Een nieuwe dag

Gen.1:1-2        In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.

In de allereerste zin van de Bijbel lezen we dat JHWH, als inleiding van Zijn Woord, als eerste de hemel en de aarde schiep. Want in zes dagen heeft JHWH de hemel en de aarde gemaakt (Ex. 20:11a). Nadat de hemel als eerste werd geschapen (vers 7) volgt de aarde (vers 10). Dit is wat gecompliceerd want in het tweede vers lijkt het alsof de aarde al aanwezig was. Ik zeg lijkt, want behalve een substantie bedekt met water was er verder niets te zien. Je kunt daarom dan ook niet spreken van de aarde zoals wij die kennen; een mooie blauwwitte planeet in de ruimte. De Bijbel vermeldt dat deze aarde woest en leeg was. Met ‘woest’ moet je denken aan een woestijnvlakte, zonder enige vorm, zonder bergen en/of dalen. De King James vertaling zegt dat er een duisternis lag over een grote diepte. De aarde moet er uit hebben gezien als een soort van zwart gat bedekt met water dat zich ergens in de ruimte bevond.

Tot zover lezen we nog niet dat God met Zijn Woord ook maar iets tot stand heeft gebracht, ook het zwarte gat, het water en vooral de duisternis niet. Toch hoor je regelmatig dat het best mogelijk is dat de aarde al miljoenen jaren oud is en er levende wezen waren die inmiddels uitgestorven zijn. Dat is zeer onwaarschijnlijk aangezien de aarde nog een bedekt met water en geheel in duisternis gehulde diepte was.

Gen.1:3-5        En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht.

De eerste keer dat God iets schept door het spreken van Zijn Woord was ‘het licht’. En dit licht wordt door Hem ‘dag’ genoemd. Het eerste wat God schiep was dus een dag dat gekenmerkt werd door uitsluitend licht. Bij deze eerste woorden “laat er licht zijn”, begint het eerste probleem waar veel gelovigen mee worstelen. Want een dag dat alleen uit licht bestaat is moeilijk in ons denkpatroon te accepteren. We zijn namelijk niet anders gewend dan een dagindeling die om 00:00 uur begint (middernacht) en eindigt bij 23.59 uur (in de avond). Deze westerse dag die wij kennen duurt 24 uur. Dit geldt ook voor hen die “de leer van de dag” uit het Judaïsme hanteren, alleen begint volgens deze leer de dag niet om middernacht maar als de avond aanbreekt, bij zonsondergang.

Algemeen geldt dat het eerste onderdeel van een bouwwerk, het fundament, uiterst nauwkeurig en zorgvuldig gemaakt dient te worden. Aangezien alles wat daarna volgt van het eerste afhankelijk is. Denk maar aan het fundament van je geestelijk huis (Luc.4:48). Zo heeft alles wat God na deze dag schiep, haar bestaansrecht aan dit eerste onderdeel (het licht c.q. de dag) van Gods schepping te danken. De Bijbel leert ons, in zowel het eerste- als het tweede testament dat ‘deze dag’ die met ‘licht’ wordt voorgesteld niet meer zal veranderen. Het was het eerste scheppingswerk van JHWH, de eerste dag. Later zal Gods tegenstander de duur van deze dag veranderen om de gelovigen te misleiden (Dan.7:25).

We stellen vast dat het licht c.q. ‘de dag’ van God komt. En God zag het licht/dag dat het goed was” (Gen. 1:4). Dit zei Hij niet van de duisternis/nacht. Sterker nog, Hij scheidde het licht van de duisternis, de dag van de nacht. Het Hebreeuwse woord dat met ‘scheiden’ vertaald is betekent letterlijk los van elkaar.
Nu is er een bekende Bijbeltekst dat zegt: “Hetgeen dat God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet” (Mark. 10:9). Je zou ook kunnen zeggen: “Dat wat God gescheiden heeft, moet een mens niet samenvoegen”. Helaas is dit (volgens Daniel 7 vers 25) wel gebeurd en vastgelegd in zowel de westerse als in de joodse kalender.

1 Joh.1:5          En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.

De duisternis komt niet van God en is daarom per definitie ‘niet goed’. Het moet voor je vast staan dat de duisternis/nacht niet van God afkomstig is. Op de eerste dag schiep God alleen het licht (=dag). Hij hult Zich in het licht als in een mantel (Ps. 102:2). Alles wat zich in duisternis afspeelt, daar moet je vraagtekens achter zetten. JHWH heeft een dag gegeven om je met Zijn licht te bekleden.

Toen God het licht c.q. de dag schiep was daar nog een belangrijk element dat geschapen werd. Het wordt in de eerste instantie niet vermeld, maar verderop in het scheppingsverhaal (vers 14) wel. Ook dit element is een basis waarop andere scheppingelementen hun bestaansrecht in hebben. Dit element noemen we tijd. Het licht dat God schiep komt naar je toe met een bepaalde snelheid van zo’n 300.000.000 meter per seconde. In dit licht dat God schiep zit de factor ‘tijd’. Zonder tijd kan licht niet bestaan. En daarmee is het bewijs geleverd dat de aarde van vòòr de schepping, toen God zei: “er zij licht”, niet heeft kunnen bestaan. Want in duisternis ontbreekt de factor tijd. Dit is ook de reden waarom God ten opzicht van de andere scheppingsdagen die nog zouden volgen sprak dat alleen het licht/dag goed was en duisternis/nacht niet: “En God zag het licht dat het goed was” (Gen. 1:4). Onthoud (hoe moeilijk dit ook te vatten is) dat God geen etmaal, duisternis/nacht  samen met licht/dag geschapen heeft.

Gen.1:5b          Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.

In bovenstaand vers 5b wordt nog eens aangegeven hoe de nacht en de dag duidelijk van elkaar gescheiden wordt: De nacht wordt aangekondigd en begint met de avond. De dag wordt aangekondigd met de ochtend. Het Judaïsme leert en gebruikt deze tekst “het was avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag” om aan te geven dat de dag met de avond begint. Zo begint volgens hen de sabbatdag op de avond vòòr de werkelijke sabbatsdag, dus op het moment dat de zon ondergaat. Deze uitleg is echter geheel uit context met de eerste vijf teksten uit de Bijbel. Want als je het met me eens bent dat God toen Hij zei: “Laat er licht zijn”, de eerste dag schiep (inclusief de ochtend), waar was dan de eerste avond? Deze kwam pas na dat de eerste dag afliep. Nogmaals, de Schepper van hemel en aarde zegt dat de nacht, duisternis is en de dag, licht en dat er tussen die twee een absolute scheiding is. Het Hebreeuwse woord ‘badal’ dat in vers vier met ‘scheiden’ vertaald is had ook met ‘splitsen’ of ‘verschillend’ vertaald kunnen worden. Met de woorden: “Het was avond geweest en het was morgen geweest” wordt alleen de scheiding aangegeven tussen nacht/duisternis en dag/licht. Er is dus een groot verschil tussen dag en nacht.

Gen.1:6-8        En God zei: Laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en water! En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is, en het water dat boven het gewelf is. En het was zo. En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de tweede dag.

Na dat het avond en ochtend geweest was en de tweede dag volop verlicht was ging God door met de schepping. De aarde (grond) was overdekt met een hoeveelheid water. Midden in het water bracht God een horizontale scheiding, zodat er op de grond een laag water achterbleef en een laag water verheven werd tot ver boven. Ja wat zal het zijn, de Herziende Staten Vertaling noemt het ‘gewelf’, de NBG ‘uitspansel’, voor ons beter bekend als lucht. God maakte van één water, twee wateren die zich onder en boven de lucht bevonden. En JHWH noemde het gebied tussen de wateren hemel. Op de tweede dag schiep God de hemel (als onderdeel van de aarde). Zo zegt God, JHWH, Die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen, (Jes.52:5a).

Gen.1:9-10      En God zei: Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden! En het was zo. En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde Hij zeeën; en God zag dat het goed was.

Op de derde dag van Gods scheppingsproces werden de wateren die op de aarde (grond) lag verticaal gescheiden en de aarde (planeet) begint zijn vorm te krijgen zoals wij die kennen. Niet helemaal, want de aarde was nog een woestijnvlakte. Zowel het droge, de aarde als de zeeën waren goed in de ogen van JHWH.

Gen.1:11-13    En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de derde dag.

Ook op deze derde dag werd de aarde bekleed met allerlei soorten gewassen en bomen die het kenmerk met zich hadden dat zij zaad produceerden. Dit is een wil van God. We kennen de geestelijke betekenis hiervan waarbij een mens met een boom vergeleken wordt. “Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd” (Ps. 1:3). Als je naar Gods wil zo’n geestelijke boom (die vrucht draagt) wilt zijn, zul je aan de vers moeten voldoen die daarvoor staat: “maar die zijn vreugde vindt in de Tora van JHWH en Zijn Tora dag en nacht overdenkt” (Ps. 1:2). Het niet dragen van vrucht, vaak een gevolg van het verwerpen van Gods Tora als leveninstructies heeft zo zijn consequenties. Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen” (Mat. 7:19). ” Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed; of dat de boom slecht is, dan is ook zijn vrucht slecht. Want aan de vrucht wordt de boom gekend” (Mat. 12:33). ”En toen Hij een vijgenboom langs de weg zag, ging Hij ernaartoe en vond er niets aan dan alleen bladeren. Hij zei tegen hem: Laat er aan u geen vrucht meer groeien in eeuwigheid! En de vijgenboom verdorde onmiddellijk” (Mat.21:19).

Nadat God het licht, de hemel en aarde plus zeeën schiep als basis voor wat nodig is, zou je kunnen zeggen dat het doel van Zijn schepping, “vrucht dragen” is. Goede aarde, water en het licht, zijn de grondstoffen om vrucht te kunnen dragen. Deze zie je dan ook regelmatig terug in vele gelijkenissen die in de Bijbel beschreven zijn. Hier op de derde dag van de schepping, na de benodigde grondstoffen die op de eerste en tweede dag geschapen zijn, zie je dat alles in overeenstemming met Zijn Woord, de Tora. Daarom staat leven in overeenstemming met met Zijn Woord gelijk aan vrucht dragen, hetgeen Hij als eerste aan de mens bevolen heeft te doen.

Gen.1:14          En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren!

Hoe belangrijk is die scheiding tussen de dag (licht) en de nacht (duisternis), dat God daar ook nog eens twee lichten voor creëert om die scheiding duidelijk aan te geven! Deze twee lichten, bekend als ‘de zon’ en ‘de maan’ hebben daarnaast nog een belangrijke functie. Het zijn ‘aanduidingen’ aan de hemel die de ‘vaste tijden’ van dagen en jaren aangeven. Hier zie je de factor ‘tijd’ terugkomen welke God op de eerste dag samen met het ‘licht’ geschapen heeft. Deze factor ‘tijd’ (vaste tijden, dagen en jaren) kunnen nu worden verstaan met behulp van deze twee lichten, de zon en de maan. tot aanduiding van vaste tijden”. Letterlijk staat er: “tot tekenen en tot vaste tijden”. Het woord ‘teken’ is vertaald van het Hebreeuwse woord ‘Oth’ dat ook vertaald kan worden met ‘signaal’, zoals een vlag gehesen wordt om een bepaald signaal af te geven. Daarnaast geven de twee lichten ‘vaste tijden’ aan. Dit is vertaald van het Hebreeuwse woord ‘Moêd’. Sommige Bijbelvertalers vertalen dit met ‘seizoen(en)’, maar het kan ook vertaald kunnen worden met ‘afspraak’ en/of met ‘feest’. Wil je het Hebreeuwse woord ‘Moêd’ volledig vertalen dan kun je dus opschrijven: ‘Een afspraak op een vaste tijd in een seizoen voor een feest’. Met andere woorden, God schiep de twee lichten ten behoeve van een afspraak (samenkomst) met JHWH, op een vaste tijd die JHWH aangeeft in een bepaald seizoen die JHWH aangeeft op een specifiek feest die Hij heeft uitgeroepen, zie Leviticus 23. De twee lichten zon en maan hebben hier een belangrijke rol in, maar men mag deze hemellichamen niet verheffen tot een afgod. “Pas er ook voor op dat u uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren ziet, heel het leger aan de hemel, en u laat verleiden om u voor hen neer te buigen en hen te dienen.” (Deut. 4:19). JHWH heeft ze gegeven om over de dag en nacht te heersen (bewaken). Zo zegt JHWH, Die de zon tot een licht geeft overdag en de vaste orde van maan en sterren tot een licht in de nacht (Jer.31:35).

Gen.1:15-19   En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde! En het was zo. En God maakte de twee grote lichten: het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen; en ook de sterren. En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de vierde dag.

Voor de derde maal zegt JHWH “om scheiding te maken tussen licht en duisternis”. Dan staat het voor mij wel vast dat je de dag en de nacht niet samen moet voegen zoals de westerse- en de joodse kalender dat aangeven. Hier zegt God nog eens op een andere wijze hoe de dag van de nacht gescheiden wordt. Voor de dag maakte Hij het ‘grote licht’, de zon en voor de nacht het kleinere, de maan. Zolang de zon schijnt is het dag, niet korter maar ook niet langer. (In de winter zijn de dagen korter dan in de zomer). Wij zijn kinderen van het licht/dag en niet van de duisternis/nacht (Ef.5:8 en 1Thess.5:4).

1Thes.5:5        U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.

JHWH, spreekt en roept de aarde vanwaar de zon opgaat tot waar zij ondergaat (Ps. 50:1). Het is beter om overdag als het licht is, samen te komen om de Heer te loven en te prijzen dan als het duisternis is. “Vanwaar de zon opgaat tot waar zij ondergaat, zij de naam van JHWH geloofd” (Ps. 113:3). Een bevestiging van Jezus, dat een dag niet hetzelfde is als een etmaal van 24 uur wordt gegeven in Johannes 11 vers 9: Jezus antwoordde: “Gaan er geen twaalf uren in een dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld kan zien.”

Verder in het scheppingsverhaal kun je lezen dat God op de vijfde dag en de zesde dag alle levende wezens dat op de aarde, in de zee en in de lucht leeft, schiep. En als laatste de mens op de zesde dag. Het zag er allemaal goed uit. Als je naar Gods gerechtigheid opzoek bent om deze na te leven dan opent JHWH je ogen om Zijn Woord te verstaan. Dat wil zeggen, God geeft je Zijn wijsheid door Zijn Woord aan je te openbaren zodat je in staat bent om het in je leven toe te passen. En wel op de wijze zoals Hij dat geschapen en bedoeld heeft. Volg uitsluitend Zijn Woord, dan ziet Vader JHWH, dat het goed is.

Nu moet ik helaas bekennen dat ik in de afgelopen jaren Gods heilige sabbatdag op een verkeerd moment ben gaan vieren aangezien ik zelf nog geen studie hierover had gedaan en mijn motto “En dezen (gelovigen uit de gemeente Beréa) waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren” (Hand.17:11) niet heb toegepast.

Misschien was het de tijd nog niet maar indien ik Gods dag beter bestudeerd had, dan had het mij (en mijn gezin) voor veel stress kunnen behoeden. Nu kunnen we met een gerust hart en een rein geweten op vrijdagavond ons goed voorbereiden voor de sabbatsdag. Dit houdt ook in dat we zonder enig bezwaar op vrijdagavond gewoon de boodschappen voor het weekend kunnen doen. Zodra Gods heilige dag aanbreekt, als het licht in de ochtend wordt, zijn we beter voorbereidt om al onze aandacht aan Hem geven.

Misschien ben je het hier niet mee eens of nog niet van overtuigd, want Gods Woord zegt toch ‘van avond tot avond’. Het moet voor u een sabbat zijn, een dag van volledige rust, en u moet uzelf verootmoedigen. ’s Avonds, op de negende dag van de maand, moet u uw sabbat vieren, vanaf de avond tot aan de volgende avond (Lev.23:32). Als u goed leest dan ontdekt u dat hier niet gesproken wordt over de  wekelijkse sabbatdag, maar dat het hier gaat om het feest Jom Kippur, dat op de tiende dag van de zevende maand plaatsvindt. Echter, deze begint op de avond wanneer de negende dag ten einde is. Net zoals bij het feest Pesach dat op de veertiende dag van de eerste maand begint maar nu in de avond doorgaat/eindigt (Lev.23:5).

Een andere tekst waar veelal naar verwezen wordt om aan te geven dat de sabbat op de avond ervòòr begint is Nehemia 13 vers 19. Lees de volledige context (Nehemia 13 vers 15 t/m 22). In dit Bijbelgedeelte ontheiligden de Judeeërs de sabbat door in Jeruzalem op de sabbatsdag handel te drijven met de Tyriërs. Zij werden door Nehemia gewaarschuwd dat als zij hiermee doorgingen, zij net als bij hun vaderen, de toorn van God over zich heen afroepen. Als voorzorgmaatregel liet Nehemia de poorten van Jeruzalem sluiten zodat verkoop- en kooplui vanaf de avond vòòr de sabbat niet de stad in konden. Let op het woordje ‘vòòr’, dat betekent niet tijdens of op de sabbat.

Neh.13: 19       Het gebeurde, toen de poorten van Jeruzalem hun schaduwen afwierpen, vóór de sabbat, dat ik zei dat de deuren gesloten moesten worden, en ik zei dat zij ze niet mochten openen tot na de sabbat.

Nehemia stelde deze regel in om het volk van God de tijd te geven om zich voor te kunnen bereiden ten behoeve van de sabbat en dat is vòòr de sabbat. Precies zoals Mozes dat geleerd heeft met het verzamelen van het manna vòòr de zevende dag. Let op de woorden ‘morgen’ is de sabbat, want dat is wat JHWH gezegd heeft.

Ex.16:23-27     Hij zei toen tegen hen: Dat is het wat JHWH gesproken heeft. ’Morgen’ is het de rustdag, de heilige sabbat voor JHWH! Wat u bakken wilt, bak het, en kook wat u koken wilt, en laat alles wat er overblijft voor uzelf liggen om het tot de volgende morgen te bewaren. Zij lieten het staan tot de volgende morgen, zoals Mozes geboden had, en nu stonk het niet en waren er geen maden in. Toen zei Mozes: Eet dit vandaag, want vandaag is het de sabbat voor JHWH. U zult het vandaag buiten niet vinden. Zes dagen moet u het verzamelen, maar op de zevende dag is het sabbat.

Op de zevende dag die in de ochtend aanvangt is het de sabbat voor JHWH en niet op de avond na de zesde dag. Natuurlijk is het heel goed om je voor te bereiden voor de sabbatdag, maar leg Gods kinderen geen nieuwe juk op door van een voorbereidingsmoment, zoals de avond vòòr de sabbatdag, ook tot een sabbat te maken.

Onderzoek het zelf maar eens. In de vier Evangeliën zijn vele teksten waarin het woordje ‘uur’ in voorkomt en naar een moment verwijst van een dag die in de ochtend aanvangt. Als onze westerse klok ongeveer zes uur in de ochtend aangeeft, is dit volgens Gods Woord het eerste uur van de dag. Om een voorbeeld te geven, er staat geschreven dat Jezus ongeveer op het negende uur van de dag stierf (Mat. 27:46). Voor ons westers denken is dat drie uur in de middag. Als je consequent de leer van het Judaïsme volgt, zou dat beteken dat onze Heer om drie uur in de nacht stierf en dat is niet correct want even verder lezen we dat het daarna avond geworden was. Op de Bijbelse klok moet dat na twaalf uur zijn, want de dag was toen al voorbij. Tot diep in de nacht (misschien wel tot in de ochtend) troffen Jozef Arimathea en Nicodemus de benodigde activiteiten om Jezus van het kruis te halen en gebalsemd in het graf te leggen. Dit alles geschiede nog vòòr dat de eerste sabbatdag van het feest van de ongezuurde broden in de ochtend aanbrak (Lev. 23:6-7).

Gen.2:1-3        Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag [/licht] Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag [/licht] van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag [/licht] en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.

 

7 Responses to “Een nieuwe dag”

Read below or add a comment...

 1. Anneke says:

  Het licht van de Torah is fiks verduisterd,dat ‘dankzij’ de VER-dwaalleer! Die notabene al zo vroeg,meen aan het einde van de eerste eeuw,in praktijk werd gebracht.
  Het is een grote klit(al die versch.-christ.-religie’s met hun eigen karakters)geworden,die heel moeizaam te ontklitten is. Maar in de ogen van onze Vader Yahweh moest het zo allemaal geschieden,Zijn scheppingsplan was nog niet geheel af’gebouwd’. Na twee dagen zal Yeshua wederkeren,velen vergeten echter dat één dag is als duizend jaren en duizend jaren als één dag – 2Petr.3:8 –
  In de huidige tijden zien we dat het onze leiders allemaal te veel gaat worden,ze komen er niet meer uit. Zij hebben juist het Zuivere Woord in prullenbak gesmeten,zij hebben er voor gezorgd dat specifiek het christendom geen waarde meer heeft. De maatschappij heeft géén houvast meer. Kijk naar het gedrag van veel jongeren en heel jonge tieners. Maar de senioren ‘kunnen’ er ook wat van….!
  ‘Tja, eerst de Jood, dan de Griek’, heb het idee dat deze stelling waarheid aan het worden is. Laat al die spotters maar ‘varen’, hùn bootje zal vergaan in de woelige wateren! Nog even en daar is onze Grote Redder in nood: Yeshua H’Mashiach Ben David – Halleluyah!

 2. Anneke says:

  Vanavond naar ’t programma Uitgesproken gekeken,schrok me lam!
  Onderwerp Sharia4UK,’bekeerde’ autochtone Engelsen radicaal Mohammed-aanbidder geworden. Hoezo misleidt, hoezo ver-dwaalleer?/! Het hek is letterlijk van de dam;dit is de straf die deze planeet moet ondergaan. Als gevolg van het eeuwenoude antisemitisme,het buitensluiten van Gods oogappel.
  -Israel,de intense HETE TWISTappel van deze wereld- Hoop op een heel spontane opwekking hier in Europa,mondiaal zou nog mooier zijn. Géén vrijdag-,of zondaggebed,
  maar shabbath-viering in de naam van Yeshua. Géén Sharia4you, maar
  the TORAH FOR THE WHOLE WORLD!

 3. Seb says:

  Shalom,

  Vredig en gezond nieuwejaar toegewenst aan de F.Brauer
  Groeten

 4. Feike Dijkstra says:

  In de Naardense bijbel Genesis 2:1-3

  1 Voltooid werden de hemelen en de aarde en heel hun heirschaar.
  2 God voltooit op de zevende dag zijn werk dat hij heeft gedaan;
  hij houdt sabbat op de zevende dag van al zijn werk wat hij heeft gedaan.
  3 God zegent de zevende dag en heiligt die;
  want daarop heeft hij sabbat gehouden van al zijn werk,
  dat God geschapen heeft om te maken.

  Rust is sabbat en sabbat rust

 5. Karel says:

  Vind je het zelf niet opmerkelijk dat het eerste vers begint met het creëren van twee getuigen “ Hemel en aarde” Twee getuigen die namelijk op een later tijdstip worden opgeroepen .

  We lezen dit in,
  Deut 30:19, Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht,

  En G-d noemde het uitspansel hemel – [Het Hebreeuwse woord voor hemel = sjamajiem, dat kan gelezen worden als sa majiem, hetgeen in het Hebreeuws betekent:] ‘draag water’, [of men kan het lezen als sjam majiem, en dat betekent in het Hebreeuws:] ‘daar is water’;
  De aarde was leegheid , en onbenut; en duisternis was op de bovenkant van de diepte. Nochtans zegt Jes. 45:18 Want zo zegt YHWH: Wie schiep de hemelen, Wie is Elohim, Wie vormde de aarde en maakte ze, Wie heeft ze gevestigd, Wie schiep ze niet leeg , Wie vormde ze om te worden bewoond: “Ik ben, en er is geen andere. Jesaiah zinspeelt ook op hasatan als degene die de leegheid van de aarde veroorzaakte: “en duisternis lag over de vloed”

  Gen 1:3, En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.
  Opmerkelijk is dat pas op de vierde dag van de schepping de elementen zijn gecreëerd die hemel en aarde kunnen voorzien van licht ?

  Wie of wat is dan het licht ?
  Waarom kon Yeshua zeggen Ik ben het licht der wereld ?

  In het Hebreeuws is “het licht” : et Ha’or (rAah’-ta,).
  Het Licht = אֶת-הָאוֹר
  Letterwaarde van de letters zijn
  1+ 400+ 5 +1+6 +200 = 613
  De numerieke waarde is 613, dat gelijk is aan het aantal geboden in de Thora! Natuurlijk, HIJ IS DE THORA !
  Baruch HaShem

 6. Vrijwillige Sabbatsvierder says:

  God wil de Sabbat terug van Daniël 7:25.

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

  U weet wel daar waar Jezus Heer van is en voor de mens is gemaakt!!!!

 7. Vrijwillige Sabbatsvierder says:

  Natuurlijk mogen wij de mensen, aan de mensen, geen JUK opleggen.
  Ik vierde de Sabbat van opstaan tot naar bed gaan.
  Voor mij was dat voldoende. Voor God ook?
  Het was avond geweest en ochtend geweest, de volgende dag.
  Genesis 1:5 de avond en de ochtend, tot het duister wordt, noemt God, de volgende dag.

  Toen ik de zondag vierde en door besprengen werd gedoopt, was dat voor mij ultiem.
  Toch in de loop der tijden was er toch iets dat knaagde.
  God greep mij in mijn nekvel en leerde mij hoe het wel in elkaar stak.
  De Sabbat is van God, en de zondag niet.
  De besprenkel doop is niet van God, maar de doop wel, door het water heen, net als Jezus het ons voor heeft gedaan.
  Ik vierde vanaf die tijd de Sabbats-Dag, als boven beschreven. En de echte doop was en is de mooiste dag van mijn aardse leven.
  Maar aan de Sabbat knaagde er nog wat bij mij.
  Daarna, genesis gelezen te hebben besloot ik de dag van God te beginnen zoals de Joden het altijd al gedaan hebben. Beginnen als het duister begint van de Dag.
  En nu besef ik, terwijl ik dit schrijf, dat ik van de duisternis, met God wandel naar het licht van de Sabbatsdag.
  Het gevolg is dat in nu geen enkele twijfel meer heb of ik voldoe aan de liefde die God mij geschonken heeft.
  Voor mij is de Sabbat een vreugde geworden, van duister naar licht!!!!

  Met vr. gr.
  Marten Dek.

Reageer

*