Het Laatste Evangelie

Zoek eerst Het Koninkrijk van God

Deel 1 van ‘Het Evangelie van Het Koninkrijk van God’

Een grote geruststelling om te ontdekken dat ik niet de enige ben. Vele gelovigen wereldwijd ontvingen rond het jaar 2003 meerdere malen een indringende opdracht in hun hart om ‘het Koninkrijk van God’ te zoeken gelijk geschreven staat.

Mat.6:33          Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

Op negentienjarige leeftijd kwam ik tot geloof en werd een kind van God. Mij was geleerd dat ik daarmee mijn behoudenis had verkregen. Daarom begreep ik in de eerste instantie niet waarom ik van God naar Zijn Koninkrijk moest gaan zoeken. Maar goed, met deze opdracht op zak, vroeg ik aan enkele geestelijke leiders die ik kende of zij mij wilden vertellen wat het Koninkrijk van God inhield en/of hoe ik ernaar moest zoeken. De antwoorden liepen uiteen van gezin tot plaatselijke gemeente, innerlijke ervaring, naar een geestelijk koninkrijk hier op aarde. Maar al deze goedbedoelde antwoorden gaven mij geen bevredigend gevoel en de opdracht bleef zich telkens in mijn hoofd herhalen. Via het Internet kocht ik een paar boekjes met als titel ‘The Kingdom of God’, na deze gelezen te hebben was mijn inzicht iets verruimd, maar mijn vraag bleef helaas onbeantwoord.

Gelukkig heb ik het daar niet bij laten zitten, een tijd van gebed bleek een juiste beslissing te zijn geweest. Voor meer dan een jaar lang bad ik dagelijks intens het ‘Hemelse Vader’ zoals Jezus dat in Matteüs 6 vers 11 en Lucas 10 vers 2 geboden had. Daarbij legde ik in mijn gebed de nadruk op de zin ‘uw Koninkrijk kome’. Omdat Gods Geest deze zoekopdracht in mijn hart gelegd had, wilde ik dat God Zijn Koninkrijk op een of ander manier in mijn leven kenbaar maakte. Hoe wist ik niet, maar dat het er is en dat het zou komen was voor mij een uitgemaakte zaak. Van kaft tot kaft spreekt de Bijbel namelijk over het Koninkrijk van God. In het NT meer dan vijftig keer. Vandaar dat Jezus in Zijn bediening ook begonnen is met het verkondigen van deze blijde boodschap (Evangelie).

Mat.4:17          Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

De boodschap over het ‘Koninkrijk van God’ was tevens Zijn laatste onderwijs en instructies dat Hij aan Zijn discipelen doorgaf, zodat zij het verder door konden geven.

Hand.1:3          aan wie Hij Zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft.

Dit betekent dat het meeste wat Messias Jezus vanaf Zijn bediening begon te leren tot en met Zijn laatste onderwijs/instructies, over niets anders dan alleen het Koninkrijk van God ging.

Samen met mijn gezin (mijn vrouw en twee zonen) begonnen we dagelijks intensief de Bijbel te onderzoeken om het vervolgens met elkaar te bespreken. De woonkamer lag werkelijk bezaait met diverse Bijbelvertalingen. Inmiddels kan ik je het antwoord op één van mijn vragen geven, waar je het Koninkrijk van God moet zoeken. Niet in de geloofsgroep waar je samenkomt en ook niet in de stad Jeruzalem of het land Israel, hoewel zij allen wel deel (kunnen) hebben aan Gods Koninkrijk. Er is maar één plek op de wereld waar je het nu, vandaag vinden kunt en dat is IN je eigen Bijbel, het Woord van God.

Vele gelovigen lezen vandaag de dag de Bijbel als ieder ander boek of helemaal niet. Regelmatig heb ik samenkomsten meegemaakt waar de Bijbel gesloten bleef. Zij zijn vergeten dat de Bijbel het Levende Woord van onze Hemelse Vader is. De Bijbel is Vader YHWH Zelf die tot ons spreekt. Daarom moeten we ons zelf elke keer de vraag stellen: “Heb ik toegepast wat God door Zijn Woord aan mij vraagt?” Als je de adviezen van onze Vader en Zijn Zoon Jezus als een Levend Woord niet serieus neemt en opvolgt, zul je het Koninkrijk van God nooit vinden. Bij elke zoektocht naar Gods Koninkrijk zul je jezelf de vraag moeten stellen, “wil ik gehoorzamen?”.

Na mijn eigen ontdekkingstocht kan ik je nu zeggen; “Je hebt het Koninkrijk van God pas gevonden wanneer je leeft volgens de heerschappij/koninklijk bestuur/wet/regels van dàt Koninkrijk.” Net zoals je deel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden en leeft volgens de wetten van dit Koninkrijk. Of wanneer je naar Engeland gaat en daar bent aangekomen, wordt er van je verwacht dat je de regels van Groot-Brittannië naleeft. Doe je dat niet, je blijft bijvoorbeeld rechts rijden i.p.v. links van de weg, dan zijn de gevolgen ook voor jou. Daar komt nog bij dat de ambtenaar van het rechtssysteem je een boete of straf zal opleggen. In het Koninkrijk van God is het niet anders. Het enige verschil, is dat Het Koninkrijk van God veel betere condities (rechten en plichten) heeft dan welk ander koninkrijk ook. Maar voordat we hier dieper op ingaan, moet voor elke gelovige eerst duidelijk zijn dat de ‘Blijde Boodschap van Gods Koninkrijk’ Hèt EVANGELIE is waar alle dienstknechten van God in Bijbel over spreken.

Mat.24:14        En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.

Merk op dat Jezus het hier heeft over DIT Evangelie van het Koninkrijk. Elke ander evangelie dat gepredikt wordt en niet over Gods Koninkrijk gaat, zal geen enkel invloed hebben, noch op de komst van Jezus naar de aarde, noch op het einde.

Het Evangelie van onze Messias Jezus, om behouden te worden heeft dus betrekking op Gods Koninkrijk. Dit is vanaf het begin af aan zo geweest en zal daar ook mee eindigen (Mat. 3:1-2). Deze boodschap over het Koninkrijk van God zal de laatste oproep van Vader JHWH aan Zijn dienstknechten zijn om dit in deze laatste dagen door te geven. En zoals ik met deze lesbrief begon, is dit al enkele jaren wereldwijd aan de gang. God is genadig, Hij geeft een ieder nog een kans om zich te bekeren (anders te gaan denken) en om Hem te gehoorzamen naar Zijn wil, in overeenstemming met Zijn Koninkrijk. Het woord ‘bekeren’ in combinatie met het Evangelieverkondiging van Gods Koninkrijk, is vertaald van het woord metanoéo wat letterlijk betekent ‘verandering van denken’.

Mat.3:1-2         In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, en zeide: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Het evangelie van het Koninkrijk werd in de eerste instantie aan het volk Israel verkondigd. Maar de meeste Israëlieten wilden daar niet aan omdat zij gebukt gingen onder de leer van de toenmalige geestelijke leiders. Vandaag de dag is dat niet anders. Regelmatig heb ik predikers van de kansel horen roepen dat zij het Woord van JHWH verwerpen door te beweren dat de Tenach of te wel het O.T. niet meer geldig is. Zij hebben geen gehoor gegeven aan de laatste opdacht van Jezus, het verkondigen van Gods Koninkrijk. Echter men verkondigt een populaire evangelische interpretatie van behoud, die ik in de vier evangeliën van Matteüs, Marcus, Lucas of Johannes niet kan terugvinden.

In deze lesbrief (en waarschijnlijk die hierop volgen) gaan we wel in op de evangelie verkondiging zoals Jezus dat doorgaf en omdat Hij bevolen heeft deze boodschap verder uit te dragen. Je zult antwoorden ontvangen op de vraag: “Hoe krijg ik deel aan Gods Koninkrijk?”

Je bent nooit te oud om te leren en te veranderen. Zelfs kerkgangers in Beréa kwamen (opnieuw) tot geloof. Hè, wat zeg je nu? Ja, door de prediking van het Evangelie van Gods Koninkrijk kwamen vele “gelovige” Joden die naar de kerk (Synagoge) gingen tot geloof. Medeoorzaak daarvan was dat zij de schiften onderzochten, dat zijn de Tora, de schriften (psalmen) en profeten, merk op dat het N.T. toen nog niet bestond. Als je aanpak net zo is als hen, dan zal God je ogen openen voor Zijn Waarheid. Het controleren van elke boodschap die tot je komt met het Woord van God is een vereiste. Het is als het hanteren van een sleutel.

Hand.17:10-12 Maar de broeders zonden terstond in de nacht Paulus en Silas naar Berea, die, daar aangekomen, naar de synagoge der Joden gingen; en dezen onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren. Velen dan van hen kwamen tot het geloof, en van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinigen.

Gezien Jezus na Zijn opstanding nog 40 dagen nodig had om het Koninkrijk van God uit te leggen, betekent dat je hier serieus over moet nadenken. Het kan niet zo zijn dat je een boodschap van tien minuten hoort en vervolgens de belofte krijgt; “Als je dit accepteert en gelooft dan ben je behouden.” Nee, zo eenvoudig is het niet, als je dit geloofd ben je misleid door een lering van mensen. Het aannemen van Jezus  is in de eerste plaats om verzoening te ontvangen met God zodat je in staat bent om Zijn Koninkrijk te zien, zie Johannes 3 vers 3, maar je bent er nog niet, lees ook de volgende verzen. Je hebt je Bijbel nodig om precies uit te zoeken hoe je ware behoudenis in elkaar zit.

Marc.7:7           Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.

Waarschijnlijk heb je net als ik een boodschap gehoord van Jezus Christus en die gekruisigd? “Een ieder die in Hem en in Zijn kruisiging als verzoenoffer geloofd zal behouden worden.” De interpretatie is dan, als je in de persoon Jezus christus gelooft ben je behouden. Maar dit is niet helemaal correct, dit is niet het Evangelie van Gods Koninkrijk. Er hangt veel meer aan dan alleen geloven in de persoon Jezus Christus! Natuurlijk is deze boodschap over Jezus Christus een geweldig getuigenis. Op deze wijze, heb ik zelf ook Jezus de Zoon van God leren kennen. Maar heb je je wel eens afgevraagd waarom onder andere Johannes de Doper en Jezus nooit deze boodschap van de gestorven en opgestane Heer verkondigd kunnen hebben? Immers, Jezus, was nog niet gestorven en opgestaan. Zij verkondigden een heel andere Evangelie, een die je vandaag de dag zelden hoort.

Mat.9:35          En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal.

Leert de Bijbel ons dan dat er twee verschillende Evangeliën zijn? Nee, Paulus zegt in Galaten 1 vers 8 “Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, [u] een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!” Er zijn vele leerstellingen in omloop, er is echter maar één juiste evangelie waardoor je behouden kunt worden. En dat is het Evangelie van Gods Koninkrijk dat Jezus en Zijn discipelen hebben verkondigd.

Mat.28:19        Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Alleen wat onze Heer Jezus bevolen heeft om te leren, heeft eeuwige waarde. Jouw leven is te kostbaar om Gods Woord hierin niet serieus te nemen.

2Petr.1:10-11  Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zó zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.

“nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galiléa, predikende het Evangelie van het Koninkrijk Gods,” (Markus 1:14 s.v.). Voor alle duidelijkheid Jezus bediening op aarde, Zijn boodschap en Zijn onderwijs gaan over de blijde boodschap aangaande het Koninkrijk van Zijn Vader JHWH. Als Jezus en Zijn discipelen het over ‘het Evangelie’ hebben, spreken zij over Gods Koninkrijk, dat komende is. Als zij zeggen: “Bekeert u en gelooft het evangelie”, dan hebben zij het automatisch over Gods Koninkrijk.

Het Griekse woord ‘Evangelion’ betekent letterlijk een ‘goede boodschap’. In de context met Gods Woord is het een goede boodschap om gered en behouden te worden. Het Engels woord voor Evangelie is, ‘GOSPEL’, en komt van ‘God Spel’, dat letterlijk ‘spreken van Gods Woorden’ betekent. Woorden die betrekking hebben op Het Koninkrijk van God. JHWH is God, de Vader van Jezus. En vader JHWH heeft de ‘Goede Boodschap’ gegeven.

Jezus zei: “De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie” (markus1:15). Er is maar één ware evangelie welke Jezus gepredikt heeft. En dit evangelie is het enige evangelie waardoor je behouden kunt worden. Jezus, zegt hier dat dit evangelie gaat over een nabijgekomen Koninkrijk van God. Het gaat dus niet over Hemzelf, als de persoon Jezus.

Joh.3:16           Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Een ieder die in Hem gelooft. Wat betekent dat nu precies? Vers 17 zegt dat God Hem gezonden heeft. Waarom zou God Hem zenden? Hij is gekomen om Gods beloften in vervulling te brengen en Gods Woorden te spreken. Als je Zijn woorden gelooft door de Bijbelse vorm van ‘geloven’ toe te passen (Jak. 2:20;26), zul je zoals beloofd is, een eeuwig leven ontvangen en Gods Koninkrijk ingaan.

Joh.5:24           Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem JHWH gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

Het gaat er dus niet om of je gelooft in het feit dat Jezus op aarde geleefd heeft en de Zoon van God is. Want alleen door dit te geloven wordt een mens niet gered. Maar wat dan wel? Jezus zelf zegt: Wie de woorden van Vader JHWH gelooft en gehoorzaam is, die ontvangt eeuwig leven en is behouden (beschermd) voor het komende oordeel die over de zondige aarde zal komen. Er is dus een tweede en volgende stap die je moet nemen nadat je Jezus de Zoon van God hebt leren kennen. Wel of niet geloven in het Evangelie van Gods Koninkrijk is een verschil tussen leven en dood. Zie je hoe kostbaar je bent voor God? Geloof in het Woord dat Jezus predikt, geloof dat JHWH Hem daarvoor gezonden heeft, Vader JHWH heeft een boodschap voor je achtergelaten dat door vele profeten opgeschreven is en verkondigd door Zijn Zoon.

Ef.2:10             Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Ef.2:12-13        dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus.

Al deze nieuwe verbondsgelovigen hebben zich in de afgelopen jaren, (van wat ik heb gehoord en gezien, vanaf het jaar 2000) verdiept in Het Koninkrijk van God. Zij komen uit de stam Juda, Benjamin, de tien verloren stammen, maar ook vanuit de andere volken, de Griek en de vreemdeling. Zij zoeken elkaar op, praten over Gods Koninkrijk en passen de regels van Zijn Koninkrijk toe. God is in deze laatste dagen werkelijk bezig een volk voor Zich te verzamelen dat deel gaat uitmaken van Zijn Koninkrijk. Het Koninklijk bestuur is gegeven, het Koninklijk volk is zich aan het gereedmaken, het land herstelt zich en de Koning komt van een lange reis terug.

Wil je hier bij horen, doe dan wat Jezus van je vraagt en zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid (Mat.(6:33). De Amplified Bible voegt daar nog aan toe; “en doe Gods gerechtigheid op de wijze zoals God het doet.

25 Responses to “Zoek eerst Het Koninkrijk van God”

Read below or add a comment...

 1. Broeder Winand,

  Ik heb mij echt mogen verheugen deze bijbel-onderwijs te volgen en dank voor de kracht van H.Geest.
  Hem is alle eer en glorie en Zijn beloften naar Zijn wil mag geschieden in Christus Jezus.
  heel hart.dank en wens samen met je vrouw en kinderen Godsrijke Zegen toe!

  groet, Martha

 2. A says:

  Beste broeder Winand,

  Ik zou willen dat ik net als jullie met mijn vrouw samen zo in de bijbel zou kunnen spitten, ik ben opgevoed in een Ger Gem in Ned gezin, dus Gods woord is er wel in geramd, maar het zaad heeft lang op onvruchtbare grond gelegen, in de loop der jaren spoelt het zaad her en der denk ik, want in mijn 35e levensjaar ben ik pas God gaan zoeken en dach Hem toen gevonden te hebben bij de Ger Gem Vrijgemaakt, die de stelling van hierboven prakiseren; geboren uit gelovige ouders en gedoopt en belijdenis gedaan, betekent “kat in ’t bakkie ” oftewel dan ben je gered, VRIJGEKOCHT noemen ze dat.
  Maar omdat mijn dochter verkering had met een evangelische jongen, en omdat het uitkwam dat ik verslaafd was aan drank ben ik de cursus geboeid door het leven gaan volgen, en om te ontdekken wat het verschil was tussen de kinderdoop en de volwassen doop ben ik gaan onderzoeken, ik doe dat alleen omdat mijn verschillende ernstige aandoeningen heeft die allemaal gerelateerd zijn aan consentratie verlies, die kan zich hier dus niet mee bezighouden, als ik iets nieuws ontdekt heb (en dat is heel veel de laatste tijd) dan deel ik dat wel met haar in mijn eigen bewoordingen zodat zij het snapt.
  Nu had ik een paar weken geleden besloten dat ik gedoopt wilde worden, dat kon op dat moment nog niet dus moet nog enkele maanden wachten, en ik weet nu waarom, van de week hoorde ik op 1008 AM “groot nieuws radio” een interview, met Remco Hakert en die vertelde iets over het Koningkrijk van Gods, dit heeft mij niet meer losgelaten, en als eerste kom ik deze bijbelles tegen, wat een leiding, wat een planning, onvoorstelbaar, wat een GROTE GOD EN VADER hebben wij.
  Dank je wel Winand voor deze duidelijke uitleg, ik besef wel dat ik er nog lang niet ben, maar hier kan ik wel mee aan de slag, er is nog veel arbeid te verrichten.
  Bedankt en Gods onmisbare Zegen toegewenst.
  A

 3. xandrah says:

  Het gaat er dus niet om of je gelooft in het feit dat Jezus op aarde geleefd heeft en de Zoon van God is. Want alleen door dit te geloven wordt een mens niet gered. Maar wat dan wel? Jezus zelf zegt: Wie de woorden van Vader JHWH gelooft en gehoorzaam is, die ontvangt eeuwig leven en is behouden (beschermd) voor het komende oordeel die over de zondige aarde zal komen.

  Toch staat er in joh 3:36
  Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven.

 4. Winand says:

  Shalom xandrah,

  Joh.3:36 (HSV) Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.

  Met andere woorden geloven in Jezus Christus is uiteindelijk doen wat Hij zegt om te doen.

  Jac.2:20 (HSV) Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood is? 21 Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Izak, zijn zoon, op het altaar offerde? 22 Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? 23 En de Schrift is vervuld die zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd. 24 U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. 25 En is Rachab, de hoer, niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij de boden heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? 26 Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood.

  Xandrah, ik weet dat het soms moeilijk te vatten is als je jaren lang te horen gekregen hebt, “geloven alleen” of “genade alleen”. De schift zegt toch iets anders. Het is maar net wat je gelooft of geloven wil 🙂

 5. xandrah says:

  Jawel.
  Maar in rom 9 staat dat wij gerechtvaardigd zijn door geloof, en in Titus 3 staat, dat wij dat zijn door genade.

  Is dat werken wel de sabbat. Want ook niet sabbathouders hebben werken. Geloof is ook een werk.

  Ik moet toch altijd denken aan de misdadiger die naast Jezus hing en die bij Hem in het paradijs zou zijn. Die hield vast geen sabbat.
  Hoe zit dat dan?

 6. Winand says:

  Dat is juist. Je bent gerechtvaardigd op het moment dat je Jezus als je Verlosser en Heiland hebt aangenomen, net als de man aan het kruis. Maar een rechtvaardige zit dan niet elke dag met een potje bier achter zijn televiesie, om het zo even uit te drukken. Net als een bakker dagelijks brood bakt, een metselaar muren metselt, etc. Doet een rechtvaardige de Gerechtigheid van JHWH. Niet andersom zoals in de gemeente in Rome plaatsvond. Zij verhieven zich vanwege hun daden, dat was Rome eigen en dat moesten ze afleren.

 7. xandrah says:

  Dat klopt, dat spreekt voor zich.
  Maar de misdadiger aan het kruis, vierde mogelijk niet de sabbat, kans is groot dat hij wetteloos was in meerder opzicht, maar hij ging niet verloren. Hij zag Jezus voor wie Hij was, had geen tijd meer voor studie e.d.

  Er zijn veel analfabeten of gewoon mensen die niet zo geletterd zijn, ook mensen die gewoon niet zo slim zijn. Voor hen is het evangelie toch ook? Zij zijn vaak niet in staat om kennis te vergaren.

 8. Hadassah says:

  Winand, ik dank Abba YHVH dat Hij jou waarheden laat verwoorden, waardoor handvaten worden verkregen om bij toerusting en de opdracht om uit te gaan, deze handvaten toe te passen.
  Voor iedereen begrijpelijk dat Yeshua niet sprak over opgestaan zijn,maar over het komende Koninkrijk.
  Yeshua’s uitleg was vanuit de Tenach, net zoals de apostelen vanuit de Tenach spraken…
  Dat is iets wat men totaal over het hoofd ziet en zo was daar eeuwen geleden een nieuwe lering geboren, waarop mijns inziens de woorden van toepassing zijn dat wij, gestraft zijnde door onze ongerechtigheden, wij en onze vaderen tevens, andere goden zouden gaan dienen in een land(en) waar onze vaderen (Abraham,Izaäk en Yaácov) niet gewoond hadden.
  En nu na de straf van ballingschap is Abba ons aan het toerusten met Zijn ware evangelie.
  Wij zijn als wij het zien mogen, onderdeel van een profetie die in vervulling gaat!

  Het is wonderlijk in mijn ogen!

  shalom, Hadassah

 9. Winand says:

  Zandrah,

  Blij dat je erkent dat het voor zich spreekt dat elke rechtvaardige ook Gods Gerechtgheid doet. Dit is heel belangrijk om dat te erkennen. Zoek EERST zijn Koninkrijk EN Zijn GERECHTIGHEID (Mat.6:33).

  Gezien het antwoord van Jezus aan de misdadiger aan het kruis, ga ik ervan uit dat hij zich heeft bekeerd. (anderen denken daar anders over). Dat hij de shabbat niet (meer) kon doen lijkt me duidelijk. Hij werd immers gekruisigd. Je kunt natuurlijk niet verwachten of verplichten dat iemand die stervende is om nog Gods Gerechtigheid te laten doen. Ik heb meerdere personen letterlijk op hun sterfbed bij Jezus gebracht die vervolgens hun leven aan Hem gaven. (een soort gelijke situatie). Toen zij ik ook niet nu mag je niet sterven want je moet de shabbat doen. Dat ligt geheel in handen van onze Heer. Maar wij die gezond zijn kunnen wel Gods Gerechtigheid in onze levens toepassen, dat is Gods Genade. Jij hebt net als ik wel een keuze om het wel of niet te doen.

  Natuurlijk is Gods Genade ook voor analfabeten, in princype voor iedereen. Daarom heeft God apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren aan Zijn gemeente gegeven. Ja, ik weet, daar is veel over te zeggen wie echt is en wie niet. Kijk dan naar de vrucht of hij of zij daadwerkelijk van God komt en door Hem gestuurd is.

  Xandrah, uit onze conversatie heb ik het vermoeden dat Gods Geest aan je hart klopt om een devinitieve keuze te maken van wat je de afgelopen tijd geleerd hebt. Ik hoop dat je de juiste beslissing maakt.

  Shalom,

 10. Winand says:

  Xandrah,

  Als je zegt: “kans is groot dat hij wetteloos was in meerder opzicht”. Dit is het probleem waar velen mee zitten of worstelen. Dit is denken in termen van wettisisme. En dat is precies wat Paulus bedoeld, dat je daardoor niet gerechtvaardigt wordt.

  Wat dan wel? Wel in gehoorzaamheid en in liefde datgene doen wat JHWH in Zijn Woord aan je vraagt te doen.

  Shalom,

 11. xandrah says:

  Tja, omdat hij niet voor niks aan het kruis hing. De mogelijkheid dat hij iets heeft gedaan dat tegen de wet inging, is er. De mogelijkheid dat hij vals beschuldigd is, ook.

  Ik herken wettische trekjes wel hoor, ook in mezelf. Ik heb er een neus voor, ook bij mezelf! 🙂

 12. xandrah says:

  Wat ik bedoel is, dat je behoudenis er niet van afhangt, we worden gerechtvaardigd door geloof. Dan vraag ik me af of de sabbat het teken is.

  Het is niet zo, dat ik de stukken in twijfel trek, geenszins.

  Ik wil dit helemaal helder krijgen.

 13. George says:

  Shalom,

  Ik denk dat het probleem ligt in het feit, dat mensen niet goed begrijpen wie nu het bijbelse Israel, Juda en Efraim is.
  Christus had een missie om ook de verloren schapen van Israel onder het verbond(verbonden van het Koninkrijk) te brengen. Christendom eigent Paulus zich toe alsof hij een andere evangelie verkondigde, de evangelie aan de heidenen, los van het evangelie van Christus aan de Joden. Het probleem ligt in de term “heidenen”. Heidenen volgens de bijbel, waren zij die buiten het verbond leefden, in eerste instantie de 10 stammen, die Israel heten. Zij waren opgegaan in andere culturen en liepen veelal ook andere goden achterna, met name onder de Grieken, maar tevens in Rome. De context en de geest van die tijd, vereist een studie om te snappen wat Paulus probeert te zeggen aangaande, wet en genade. De meesten van de heidenen(=de 10 stammen) waren wel degelijk bekend met de Torah, echter zoals Christus het al noemde, zij waren verloren schapen buiten het verbond. Paulus kwam met het evangelie van het Koninkrijk en verkondigde een Christus/Messias die gekomen was, gestorven is, en weer opgestaan is. De heidenen(10 stammen) waren verheugd dat zij zich weer tot God mochten richten en weer onder het verbond mochten leven, echter waar ze nog een beetje moeite mee hadden was Christus te accepteren. Als Paulus uithaalt naar hen, O dwaze Galaten wie heeft u betoverd? Gaat het niet over het feit dat Paulus de wet van Mozes afkraakt! (in romeinen noemt Paulus de wet: heilig!) Paulus probeert hun Christus te brengen. Dat zij door het geloof in Chrisus genade konden ontvangen, en zij zich weer konden verzoenen met YHWH. Daarom zegt Paulus ook, als je denkt gerechtvaardigd te worden door de wet (m.aw. zonder het bloed van Christus) dan moet je je ook werkelijk aan elke gebod en wet houden! Ze hadden nog moeite om Christus te accepteren en om te begrijpen dat niemand volledig de wet kan onderhouden, ze dus ook zondig zijn, en dus ook niet anders dan het bloed van Christus nodig hebben, voor die gevallen ze de wet overtreden, hetgeen we dan ook zondigen noemen. Nee Paulus heeft nooit een letter van de Torah verandert, en de sabbat en alle andere geboden zijn heilig. Zoals hierboven als geschetst, in gerechtigheid leven, is de Torah onderhouden.
  En daarbij, voor wel die heidenen, die niet tot die 10 stammen verstrooid onder volkeren, behoorden: De grote vergadering te Jeruzalem, over het nieuws dat heidenen/onbesnedenen, zich ook door Christus geeint worden op de edele olijftak. Hen werd geadviseerd door Petrus en jacobus, om zich te reinigen en te heiligen (bloed, afgodendienst, verboden huwelijken etc) zodat ze elke SABBAT naar de SYNAGOGEN konden gaan, omdat aldaar de WET van mozes werd voorgelezen, en zich zich op deze manier gerechtigheid konden aanleren..

  George

 14. Winand says:

  Sabbat is zondermeer een teken van het doen van Gods Gerechtigheid, maar ook de grote sabbaten (Lev.23). Eigenlijk is het doen van de Tora (Gods Instructies) en de getuigenis van Jezus Christus het teken van de rechtvaardigen in de laatste dagen.
  Wie onderscheiden zich in de laaste dagen?
  Allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven (Op.12:17).

 15. xandrah says:

  Dat weet ik, dat staat er. Ik geloof ook dat de sabbat een speciale dag is, het is de enige dag die Hij geheiligd heeft. Wanneer men uit liefde voor Hem, deze dag gedenkt, is dat ook een mooi iets.

 16. xandrah says:

  “Je hebt het Koninkrijk van God pas gevonden wanneer je leeft volgens de heerschappij/koninklijk bestuur/wet/regels van dàt Koninkrijk.”

  Ja.

  Dat denk ik ook

  Mooi stuk.

 17. Ima says:

  @Xandrah

  Niet dat het heel veel uitmaakt voor wat er inhoudelijke in de comments is besproken, maar die moordenaar was natuurlijk hoogstwaarschijnlijk wel een Jood/Isrealiet (net als de vrijgelaten Bar Abbas). En ‘Joden’ in die tijd hielden echt de shabbat wel.

 18. erwig says:

  moeten christenen ook de sabatt houden

 19. Winand says:

  @ erwig,
  Nee, niks moet. De keuze is om een verbond met Vader JHWH aan te gaan en daaruit rolt automatisch het houden van de sabbat als teken (vrucht) van het doen van Gods Geechtigheid. christenen zullen nooit (echt) de sabbat kunnen onderhouden omdat hun leer zegt dat de Tora heeft afgedaan.

 20. Wien says:

  Er staat: zoekt eerst het koninkrijk van God. Er staat niet: vindt eerst het koninkrijk. Ik weet niet of de vertaling feilloos is, die kennis heb ik niet. Ik weet inmiddels wel dat God precies formuleert wat Hij bedoelt. Daarom denk ik dat wij onszelf geen wetten op moeten leggen die Hij niet geeft. Hij wil dat wij zoeken. En dan weten we dat wie zoekt zál vinden.
  Ik denk dat ik zelf, en velen met mij, verkeerd gezocht hebben. De uitleg dat als we het Koninkrijk zoeken, er dan niets anders te zoeken overblijft, vind ik heel goed!

 21. Winand says:

  Dag Wien,

  Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden (Mat.7:7).
  Wie opdracht geeft om iets te zoeken zonder het ooit te kunnen vinden is een bedrieger die anderen in de maling neemt. Jeshua heeft opdracht gegeven om het Koninkrijk van Zijn Vader JHWH te zoeken met de zekerheid dat je het ook kunt vinden. Je zult het vinden als je alleen in je eigen Bijbel zoekt en geen leringen van anderen volgt/aanneemt. Als je na het zoeken, het Koninkrijk gevonden hebt, klop dan (doe wat er gevraagd wordt) en de deur wordt opengedaan en je kunt binnengaan. De Koning van het Koninkrijk heb je al gevonden. Het bestuur (wetten) van het Koninkrijk misschien ook. Daarnaast misschien ook het volk van het Koninkrijk die deze Gerechtigheid in hun levens toepassen. Dan mis je alleen nog het land van het Koninkrijk nog, die straks (binnenkort) aan hen/ons gegeven wordt. Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die iemand vond en verborg; en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker (Mat.13:44).

 22. Geert says:

  Ik kom uit een gereformeerd nest zoals dat gezegd wordt. En moet toegeven dat ik door de kerkleer ben onder wezen. Ben niet de jongste meer, ben al enige jaren zoekende naar de waarheid. Want in de gemeente waar ik al jaren kom, ontvang ik geen diepgang, en ervaar steeds meer een onrust zo gaat het niet meer. Maar nu ik je website een halfjaar geleden heb ontdekt is ben ik op het goede spoor gekomen. Zo ben ik er van overtuigt door Jezus te gehoorzamen, terug naar de sabbat en de regels en instructies uit de Thora (uit dankbaarheid) voort te leven. Heb twee jaar geleden de volwassendoop ondergaan in een andere gemeente (evangelisch). En bezoek tegenwoordig de Messiaanse gemeente Rohoboth te Leeuwarden. Ik sta op het punt het in mijn eigen gemeente (voorganger) het bespreekbaar te maken, dat ik altijd een ander evangelie heb gehoord. En horen hoe men daar zoal over denkt. Bedankt voor het goede nieuws, en veel vrucht op je werk in het Koninkrijk van God.

 23. Bart says:

  het koninkrijk van God is een heilig gegeven koninkrijk,
  Jezus is gekomen niet om te oordelen, maar om te redden.
  Vind je Jezus, dan vind je zijn koninkrijk, Hij is immers Koning! Zijn bloed heeft betaald als jij heilig en overtuigd geloofd dat Hij de zoon van God is en 3e dag is opgestaan uit de dood.
  De Heilige Geest zal jou sturen (helper) om dichter bij Jezus te staan (relatie) alleen zo zul je zijn Koninkrijk ervaren. Geloof als een kind, en vertrouw.

  gods zegen allemaal.

 24. Het koninkrijk van god in een zin:
  “Het koninkrijk van God is daar waar Hij Koning is, in de harten van mensen”

  Vraag: Is hij koning in jou hart?

 25. Jay says:

  Handelingen 15:10-11

  10 Welnu dan, waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen? 11 Maar wij geloven door de GENADE van de Heere Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij.

Reageer

*