De dag des Heren

Let op de tekenen der tijden,

dit is geen waarschuwing maar maar een oproep tot waakzaamheid.
Kijk naar, let op de tekenen (signalen) van de hemellichamen.

1Tess.5:1 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt:

Paulus spreekt hier over a. tijden en b. gelegenheden.

Vers 1 wordt vaak uitgelegd als, dat gelovigen zich niet moeten bezig houden met de tijden en gelegenheden waar God over beschikt. De tegenstander (satan) wilt je graag dom houden. Maar Paulus zegt het tegendeel, in vers 2 verklaart Paulus dat de gemeente in Tessalonica, Gods tijden en gelegenheden juist zeer goed wisten. Deze gelovigen wisten heel goed, ja zeer goed zelfs hoe en op welk moment de dag des heren komen zou.

1Tess.5;2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht.

Ook jij kan weten wanneer de dag van Jezus wederkomst zal aanbreken, zodat je je daarop kunt voorbereiden. Met de woorden ‘als een dief in de nacht’ wordt juist naar deze dag verwezen en zegt ons wanneer deze dag zal plaatsvinden. Jezus zelf zei: “Maar van die dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader” (Marc. 12:32). Wat christenen niet weten is dat Jezus hier, voor het Joodse volk wel bekend een Hebreeuwse ‘Teken in de Tijd’ aangeeft, welke voor heidenen onbekend is. Maar voor ons beter bekend als ‘een gezegde’ , die iets speciaals betekent.

Jezus verwijst met de woorden ‘van die dag of van die ure weet niemand’ naar een speciaal moment tussen de laatste en nieuwe maan. Niemand kan namelijk weten welk moment het dan is, omdat het wel twee keer of soms drie keer in een cyclus de maan zwart kan zijn voordat de nieuwe maan verschijnt, en zichtbaar zal zijn. En omdat Jezus op een speciale Feestdag terug komt (zie lessen over het Alfa en Omega plan) heeft God exact dit ene feest in het leven geroepen om daarnaar uit te kijken. Dit is de reden om naar de nieuwe maan uit te kijken. Met de nieuwe maan wordt namelijk de eerste van de nieuwe maand bepaald.

Maar de tegenstander zegt vandaag:“Maak je niet druk over wanneer Hij terug zal komen.” Je hebt toch alles wat je hartje begeert. Waarom en waarvoor moet je je zorgen maken? Is god niet vrede en de rust zelve?

1Tess.5:3 Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.

Paulus noemt je kop in het zand steken, wandelen in duisternis. (zie ook lesbrief 11 en 12 over Gods Charisma). Het is de hoogste tijd om je witte klederen aan te trekken, dat is wandelen in Gods Gerechtigheid.

1Tess.5:4-6 Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.

De tijden en gelegenheden zijn heel belangrijk voor God. En God heeft van het begin af aan de tijden en gelegenheden aan de mens bekend gemaakt. Daarom moeten wij, onze kop niet in het zand steken, maar onderzoeken wat God aan Zijn kinderen wil openbaren.

En God zei in Genesis 1 vers 14 Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren

‘Aanwijzing’ is vertaald van het Hebreeuwse woord OTH en is een verwijzing naar een baken bijvoorbeeld een vlag.

‘Vaste tijden’ is vertaald van het Hebreeuwse woord MO ADE en betekent afspraak op een vastgesteld moment in de tijd of kalender ten behoeve van een feest (dat komende is). Een plaats voor een ontmoeting. Een signaal voor een komende afspraak. Een meetingpoint. Waar in onze Bijbels het woordje  ‘Feest’ staat is het vertaald van dit Hewbreewse woord MOADE. De MOADIEM (meervoud), zijn de feesten van God.

Waarom hoefde de gemeente Tessalonica eigenlijk niet door Paulus op de hoogte te worden gebracht van wat gaat komen, namelijk de wederkomst van Jezus. Paulus prees deze gemeente omdat zij heel goed wisten waar zij zich mee bezig hielden. Het antwoord staat aan het begin van de brief.

1Tess.1:2-10: Wij danken God altijd om u allen, wanneer wij u gedenken bij onze gebeden, onophoudelijk gedachtig aan het werk uws geloofs, de inspanning uwer liefde en de volharding uwer hoop op onze Here Jezus Christus voor het oog van onze God en Vader. Immers, dat gij, door God geliefde broeders, verkoren zijt, weten wij, omdat onze evangelieprediking niet slechts in woorden tot u gekomen is, maar ook in kracht en in de heilige Geest en in grote volheid; gij weet trouwens, hoedanigen wij bij u geweest zijn om uwentwil. En gij zijt navolgers geworden van ons en van de Here en gij hebt het woord onder zware verdrukking met blijdschap des heiligen Geestes aangenomen, zodat gij een voorbeeld geworden zijt voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaje. Want uit uw midden heeft het woord des Heren weerklonken niet alleen in Macedonië en Achaje, maar allerwegen is uw geloof, dat zich op God richt, bekend geworden, zodat wij daarvan niets behoeven te zeggen. Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen, en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn.

Hier staan nogal wat voorwaarden, als ik me vrij uitdruk. Meteen komt de vraag; “voldoe jij en ook ik hieraan”? Hoe je je hiermee allemaal kunt confirmeren wordt je uitgelegd in de cursus ‘Van het kruis naar het Koninkrijk’. Ik noem het voorwaarden omdat als dit je levensstijl is, die “dag des heren” die voor velen als een dief komt en onbekend zal zijn, jou toekomt. Met anderen woorden je zult precies weten wanneer die zal aanbreken. Net zoals je dat met je eigen verjaardag weet. Die ook jou toekomt.

1Tess.2:8-10 maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid; want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven

Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op. In deze rubriek over de tekenen der tijden zullen we ingaan op de Bijbelse profetieën die ons meer inzicht zullen geven over die speciale dag.

Reageer

*