De Dag des Heren

Wie of wat geloof jij?

De dagen vòòr ‘de Dag des Heren’ (deel 2)

2 Pet.16-21     Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit. Want Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot Hem kwam: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met Hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.  Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.

Petrus getuigd hier van de betrouwbaarheid van JHWH’s Woord, de Tora en de bevestiging daarvan door Zijn profeten. Hij roept ons op om daar acht op te slaan als ‘de Dag des Heren’ aanstaande is. Het is zoals Psalm 119 vers 105 zegt het enige licht dat onze weg (pad) naar de toekomst duidelijk en betrouwbaar weergeeft. Vooral in de donkere periode die voorafgaan aan de wederkomst van Jezus de Messias op ‘de Dag des Heren’. Het Woord van JHWH is de enige bron van waarheid die je door deze periode kan leiden. Elk andere bewering of leer die tegen Zijn Woord ingaat, is per definitie onbetrouwbaar. Dit betekent dat er maar twee opties zijn waar je uit kunt kiezen: Of je gelooft wat de Eeuwige in Zijn Woord zegt en onderwijst òf je neemt ter harte wat mensen verzonnen en gemaakt hebben tot een religieuze leer. Onthoud echter dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige (menselijke) uitleg toelaat. Wie zich hier van afwendt zal niet scherp meer kunnen zien wat van de Eeuwige of van mensen afkomstig is. Een valse leer is niet van echt te onderscheiden. Reden te meer om scherp te zijn! Denk maar aan een vals bankbiljet dat alleen met speciale apparatuur van echt te onderscheiden is. Zo is het Woord van de Eeuwige onze speciale apparatuur om valse leerstellingen van echt te onderscheiden. En dit is nodig om een visie voor de komende tijd te ontwikkelen zodat we exact zullen weten wat er aan staat te komen zoals ook de gemeenteleden te Thessalonicenzen heel goed wisten wat er zich in de laatste dagen voor de wederkomst van Jezus zou gaan plaatsvinden (1Thess.5:1-3).  

De onrechtvaardige pachter(s)

Jezus gebruikt in Zijn onderwijs vaak parabelen, gelijkenissen die alleen door Zijn volgelingen verstaan kunnen worden (Mat.13:10-11). Het doel van een parabel is dat we een lering trekken uit de gebeurtenissen die het volk Israel onderging, zodat ook wij niet in dezelfde kuilen zullen vallen. Een bekende parabel die Jezus daarvoor geeft is de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. Deze kun je lezen in Matteüs21 vers 33 tot en met 46.

Ondanks dat we weten dat de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters opging voor de toenmalige aanwezige geestelijke leiders (vers 45), weten we ook dat deze parabel betrekking heeft op onze huidige tijd; de laatste dagen. Jezus legt dit uit in deze gelijkenis uit Matteus 21 en doet dat in vers 44; “En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden; en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen”. En verwijst daarmee naar Jes.8 vers 15 “Velen onder hen zullen struikelen, vallen en gebroken worden, verstrikt raken en gevangen worden”. Ook verwijst Hij naar Zach.12 vers 3 “Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen”. Lees ook Luc.20 vers 18 “Ieder die op die steen valt, zal verpletterd worden en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen”. Het is dezelfde steen die verpletterend van de berg af zal komen rollen. Dan.2:34 “Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die”. De steen die JHWH geeft is Zijn verbond en het teken daarvan de sabbat. Wie zich als huidige pachter aan deze steen stoot zal zich dan ook lelijk bezeren.

In de vorige lesbrief heb je kunnen lezen dat JHWH Zijn kinderen die in het licht van de Tora wandelen voor de komende grote verdrukking zal afzonderen door hen te verzegelen (Op. 7:3). Dit zegel is vanaf de schepping ingesteld met èn door het houden van JHWH’s heilige dag; de sabbat. We zagen dat Mozes opdracht kreeg om het volk van JHWH voor te bereiden om dit zegel in ontvangst te nemen (Ex. 13:09 ; Ex. 13:16 ; Ex. 31:13 en Ex. 31:17). Om deze belangrijke zegel van de Eeuwige bevestigd te zien zullen we naast Mozes andere getuigen horen.

Net als in de tijd van Mozes zullen er vandaag de dag, veel kinderen die Zijn erfgoed in pacht hebben ontvangen dit zegel niet aannemen. Zij gedragen zich als onrechtvaardige pachters (Mat.21:33-46). Onrechtvaardig betekent, ongehoorzaam aan de ingestelde regels van JHWH’s Koninkrijk. Zij verwerpen de steen welke Hij Zelf aan hen gegeven heeft. Doch Zijn liefde voor Zijn kinderen is groot en Hij zond na Mozes o.a. de profeet Ezechiël om hen weer op het juiste rechte spoor te zetten.

Ez.20:12         Ook heb Ik hun Mijn sabbatten gegeven, om een teken te zijn tussen Mij en hen, zodat zij zouden weten dat Ik JHWH ben Die hen heiligt.

Ez.20:20         Heilig Mijn sabbatten, zodat ze tot een teken zijn tussen Mij en u, zodat u weet dat Ik, JHWH, uw God ben.

Ezechiël profeteerde opdat de kinderen zullen weten wat het is om het verbondsteken van JHWH te ontvangen door het onderhouden van de sabbat. En dan zal Vader JHWH Zijn gehoorzame kinderen heiligen, dat wil zeggen apart zetten (verzegeld) voor Zijn doel dat op ‘de Dag des Heren’ zal aanvangen. Maar wat zeggen veel pachters vandaag? “Dood ook de dienstknecht de profeten, (Mat. 21:35-36) zorg dat hun boodschap niet aankomt en wederom verwerpen zij het Woord van JHWH”. Dan blijft er slechts nog één optie over, JHWH stuurt Zijn Eniggeboren Zoon, Jezus, de Heer van de sabbat (Mat. 12:8), naar Hem zullen ze luisteren; Denk dan dat het zegel het enige is dat je apart zet in de laatste dagen voor Zijn wederkomst. “En mocht er een dag komen dat je moet vluchten bidt dan dat die dag niet op een sabbat valt” (Mat. 24:20). Zie ook Jezus uitspraken in Mattheüs 5 vers 17 en 18. Tja, wat zullen de pachters, kinderen die de belofte ontvangen hebben vandaag zeggen of doen? Zullen ze de waarschuwing van Jezus serieus nemen? Zullen ze de boodschap van JHWH’s Woord die nog steeds klinkt onderzoeken en aannemen? Toch zal het mij niets verbazen dat velen wederom zullen zeggen: “hier ben ik het niet mee eens” of “dit geldt niet voor mij”.

Jer.6:16-19    Zo zegt JHWH: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij willen die niet gaan. Ook heb Ik wachters over u gesteld: Luistert naar het geklank der bazuin; maar zij zeggen: Wij willen niet luisteren. Daarom hoort, o volkeren, en weet, o vergadering, wat in hen is. Hoor, gij aarde, zie, Ik breng onheil over dit volk, de vrucht van hun eigen overleggingen, want zij luisteren niet naar mijn woorden, en mijn wet (Tora) verwerpen zij.

Van hen zegt Jezus:

Joh.5:3            Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen.

Je ziet dat Jezus je voor de keus stelt. Geloven wat Zijn Vader JHWH gezegd heeft en doorgeeft of geloven in een doctrine dat van de mens afkomt. Wie geloof jij? Het is duidelijk waar de onrechtvaardige pachters voor hebben gekozen. Wat of welke mening zij ook hebben, het is triest dat vele gelovige te laat zullen zijn met het ontvangen van Gods zegel omdat zij voor de leerstelling van mensen gekozen hebben. Zij hebben de ‘steen’ dat naar het verbond van JHWH verwijst verworpen (Mat. 21:42) en de belofte van Gods Koninkrijk zal daarom van hen worden afgenomen (Mat. 21:43). Voor hen die het verbondteken met JHWH wel op tijd accepteerden is de volgende belofte die op ‘de Dag des Heren’ in vervulling gaat.

Hebr.4:9-10     Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God,

 Het teken (zegel) van de tegenstander

Het ligt niet in mijn bedoeling om je te choqueren maar de onderwerpen die ik aanhaal zullen je wellicht verbazen of zelfs loodrecht tegenover je geloofsovertuiging staan. Maar Jezus zelf heeft gezegd dat er vele valse profeten en leraren zullen komen, antichristen die Gods volk, met name in de laatste dagen zullen verleiden (Mat. 24:5). Ik kom er dan ook niet onderuit om enkele voorbeelden aan te kaarten vanuit een Bijbels perspectief. Daarom moedig ik je aan om ook zelf encyclopedieën en historische boeken te raadplegen om achter de waarheid en doelstelling van deze valse leerstellingen te komen. Met name moedig ik je aan om het oorspronkelijke Hebreeuwse geloof te onderzoeken die gewijzigd is naar het christelijk geloof zoals wij die vandaag de dag kennen en die met Babylonische erfgoed vermengd is. Weet dat Jezus voorkwam uit het geslacht van David, Hij was een Jood en Hij las uit de Schriften (Tenach/O.T.) voor, iedere sabbat in de synagoge. Hij volgde JHWH’s Woord voor 100%, immers Hij was Jeshua (=JHWH redt)

Op.13:15-18   En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig

We hebben gelezen dat zodra de laatste periode vòòr het aanbrekend van ‘de Dag des Heren’  begint, het niet meer mogelijk is om JHWH’s zegel in ontvangst te nemen (Op.7:1-3). Dit wil nog niet zeggen dat zij die Zijn zegel niet in ontvangst hebben genomen verloren zijn. Alhoewel het zonder zegel van JHWH een stuk moeilijker zal zijn, kan men nog altijd kiezen om volgens Zijn Gerechtigheid (Tora inzettingen) te leven. Maar vanaf het moment dat de valse profeet van de tegenstander zal komen om zijn merkteken of zegel, desnoods met geweld in je denken (voorhoofd) en/of in je doen en laten (rechterhand) te plaatsen, staat men voor een tweede keuze. Kies je voor het teken dat met zeshonderdzesenzestig wordt aangeduid, dan ben je werkelijk verloren en zal het komende Koninkrijk van God aan je voorbijgaan.

Op.19:20         En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.

Of kies je voor de nog enige overgebleven mogelijkheid en kans om zonder het zegel van JHWH het Koninkrijk van de Eeuwige in te gaan. En dat is om niet te buigen voor het beeld (of afbeelding) van het beest. Als je JHWH niet wil verloochenen door het merkteken van het beest niet te accepteren, kan dat alleen nog door je leven te geven (Op. 13:15) en te wachten totdat de onheil dagen voorbij zijn en ‘de Dag des Heren’ is aangebroken.

Op.20:4           En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.

Nu zijn er tientallen zo niet honderdtallen uitleggingen van wat het merkteken of zegel van het beest allemaal wel niet zou kunnen zijn. De reden waarom je zoveel verschillende leerstellingen hoort is eenvoudig te verklaren, want het is het getal van een mens en zijn getal is zeshonderdzesenzestig (Op. 13:18). En gezien er in het verleden vele anti christenen geweest zijn, vandaag de dag actief zijn en nog zullen opstaan, zul je nog in toenemende mate verschillende uitleggingen horen over afbeeldingen, namen en mensen die het getal zeshonderdzesenzestig met zich meedragen. Onlangs de vele berichtgevingen moet duidelijk gezegd worden, zolang het beest en de valse profeet zich nog niet geopenbaard heeft, is het onmogelijk om vast te stellen wat het teken van het beest precies zal zijn.

Maar het is goed om de eigenschappen van het teken van beest te kennen, zoals de oorsprong de werking en het doel. Hierover is de Bijbel heel duidelijk en dat geeft ons een grote geruststelling opdat we niet onvoorbereid zullen zijn en het teken van het beest kunnen herkennen op het moment dat het zich voor doet.

De eerste eigenschap van dit teken is dat het een merkteken is dat van ‘het beest’ of ‘een beest’ afkomstig zal zijn. Johannes ziet in zijn visioen meerdere beesten. Het moment vanwaar Johannes keek was op ‘de Dag des Heren’ (Op. 1:10). Daardoor keek hij niet alleen in de toekomst maar ook in het verleden. Vier van de beesten die hij opnoemt worden ook door Daniel genoemd, alleen keek Daniel vanaf zijn standpunt in de toekomst. Over wie of wat deze beesten precies zijn zullen we in de volgende lesbrief bespreken. Voor nu is het alleen even belangrijk om te weten dat ‘een beest’ een koning met zijn volledige koninkrijk vertegenwoordigt.

Dan.7:17         Die grote dieren, die vier in getal zijn, zijn vier koningen, die uit de aarde zullen opstaan. 

Om een voorstelling te krijgen over wat voor soort koninkrijken het gaat. Het betreft hier wereldheersers, een dictatuur die de macht in de hele wereld tot zich genomen heeft. Eén van deze historisch verleden koninkrijken die je kon beschouwen als wereldmacht, was Babylon die onder het bestuur van koning Nebukadnezar stond (606-536 VC). Het beest (koning Nebukadnezar en zijn koninkrijk), een eerste overeenkomst. In Daniël hoofdstuk 3 kun je lezen dat deze wereldheerser, een gouden beeld van zichzelf liet maken waar iedereen voor moest buigen om het te aanbidden. Zie de tweede overeenkomst met het beeld in Openbaringen 20 vers 4.

Dan.3:1           Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld, waarvan de hoogte zestig el was, en zijn breedte zes el.

Dan.4:5           Op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit, en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht.

Als we dit (stand)beeld van dichtbij bekijken zullen we een derde overeenkomst zien, namelijk het merkteken dat het getal van een mens is en dat gekenmerkt wordt met drie keer het getal zes. Nu ging Daniël ervan uit dat men zou begrijpen dat een standbeeld van zestig el (ruim 30 meter hoog) niet op èèn breedte van zes el (3 meter breed) kan blijven staan. Je hebt minstens twee breedtes van zes el nodig wil het standbeeld niet omvallen. Vandaar dan Daniël de tweede breedte of lengte niet noem. De afmeting van het beeld is dus 6 x 6 x6(tig). Deze overeenkomsten met het merkteken 666 geeft ons nog meer informatie.

Het occulte Babylon

Voordat Babylon een wereldmacht werd was het al een inspiratiebron voor vele omringende landen zoals Egypte die voor hun priesterdiensten haar afgoden en symbolen uit het occulte Babylon haalden. Maar ook vandaag de dag hebben religies wereldwijd wel één of andere ritueel of traditie die haar oorsprong in Babylon heeft. De Babyloniër Nebucadnezar liet onder zijn gouden evenbeeld niet voor niets een voetstuk van zes bij zes el plaatsen.

Het product of kwadraat van zes is zesendertig. En het getal zesendertig is zo bijzonder dat je het overal in de wiskunde en wetenschap maar ook in het occultisme terug kan vinden. Hier zijn een paar kenmerken. Als je alle getallen van 1 t/m 36 bij elkaar optelt krijg je het getal 666. De getallen 1 t/m 36 kun je in een vierkant plaatsen van 6 rijen en 6 kolommen waarbij de som van elke rij, kolom of diagonaal 111 is. Tel je de sommen van 6 de rijen of de 6 kolomen bij elkaar op krijg je als uitkomst 666. Het gouden evenbeeld van Nebukadnezar staat op een fundament dat doordrongen is van het getal zeshonderdzesenzestig.

De betekenis

Het 666 fundament waar het gouden beeld van Nebukadnezzar op staat betekent geestelijk het verhogen van de persoon. Nebukadnezar verhoogde zichzelf boven de enige waarachtige Allerhoogste. Verder in het hoofdstuk vier van Daniël kun je dan ook lezen dat hij door zijn hoogmoed ten val kwam. Het getal zeshonderd-zesenzestig waar we op moeten letten is èn waarvan Johannes zegt dat het naast een getal van een mens ook de naam van een mens kan zijn heeft een kenmerk dat met zijn hoogmoed gepaard zal gaan. We zullen nog een Bijbels voorbeeld bespreken dat ons dezelfde eigenschap geeft.

De eerste keer waar het getal zeshonderdzesenzestig in de Bijbel voorkomt is in het eerste boek van Koningen toen koning Salomo aan het bewind was.

1 Kon.10:14    Het gewicht van het goud dat in één jaar voor Salomo binnenkwam, was zeshonderdzesenzestig talent goud,  

Salomo was de meest invloedrijke en rijkste koning uit de geschiedenis van het volk Israël. Overal uit de gehele wereld kwamen belangrijke personen koning Salomo opzoeken om zijn unieke wijsheid die hij van JHWH ontvangen had, aan te horen. De Salomo die twee keer een ontmoeting met de Eeuwige had, de eerste tempel en het Koninklijk paleis bouwde. Zijn koninkrijk groeide en groeide en heerste over alle andere aangrenzende koninkrijken. Jaarlijks kwam er een enorme hoeveelheid aan goud, ongeveer 22.777 kg (666 talenten) binnen. Wat ging er fout?

1.kon.10:18-19 Ook maakte de koning een grote ivoren troon en overtrok die met zuiver goud. Deze troon had zes treden en de bovenzijde van de troon was vanachteren rond, aan beide zijden van de zitplaats zaten leuningen, en bij die leuningen stonden twee leeuwen.

Koning Salomo maakte voor zichzelf een gouden troon met een gouden voetstuk van zes treden. Zijn beeld van een oppermachtige koning. Elke keer als Salomo op de troon plaatsnam moesten zijn voeten hem zes treden omhoog brengen. Met andere worden hij verhoogde zichzelf en gaf de eer aan zichzelf en niet aan JHWH. Wat hoogmoed allemaal niet kan uitwerken! In zijn ouderdom hield hij er ook nog duizend vrouwen op na. Vervolgens werd Salomo ongehoorzaam, verbrak het verbond met JHWH en liep de afgoden achterna die door zijn vrouwen en andere bezoekers naar Israël werden meegenomen.

2.Kon.23:13    Ook de offerhoogten die tegenover Jeruzalem lagen, die rechts van de berg van het verderf lagen, die Salomo, de koning van Israël, voor Astarte, de afschuwelijke afgod van de Sidoniërs, en voor Kamos, de afschuwelijke afgod van Moab, en voor Milkom, de gruwel van de Ammonieten, gebouwd had, verontreinigde de koning.   

Salomo maakte offerplaatsen voor onder andere de afgod Astarte Deze afgod is helaas nog steeds vermengd met het ons bekende huidige Easterfeest. (zie mijn advies op pag. 3 om geschiedenis boeken e.d. te raadplegen) Zo deed Salomo wat slecht was in de ogen van JHWH: hij volhardde er niet in om JHWH na te volgen, zoals zijn vader David deed. Hoe het verder met Salomo afliep moge duidelijk zijn.

1.Kon.10-11    Daarom werd JHWH toornig op Salomo, omdat zijn hart van JHWH, de God van Israël, Die hem tweemaal was verschenen, was afgeweken. Hij had hem aangaande deze zaak geboden dat hij niet achter andere goden aan zou gaan, maar hij hield zich niet aan wat JHWH geboden had. Daarom zei JHWH tegen Salomo: Omdat het bij u gebeurd is dat u Mijn verbond en verordeningen, die Ik u geboden heb, niet in acht hebt genomen, zal Ik het koninkrijk zeker van u losscheuren

Een andere zegel

Het gerucht doet zijn ronde dat Salomo een zegelring droeg met daarop de bekende zeshoekige ster die ook wel Davidsster of Salomoster genoemd wordt. Dat zou heel goed kunnen gezien Salomo geheel van JHWH afgeweken was en andere goden is gaan volgen. Maar weet dat de Bijbel niets over dit gerucht van Salomo’s zegelring vermeld. Een ander gerucht zegt dat koning David een schild zou hebben dat een vorm had van een zeshoekige ster. Maar ook hiervan kun je niets in de Bijbel terug vinden. Voor het jaar 1200 Na Christus kwam deze zeshoekige ster dan ook nergens in geen enkele Joodse literatuur voor. (zie mijn advies op pag. 3 om geschiedenis boeken e.d. te raadplegen) Waar deze zeshoekige ster wel voorkwam was onder andere in het Hindoeïsme (archeologische vondsten) en in het Boedisme. Ook staat de zeshoekige ster afgebeeld op oude Egyptische plakkaten in combinatie met de zon en de tien andere planeten. Volgens astrologie wordt deze zeshoekige ster dan ook de koningster genoemd. De Bijbel geeft wel melding dat het volk Israël in de tijd van Mozes, dat uit Egypte bevrijdt werd allerlei afbeeldingen van dergelijke sterren uit Egypte meenamen. En daar was JHWH niet zo blij mee.

Amos5:26-27  U hebt Sikkut, uw koning, rondgedragen, en Kewan, uw beelden, de sterren, uw goden, die u voor uzelf hebt gemaakt! Daarom zal Ik u in ballingschap voeren, verder dan Damascus, zegt JHWH; God van de legermachten is Zijn Naam

Hoe het ook zij, onze Vader heeft nooit een afbeelding of teken van deze ster laten maken ten behoeve van Zijn eer en glorie. Deze ster met zes punten of zes driehoeken aan het einde (aan elke punt èèn) wordt getekend met zes lijnen. In het midden van de ster ontstaat er een figuur dat de vorm heeft van een zeshoek of zeskant.

Begrijp me goed, ik zeg niet dat de zeshoekige ster die vandaag de vlag van Israël siert ook het zegel van het beest is, dat zullen we pas zeker weten als het moment daar is. Maar waar ik wel van overtuigd ben is hoe JHWH over dit soort sterren denkt en wat Hij zal doen met hen die deze sterren tot een afgod hebben gemaakt.

Hand.7:43       Ja, u hebt de tent van Moloch meegedragen en de ster van uw god Remfan, de afbeeldingen die u gemaakt hebt om ze te aanbidden. Ik zal u daarom wegvoeren, verder dan Babylon.  

De Bijbel spreekt over vele afbeeldingen van zegels en tekenen die terug te brengen zijn naar hun ware oorsprong en doel, het aanbidden van afgoden. Aanbidding van merktekens, ook die van het beest in de eindtijd, is ook een belangrijke eigenschap welke we in de gaten moeten houden.

1Thess.5:5-6   U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.

 Het advies van Paulus is om niet in slaap te vallen zoals velen vandaag slapen, omdat zij het Woord van JHWH niet onderzoeken, met name de profetieën die voor vandaag gelden. Laten wij daarom zoals hij zegt, waakzaam en nuchter zijn en onder andere letten op de drie eigenschappen van het zegel zeshonderdzesenzestig van het beest dat gaat komen. Let op de bron het oude Babylon wat het kenmerk is hoogmoed met het doel dat aanbidding is.

Wordt vervolgd.

Reageer

*