Het Laatste Evangelie

Het Koninkrijk van God is bij je

Deel 2 van ‘Het Evangelie van het Koninkrijk Gods’.

Mat.24:14        En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.

Dìt Evangelie van Gods Koninkrijk wordt vandaag de dag met een nieuwe zalving van Gods Geest in de gehele wereld verkondigd. Deze boodschap, het ware Evangelie, dat Matteüs in hoofdstuk 24 vermeld, is één van de tekenen van de eindtijd.
Zoals we weten naderen wij het einde van de Bijbelse zesduizendste tijdsperiode in overeenstemming met Gods Plan. Dit betekent dat er nog steeds tijd is om naar Gods Koninkrijk te zoeken, deze te vinden en in te gaan, totdat het einde (de dag des Heren) aanbreekt.

In de vorige lesbrief hebben we kunnen lezen dat Jezus Zelf de opdracht gaf om eerst het Koninkrijk van God te zoeken (Mat. 6:33). Deze opdracht zou Hij niet gegeven hebben als dit een onmogelijke taak zou zijn geweest. Een heerlijke uitdaging dus voor een ieder die van plan is deze zoektocht voort te zetten.

Voor een ieder die aan deze opdracht gehoor wil geven, geeft Jezus de belofte: Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden (Mat. 7:8). Jezus Zelf, wijst je de weg in de waarheid om het leven in Gods Koninkrijk te vinden.

Het is een misverstand om te denken dat je Gods Koninkrijk zomaar in je schoot geworpen krijgt, je moet er eerst naar zoeken en elke stap die je neemt overdenken. Houdt daarbij rekening dat Messias Jezus er ruim drie jaar voor nodig had om deze materie aan Zijn discipelen duidelijk te maken. Ook na Zijn dood en opstanding gaf Messias Jezus hen hier specifiek nog eens veertig dagen onderwijs over. (Hand. 1:3).

Een geheimenis

Eén van de redenen waarom gelovigen het Koninkrijk van God niet eenvoudig kunnen vinden is, omdat Het Evangelie van Het Koninkrijk van God een geheimenis is. Het wordt alleen geopenbaard aan hen die Jezus werkelijk (willen) volgen of beter gezegd, in Zijn voetsporen (willen) treden. Van elke volgeling van de Messias wordt verwacht dat Hij daadwerkelijk Heer (Koning) en Meester (Leraar) over jouw leven mag zijn.

Gal.2:20           Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.

Net als tegen de twaalf discipelen zegt Hij ook tegen jou “Volg Mij”. En Hij zeide tot hem: Volg Mij. En hij stond op en volgde Hem (Mat. 9:9). Voor vele gelovigen is dit een bekende oproep, zij hebben getracht hieraan gehoor te geven, maar resulteerde vaak alleen in een samenkomen op zondag. Vergis je je niet, het volgen van Jezus is geen makkelijke keuze, denk maar aan het verhaal van de rijke jongeling. Hij was ook een gelovige en deed alles wat God hem geboden had. “De jongeling zeide tot Hem: Dat alles heb ik in acht genomen” (Mat. 19:20). Maar toch koos hij voor een genoegdoening waar hij vertrouwd mee was.

Mat.19:21-22   Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij. Toen de jongeling [dit] woord hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij bezat vele goederen.

Onvoorwaardelijk volgen van Jezus is een tweede sleutel om Het Koninkrijk van God te vinden en in te gaan. (zie vorige lesbrief voor sleutel 1: controleren van een Bijbelse boodschap met Gods Woord in zowel het Oude-, als het Nieuwe Testament)

Het Evangelie van Gods Koninkrijk is voor velen een geheimenis. Zowel vòòr de verkondiging van het Evangelie van Gods Koninkrijk door Jezus Christus en Zijn Apostelen als daarna, nu al bijna 2000 jaar later.

Rom.11:25       Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat,

Rom.16:25       Hem nu, die bij machte is u te versterken – naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen,

Merk op dat Paulus hier “de prediking van Jezus Christus” als een aparte boodschap vermeld heeft. Eeuwenlang is hèt Evangelie van Gods Koninkrijk verzwegen. Na de machtsovername door de kerk, omstreeks het jaar 300 na Christus, is de boodschap van Het Koninkrijk van God eeuwenlang verdoezeld door een deels plaatsvervangend evangelie. Maar aan de gelovigen die Jezus geaccepteerd hebben en volgen, dat wil zeggen Hem gehoorzamen, zegt Hij:

Marc.4:11         En Hij zeide tot hen: U is gegeven het geheimenis van het Koninkrijk Gods, maar tot hen, die buiten staan, komt alles in gelijkenissen,

Vandaar dat Hij tegen ieder die buiten Het Koninkrijk staat zegt, dat je eerst naar het Koninkrijk van God moet zoeken (Mat. 6:33). Door Jezus onvoorwaardelijk te volgen zal Hij je de geheimenissen van het Koninkrijk Gods openbaren. Alleen dan zul je in staat zijn te begrijpen wat Gods Koninkrijk werkelijk is en wat het voor je betekent.

Andere redenen waarom vele gelovigen “Het Evangelie van Gods Koninkrijk” niet begrijpen en daarom geen deel hebben aan de vele beloften die het geeft, zijn de vele misvattingen of misleidende onderwijs over Gods Koninkrijk. Op één van die (onbewuste) misverstanden zal ik straks op ingaan, maar eerst moeten we weten wat we nu eigenlijk precies zoeken. En dit is, zoals ik in de vorige lesbrief aanhaalde, geen voorstelling van een gezin, gemeente of vaag onbereikbaar geestelijke dimensie. Ook het afwachten totdat Koning Jezus de Messias weer terug is om het Koninkrijk in te kunnen gaan, is misleidend.

Het Koninkrijk zien

Een persoon in de Bijbel die het goed begrepen heeft is Daniel. Hij vergelijkt: ‘Het Koninkrijk van God’ met een echt (aards) Koninkrijk dat je met je eigen ogen kunt zien en beleven door daar deel aan te hebben. Je kunt dit lezen in Daniel 2 vers 36 tot en met vers 44. Ik geef nu alleen het laatste vers.

Dan.2:44          Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid,

Daniel sprak over een Babylonische, Perzische, Griekse en Romeins Koninkrijk. En luister goed wat Daniel aan het begin van vers 44 zegt; “In de dagen van die koningen zal de God des hemels…” wat? Is dat in de toekomst? Nee, God Zelf, heeft Zijn eeuwige Koninkrijk reeds opgericht in de tijd van bovengenoemde koninkrijken. En vanwege haar eeuwige karakter bestaat het vandaag nog steeds. Gods Koninkrijk heeft dezelfde ingrediënten als elk ander Koninkrijk. Zonder meer is dit moeilijk te begrijpen als je 2000 jaar religie en traditie gehoord hebt. Ik kan me dan ook voorstellen dat je nog meer Bijbelse bewijzen wenst te lezen dat zegt dat Gods Koninkrijk er al is.

Hebr.4:2          Want ook ons is het evangelie (van Gods Koninkrijk) verkondigd evenals hun, maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen, die het hoorden.

De Hebreeën schrijver verwijst hier met het woordje Hun, naar het vorige hoofdstuk 3 vers 16. ‘Hun’ verwijst hier naar het volk Israël dat onder leiding van Mozes verlost werd van de gevangenschap in Egypte.

Hebr.3:16        Wie waren het dan, die, hoewel zij (de stem) gehoord hadden, (God) verbitterden? Waren dat niet allen, die onder Mozes uit Egypte waren uitgegaan?

Ook toen werd het Evangelie van Gods Koninkrijk verkondigd, evenals in de tijd van Jezus eerste bediening op aarde. We weten dat Hij persoonlijk de zendingsopdracht gaf om het Evangelie van Gods Koninkrijk aan de ganse schepping te verkondigen (Marc. 16:15). Ook Paulus kende het onderwijs uit de Tenach (O.T) van Daniel wist dat Gods Koninkrijk een eeuwig Koninkrijk is.

1 Petr.1:25       maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat u als evangelie (van Gods Koninkrijk) verkondigd is.

Het is duidelijk dat het NT ons leert dat het Evangelie van het Koninkrijk van God niet nieuw is, maar al verkondigd werd in de tijd van Mozes. Ja zelfs al in de tijd van Abraham. Aan Abraham werd de belofte gedaan van een nieuw land (Gen. 12:1).

De instructies die Jezus aan Nicodemus gaf om Het Koninkrijk van God te kunnen zien en in te kunnen gaan geldt ook voor ons voor vandaag.

Joh.3:3             Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.

Joh.3:5             Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

Jezus spreekt hier in de tegenwoordige tijdsvorm tegen een geestelijk leider zodat hij in staat was om Het Koninkrijk van God te zien en het Koninkrijk van God in te gaan. Ook anno 2010 kunnen we deelhebben aan het Koninkrijk van God op deze aarde, we kunnen het immers ‘zien’ en ‘in gaan’. In overeenstemming met de koninkrijken die Daniel ons onderwijst, kunnen we de volgende definitie van een Koninkrijk vaststellen.

De definitie van een Koninkrijk is: Een koninkrijk heeft een Koning die een stuk grond (land) bezit, waarop een volk woont dat gehoorzaam is aan Zijn Koninklijk bestuur.

Alle aardse koninkrijken (vandaag de dag Constituties genoemd) zijn volgens deze formule ontstaan. In het verleden, bij verscheidene oorlogen worden koninkrijken overgenomen (verdwijnen) als de koning gedood is. Maar, Hallelu-JA onze Koning is niet dood, Hij leeft. Wat nu als de Koning voor een lange tijd het land verlaat om elders zaken te verrichten? Wat gebeurt er als koningin Beatrix een staatsbezoek aan China brengt, is het Koninkrijk der Nederlanden dan verwenen? Nee, het is er nog. Zo is het ook met het Koninkrijk van God gesteld. Koning Jezus, die het Koningshap van de Vader op Zich heeft genomen is voor een door God vastgestelde tijdsperiode vertrokken. Waar is dan het Land, Zijn Volk en Zijn Koninklijke regering, heeft Hij dat soms meegenomen? Nee, natuurlijk niet.

Je kent vast de gelijkenis over het Koninkrijk der Hemelen met de knechten die ieder één of meer talenten ontving (Mat. 25:14-30). Tegen de slaaf die niets met zijn talent deed en wachtte totdat de Heer weer terugkwam, zei de Heer bij zijn terugkomst, “Gij slechte en luie slaaf”. Zo gaan ook vandaag nog alle activiteiten in Gods Koninkrijk gewoon door. Althans dat is wel de bedoeling! Iemand die zijn talent begraven heeft, dat wil zeggen niet eernaar zoekt om het te vinden en vervolgens in te gaan om er in te leven in overeenstemming met het Koninklijk bestuur, heeft het principe van een leven in Gods Koninkrijk niet begrepen.

Misleiding / Misverstand

Zoals belooft kom ik nu terug op het misverstand waarbij miljoenen gelovigen voor bijna tweeduizend jaar en tot op de dag van vandaag misleid worden. De tegenstander (satan) wilt namelijk niet dat je in aanraking komt met Gods Koninkrijk, laat staan ingaan. Want als je er eenmaal bent weet hij dat hij geen invloed meer op je kan uitoefenen omdat hij daar geen toegang toe heeft.

Nu dit Evangelie van het Koninkrijk van God wereldwijd verkondigd wordt, zit de tegenstander niet stil om zijn eigen versie(s) rond te bazuinen. Daarom moet je soms verder zoeken of dieper in Gods Woord graven om de waarheid aangaande Gods Koninkrijk boven water te halen. Vandaag de dag is er heel veel lectuur beschikbaar, zelfs de originele Hebreeuwse boekrollen die men in de Bijbel heeft gebruikt. (Messiasgelovige) Joden gebruiken deze originele vertalingen tot op de dag van vandaag. Vele gelovigen zijn er inmiddels achtergekomen dat er helaas vele vertaalfouten in onze huidige Nederlandse Bijbel zijn ingeslopen die je dus op een verkeerd spoor kunnen zetten.

Als voorbeeld noem ik even het houden van samenkomsten op de zondag omdat de gemeente in het NT op de eerste dag van de week bij elkaar kwam om het brood te breken (Hand. 20:7). Maar in de Griekse grondtekst staat toch echt het Hebreeuwse woord ‘Sabbatton’, dat is de zevende dag van de week. (Zie lesbrief 6 over Gods heilige dag). Nog een voorbeeld van een dergelijke misleiding is het onderwijs dat leert dat Gods Koninkrijk nog zou moet komen.

Onze laatste Bijbelexemplaren zijn grotendeels vertaald vanuit de Statenvertaling. De Statenvertaling is vertaald uit de Engelstalige King James Bible die weer uit een Grieks exemplaar vertaald is. Maar daar houdt het niet bij op zoals de meeste gelovigen denken. In Israel, waar Gods Woord haar oorsprong heeft, hoor ik vrijwel niemand Grieks spreken. Persoonlijk denk ik dan ook dat Jeshua (Jezus) geen Grieks met Zijn discipelen sprak, Hij was immers een Jood!

De eerste Bijbelvertalers die in opdracht van Keizer Constantijn de Grote het NT moesten samenstellen, vertaalden originele manuscripten vanuit het Hebreeuws en Aramees naar het Latijn en Grieks omdat dat in die tijd het meest Grieks gelezen werd.

Vòòr het ontstaan van het NT rond 300 NC, ging het verspreiden van het Woord op een manier waarbij manuscripten handmatig van elkaar werden overgeschreven. Je kunt je voorstellen dat in de vertaalslag naar het Grieks en in de vertalingen daarna fouten zijn gemaakt, simpel weg omdat zelfde woorden uit verschillende talen verschillende betekenissen kunnen hebben of niet eens een equivalent hebben.

Jammer genoeg zijn veel Hebreeuwse manuscripten in de Tweede Wereld oorlog verloren gegaan doordat in Europa Joodse synagogen in brand werden gestoken. Wat overgebleven is, is vanuit de hele wereld verzameld in het Joodse Nationale en Universiteit Bibliotheek te Jeruzalem en opgeborgen en vastgelegd op microfilm. Om een lang verhaal kort te maken. Er bestaan nog Hebreeuwse manuscripten van delen van het Evangelie dat door Mattheus geschreven is of daarvan overgeschreven is. Dat is ook niet verwonderlijk omdat Mattheus met zijn boodschap zich specifiek op het Joodse volk richt.

In mijn vorige brief zei ik dat ik een jaar lang ‘Het Hemelse Vader’ bad met de focus op de woorden ‘Uw Koninkrijk kome’. Voor mij is Gods koninkrijk werkelijk in mijn leven gekomen, een wonder op zich. Want juist deze woorden heeft het grootste deel van Gods kinderen op een dwaalspoor gezet. Door regelmatig herhalen en opzeggen van deze woorden wordt het als een doctrine in het denken van de gelovige gebracht. En vrijwel iedereen leert nu en denkt dat Gods Koninkrijk nog moet komen en pas komt als de Koning is wedergekeerd.

Van alle 19 Hebreeuwse manuscripten die je in het Nationale Bibliotheek van Jeruzalem kunt bezichtigen en over het gebed gaat welke Jezus aan Zijn discipelen heeft geleerd. Staat in het Hebreeuws geschreven.

“Moge uw Koninkrijk worde gezegend”

Het (oorspronkelijke) Hebreeuws gebed spreekt niet van een eindtijd Koninkrijk dat nog komen moet, maar van een hedendaagse Koninkrijk van het hier en nu. Het Hebreeuwse gebed dat Jeshua (Jezus) ons leert is, “Oh, Vader moge uw heden daagse Koninkrijk worden gezegend”. Het gebed sluit dan ook helemaal aan met de woorden “Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen”.

En dat is precies wat Jezus ons in de vier evangeliën leert. Al Zijn onderwijs over het Koninkrijk Gods staat in de tegenwoordige tijd. De vraag die ik je nu wil stellen is: ben je een gelovige die Messias Jezus op Zijn Woord gelooft?

Als je liever in de leer van mensen wilt geloven en denkt dat Gods Koninkrijk nog moet komen, dan hoef je er ook niet (meer) naar te zoeken, want Gods Koninkrijk is dan nog ver weg bij je vandaan. Je zult het dan ook niet kunnen vinden.

Mat. 5:3 want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen want hunner is het Koninkrijk der hemelen
Mat. 5:19 doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen
Mat. 21:43 Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden
Marc. 10:14 verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods
Marc. 10:23 Hoe moeilijk zullen zij, die geld hebben, het Koninkrijk Gods binnengaan
Luc. 11:20 dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen

Dit is maar een kleine greep van Koninkrijk teksten die in je Bijbel allemaal in de tegenwoordige tijd staan. Nergens vermeld Jezus dat deze gebeurtenissen plaatsvinden in een Koninkrijk dat nog moet komen. Als evangelist zegt Jezus vaak “Het Koninkrijk is nabij.” De Engelse vertaling spreekt over ‘nigh at hand’, wat betekent binnen handbereik. Je kunt het dus letterlijk en figuurlijk aanraken.

Luc.17:20-21   En op de vraag der Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, antwoordde Hij hun en zeide: Het Koninkrijk Gods komt niet zó, dat het te berekenen is; ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u.

Als je vandaag aan Jezus zou vragen; “wanneer komt uw Koninkrijk?” dan zou Hij gezegd hebben, je hebt het helaas (nog) niet begrepen (gezien), want
Het Koninkrijk van God is bij je.

Laten we bidden. (Vanuit de Hebreeuwse vertaling, naar het evangelie van Matteüs)

Onze Vader in de hemel

Moge uw naam worde geheiligd

Moge uw Koninkrijk worde gezegend

Uw wil worde gedaan

in de hemel en op de aarde

Geef ons brood continu

Vergeef ons de schuld van onze zonden

gelijk ook wij de schuld vergeven van hen die tegen ons zondigen

Breng ons niet in de handen van een test
en bescherm ons tegen alle kwaad
Amen

Wordt vervolgd, volgende les: Hoe kan ik Het Koninkrijk van God ingaan?

Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan (Luc. 18:17).

10 Responses to “Het Koninkrijk van God is bij je”

Read below or add a comment...

 1. Stefan says:

  Een tijdje geleden stuitte ik op die versie van het onze vader die in de nieuwsbrief stond.Ik had echt moeite met die versie juist vanwege het gedeelte dat je dik gedrukt hebt.Het was een aangename verrassing voor mij dat juist nu deze versie in jouw nieuwsbrief staat.Voor mij is het een soort bevestiging dat het goed is.Het geeft wel een beetje aan hoe je vast kunt zitten in òverleveringen van mensen`, hè! Ik prijs Yahweh voor de les. Ken je per ongeluk het boek van Nehemia Gordon ,a prayer to our Father? Dat schijnt over dit onderwerp te gaan.Misschien doe je er iets mee. Shalom,Stefan

 2. Winand says:

  Shalom Stefan,

  Dank voor je reactie.
  Ja ik heb het boek a prayer to our Father van Nehemia & Gorden gelezen.
  Het was voor mij ook een laatste bevesting op wat ik eerder van God
  mocht ontvangen.
  Nu kon ik de tweede lesbrief over het Evangelie van het Koninkrijk van
  God met een gerust hart verspreiden.
  En ik denk ook dat we in de komende tijd over dit gebed meer over
  zullen horen (zowel voors als tegens).
  Een ding is zeker, God kan zichzelf niet tegen spreken, dus blijf
  dicht bij Zijn volmaakte Woord.

  Groetjes en een fijne sabbat

 3. Jaap Werkman says:

  broeder, vrede voor je,

  een heerlijke verbinding tussen Koninkrijk en gerechtigheid ligt er wat mij aangaat ook in de tekst:
  het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest

  vreugde voor je,
  vriendelijke groet, Jaap

 4. Kees Bloed says:

  Wat staat er precies in het Hebreeuws voor ‘Uw koninkrijk worde gezegend?”

 5. Angelique says:

  Beste heer/mevrouw,

  Vorige week heb ik het boekje ontvangen en ik lees veel bevestigingen.
  Maar ik heb nog een vraag over iets dat erin staat.
  Op bladzijde 25 staat vermeld dat in onze Bijbel het onze Vader niet helemaal goed vertaald is. In plaats van Uw Koninkrijk kome moet er eigenlijk staan Moge uw Koninkrijk worde gezegend. Dit zou te vinden zijn in één van de 19 manuscripten die in de Nationale Bibliotheek liggen in Jeruzalem.
  Ik heb deze bibliotheek op internet gevonden en ze hebben heel veel digitaal staan op hun site, maar ik kan het niet 1, 2, 3 terugvinden.
  Kunt u mij misschien vertellen hoe die manuscripten heten of waar ik het digitaal kan terugvinden dat het Uw Koninkrijk worde gezegend is?
  Ik hoop dat u mij verder kan helpen, want zo’n vertaling in onze Bijbel is toch wel heel wat anders en ik wil dat graag zwart op wit zien.

  Met vriendelijke groet,
  Shalom,

  Angelique

 6. wfb says:

  Shalom Angelique,

  Dank voor je vraag.
  In antwoord op een eerdere vraag verwijs ik naar links die antwoord op je vraag kunnen geven.
  Volgende week ga ik zelf naar Jeruzalem en zal proberen foto’s van het Matheus manuscript te maken.
  Ik zal ze dan naar je doorsturen.

  Met vriendelijke groet,
  Winand F. Breuer

 7. Angelique says:

  Hallo Winand,

  Dat zou ik erg leuk vinden om die foto’s te ontvangen. Ik ben benieuwd!

  Met vriendelijke groet,
  Angelique

 8. wfb says:

  Shalom Angelique,

  Wij hebben een heerlijke tijd in Israel doorgebracht en zijn zondag avond teruggekomen.
  Wij hebben geen toeristische attracties bezocht maar de Bijbelse zoals de geheime tunnel van Hiskia.
  Een hele ervaring om daar doorheen te lopen.
  Uiteraard ben ik ook in de nationale bibliotheek van Israel in Jeruzalem geweest en mocht onder toezicht van een bibliothecaris diverse manuscripten van het Matheus evangelie op microfilm onderzoeken. Samen met mijn broer zijn wij getuigen geweest van het oudste manuscript in het Hebreeuws waar staat “Uw Koninkrijk worde gezegend” (Mat.6:10) en niet zoals wij gewend zijn “Uw Koninkrijk kome” welke in een latere stadium in het Grieks vertaald is en vervolgens vanuit het Grieks naar andere talen is vertaald. Wij mochten helaas geen foto’s nemen omdat het origineel in het Vaticaan in Rome ligt en zij geen toestemming verlenen. We hebben lang met de bibliothecaris gesproken, zelfs hij was verbaasd van de verschillende vertalingen op de manuscripten. We zijn dan ook met z’n allen tot de conclusie gekomen dat de Hebreeuwse manuscript van de oudere datum, daarom de juiste moet zijn. Heelaas zul je het hiermee moeten doen of als je in de gelegenheid bent om zelf naar Israel af te reizen even langs de bibliotheek te gaan. De mensen die daar werken zijn erg behulpzaam.

  Het manuscript heeft de code: 000087202 – Vatican – Biblioteca Apostolica ebr.101

  Met vriendelijke groet,
  Winand F. Breuer

 9. This is exactly the 4th article, of yours I actually read through.
  Still I actually enjoy this particular 1, “Het Koninkrijk van God is bij je | De Bazuin” the very best.

  Cya -Zella

Reageer

*