Het Laatste Evangelie

Het Koninkrijk van God binnengaan

Deel 3 van ‘Het Evangelie van het Koninkrijk van God’

De eerste apostelen en leraren die erop uitgestuurd waren om het Evangelie van het Koninkrijk van God te verkondigen, verkondigden twee boodschappen met een verschillende inhoud maar die nauw met elkaar verbonden zijn.

Hand.8:12        Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die (A) het evangelie van het Koninkrijk Gods en (B) van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen.

Zo ook Filippus, die Jezus niet persoonlijk ontmoet had, maar wel gehoor gaf aan de opdracht van de verkondiging van beide boodschappen, A) ‘Het evangelie van het Koninkrijk van God’ en B) ‘het getuigenis over de persoon Jezus Christus’. Beide boodschappen dienen gepredikt te worden. Jezus heeft Zelf aan de verkondiging van het Evangelie meegewerkt, maar getuigen over Zichzelf, als de opgestane Verlosser en Redder van de mensheid was niet zijn taak, maar liet dat over aan Zijn discipelen.

A)   Het Evangelie van Het Koninkrijk van God

Luc 4:34          Maar Hij (Jezus) sprak tot hen: Ook aan de andere steden moet Ik het evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben Ik uitgezonden.

Marc.16:15       En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie (van het Koinkrijk van God) aan de ganse schepping.

B)   Getuigen zijn van Jezus Christus

Hand.8:8b        en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

Velen hebben punt B) ‘het getuigenis over Jezus Christus’ gehoord en velen hebben Hem aangenomen als hun persoonlijke Verlosser en Heiland. Deze ervaring loopt voor de gelovigen parallel met de ervaring die het volk van God in de tijd van Mozes heeft ervaren; de verlossing uit Egypte en diens Farao, c.q. gelovigen verlost uit de macht van de tegenstander (satan). De originele Hebreeuwse naam van Jezus is Jehoshua en betekend JAHOWHA Verlost. Satans juk van slavernij heeft God uit je leven verwijderd. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen (2.Kor 5:17). Dit is de wedergeboorte die je tevens in staat stelt om Gods Koninkrijk te zien, precies zoals Jezus dat tegen Nikodemus zei:

Joh.3:3             Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.

Maar hoe zit het met de verkondiging van punt A) ‘Het Evangelie van het Koninkrijk van God’, de boodschap die Jezus Zijn discipelen geleerd heeft om deze aan de hele wereld te verkondigen?

Eerst verlost van de tegenstander

Verlossing en Redding houden in dat God je zonden vergeeft door acceptatie van het offer van Zijn Zoon, Jezus de Messias ter vergeving van je zonden en ter herstel van de relatie tussen God en jou. Maar daar stopt het niet bij, het gaat verder; je kunt het Koninkrijk van God dan, niet alleen zien, maar ook binnengaan. Dit binnengaan, doe je door aan te geven dat je onder Gods Koninklijke Bestuur wilt staan. Je kunt onder Zijn Heerschappij staan door je te bekeren van je eigen ‘ik’, je eigen wil. “Niet mijn wil, maar Uw wil” (Mat. 26:39; Luc. 22:42; Joh. 5:30).

Mat.4:17          Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Het woordje dat hier met bekeren vertaald is komt van het Griekse woord ‘metanoeo’ wat ‘anders denken’ betekend. Ik zou zeggen, begin letterlijk andersom te denken. Denk eerste aan het bestuur van de Koning, en vervolgens aan het volk en aan het land. God is op zoek naar een volk dat Zijn Koninkrijk wil vormen. Daarvoor moeten ze wel naar de Koning luisteren en doen wat de Koning van hen vraagt. God vroeg dit het eerst aan het volk Israel, nadat zij verlost waren uit de macht van de Egyptische Farao:

Ex.19:5-6         Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij. En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk.

Via Mozes zette God het verbond welke Hij met Abraham sloot door (Gen. 12:1-3). In het vers hierboven spreek JHWH over een verbond dat een Eeuwig Koninkrijk tot stand zal brengen indien het volk Hem zou gehoorzamen en Zijn verbond zou bewaren (naleven). Gods aandeel zou zijn dat Israël uit alle volken apart (heilig) zou zijn, dat wil zeggen apart gezet om Zijn eigendom te zijn, een koninkrijk van priesters. Let op het veelomvattende “indien” van deze verbondsovereenkomst. We spreken van een conditioneel verbond. En het volk stemde met Gods voorwaarde in en allen zeiden: ”JA, WIJ ZULLEN DOEN”. Hoogstwaarschijnlijk zou jij dat ook gezegd hebben als direct na je verlossing, het verbond dat in Exodus 8 vers 1 t/m 17 beschreven staat, door Gods diensknechten (leraar, voorganger) werd geleerd.

Ex.19: 7-8        Toen kwam Mozes en ontbood de oudsten van het volk en legde hun al deze woorden die de Here hem geboden had, voor.  En het gehele volk antwoordde eenparig: Alles wat de Here gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weder aan de Here over.

Nadat het volk “eenparig” Gods Verbond accepteerden, maakt God duidelijk dat dit een uiterst ernstig moment was. De ‘tien woorden’ die JHWH gesproken heeft en eigenhandig op twee stenen tafelen heeft opgeschreven, is voor eeuwig vastgelegd. En deze tien Woorden vertegenwoordigt Gods Eeuwig Verbond dat Hij ook met jou sluiten wil. Het is Zijn Koninklijk Bestuur/Regering die Hem als Koning met een verlost volk verbind, wat een voorwaarde is om een Koninkrijk te kunnen zijn.

Ex. 24:8           Daarop bevestigde Mozes dit verbond op de volgende wijze: „Toen nam Mozes dat bloed en besprengde het op het volk, en hij zei: Zie dit is het bloed des verbonds, hetwelk de Here met U gemaakt heeft, over al die woorden.”

Helaas weten we ook dat het volk onder leiding van Mozes haar belofte niet gehouden heeft. Door hun ongehoorzaamheid hebben zij Gods Verbond verbroken. In Numeri hoofdstuk 13 kun je lezen dat twaalf leiders, van elke stam één, de opdracht kreeg om het beloofde land te inspecteren. Tien van de twaalf verspieders brachten een negatief adviesrapport uit om niet naar het beloofde land op te trekken. Velen geloofden de verhalen van deze leiders en stemden met hen in. (Num. 14:1-4).

Net als toen hoor je vandaag de dag ook negatieve adviezen om Gods Verbond niet te accepteren, het zou zogenaamd afgedaan zijn. Ook hoor ik argumenten dat het Verbond alleen aan de Joden gegeven is. Dit is niet juist, ik noem dat ook een negatief rapport van een slecht onderzoek naar Gods Koninkrijk. De echte reden die hier achter zit, is dat de tegenstander niet wil dat je het Koninkrijk van God binnengaat. Zo zijn er velen geroepen slechts weinig uitverkoren (Mat.22:14).

Eén van de twee verspieders was Kaleb die wel een goed adviesrapport gaf en het Koninkrijk van God rond 84 jarige leeftijd uiteindelijk introk. Waarschijnlijk was Kaleb een bijwoner van de stam Juda. Ook hij kreeg een stuk grondgebied toegewezen (Num. 34:19). Deze Kaleb was van geboorte een Keniziet en zijn naam betekent ‘goedhartige hond’. Hij is de vertegenwoordiger van alle gelovigen uit de heidenen die het Koninkrijk van God, is ingegaan. Hij was een trouwe hond, niet oneerbiedig bedoeld, maar wat ik wil aangeven is dat het onjuist is te geloven dat het beloofde land Kanaän (nu gedeeltelijk het land Israel) alleen voor joden of alleen voor hen die uit de twaalf stammen zijn voortgekomen, bestemd is. Alle gelovigen die Jezus hebben geaccepteerd, komen in aanmerking om te leven in het Koninkrijk van God.

Als je tot besluit gekomen bent om het positieve advies van Jozua en Kaleb op te volgen, dan zul je ook bereid zijn om het positief advies aangaande het ingaan van Gods Koninkrijk welke Jezus geeft, op te volgen. 

Joh.3:5             Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

Geboren worden uit water

Jezus geeft hier een soortgelijke conditionele belofte. Zowel geboren worden uit water als geboren worden uit Geest is een voorwaarde. Water is HET WOORD (verbond) welke JHWH gesproken heeft te accepteren en te doen. (Ps. 1:2-3). En zoals we gelezen hebben met betrekking tot Gods Koninkrijk, zijn dat de persoonlijke (tien) Woorden die Hijzelf met Zijn eigen vinger op twee stenen tafelen heeft opgeschreven. De vraag is wat doe je hier mee?

Ex.19:5-6         Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij. En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk.

Aan een ieder vraagt God de Vader om een beslissing te nemen om Zijn Verbond te accepteren als de Koninklijke Wet die in Zijn Koninkrijk van kracht is. Dit is de eerste stap om Het Koninkrijk van God in te kunnen gaan. Deze beslissing werd door de tweede generatie (na Mozes) in een daad omgezet.

Voordat de tweede generatie samen met Jozua en Kaleb één stap in het beloofde land konden zetten moesten ook zij door het water trekken; de Jordaan bij GilGal. Midden in dat water van de Jordaan stonden de priesters die de Ark van het Verbond tilden stil. Op die locatie deed God een wonder waarbij de stroom van het water afgesneden werd, zodat het volk naar de overkant van de Jordaan kon gaan (Joz. 3:17). Dit wonder moest verteld woorden aan de volgende generaties wanneer zij daarom vroegen. De centrale boodschap betrof een en al, een Verbond met God aangaan.

Joz.4:7             dan zult gij tot hen zeggen: Dat de wateren van de Jordaan afgesneden werden voor de ark van het verbond des HEREN; toen deze door de Jordaan trok, werden de wateren van de Jordaan afgesneden;

Het volk accepteerde zonder enige tegenspraak het Verbond van God.

Herinner je de woorden van Jezus toen Hij zei: “wie niet wordt als een kind, kan hij het Koninkrijk niet ontvangen.” Gods Verbond accepteren betekent dat je ernaar zult leven. Het begint bij de tien Verbondswoorden (Ex. 8:1-17). Door Zijn Verbond te accepteren word je van een gelovige een ‘Verbondsgelovige’. Als de Koning bij de zevende Bazuin wedergekeerd is om Zijn Koningschap uit te dragen, zal ditzelfde Verbond worden getoond aan alle verbondskinderen die zich aan Zijn Verbond hebben gehouden.

Op.11:17-19    Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard; en de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde verderven. En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel.

Ook vandaag wil God met elke gelovige hetzelfde verbond sluiten. Maar nu met een bijdrage van Jezus, de bekrachtiging van Zijn bloed, als een nieuw verbond waarbij Hij zijn Koninklijke wetgeving in je hart schrijft en die ook in je verstand legt.

Hebr.8:10        Want dit is het verbond, waarmede Ik Mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen, spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Door het verbond met Vader JHWH aan te gaan heb je aan één van de twee voorwaarden voldaan. Nu ga je leven volgens de leefregels van Gods Koninkrijk. Door Gods wetgeving in je hart krijg je zin om Zijn wil te doen. Dan komt het van binnenuit als stromen van levend water.

Geboren worden uit Geest

De volgende voorwaarde om het Koninkrijk van God in te kunnen gaan is geboren worden uit Geest. Ook voor dit proces zullen we kijken hoe het verder met Jozua, Kaleb en het volk verging. Jozua en het verbondsvolk legerde zich in GilGal waar de volgende vernieuwing van het volk plaatsvond; de besnijdenis. Dit was een voorwaarde om verder het beloofde land in te kunnen gaan. Dit kun je lezen in Jozua hoofdstuk 5.

Joz.5:6-7          Want veertig jaren zijn de Israëlieten door de woestijn getrokken, totdat het gehele volk omgekomen was, de krijgslieden, die uit Egypte getrokken waren, die naar de stem des HEREN niet gehoord hadden, aan wie de HERE gezworen had, dat Hij hun niet zou laten zien het land, waarvan de HERE hun vaderen gezworen had, dat Hij het ons geven zou, een land, overvloeiende van melk en honig. Maar hun zonen heeft Hij in hun plaats gesteld; dezen heeft Jozua besneden, want zij waren onbesneden, omdat men hen onderweg niet besneden had.

Besnijdenis betekent dat een offer noodzakelijk is, als je in het verbond van God opgenomen wil worden. Hier betrof het nog een besnijdenis van de voorhuid (bij de mannen) als een teken dat men altijd aan God zou denken en dat men afhankelijk van Hem zou zijn. Besnijdenis betekent afgesneden zijn om vervolgens voor God in Zijn Koninkrijk te leven. Daarom heeft God de Jordaan op een speciale wijze afgesneden zodat het nieuwe verbondsvolk daar doorheen kond gaan (Joz. 4:7). Het was een zichtbaar teken van het aangaan van Gods Verbond.

De besnijdenis van het hart is de wedergeboorte van/uit de Geest en de tweede voorwaarde om Gods Koninkrijk in te kunnen gaan. Wat houd dit precies in? Het is je eigen leven onder leiding stellen van Gods Geest en daarvoor dient jou hart (geest) afhankelijk te worden van Gods Geest. Dit gebeurt door het schrijven van Gods wet in je hart. Het is een continu vernieuwingsproces. Deze wedergeboorte uit de Geest is een feit als je God hiervoor toestemming geeft. Het is moeilijk in woorden uit te drukken, alleen zij die het hebben ondergaan begrijpen het.

Joh. 3:6-8        Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is.

De besnijdenis van het hart is geen expliciete voorwaarde voor joden of Israëlieten maar voor een ieder die het Koninkrijk van God in wil gaan.

Rom 2:28-29   Want niet híj is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dát is besnijdenis, wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt, maar híj is een Jood, die het in het verborgen is, en de (ware) besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God.

Hier staat niet dat we Joods moeten worden, zoals sommigen denken, en ook niet dat we ons moeten laten besnijden aan de voorhuid. Voor elke verbondskind geldt een besnijdenis van het hart (geest). In de eerste plaats was het nooit Gods bedoeling geweest om de voorhuid te besnijden maar wel die van het hart.

Voor Vader JHWH was de besnijdenis altijd een zaak van het hart geweest.

Lev.26:40-42   Maar belijden zij hun ongerechtigheid en die hunner vaderen, in de ontrouw waarmede zij tegen Mij ontrouw zijn geweest, en ook dat zij zich tegen Mij verzet hebben, – ook Ik verzette Mij tegen hen en bracht hen in het land hunner vijanden – of vernedert zich dan hun onbesneden hart en boeten zij dan hun ongerechtigheid, dan zal Ik mijn verbond met Jakob gedenken; ook mijn verbond met Isaak en ook mijn verbond met Abraham zal Ik gedenken, en Ik zal het land gedenken.

Deut.10:16      “Besnijdt dan de voorhuid uws harten, en weest niet meer hardnekkig!”

Geboren worden uit Geest is een verandering van het hart. Dit is volledig onder supervisie van God Zelf. Niet wij zoeken de Geest op, maar de Geest van God zoekt Zijn (verbonds)kinderen op. In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus (Kol. 2:11).

Joh.14: 23-24  Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord (verbond) bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woorden niet; en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft. 

Je zult in staat zijn om Gods Instructies (Tora) in je hart te horen. Dit is nodig om in overeenstemming met het Nieuwe Verbond te kunnen leven (Jer. 31:33). (Het verschil tussen Gods Verbond en Gods instructies (Tora) zal ik in de volgende les bespreken.) Het vernieuwde Verbond is nu sterker dan ooit. Als je met Vader JHWH een verbond bent aangegaan kan niemand (op jezelf na) het meer ongedaan maken. Zeker nu niet omdat Jezus persoonlijk het Nieuwe Verbond met Zijn eigen bloed bekrachtigd heeft. Daarom is de besnijdenis een teken van het eigendomsrecht van JHWH.

Jer.31:33         Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn Tora in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Een wedergeboorte door Gods Geest is een besnijdenis van je hart. Hoe weet je of je wedergeboren bent uit Gods Geest? Doordat Gods Geest Zijn instructies met betrekking tot Zijn Verbond in je hart schrijft om daarmee in overeenstemming met Gods Wil te leven.

1 Kor. 7:19       “Want besneden (naar het vlees) zijn betekent niets, en onbesneden zijn betekent niets, maar wel het houden van Gods geboden!”

Het ingaan van het Koninkrijk van God is misschien anders dan je ooit had gedacht. Dit komt naar mijn mening dat je jarenlang traditie en religie gehoord hebt. Misschien zul je het zelfs eng vinden omdat je in je eigen omgeving nog weinig gelovigen bent tegengekomen die met het leven in Gods Koninkrijk bekend zijn. Jezus heeft eens gezegd, “want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.” (Mat. 7:14). Dat heeft Hij niet gezegd om je bang te maken, maar om je zekerheid en geloof te geven zodat je mag weten dat je in de goede richting aan het zoeken bent.

Een andere geruststelling is dat alleen God in staat is om jou voor een tweede keer (nu door water en Geest) opnieuw te laten wedergeboren. Je hoeft daarvoor bij niemand verantwoording af te leggen dan alleen bij God de Vader. Ook ben je van niemand afhankelijk, want je kunt persoonlijk alleen met Hem, Vader JHWH een Verbond aangaan om Zijn Koninkrijk in te gaan.

Het verbond van JHWH

 

Ex.8:1-17         Toen sprak God al deze woorden:  Ik ben de JHWH, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb.  

1          Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

            Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.

2          Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, JHWH, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.

3          Gij zult de naam van JHWH, uw God, niet ijdel gebruiken, want JHWH zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.

4          Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van JHWH, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende JHWH de sabbatdag en heiligde die.

5          Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat JHWH, uw God, u geven zal.

6          Gij zult niet doodslaan.

7          Gij zult niet echtbreken.

8          Gij zult niet stelen.

9          Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

10        Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.

 

JA IK ZAL HET DOEN!

One Response to “Het Koninkrijk van God binnengaan”

Read below or add a comment...

 1. Hadassah says:

  Eye-opener hoor dat het Koninkrijk niet kome, maar er al is en dat de originele woorden “moge uw Koninkrijk worde gezegend” zijn.
  Veel dingen vallen nu op zn plaats.
  Ten aanzien van vleselijke besnijdenis denk ik ietsje anders.
  Wat ik opmaakte uit de vleselijke besnijdenis is dat Abraham geen jood was, maar een Hebreër. Er staat dat Ge 14:13 Toen kwam er een, die ontkomen was, en boodschapte het aan Abram, den Hebreer, die woonachtig was aan de eikenbossen van Mamre, den Amoriet, broeder van Eskol, en broeder van Aner, welke Abrams bondgenoten waren.

  Deut 26:5 Dan zult gij voor het aangezicht des YHVHs uw Elohim, betuigen en zeggen: Mijn vader was een bedorven Syrier, en hij toog af naar Egypte, en verkeerde aldaar als vreemdeling met weinig volks; maar hij werd aldaar tot een groot, machtig en menigvuldig volk.
  Gen17:9 Voorts zeide Elohim tot Abraham: Gij nu zult Mijn verbond houden, gij, en uw zaad na u, in hun geslachten.
  10 Dit is Mijn verbond, dat gijlieden houden zult tussen Mij, en tussen u, en tussen uw zaad na u: dat al wat mannelijk is, u besneden worde.
  11 En gij zult het vlees uwer voorhuid besnijden; en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen Mij en tussen u.
  12 Een zoontje dan van acht dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten: de ingeborene van het huis, en de gekochte met geld van allen vreemde, welke niet is van uw zaad;
  13 De ingeborene van uw huis, en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden; en Mijn verbond zal zijn in ulieder vlees, tot een eeuwig verbond.

  Verder lees ik in Ezechiël 44: 9 Alzo zegt Meester YHVH: Geen vreemde, onbesneden van hart, en onbesneden van vlees, zal in Mijn heiligdom ingaan, van enigen vreemde, die in het midden der kinderen Israels is.

  Hart en vlees….

  De tekst in Hand.zie ik zo dat er lieden waren die de leer der farizeëers vermengden met Abba’s geboden. Zo was er dus ook een besnijdenis om er een verdienste mee te verkrijgen, zie volgende tekstHnd 15:1 En sommigen, die afgekomen waren van Judea, leerden de broederen, zeggende: Indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden.
  Kijk, en zo was dat gebod van vleselijke besnijdenis niet ingesteld.
  Het was geen verdienste en ook verving het Yeshua niet

  We moeten er denk ik erg in hebben dat de Brit Chadasha (NT) nog niet verwoord was.
  Maar mocht ik et bij het verkeerde eind hebben, WFB, leg het me aub uit,

  alvast hartelijk dank,

  Hadassah

Reageer

*