In de Laatste Dagen

Het moment van thuiskomen

In de laatste dagen (Deel 4)

In deze laatste dagen geven steeds meer gelovigen gehoor aan de oproep van JHWH om terug te keren naar Zijn zuivere Woord de Koninklijke leefregels/instructies, de Tora. Zij hebben de weg gevonden die hen bij het huis van de Vader zal brengen.Hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg, en Ik zal hen verblijden in Mijn huis”. (Jes. 56:7) Deze geweldige belofte die Vader JHWH aan Zijn verbondskinderen geeft, het huis Israëls is waar we naar uitzien.

Jes.56:1-7        Zo zegt JHWH: Neem het recht in acht en doe gerechtigheid, want Mijn heil [REDDING] is nabij om te komen, en Mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden… die Mijn sabbatten [FEESTEN] in acht nemen, verkiezen wat Mij behaagt, en vasthouden aan Mijn verbond: Ik zal hun in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats en een naam geven, En de vreemdelingen die zich bij JHWH voegen om Hem te dienen en om de Naam van JHWH lief te hebben, om Hem tot dienaren te zijn; allen die de sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen, en die aan Mijn verbond vasthouden:

“Ik zal je in Mijn huis en binnen Mijn muren een (schuil)plaats en een naam geven…een eeuwige naam zal Ik ieder van hen geven, een naam die niet uitgewist zal worden.” Vader JHWH geeft hier Zelf aan dat Zijn huis een beschermde plaats is ‘binnen Zijn muren’. Het zijn de verstandige (maagden) die zich hebben voorbereid door hun kruiken met olie te vullen. Zijn hebben JHWH’s gerechtigheid aangedaan door te leven naar Zijn instructies. Zij verstaan en begrijpen het plan van God voor deze laatste dagen, daar zij de Sabbat en de feesten (sabbatten) onderhouden. “Dan zal de bruidegom komen en zij die gereed waren, ging met hem naar binnen om het bruiloftfeest te vieren”. (Mat. 25:10)

In Jesaja 56 vers 8 zegt Vader JHWH die de verdrevenen uit Israël bijeenbrengt: “Ik zal er tot Hem nog meer bijeenbrengen, naast hen die al tot Hem bijeengebracht zijn.” Nu we de weg naar Gods huis weten komen we op de volgende vraag. Wanneer zal het moment aanbreken om naar Zijn huis te vertrekken? Dit is een uiterst belangrijk moment, je zult er alles aan moeten doen om hier achter te komen. Je kunt het niet veroorloven om dit moment te missen want er is namelijk geen tweede kans. “Toen…kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten”. (Mat. 25:10).

De weg naar Vaders huis, Zijn de instructies die Mozes aan ons doorgeeft. (Mat. 24:45) Zonder deze instructies die in Gods Tora staan opgeschreven is het onmogelijk om Vaders huis te vinden en daar op tijd aan te komen. Omdat de Tora van levensbelang is, gaan we daar in deze les nog wat dieper op in. Want we moeten begrijpen dat de Tora niet alleen Gods levensinstructies voor ons zijn, maar ook een Profetisch Woord die speciaal aan Gods verbondsvolk in deze laatste dagen gegeven is. Mozes was immers een profeet voor in de laatste dagen, van hetzelfde kaliber als Jezus was, ‘een profeet als ik’ zegt Mozes in Deut. 18:15.

Van water naar wijn

Toen de apostel Johannes het evangelie begon op te schrijven, begint hij opmerkelijk met de eerste zinnen die betrekking hebben op het komende Koninkrijk van God:

Joh.1:1-5         In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.

De gelovigen die in zijn tijd leefden, wisten dat het Woord verwees naar de Tora van Vader JHWH. Naast de profeten en de schriften (psalmen) is de Tora (de 5 boeken van Mozes) het enige Woord van Vader JHWH, dat toen bekend was. Johannes zegt, “zonder dit Woord komt niets tot stand wat God daarin gezegd heeft.” Verder zegt hij “dat alleen dit Woord leven kan voortbrengen”. En als je vol bent van dat Woord, kan de duisternis je niets doen, “de duisternis heeft het niet begrepen”. Het Griekse woord dat hier met begrijpen vertaald is kan ook met grijpen, pakken of vinden worden vertaald. De tegenstander (satan) kan er dus niet bijkomen, omdat de Tora als een muur fungeert waardoor je onaantastbaar voor de tegenstander bent geworden.

Halverwege de jaren negentig pionierde mijn vrouw en ik met het stichten van een nieuwe gemeente. Tijdens het geven van een Bijbelstudie werd ik opeens in de geestelijke gewesten hevig aangevallen. Toen zag ik dat er een grote dikke geestelijke muur werd opgetrokken tussen mij en de duisternis. In de eerste instantie schrok ik maar als snel begreep ik de beschermde functie hiervan. Volkomen in de rust bleef ik staan, de tegenstander zag me niet en kon niet door die muur heenkomen. Het opmerkelijke is dat ook mijn vrouw op dat moment diezelfde muur van bescherming ervoer. Terug naar het Johannes evangelie.

“De volgende dag (de tweede dag) zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt”! (Joh. 1:29) “De volgende dag (de derde dag) stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen”. (Joh. 1:35) “De volgende dag (de vierde dag) wilde Jezus weggaan naar Galilea en Hij vond Filippus en zei tegen hem: Volg Mij”. (Joh. 1:44) Volgens het evangelie van de apostel Johannes bevinden we ons heden ten dag op de vierde dag. De eerst volgende dag zou de vijfde dag moeten zijn en Johannes begint te vertellen over de bruiloft te Kana.

Joh.2:1-11       En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en Zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen Hem: Zij hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars: Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En daar waren zes stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten. Jezus zei tegen hen: Vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. En Hij zei tegen hen: Schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester; en zij brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was – hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het – riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem: Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere; u hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea, en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem.

Dat is vreemd, vier dagen waren er verstreken en Johannes begint, het prachtige en alom bekende verhaal over de bruiloft te Kana te vertellen met de woorden ‘En op de derde dag’. Als wachter moet je dit opgevallen zijn. Eén ding is zeker, het is geen fout. Dat wat Johannes hier vermeldt, vraagt om extra aandacht. Wat wil Johannes met dit verhaal over de bruiloft doorgeven? Is het soms een Parabel =gelijkenis?
Het woord parabel komt van het Griekse woord parabolè wat “vergelijking” betekent.

“Toen de moeder van Jezus opmerkte dat de wijn op was, zei Jezus tegen haar ‘vrouw wat heb Ik (nu) met je te maken, Mijn tijd is nog niet gekomen”. Dit was niet negatief bedoeld, Maria maakte zich dan ook geen enkele zorgen. Integendeel, zij wist gezien haar antwoord meteen waar Jezus het over had. Het antwoord van Jezus met ‘vrouw’ is een verwijzing naar het (toekomstige) verbondsvolk Israël in de laatste dagen. Dit kun je opmaken uit het tweede gedeelte van Jezus antwoord ‘Mijn uur is nog niet gekomen’. (De derde dag lag nog in de toekomst). In Johannes 7 vers 30 en hoofdstuk 8 vers 20 wordt dit nog eens duidelijk door Jezus herhaald en uiteindelijk in hoofdstuk 12 vers 23 zegt Jezus dat Zijn uur gekomen is. Zie ook Joh. 13 vers 11 en 17 vers 1.

Joh.12:23         Maar Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht.  Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven.

Het uur van Jezus is de vervulling van het Pesach feest, door Zijn offer aan het hout. Vele gelovigen hebben pas nog het Pesach feest op de avond van de 14de van de eerste maand Abbib/Nisan gevierd.

Joh.13:1           En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde.

Het woordje ‘einde’ is hier ook vertaald van het Griekse woord ‘Telos’ dat doel of punt betekent. Het is een moment (punt) dat het einde van een tijdperk aangeeft. In de vorige lesbrief schreef ik dat, dat het moment is waarop ‘de Zijnen’ (dat zijn zij die Gods Verbond hebben geaccepteerd) naar het huis van de vader moesten optrekken. Want daar zal het volgende feest worden gehouden en op die dag zal het uur van de bruidegom en de bruid worden voltooid.

Mark.14:15       Voorwaar, Ik zeg u dat Ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op de dag wanneer Ik die nieuw zal drinken in het Koninkrijk van God.

Terug naar de bruiloft te Kana. De moeder van Jezus wist waarom Jezus ‘vrouw’ zei,  daarom zei ze tegen de dienstknechten; Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe dat.” en niets anders. De zes stenen watervaten is een verwijzing naar de mens. De mens moet dan ook gevuld worden met levend water, namelijk het Levende Woord van God. Niet een beetje maar tot de rand toe gevuld zodat er geen enkel plaats meer over is voor kerkse religie en/of tradities. Dit is een voorwaarde om in wijn te kunnen veranderen. Een verwijzing naar de Heerlijkheid en Glorie door de vervulling met de Charisma van JHWH. Deze zalving is nodig om onder andere te kunnen begrijpen en te verstaan waar en wanneer we naar Gods huis moeten gaan.

Het zijn deze gezalfden van de Heer, de zonen en dochters van Vader JHWH waar de schepping op wacht. (Rom. 8:19) JHWH zal hen in staat stellen om wonderen en tekenen te verrichten zoals de honderdvierenveertigduizend die verzegeld waren uit alle stammen van de Israëlieten. (Op. 7:4) Zij zijn het Mannelijke kind dat door de vrouw uit Openbaringen 12 vers 5 gebaard wordt en in het huis van God worden opgenomen. Zij zijn de goede wijn van uitstekende kwaliteit die als eerste wordt voorgezet. Het zijn de eerstelingen, die op het derde feest, het feest van de eerstelingen, net als Jezus aan Vader JHWH in Zijn huis worden voorgesteld. Zij komen thuis om het bruiloftsfeest, Sjavuot dat in de derde maand plaatsvindt te vieren.

Mat.5:17         Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet [Tora] of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.

De eerste drie feesten heeft Jezus vervuld, Hij komt dus nog terug om de overige vier feesten te vervullen, te beginnen bij het feest Sjavuot, beter bekend als het Pinksterfeest. Inderdaad het Pinksterfeest, dat niet het feest van de uitstorting van de Heilige Geest is en ook niet het feest van het ontstaan van de christelijke gemeente. Het is Vader JHWH’s feest waarbij we in de derde maand zullen opgaan naar Jeruzalem om Zijn voorjaarsoogst te vieren. Daarnaast vieren we Sjavuot omdat op deze dag Vader JHWH de Ketuba, Zijn huwelijkscontract aan Zijn volk gaf. Op de beruchte Pinksterdag van Handelingen 2 waren de discipelen eensgezind bij elkaar. Wat je zag is dat de kruiken gevuld waren met Levend Water (Zijn instructies), en vervolgens in wijn veranderde. Vaders Geest daalde neer en vervulde hen met Zijn zalving. Dat de Geest van de Vader nederdaalde was niet nieuw, lees de profeten in het O.T. maar eens. En daar stonden geen vreemdelingen die de eerste (heidense) gemeente vormden, het waren Joodse mannen die op Vaders Sjavuot feest afkwamen. (Hand. 2:14) Wat de discipelen van Jezus (als bruid) mochten ervaren was een voorproefje van de bruiloft die in de toekomst zal plaatsvinden, voor ons binnenkort. Immers de bruidegom was er (nog) niet bij. Wil je straks op Zijn bruiloftfeest aanwezig zijn, begin dan 7x 7 sabbatten te tellen. Met andere woorden: vergeet niet één van JHWH’s Moädim. Want Hij komt terug om de overige feesten te vervullen, te beginnen met Sjavuot.

We zien duidelijk dat Johannes met zijn evangelie een verborgen boodschap heeft voor Gpds verbondsvolk, het huis Israël in de laatste dagen. Het zijn parabels zoals Jezus dat ook aan Zijn discipelen leerde en deze zijn niet te verstaan en te begrijpen door hen die tegen Gods Woord ingaan omdat zij de Tora(wet) veracht hebben. (1 Joh. 3:4).

Leer Gods parabels kennen

Mat.13:10-13   En de discipelen kwamen naar Hem toe en zeiden tegen Hem: Waarom spreekt U tot hen door gelijkenissen [Parabels]? Hij antwoordde en zei tegen hen: omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen [Parabels], omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen.

Ben je een verbondskind van de Vader omdat je doet wat Hij zegt? Dan is aan jou het geheimenis van het Koninkrijk van God gegeven. Zoals we de parabel van de bruiloft te Kana mochten verstaan, zo ben je in staat om alle Bijbelse parabels te verstaan en te begrijpen. Zoals ik al zei, die van levensbelang zijn, om de dagen die voor ons liggen, de dagen van Jacobs benauwdheid te overbruggen. En dat valt niet altijd mee, zelfs de discipelen van Jezus begrepen soms niet waar Hij het over had.

Mark.4:9-13     En Hij zei tegen hen: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En toen Hij alleen was, vroegen zij die om Hem heen waren, met de twaalf, Hem naar de gelijkenis. En Hij zei tegen hen: Het is u gegeven het geheimenis van het Koninkrijk van God te kennen; maar tot degenen die buiten zijn, komt alles door gelijkenissen, opdat zij ziende zien en niet doorzien, en horende horen en niet begrijpen; opdat zij zich niet op enig moment bekeren en de zonden hun vergeven worden. En Hij zei tegen hen: Begrijpt u deze gelijkenis niet? En hoe zult u dan alle gelijkenissen verstaan?

Ondanks dat de discipelen oren hebben gekregen om te kunnen horen, wijsheid om te kunnen verstaan, waren zij niet in staat om een eenvoudige basis parabel als de zaaier te begrijpen. Dit is een trieste zaak. Jezus vroeg hen dan ook: “Begrijp je deze parabel niet?” “Weet je niet wat het betekent?” Als je de parabel van de zaaier en het zaad niet begrijpt: “Hoe ben je dan in staat om alle parabels te verstaan?

Paulus zegt:

Kol.2:2             opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus,

Waar heeft Jezus het over als Hij het zo belangrijk vindt dat je Zijn gelijkenissen begrijpt? Over hoeveel gelijkenissen heeft Hij het? Wetende dat het Nieuwe Testament toen nog niet bestond. Waar kan ik die gelijkenissen vinden? Een ding is zeker als wij deze gelijkenissen niet kennen of weten, zullen we ook niet in staat zijn om te weten waar en wanneer we naar Vaders huis moeten optrekken. Waar kun je deze parabels vinden? Vergeet niet, “Het is u gegeven het geheimenis van het Koninkrijk van God te kennen.”

Psalm.78:1-5   Mijn volk, neem mijn onderricht ter ore, neig uw oor tot de woorden van mijn mond.  Ik wil mijn mond met spreuken [Parabels] opendoen en van aloude verborgenheden doen overvloeien, die wij gehoord hebben en weten en onze vaders ons verteld hebben. Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de HEERE vertellen, Zijn kracht en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft. Want Hij heeft een getuigenis ingesteld in Jakob, een wet vastgesteld in Israël;

Het woord dat hier met spreuken vertaald is, had beter met parabels (gelijkenissen) vertaald kunnen worden zoals dat in de King James Bijbel is gedaan. Wat de Psalmist dan eigenlijk wil zeggen is, dat God in parabels spreekt en deze parabels verborgen zijn in de aloude verhalen die de vaders (na de uittocht uit Egypte) aan hun kinderen en kindskinderen door vertelden. Het zijn de verhalen uit de eerste vijf boeken van Mozes. Ja, de Tora is niet alleen instructies, maar verbergt ook een boodschap voor Jacob, de twaalf stammen van het huis Israëls dat Vader in de laatste dagen doet wedergeboren worden.

Precies zoals het er staat ‘als een getuigenis in Jacob’. Daarom zijn vandaag goede Tora leraren nodig die je de informatie, de olie voor je kruik, kunnen geven.

De verhalen van de Tora zijn Parabels en hebben een geheime boodschap voor het verbondsvolk in deze laatste dagen. Dat is waar Jezus het over heeft als Hij aan Zijn discipelen vraagt: “Versta je deze parabelen die van oudsher zijn verteld niet?” Hoe ben je dan in staat om alle parabels die in de Tora staan te verstaan en te begrijpen? Jezus, spreekt namelijk net zoals Zijn Vader gesproken heeft, in parabels. Jesaja zegt het zo:

Jes.46:9-10      Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat Ik Adonai ben en niemand anders. Ik ben Adonai, en er is er geen als Ik, Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben;

Mooi hè. Vader JHWH heeft vanaf het begin af aan verkondigd wat wij in de laatste dagen mogen wachten en hoe wij ‘deze dingen’ kunnen weten. Dingen, parabels die in de laatste dagen worden herhaald. Wat er geweest is, dat zal er weer zijn.

Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon. (Pred. 1:9) Alles heeft al een keer plaatsgevonden, zoals de bruiloft te Kana, maar zij zullen in een andere setting, speciaal voor de laatste generatie nog een keer worden herhaald. Met als reden om niet onbekend te zijn met Gods plan en de verborgen boodschap die in de laatste dagen voordat Jezus terugkomt zullen plaatsvinden. Zo zullen we niet alleen de weg weten, (Joh. 14:4) maar ook wanneer we op tijd naar het huis van Vader JHWH zullen opgaan. (Joh. 14:2-3)

Parabels om te vetrekken

Wanneer moet je gereed zijn om naar het huis van de Vader op te gaan? We hebben al gezien dat Johannes aangeeft dat de bruiloft op de derde dag plaatsvindt, dat het feest van de eerstelingen het derde feest is en dat Sjavuot in de derde maand plaatsvindt. Zou de derde dag, maand of jaar van een bepaald tijdsbestek zoals de laatste zeven jaar voordat Jezus voorgoed terugkomt, een geheimenis zijn om aan te geven dat we elkaar en de Bruidegom in Gods huis zullen ontmoeten? We lezen nu het stuk van Jozef dat hij zijn familie weer ontmoet. Jozef is net als Mozes een beeld van Jezus. Lees eerst Genesis 41 tot en met 50.

Gen.41:25        Toen zei Jozef tegen de farao: De dromen van de farao zijn één. God heeft de farao bekendgemaakt wat Hij gaat doen.

De droom die farao kreeg was een teken van wat er ging komen en God laat door Zijn dienstknecht Jozef zien wat dit inhield. Zeven vruchtbare gevolgd door zeven magere jaren in de vorm van een wereldwijde hongersnood. “Dan zal al die overvloed in het land Egypte vergeten zijn, en de honger zal het land verwoesten”. (vers 30) En die zal zeer zwaar zijn. Egypte is een beeld van de wereld dat Gods kinderen in de slavernij houdt van religie en traditie. Dat de farao deze droom over de komende hongersnood meer dan één keer kreeg, is omdat de zaak bij God vaststaat en God Zich haast om die uit te voeren. (vers 32)

En zo werd Jozef door zijn uitleg onderkoning, een beeld van de komende Koning. Jozef kreeg het volledige bevel over het land en het volk. De jaren verstreken en Jozef kreeg twee zonen, Manasse en Efraïm. Efraïm betekent God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking. (vers 52) Efraïm is in de wereld, in de verdrukking geboren. Efraïm vertegenwoordigt het nieuwe huis Israëls dat God vandaag uit alle vier hoeken van de aarde aan het verzamelen is. De honger kwam wereldwijd in alle landen sterk opzetten en iedereen ging naar het land Egypte om je daar brood kon kopen. Zo ook de broers van Jozef, zij reisden naar Egypte af om graan te kopen zodat zij in leven blijven en niet sterven. (Gen. 2:2) En Jozef stelde hen op de proef. Zo zullen uw woorden beproefd worden, om te zien of u de waarheid spreekt. (vers 16)

Gen.42:18        Op de derde dag zei Jozef tegen hen: Doe dit, zodat u in leven blijft, want ik vrees God.

De broers gingen bepakt terug om de jongste zoon van Jacob, Benjamin op te halen. Dat heeft even geduurd totdat het graan op was om opnieuw naar Egypte af te reizen. “Toen zei Juda tegen Israël, zijn vader: Stuur de jongen met mij mee; dan zullen wij opstaan en op weg gaan, zodat wij in leven zullen blijven en niet zullen sterven: wij niet, u niet en onze kleine kinderen niet”. (vers 8) Aangekomen, zag Jozef Benjamin staan en zei hij tegen degene die over zijn huis ging: Breng deze mannen naar mijn huis, slacht vee en bereid het, want deze mannen zullen vanmiddag met mij eten.

Je kent ook vast de gelijkenis van de verloren zoon (Luc. 15:11-32). In deze parabel is de oudste zoon een beeld van het Zuidelijk Koninkrijk, Juda en Benjamin en de jongste zoon een beeld van Efraïm ofwel de tien Noordelijke stammen. Het was tijdens een zware hongersnood dat de verloren zoon terug ging naar de Vader. En er was eten (een vet gemest kalf), hij was verloren en is gevonden.

“In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land.” Dit is de eerste zin uit het boek Ruth. Ruth is een Moabitische vrouw, zij is het beeld van de bruid van Christus. Haar schoonmoeder Naomi verloor tijdens de hongersnood haar man en twee zonen, waarvan een met Ruth getrouwd was. De andere schoondochter keerde naar haar geboorteland en de (af)goden terug. Maar Ruth zei: Dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan, bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan, en waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. (Ruth 1:16). Het is een prachtig verhaal dat eindigt met een bruiloft tussen Ruth en Boaz. Boaz is hier de bruidegom en het beeld van de Koning.

Waar ik eigenlijk je aandacht voor wil vragen is dat er in deze parabels over het verhaal van Jozef, de verloren zoon en Ruth overeenkomsten zijn. Eén daarvan is de wereldwijde hongersnood. We zien dat God de hongersnoden gebruikt om Zijn volk terug te laten keren naar Zijn huis. Het is heel goed mogelijk dat er een wereldwijde hongersnood op komst is. Dit is meerdere malen in het nieuws afgekondigd. Zal JHWH dan Zijn verbondsvolk in deze laatste dagen bij elkaar brengen en thuis brengen?

Nog even terug naar Jozef. Toen Jozef zich bekend maakte aan zijn familie zei hij: “Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen omdat jullie mij hiernaartoe hebben verkocht, want God heeft mij vóór jullie uit gezonden tot behoud van jullie leven. Deze twee jaren is er immers honger geweest in het midden van het land, en er komen nog vijf jaren waarin er geen ploegen of oogsten zal zijn. Jozef zei dat hij vooruit gezonden is om zaken te regelen voor de komst van zijn familie. Zei Jezus dat ook niet?

Joh.14:2           In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.

Er ligt een belofte voor ons klaar om tijdens de grote verdrukking veilig in het huis van JHWH te zijn. Maar let op de verdrukking was enigszins begonnen. Jozef meldt dat er al twee jaar hongersnood in het land was voordat hij zijn familie in veiligheid kon brengen. De ontmoeting was dus in het derde jaar van de zevenjarig wereldweide hongersnood. Je vraagt je misschien af of je voor twee jaar hongersnood voorzorgmaatregelen moet nemen. Ondanks dat Matteüs en Openbaringen melding maken van plaatselijke hongersnoden, lijkt het mij, gezien Jozef parabel geen onverstandige actie. Doe wat je hart je ingeeft, maar wacht niet te lang. Je ziet vandaag de dag alle ingrediënten van de volgende twee verzen in vervulling gaan.

Mat.24:7          Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

Op.6:6-8          En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: Een maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe. En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie!  En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde.

Lees Gods Woord, de Tora als instructies voor je wandel maar ook als een parabel. Ken de weg naar huis en je weet ook wanneer je naar huis moet opgaan om op tijd voor het feest aanwezig te zijn. Ezechiël krijgt een woord van God voor het huis Israëls, de laatste generatie en beschrijft hoe Vader JHWH in deze laatste dagen tot Zijn verbondsvolk zal spreken. Het antwoord is in raadselen, in parabels. Zo zal onze Vader door Zijn Woord tegen Zijn kinderen spreken en hen veilig thuis brengen.

Ez.17:1-3         Het woord van JHWH kwam tot mij: Mensenkind, geef een raadsel op en leg een gelijkenis [parabel] voor aan het huis van Israël, en zeg: Zo zegt Adonai JHWH.

Wordt vervolgd

2 Responses to “Het moment van thuiskomen”

Read below or add a comment...

 1. Bert Loonstra says:

  U zegt in het bovenstaande artikel: “In deze bruiloft wordt namelijk niets vermeld over een bruid en/of een bruidegom. Wat wil Johannes met dit verhaal over de bruiloft doorgeven? Is het soms een Parabel =gelijkenis?”

  Maar ik lees in het evangelie van Johannes:
  “””Toen nu de leider van het feest het water proefde, dat wijn geworden was – en hij wist niet, waar deze vandaan kwam, maar de bedienden, die het water geschept hadden, wisten het – riep de leider van het feest de bruidegom, en hij zeide tot hem: 10 Iedereen zet eerst de goede wijn op en als er goed gedronken is, de mindere; gij echter hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaard. “””

  Hier is wel degelijk sprake van een bruidegom, dus: uw argument dat het een parabel is vervalt hiermee, lijkt me, en dan vraag ik me af: welke konsekwenties heeft dit voor de rest van uw artikel?

  Hartelijke groeten en Gods zegen toegewenst.
  B.Loonstra

 2. wfb says:

  Shalom Bert,

  Bedankt voor je oplettendheid, de bruidegom wordt inderdaad aangehaald, ik heb de tekst dan ook direct gecorrigeerd. In mijn komende boekje ‘In de laatste dagen’ zal ik het aanpassen.
  Echter je tweede argument is geheel je eigen keuze en verantwoordelijkheid om deze boodschap wel of niet aan te nemen c.q. te geloven, je bent daar geheel vrij in.
  Voor wat betreft de konsekwenties voor de rest van het artikel en de volgende lesbrief is de aanwezigheid bruidegom alleen een extra bevestiging voor het komende feest. Ik heb het (nog) niet uitgewerkt, maar de tekst “Dat Hij eerst de goede wijn moet voor zetten” lijkt mij een duidelijke verwijzing naar wat er het eerst moet komen, nl. de hereniging van de rechtvaardigen, zie volgende les. Maar goed, Jezus spreekt tegen Zijn volgelingen in parabelen (gelijkenissen) omdat aan hen gegeven is om de parabel te mogen verstaan. Ik hoop dat dit ook voor jou geldt.
  “opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, toen hij zei: Ik zal Mijn mond opendoen met gelijkenissen; Ik zal over dingen spreken die verborgen waren vanaf de grondlegging van de wereld.” (Mat.13:35)

Reageer

*