In de Laatste Dagen

De laatste generatie

In de laatste dagen (Deel 1)

Wij zien uit naar de wederkomst van de Koning der koningen, Jezus de Messias zodat het Koninkrijk van God volledig gerealiseerd zal zijn. In deze dagen is Vader JHWH bezig om Zijn verbondsvolk gereed te maken. Vele gelovigen hebben in hun innerlijke geest de oproep gekregen om terug te keren naar Gods Woord, Zijn Verbond. Zij zijn begonnen de Hebreeuwse wortels van het geloof te onderzoeken en komen tot ontdekking dat JHWH instructies in Zijn Woord voor hen heeft laten opschrijven zodat zij zich kunnen voorbereiden op Zijn komst. Hij wijst Zijn kinderen in de weg van Zijn gerechtigheid zodat zij weten wat zij moeten doen voordat het duizend jarige vrederijk, Gods Koninkrijk zal aanvangen.

Voorafgaan aan de wederkomst van Jezus komt eerst een verdrukking over de wereld dat bekend staat als Jacobs benauwdheid. Ergens aan het begin nog vòòr het midden van die verdrukking zal God Zijn verbondsvolk herenigen om hen voor het ergste te beschermen. Dit is door diverse profeten voorzegd, één van hen was Daniël die over het komende Koninkrijkvolk het volgende profeteerde. 

Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die (Dan.2:34). 

Daniël spreekt hier over het ontstaan (wedergeboorte) van een nieuw koninkrijkvolk dat in eeuwigheid zal bestaan. Dit koninkrijkvolk kan niet anders zijn dan de verbondskinderen die door Vader JHWH persoonlijk, en dus niet door mensenhanden, in deze laatste dagen herenigd zal worden. De steen is hier een verwijzing naar het verbond van JHWH die Hij persoonlijk op twee stenen tafelen geschreven heeft (Ex. 31:18).

Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde (Dan.2:35).

 De eerste steen is natuurlijk onze Here Jezus zelf, Hij is de hoeksteen (Ps. 118:22). De vraag is nu, hoe kan een steen een berg worden? En hoe kan deze berg de hele aarde gaan vervullen? Als je ooit een berg beklommen hebt dan zul je het met me eens zijn dat een berg niet bestaat uit één enkele steen of rots. Je ziet grote rotsblokken en kleinere rotsen tot miljoenen kiezelsteentjes. Met andere woorden een berg wordt gevormd door ontelbare stenen. Jezus heeft gezegd dat als een gelovige in overeenstemming met de instructies van Vader JHWH leeft, hij of zij is als een man/vrouw die zijn huis bouwt op een rots (Mat. 7:24). En ook Zijn Gemeente zal Hijzelf persoonlijk bouwen op deze rots (Mat. 16:18).

De steen/stenen die samen een berg vormen zijn alle verbondsgelovigen die hun leven op Gods verbond en instructies hebben gebouwd. Merk op dat deze berg, dat het volk van het Koninkrijk van God is, de huidige koninkrijken van ijzer en leem gaat vervangen (Dan.2:34). In vers 35 is nog een belangrijk gegeven dat we niet over het hoofd mogen  zien. Het gaat hier om het goud, zilver en brons, een verwijzing naar het droombeeld van Nebukadnesser dat de koninkrijken Babylon, Perzië en Griekenland moet voorstellen.
Dat is vreemd, immers deze koninkrijken bestaan fysiek niet meer. Na hen kwam het Romeinse rijk dat vandaag de dag is overgegaan in ijzer en leem, een mix van verschillende geloven met het Roomse als uitgangspunt. In vers (35) is het goud, zilver, brons, ijzer en leem dan ook geen verwijzing naar de fysieke koninkrijken, maar naar de leer, de gedachten die van die koninkrijken afkomstig zijn, met andere woorden: afgodenleer, doctrines, religies en tradities die hun oorsprong hebben uit die koninkrijken en die regelrecht tegenover de leer (Tora) van Vader JHWH staan. Daniël profeteert hier dat de stenen, de Tora  verbondsgelovigen, daar korte metten mee maakt. “Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld” (Dan. 2:35).

 Een belangrijk kenmerk van het Koninkrijkvolk is, dat het breekt met alle vormen van doctrines, religies en tradities. Rekening houdende dat deze profetie in de laatste dagen in vervulling zal gaan, vermeld Daniël nog een belangrijk kenmerk van deze berg die door God persoonlijk en door Hem alleen samengevoegd wordt om als Zijn volk in Zijn Koninkrijk te dienen.

In die dagen van die koningen, de verschillende geloofsdenominaties zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden (Dan. 2:44).

Daniël zegt hier in vers 44 dat het verbondsvolk het laatste koninkrijk is dat voor eeuwig zal bestaan. De berg die Vader JHWH persoonlijk van individuele stenen, de verbondsgelovigen bouwt, is de laatste generatie Israëlieten. Het is één enkel volk van God. Let op de volgende woorden; waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Er zal dus geen enkel ander volk of bevolkingsgroep zijn die deel gaat uitmaken van Gods heerschappij (Koninkrijk) dan alleen deze berg. Zij die Gods Woord (verbond) hebben weggedaan of denken bij een speciale elitegroep te behoren die in deze laatste dagen een speciale behandeling denken te ontvangen, hebben dus geen deel aan deze berg. Daarom zij Hij; “Bekeer u want het Koninkrijk der Hemelen is nabij” (Mat. 2:3). Wil je bij deze berg horen, zorg dan dat je vanuit liefde voor Hem een steen (verbondsgelovige) wordt.

In deze eerste les zullen we ons focussen op dit verbondsvolk als de ‘laatste generatie’ die in de nabije toekomst Gods Koninkrijk gaan bewonen. Als verbondgelovige moet je in deze laatste dagen weten wat God met Zijn verbondsvolk van plan is, wie het verbondsvolk is en of je daar ok deel aan heb gekregen?. Als je dit weet zul je niet voor verassingen komen te staan. In de komende lessen willen we onderzoeken wanneer en welke processen er in de laatste dagen plaats zullen vinden en hoe je hierop kunt voorbereiden. Eerst zullen we van de profetie van Daniël moeten vaststellen uit welke gelovigen deze laatste generatie bestaat. Voor elke profetie geldt, dat we daar geen eigen uitleg aan mogen geven, de Schrift legt zichzelf uit.

Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat
(2 Petr.1:20).

1.1     Je Identiteit

Als je door De Heilige Geest geroepen wordt om terug te keren tot de Vader en Zijn verbond, zal het voor jezelf vast moeten staan wat je identiteit in Jezus de Messias is. God is Zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob niet vergeten. Elk gelovige weet te vertellen dat hij/zij naar het geloof een zaad, een kind van Abraham is, en naar de belofte erfgenamen (Gal. 3:29).

Deze erfenis ontvangen om vervolgens deel te hebben aan het Koninkrijk van God loopt echter via Isaac en Jacob. Het is Jacob, wiens naam veranderd is in Israël. En dit Israël, dat wil zeggen, alle twaalf stammen van Israël is God vandaag de dag aan het herstellen. Daarnaast is het Bijbelse Israël uitgebreid met Efraïm de vertegenwoordiger van de verbondsgelovigen uit de wereld. Hier komen we in les vijf op terug. De wedergeboorte van Israël is het volledige huis van Jacob de twaalf stammen samen met Efraïm en niet zoals velen denken, alleen de stam Juda en Benjamin, welke vandaag, anno 2010/2011 voornamelijk de bewoners van de huidige staat Israël zijn.

Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen (Ef.2:11-13).

Als verbondsgelovige ben je wedergeboren door water en geest (Joh.3:4).

Je hart is besneden, dat wil zeggen afgesneden van wereldse doctrines, religies en tradities. Je bent een verbond met Vader JHWH aangegaan en wandelt in Zijn Gerechtigheid (Tora instructies). Dit alles is mogelijk gemaakt en bewerkstelligd door het bloed van Jezus de Messias. Je bent geen vreemdeling meer maar medeburger zodat je deel uitmaakt van het huis Israël. Het zijn niet mijn woorden, maar als het verbond van Vader JHWH niet vreemd voor je is, ben je volgens de Bijbel een Israeliet (Ef. 2:12).

Het Bijbelse Israël is het huis Israëls, bestaande uit de twaalf stammen plus Efraïm. Paulus leert hier dat je in het verleden een vreemdeling voor Gods volk was omdat je de verbonden van de belofte niet kende, het was geen deel van je leven. Let op het meervoud van de verbonden. Deze verwijzen niet alleen naar Abraham maar ook naar Isaac en voornamelijk naar Jacob (Israël). Met het huis Israëls refereert de Bijbel naar de volledige twaalf stammen van Israel en de vreemdeling uit Efraïm.

Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader.  Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God (Ef.2:18-19).

1.2     Huisgenoten van God

Medeburgers, geheiligd (apart gezet) en huisgenoten Gods. Dit is het ware huis Israëls zoals de Bijbel dat leert. Als verbondsgelovige ben je een medeburger van het huis Israëls en daarmee huisgenoot van God. Je bent een lid van het huis, je maakt deel uit van Gods huis (Israëls) vanwege je liefdesrelatie met Vader JHWH door het verbond ook wel Ketuba (trouwakte) dat je met Hem bent aangegaan.

Misschien hoor je deze boodschap over het Bijbels huis Israël voor het eerst. Misschien ben je niet zo zeker van je identiteit als huisgenoot en medeburger van Gods huis, het ware Israël. Lees rustig verder.

Naast de profetie van Daniël over de gebeurtenissen rondom Gods verbondsvolk, is er nog een profeet in de Tenach (OT) die gedetailleerde informatie over het herstelproces van het Huis Israël geeft. Deze profeet is Ezechiël. In deze les lezen we alleen een passage uit hoofdstuk 37 maar het is verstandig dat je heel het boek Ezechiël bestudeert.

Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heer JHWH: Zie, Ik zal het stuk hout van Jozef nemen, dat zich in de hand van Efraïm bevindt, en van de stammen van Israël, zijn metgezellen, en Ik zal het bij het stuk hout van Juda voegen, en Ik zal ze tot één stuk hout maken. Ze zullen in Mijn hand één worden (Ez.37:19).

Ezechiël profeteert niet alleen hoe in deze laatste dagen de laatste generatie van Godsvolk tot stand komt maar zegt ook expliciet uit wie deze laatste generatie zal bestaan. We zien hier duidelijk een samenvoeging van twee stukken hout. Een verwijzing naar twee stambomen. Eén stuk hout verwijst naar Efraïm als vertegenwoordiger van alle verbondsgelovigen die in de wereld geboren en opgegroeid zijn. En het volgende stuk hout verwijst naar de zuidelijk koninkrijk dat de twee stammen Juda en Benjamin vertegenwoordigt. Het noordelijke koninkrijk dat uit de tien overige stammen van Israël bestaat is bij Efraïm gevoegd en worden samen in de Bijbel ook wel Israël genoemd. Dat is vanwege dat zij samen als noordelijke stammen de wereld in zijn gevoerd. En vervolgens hun Identiteit als Israëliet hebben verloren. Afhankelijk van de Bijbelcontext lees je ook dat de Juda met Benjamin samen met de tien zoekgeraakte stammen een groep vormen en Efraïm als vertegenwoordiger van de vreemdelingen een andere groep. Maar beide stukken hout vormen samen het huis Israëls, JHWH zegt: “Ik zal ze tot één stuk hout maken.” Dit gebeurt door de hand (Geest) van Vader JHWH, precies zoals Daniël bevestigd heeft bij het proces van de stenen die tot één berg worden gemaakt. “niet door mensenhanden” (Dan. 2:45)

Het is Vader JHWH persoonlijk die Zijn verbondsvolk in deze laatste dagen doet herreizen. Het zal zijn één volk, het huis Israëls, huisgenoten van de Koning in het aanstaande Koninkrijk. Daarom is het goed om de historie van het Israel te kennen, dat in de Tenach (het OT) beschreven is.

In het kort. Na de regeringsperiode van Koning Salomo, werd het Koninkrijk verdeeld in twee groepen: de zuidelijk- en het noordelijk koninkrijk. De noordelijke stammen werden vervolgens door Syrië 735 jaar voor Christus weggevoerd en verstrooid onder de heidense volkeren. Doordat zij hun identiteit kwijt zijn geraakt worden zij gekenmerkt als ‘het verlorene of de zoekgeraakte tien stammen van Israël’. Herinner de woorden die Jezus uitgesproken heeft over Zijn roeping en die Hij ook aan Zijn discipelen overdroeg:

Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene [Israel] te zoeken en te redden (Luc.19:10).

maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël (Mat.10:6).

Daar, in Mattheüs 10 gaf Jezus al de zendingsopdracht om de wereld in te gaan om het verlorene van Israël te zoeken en hen het Evangelie van Gods Koninkrijk te verkondigen.

Vandaag de dag zien we in de staat Israël een volk wonen dat voornamelijk uit de twee stammen Juda en Benjamin bestaat. Zij hebben algemeen de benaming van Joden gekregen. Ongetwijfeld zullen daarbij ook leden van de andere tien stammen en Efraïm hebben gevestigd. Volgens Gods herstelplan kan dit (nog) niet het volledige huis Israël zijn. Toch zeggen vele theologen vandaag de dag, dat de huidige staat Israël het Bijbelse Israël is. Zij zeggen dan eigenlijk de twee stammen Juda en Benjamin is hetzelfde als Jacob. Dit is dus Bijbels niet correct. Jacob heeft twaalf zonen, zo zal ook het volledige huis Israël uit de twaalf stammen bestaan en waar Efraïm nog bij komt. Veel Bijbelse profetieën met betrekking tot het herstel van het huis Israël worden uit hun context gehaald. Terwijl juist deze profetieën door God gegeven zijn om in deze laatste dagen inzicht in te krijgen in Zijn plan met Zijn verbondsvolk.

Terug naar het Woord. Wat leert Jacobus en Petrus ons, dat wil zeggen tegen hen die geen vreemdeling meer, maar medeburger van het Huis Israëls en huisgenoten van God zijn? Is dit de laatste generatie dat God in deze laatste dagen roept om Zijn Koninklijk volk te zijn?

Jakobus, een dienstknecht van JHWH en van de Heere Jezus Christus, aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: wees verheugd (Jac.1:1).

Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, (1Petr.1:1)

Welk volk heeft volgens de Bijbel twaalf stammen? Dat is Jacob, Jacob heeft twaalf zonen. Het huis van Jacob werd het huis Israëls. Eén deel daarvan werd later verstrooid in de gehele wereld, maar vandaag door Vader JHWH weer hersteld wordt. Als je geen Jood bent, maar wel een verbondsgelovige is het heel goed mogelijk dat je tot één van de tien zoekgeraakte stammen behoort. Alleen Vader JHWH weet dat, maar er komt een dag dat jij dat ook zult weten. Anders, ben jij misschien wel die vreemdeling waar Petrus het over heeft en behoor je tot de één van de volkeren van Efraïm. Als verbondsgelovige kun je je in ieder geval identificeren als medeburger van het Huis Israëls en huisgenoot van Vader JHWH. Je doet er goed aan om deze twee bovenstaande brieven zorgvuldig te lezen om zij persoonlijk aan jou geschreven zijn.

1.3     De edele olijf

Bij twee of drie (Bijbel) getuigen staat elke zaak vast. Als extra zullen we Paulus nog aanhoren wat Hij tegen de verbondsgelovige uit de tien zoekgeraakte stammen of de vreemdeling, de verbondsgelovige uit de volken te zeggen heeft. Lees ook hier eerste heel hoofdstuk 11 van de brief aan de Romeinen en bid daarbij dat God je inzicht geeft om Zijn boodschap te mogen verstaan en om de roep te horen van Vader JHWH om terug te keren naar Hem en Zijn Woord.

Want tegen u, de heidenen, zeg ik: (Rom.11:13)

Met de heidenen wordt zowel verwezen naar de tien zoekgeraakte stammen onder de vreemde volken als de overige vreemdelingen die tot geloof zijn gekomen.

Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u [vreemdeling uit de heidenen], die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt: U draagt de wortel niet, maar de wortel u (Rom.11:17-18).

Het moge duidelijk zijn wie de olijfboom is, niet de huidige staat Israël. Hoewel zij wel deel kunnen hebben aan de olijfboom. Paulus heeft het hier over het ware huis Israëls, de volledige en enige verbondsvolk van Vader JHWH. Dit kan je zien omdat de vreemdeling op dezelfde olijfboom wordt geënt. Exact zoals Ezechiël geprofeteerd heeft, twee verschillende takken die één hout worden. Het entingproces ligt overigens geheel in de handen van Vader JHWH, afhankelijk van de wortel. Voor meer informatie hoe dit entingproces werkt, kun je lezen in het eerste programmaboekje “Het laatste Evangelie”.

In het verleden waren we vreemdelingen en kwamen we uit een wilde olijfboom. Maar nu hebben we deel gekregen aan de Edele olijf, het huis Israëls. Niet door eigen kracht maar geheel het werk van Vader JHWH. Als laatste heeft Paulus nog een speciaal woord voor hen die onder andere een vervangingsleer volgen en zeggen dat God met hen een andere weg gaat dan het  volk Israël, bestaande uit de twaalf stammen; de natuurlijke takken afkomstig van de natuurlijke olijfboom. De vervangingsleer zegt bijvoorbeeld dat zij  een andere weg met andere condities en beloften volgt dan het volk Israël. Als je dit gelooft, verhef je jezelf boven Gods Woord en beroem je jezelf daarmee tegen de natuurlijke takken. Paulus zegt hier om niet zo arrogant te zijn. Als je denkt bij een andere, verhevene groep te horen dan dit apart gezette (heilig) verbondsvolk, omdat je denkt dat God een speciale en betere behandeling voor je hebt. Denk bijvoorbeeld aan hen die geloven dat zij in deze laatste dagen in de hemel worden opgenomen voordat Jacobs benauwdheid, de verdrukking aanbreekt. Wel, de tijd zal het leren. Maar je plaatst jezelf hierdoor wel buiten het Bijbelse huis Israëls.

Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat Hij u niet spaart (Vers 20b-21).

Het Woord van Vader JHWH spreekt duidelijk uit over wie deze laatste generatie zal bestaan. Het is ook duidelijk dat wanneer dit herstel van het huis Israëls plaats vindt, dat Vader JHWH de enige is die hierin het herstelproces aanstuurt. Ik heb het al vaak gezegd, maar laten we voor de zekerheid nog één keer lezen hoe Vader JHWH deze laatste generatie, het huis Israëls opnieuw zal oprichten. Het is Jeremia die dit gedetailleerd weergeeft.

De dag zal komen – spreekt JHWH – dat ik met het volk van Israël [De tien zoekgeraakte stammen en Efraïm] en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt JHWH. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met [het huis] Israël zal sluiten – spreekt JHWH: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk (Jer.31:31-33).

Wederom zien we het herstel van A. het volk Israëls (de tien zoekgeraakte stammen en Efraïm) en B. het volk Juda tot één verbondsvolk. Het is het verbond van Vader JHWH, dat Hij persoonlijk in je hart legt en het antwoord is op hoe de laatste generatie opnieuw geboren wordt. Van wat ik in de laatste jaren gezien heb kunnen velen met mij getuigen. Ik heb gezien dat die dag waarop dit allemaal gebeurt al aangebroken is. Ik heb gezien dat het volk Israël, de vreemdelingen en leden van de tien zoekgeraakte stammen aan het terug keren zijn naar het verbond van Vader JHWH. Ik heb ook gezien dat de Joden, van de stam Juda aan het terug keren zijn naar hetzelfde verbond en Jezus als de Messias zijn gaan erkennen. Al hun harten (takken) zijn zacht geworden, de boom krijgt voeding en water (Het Levende Woord) en begint uit te spruiten. Ik heb gezien dat zij samen het huis Israëls vormen, de huisgenoten Gods, de olijfboom, de komende berg die de aarde zal vervullen.

Verzamel Mij Mijn gunstelingen, die een verbond met Mij sluiten …(Ps.50:5)

De enige zekerheid die een gelovige door het Woord van God kan krijgen, is deel uitmaken van dit verbondsvolk, door het aangaan van een verbond met Vader JHWH. Dit verbondsvolk is de laatste generatie die het komende Koninkrijk van God zal vertegenwoordigen. Laat je daarom enten op de Edele olijf als huisgenoot van God en medeburger van het huis Israëls. Dat is je ware identiteit in Jezus de Messias Die gezegd heeft. 

Leer van de vijgenboom [Het volledige huis Israëls, de twaalf stammen en de volken uit Efraïm] deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn
(Mat.24:32-34).

7 Responses to “De laatste generatie”

Read below or add a comment...

 1. Ruchamim says:

  Waarom worden er allen Efraim en Juda genoemd? Omdat deze de twee grootste stammen waren de één in het noordelijke rijk de ander in het zuidelijke rijk.

  Nog een belangrijk stuk om te over denken is:
  Jer 3:18 In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israel; en zij zullen te zamen komen uit het land van het noorden, in het land, dat Ik uw vaderen ten erve gegeven heb.

  YHWH zal zelf de zijnen halen en niet door dat de mensen denken een handje te helpen, :
  Jer 32:37 Ziet, Ik zal hen vergaderen uit al de landen, waarhenen Ik hen zal verdreven hebben in Mijn toorn, en in Mijn grimmigheid, en in grote verbolgenheid; en Ik zal hen tot deze plaats wederbrengen, en zal hen zeker doen wonen.
  Eze 11:17 Daarom zeg: Alzo zegt Adon YHWH: Ja, Ik zal ulieden vergaderen uit de volken, en Ik zal u verzamelen uit de landen, waarin gij verstrooid zijt, en Ik zal u het land Israels geven.
  Jer 23:3 En Ik zal het overblijfsel Mijner schapen Zelf vergaderen uit al de landen, waarhenen Ik ze verdreven heb; en Ik zal ze wederbrengen tot hun kooien, en zij zullen vruchtbaar zijn, en vermenigvuldigen.
  Het is zelfs gevaarlijk om zelf een stap te nemen om te gaan, er zal een groot gedeelte van Israel verwoest worden. Dus als je geen opdracht hebt van YHWH om alvast te gaan, ga niet.

  Een ander punt is de opname theorie:
  Mt 24:15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)
  Dus we maken de verdrukkings tijd gewoon mee. Het is zaak dat we er ons op voorbereiden, het uur U staat voor de deur.

  Ook om te over wegen is of er nu al een nieuw verbond gesloten.

  Shalom Ruchamim

 2. Helder neergezet weer,een aanvulling vinden we in Hosea 2.Als “zaad”in de wereld gestrooid, is het nu de tijd van oogsten.Gods plan met Efraïm.
  In Hosea (redding) lezen we hoe het Efraïm zal vergaan.
  Hosea moest met een overspelige vrouw trouwen: Gomer.
  Haar naam betekend: perspectief of volledigheid.
  Samen beelden zei Gods plan uit:volledigheid van redding!
  Zij krijgen drie kinderen:Jizreël (God zaait),Lo-Ruchama(niet meer geliefd)en
  Lo-Ammi (verworpen door God).
  God wilde niet meer in Efraïms aanwezigheid zijn.
  Zo werd Efraïm een zwerver onder de volken. Hosea 9,17:
  Mijn God zal hen verwerpen
  want zij hebben niet naar hem geluisterd.
  Zij zullen dolen onder vreemde volken.

  Waarom liet God dit gebeuren?

  Hosea2:23 Op die dag – spreekt de HEER –zal ik antwoord geven.
  Dan antwoord ik de hemelen de hemel antwoordt de aarde,
  24 en de aarde geeft antwoord aan koren, olijfboom en wijnstok,
  en zij antwoorden Jizreël,
  25 want het land zaai ik in met mijn volk.
  Over Lo-Ruchama zal ik mij ontfermen,
  Lo-Ammi noem ik weer mijn volk,
  en dan antwoordt hij: ‘Mijn God.’

  Zij,die eerst niet geliefd waren worden nu wel geliefd.
  Rahumah komt van de stam;Raham, dat baarmoeder betekend.
  Het zaad van liefde en genade is gepland in de baarmoeder;de volkeren!
  Waar het evangelie gepredikt wordt,is de heilige geest vrij om dit zaad te bevruchten
  waardoor mensen tot wedergeboorte komen. Ps 44,12:U hebt ons als slachtvee uitgeleverd, ons onder vreemde volken verstrooid,

  Hier zien we de vervulling van Gods beloften al over de volkeren gedaan.
  De beloften aan abraham,een menigte aan volken.
  En aan Efraïm:een volheid van natiën.
  De volheid der volkeren is bijna binnen!

  Wij zijn nakomelingen geworden van Efraïm,door de belofte,die gezaaid is onder de natiën.
  Efraïm betekend: Dubbele vruchten.
  En vrucht dragen,onder de volken,dat doet Efraïm!
  Efraïm is een menigte van volken geworden..

  Zouden wij wel eens meer Familie kunnen zijn dan we tot nu toe dachten?

 3. Hadassah says:

  Ik geniet van uw schrijven en mag ik reageren?

  Ex 3:15 Toen zeide Elohim verder tot Mozes: Aldus zult gij tot de kinderen Israels zeggen: YHVH, de Elohim uwer vaderen, Elohim van Abraham, Elohim van Izak, en Elohim van Jakob, heeft mij tot ulieden gezonden; dat is Mijn Naam eeuwiglijk, en dat is Mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht.

  Het is een rabbinale beslissing geweest dat men de Naam van YHVH niet meer mocht noemen.In plaats daarvan zijn er titels in de plaats gekomen, titels in onze vertaalde bijbels die mijns inziens van heidense oorsprong zijn.

  In Hosea Hos 2:16 En het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE, dat gij Mij noemen zult: Mijn Man; en Mij niet meer noemen zult: Mijn Baal!

  01180 yleb Ba’aliy, eigennaam

  met pron. suff. van 01167

  AV – Ba„li 1; 1 StV-Mijn Ba„l 1; 1 NBG-mijn Ba„l 1; 1

  Ba„l =” mijn heer”
  1) afgod in het noorderrijk en variatie op de naam ‘Ba„l’

  vers 17 En Ik zal de namen der Baals van haar mond wegdoen; zij zullen niet meer bij hun namen gedacht worden.

  Wij hebben het begin van het herstel gesmaakt en hebben door nieuw inzicht
  enkele jaren terug Abba’s verlangen begrepen dat wij Hem bij de Naam willen noemen waarmee Hij genoemd wil zijn.

  In Exodus 3 geeft Abba YHVH al aan met welke Naam Hij genoemd wil zijn….
  Zijn spreken staat mijns inziens boven elke menselijke afleiding daarvan en nu wij aan het herstel mogen deelnemen, niet wetende dat wij al die tijd Abba met titels hebben aangesproken en Yeshua eveneens, kunnen wij niet wachten om Hem bij Zijn Naam te noemen.
  Het is die Naam die een sterke toren is en het is in de Naam van YHVH dat men gered gaat worden, niet Baal, God, Heere, Here, HEERE,Jezus.

  Matth.23:39
  Want Ik zeg u: Gij zult Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des YHVH’s
  Joe 2:32 En het zal geschieden, al wie den Naam des YHVHs anroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als YHVH geeft; en dat, bij de overgeblevenen, die YHVH zal roepen.

  Zou het goed zijn ter overweging te nemen om Abba in ere te herstellen door Hem bij de naam te gaan noemen waarmee Hij Zich alreeds bekend heeft gemaakt in Exodus 3?
  Of denk ik voorbarig?

  Shalom, Hadassah

 4. Hadassah says:

  Hier maak ik zelf een foutje door de naam HEERE vergeten over te zetten in YHVH,maar het wordt de anderen duidelijk denk ik dat in de grondtekst van de eerste, de Naam YHVH staat.

  In Hosea Hos 2:16 En het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE(=YHVH in de grondtekst), dat gij Mij noemen zult: Mijn Man; en Mij niet meer noemen zult: Mijn Baal!

  Laten wij ons ijveren om onze Vader te gaan noemen bij de Naam waarmee Hij genoemd wil zijn, want in die Naam ligt alles besloten en daar zal Hij, de Levende Torah, op gaan antwoorden,
  Wat denkt u?

  Shalom, Hadassah

 5. Anita van IJmeren says:

  @ hadassah , Lees handelingen 4 er op na.ER is geen andere naam gegeven dan :….

  Wie is de “IK BEN ”

  Dat is de Heer jezus Christus. De eerste en de laatste , het begin en het einde. Lees Openbaring 1 .

  En dan Johannes 1

  En dan Genesis 1 : 1

 6. Winand says:

  Shalom Anita,

  Wie is de “IK BEN”? Mag ik deze vraag voor je beantwoorden?

  In Exodus 3:14 lees ik; “En God zei tegen Mozes: HEJEH ASHER HEJEH (IK BEN DIE IK BEN). Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: HEJEH (IK BEN) heeft mij naar u toe gezonden.”

  Hier spreekt de EEUWIGE en zegt dat Zijn is Naam HEJEH is.
  In sommige Hebreeuwse vertalingen AHEJEH (Alef-He-Yod-He). Wie zijn wij (ben ik) om Zijn Naam te vertalen naar IK BEN ook al is dat de juiste vertaling naar het Nederlands. We vetalen toch ook niet andere namen in de Bijbel, zoals bijvoorbeeld Kaleb, een leider die samen met Jozua het volk in het beloofde land bracht en noemen hem Hond, ook al is dat de juiste vertaling van Kaleb.

  Vertalingen van namen brengt veelal verwarring en misleiding, kijk maar wat Jeshua werkelijk gezegd heeft als je het terug vertaalt naar het Hebreeuws.

  Jezus zei tegen hem: AHEJEH (IK BEN) is de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” (Joh.14:6)

  Zie je dat?

 7. L says:

  Mooi stuk Winand inderdaad alles draait om het verbond,Mozes sprak de HEER met Zijn verbonds naam aan op de berg.Na het gouden kalf deed hij dat niet meer uit schaamte.

Reageer

*