De Dag des Heren

Het beest uit de zee

De dagen van vòòr ‘de Dag des Heren’ (deel 3)

2 Petr.3:15-16 beschouw het geduld van JHWH als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Dat de Bijbel voor veel mensen een moeilijk te begrijpen boek is, is niet onbekend. De reden hiervan is dat de instructies van JHWH door de eeuwen heen zijn verdraaid en vermengd met allerlei wind van leer.  Vele gelovigen zijn hierdoor het rechte spoor bijster geworden, misleid en zelfs gehersenspoeld. Zij geloven en menen dat zij een vroom leven leiden, maar in werkelijkheid volgen zij tradities en religieuze ceremonies die veelal verweven zijn met Babylonische afgoderij.

Wanneer ieder individu de Bijbel in zijn geheel leest en toepast komt tot de ontdekking dat we massaal in zonden wandelen. Wie hierin wil blijven volharden moet niet raar staan te kijken als hij of zij in de laatste dagen vòòr ‘de Dag des Heren’ ook de plagen van het beest zal ontvangen.

Op.18: 4          En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.

Maar er is nog hoop, “Uit haar weggaan” betekent letterlijk met deze zonde breken, er van weglopen en er niet meer naar omkijken. Je zult anders nooit het doel, je behoudenis aan het einde van deze tijd kunnen bereiken (Mat.24:13). Ons doel is om zonder vlek of rimpel voor Zijn aangezicht te staan op ‘de Dag des Heren’. Wij zullen Hem gaan ontmoeten (Ef.5:27). Ondanks dat er nog hoop is, is de tijd om ons voor te bereiden kort. Daarom begin ik met een voorbeeld van een religieuze verdraaiing. De Bijbel noemt dat een mysterie die zijn oorsprong in Babylon heeft.

Een mysterie

Op.17:5           En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.

                        In de Engelse vertaling staat voor het woord Geheimenis MYSTERY 

De Bijbel spreekt over de mysterie van het grote Babylon dat zich wereldwijd manifesteert. Merk hierbij op dat het woord mysterie op het voorhoofd staat geschreven, dat wil zeggen dat het zich in je denken afspeelt. Ik zal een voorbeeld geven wat er met mysterie wordt bedoeld. Ik moedig je aan om hier zelf ook onderzoek naar te doen. Deze voorbeelden van twee feesten veranderen continu naar de levenswijze van het heden, daarom lijkt het net alsof het heel normaal is.

Voorbeeld 1 – Kerstfeest

Zeer velen, zo niet de hele wereld heeft afgelopen december kerstfeest gevierd. Het grotendeel van deze mensen zijn geen wedergeboren gelovigen. Onder hen bevonden zich ook satanisten die het oorspronkelijke zonnewende (lichtjesfeest) vierde en de geboorte van de zonnegod Tammuz die op 25 december in een grot geboren werd. Dit feest werd uitgebreid met andere afgoden, zoals een boom, kransen, slingers (slangen) en (waarzeggende) bollen. Als je de geschiedenis van het kerstfeest onderzocht hebt dan ben je er ook erachter gekomen dat “geestelijke leiders” van dit kerstfeest er een Bijbelsfeest van hebben gemaakt. En vandaag de dag vieren de meeste gelovigen dit feest mee. Zelfs zij die Jezus als hun persoonlijke verlosser hebben aangenomen. Is dat niet een wereldwijd groot mysterie?

Daarom is het zaak of beter gezegd noodzakelijk om, zoals Johannes in Openbaringen 18 vers 4 schrijft, je te ontdoen van alle verzinselen en verdraaiingen die door schriftgeleerden in de wereld zijn gebracht. Hieronder volgt nog een  voorbeeld waar ik wat dieper op inga omdat deze minder bekend is maar wel een religieuze hype begint te worden.

Voorbeeld 2 – Chanoekafeest

Velen gelovigen die zich van het kerstfeest afgewend hebben, zijn in december het Joodse chanoekafeest gaan vieren. Helaas is het met dit huidige chanoekafeest hetzelfde gesteld als met het kerstfeest. Gelovigen moedigen elkaar aan om het andere “lichtjesfeest” te vieren. Daarbij wordt Johannes 10 vers 22 aangehaald. Men geeft hier aan dat Jezus ook dit feest heeft gevierd. Maar zoals een trouwe Beréaan (Hand.17:11) dat gewend is zul je je moeten afvragen “is dat ook zo?“ Vanuit de Schrift weten we dat Jezus alleen de dingen heeft gedaan die Hij de Vader heeft zien doen (Joh.10:32).

Joh.10:22        En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem, en het was winter.

De ‘inwijding’ dat hier vermeld wordt komt inderdaad van het woord ‘Chanoeka’. Tijdens de tijd van de eerste tempel ten tijde van Salomo, herdachten de Israëlieten deze gebeurtenis in de maand Ethanim. Dat is voor ons de maand oktober. Dit staat beschreven in 1 Koningen 8 vers 2. Na de verwoesting van de eerste tempel werd deze herbouwd. Dit vond plaats onder leiding van Nehemia. De inwijding van deze tempel werd herdacht in de maand Adar. Adar is de twaalfde maand op de Joodse kalender en valt bij ons in februari. Dit kun je lezen in o.a. Ezra en Nehemia. Met dit feest herdachten de Joden dus de inwijding van de tweede tempel. Het is dus juist dat het chanoeka in de winter viel omdat de winter op 21 maart eindigt.

Het heden ten dage Joodse chanoeka feest is niet het feest wat in Johannes staat beschreven. Dit feest wordt in december gevierd en wordt ook wel het lichtfeest genoemd, vanwege het wonder van het branden van de acht olie lampen. (8 dagen op 1 dag olie). Dit wonder vond plaats nadat de Makabeeën de 2de tempel van de Syriërs hadden heroverd. Maar dit zogenaamde wonder vind je niet terug in de boeken van de Makabeeën en zeker niet in de Bijbel! Een mysterie dus! Dit komt doordat rabbi’s dit verhaal hebben verzonnen en opgeschreven in de Talmoed als tegenhanger van het katholieke ingestelde kerstfeest. Deze boeken liggen opgeslagen in het Vaticaan. Nog opmerkelijker is het als je het tweede boek van de Makabeeën gaat lezen. In hoofdstuk 12 vers 43 wordt hier voor de doden gebeden en verzoening gevraagd. Een mysterie omdat niet alleen de katholieke kerk deze gebeden uitvoert maar deze ook zijn beschreven in de Talmoed.

Ik ben er van overtuigd dat Jezus niet met doden praatte, zonden vergeving afdwong en het valse lichtjesfeest meevierde. Zoals we weten is dit een gruwel voor JHWH. Jezus volgde echt niet de leer van de Makabeeën. Jezus ‘herdacht’, net als ieder ander, de inwijding van de tweede tempel in de maand Adar.

Op.22:18         Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn

JHWH geeft nadrukkelijk aan dat je niet iets wat Heilig is, aan mag toevoegen of weglaten. Dit gebeurt echter wel met de achtarmige kandelaar met de dienaar. Deze kandelaar gaat regelrecht tegen JHWH’s inzettingen in, ondanks dat getal 8 naar de Messias verwijst. Het is triest dat gelovigen van de ene traditie naar de andere traditie worden gelokt. Dat is ook de reden waarom Jezus waarschuwt tegen valse leringen van bepaalde hypocritische schriftgeleerden.

Luc.11:44        Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent net als de graven die niet zichtbaar zijn: de mensen die erover lopen, weten het niet.

(In de Engelse vertaling staat in plaats van huichelaars, hypocrieten)

Luister naar wat Jezus tegen de hypocritische rabbi’s zei:

Joh.8:12          Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.

“Geloof niet in de Schriftgeleerden, maar geloof in De Schrift !”  Jezus is het ware Licht, Hij is het Levende Woord, de Zevenarmige menora.

 “De Joden dan pakten opnieuw stenen op om Hem te stenigen” (Joh.10:31). Niet leuk als je daar ieder jaar aan herinnerd wordt. Hoor alleen naar Zijn stem!

Joh.10:27-30   Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn één.

We lezen tot en met Johannes 12 vers 1. Vrijwel direct na al die gebeurtenissen in Johannes 10, is Jezus naar Bethabara vertrokken dat aan de overkant van de Jordaan lag waar ook Johannes doopte. Daar voltrok het opstandingwonder met Lazarus. Hier ging geen weken of maanden overheen maar enkel dagen (tussen Lazarus sterven en opstanding), om precies te zijn vier dagen (Joh.11:30). Nadat Hij Lazarus uit de dood opwekte wilde Hij weer terug  keren naar Judea. Zijn discipelen die het niet vergeten hadden regeerde nog met de woorden: “Meester, de Joden hebben U onlangs nog geprobeerd te stenigen, en gaat U daar weer heen?” (Joh.11:8) Toen ging Jezus naar de stad Efraïm (vers 54) en wachtte daar totdat het Pascha feest voor de deur stond. Na het wonder van Lazarus, kwam Hij zes dagen voor het Pascha feest (= 8 Abib) aan in Bethanië (Joh.12:1). Nu weten we dat het Pascha op de veertiende van de eerste maand Abib gevierd wordt (maart/april). Dit wordt bepaald door de nieuwe maan en nadat de lente is aangebroken nadat de eerste gerst (=Abib) uit de aarde is opgekomen. De tijd vanaf Johannes 10 vers 22 tot Johannes 12 vers 1 zal niet langer hebben geduurd dan enkele weken. Ruim gezien betekent dit dat het echte Inwijdingsfeest (Chanoeka) uit Joh.22:10 ergens in februari moet hebben plaatsgevonden. En dat is precies wat de Bijbel ons leert.

Ezra 6:15-16   En dit huis (Tempel) werd voltooid op de derde dag van de maand Adar; het was het zesde regeringsjaar van koning Darius En de Israëlieten, de priesters, de Levieten en de overige ballingen verrichtten de inwijding van dit huis (Tempel) van JHWH met vreugde.

Hiermee is het bewijs geleverd dat het Joodse chanoekafeest met het aansteken van de acht lichten een valse leer (licht) is en on-Bijbels. De geschiedenis leert dat het lichtjesfeest met de chanoeka- en kerstkaarsen een magie is dat uit een oude afgoden leer komt waarbij de zonnewende een belangrijke rol speelt. Voor JHWH is dat een gruwel en toch vieren heel veel kabbalisten, orthodoxe Joden en wedergeboren gelovigen dit feest. Is dat geen wereldwijd groot mysterie?

Wandelen in het ware licht is leven overeenkomstig Zijn Woord, dat is Zijn Tora instructies opvolgen en in praktijk brengen. Dit is Gods Gerechtigheid en niets anders.  Het is de enige weg om bij God te schuilen. Niemand kan je dan uit hand van JHWH stelen. Door alleen Zijn Woord te volgen zul je merken dat de weg die we bewandelen steeds smaller en smaller wordt. de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden” (Mat.7:14). Wij zullen deze weg die naar het leven leidt vinden, als we nauwgezet de instructies van JHWH opvolgen (Ex.19:5).

Wie dan de instructies van de Tora wel opgevolgd heeft, heeft op 25/26 december jongst leden een heel ander feest gevierd.

Ps.81:4            Blaas op de bazuin bij nieuwe maan, bij volle maan, op onze feestdag.

Op 25/26 december 2011 (afhankelijk waar je op de aarde bevindt) was het nieuwe maan (Rosh Chodesh). Ik vraag me af hoeveel kerst of chanoeka vierders dit Bijbels feest vergeten zijn omdat zij het te druk hadden met het feest van het valse licht!

Dit was een lange inleiding om tot het onderwerp, de titel van deze lesbrief te komen. Maar het geeft wel een beeld wat er met het woord ‘mysterie’ bedoeld wordt. Maar jij zult de waarheid kennen, en de waarheid zal je vrijmaken (Joh.8:32).

Het mysterie is een tactiek hoe het eerste beest dat uit de zee komt in deze laatste dagen te werk gaat. We gaan zijn identiteit verder ontmaskeren.

Het beest uit de zee

Op.13:1-2        En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien horens had, en op zijn horens waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht.

Het moet voor elke gelovige vast staat dat de zee waaruit Johannes het (eerste) beest uitziet komen een begrip is dat in zijn hele visioen in Openbaring hetzelfde voorstelt. De betekenis die Jezus Zelf in Zijn eigen Openbaring aan het begrip zee geeft is het volgende:

Op.17: 15        En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen.

Overal waar je het woord ‘zee’ in Openbaringen ziet staan kun lezen als ‘volken, menigten, naties en talen ’. Overeenkomstig de vier hoeken van de aarde. We spreken dus over de gehele mensheid die hier op deze aardbol leven. Maar dat wil niet zeggen dat al deze mensen zich op hetzelfde geestelijke niveau bevinden. Ik geef een voorbeeld; De ene mens verbind zich met occulte machten, de ander is vleselijk bezig of volgt een tradities zoals ik in de twee voorbeelden aangaf. Een ding hebben ze gemeen namelijk dat zij zich met ‘iets’ verbonden hebben. Er zijn nog twee andere plaatsen waarin menigten zich hebben verenigd.

Op. 5:13          En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.

In deze tekst zie je duidelijk dat het over schepselen gaat die kunnen spreken. Jezus heeft het hier over levende zielen, over mensen. Of hier engelen bij zitten, zoals je misschien eerder geleerd hebt, durf ik niet te zeggen. Ik denk namelijk niet dat van uit Gods engelen/boodschappers het beest zal komen (Op.13:1).

A) Deze mensen kunnen zich dus (geestelijk) in de hemel bevinden. Het is het hoogste niveaus waar je kunt zijn. Johannes moest daarna opklimmen om de Openbaring van Jezus goed te kunnen zien (Op.4:1). Ook Paulus was tijdens zijn bediening op aarde een moment in de hemel (2Kor.12:2).
B) Vervolgens komen de gelovigen van de aarde en wat onder de aarde is. Dat zijn zij die reeds in Christus gestorven zijn, maar op ‘de dag des Heren’ weer aanwezig zullen zijn (1.Thess.4:16).
C) En dan krijgen we de laatste groep, verreweg de grootste in aantallen, dat zijn zij die zich op het niveau van de zee bevinden. Met betrekking tot een gelovige in Christus, de (geestelijke) zee en de (geestelijke) aarde beschrijft Paulus de vleselijke (natuurlijk/aards) of geestelijke wandel van een gelovige (1Kor.3:1-3).

Dus  ook gelovigen die Jezus kennen, echter in het vlees wandelen, kunnen dus op het niveau van de zee bevinden. Het is anders voor gelovigen die in Christus (Gods zalving) zijn, doordat zij zich Gods Geest in Zijn Woord laten onderwijzen.

Rom8:1            Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

Zie ook 1 Petrus 2 vers 1, Petrus heeft het daar tegen gelovigen die Jezus aanvaard hebben. De zee komt regelmatig voor in het boek Openbaringen. Schrik niet (of misschien juist wel) als je leest “En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf” (Op.8:9). Dit vindt plaats bij de tweede bazuin dat vòòr ‘de Dag des Heren’ zal plaatsvinden of al heeft plaatsgevonden. Net als in Openbaringen 5 vers 13 gaat het hier om dezelfde schepselen, let op ‘die leven hadden’, dat zijn zij die het Woord van God hebben maar er niet naar geleefd hebben. ”Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat” (Mat.4:4). Het is triest dat zij de wederkomst van Jezus niet zullen meemaken omdat zij te vroeg zullen sterven. Zij hebben Gods Woord in twijfel gebracht door liever in mooie verhaaltjes te geloven. Zij zien de geestelijke werkelijkheid niet omdat zij in duisternis wandelen en in slaap zijn gevallen.

Als verbondsgelovige kennen wij Zijn stem en luisteren we naar wat Hij zegt (Joh.10:16)! Wanneer je niet in Zijn licht wandelt zal ‘de Dag des Heren’  je overkomen als een dief in de nacht (1.Thess.5:1-3).

1.Thes.5:4-6    Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.

Het (eerste) beest

Uit deze zee dat uit miljarden mensen bestaat van allerlei soorten groepen en gezindheid komt het eerste beest (Op.13:1). Merk op dat het beest er al is en niet nieuw is. De vele menselijke profetieën of voorspellingen van personen of groepen die nu zijn of nog moeten komen en als het beest wordt bestempeld zijn dus niet juist. Zelfs oude voorspellingen van personen zoals Keizer Nero, Napoleon of Hitler zijn niet correct ondanks dat zij afschuwelijke daden op hun geweten hebben. Zij zijn gestorven, dood en komen niet meer terug. Geloof je en volg je vandaag de dag deze zogenaamde eindtijdprofeten? Of geloof je hen of volg je Jezus, die Zijn eigen Openbaring (Op.1:1) aan Zijn volgelingen uitlegt?

Op.17:8           Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is.         

Het eerste beest uit de zee is er altijd al geweest! Het verbergt zich even om zich vervolgens weer te manifesteren, met name in de laatste dagen. Roven en stelen, daar gaat het hem om. We spreken over een beest dat al duizenden jaren oud is en vandaag de dag nog steeds leeft. Het is altijd al aanwezig geweest en het houd zich op in de zee van mensen. In de loop van duizenden jaren heeft het vele ervaringen opgedaan waarvan de eigenschappen in Openbaringen staan opgeschreven. Een ding is zeker hij kan nooit één persoon zijn, zelfs niet een groep. De Bijbel spreekt namelijk niet over een beest maar over het beest. Waar wij ons zorgen om moeten maken is dat wij in deze laatste dagen vlak vòòr ‘de Dag des Heren’ niet in verbinding met het beest staan, zoals de bovengenoemde voorbeelden aangeeft. Het is nu de tijd om daar mee af te rekenen.

Op.13:8           En allen die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.

Dit zou vandaag voor elke gelovige zijn/haar grootste zorg moeten zijn, er toe werken dat je naam in het boek des levens opgeschreven staat. Zorgen dat je het  zegel van JHWH, de sabbat op je hoofd, in je denken hebt en deze in liefdevolle gehoorzaamheid ten uitvoer brengt. Zij die het beest niet zullen aanbidden zijn zij die gehoorzaam zijn aan Zijn Tora die Hij in ons hart heeft geschreven. Het is Gods verbondsvolk (het ware Israel) die door het Nieuwe Verbond in het bloed van Jezus Christus, zich met Zijn Naam JHWH verbonden hebben en zich hebben afgekeerd van het Babylonische, mysterieuze systeem met al zijn symbolen en riten.

Jer.31:33         Voorzeker, dit is het (nieuwe) verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt JHWH: Ik zal Mijn Tora in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn.

De naam van het beest

Het beest uit de zee heeft ook een naam. Terugkijken in de geschiedenis lezen we in Genesis 10 vers 8 dat Nimrod de eerste machthebber van de aarde was. Het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinear (Gen.10:10). Babel is uit de mens Nimrod ontstaan. Toen had het al de eigenschappen om zich tegen JHWH te keren en zelfs zich boven de aller hoogste te verheffen. Denk maar aan de toren van Babel. Door de hele Bijbel heen is Babel voor het volk Israël de bron geweest van alle ellende. En juist in deze laatste dagen vòòr ‘de Dag des Heren’ zal zijn stuiptrekking het hevigst zijn. En dat zal aanhouden tot het einde, totdat het niet meer is.

Op.14: 8          En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken

Ook Jesaja heeft van het beest geprofeteerd en noemt daarbij zijn naam.

Jes.21:9         Zie nu, daar komt het: strijdwagens, manschappen, ruiters twee aan twee! Hij neemt het woord en zegt: Gevallen, gevallen is Babel! En alle beelden van zijn goden heeft Hij tegen de grond stukgebroken.

Met de ‘grote stad’ zou je aan het oude Babylon kunnen denken dat in Irak ligt. Maar dit is niet het Babylon (de naam van het beest) dat zich in de laatste dagen uit de zee (van mensen) zal herrijzen. De grote stad waarmee Babylon in Openbaring 14 vers 8 vergeleken wordt is een grote vesting dat vele oorlogen doorstaan heeft. Het Griekse woord ‘Polemos’ waarvan het vertaald is, kan ook met ‘oorlog’ vertaald worden. Later zul je zien dat hij weer op dezelfde wijze oorlog zal voeren en wel tegen alle heiligen (Op.13:7). Jesaja geeft nog even meer zicht op wat Babylon in werkelijkheid was en ook zal zijn, hij noemt het beelden van goden.

Ook Jezus, geeft in Zijn eigen Openbaring, het beest uit de zee de naam Babylon en ook nog een tweede naam. Naast ‘het grote Babylon’ geeft Hij hem de naam, ‘Mysterie’. Beide namen staan op het voorhoofd van de vrouw geschreven, dat wil zeggen in haar denken en geloof zoals in de vorige lessen geleerd hebben.

Op.17:5           En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.

             In de Engelse vertaling staat voor het woord Geheimenis   MYSTERY 

Het mysterie Babylon komt geheel overeen met Openbaring 17 vers 8, het was, soms niet en toch is het er. Dit wijs op een Babylonische macht die moeilijk te doorgronden is. Herinner je de twee voorbeelden nog aan het begin van deze les. Nu begrijp je misschien ook wat Paulus bedoelt met:

Ef.6:12            Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Het beest uit de zee noemt Paulus in zijn tijd(perk) wereldheersers en geestelijke machten (meervoudig). Hij is met elke religie en traditie verweven. Het houdt de hele wereld daarmee in zijn macht. Iedereen die (nog) niet in het boek des levens staat opgeschreven heeft daar op een bepaalde wijze een binding mee. Dat is de reden waarom Jezus zegt:

Op.18:4           Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen”

Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet. Hoort u Zijn stem?

Wordt vervolgd. 

Reageer

*