In de Laatste Dagen

De weg naar huis

In de laatste dagen (Deel 3)

Gelovigen die een verbond met Vader JHWH zijn aangegaan overeenkomstig Zijn Woord, zijn niet meer geïnteresseerd in leringen van mensen. Zij hebben zich laten enten op de Edele olijf en keren terug naar de Tora, het Woord van God. Zij volgen Vaders leefinstructies op en bereiden zich voor door met vreugde Zijn heilige dagen; de sabbat en Zijn feesten te vieren zoals beschreven in Leviticus 23. Hieraan herken je hun identiteit. Zij zijn burgers van het Bijbelse Israël geworden en zijn wellicht de laatste generatie die op het punt staan om het nabije Koninkrijk van God in te gaan, maar voordat het zover is, zal er eerst een groot feest in het huis van de Vader worden gegeven.

Vader JHWH roept Zijn volk uit de vier windstreken naar huis. Zij gedragen zich dan ook als huisgenoten Gods (Ef. 2:19) en zijn op weg naar het huis van de Vader. Jezus maakt dit heel duidelijk in Johannes 14 en begint hier Zijn onderwijs met de volgende inleiding:

Joh.14:2-3       In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.

Dit is een van de meest bekende teksten uit de Bijbel. Nu heeft men destijds deze inleidingtekst uit haar context gehaald en gebruikt om een leer die bekend staat als de opnameleer te versterken. Velen hebben geleerd dat het huis van God in de hemel is en dat je daar veilig naartoe wordt gebracht als de grote verdrukking aanbreekt of aangebroken is. Dat Gods huis alles met bescherming te maken heeft daar ben ik het volledig mee eens, …en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots (verbond) gefundeerd. (Mat. 7:25) Echter, nergens in dit hoofdstuk kan ik een woord vinden dat op ‘hemel’ of ‘opname’ lijkt. De kern van Jezus boodschap in dit hoofdstuk gaat over iets heel anders dan over een opname naar de hemel. Lees daarom het daarop volgende vers dat onlosmakelijk met vers 2 en 3 verbonden is door het woordje ‘En’.

Joh.14:4           En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u.

Gods huis is zondermeer de enige veilige plek die bescherming geeft tijdens de grote verdrukking. Het is dan ook van groot belang dat je de weg naar Zijn huis weet te vinden. Echter, het is een misleidende leer om te denken dat je daar van het ene op het andere moment naartoe wordt getransformeerd. Jezus stelt hier heel duidelijk vast “de weg daarna toe is je bekend”. Wanneer je de weg naar Gods huis niet weet, zou je de bescherming tijdens de grote verdrukking wel eens kunnen mislopen. Je zult dan merken dat je tot één van de dwaze maagden behoort, die Gods feest misgelopen zijn. (Mat. 25:11) En verder, je zult dan moeten wachten tot het einde van de verdrukking.

Na de tijd gerekend zou je vandaag tegen jezelf moeten kunnen zeggen: “Ja, ik weet de weg om naar Gods Huis te komen?” Of ben je net als ‘de ongelovige’ Thomas die in vers 5 zegt; “Heer, wij weten niet waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg?

Jezus begint in vers 1 van Johannes 14 te zeggen: “je gelooft in God, je gehoorzaamt en doet wat Vader JHWH zegt te doen, geloof dan ook in Mij, gehoorzaam en doe wat Ik, het Levende Woord, je onderwijst en leert”. Het hoogtepunt van Jezus onderwijs aangaande ‘het weten van de weg naar Gods huis’ staat in vers 6 van Johannes 14.

Joh.14:6           Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Niemand komt in het huis van de Vader, tenzij je de weg weet, tenzij je Jezus liefheb door Zijn Woord te doen. (Joh. 14:21) Als je je uitstrekt om de weg naar Gods huis te vinden om bescherming te ontvangen tijdens de komende verdrukking dan zul je vanuit je liefde naar Hem toe, er alles aan moeten doen om Hem te gehoorzamen. Sommige zijn al tientallen jaren bekend met de boodschap van Jezus en dan nog kennen zij de Vader niet. (Joh. 14:8-9) Het gaat erom dat je vandaag hier op aarde de Vader leert kennen en niet in de hemel. Jezus zegt: “Hoe kun je zeggen: Laat ons de Vader zien?” (vers 9b) Je kunt vandaag nog een verbond met Hem sluiten.

Joh.14:21         Wie mijn geboden (Tora leefinstructies) heeft en ze bewaart (uitvoert), die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vaderen Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

Vers 23            Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren (uitvoeren) en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.

Vers 24            Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woorden niet; en het woord (Tora), dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft.

Het Woord dat je zou moeten horen en in je leven moet toepassen is afkomstig van de Vader. Door het Woord van de Vader te gehoorzamen, geef je aan of je werkelijk van Jezus houdt. Dan zullen Jezus en de Vader Zichzelf aan je openbaar maken en zal je de weg naar Zijn huis kennen. Hij zal je de weg wijzen. (Joh. 16:13) Jezus is het Levende Woord, de levende Tora van JHWH (Joh. 1:1-5), daarom zij Hij “Ik ben de weg”. En wie zegt dat hij of zij Hem kent zonder Zijn instructies, de Tora te gehoorzamen spreekt de waarheid niet. (1 Joh. 2:4)

In tijd gezien (6000 jaar) staan we wellicht als laatste generatie vlak voor de grote dag waarop Jezus zal terugkomen. Vervolgens zullen we samen met Hem het Beloofde land, het Messiaans tijdperk ingaan. Dit zal voorafgaan aan een periode dat bekend staat als Jacobs benauwdheid ofwel de grote verdrukking. Vanuit de eerste helft van die verdrukking zal Jezus de uitverkorenen roepen om naar het huis van Zijn Vader af te reizen. Wanneer dat moment is, zullen we in de volgende les behandelen. Voor alle duidelijkheid dit is (nog) niet Zijn wederkomst, dat zal aan het einde van de grote verdrukking plaats vinden.

Drie vragen – drie antwoorden

In Mattheüs 24 lezen we dat de discipelen op de Olijfberg met Jezus bijeen waren en spraken over de gebeurtenissen welke in de ‘laatste dagen’ aan het begin, tijdens en aan het einde van de grote verdrukking plaats zullen vinden. Vandaag de dag is het één van de meest besproken Bijbelgedeelten. Jammer dat het verschillend geïnterpreteerd en vaak onjuist uitgelegd wordt waardoor vele gelovigen niet meer weten waar ze aan toe zijn en vervolgens afwachten op wat er komt. En dat is nu precies wat je niet moet doen, begraaf je talent niet in de grond! (Mat. 25:25,26)

We zullen daarom stap voor stap te werk gaan. Voor de duidelijkheid heb ik fase 1, fase 2 en punt 3 benoemt in overeenstemming met de drie vragen die de discipelen aan Jezus stelde. Fase 1 en fase 2 volgen elkaar op. Punt 3, het moment om af te reizen naar Gods huis staat in principe los van fase 1 en 2. Daarom let nu goed op de vraagstelling van de discipelen en de antwoorden die Jezus geeft. Lees eerst heel hoofdstuk 24 en 25 van Mattheüs voordat je verder leest. Hier komen de drie vragen van de discipelen:

Mat.24:3          Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, (1) wanneer zullen deze dingen gebeuren? (2) En wat is het teken van Uw komst en (3) van de voleinding van de wereld?

Het antwoord van Jezus is dan ook opgedeeld in twee fasen en een derde punt in overeenstemming met deze drietal vragen van de apostelen.

Vers 4 t/m 14 is het antwoord op vraag (1); Misleiding, oorlogen en geruchten van oorlogen, hongersnoden, besmettelijke ziekten en aardbevingen. Deze gebeurtenissen hebben altijd al plaats gevonden. Maar vlak voor het begin van Jacobs benauwdheid zullen deze wereldwijd in alle hevigheid toenemen. Ook onze generatie wordt niet overgeslagen. De natuurrampen die gevolgd worden door honger, ziekten en uiteindelijk de dood is nog niet het einddoel. (vers 6, is daarom een verwijzing naar vraag 3) Aan de tekenen die zich in deze fase 1 voltrekken kun je zien hoe laat het is op de profetische klok. In de vorige les gaf in dan ook aan dat het tijd is om je voor te bereiden. Het moment, de roep om naar het huis van God af te reizen, zal eerder komen dan je denkt.

Opmerking: Het woordje einde in vers 6, 13 en 14 is vertaald van het Griekse woord Telos en betekent letterlijk “een uitgezet punt of doel”. Net als in Romeinen 10 vers 4, “Christus is het doel (of punt) van de wet (Tora)” en niet het einde. Jezus haalt in deze verzen het doel aan waar we op naar zoek zijn, het moment, de roep om naar huis te gaan. Maar dat is nog niet in deze fase (1), vòòr de grote verdrukking.

De tweede en laatste fase kun je lezen vanaf vers 15 t/m 31. Let op: de verdrukking is dan begonnen, maar Jezus stopt in vers 31 om vanaf vers 32 over punt 3, het doel te praten. De gebeurtenissen die zich aan het einde van Fase 2 afspelen worden verder gecontinueerd in hoofdstuk 25 vers 31 t/m 46. In fase 2 gaat het over de periode tijdens de grote verdrukking die afgesloten wordt met Jezus’ wederkomst naar de aarde (vers 29-31). Over deze gebeurtenissen die tijdens de grote verdrukking plaatsvinden is veel gezegd en geschreven, ik ga alleen in op vers 31 dat het einde aangeeft van de grote verdrukking en de komst van Jezus aankondigt. Jezus zegt het volgende over alle gelovigen (inclusief het huis Israëls) dat aan het einde van de verdrukking nog steeds op de aarde bevindt. “En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan”. Uit de vier hoeken van de aarde worden alle gelovigen onder leiding van engelen naar het Beloofde land gebracht. Dit is de laatste exodus van Gods totale volk. Hier eindigt de grote verdrukking. Jezus is teruggekeerd, het volk van God is in het het Messiaans tijdperk. Voor de rest valt er niets meer aan toe te voegen. Dit is het antwoord op vraag (2) die de discipelen aan Jezus stelde en gaat in hoofdstuk 25 vers 31 verder.

Er blijft nog één vraag over (3). Hoe zit het met de voleinding van deze wereld? In de laatste zin van het evangelie van Mattheüs (28:20) haalt Jezus deze uitspraak nog een keer aan, “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.” In beide verzen wordt niet bedoeld dat de wereld eindigt te bestaan. Het woordje wereld is vertaald van het Griekse woord Aion en betekent een bepaalde periode van tijd in relatie met mensen of ruimte. Jezus zegt dus: “Ik ben bij je totdat deze periode van tijd voleindigd is. Het geeft een einde van een tijdperk aan. Sommigen noemen het de genadetijd, ik noem het de volhardingstijd. “Maar wie volharden zal tot het (eind)doel, die zal zalig worden.” (vers 13) Dan komt het moment, het doel, waar wij naar uitgekeken hebben. Herinner je dat Jezus in Zijn eerste antwoord, in fase 1, de periode die voorafgaat aan de grote verdrukking tot drie maal toe attendeerde op de komst van dit moment/doel, (Grieks=Telos=doel).

Vers 6              U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het (eind)DOEL.

Vers 14            En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het (eind)DOEL komen.

Vers 13            Maar wie volharden zal tot het (eind)DOEL, die zal zalig worden.

Ons doel was en is het huis van de Vader en het weten van de weg daar naartoe. Als punt 3 aanbreekt zullen we ook het moment weten om naar het huis van de Vader af te reizen. Het is het moment waarop Noach de ark binnenging (vers 38). Vanaf vers 32 t/m 51 komt Jezus niet zozeer met een antwoord op de derde en laatste vraag van de discipelen, maar Hij geeft speciale instructies voor dat moment wanneer het op die speciale dag in vervulling zal gaan. En Zijn antwoord gaat in hoofdstuk 25 verder met de gelijkenissen van de tien maagden en de talenten, tot vers 30. Hierin ligt een belangrijke boodschap verborgen voor de laatste generatie. Het is dus van uiterst belang om deze betekenissen van deze gebeurtenissen op die dag die Jezus hier opnoemt te verstaan en te begrijpen. Als je getrouw Gods instructies opvolgt ben ik er zeker van dat Vader JHWH je de wijsheid zal geven om dit te mogen verstaan en te begrijpen, net zoals Hij dat aan Daniel en zijn drie vrienden gaf. (Dan. 1:17)

Dit is het moment wanneer we naar Vaders huis zullen optrekken, het zal ergens moeten plaatsvinden in de eerste helft de verdrukking. Want we zoeken immers bescherming in Vaders huis zodat wij geen deel hebben aan de toorn Gods, totdat Hij komt. En ergens tussen die instructies in (vers 45) komt Jezus met een belangrijke tegenvraag, om te zien of je het goed begrepen heeft.

Mat.24:45        Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven?

In andere vertalingen staat voor het woord slaaf, dienstknecht geschreven en i.p.v. van het woord personeel, dienstknechten, dienstvolk of Huisgezin.

Jezus verwijst naar Mozes 

Wie is dan de trouwe en verstandige dienstknecht, die zijn heer over zijn huisgezin aangesteld heeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven? (Mat. 24:45)

Jezus vraagt hier of je weet wie Gods dienstknecht is die voedsel aan de huisgenoten van God geeft welke zij op en in de juiste tijd nodig zullen hebben. Dat is vanaf fase 1 tot dat je Gods huis binnengaat. Dat is dus ook de tijd waarin we vandaag leven. Voedsel dat bestemd is voor de voorbereiding en onderweg naar het huis van God. Zonder dit voedsel kan je niet in het huis van Gods komen, zoals de dwaze maagden geen (reserve) olie meer in hun lampen hadden en te laat op het feest kwamen. (Mat. 25:10) Met dit voedsel verwijst Jezus naar Zijn Eeuwige Woorden (Mat. 24:35). Er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van JHWH. (Luc. 4:4)

Dit voedsel, een verwijzing naar het eeuwige Woord van God, zal ons bij de dienstknecht brengen die over het huisgezin van God is aangesteld. Hij kan ons specifiek zeggen om welk voedsel het precies gaat dat ons de weg wijst naar het huis van de Vader. Jezus heeft deze verwijzing al eens eerder genoemd in Mattheüs 5.

Mat.5: 17-18    Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.

Jawel, Jezus die zelf het Levende Woord is, verwijst naar de profeten en naar de wet die door Mozes van God ontvangen en opgeschreven heeft. Jezus is vandaag nog steeds bezig wat in de wet (Tora) en de profeten geschreven staat aan het vervullen. Deze wet is pas afgelopen als de hemel en de aarde voorbij zijn gegaan, als er een nieuwe hemel en nieuwe aarde komt. Dat moment is na 7000 jaar wanneer de achtste dag aanbreekt. Als laatste generatie staan we aan het begin van het 7000ste jaar, het tijdperk van 1000 jaar vrede waarin Gods Koninkrijk zal regeren.

Hoe jammer is het dat vele gelovigen nog steeds verblind zijn door aan te nemen dat de wet, Gods levensinstructies niet meer voor hen geldt? Deze misleiding is precies wat Jezus in Mattheüs 24 voor in de laatste dagen voorzegd heeft. Ook Paulus waarschuwt voor deze vorm van vervangingsleer. Je verhef je daarmee boven de natuurlijke takken (Rom. 11:21). Deze groep gelovigen zeggen dat Jezus de wet, de Tora, aan het kruis heeft genageld en deze zodanig niet meer voor hen van toepassing is. Laten we nog eens kijken wat er nu werkelijk aan het kruis genageld is. Ik wijd hier even een stukje aan omdat dit heel belangrijk is.

Kol.2:14           en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.

Hier staat niet dat de wet (Tora) aan het kruis genageld is, maar de veroordeling dat zegt dat je een zondaar (tegen de wet) bent geweest. Die veroordeling is aan het kruis genageld. Je zonden waren tegen God gericht omdat je Zijn Tora niet naleefde en dat werd veroordeeld door de rechter met behulp van een wetboek. Het oordeel werd opgeschreven en dat geschreven oordeel heeft Jezus meegenomen en aan het kruis genageld, zodat je verlost bent van dat oordeel.

We gaan weer verder met de les. Jezus gaat binnenkort de rest van de wet en de profeten vervullen, maar als je die weggedaan hebt mis je het bruiloftfeest (Mat. 25:10-12) waar je al die tijd naar uitgekeken hebt. Mozes was degene die Gods instructies opschreef om het aan Vader JHWH’s kinderen te onderwijzen. Mozes was hier de dienstknecht die over Gods huisgezin is aangesteld, hij is de persoon naar wie we moeten luisteren. Want naast de leefinstructies van JHWH heeft hij informatie opgeschreven, speciaal voor het huis Israëls, zij die de weg naar Gods huis willen weten en het moment wanneer zij daarna zullen vertrekken.

Dit geld dus ook voor orthodoxe Judaïsme aanhangers, zoals ik ook in de vorige lesbrieven heb aangegeven. Voor hen is de volgende tekst van belang aangezien zij niet (meer) in Jezus als de Messias, de Zoon van de levende God geloven. Luister wat Mozes te zeggen heeft:

Deut.18:15      Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal JHWH, uw Adonai, voor u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren,

Mozes noemt hier zichzelf een profeet “zoals ik” en hij profeteert dat er een andere profeet uit hun midden zal opstaan. Dit is Jeshua (Jezus) en naar Hem moeten zij luisteren. Waarom “zoals ik”? Omdat zowel Mozes als Jezus speciale instructies geven voor een uitverkoren volk die op het punt staan om het Beloofde land in te gaan. Dit was toen zo en dit geldt voor vandaag de dag ook. Daarom verwijst Jezus in Mattheüs 24 vers 45 naar de dienstknecht Mozes. Want Mozes heeft specifiek voedsel (instructies) voor in deze laatste dagen en voor onderweg naar het huis van de Vader waar een groot feest zal zijn voor alle verloren stammen die thuiskomen.

Het volk dat Mozes instrueerde was de tweede generatie na de uittocht van Egypte. De eerste generatie bleef vanwege ongehoorzaamheid, op Jozua en Kaleb na in de woestijn achter. Jozua is ook weer een beeld van Jezus die deze tweede generatie het Beloofde land inleidde. Voordat zij het Beloofde land ingingen kregen zij dus speciale instructies om zich voor te bereiden en om in het land te kunnen leven. Deze staan in het boek Deuteronomium opgeschreven. Ik maak nu een sprong naar hoofdstuk 28 en 29.

Deut.28:1        En het zal gebeuren, als u de stem van JHWH, uw Adonai, nauwgezet gehoorzaam bent, door al Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat JHWH, uw Adonai, u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde.

Leven in de bescherming van de Allerhoogste

Het huis van de Vader, de locatie en plaats is verheven boven die van de andere volkeren. Hier wordt gesproken van een ‘apart gezet’ (=heilig) volk ten opzichte van alle andere volken. Mozes spreekt hier van een belofte die JHWH aan Abraham, Isaäc, Jacob en hun nageslacht gegeven heeft. Er is maar één volk dat het nageslacht kan zijn en hiervoor in aanmerking komt en dat is het volledige huis Israëls bestaande uit de twaalf stammen van Jacob en de vreemdeling. Allen die geënt zijn op de Edele olijf, burgers van het Bijbelse Israel. (Ef. 2:11-19)

Wil je tijdens de verdrukking in de bescherming van de Allerhoogste zijn, dan zul je je leven vanuit je liefde voor Hem af moeten stemmen op Gods levenswijze die gelden binnen de nu nog geestelijke muren van Jeruzalem.

Psalm 122        Ik was verheugd, toen men mij zeide: Laten wij naar het huis van JHWH gaan.

Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad, die wèl samengevoegd is; waarheen de stammen opgaan, de stammen van JHWH.

Een voorschrift voor Israël is het de naam van JHWH te loven. Want daar staan de zetels ten gerichte, de zetels van het huis van David. Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust genieten; vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen: vrede zij in u; om het huis van JHWH, onze Adonai, wil ik het goede voor u zoeken.

Volg Gods instructies op, begin de sabbat te onderhouden, Zijn feesten te vieren en Zijn Tora te bestuderen; de eerste vijf boeken van het O.T. Dan zul je in het huis van God ook weten hoe Zijn feest gevierd zal worden. Lees de zegeningen die je ontvangt als je gehoorzaam aan de Vader bent (Deut. 28:2-14). En lees anders vers 15 van hoofdstuk 28 en datgene wat daaronder staat als je dat je dat niet hoeft te doen en weet wat je te wachten staat tijdens de grote verdrukking.

Deut.28:15      Daarentegen zal het gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw Adonai, niet gehoorzaam bent door al Zijn geboden en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen:

God is liefde en hiervoor biedt Hij Zijn Huis (bescherming) aan, maar Hij stelt je wel op de proef om te kijken of je Hem gehoorzaam wilt zijn. Ja, zul je zeggen maar dat was toen, dat was bestemd voor de tweede generatie die op het punt stonden om het beloofde land in te trekken.

Dat klopt, dat is de juiste context, maar wij als laatste generatie staan (binnenkort) ook op het punt om het Beloofde land in te trekken, in dezelfde context dus. Er is geen verschil dan alleen een ander jaar. Moesten we niet naar Jezus luisteren en Hem gehoorzamen? Hij zegt niet voor niets dat we ook naar Mozes moeten luisteren en hem moeten gehoorzamen. Want dezelfde boodschap die Mozes spreekt tegen de tweede generatie spreekt hij ook tegen de laatste generatie.

Deut.29:12-15 om het verbond van JHWH, uw Adonai, en Zijn vervloeking, binnen te gaan, dat JHWH, uw Adonai, heden met u sluit, opdat Hij u heden voor Zichzelf tot een volk bevestigt, en Hij voor u tot een God is, zoals Hij tot u gesproken heeft en zoals Hij uw vaderen, Abraham, Isaac en Jakob, gezworen heeft. En niet alleen met u sluit ik dit verbond en deze vervloeking, maar met hem die hier heden bij ons staat voor het aangezicht van de JHWH, onze Adonai, en met hem die hier heden niet bij ons is.

Sta even stil en bedenk dit. Mozes zegt hier, ik spreek ‘heden’ niet alleen tegen jullie als tweede generatie, maar ik spreek hier ook tegen hen die hier ‘vandaag’ niet aanwezig kunnen zijn, tegen die generatie die ook op het punt staan om het beloofde land in te gaan. Mozes spreekt hier profetisch tegen een generatie die toen niet aanwezig kon zijn op het moment dat hij tegen de tweede generatie volk van God sprak. Tegen een generatie die weten dat hun (geloof)vader Abraham, Isaac en Jacob zijn en dat zij net als hen een verbond hebben gesloten met JHWH.

Mozes sprak niet alleen tegen de tweede generatie maar ook tegen de laatste generatie “Met hem die hier vandaag niet bij ons is”. Mozes spreekt hier profetisch tegen de laatste generatie die op het punt staan om samen met Jezus het beloofde land in te trekken. Ook al stonden ze daar toen niet bij, het is deze generatie verbondsgelovigen die deel zullen hebben aan de belofte die God aan Abraham, Isaac en Jacob heeft gegeven. Zie je Mozes is een profeet, en de instructies die hij geeft om het Beloofde land in te kunnen gaan, was zowel voor de tweede als de laatste generatie. Maar zoals ik al zei, er is meer. Mozes geeft speciale instructie voedsel die ons de weg naar het huis van God wijst en waarvan de profeten getuigen.

Jes.56:1-7        Zo zegt JHWH: Neem het recht in acht en doe gerechtigheid, want Mijn heil is nabij om te komen, en Mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Welzalig een sterveling die zo handelt, het mensenkind dat daaraan vasthoudt; die de sabbat in acht neemt, zodat hij die niet ontheiligt, en die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen. Laat de vreemdeling die zich bij JHWH gevoegd heeft, niet zeggen: JHWH heeft mij geheel en al van Zijn volk gescheiden; laat de ontmande niet zeggen: Zie, ik ben maar een dorre boom. Want zo zegt JHWH over de ontmanden die Mijn sabbatten in acht nemen, verkiezen wat Mij behaagt, en vasthouden aan Mijn verbond: Ik zal hun in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan die van zonen en dan die van dochters; een eeuwige naam zal Ik ieder van hen geven, een naam die niet uitgewist zal worden. En de vreemdelingen die zich bij JHWH voegen om Hem te dienen en om de Naam van JHWH lief te hebben, om Hem tot dienaren te zijn; allen die de sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen, en die aan Mijn verbond vasthouden: hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg, en Ik zal hen verblijden in Mijn huis van gebed.

Wordt vervolgd

5 Responses to “De weg naar huis”

Read below or add a comment...

 1. Oke,weer geen opname,wel weer een bijbel tekst:1 Korintiërs 15:51-55: Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is opgeslokt en overwonnen.’Ik ben benieuwd wat u ermee doet..met vriendelijke groet.

 2. wfb says:

  Ik geloof precies wat er staat, zonder toevoeging van of verandering met de woorden ‘opname naar’ en/of ‘de hemel’. De opstanding uit de dood en de verandering naar een nieuw lichaam was voor de gelovigen in Korrintië (nog) een geheimenis. En voor velen vandaag is dat nog steeds. Daarom legt Paulus het nog een keertje uit wat er bij de wederkomst van Christus naar de aarde, bij het horen van de laatste bazuin (aan het einde) dat is de zevende bazuin, met de doden en levenden in Christus gaat gebeuren. De opstanding, de vereniging met Hem in Gods Koninkrijk hier op aarde is van eeuwen her het geheimenis dat de Bijbel van kaft tot kaft leert.

  Op. 10:7 Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft.

  Voor velen die niet geloven wat de Bijbel leert blijft de opstanding uit de dood en het koninkrijk van God een geheimenis, maar voor hen die Jezus volgen en God de Vader gehoorzamen niet.

 3. Seb. says:

  Ik denk dat ik bij deze een goede leersite gevonden heb. Ikzelf ben helemaal nooit gelovig opgevoed integendeel. Maar sedert een jaar woon ik alleen en voel ik een drang om het juiste en goede te zoeken.
  Het is zalig om als liefdesmens hier rond te lopen. Alleen is dit soms zeeer moeilijk in deze wereld.
  Heb het afgelopen jaar vooral de openbaring gelezen en bestudeerd en ik kan toch wel zeggen dat ik al enkele hoofdpunten met zekerheid weet. Namelijk wie het beest is en zijn teken.
  Maar voor mij is de taal soms zeer moeilijk begrijpbaar ik raak er soms echt niet uit en het vermoeid me ook enorm als ik er lang mee bezig ben… Ik ben blij dat ik op deze site ben uitgekomen. Jij lijkt het perfect te verstaan en willen te verstaan en het dan ook verstaanbaar maakt voor andere..
  Ik heb de laatste lesbrieven van dit jaar al gelezen maar ik ga ze nog opnieuw lezen en de vorige ook.
  IK hoop dat ik dankzij jouw hulp mijn kruik ook genoeg kan vullen met olie zodat ik niet achterblijf zoals de dwaze maagden. Ik voel het is echt niet meer lang… Voel jij dat ook???
  Alvast bedankt dat je het JUISTE woord verspreid ik volg jouw teksten en wijsheid zoals de apostel deden. Hopelijk kan ik alle vragen aan je stellen met de welke ik zit, ook al lijken ze soms dom.
  Bedankt WFB
  Groeten van Seb.

 4. wfb says:

  Shalom Seb,
  Goed zeg dat Vader JHWH ook jou geroepen heeft om terug te gaan naar de Hewbreewse wortels.
  Voor mij een bevestiging van wat Hij aan me doorgeeft. Mogen we samen Zijn Wijsheid ontvangen om Zijn Woord te verstaan en ons voorbereiden op de vervulling van Zijn verbondsbelofte aan Abraham, Isaac en Jacob.
  Met vriendelijke groet,
  Winand

 5. carla says:

  Shalom broeder Winand,

  Ik dank JWHW in de naam van Jeshua voor weer een waanzinnige mooie opbouwende les.
  Mijn man en ik eten elke dag van deze les voedingen en we worden er elke dag weer mee opgebouwd. ik heb soms bijna geen tijd meer om naar mijn werk te gaan. Als wij eenmaal gaan beginnen met studeren kunnen we bijna niet meer stoppen.
  Bedankt voor de goede uitleg van uw studielessen.

  Lahitraoth,
  Carla&Antonie

Reageer

*