In de Laatste Dagen

Het is tijd

In de laatste dagen (Deel 2) 

In de vorige les hebben we kunnen lezen wie Gods verbondsvolk in de laatste dagen is en hoe deze is samengesteld. Zij is de laatste generatie Israëlieten die JHWH vandaag de dag uit alle vier hoeken van wereld verzameld. De twee stammen Juda met Benjamin van het zuidelijk koninkrijk samen met de tien zoekgeraakte stammen uit het noordelijk koninkrijk. En niet te vergeten de vreemdelingen die met hen mee willen gaan, die zeggen “uw God is mijn God.”

Maar Ruth zeide: Dring er bij mij niet op aan, dat ik u in de steek zou laten, door van u terug te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God (Ruth. 1:16).

Deze verbondsgelovigen zijn afkomstig uit de overige volken welke vertegenwoordigd worden door Efraïm. Zij vormen samen het huis Israëls en zal in de laatste dagen weer één verbondsvolk worden. Heeft God jou geroepen en heb je voor 100% Zijn verbond (Ex. 8:1-17) geaccepteerd om daarmee in overeenstemming te leven, dan heb je je laten enten op de edele olijf (Rom. 11) en ben je medeburger van de heiligen en huisgenoot van God geworden (Ef. 2:18-19). Dit is je ware identiteit in Christus, volgens de Bijbel ben je volwaardig een Israëliet.

Wil je Gods plan met Zijn verbondsvolk voor in de laatste dagen op Bijbelse wijze verstaan en begrijpen, dan is het van belang om te weten dat het huidige (land) Israël met haar inwoners niet het zelfde is als het Bijbels Israël. Zo zijn Joden wel Israëlieten, maar Israëlieten zijn niet allen Joden. Het huis Israëls bestaat uit de volledige twaalf stammen, de twaalf zonen van Jacob. Daarbij komt nog bij, Efraïm die de verbondsgelovigen uit de andere volken der aarde vertegenwoordigd. Dit Bijbelse huis Israëls is God vandaag aan het herstellen als een heilig (apart gezet) verbondsvolk. Het wordt als het ware opnieuw geboren uit alle volken der aarde. De Bijbel leert ons dat de tien Noordelijk gelegen stammen-rijk duizenden jaren geleden verstrooid, zoek geraakt en opgegaan zijn in alle volken van de aarde. De reden van deze verstrooiing was dat Israël gestraft werd wegens ongehoorzaamheid aan JHWH en Zijn Tora (Ez. 27). Zij hadden het verbond met God verbroken en vervielen onder de vloek (Deut. 28:29).

Aan die verstrooiing is nu een einde gekomen. Vader JHWH is een Verbonds God, Hij heeft Zich verbonden aan Zijn belofte met Abraham, Isaac en Jacob en daar kan Hij niet vanaf. “Want Ik, JHWH, ben niet veranderd, ú, kinderen van Jacob, bent daarom niet omgekomen” (Mal. 3:6). Hetzelfde geldt voor onze Verlosser, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid (Hebr. 13:8). Eens zal God Zijn belofte moeten inlossen. Waarom niet vandaag?

2.1     Breken van bolwerken

Het belang om te weten wat je identiteit in Christus is, is een eerste stap tot zelfbewustwording. Nu je een Israëliet ben zul je daar ook naar moeten handelen. Voordat je als steen (verbondsgelovige) samen met andere stenen (verbondsgelovigen) een Berg (verbondsvolk) wordt (1Petr. 2:5). Om als Koninkrijkvolk over deze aarde te regeren, zul je eerst korte metten moeten maken met afgoderij, religie en traditie, menselijke doctrines en dogredenen, etcetera. Alle mooi klinkende (goud, zilver, brons) programma’s die niet door JHWH gegeven zijn. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld (Dan. 2:35).

Deze stap van heiliging (jezelf apart zetten voor God) mogen we in het proces dat in de laatste dagen plaats vindt volgens Daniel uitlegging van de droom van Nebukadnezar niet vergeten. Als steen (verbondsgelovige) ben je daar persoonlijk verantwoordelijk voor. Het kan zijn dat je daar de hulp van anderen bij nodig hebt.

In deze en komende lessen zullen we er dan ook niet omheen praten, want ik neem aan dat je de waarheid rondom Gods plan wenst te horen en geen halve waarheden die met Bijbelteksten zijn bekleed. Maak je veiligheidsriem dan maar goed vast, want we zullen misleidende leerstellingen en bolwerken afkomstig van mensen niet sparen.

De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, (2 Kor.10:4-5)

2.2     om stand te kunnen houden

Als verbondsvolk staan ook wij voor een periode die de Bijbel, ‘Jacobs benauwdheid’ noemt, ook wel bekend als “de verdrukking” die aan de komst van de Koning voorafgaat. Je kunt dit o.a. lezen in Jeremia 30, Mattheüs 24 en Openbaringen 6, 8 en 9. De centrale vraag die ik in het midden wil leggen is, zal ook het verbondsvolk door deze periode (of een deel daarvan) heengaan of niet? Als het antwoord ‘Ja’ is, moeten we ons dan hierop voorbereiden?

Dit nu zijn de woorden die JHWH over Israël en Juda gesproken heeft (Jer.30:4).

Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jacob; maar daaruit zal hij gered worden. (Vers 7)

We weten nu wie er in de Bijbel wordt bedoelt met Israël (Jacob). Namelijk alle twaalf stammen, inclusief alle medeburgers en huisgenoten Gods. En als je tot Gods verbondsvolk behoort zit je daar ook bij, geënt op de edele olijf, het huis Israëls. Het is zeker geen schande om bevreesd te zijn voor deze komende verdrukking, maar weet dat JHWH een belofte geeft om goed te onthouden; Jacob, het huis Israëls zal daaruit gered worden.

Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jacob; maar daaruit zal hij gered worden (Jer. 30:7).

Over hoe, wanneer en waar deze reddingsactie gaat plaatsvinden, het staat allemaal in Zijn Woord beschreven. Vandaag de dag geloven vele gelovigen in een opnameleer dat hen, voordat de verdrukking begint of halverwege de verdrukking veilig naar de hemel transporteert. Jarenlang heb ik in deze opnameleer geloofd, maar naar grondig onderzoek ben ik erachter gekomen dat geen enkel Bijbelse profeet dit onderwijst. Zelfs onze Heer Jezus leert niet dat Zijn volgelingen voor of tijdens de grote verdrukking worden opgenomen in de Hemel. Daarentegen lees ik steeds meer passages en parabelen over een apart gezet (heilig) volk die JHWH tijdens de verdrukking in bescherming zal nemen. Het staat geschreven als Bijbelse belofte, en omdat JHWH Zich aan Zijn Woord houdt en niet verandert, zal Hij het ook gaan doen.

De opnameleer (vòòr de grote verdrukking) is een bolwerk van mensen. Het klinkt als goud of zilver en is gefundeerd op de vervangingsleer en behangen met Bijbelteksten. Maar ik waarschuw, het is gevaarlijk om in deze opname leer te (blijven) geloven. Het maakt je passief, je hoeft immers alleen maar te wachten totdat het zover is. Dat deden de vijf dwaze maagden namelijk ook met als gevolg dat zij geen olie in hun kruiken hadden om de reis te kunnen voltooien (Mat. 25:1-13).

Alle leringen voor of over gelovigen die Gods verbond niet als fundament hebben zijn verdacht en moeten met kritische ogen bekeken worden.

Maar goed, je bent vrij om te geloven wat je wilt en als je samen met die grote elitegroep gelovigen in de opnameleer wil blijven geloven, ik kan je niet tegenhouden. Helaas moet ik je dan wel teleurstellen want deze Bijbelstudie(s) gaan over een andere groep gelovigen. De rode draad van deze serie Bijbelstudies gaan over één enkele groep gelovigen die op de aarde achterblijven en persoonlijk door Vader JHWH tijdens de verdrukking beschermd zullen worden. Kenmerk van deze groep gelovigen is, dat zij ieder persoonlijk een verbond met Vader JHWH hebben gesloten en Zijn instructies (Tora) opvolgen. Voor hen profeteert Daniël in die laatste dagen.

Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd [van verdrukking] zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden (Dan.12:1).

In de laatste dagen zal Engel Michael Gods verbondsvolk terzijde staan. Is dat geen mooie belofte? Wat er ook gebeuren zal, het zal ons niet kunnen raken, want als verbondsvolk zullen wij ontkomen. Vader JHWH zal Zijn verbondskinderen beschermen tegen alle stormen en onheil. Zijn belofte is voor het gehele huis Israëls, de laatste generatie van Gods verbondsvolk. Iedereen die in het verbondsboek geschreven staat, komt hiervoor in aanmerking. Zij zullen uiteindelijk de aarde beërven, niet de hemel. Het is tijd om met de valse opnameleer te breken die de Bijbel ons niet leert.

De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten en voor eeuwig daarop wonen (Ps.37:29).

2.3     Verleden tijd

Het wordt nu serieus tijd om naar Vader JHWH te luisteren en te doen wat Hij zegt. Want God is vandaag bezig Zijn verbondskinderen gereed te maken om stand te kunnen houden tot in de komende verdrukking, waaruit een nieuw volk, het huis Israëls geboren zal worden. De tijd van de verstrooiing van Israël, de tien zoekgeraakte stammen is namelijk voorbij. De straf als gevolg van ongehoorzaamheid welke door JHWH is opgelegd, kun je lezen in Ezechiël 4. De straf voor het zuidelijk rijk, Juda en Benjamin laat ik in deze lesbrief even buiten beschouwing, we focussen ons in deze les alleen op de tien zoekgeraakte stammen en Efraïm die in de vier uithoeken van de wereld verspreid zijn.

En Ik leg u de jaren van hun ongerechtigheid op, naar het getal der dagen: driehonderd en negentig dagen. Zo zult gij de ongerechtigheid van het huis Israëls dragen (Ez.4:5).

Israël gevangenschap door de Assyriërs begon in 722 voor Christus. (In mijn onderzoek naar deze datum vond ik ook regelmatig de jaren 721 en 720 voor Christus.) God had Israël verbannen en de straf zou driehonderd en negentig jaar duren. Eén profetische dag staat voor één jaar. Echter, in de Bijbel kunnen we nergens lezen dat na driehonderd negentig jaar de straf voorbij was, integendeel het volk was nog steeds ongehoorzaam tegen God en Zijn Tora. Daarom werd de straf met zeven vermenigvuldigd.

En indien gij desniettegenstaande niet naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen wegens uw zonden, tot zevenmaal toe (Lev.26:18).

Nu rekenen we eenvoudig 390 jaar maal 7 is 2730 jaar, de totale duur van de straf. Met een ruime marge van de gevonden drie jaren, halen we deze datum (wanneer de straf begon) van de 2730 af. We komen dan terecht in het jaar 2009, 2010 of 2011.
(2730 – 722 / 721 / 720 = 2009 / 2010 / 2011). Dit betekent dat in het gemiddelde jaar 2010, de straf voor de tien zoekgeraakte stammen erop zit en JHWH Zijn verbondsbelofte aan Abraham, Isaac en Jacob weer kan oppakken en voortzetten. Mijn persoonlijke overtuiging is dat Hij dat vandaag ook aan het doen is. Als de straf voorbij is, om welke reden zou Hij dan nog wachten? We zullen zien.

2.4     De weg terug

Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan (Mal.4:5-6).

Maleachi meldt hier vlak voor de komst van de verdrukking, wanneer de aarde met de ban geslagen wordt, een bijzondere gebeurtenis. Hij (in de geest van Elia) zal de harten van de vaders terugbrengen naar de kinderen en vieze versa. Het is duidelijk dat de kinderen in deze laatste dagen de laatste generatie verbondsgelovigen zijn. Waarom deze kinderen de huidige verbondskinderen zijn, is omdat zij dezelfde hartgesteldheid hebben als de vaders.

Wie zijn dan de vaders? Het antwoord geeft Paulus?

En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan, en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Christus (1 Cor.10:1-4).

Nu zegt het volgende vers (5) dat JHWH in de meesten van hen geen welgevallen had. Maar er waren in die tijd ook vaders die God wel gehoorzaamden, denk maar aan Jozua en Kaleb. Zij waren onze voorbeeldvaders, die dezelfde geestelijke voedsel aten. Jezus zegt in Lucas 4 vers 4; “Er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God.” Het geestelijk voedsel dat de vaders aten, is hetzelfde geestelijke voedsel wat wij behoren te eten en in onze harten dienen te bewaren.

Wat was dit geestelijk voedsel wat de vaders in de tijd van Mozes toegediend kregen? Jezus zegt het Woord van JHWH dat leven brengt. Het Woord van God is de Tora (Gods instructies) welke Mozes aan de vaders te eten gaf. Met andere woorden in Gods Tora staan de instructies voor Zijn volk beschreven om in de tijd van de verdrukking te kunnen overleven. Om dit nog beter te kunnen begrijpen moeten we ons geheugen even opfrissen en weten wat de Bijbelse definitie van ‘zonde’ is.

Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid (1 Joh.3:4).

Whosoever committeth sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. 

De vertaling wetteloosheid (NL) en transgression of the law (EN) komt van het Griekse woord ‘anomia’. Het woord ‘nomia’ betekent ‘wet’ en ‘a’ betekent anti of tegen. Zet ‘a’ voor het woord ‘nomia’ dan krijg je a-nomia, ofwel ‘tegen de wet’ of ‘anti wet’. Zonde is dus tegen de wet (Tora). Je leeft in zonde wanneer je tegen de Tora, (instructies) van JHWH bent. Een leraar die leert dat Gods Tora niet meer voor vandaag geldt, leert de zonde aan Gods kinderen.

“Een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee” (Mat.18:6). 

Dat is geen lichtzinnige uitspraak die Jezus hier geeft. Een ander betekenis voor Tora is ‘doel raken’. Het Hebreeuwse woord voor zonde is ‘Hata’ (het tegengestelde woord van Tora) en het betekent ‘doel missen’. Zonde staat loodrecht tegenover Gods Tora, Tora staat voor leven, het loon van de zonde is de dood. Het is tijd om vergeving te vragen voor je zonden en terug te keren naar de Tora, Gods Woord.

Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? (Rom. 6:2)

Want het loon van de zonde is de dood, (Vers 23a)

Hoe zul je anders, wanneer de verdrukking daar is, Gods instructies kunnen opvolgen als je dat nog niet eerder geleerd hebt? Het is tijd om te stoppen met de zonde, dat wil zeggen, tegen de Tora zijn. Jezus zei:

“Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan” (Marc. 10:15).

Wat deed Jezus toen Hij zelf nog een kind was? Hij vierde elk jaar het Pascha feest zoals Zijn Vader JHWH in Zijn Tora (Lev. 23) geboden had. En Zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem.  En toen Hij twaalf jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren (Luc.2:41-42). Dit was een grote sabbat. Daarnaast hield hij trouw elke week op de zevende dag (voor ons zaterdag) de wekelijkse sabbat. Ook voor in de laatste dagen herinnert Hij ons eraan om deze sabbatdag niet te verzaken, dat zegt Hij niet voor niets.

Bidt, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat (Mat.24:20).

Het doen van de Tora is nodig om je verbondsrelatie met Vader JHWH te versterken. Leven volgens de Tora staat garant voor (over)leven, leven zonder de Tora niet. Zie ook de lessen ‘Van het kruis naar het Koninkrijk’. Leven in zonde is voor jou als verbondskind verleden tijd (Rom. 2:6).

Terug naar de Vaders. De vaders is een verwijzing naar de tijd waarin het huis Israëls, de twaalf stammen nog compleet was en volgens de Tora van JHWH leefden. Zij waren de vaders waar Maleachi naar verwijst. Zij ontvingen ook voor het eerst de geschreven Tora, welke Mozes van God ontvangen had. Het ging niet altijd even gemakkelijk, maar let goed op de tweede generatie die op het punt stonden om het beloofde land in te trekken. (Deut. 28 en 29). Zo ook de laatste generatie die aan de vooravond staan om het Koninkrijk van God in te gaan. Het is de hoogste tijd om nu in actie te komen. Het is tijd om te stoppen met wachten zoals religie en traditie je wilt doen geloven. Je kunt dit in deze laatste dagen niet veroorloven. Breek met deze gouden, zilveren, bronzen en ijzeren leerstellingen (Dan. 2:34-35).

Wees wijs en neem een voorbeeld aan Daniël en zijn drie vrienden (Daniël 1) en JHWH zal je zegenen met wijsheid om te kunnen zien wat komen gaat, zodat je je daarop kunt voorbereiden.

2.5     De grote vier

Van het boek Daniël wordt voornamelijk de laatste hoofdstukken gebruikt om de tijden in de laatste dagen uit te leggen en te verklaren. Je hebt hier echter niet veel aan als je niet weet welke rol je in die laatste dagen bekleedt. De invulling daarvan begint dan ook direct in het eerste vers van hoofdstuk één. Zo lezen we dat het (materiële) rijk van Israël in beslag werd genomen door Nebukadnezar, heerser van het Babylonische rijk. Dit is een gelijkenis van de nieuwe wereld orde die vandaag (achter de schermen) bezig is om de huidige wereld over te nemen. Er ging een bevel de wereld in om mannen te verzamelen die aan de volgende eisen voldeden.

jongemannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand, en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning, en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën (Dan.1:4).

Dit zijn menselijke competenties om een leidinggevende functie te bekleden, aangesteld door andere mensen en niet door God. Zo werden er ook uit het volk Israël vier mannen aangesteld, Daniël, Hananja, Misaël en Azarja. Zij waren veruit de meest knappe personen zowel geestelijk/verstandelijk als lichamelijk van heel het volk Israël. Let even op de (menselijke) competentie die zij allen bezaten, bedreven in alle wijsheid.

De betekenis van de namen van deze vier mannen zijn overeenkomstig; Adonai is mijn rechtdoener, Adonai heeft begenadigd, Wie is wat Adonai is en JHWH heeft geholpen.

Vervolgens kregen zij allen een nieuwe Babylonische naam. Daniël ontving de naam Beltsazar, Hananja werd Sadrach, Misaël werd Mesach en Azarja werd Abed-Nego. De betekenis hiervan zijn overeenkomstig; heer van de schat van iemand die in verlegenheid is, koninklijk of groot schrijver, gast van een koning en dienaar van Nebo, (Nebo betekent de toekomst voorzeggen/profeteren) en dienaar van de schittering. Vervolgens kregen zij het eten en het drinken van de Koning voorgeschoteld. Maar Daniel en zijn drie vrienden weigerde dat, want zij hielden zich aan de spijswetten van de Tora (Ex. 23:19, 34:26). Let op, Daniel nam deze beslissing met zijn hart. Zij hadden geleerd om volgens Gods Tora te leven.

Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen (Dan1:8).

Om dit te bewijzen werd er een tien daagse voedseltest voor de andere dienaren gehouden. Ook de tien zoekgeraakte stammen, die JHWH nu aan het herstellen is, zal zich opnieuw Gods instructies moeten aanleren. Doordat deze vier mannen volgens het Woord van God handelden, zie je vervolgens dat JHWH doet wat Hij beloofd heeft. Zij kregen de zegeningen van JHWH in overeenstemming met datzelfde Woord (Deut. 28).

Aan deze vier jongemannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften, en wijsheid, en Daniël gaf Hij inzicht in allerlei visioenen en dromen (Dan1: 17).

Let op de volgorde, eerst gehoorzamen daarna komt de zegen. Dit is je persoonlijke heiligingproces van het breken van goud, zilver en brons. Dit is nodig zodat God de apart gezette kinderen bij elkaar kan brengen om één berg (volk) te zijn. Merk ook op dat zij van God wijsheid en inzicht ontvingen om de Schriften te verstaan en te begrijpen. Dat is vreemd zij hadden toch alle wijsheid, zij waren de meest grootste geleerden van heel Israël? Welnu, wat zij kregen is de wijsheid van God, die God alleen aan hen geeft wie Zijn Tora serieus in hun leven toepassen. Het is deze Goddelijke zalving welke je nodig hebt om te kunnen overleven in Jacobs benauwdheid. De les die je hieruit kunt trekken is. Dat het de hoogste tijd is om Gods instructies (Tora) in je leven toe te passen. Dit is ware aanbidding om JHWH te eren. Zodra je dat gaat doen, valt de sluier weg en God zal je Zijn zalving en inzicht geven om te kunnen blijven staan en te overwinnen.

Want wij hebben deel gekregen aan Christus [Gods zalving], mits wij het begin van onze verzekerdheid [Gods verbond] tot het einde onverwrikt vasthouden (Hebr. 3:14).

Vervolgens lezen we in Daniël 2 de droom van Nebukadnezar en de uitleg door Daniel. In de vorige les hebben we ons gefocust op de steen die een berg werd. Een gebeurtenis dat naar de laatste dagen verwijst. In hoofdstuk 3 lezen we wat ons ook te wachten staat. Er werd een nieuwe wereld religie ingesteld. Iedereen moest een nieuw “gouden” beeld aanbidden. Een verwijzing naar een nieuw Babylonische religie, waarvan enkele Babylonische tradities zoals kerstboomviering en pasen (Ishtar) vandaag de dag in kerken worden geleerd en toegepast. Vergelijk dit ook met openbaringen (13). Merk op hoe verleidelijk dat wordt aangepakt. Met de meest mooi klinkende muziekinstrumenten zullen velen wereldwijd op hun knieën gaan. Ook Nebukadnezar werd aanbeden als de eeuwige. En wie niet aanbad zou in de vlammende oven worden geworpen. Een verwijzing naar de komende verdrukking. 

“Want zie, die dag komt, brandend als een oven” (Mal. 4:1). 

Op Daniel na werden zijn drie vrienden in de oven geworpen omdat zij weigerden voor de Babylonische afgoderij te buigen. En of ze nu de oven extra opstookten, het deed hen niets, JHWH is groter dan men denkt. Merk op dat men vier mannen in de oven zag lopen in plaats van drie. De vierde persoon is een verwijzing naar Daniël 12 vers 1, waarin staat dat de aartsengel Michaël hen bij zal staan. Ondanks dat Daniel 12 later geschreven is, zie je hoe profetisch Gods Woord is met een recente boodschap voor vandaag. Vandaar dat deze drie Israëlische mannen het verbondsvolk (Juda met Benjamin, de tien zoekgeraakte stammen en Efraïm) van God vertegenwoordigt die in de laatste dagen, de dagen van Jacobs benauwdheid door JHWH beschermd zullen worden. Zo zal Vader JHWH, Michaël zenden om ons ook bij te staan en niemand, ook de komende wereldheerser niet, zal daar iets tegen kunnen doen. Nebukadnezar nam het woord en zei:

Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abed-Nego, Die Zijn engel heeft gezonden en Zijn dienaren heeft verlost, die op Hem hebben vertrouwd, het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat zij geen enkele god wilden vereren of aanbidden dan hún God (Dan3:28).

Die op Hem, JHWH hebben vertrouwd. Hoe? Door Zijn instructies, de Tora in hun leven toe te passen. Want wie dat doet is als een man die zijn huis bouwt op een rots (verbond).

“Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft” (Mat. 7:24).

Je huis is je bescherming tegen invloeden van buitenaf. De rots waar je op bouwt is een verwijzing naar het verbond van JHWH. En als het zover is zal blijken of je volgens Gods instructies geleefd hebt of niet.

“En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd” (Mat. 7:25).

Wat velen niet beseffen is dat Vader JHWH Zijn huis ook op dezelfde rots bouwt en Zijn leven op Zijn eigen Verbond heeft afgestemd. Hij is immers de gever van het verbond.

In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken (Joh.14:2).

In de volgende lessen zullen we zien dat Gods huis niet in de hemel is zoals vele “opname” gelovigen denken, maar op een veilige plek hier op aarde is. Zoals Jezus bad.

“Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart [beschermd] voor de boze” (Joh.17:15).

Herinner je de betekenis van de oorspronkelijke namen van de vier Israëlische mannen nog. Zij hebben alle vier Adonai (God) of de JHWH in hun naam. Dat duidt op de verbondsrelatie die zij met Vader JHWH hebben. Hij zal zijn verbondskinderen nooit en nimmer vergeten. Zij zullen het toekomstig Koninkrijk gaan bewonen als het gehele Huis Israëls. Het is tijd om een einde te maken aan de Babylonische cultuur in je leven. Ook al heb je een nieuwe naam (titel) of een van die mooie Babylonische bedieningen ontvangen, het is goud, zilver en brons waar je op bouwt, breek daarmee.

En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar [uit Babylonische leer], mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen (Op.18:4).

9 Responses to “Het is tijd”

Read below or add a comment...

 1. erwig says:

  HOE STAAT HET MET DE 7 DAGS ADVENTISTEN HOUDEN DE SABBATT MAAR GEEN HEILIGE DAGEN

 2. Winand says:

  Er is geen onderscheid tussen Jood Griek of heiden, allen die Jeshua volgen, gehoorzamen JHWH.
  Zelf denk ik dat de 7 dags adventisten zich moeten bekeren van Ellen White’s instructies.

 3. Geen opname? en wat doet u met i Tess,4.17 ?Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

 4. wfb says:

  1 Tes.4:17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.

  Lees heel hoofdstuk 4. De context gaat niet over een opname naar de hemel, maar over een opstanding uit de dood. Zij die in Christus gestorven zijn hebben een hoop meegekregen om bij Zijn komst vanuit de hemel naar de aarde weer tot leven te komen en voor altijd met Hem te zijn. Opgenomen in de wolken. God is in de wolk (Ex.16:10; Ex.19;9)

  1 Tess.4:13 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben.
  En deze hoop die alle Israëlieten hadden is leven in het Koninkrijk van God op aarde.

  Hand.14:15 Ik heb hoop op God – zij zelf verwachten het ook – dat er een opstanding van de doden zal zijn van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen.

  Hand.14:6-8 En nu sta ik hier en word geoordeeld over de hoop op de belofte die door God aan de vaderen gedaan is, die onze twaalf stammen hopen te bereiken door voortdurend, nacht en dag, God te dienen. Om deze hoop, koning Agrippa, word ik door de Joden beschuldigd. Waarom wordt het bij u allen ongeloofwaardig geacht dat God de doden opwekt?

  Het is duidelijk dat de boodschap van Paulus een bemoediging is voor hen die bang zijn om te sterven en geen deel hebben het Koninkrijk zoals JHWH belooft heeft. De opstanding uit de dood is de vervulling van de belofte die God aan de Vaders Abraham Isaac en Jacob deed. JHWH doet wat Hij belooft heeft ook voor hen die in Christus gestorven zijn.

  1 Tess.4:18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.

 5. angelique says:

  Shalom!

  YHWH zal Zijn volk tijdens de grote verdrukking 2de helft
  in veiligheid brengen in de woestijn lees Openbaring 12:14-17
  Opname van de gemeente voor de grote verdrukking is een fabel!

 6. erwig says:

  Als 7 dags Adventist sta ik niet helemaal achter Ellen White.

 7. erwig says:

  geachte

  zijn er in belgie ook gemeenten.
  is er ook litiratuurof boeken om te lezen.

 8. Mia says:

  Erwig

  Ja zie hier; http://www.messiaanshetlevendwater.be/

  Klik dan op Activiteiten

  Shalom Mia

 9. Hadassah says:

  Erwig, als je in de lijn van deze studies een contact in België zoekt, neem dan es contact op met web.me.com/yeshua.chai/Site/Welkom.html
  Dezen zijn niet zo messiaans-joods gericht en bekend met het Israel waarover WFB van deze site schrijft.Verder ken ik ook nog een paar contacten in Belgisch Limburg, die met dit erfgoed bekend is.
  Want er is een groot verschil tussen messiaans-joods denken en messiaans-Israelitisch denken…om beide gedachtengangen maar es een naam te geven.

  Verder kan ik je de site http://www.beit-el.org ook aanbevelen waar veel studies in het Nederlands op staan in de lijn van Ezechiël 37, verhelderende powerpoints en lezeingen in het engels.
  Beit-el en DEBazuin.nu matchen op veel punten daar zij beiden het verschil blootleggen over wie nu werkelijk bijbels Israel is.
  YHVH’s zegen,
  Shalom, Hadassah

Reageer

*