Vul je kruik met olie

Vul je kruik met olie en laat je lamp branden.

Geliefden in Christus,

Volgens velen voorspelt het komende jaar niet veel goeds; het zal een donkere nacht worden. Ik wil dit niet ontkennen, maar er is een wonderbaar licht dat jij en ik in het nieuwe (donkere) jaar kan laten schijnen. Volgens Gods Woord zijn we namelijk in het bezit van een lamp en een kruik. Door je kruik te vullen met olie en je lamp te laten branden wordt 2009 voor jou een verlichtend en gezegend jaar.

Matt.25:1-13       1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. 2 En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs. 3 Want de dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie; 4 doch de wijze namen olie in haar kruiken, met haar lampen. 5 Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. 6 En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet! 7 Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. 8 En de dwaze zeiden tot de wijze: Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. 9 Maar de wijze antwoordden en zeiden: Neen, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u; gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf. 10 Doch terwijl ze heengingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten. 11 Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! 12 Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. 13 Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.

Het betreft hier het binnengaan van ‘De bruiloft’ dat nu wel zeer nabij is. Zijn wij de generatie die de wederkomst van Jezus zullen meemaken? Zal jij vervolgens deel gaan uitmaken van het komende Messiaanse Koninkrijk waar Hij de komende duizend jaar als Koning gaat regeren? Een antwoord op deze vraag kan niemand anders geven dan alleen jezelf.

Deel gaan krijgen en ingaan in het komende Koninkrijk zoals één van de wijze maagden of het missen door dwaas te zijn zoals de anderen? Je kunt hier heel eenvoudig achterkomen. Weet je van jezelf dat je er alles aan gedaan hebt en je voorbereidt hebt, zodat je gereed bent om het komende bruiloftfeest in te gaan? Vergelijk jezelf.

Tien maagden

De gelijkenis gaat hier over het maken van voorbereidingen door tien maagden op de tweede komst van de Messias. Allen hebben zij tot doel aanwezig te willen zijn op de komende bruiloft. Als jij ook ditzelfde doel voor ogen hebt om aan de bruiloft van onze Heer deel te hebben, dan kun je je vergelijken met één van de tien maagden.

Het getal tien vertegenwoordigt ‘iedereen die de Heer verwachten’. Het eropuit trekken totdat je Hem ontmoet bij Zijn wederkomst heeft betrekking op je levenswandel als gelovige. Je geloofsleven is je levenswandel in Zijn gerechtigheid. Daar moet je niet mee wachten totdat Hij komt, want dan is het te laat. Het is jouw levensstijl met God die je vandaag in je leven toepast. Zij hebben allemaal net als jij dezelfde uitrusting bij zich; hun lampen. Wat zegt de Bijbel over een lamp of lampen?

Lamp(en)

De meest bekende tekst die we over een lamp kennen is toch wel die van Psalm 109 vers 105.

Ps.119:105         Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

De lampen die de maagden bij zich dragen om hun weg te verlichten naar de komende bruiloft is het Woord van God. Dit klinkt heel aannemelijk want iedereen heeft een Bijbel tot zijn beschikking. Zonder het Woord van God ben je niet in staat om eropuit te trekken. Daarnaast moet de lamp licht geven wil je Zijn weg zonder problemen bewandelen. Licht verkrijg je door olie aan de brandende lamp (vuur) toe te voegen.

Nu waren er vijf van de tien maagden niet zo wijs geweest om zich gereed te maken en (extra) olie mee te nemen op hun levenswandel naar de komende bruiloft. Olie wordt vaak gerefereerd naar de Heilige Geest. Echter, je kunt olie kopen, zoals later in het verhaal gesuggereerd wordt. Maar de Heilige Geest kan je niet kopen, het is een gift van God. Het vuur van de Heilige Geest bevestigt het Woord van God. In den beginne was het Woord, daarna kwam de Geest, niet andersom.

Joh.16:14            Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen.

Jezus, is het Levende Woord waaruit de Heilige Geest informatie haalt en doorgeeft om je pad (met vuur) te verlichten. Je zou de Heilige Geest kunnen zien als het vuur dat in de lamp brand en vervolgens je pad verlicht. Maar je hebt olie nodig om het vuur brandende te houden. Hier is olie een bron en komt als eerste toevoeging om de lamp aan te krijgen. Die van de dwaze maagden gingen de lampen immers uit door gebrek aan olie.

Het Woord van God is jouw lamp om met het vuur te ontsteken en licht te verkrijgen voor jouw levenswandel in Hem.

Kruiken

Merk op dat de wijze maagden de olie in kruiken deden die zij samen met hun lampen meenamen op reis. (Dus niet direct in de lampen doen.) In vers (4) ligt de wijsheid van de wijze maagden in verscholen. Want de dwaze hadden wel een lamp (het Woord) meer geen olie doch de wijze maagden deden olie in kruiken. Wat zegt de Bijbel over kruiken of aarde vaten.

Jer.32:14         Zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël: Neem deze brieven, deze koopbrief, zowel de verzegelde als deze open brief, en leg ze in een aarden vat, opdat zij lange tijd bewaard blijven

Zodat zij voor een lange tijd bewaard zullen blijven. Op aanbeveling van de Heer. Het zijn de instructies of onderwijs van God’s Woord wat wij vandaag in een kruik of vat moeten bewaren. Die kruik of vat ben je namelijk zelf. Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. (Jer.31:33)

2.Kor.4:7             Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons

De schat die je in je hart draagt is de openbaringskennis van Het Woord van God. Het vullen van je kruik met olie is het in je hart bewaren van Zijn instructies en onderwijs (=Tora). Je bent en aarden vat of kruik die God wil vullen met kostbare olie. Ben jij bereidt om met kostbare olie van God gevuld te worden?

Olie

Olie heeft in het onderwijs over de tien maagden die op weg zijn naar het Koninkrijk van God een andere betekenis dan die van de Heilige Geest. Het is duidelijk dat olie nodig is om het vuur in de lamp te laten branden.

Ex.27:20             Gij zult de Israëlieten bevelen, dat zij u brengen zuivere olie, uit gestoten olijven, voor het licht, om voortdurend een lamp te kunnen laten branden.

Als je te weinig of helemaal geen olie bij je hebt tijdens je levenswandel, dan heb je een probleem, want je lamp gaat uit. Met andere woorden, je ziet niet meer scherp wat Het Woord van God (voor jou) betekent. Je bent de weg kwijt dat naar Zijn Koninkrijk lijdt. En je mist dan het komende bruiloftfeest. Wat was ook weer de reden waarom de meeste gelovigen de weg naar het Koninkrijk zijn kwijtgeraakt?

Hos.4:6a             Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.

Jes.44:8              Zij hebben geen kennis en geen inzicht, want hun ogen zijn dichtgestreken, zodat zij niet zien; hun harten, zodat zij niet begrijpen.

Pure olie van de olijf staat voor kennis van het Woord van God en daarmee ook van God zelf. Dit is wederzijds opdat God ook jou gaat kennen. Daar waar de olie zorgt voor het branden van de lamp en het geven van natuurlijk licht, geeft kennis van het Woord van God geestelijk licht [inzicht] om te wandelen in Zijn Gerechtigheid dat naar Zijn Koninkrijk leidt.

Mat.6:33             Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

Zorgen voor voldoende ‘kennis’ van het Woord van God is de enige garantie om je doel te bereiken. Want deze heb je op je weg, het wandelen in Zijn Gerechtigheid nodig. Je hebt ook de juiste kennis nodig anders gaat je lamp alsnog uit. Hier zal de Geest van God je bijstaan en je ingeven dezelfde woorden van God die Jezus aan Zijn discipelen onderwezen heeft.

Spr.6:23              Want het gebod [woord] is een lamp en de onderwijzing een licht, de vermaningen der tucht [kennis] zijn een weg ten leven

Op het moment dat ik dit schrijf, bleef de komst van de bruidegom nog uit. Dit geeft je een mogelijkheid om je alsnog voor te bereiden, als je dat nog niet gedaan hebt. Maar er komt een moment dat er een roep zal klinken en dat de dag des Heren aanbreekt. En dat zal wel eens in deze of komende donkere nacht kunnen zijn (de situatie in de wereld).

Voor hen die niet gereed is, zijn voorraad olie, zijn kruik en lamp niet op orde hebben, kan het wel eens te laat zijn. Ga dan nu in op de hint van de vijf wijze maagden om olie bij de verkopers te kopen. Een goed voornemen voor het nieuwe jaar, niet waar?

De verkopers

Definitie van een verkoper(s) is een persoon of personen die een product of service aan de man brengt waar zij met honderd procent achter staan en waar een tegenprestatie van verwacht mag worden. Dit hoeft niet noodzakelijk een geldbedrag te zijn.

Mocht je nog niet voorzien zijn van nieuwe olie om je kruik te vullen dan is het verstandig om nu olie te kopen. Jezelf te voorzien van kennis die er voor zorgt dat je weg verlicht wordt en een levenswandel geeft die je leidt naar het Koninkrijk van God. Dit kopen doe je uiteraard bij de verkopers van olie, die vaak ook verkopers van de olielampen zijn.

Onze belangrijkste verkoper van het ‘Evangelie van het Koninkrijk van God’ is Jezus zelf. Zijn onderwijs staat duidelijk beschreven in de vier Evangeliën. Van zichzelf zei hij:

Luc.4:34             Ook aan de andere steden moet Ik het evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben Ik uitgezonden.

Ik zeg belangrijkste verkoper omdat sprake is van verkopers (meervoud). De verkopers van olie zijn de leraren van het Koninkrijk van God. Zij die God uitgezonden en gezalfd heeft, met een bediening die specifiek wijst naar het komende Koninkrijk. Zij zullen je onderwijzen en kennis van Hem en Zijn Woord overdragen. Dit onderwijs kan je herkennen doordat je het in je kruik zult bewaren en omdat de Geest van God deze kennis op je hart zal schrijven.

Mat.10:7          Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.”

Mat.28:19           Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb

De leraren die God gegeven heeft brengen je dezelfde kennis bij die Jezus aan Zijn discipelen onderwees. Deze kennis kan je dus eenvoudig met Het Woord vergelijken. Het zal je leren hoe je het Koninkrijk van God kunt ingaan. Een ander kenmerk aan deze kennis (zuivere olie) is, dat Jezus je persoonlijk kent (gaat kennen) en je niet afwijst zal afwijzen als je Hem ontmoet.

Mat.7:21-23        Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. 22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Hos.4:6b             Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

Werkers der wetteloosheid, zij die de wil van God niet (willen) doen en de dwaze maagden hebben veel gemeen, zoals het niet hebben van zuivere olie, kennis van het Woord van God om te wandelen in overeenstemming met Zijn wil (=Zijn gerechtigheid).

Het kennen van God is wandelen in Zijn Gerechtigheid. Alleen dan zal Hij ook jou leren kennen. Het doen van Gods wil/wet betekent letterlijk het volgen van Zijn onderwijs en het opvolgen van Zijn instructies.

Ga dus in de eerste plaats naar de leraren in je gemeente, laat je onderwijzen in Zijn Gerechtigheid en vul je kruik met zuivere olie.

Ben je daar door omstandigheden niet toe is staat, dan heeft Bijbelschool De Bazuin een cursus samengesteld om Zijn Koninkrijk te vinden door hoe te wandelen in Zijn Gerechtigheid. Deze cursus ‘Van het kruis naar het Koninkrijk’ zijn 10 lessen die je op de site www.debazuin.nu kunt beluisteren en lezen. Moge de Here je zegenen bij het bestuderen van Zijn Woord en het vullen van je kruik.

3 Responses to “Vul je kruik met olie”

Read below or add a comment...

 1. Emma says:

  Broeder,
  Dank voor deze uitleg, heel anders als dat ik hem jaren lang begrepen heb.
  shalom Emma

 2. Loes says:

  Kan ik deze tekst als email ontvangen?

 3. Winand says:

  zie http://www.dagaandag.nl
  daar kun je de versie in pdf downloaden.

Reageer

*