Het Laatste Evangelie

Leven in het Koninkrijk van God

Deel 4 van ‘Het Evangelie van het Koninkrijk van God’

Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker (Mat. 13:44).  Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone parelen zocht. Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen en verkocht al wat hij had, en kocht die. (Mat. 13:45-46). Als je er alles voor over hebt om het Koninkrijk van God te zoeken, te vinden en in te gaan, dan ben je net zo’n geweldenaar als één van bovengenoemde personen die koste wat het koste naar het Koninkrijk greep en die het ook kreeg. Ook wij zullen er alles voor over moeten hebben om deel te krijgen aan Gods Koninkrijk.

Als je het Verbond van JHWH hebt geaccepteerd, weet je nu wat het werkelijk betekent als Jezus tegen je zegt: “gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht”(Marc. 12:30). JHWH liefhebben betekent vanuit liefde in gehoorzaamheid Zijn instructies opvolgen. Je bent nu een medeburger van het Koninkrijk van God. Door Gods Geest zul je in onder Zijn Verbond gaan leven en samen met andere verbondsgelovigen zul je je gaan voorbereiden op de komst van de Koning der Koningen. Wanneer Jezus wederkomt op aarde dan zal het Koninkrijk van God compleet zijn om voor de komende 1000 jaar op aarde te regeren.

Kol.1:9-14        Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld, en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.

De vraag die we ons nu moeten stellen is. Hoe kunnen wij het beste inhoud geven aan onze nieuwe levensstijl? Hoe kunnen we Gods Verbond, de Koninklijk Wet, in Zijn Koninkrijk toe passen? Daarvoor zul je eerst Gods Verbond een vaste en centrale plek in je leven moeten geven. We nemen als voorbeeld David, een man naar Gods hart. Toen David koning werd over geheel Israel. (2 Sam. 5) vestigde hij zich in de stad Jeruzalem. Vervolgens haalde hij de Ark met daarin Gods Verbond op en bracht deze naar Jeruzalem. God gaf via Natan de opdracht om een tempel te bouwen waarin de Ark van het Verbond een centrale plek zou krijgen zodat Hij kon wonen te midden van Zijn volk. (1 Sam. 7)

Hetzelfde principe geldt ook voor jou. Jij bent een tempel waar de Geest van God zijn inwoning in heeft gemaakt. Of weet je niet, dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? (1 Kor. 6:19). Zoals het Verbond van God in het midden van de tempel aanwezig was, zo behoort het Verbond van God centraal te staan in het midden van jou leven. Geef het Verbond van JHWH, Zijn tien woorden (zinnen), eerst een vaste plek in je hart desnoods door het uit je hoofd te leren. Zo draag je altijd Zijn Koninklijke Wil bij je en kun je het niet verliezen en niemand kan het van je afnemen. Het is dan zorgvuldig opgeborgen net zoals de twee stenen tafelen zijn opgeborgen in de Ark des Verbond. Je relatie met Vader JHWH zal hierdoor versterkt worden.

De Engelse vertaling noemt Gods Verbond ook wel statuten. If ye walk in my statutes, and keep my commandments” (Lev. 23:3). Stel je eens voor dat alle kerkgenootschappen die hun eigen statuten hebben opgesteld deze zouden opheffen en daarvoor in de plaats de statuten van JHWH erkennen en opvolgen. Hoe groot zou de eenheid zijn die er binnen het Lichaam van Christus zou ontstaan? JHWH schreef met Zijn eigen vinger (Levendmakende Geest) Zijn Statuten (De Tien Woorden) op een Rots, Jezus die het Levende Woord (Rots) is zei: “op deze petra (rots) zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.” (Mat. 16:18). Hoe belangrijk is het om één en dezelfde statuut te hebben, namelijk het Verbond van Elohim JHWH zoals dat in de eerste gemeente in Jeruzalem werd toegepast. Zij waren “één van hart en één van ziel” (Hand. 1:32). Eén van hart verwijst naar de besnijdenis van het hart en één van ziel verwijst naar Gods Verbond en het doen van Gerechtigheid.

Gods Ketubah

Nu heb ik al meerdere keren het woordje ‘relatie’ laten vallen in combinatie met het Verbond van God. Dit komt omdat Gods Verbond in werkelijkheid ook als een huwelijkscontract of trouwakte gezien wordt dat bestemd is om twee geliefden dichter bij elkaar te brengen. In het Hebreeuws is dat het woord ‘ketubah’. Vandaag de dag is het in Joodse kringen nog steeds zo dat de ketubah het allereerste document en activiteit is wat de vrouw en man uitzoeken/samenstellen als zij van plan zijn om zich aan elkaar te verbinden, te trouwen. Dat is geen eenvoudige klus, want daarin staat geschreven wat zij samen in het leven willen bereiken. Bij de huwelijks inzegening wordt deze ketubah voorgelezen en het echtpaar belooft plechtig om samen als getrouwd echtpaar alles wat in hun ketubah staat geschreven op te volgen en te volbrengen. Het is een start waarbij man en vrouw samen opgroeien in relatie, liefde en voorspoed. Gods Verbond is Zijn Ketubah, het heeft niets met religie te maken, het is een eeuwige (liefdes)relatie tussen jou en Vader JHWH.

Ex.19:5            Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij.

Zo heeft JHWH in de tijd van Mozes het volk als Zijn vrouw tot zijn eigendom genomen. En dat is nog steeds zo. Als jij ook Zijn Ketubah (Verbond) geaccepteerd hebt ben je Zijn levens- en relatiepartner. Hoe de huwelijksceremonie verder verloopt, kun je lezen in de volgende verzen van Exodus 19 vers 6 tot vers 20. God verandert niet en de inhoud van Zijn liefdesverbond zal ook nooit veranderen. Na acceptatie ben je medeverantwoordelijk om in Zijn liefdesrelaties te blijven.

Joh.14:10         Indien gij mijn geboden [Verbond] bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard hebt en blijf in Zijn liefde.

Gods Instructies

Om je te helpen om aan Gods Verbond te houden heeft Vader JHWH extra bijbehorende instructies door Mozes laten opschrijven. Deze instructies of onderwijs wordt de Tora genoemd en zijn beschreven in de eerste vijf boeken van de Bijbel. Door het opvolgen van deze instructies, laat zien dat je een waardige koninkrijkburger bent en dat je je houdt aan de regels die in Gods Koninkrijk gelden.

Het Verbond en de Tora (instructies) van JHWH worden wel eens ten onrechte door elkaar gehaald. Maar het verschil is vrij eenvoudig te begrijpen. Neem bijvoorbeeld de ziektekostenverzekering die voor iedere Nederlandse burger verplicht is om deze af te sluiten. Op de Polis die je van de verzekeringsmaatschappij ontvangt staan de afspraken die je met de maatschappij overeen gekomen bent. Deze kun je vergelijken met een verbond, de polis is het bewijs dat je verzekerd bent en die je vervolgens zorgvuldig opbergt. Daarnaast krijg je ook een bijlage, dit zijn de voorwaarden (de kleine lettertjes) waaraan voldaan moet worden wil je aanspraak maken op de afspraken die in je Polis beschreven staan. Voldoe je niet aan deze voorwaarden dan zal de verzekeringsmaatschappij ook niet uitbetalen. Deze bijlagen waarin de voorwaarden geschreven staan kun je vergelijken met de instructies (Tora) van God. Ook de Tora (de z.g.n. voorwaarden) wordt door Mozes zorgvuldig bewaard naast het Verbond dat zich in de Ark bevindt.

Deut.31:26      Neemt dit wetboek [Tora] en legt het naast de ark des verbond van JHWH, uw Elohim, opdat het daar tot getuige tegen u zij.

In het Koninkrijk van God wandel je in overeenstemming met het Verbond door de instructies van JHWH op te volgen. De Tora is zeer belangrijk om te gehoorzamen en op te volgen maar het is niet belangrijker dan het Verbond. Als je je aan de Tora houdt zonder dat je via Jezus de Messias een Verbond met Vader JHWH bent aangegaan, is de kans groot dat je in legalisme vervalt (wettisch wordt). Velen denken door alleen de Tora in acht te nemen, dat zij Gods wil doen, en in wezen is dat ook zo. Echter zonder Gods Verbond is het vaak tevergeefs aangezien men kan vervallen in orthodoxe Judaïsme en dan ben je terug bij af. Immers je bekeren van het orthodox christendom naar het orthodoxe Judaïsme levert je niets op. Beide religies rusten op legalisme. Vergeet nooit Gods Verbond in acht te nemen.

Lev.23:3          Indien gij in mijn inzettingen [Tora] wandelt en mijn geboden [Verbond] nauwgezet in acht neemt,

Gelovigen die in legalisme vervallen wijken snel uit naar extra regels die door mensen zijn samengesteld. Deze regels, ook we Talmoed genoemd, kom je o.a. tegen binnen het orthodoxe judaïsme. In de evangeliën lezen we vele malen dat Jezus tegen deze vorm van legalisme was. Maar ook Paulus waarschuwt het Lichaam van Christus om zich niet aan deze menselijke ‘wet’ te houden. Jezus waarschuwt in Mat. 5 vers 21 tot vers 48, meerdere malen om niet deze mondelinge doctrine (Talmoed) op te volgen, let hierbij op de woorden die Jezus in zijn betoog gebruikt; “u hebt gehoord”, “er is gezegd”.

God liefhebben, is je verenigen met Zijn Verbond door Zijn schriftelijke Tora in praktijk te brengen, dat wil zeggen deze toepassen als een nieuwe levensstijl binnen Zijn Koninkrijk. De Bijbel noemt deze nieuwe levensstijl volgens de Tora, leven in Gods Gerechtigheid. “Mijn tong zal uw woord bezingen, want al uw geboden zijn gerechtigheid(Ps. 119:172). Daarom zei Jezus dat je naast het zoeken van Gods Koninkrijk ook naar Zijn Gerechtigheid moest zoeken (Mat. 6:33). Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hieraan kun je je verbondsbroeder/zuster herkennen, kijk of hij/zij volgens Gods instructies leven.

Jer.31: 34        Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent JHWH: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord van JHWH, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde (is leven zonder de Tora van JHWH) niet meer gedenken.

Misschien heb je je afgevraagd bij het lezen van het boek Jozua, dat nadat het volk het beloofde land introk er nog vijanden (van God) aanwezig waren. Je denkt misschien dat er in Gods Koninkrijk geen vuiltje aan de lucht is. Helaas, er bevinden zich nog indringers die daar niet thuis horen. En ook deze hebben wetten en regels waarvan hun oorsprong veelal uit het oude Babylon (poort der goden) komt. Maar Vader JHWH wil nu eenmaal een overeenkomstig met jou, waarin je belooft dat je alleen Hem zult aanbidden (trouw bent). Om het Beloofde land in bezit te nemen ging de Ark van het Verbond voorop (Jozua 6:1-8). Nu zie je ook waarom het Verbond zo belangrijk is wil je kunnen overwinnen.

De meeste religies, zo niet alle hebben haar oorsprong uit de Babelse cultuur. Misschien vier je de “on-Bijbelse” feesten zoals ‘kerstmis’ en het door de kerkvaders ingestelde ‘pasen’ nog. Het is een kleine moeite om te onderzoeken waar deze feesten haar oorsprong in hebben. Als je het antwoord hiervan gevonden hebt, zul je als verbondsgelovige schrikken dat je aan afgoderij doet en het eerste Woord van het Verbond met JHWH hebt verbroken. Dit zijn zo van die ongerechtigheden welke God uit Zijn Koninkrijk en dus uit jouw leven wil verbannen.

Vergeet niet dat je met je twee voeten nog in deze onrechtvaardige wereld staat. Jezus heeft eens gezegd: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben (Joh. 18:36a). Met het laatste bedoelt Jezus, ga niet in discussie met gelovigen (die wel kerstmis vieren). Vertel hen liever Het Evangelie van het Koninkrijk van God. Wat je als verbondsgelovige voor jezelf wel kunt doen is het verlaten van het Babylonische systeem door te breken met haar religieuze activiteiten.

Op.18:4            En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.

Niet alle gelovigen zijn even blij met het Evangelie van Gods Koninkrijk en Zijn Gerechtigheid. Als je eenmaal een verbondsgelovige geworden bent en in overeenstemming met Zijn Tora leeft, kun je tegenstand verwachten. Veelal van broeders en zusters van wie je het niet verwacht. Inmiddels is de eerste gemeente te Jeruzalem sterk gegroeid en Stefanus, ook lid van deze gemeente kreeg tegenstand van medegelovigen uit zijn gemeente (Hand. 6). Het was zelfs zo erg dat deze gelovige tegenstanders, leugenaars in dienst namen om in de rechtszaak valse getuigenissen tegen Stefanus af te leggen.

Eén van deze leugens was dat Stafanus gepredikte, dat Jezus Christus het Verbond en de Wet (Tora) welke God via Mozes gegeven heeft, veranderd zou hebben of nog zou veranderen.

Hand.6:13-14   (NSV) en zij lieten valse getuigen optreden,die zeiden: Deze man (Stefanus) houd niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze plaats en tegen de wet, want wij hebben hem horen zeggen dat die Jezus de Nazarener deze plaats zal afbreken en de gebruiken zal veranderen die Mozes ons overgeleverd heeft.

Inmiddels is deze valse getuigenis in de afgelopen tweeduizend jaar uitgeroeid tot één van de grootste leugens en valse leerstellingen die vandaag de dag in sommige gemeenten verkondigd worden. Deze leugen zegt, dat de wet (instructies) van God die Hij via Mozes gegeven heeft, vandaag de dag niet alleen veranderd zijn maar in zijn geheel zijn afgedaan. Vertrouw in deze kwestie daarom alleen de woorden van Jezus zelf, die gezegd heeft: “Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. (Mat. 5:17-18). Stefanus sprak in zijn verdediging nog eens het hele Evangelie van het Koninkrijk van God in een notendop. En tegen zijn gelovige tegenstanders die leugens verspreide zei hij;

Hand.7:51-52   (NSV) Hardnekkigen en onbesneden van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest; zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de rechtvaardige aankondigden, van Wie u nu verraders en moordenaar geworden bent. U die de Wet (Tora) ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet in acht genomen.

Merk ook op dat Stefanus zijn gelovige tegenstanders ‘onbesneden van hart’ noemt, met anderen woorden zij waren (nog) geen verbondsgelovigen en leefden daarom buiten het Koninkrijk van God.

Ondanks alle tegenstand zal er uiteindelijk maar één Koninkrijk overblijven. In de droom van Nebukadnessar over de grote koninkrijken der aarde, legt Daniel uit hoe het laatste Koninkrijk, voorgesteld als een steen alle andere koninkrijken zal vernietigen (Dan. 2:34). Die steen verwijst naar het Verbond welke JHWH met Zijn Vinger in de Rots schreef. Het is het Koninkrijk van JHWH dat op Zijn Verbond en Tora gebouwd is. En dit Koninkrijk van God wordt groter en groter tot een grote berg (autoriteit) die de hele aarde zal vervullen (Dan. 2:35).

Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid, (Dan.2:44).

In die dagen” verwijst naar de dagen waarin wij nu leven. Want iedereen is het er overeens dat de Koning binnekort terugkomt. Is God vandaag bezig Zijn Koninkrijk op te richten?

Daarom, verbondskind van God: trek verder, houd je vast aan de waarheid en groei in liefde in elk opzicht naar Hem toe (Ef. 4:15). Wees een gewillige discipel van Jezus en laat je leiden tot geestelijke volwassenheid (Rom. 8:14, Ef. 4:13-14). Laat Zijn koningschap in je komen, tot een getuigenis voor alle volken! Laat het Koninkrijk van God, dat het eerst openbaar werd in Jezus Christus, ook in jou zijn. Aan Zijn koningschap zal geen einde komen. Het zal zich uitbreiden, in de zonen, in de Bruid, in geheel Israel, Judea, Benjamin, de tien zoekgeraakte stammen en de bekeerde vreemdeling. Het verbondsvolk van het Koninkrijk van JHWH maakt zich nu gereed en kijkt uit naar de komst van de Koning der Koningen. (Num. 14:21, Dan. 2:35,44, Jes. 65:17, 66:22, Rom. 8:18-21, Op. 21 en 22).

3 Responses to “Leven in het Koninkrijk van God”

Read below or add a comment...

 1. pieter hofstee says:

  dank God.

 2. Hadassah says:

  Het is een gift van Abba YHVH om mild de vinger te kunnen leggen op leerstellingen en wat daaruit voorvloeit met het openbaarworden van het evangelie, waarmee Yeshua begonnen is en Hij ons uitlegde vanuit de Tenach.
  Mild, maar zonder iets te vergoeilijken wat tegen Abba’s Torah en Yeshua’s onderwijzing ingaat…

  bedankt,

  Hadassah

 3. carla says:

  in deze lesbrief staat een type fout er staat nl lev 23:3 maar moet waarschijnlijk zijn lev 26:3.
  maar verder wilde wij u bedanken voor weer een bemoedigende les.

  Leven in het Koninkrijk van G’d.

  lahitraoth,

  Carla

Reageer

*