.

Op.8:2              En ik zag de zeven engelen, die voor God staan, en hun werden zeven bazuinen gegeven.

Waar komt Gods geheimenis eigenlijk vandaan? Hij moet het ooit een keer in Zijn Woord hebben op laten schrijven. We kunnen dit lezen in Daniël hoofdstuk 12, daar zegt God woorden tegen Daniël die hij vervolgens geheim moest houden totdat er een moment zou aanbreken wanneer God het geheim zou opheffen.

Dan.12:4          Maar gij, Daniel, houd de woorden verborgen (geheim), en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.

In de eerste plaats was dat in de tijd van Paulus onderwijs aan de gemeente in Korinthe (1 Kor. 15:51-52). Later en dat is nu, in de laatste dagen wanneer de eindtijd aanbreekt, zal deze kennis over Gods geheimenis verder geopenbaard worden aan hen die daar onderzoek naar doen. De kennis van God en van Zijn Woord, die je in de eindtijd nodig hebt zal alleen vermeerderd worden als je er onderzoek naar doet. Daarom zegt Hosea:

Hos.4:6            “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet (Het Verbond, De Tora, Het Woord van God) van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

Paulus stond bekend als een gedegen Schriftgeleerde (Tenach), als student stond hij direct onder leiding van rabbi Gamaliël, kleinzoon van de beroemde Hillel. God was hem niet vergeten, vandaar dat hij een Woord van Kennis over deze verborgenheden van Gods Geest ontving. De woorden die Daniël als een geheimenis opschreef werden door Paulus in zijn brieven toegelicht met de kennis die hij toen ontving. Let op de woorden die Daniël opschreef, dit is een complete match met de woorden die Paulus ontving en onderwees.

Dan.12:1-3       Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden. Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos.

We zien het geheim van God over de opstanding waar Paulus over spreekt overeenkomt met de destijds geheime woorden die Daniël moest opschrijven. Eerst dat de ontslapenen in Christus zullen ontwaken en vervolgens zij die van Christus zijn, zij zullen stralen. Het stralen als de glans van de sterrenhemel verwijst naar het nieuwe lichaam dat zij zullen ontvangen.

De verwijzing van Paulus bij een ‘roep van een aartsengel’ (1 Tes. 4:16) wordt hier door Daniël bij name genoemd als de aarstengel Michael. Nu weten we ook wat zijn taak zal zijn; het bijstaan van de uitverkorenen in de zware en moeilijke tijd die komen zal. Maar wees gerust, Vader Jahweh belooft dat er vanuit de verdrukking ontkoming zal zijn. God belooft hier aan Zijn kinderen bescherming in een tijd van benauwdheid die volgens vers vier in de eindtijd plaats vindt. Daar zit echter wel een voorwaarde aan vast, het geldt alleen voor hen die geschreven staan in het boek des levens (Op. 3:5).

In het verleden heb ik een computer servicebureau gehad waarbij ik een speciale map bijhield met alle contracten die ik met mijn klanten afgesloten had. Ik was de contractgever die de regels opstelde. Wanneer de contractnemers aan de voorwaarden voldeden, genoten zij van de service die ik gaf want ik wist precies wie mijn klanten waren en of zij aan mijn voorwaarden voldeden. Persoonlijk denk ik dat ‘het boek des levens’ het verbondsboek is waar Gods verbondskinderen in vermeld staan. Als je naam daarin geschreven staat, is het een garantie dat je door God gekend wordt.

Daniël beschrijft deze groep als ‘verstandigen’ en vermeld daarbij dat zij velen tot gerechtigheid hebben gebracht en nog velen tot gerechtigheid zullen brengen. Belangrijk om te weten is dat Daniël van deze verstandige gelovigen, zij die Gods Gerechtigheid in hun leven toepassen, het volgende meldt. Zij kennen (verstaan) Gods geheimenis.

Dan.12:9-10     Doch hij zeide: Ga heen, Daniel, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.

Voor wie is het geheim bestemd?

Wie zijn die verstandige gelovigen in de eindtijd die het geheimenis van een nieuw opstandinglichaam in levende lijve zullen meemaken? Van hen zegt Daniël, dat zij zich laten reinigen, zuiveren en louteren. En dat kan natuurlijk alleen door Het Woord van onze God en Vader, Jahweh en Zijn Geest. Deze ‘verstandige gelovigen’ verstaan (weten) wanneer ‘de laatste bazuin’ zal klinken. Want zij zijn kinderen van het licht (woord).

1 Tess.5:4-5    Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags.

1 tess.5:2        immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht.

De anderen die zich van Gods Woord en de Geest van het Nieuwe Verbond (Jer.31:33) distantiëren worden door Daniël goddelozen genoemd. Zij volgen immers Gods levensinstructies (Tora) niet op. Kenmerkend is dat deze onverstandige de boodschap van Daniël (en Paulus) niet zullen verstaan. Vandaar dat de onverstandige vaak uitspraken doet waar je niets aan hebt zoals de bewering dat niemand de dag en het uur van Zijn wederkomst kan weten.

Mat.24:36       Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. (zie ook Marc.13:32)

(Het tekstgedeelte ‘ook de Zoon niet’ staat niet in de grondtekst). Maar ‘die dag’ waar Jezus hier naar verwijst is niet de dag van Zijn wederkomst, maar van een dag waar de Bijbel ons nauwelijks iets over leert, een dag wanneer de (huidige) aarde en hemel voorbij zullen gaan.

Mat.24 34-35  Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Doch van die dag en van die ure weet niemand,

Je ziet al snel dat het heel eenvoudig is om in een leugen of valse leer van de tegenstander (satan) te geloven. Satan is een meester in het verdraaien van Bijbelteksten. Nee, Vader Jahweh laat Zijn kinderen niet in de steek noch in het ongewisse. Daarom zal Hij Zijn verbondskinderen op de hoogte brengen van de dag en het tijdstip wanneer Jezus als Koning naar de aarde zal terugkeren.

Amos3:7         Voorzeker, de Here JHWH doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.

Ik moet denken aan de gelijkenis van Jezus over de vijf wijze en vijf dwaze maagden. In deze gelijkenis die zich in dezelfde eindtijd afspeelt, zegt Jezus over de dwaze maagden het volgende; (“Later kwamen ook de andere maagden (de dwaze) en zeiden: Heer, heer, doe ons open! Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet” (Mat 25:11-12). Voor verdere uitleg over deze gelijkenis, zie lesbrief 1 en 2)
“Ik ken je niet”. Een zeer afwijzende uitspraak tegen gelovigen die ook een lamp, het Woord van God in hun bezit hebben. Wat is de reden waarom Jezus tegen de dwazen zegt, “Ik ken u niet”? Wat deden de dwaze maagden juist wel of juist niet dat zij niet in het boek des levens geschreven stonden?

Het feit dat Jezus zegt dat Hij de dwaze niet kent, betekent dat Jezus niet hun Heer is. Met andere woorden, zij brengen het onderwijs van Jezus niet in de praktijk. Zij volgen Vader Jahweh’s instructies die opgeschreven staan in de Tora, niet op. De dwaze maagden vallen dus in dezelfde categorie als de ‘onverstandigen’ waar Daniël over schrijft. Dat is misschien heel crue gezegd, zul je zeggen. Maar laten we kijken wat Jezus zelf hier op te zeggen heeft en wat de ware reden is waarom Hij gezegd heeft dat Hij ze niet kent.

Mat.7:22-24     Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.

Hier zien we weliswaar een andere groep gelovigen, die zelfs de werken doen die Jezus ook gedaan heeft. En toch geeft Jezus hetzelfde antwoord aan deze groep gelovigen als het antwoord tegen de dwaze maagden. ´Ik ken je niet´ is hetzelfde als ´Ik heb je nooit gekend´. Het gebruik van de naam van Jezus en het doen van werken in Zijn Naam geeft dus geen enkele garantie om bij de verstandige te horen. Vervolgens geeft Hij de reden waarom niet. De dwaze maagden die door Jezus niet gekend worden zijn werkers der wetteloosheid. Dat betekent zonder Tora, Gods levensinstructies, ofwel dat zij Gods Verbond niet hebben geaccepteerd maar verworpen hebben. Merk op wat Jezus van hen die Gods Verbond in praktijk brengen zegt; zij zijn als een verstandig man, waar Daniël van heeft geprofeteerd ´de verstandige zullen het verstaan´ (Dan. 12:10).

Op.14:12          Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.

Is het niet frappant dat in het laatste Bijbelboek een oproep wordt gedaan om ons te houden aan de geboden van Vader Jahweh. Wanneer we Gods geboden niet meer zouden hoeven te doen en we alleen onder de genade zouden leven, waarom wijst de Openbaringen van Jezus ons dan zo nadrukkelijk om Gods geboden te onderhouden? Denk hier eens rustig over na!

Bij het horen van ´de laatste bazuin´ gaat het er vooral om dat je de bazuin kunt horen (zien) en verstaan (begrijpen). Zelfs waar, wanneer en hoe je het kunt horen, zal alleen begrepen kunnen worden door de verstandige, de wijzen die vanuit Gods Verbond leven. Want het heeft geen enkele zin om ‘de laatste bazuin’ te horen als je net als de dwaze maagden je niet hebt voorbereidt, immers je zou het volgens Daniël niet eens kunnen verstaan (begrijpen).

Wanneer gaat het geheim vervuld worden?

Uit bovenstaande vers (1.Tes. 5:15) hebben we gelezen dat ‘de laatste bazuin’ zal klinken op de dag wanneer Jezus wederkomt en synoniem is met ‘een bazuin Gods’. ‘Een bazuin van God’ wil zeggen dat God de initiator is, Hij bepaalt wanneer. De vraag is, kunnen we weten wanneer dat is?

Vader Jahweh heeft alle belangrijke gebeurtenissen aangaande Zijn Zoon Jezus vastgelegd op vaste tijden (in het jaar) en hier met Zijn verbondskinderen eeuwige afspraken over gemaakt. Op deze dagen ontmoet Vader Jahweh Zijn kinderen, zij die dus dezelfde afspraken nakomen en hun agenda hierop hebben afgestemd. Zo worden we in herinnering gebracht aan datgene wat Jezus voor ons gedaan heeft. Maar wat nog belangrijker is, is dat het ons eraan herinnert aan de komende gebeurtenissen die plaats gaan vinden bij Zijn wederkomst.

We weten dat Jezus op al de afspraken met betrekking tot Gods voorjaars-feesten aanwezig is geweest (Zie de lesbrief over “Gij weet de dag noch het uur”). Voor wat de najaarsfeesten en de sabbat betreft, weten we dat Hij nog terug moet komen omdat Hij gezegd heeft dat Hij alle feesten persoonlijk gaat vervullen. De afspraak die gemaakt is van de werkelijke vervulling van de najaarsfeesten door Jezus Christus staat dus nog open.

Mat.5:17          Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet (Tora, Gods Verbond) of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.

Om te kunnen begrijpen hoe deze afspraken zijn ontstaan, wat zij betekenen en met welk doel Jaweh deze afspraken met Zijn kinderen, inclusief Zijn Zoon Jezus heeft gemaakt, moeten we terug naar het begin van de schepping.

Gen.1:14          En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren.

EN                    And Elohim said, Let there be lights in the firmament of the shamayim to divide the day from the night; and let them be for signs-witnesses, and for moadim, and for days, and years.

Het woordje ´aanwijzing´ komt van het Hebreeuwse woord OTH en betekent naast aanwijzing ook ‘een teken’ als een getuigenis van wat daarna komt. (Herinner de woorden van Paulus, “want de Here zelf zal op een teken” 1Tes. 4:15-17.) De woorden ‘vaste tijden´ afkomstig van het Hebreeuwse woord MOËD (Moadiem is meervoud) is een verwijzing naar een vast moment (in de toekomst). Moadiem wordt in onze Bijbels verder vertaald als Gods feesten of feesttijden.

God heeft een zevenduizend jaar durende agenda/kalender waarin al deze belangrijke Moadiem aangaande Gods Koninkrijk, zeer nauwkeurig op de dag en uur is vastgelegd. Dat hebben we gezien bij alle belangrijke gebeurtenissen rondom Jezus eerste komst. Zo zal het ook zijn voor de komende gebeurtenissen (Moadiem) die bij Zijn wederkomst zullen gaan plaatsvinden.

Lev.23:1-3       De HERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden des HEREN, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden. Zes dagen mag arbeid verricht worden, maar op de zevende dag zal er een volkomen sabbat zijn: een heilige samenkomst; generlei arbeid zult gij verrichten, het is een sabbat voor de HERE in al uw woonplaatsen.

EN                    And JHWH spoke to Moshe, saying, Speak to the children of Yisrael, and say to them, the moadim of JHWH, which you shall proclaim to be miqra kedoshim, even these are My moadim. Six days shall work be done: but the seventhday is a Shabbat-Shabbaton of rest, miqra kodesh. You shall do no work in it: it is the Shabbat of JHWH in all your dwellings.

Merk op dat de Moadiem (feesten van God) geen exclusiviteit voor het Joodse volk is, maar voor het volledige volk Israel. Dus ook zij die geënt zijn (Rom. 11:17) en het Israëlische burgerrecht verworven hebben (Ef. 2:10-12). Het volk Israel zijn zij die het verlangen hebben om Vader Jahweh te dienen. In de Engelse vertaling zien we dat de sabbat en de feesten een miqra kodesh zijn. ‘Kodesh’ betekent ‘heilig’ of beter ‘apart gezet’. En ‘miqra betekent ‘oproep’, ‘bijeenroepen’, ‘samen komen’ of ‘generale repetitie’.

De sabbat is Gods eerste teken en feestdag om alle gelovigen die over de hele wereld verspreid zijn, één te maken. Vader Jahweh roept ons op om dit op Zijn afgesproken vaste tijden (op de zevende dag) te proclameren. We zien twee doelstellingen waarom onze Vader ‘een teken’ geeft.

 1. Het is om je eraan te herinneren en je hoeft alleen je eigen agenda op die van Hem af te stemmen. Zo heeft Jahweh één heilige dag in de week apart gezet om Hem op die speciale dag te ontmoeten. Want God is heilig, de sabbat is heilig, zo ook Zijn kinderen.
 2. Het teken (van de sabbat) is een aanwijzing voor een belangrijke gebeurtenis die nog vervuld gaat worden. Paulus noemt het een schaduw van wat nog komen gaat.

Kol.2:16-17      Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is.

(Het woordje ‘slechts’ staat niet in de grondtekst). Wat Paulus hier tegen de
“verstandige” gelovige zegt is; laat je niet door de onverstandige van de wijs brengen omdat zij willen beweren dat je Gods feesten niet meer hoef te vieren. Paulus maant de gelovigen aan om deze feesten van Jahweh te blijven vieren, want deze zijn een afspiegeling van hetgeen dat komen gaat en dat door Jezus vervuld gaat worden. Door de feesten nu te vieren als een miqra (generale repetitie) bereidt je jezelf voor op de vervulling hiervan.

Het is niet voor niets dat Jezus ons aan de sabbat herinnert wanneer we in het einde der tijden leven. “Bidt, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat” (Mat. 24:20) ook dit is een miqra kodesh. Bedenk dat 1 dag bij de Heer is als 1000 en 1000 als 1 dag (2 Petr. 3:8). Sabbat is de zevende dag en wijst (is een schaduw) naar het zevenduizendjarig Koninkrijk, dat komende is. Voor de verstandigen die Gods instructies opvolgen is het houden van de sabbat een teken dat zij het met Gods Verbond eens zijn geworden. Door deel te nemen aan de wekelijkse sabbat sluit je met Vader Jahweh een verbond die je recht geeft om de vervulling daarvan. Door deel te hebben aan de ‘zevendedag’ sabbat geef je God te kennen dat je ook deel wilt hebben aan de ‘zevenduizendjarig’ sabbat. “Want de Zoon des mensen is heer [Koning] over de sabbat.” (Mat.12:8)

Ex.31:16-17     De Israëlieten zullen de sabbat onderhouden, door de sabbat te vieren, zij en hun nageslacht, als een altoosdurend verbond. Tussen Mij en de Israëlieten is deze een teken voor altoos, want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en adem geschept.

Het verbond is gesloten met Israëlieten, Gods verbondskinderen, de verbondskinderen uit het Joods volk is daar een deel van, net als jij en ik die een verbond met God, Vader Jahweh hebben gesloten (Ef.2:10-12). Deze zijn de gelovigen die door Jezus bestempeld worden als ‘verstandig en wijs’. Met welk doel de Vader de sabbat als aanwijzing (teken) heeft gegeven en hoe de vervulling van de (dag)sabbat in zijn werking zal treden, kun je lezen in de Hebreeën brief hoofdstuk 4.

Vader Jahweh laat je niet onbekend met Zijn aanwijzingen (tekenen) die je informatie geven over een zekere toekomst. Als je ook Zijn afspraken op Zijn Moadiem, ‘vaste tijd’ onderhoudt, ben je in staat om ‘de laatste bazuin’ te kunnen horen (verstaan). De eerstvolgende Moëd, feestdag waar Jezus voor terug moet komen om die te vervullen, zoals Hij gezegd heeft (Mat. 5:17) is het feest van de bazuinen.

Lev.23:23-25   En de HERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten: In de zevende maand, op de eerste der maand, zult gij een rustdag hebben, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. Generlei slaafse arbeid zult gij verrichten en gij zult de HERE een vuuroffer brengen.

Wordt vervolgd.

Eph.5:6-17             Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Doet dan niet met hen mede. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts, (want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid), en toetst wat de Here welbehagelijk is. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht. Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.

2 Responses to “De laatste Bazuin (deel 1)”

Read below or add a comment...

 1. Jennifer von Pickartz-Vianen says:

  Hallo,
  Ik zou graag, ondanks dat ik ietwat later ben, deze les graag ontvangen!

  Vast bedankt hoor.

  Gr,
  Jennifer.

 2. Rob[SouthAfrica] says:

  De eerstvolgende Moëd, feestdag waar Jezus voor terug moet komen om die te vervullen, zoals Hij gezegd heeft (Mat. 5:17) is het feest van de bazuinen.[Yom Teruah]

  And it will be on this Feast-day[Yom Teruah], that He takes His children out of the Wilderness of the People and take them to His Kingdom ?

  Thus; very important to be on time for this day?

  Shalom
  Rob[SouthAfrica]

Reageer

*