De Dag des Heren

Kinderen van het licht

De dagen vòòr ‘de Dag des Heren’ (deel 1)

1Thes.5:1-5     Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag.

Voor de gelovigen in Tessalonicenzen stond het vast dat Jezus op ‘de Dag des Heren’ zou terugkeren naar de aarde. Zij wisten dat alle mensen die niet in het licht van JHWH wandelen, ‘deze Dag des Heren’ hen zou overvallen als ‘een dief in de nacht’, totaal onverwachts. Daarnaast waren de kinderen van het licht op de hoogte van alle gebeurtenissen die zich vòòr ‘de Dag des Heren’ zouden gaan plaatsvinden en die voorgesteld worden als de barensweeën van een zwangere vrouw. Deze staat vandaag bekend als ‘de grote verdrukking’. Ook wisten zij al dat allen die niet in het licht van JHWH wandelden, uitspraken zullen doen als; ‘het is toch vrede’, ‘waar maak je je druk om’, ‘het is volkomen veilig’. Het is dan ook deze groep die aan de gevolgen van de grote verdrukking niet zullen ontkomen.

Het valt mij op dat de kinderen van het licht die zo’n tweeduizend jaar geleden de plaatselijke gemeente van Tessalonicenzen vormden, het tweed testament (N.T.) nog niet hadden, exact wisten welke gebeurtenissen er vòòr en tijdens ‘de Dag des Heren’ zou gaan plaatsvinden. Paulus omschrijft geen details van deze komende gebeurtenissen zoals Johannes dat later wel deed in het boek ‘Openbaring van Jezus’. Maar deze gemeente kreeg destijds gedegen onderricht vanuit de Tenach (O.T. of Eerste Testament). Zo begrepen zij onder andere ook de dromen van Daniel toen deze in gevangenschap zat. Zij hadden met betrekking op ‘de Dag des Heren’ een Bijbelse visie ontwikkeld. Zij wisten niet alleen wanneer deze dag zou beginnen en hoe deze dag zou komen. Maar ze wisten ook wat er allemaal aan vooraf zou gaan en in welke hoedanigheid een gelovige verkeert, als een kind van het licht of als een kind van de duisternis. Meer dan deze twee mogelijkheden zijn er niet.

Ps. 119:105        Zijn Woord (Tora) is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad.

Je wandelt in het licht (de Tora) van JHWH en je bent daardoor een kind van het licht geworden of je hebt de Tora, Zijn Woord verworpen en wandelt in de duisternis. Duisternis wil zeggen; het verliezen of verloren zijn van je identiteit, je leeft zonder God. Het woordje ‘licht’ in het Hebreeuws is ‘ora’ welke de wortel is van verlichting. Tora is hieruit opgebouwd en daarom spreekt de Bijbel van het licht van de Tora. Je wandelt samen met Jezus op de weg van de Tora, verlichting. Tora betekent onderwijs. Onderwijs vanuit het ware licht. Zo is Jezus in de wereld gekomen als het ware licht. Hij heeft de Tora, Gods Woord geleefd en is het vleesgeworden Woord geworden. Jezus is Zelf de Tora. Wanneer je de Tora ontkent of zegt dat deze niet meer voor jou van toepassing is dan ontken je, verloochen je Jezus de Messias, Zoon van JHWH en het Woord, dat vleesgeworden is.

Daarom zei Jezus: “Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben” (Joh.8:12).Voor alle duidelijkheid, onder het volgen van Jezus, verstaan we doen wat Hij zegt te doen. In Zijn voetstappen treden, dus ook Zijn levenspad in de Tora volgen.

De Tora, veelal verkeerd vertaald door wet, heeft Jezus als doel. Het gaat in de Tora om Jezus. Zij die de vreugde in de Tora hebben, hebben een vreugdevolle relatie met Jezus. De Tora heeft niet afgedaan, nee, Gods Woord blijft tot in eeuwigheid. Als we de Tora weg zouden halen, dan is Jezus weggedaan en is er geen Woord meer en is er geen Licht meer.

De weg van Gods licht is de smalle weg. Wandelen in Gods licht is bepalend of je op ‘de Dag des Heren’, wanneer Jezus terugkomt, behouden zult zijn of niet. Jezus heeft meerdere keren gezegd; Mat. 10:22, Mat. 24:13. “Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig (behouden) worden”.

Met deze lesbrief en die hierop volgen willen we een visie ontwikkelen zodat we net als de gelovigen in Tessalonicenzen, in staat zullen zijn om te weten wat er in de nabije toekomst staat te gebeuren en hoe je hierop kunt voorbereiden zodat je volharden kunt tot het einde. En om op ‘de Dag des Heren’ wanneer Jezus terugkomt, samen met Hem voor de komende duizend jaar in het Koninkrijk van God te leven. Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk, maar heil hem die de Tora bewaart (Spr. 29:18).

Openbaring / Visie

Het Hebreeuwse woord dat hier in de (NBG) vertaald is met ‘openbaring’ is het woord ‘hazon’ dat ook of beter vertaald kan worden ‘visie’. Het is het profetisch Woord dat JHWH aan Zijn kinderen geeft. Het is de openbaringen die Johannes opschreef, want het waren niet zijn openbaringen maar de openbaringen van Jezus Zelf. Vers één van het boek zegt: Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven.’ Deze visie (openbaring) is aan Johannes te kennen gegeven opdat wij, net als de toenmalige gemeenteleden uit Tessalonicenzen, niet onbekend zal zijn met de gebeurtenissen die in de toekomst zullen plaatsvinden.

Merk op dat de gebeurtenissen die Johannes over de eindtijd opschreef dus ook in de Tenach (O.T.) opgeschreven moet zijn. En vaak is het zo dat JHWH een profeet stuurt, waaronder Zijn eigen Zoon die de gebeurtenis nog eens bevestigt. Dan hebben we twee of drie getuigen waarbij de boodschap vòòr ‘de Dag des Heren’ vast staat (Mat. 18:16). Elk andere leer of bewering valt hiermee door de mand of beter gezegd, kun je naar de prullenmand verwijzen. Waarom is dit zo belangrijk? Omdat je vandaag de dag zoveel verschillende uitleggingen hoort die je niet in de Bijbel kan terug vinden. Neem bijvoorbeeld de vele personen die voor de antichrist worden uitgemaakt of de zoveel verschillende voorstellingen van het teken van het beest. Al deze speculerende leerstellingen kun je direct naar het rijk der fabelen verwijzen.

Er is maar één antwoord de juiste en dat is de openbaring of visie die door God gegeven is en deze staat gewoon in de Bijbel beschreven. Niemand heeft het recht om daar ook maar één woord van af te doen of aan toe te voegen (Mat. 5:18). Het is de openbaring van JHWH aan de kinderen van het licht die Zijn Woord volledig hebben geaccepteerd. En het is deze openbaring waar we onze visie voor de komende dagen vòòr ‘de Dag des Heren’ op moeten bouwen. Voordat we daar op ingaan, onderzoeken we eerst wie de kinderen van licht in eindtijd zullen zijn.

De laatste dagen

Mat.24:21-22   Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

We lezen hier dat de gelovigen ‘in die dagen’ door Jezus ‘uitverkorenen wordt genoemd. Je bent pas uitverkoren als je geselecteerd bent of uitgekozen. De Bijbel noemt dat ook wel heilig wat apart gezet betekent.

Het ergste van alles is de misleiding en valse leerstellingen die zich voor en tijdens deze zware tijden de kop op zal steken. Vele gelovigen zullen daardoor misleid worden en het ‘einde’ niet halen. Dit is ook het eerste waar Jezus ons in Mat. 24 vers 4 voor waarschuwt ‘laat niemand uw verleiden’. Oorlogen, hongersnoden, ziekten en aardbevingen (Mat. 24:6-7) zijn aan de orde van de dag. We staan aan de vooravond van de laatste drie en half jaar verderf en verdrukking dat met de barensweeën van een zwangere vrouw vergeleken wordt (1 Thess.5:3). Waarom zeg ik dat we aan de vooravond van de grote verdrukking staan? Omdat Jezus zegt dat deze dingen van (Mat. 24:6-7) het begin zijn van de weeën (vers 8). Het feit dat je deze beginnende weeën vandaag de dag allemaal kunt traceren en het feit dat Jezus zegt dat we moeten volharden tot het ‘einde’ (vers 13), tot ‘de Dag des Heren’, betekent dit dat we met z’n allen door de grote verdrukking heen zullen gaan.

Maar zover is het nog niet, vòòrdat de laatste drie en half jaar aanvangt, zul je eerst, zeker van moeten zijn dat je uitverkoren bent en een beschermende zegel van JHWH ontvangen hebt. Iedereen zal een zegel ontvangen. Of de zegel (het teken) van JHWH of de zegel (het teken) van de antichrist. Er zijn twee verschillende zegels, één voor de kinderen van het licht en een ander voor alle overige kinderen. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid welke zegel je ontvangen zult.

Het zegel van de levende God

Op.7:1-3          Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan (in) hun voorhoofd verzegeld hebben.

De King James vertaling zegt ‘in their forheads’ en niet ‘on their forheads’. Wil je, zoals Jezus zegt tot het ‘einde’ kunnen volharden dan zul je er alles aan moeten doen om dit zegel van God te ontvangen. Begin er vandaag mee, want de tijd dringt. Dit is geen chip, tatoo of een of ander embleem dat op je voorhoofd wordt geplakt en dat geldt ook voor het teken van de antichrist. In je voorhoofd zit namelijk je denken, het centrum van je eigen geest (hart). wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene (Rom. 12:2).

Zij die de wil van JHWH doen zijn zij die het zegel van JHWH ontvangen en zijn allemaal kinderen van Jacob/Israël (Op. 7:4). Zij zijn ook de uitverkorenen en de kinderen van het licht. De Bijbel geeft vele namen om Gods volk te beschrijven.
Niet alleen de 144.000 gelovigen uit de twaalf stammen, zoals sommigen leren. Maar allen die het burgerschap van Israël verkregen hebben door geënt te zijn aan de edele olijf (Ef. 2:12). En dat is inclusief de schare die niemand tellen kan, bekleed met witte klederen die uit de grote verdrukking komen (Op. 7:14). Binnen het lichaam van Christus zijn verschillende bedieningen en roepingen, vandaar dat de 144.000 een andere roeping en bediening hebben dan de grote schare of de twee getuigen (Op. 11:3), waar we later op terug zullen komen. De vraag is nu, wat is het zegel of teken van JHWH dat de uitverkorenen ontvangen hebben?

Vroeger gebruikte men zegels die men in inkt doopte om bijvoorbeeld een perkament te ‘verzegelen’. De meest bekende is de ‘zegelring’. Op de afbeelding van zo’n zegel stonden verschillende aanwijzingen, zoals van welke persoon deze was, wat zijn functie was en tot welk koninkrijk deze behoorde. Kortom gezegd: Jezus de Messais, Koning der Koningen behorende tot het Koninkrijk van Zijn Vader JHWH. Over dat zegel wordt gesproken in de Bijbel.

De eerste keer dat JHWH een zegel of teken aan een persoon gaf was Kaïn. Kaïn die zijn jongere broer Abel doodsloeg, vond de straf die hij kreeg te hoog. Daarop sloot JHWH een verbond met Kaïn met de belofte dat niemand hem zou doden. En als bewijs gaf JHWH hem een merkteken (Gen. 1:15). Dit principe handhaafde JHWH en gaf aan diverse personen een zegel of teken als bewijs van overeengekomen afspraak, denk aan Noach en Abraham. Ook de MOADIM (Lev. 23), de eeuwigdurende feesten van JHWH zijn tot op de dag van vandaag verbondsteken tussen Hem met Zijn verbondsvolk, zoals het feest van de ongezuurde broden.

Ex.13:9               En het moet voor u als een teken op uw hand zijn, en als een herinnering tussen uw ogen, opdat de Tora van JHWH op uw lippen is, want JHWH heeft u met sterke hand uit Egypte geleid.

En het Pesach feest.

Ex.13:16             Dit zal tot een teken zijn op uw hand en tot een band tussen uw ogen, want JHWH heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid.

Wat zit er tussen je ogen? Je voorhoofd en wat kan je in herinnering brengen wat er in je voorhoofd zit? Je denken, het centrum van je eigen ik. Je ziet dat het ondanks de beeldspraak heel reëel is. Het is dus niet zoals de leer van het orthodoxe Judaïsme onderwijst om letterlijk Bijbelteksten aan je hand en aan voorhoofd vast te binden. Als JHWH zegt dat je Zijn woorden in je hart en in je ziel moet prenten (Deut. 11:18), maak je ook niet je ribben kast open om deze vervolgens aan je vleselijke hart vast te binden. Het zegel of teken wat je van JHWH voor in de laatste dagen ter bescherming ontvangt zit in je voorhoofd, in je denken.

Ps. 119:105        Zijn Woord (Tora) is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad.

Voor hen die Messias Jezus als hun persoonlijke losser hebben geaccepteerd en Hem willen navolgen zullen zich automatisch bezig gaan houden met Zijn onderwijs. Voor velen is dit niet eenvoudig, immers de tegenstander probeert de kinderen Gods op vele manieren te misleiden. Door alle eeuwen heen zijn hele groepen wedergeboren gelovigen in Jezus misleid door z.g.n. leer van de kerkvaders. De ware gelovigen volgden in de eerste instantie de leer van Jezus en Zijn apostelen. Zij werden ijveraars voor de Tora (Hand. 21:20).

Maar de macht van kerkvaders in de eerste eeuw was groot en vele duizenden gelovigen hebben dit met de dood moeten bekopen omdat zij de nieuwe regels niet wilden accepteren; zij stelde JHWH boven de leer van mensen. Zo werden JHWH’s feesten vervangen door heidense feesten die men overdekte met een vroom sausje, werd de sabbat vervangen voor de zondagsviering en werd er geleerd dat de gelovigen uit de heidenen zich niet meer hoefde te houden aan de spijswetten die Jezus en Zijn discipelen altijd nageleefd hadden in overeenstemming met het Woord van JHWH. Zijn Verbond die Hij zelfs met Zijn eigen vinger geschreven had en die in de Ark van het Verbond lag, in het Heilige der Heiligen wordt tot op de dag van vandaag geschonden. Hoe triest.

Ook ik en mijn gezin hebben we hier aan meegedaan en met heel veel liefde voor God eerde wij Hem onder de kerstboom en vierde wij Paasfeest op de dag van Ishtar, zoals de kerkvaders dit hebben ingesteld. Dit is geen geheim zij komen hier zelf voor uit! Een van de redenen van deze wijzigingen was omdat men niets met de Joden te maken wilde hebben. Hoe komt dat toch? Ach ja, Jezus was een Jood, weet u nog, De steen des aanstoots. Hij werd geboren en woonde in het apart gezette land van JHWH, Israel. De tegenstander raast nog steeds door. Maar er is goed nieuws! JHWH Zelf hersteld Zijn volk door Zijn Heilige Geest.

Jes.60:1-2        Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid van JHWH gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal JHWH opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.

JHWH heeft Zijn Geest gegeven om je te helpen en te leren hoe je in overeenstemming met Zijn Woord kunt leven. Je hoeft daar niet moeilijk over te doen want de Heilige Geest zegt precies hetzelfde wat Messias Jezus gezegd heeft of geleerd heeft. Daarom wordt Hij ook wel de Geest van de waarheid genoemd.

Joh.16:13-14   Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.

Waarom attendeerde Jezus ons in de laatste dagen naar het onderhouden van de ‘sabbat’? (Mat. 24:20). Omdat Hij Heer van de sabbat is (Mat. 12:8) en straks ook Heer (Koning) van het nieuwe millennium. Dit is waar de sabbat van JHWH naar verwijst. De sabbat is heilig, apart gezet voor een bepaald doel (Gen. 2:3). Wie niet hetzelfde leert wat Jezus leerde, heeft de Geest van de waarheid niet, maar een andere geest. En wie de sabbat houdt zoals Jezus dat deed, heiligt zichzelf om apart gezet te worden met/voor Hem. Begin je het te zien?

Terug naar de zegel van God om te volharden tot het ‘einde’ met de belofte om in staat te zijn, de komende grote verdrukking te overleven. Je hebt besloten om Jezus te volgen, Zijn Woord te geloven, te accepteren en te gehoorzamen. Met ander woorden Hem volledig lief hebben betekend doen wat Hij zegt te doen. “Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft” (Joh. 14:21). Dit betekent dat als je werkelijk Jezus lief hebt, Gods Tora (instructies) in bezit hebt, ze in je leven toepast en er zorgvuldig over waakt dat je ze vanuit je liefde voor Hem in overeenstemming met Zijn Woord uitvoert. Het omgekeerde is ook waar. Als je er niets voor voelt om Gods instructies in je leven toe te passen, dan heb je Jezus niet werkelijk lief. Dan ben je ook niet geënt op de edele olijf en draag je niet het burgerschap van Israel.

Ex.31:13          U dan (Mozes), spreek tot de Israëlieten en zeg: U moet zeker Mijn sabbatten in acht nemen, want dat is een teken tussen Mij en u, al uw generaties door, zodat men weet dat Ik JHWH ben, Die u heiligt.

Hier zegt JHWH, dat als je Zijn Sabbatten onderhoudt, je een teken tussen Hem en jezelf hebt gerealiseerd. Dit is de zegel/het teken van JHWH, de sabbat, het heiligt en zet je apart tijdens de grote verdrukking. Dat wil zeggen, JHWH zal je apart zetten voor Zijn doel. Nu weet je ook waarom de sabbat voor alle generaties is. Het is een eeuwig zegel/teken, als de kinderen van het licht er tweeduizend jaar geleden aanspraak op maakte, mogen wij dat vandaag de dag ook.

Ex.31:17          Hij zal tussen Mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn, want JHWH heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en Zich verkwikt.

De sabbat is om op de zevende dag te rusten en die tijd met JHWH door te brengen. De sabbat is het teken tussen God en Zijn volk en dit teken zet Zijn volk apart voor het zevenduizendste jaar dat op ‘de Dag des Heren’ aanvangt. Zie hier het zegel dat JHWH in je voorhoofd plaats om voor eeuwig met Hem te zijn. Velen zijn je al voor gegaan en velen zullen nog komen; zij vervangen JHWH’s sabbatten niet meer met de zondagsamenkomst en de kerkse feesten, zij verheugen zich in de Tora. Het is het werk van Vader JHWH alleen. Zij zijn ook het enige volk Israël dat JHWH zal aannemen, allen zowel Jood, Griek of heiden die met Hem Zijn verbond is aangegaan (Jer. 31:31-33). Dit zijn de kinderen van het licht die zich door Hem laten geworden. Het enige licht dat schijnt in de duisternis.

Opmerking: Het is vandaag nog licht/dag maar er komt een moment dat niet lang meer op zich laat wachten dat de duisternis/nacht van drie en een half jaar zal beginnen en dan is het niet meer mogelijk om het beschermende zegel van JHWH te ontvangen. Maak vandaag een beslissing voor eeuwig, kies dan heden wie je dienen zult (Joz. 24:15).

Joh.12:36       Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het licht mag zijn. Deze dingen sprak Jezus. En Hij ging weg en verborg Zich voor hen.

Wordt vervolgd

3 Responses to “Kinderen van het licht”

Read below or add a comment...

 1. Hadassah says:

  Ik heb genoten!

  Vanwege de waarheid van Yeshua omtrent deze verklarende woorden…en die ik in grote lijnen al eerder mocht weten.
  Dáárom, omdat het reflecteert.
  Yeshua is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid, zoals dat geschreven staat in St.Vert.Heb 13:8.
  We hebben geen tijd te verliezen…
  Shalom, Hadassah

 2. laurens van de veerdonk says:

  met veel vreugde heb ik gelezen.

  wat denkt U dan van `het apostelconvent` ( hand 15) en van `de twee bedelingen`?

 3. Winand says:

  Dag Laurens,
  Van of over het apostelconvent heb ik totaal geen mening, weet daar gewoon te weinig of niets vanaf. Ik ben ook geen voorstander van de bedelingenleer (als je dat bedoelt. In een bedeling zie ik niet anders dan een (nieuwe) ‘eeuw’ dat voorgesteld wordt als een bepaalde tijdsbestek in 7000 jaar.
  Shalom,
  Winand

Reageer

*