Een ‘geheime’ opname?

Luc.12:34       Maakt u beurzen, die niet oud worden, een schat, die nooit opraakt, in de hemelen, waar geen dief bij komt en geen mot ze schaadt.

Joh.10:10     De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.

Joh.10:1          Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover

Onze tegenstander, satan, gaat de aardbol rond en zoekt slachtstoffers uit die hij kan overhalen om in zijn verhaal over de wederkomst van Jezus te geloven. En natuurlijk gebruikt hij voor de hand liggende Woorden van God (Bijbelteksten), zoals hij van het begin af aan al doet. Met de komst van Gods Koninkrijk hier op aarde probeert hij zoveel mogelijk gelovigen op een zijspoor te zetten. Zijn doel is bijna bereikt, velen bereiden zich dan ook niet (meer) voor op de komst van Jezus en de komst van Zijn Koninkrijk hier op aarde.

De tegenstander heeft een misleidend onderwijs in de wereld gebracht, waardoor vele goedgelovigen denken opgenomen te worden voordat de laatste dagen van verdrukking aanvangt. Deze zogenaamde ‘geheime wegvoering’ is zo ‘geheim’ dat vele gelovigen elkaar hiermee bemoedigen en aansteken en dat zelfs ongelovigen hiervan op de hoogte zijn. Het resultaat is dat velen angstig zijn geworden en denken dat zij misschien de ‘wolk’ missen en vervolgens ook in deze misleiding gaan geloven. Je weet maar nooit, is het motto.

Het ergste is nog dat zij daarmee het Verbond van JHWH verbreken, omdat zij niet meer op die ENE GOD vertrouwen. Zij verwerpen onbewust het onderwijs welke Jezus en de apostelen over Zijn wederkomt leren. Het Verbond van JHWH is juist één van de voorwaarden om het Koninkrijk van God binnen te kunnen gaan.

De enige manier om de vijand te vermijden en zijn valse leer te weerstaan is zelf het Woord van God te bestuderen. Vader, JHWH spreekt Zichzelf nooit tegen, anders zou Zijn Woord nooit de waarheid kunnen zijn en kunnen we vervolgens stoppen met het geloven in Hem. Alle Bijbelteksten, van kaft tot kaft moeten daarom in harmonie met elkaar zijn. Dus wat is de waarheid over deze ‘geheime opname’ leer?

Volgens deze leer wordt de komst van Jezus in twee afzonderlijke fasen uiteengezet. De eerste zal een ‘geheime’ opname van de Kerk zijn die aan het begin van een periode van zeven jaar verdrukking zal plaatsvinden. En als de ellende achter de rug is, is er een triomfantelijke terugkeer naar de aarde van Jezus Christus met Zijn heiligen; zij die opgenomen waren. Dat klinkt heel aangenaam, zeker als je zelf de Bijbel (nog) niet onderzocht hebt of dat wel zo is (Hand. 17:10-11). De tegenstander stelt jezelf nog gerust door te zeggen: ”mocht je de ‘geheime opname’ missen, dan is er nog een tweede kans”. Tijdens de periode van zeven jaar, zal de Antichrist aan de macht komen. God zal vervolgens 144.000 Israëlieten selecteren die het evangelie over de hele wereld gaan verkondigen. Mooi toch, een dergelijk tweede kans. Maar wat zegt Jezus, het Levende Woord, die de hoofdrol heeft bij Zijn eigen wederkomst, hier zelf over?

Jezus, spreekt nergens over twee afzonderlijke terugkomsten naar de aarde en nergens heeft Hij het over een ‘geheime opname’. Hij heeft nimmer gesproken over een opname van Zijn volk. Integendeel, over Zijn wederkomst heeft Hij heel veel verteld zodat zijn volgelingen niet onwetend zouden zijn.

Het is 100% zeker dat Jezus Christus naar deze aarde zal terugkeren. En het is 100% zeker dat Hij een ontmoeting in de lucht zal hebben met alle heiligen; zij die apart gezet zijn door het Nieuwe Verbond met JHWH (Jer. 31:33-34). Deze ontmoeting zal plaatsvinden op het moment wanneer aan deze huidige wereld (een tijdsperiode van 6000 jaar mensbestuur) een einde is gekomen. Dit is waarom Jezus zei:

Mat.28:20        en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

Als Jezus belooft zou hebben om de Kerk zeven jaar vòòr het einde van de wereld weg te nemen, spreekt Hij hier zichzelf tegen. Aan deze huidige wereld komt nu een einde en het nieuwe, Het Koninkrijk van JHWH zal daarna geïnstalleerd worden. Het slaat nergens op om na 6000 jaar menselijk bestuur op aarde, te geloven dat vòòr de laatste 7 jaar, de kerk opgenomen wordt om als elite groep de dans te ontspringen. Jezus, zegt duidelijk: ‘als je houdt aan alles wat Ik je heb opgedragen, dan zal Ik met je zijn tot aan de voltooiing van 6000 jaar mensbestuur’.

Nog een uitspraak van Jezus die in tegenspraak is met de leer van de ‘geheime opname’. Lees Matteüs hoofdstuk 13, over de vergelijking van het komende Koninkrijk Gods dat aan het einde van datzelfde 6000 jaar aanvangt, wanneer de oogst wordt binnengehaald.

Vers 30            Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur. 

Jezus, zegt hier dat graan en het onkruid samen zullen opgroeien tot het ‘einde van de wereld’. Wanneer de oogsttijd aanbreekt zal als eerste het onkruid verzameld worden waarna deze in het vuur zal worden verbrand. Vervolgens wordt het graan in Gods Koninkrijk bijeengebracht. Volgens de leer over de ‘geheime opname’ zullen beide groepen tot aan het einde van deze wereld niet samen kunnen groeien, immers de tarwe is dan al verzameld en heeft zijn intrek in de hemel genomen.

Hoe zit het ook al weer met de belofte van de opstanding? Jezus zei met betrekking tot de rechtvaardige, zij die volgens Gods Verbond leven:

Joh.6:39-40     Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft: dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft (dat wat Hij zegt en doet), eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken.’

Er is maar één keer een laatste dag. Als we Paulus mogen geloven, verklaart hij door het ontvangen van een woord van JHWH, dat de levenden op aarde blijven totdat de eenmalige wederkomst van de Heer daar is, om vervolgens voor altijd bij Hem te zijn. Hierna is er geen andere manifestatie meer van nog een weder- of derde komst.

1 Tess.4:15-18 Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden.

Heb je opgemerkt dat Jezus de opstanding, de ‘laatste dag’ noemt? Hoe zou op deze ‘laatste dag’ aan het einde van ‘deze wereld’, de verzameling van alle heiligen inclusief de gestorvenen in Hem, zeven jaar eerder kunnen plaatsvinden? En hoe zou de ‘laatste bazuin’ kunnen klinken als het niet het einde, op het laatste moment van de tijd is? Het enige geheim tijdens de wederkomst van onze Heer, welke geen mens kan verklaren, is zoals Paulus zegt: ‘de verandering van een vergankelijk lichaam in een onsterfelijk lichaam’.

1 Kor.15:54      Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God; het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is opgeslokt en overwonnen.

Wanneer de laatste bazuin klinkt, zal de vereniging met Jezus niet geheimzinnig plaats vinden. Iedereen zal het kunnen zien en horen want het het zal met heel veel lawaai gepaard gaan.

Mat.24:27       Want gelijk de bliksem komt van het oosten, en schijnt tot het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Mat.24:30       En dan zal verschijnen het teken van de Zoon van de mens in de hemel en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.  

Mat.24:31       En Hij zal zijn engelen uitzenden met een geweldige geluid van een trompet, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier windstreken, van het ene uiteinde van de hemel naar de andere.

Dit is duidelijk een moment die je niet kunt missen. Het moment waarop Jezus Christus terugkomt om Zijn heiligen te verzamelen is een groot spektakel.

1 Kor.15:52     In een ogenblik, in het twinkelen van een oog, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.

Op.1:7             Ziet, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij die hem doorstoken en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw. Zelfs zo, Amen.

Op.6:16-17     En zeiden tot de bergen en rotsen: Valt op ons, en verbergt ons voor het aangezicht van Hem die gezeten op de troon, en voor de toorn van het Lam:  Voor de grote dag van Zijn toorn is gekomen, en die kunnen staan?

Er is geen enkel Schriftwoord dat bij de tweede komst van Jezus vermeld dat het om een ‘geheime opname’ gaat of dat de opname een geheimenis is. In al deze verzen blijkt dat er tijdens Zijn wederkomst een enorm geluid hoorbaar zal zijn en er een verschijnsel zichtbaar zal zijn dat elk oog zal zien. Er is helemaal niets geheims aan ieder aspect van Zijn wederkomst.

Zij die de ‘geheime opname’ aanhangen citeren vaak Mattheüs 24 vers 40 en 41. Wat zij echter niet beseffen is dat deze twee teksten uit hun context is gehaald. Zij denken dan dat zij degenen zijn die bij de zogenaamde ‘geheime opname’ opgenomen worden. Ik wil het je niet toejuichen of aanbevelen, want zij die weggenomen worden zijn namelijk niet degenen die gered zijn, maar zij die door de zondvloed om het leven kwamen. De volledige boodschap begint dan ook in vers 27, let op het woordje ‘Dan’ waar vers 40 mee begint, deze heeft namelijk betrekking op de vorige verzen.

Mat.24:37-41   Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden.

Jezus, toont hier een parallel tussen de redding van Noach met Zijn eigen wederkomst en de redding van de rechtvaardigen. De acht rechtvaardigen, Noach’s familie, werden door beschutting van de Ark, een verwijzing naar Gods Verbond, bewaard en zij waren nog steeds op de aarde. En zij die niet in de Ark waren, de overgeblevene, werden opgenomen door de vloed ‘die hen allen wegnam’. In de gelijkenis die Jezus verteld, zijn zij die achter bleven, de heiligen (apart gezet) om in het Nieuwe Koninkrijk op aarde in Zijn tegenwoordigheid verder te leven.

Jezus, zei: ‘en zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn’. Wat gebeurt er dan met de mensen die werden opgenomen of weggenomen?

Mat.24:51       dat hij het niet weet, en hij zal hem folteren en hem in het lot der huichelaars doen delen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars.

Vele geloven dat, Jezus gezegd heeft dat Hij zal komen als een ‘dief in de nacht’, en interpreteren dit als een ‘geheime opname’. Ik vraag me vaak af, waarom zij, die beweren Jezus te kennen, niet willen geloven wat Jezus zegt, als het om Zijn wederkomst gaat.

Mat.24:43-44  Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest ook gij (voor)bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen

Jezus, zegt hier tegen Zijn volgelingen dat Hij voor hen niet als een dief in de nacht komt. Jezus, vergelijkt in deze tekst, de komst van een dief als een waarschuwing voor hen die zich niet hebben voorbereidt, net zoals de wetteloze die in de tijd van Noach leefden, zij die zich niet hadden voorbereidt door in Gods Verbond te leven. 

1 Thess.5:1-4  Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij (de wetteloze) zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou:

“Want gij (de verbondskinderen) weten het heel goed, dat de dag des Heren alzo zal komen als een dief in de nacht.” Dezelfde woorden als in Matt. 24 vers 43 en 44 met dezelfde boodschap, het verbondsvolk van God is er klaar voor, “zij weten het zeer goed”. In deze tekst staat niet dat Jezus de dief voorstelt, maar het hele proces, de voltrekking van zijn wederkomst zal zijn als een komen van een dief. En dan geldt dat alleen voor hen die zich niet hebben voorbereidt, die niet aan een verbond met JHWH hebben gewerkt zoals Noach deed. “Zij die zeggen in alle rust en vrede leven … voor hen is het nacht”. Juist bij deze groep mensen, komt de Dag des Heren op een moment als zij het niet verwachten. Test bij jezelf of je er zeker van bent dat de Bruidegom voor jou niet onverwachts komt. En als je daar twijfels over hebt, dan heb je nog wat te doen, maar ga niet bij de pakken neerzitten, werk net als Noach aan je Ark (je eigen verbond met Vader JHWH).

Als je als gelovige in het licht (verbond) wandelt, zal er ook geen dief op je pad komen. De dief is een dief van de nacht en komt alleen voor hen die in de duisternis wandelen. Jezus is een getuigenis van het licht (Joh. 1:8). Hij en de zijnen hebben geen gemeenschap met de nacht of duisternis. Ook Johannes schrijft in opdracht van de Heer nog twee keer deze waarschuwing op, speciaal voor hen die slapen en zich niet hebben voorbereidt op Zijn komst.

Op.3:3              Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen.

Op.16:5            Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde.

Hier is een boodschap voor hen die met het evangelie bekend zijn, echter van het evangelie afvallig geworden zijn. Deze waarschuwing geldt dus niet voor de rechtvaardigen die de klederen van gerechtigheid hebben aangedaan. In het begin van dit verhaal weten we wie er werkelijk een dief is, voor wie hij komt en wat hij zal uithalen. Zij die naakt zijn, zullen Gods bescherming dan erg missen.

Degenen die Jezus liefhebben en gehoorzamen, staan klaar en zijn gereed voor Zijn wederkomst. Dit is de betekenis van de uitdrukking “te komen als een dief”, dat meerdere malen in de Bijbel gebruikt wordt om je te waarschuwen, zodat je niet van deze aarde wordt weggenomen (door de dief gestolen wordt).

Ook Petrus bevestigt deze wereldwijde gebeurtenis, dat door niemand ongemerkt voorbij zal gaan.

2 Petr.3:10       Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.

De tweede komst van Jezus is helemaal geen geheim. Petrus stelt Jezus onverwachte komst op de laatste dag ook voor als een komst van een dief. Tevens zal Zijn tweede en laatste komst gepaard gaan met enorm lawaai.

Conclusie:

Jezus, heeft gezegd dat Zijn wederkomst precies zo zal zijn als in de dagen van Noach (Mat. 24:37). Noach volgde de instructies van JHWH op en bouwde aan de Ark, een verwijzing naar Gods Verbond (tussen JHWH en zichzelf). Dit Verbond (zijn Ark) heeft hem hier op aarde voor alle ellende beschermd en gered. Hoe zit het met jouw verbond? (Jer. 31:33), volg je ook JHWH’s instructies op? (Ex. 20). Of vind je dat ouderwets of ongepast omdat het volgens jou niet meer hoef. Net als al die anderen mensen in de dagen van Noach, die niet op Gods Tora (=instructies) ingingen, ja zij werden inderdaad weggenomen, opgenomen, weggerukt van deze aarde en kwamen daarna niet meer terug. Wat zegt of wenst Jezus voor Zijn aanstaande bruid?

Joh.17:15         Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze (dag).

Zou je denken dat Vader JHWH dit gebed van Zijn Zoon Jezus niet zal verhoren? Ik denk van wel. Maar de vraag die je jezelf moeten stellen is, geloven ik wat Jezus zegt of geloof ik in een leerstelling van een dief.

Joh.3:36           Wie in de Zoon gelooft (doet wat Hij zegt), heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Wordt vervolgd

8 Responses to “Een ‘geheime’ opname?”

Read below or add a comment...

 1. Shalom,shalom,
  Eindelijk en site gevonden, waar bevestigd word, wat ik al behoorlijk lang mee in mijn hart draag aangaande de Wederkomst, “Opname””,Eindtijd. Meerdere christenen werden behoorlijk boos als ik ze voor het onamefabeltje , bijbels onderlegd, probeerde wakker te schudden.
  En laten we nu eerlijk zijn, welke christen gaat nu graag door de Grote Verdrukking ?! ( De Joden zijn als Yeshuaverwerpers, natuurlijk weer de klos)
  Het is nu zelfs zo, zo zul je gemerkt hebben, dat degenen die verkondigen dat we wel
  eens door de Grote Verdrukking of een gedeelte daarvan zullen gaan voor valse leraars, verkondigers gehouden worden, terwijl het omgekeerde waar is !
  Blijf de Bazuin/Sjofar zo zuiver blazen ! Ik doe met je mee! Wordt wakker Gemeente !!
  (Het zou best eens kunnen zijn, dat de in slaap gesuste gemeente onder meer zal gaan behoren tot de Grote Afval(-ers), die a.s. is!
  Als je al de teksten uit het N.T. en N.T. naast elkaar zet, dan kan je slechts tot de conclusie komen, zoals jij hem ook schetst.
  “Als gij dan de gruwel der verwoestng ziet..(niet alleen in Israel, maar op de t.v.
  wereldwijd) Hoe denk je dit te kunnen zien als je weg- of opgenomen bent?! Marcel.

 2. D.Dpl says:

  Op de site http://www.mashiyach.com/resources.htm kan een gratis boek worden gelezen: The Rapture of the Saints. Dit wekte mijn interesse en het lijkt mij de waarheid bevatten, maar omdat het een engels boek is, geschreven door een wetenschapper, is mijn vraag: vinden jullie het belangrijk dat dit door meerderen gelezen kan worden? Zou iemand misschien een korte nederlandse samenvatting kunnen maken? Alvast bedankt.

 3. Chas says:

  Rapture of the Saints ?
  Je kunt lang wachten, er komt geen geheime opname. Hoe staat het met de 7 laatste plagen en waar gaan we die wegstoppen ?

 4. WFB says:

  @ Chas,

  Eens, er komt geen opname volgens de zogenaamde opnameleer, 7 of 3,5 jaar voordat de ellende begint en Jeshua terugkomt. Er is wel een opname/verzameling (hoe je het noemen wil) uit de vier hoeken van de aardbol van gelovigen op het moment wanneer Jeshua terugkomt. Echter voordat dat gebeurt komt er een hel op aarde. Of daar de 7 plagen tussen zitten, weet ik niet, maar vermoed van wel. We zullen het snel weten, want het zal niet lang meer duren.

 5. ERV says:

  Duidelijk en schriftuurlijk! Bedankt..ik heb het meteen doorgemaild….
  Zou je de zin: ‘het ergste is nog dat zij daarmee het verbond met JHWH verbreken’ wat breedvoeriger willen uitleggen??
  Bedankt!

  Shalom,

  ERV

 6. wfb says:

  Shalom Erv,

  Dat is niet zo moeilijk, het verbreken van Elohim’s verbond houd niet anders in dan het verlaten van de Tora (instructies).

 7. ERV says:

  …is dan het aannemen van het nieuwe verbond (Hebreeën 8:8-10) in Zijn bloed niet voldoende? zeg je hiermee dat ze alleen worden gedood in de verdrukking….of ook ‘niet behouden’?

  Voor mij persoonlijk staat Exodus 20 zo vast als een huis…maar voor mezelf doe ik er nog een schepje bovenop…en dat zijn de woorden van Yeshua…die het hart raken! Mijn buurman kan bij wijze van spreken de geboden van Exodus 20 prima houden…aan de buitenkant geen vuiltje aan de lucht….maar in zijn hart is het nijd en wrok en bitterheid…iets wat niemand ziet…en ook dat noemt Yeshua zonde….en zonde is de overtreding van de wet….het nieuwe verbond in Zijn bloed wast je pas schoon.

  En wat de wederkomst betreft zie ik een duidelijk patroon in de profetische vervulling van de feesten…..maar ook hier geldt voor mij hetzelfde….je kunt met het feest van ongezuurde broden je huis nog zo goed ontdoen van alle ‘gist’..(letterlijk doen ze dat he)….maar als het hart niet rein is mogen ze wat mij betreft de pakjes soep met gist gerust in de kast laten staan…dan heeft die menselijke handeling geen enkel effect…de geboden van Yeshua verzwaren het geheel behoorlijk…en daar heb je de vervulling van de Heilige Geest voor nodig….en uit eigen ervaring weet ik dat dat laatste zó’n bovennatuurlijke rust geeft…daar kan geen sabbath tegenaan.

  Shalom!

 8. Winand says:

  @ ERV

  Het nieuwe verbond is eigenlijk een VERnieuwd verbond. Elke keer als er iemand stierf, Abraham, Isaac, Jacob, Moses, David etc. en Christus wordt er een nieuw verbond opgemaakt. Het voorgaande verbond voor het volk van JaHWeH wordt als het ware aangepast. Zoals het offeren van dieren dat niet meer nodig is, maar de 10 geboden inclusief sabbat weer wel. Daarom gelden alle verbonden nog, tot op de dag van vandaag, zelf het verbond met Noach (zie regenboog).

  Wie de komende (laatste) dagen wel of niet overleeft ligt niet aan mij. Ik geef slechts door hoe je er het beste van kunt maken en je veilig kunt scharen in de familie van JaHWeH, voor wat ik denk in overeenstemming met Woord van JaHWeH. Een ieder is dus zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij/zij maakt.

  Shalom,
  WFB

Reageer

*