De Dag des Heren

De laatste teken(en)

De laatste dagen vòòr ‘De Dag des Heren’ (Deel 6)

Mat.2:1-2        Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, en zeiden: Waar is de pasgeboren Koning van de Joden? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

De wijzen uit het oosten waren zij die de Tora van JHWH kennen. Hebben Zijn instructies om de zon, maan en sterren (Gen.1:14) in de gaten te houden opgevolgd. Hierdoor konden deze wijze gelovigen aan de hand van de Bijbelse profetieën en de sterren die de komst van de Messias aankondigde, in actie komen. Precies op de ‘vastgestelde tijd’ zoals JHWH dat door middel van de tekenen aan de hemel aangaf.

Stel je eens voor: dat zij Vaders instructies niet hadden opgevolgd. Dat zij Gods Woord, de Tora niet serieus namen en zich niet gereed hadden gemaakt om op reis te gaan. Ze zouden dan nooit en te nimmer de dag van hun leven hebben gehad, namelijk de ontmoeting met de Messias. Als dwazen waren ze dan net als de zogenaamde schriftgeleerden uit Jezus tijd, die alleen over “mooi weer” konden praten, maar het belangrijkste, de komst en ontmoeting met Jezus de beloofde Messias die voor hen stond, geheel aan hen voorbijging.

Mat.16:2-3      Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Als het avond geworden is, zegt u: Mooi weer, want de hemel is rood; en ’s morgens: Vandaag storm, want de hemel is somber rood. Huichelaars! De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden?          

De Bijbel is een Profetisch boek, niet alleen voor zaken die in het verleden plaats hebben gevonden maar ook voor profetieën die vandaag in vervulling gaan. Zij wijst op de tekenen die voor speciale tijden in vervulling gaan. Als je de Bijbel leest en je gelooft niet dat deze profetieën vandaag in vervulling gaan of zijn gegaan zoals de Schift het zegt, dan zul verward (dwaas) worden in je denken. Het is namelijk onmogelijk om te kunnen zien en te begrijpen wat JHWH vandaag hier op aarde aan het doen is als je niet eerst Zijn Woord, Zijn Tora-instructies serieus neemt. Ten tweede, als je dan niet in actie komt, is de kans groot dat je net als bij die dwaze schriftgeleerden, de tweede komst van Jezus geheel aan je voorbij gaat.

JHWH heeft voor Zijn verbondskinderen alles gegeven om Zijn plan voor in ‘de laatste dagen’ kenbaar te maken. Hij gaf in de schepping de mens sterren(beelden) in de hemel met een bepaald doel. Hij gaf bepaalde tekenen aan de hemel die Zijn boodschap en plan doorgeven. Later heeft de tegenstander (satan) dit gekopieerd en er astrologie (waarzeggerij) van gemaakt wat een gruwel voor JHWH is. Maar wat God geschapen heeft is nog steeds goed. Jammer dat velen bang gemaakt zijn om zich hiervan verre te houden.  

Ps.19:2-7        de hemel vertelt De Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere, de ene nacht geeft kennis door aan de andere. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. En die is als een bruidegom, die zijn slaapkamer uit gaat; hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang, zijn omloop is tot het andere einde; niets is verborgen voor zijn zonnegloed.

Toen er nog geen Tora rollen bestonden was de kaart van de hemel het enige waar Gods kinderen op kon vertrouwen. God geeft boodschappen, kennis en wijsheid door via de sterrenhemel. Er was nog geen geluid, geen stem, geen geschriften, geen enkele vorm van moderne communicatiemiddelen. Hij schreef Zijn reddingsplan in de clusters van de sterren. In ´de eerste dagen´ hadden de Hebreeën enkel deze Mazzaroth (sterrenbeelden) met (de oude) namen van sterren die God hen gaf.

Nu is het niet altijd mogelijk om Gods tekenen (aanwijzingen) in de gaten te houden, om de eenvoudige reden dat we met z’n allen niet op de juiste plaats en juiste tijd kunnen zijn. Daarom heeft Hij wachters aangesteld die ons van deze belangrijke informatie op de hoogte houden. “Op uw muren, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld” (Jes.62:6). De wachters van vandaag zijn speciaal aangesteld om de komst van de bruidegom ‘in deze laatste dagen’ aan te kondigen. De wachters zullen de lichtglans van de bruid zien verschijnen samen met de brandende fakkel van haar heil (Jeshua) (Jes.62:1-5).

Jes.47:13        U bent moe geworden van uw vele plannen. Laten zij toch opstaan die de hemel waarnemen, die naar de sterren kijken, die bij nieuwe maan voorspellingen doen; laten zij u verlossen van de dingen die over u zullen komen!

In het najaar van 2011 reikten twee identieke berichten van verschillende wachters mij, uit Amerika en uit ons eigen Nederland. Toen wist ik nog niet wat ik hiermee aan moest. Tijdens de Moediem van dit voorjaar kwam voor een derde maal dit zelfde bericht en wederom door een andere wachter onder mijn ogen. Het werd tijd om Gods Woord op deze indringende boodschap dat de barende vrouw uit Openbaringen 12 vers 1 in de hemel gezien zou zijn te onderzoeken (Hand.17:11).

Jes.62:1-5       Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans, en haar heil als een brandende fakkel. De heidenvolken zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw luister; u zult met een nieuwe naam genoemd worden, die de mond van JHWH bepalen zal. U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van JHWH en een koninklijke tulband in de hand van uw God. Tegen u zal niet meer gezegd worden: verlatene, en tegen uw land zal niet meer gezegd worden: woestenij, maar u zult genoemd worden: Mijn welgevallen is in haar, en uw land: getrouwde; want JHWH verlangt naar u, en uw land zal getrouwd worden. Want zoals een jongeman trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen trouwen met u; zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God Zich over u verblijden.

Het teken van de vrouw

Op.12:1           En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.

KJ 6012           And there appeared a great wonder in heaven; a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of twelve stars:

Het moet voor elke verbondsgelovige vaststaan dat wat Johannes hier in Openbaringen 12 over de barende vrouw schrijft een groot waarschuwingsteken (signaal om te reageren) van JHWH is. Het is geen voorstelling in de hemel waar de troon van Gods is, maar een voorstelling in de sterrenhemel. Let op de rol van de zon, maan en sterren. En God noemde het gewelf hemel” (Gen.1:8). In dit gewelf dat zich boven de wateren bevond plaatste JHWH de zon, maan, sterren en andere planeten. “En God maakte de twee grote lichten: het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen; en ook de sterren. En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde” (Gen1:16-17).

Gen1:14          En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren!

Vader JHWH heeft door middel van de zon, maan en de sterren aanwijzingen aan Zijn ‘kinderen van het licht’ gegeven zodat zij kunnen weten in welk tijd zij leven of wanneer een bepaalde vaste tijd (Moêd) in vervulling gaat. Zo zagen de wijzen uit het oosten uit Matheus 2 vers 2 de ster van Jezus. Dit is de felle blinkende ster die je in de avond ziet schitteren als je richting het westen kijkt.

Op.12:16         Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.

Deze blinkende Morgenster die Jesaja een brandende toorts noemt (Jes.62:1), staat beter bekend als de planeet met de (Babylonische) naam Venus. Johannes spreekt over een groot teken, dat wil zeggen dat JHWH een significante aanwijzing geeft in de sterrenhemel. Op 29 september 2011 was deze blinkende Morgenster in de sterrenhemel te zien in de schoot van de barende vrouw.

Verder profeteert Jesaja dat Sion, het huis Israëls, het verbondsvolk is waarvan haar gerechtigheid zal opgaan als een lichtglans (Jes.62:1). Ook dit wordt voorgesteld door een planeetster. Deze ster is bekend onder de (Babylonische) naam Saturnus. Sommige leerstellingen zeggen dat Saturnus de tegenstander van JHWH is, maar niets is minder waar. Zijn Hebreeuwse naam is ‘shabbtai’, waar ook het woord ‘Shabbat’ vandaan komt en waar onze ‘zaterdag’ naar vernoemd is. Zie de overeenkomst tussen de gerechtigheid van Gods verbondskinderen met de planeet  ‘Shabbat’ (Saturnus). Ook deze planeetster shabbtai bevond zich op 29 september 2011 in de schoot van de barende vrouw uit Openbaringen 12 vers 1.

Jom Teruah 2011

Op 29 september 2011 begon een nieuwe maand Tishri dat door de nieuwe maan bepaald werd. Tevens was die dag de vijfde grote Shabbat, wel bekend als het Bazuinfeest. Op deze dag ging Openbaringen 12 vers 1 letterlijk in vervulling. “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren” (Op.12:1). Met speciale apparatuur kon men vanuit Jeruzalem dit grote wonder aanschouwen. Ik heb dit grote teken van JHWH zelfs niet gezien, maar ik vertrouw op de wachters die God aangesteld heeft.

Velen begrijpen niet hoe belangrijk deze verschijning aan de sterrenhemel voor hun toekomst is. Dit teken is ook een vervolg van de allereerste profetie dat door JHWH Zelf is uitgesproken. Er wordt gesproken over een nageslacht van de vrouw die in staat zal zijn om de kop (heerschappij) van de tegenstander (satan) te vernietigen (Gen.3:16). Herinner je nog die kleine steen, niet door mensenhanden gemaakt, van de berg afrolt en alle valse koninkrijken (leerstellingen) vernietigen zal (Dan.2:34,35,45)?

Gen.3:16         En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.

Door heel de Bijbel heen wordt de vrouw in vroegere tijden voorgesteld als het verbondsvolk Israel of het zaad van Abraham. We zien ook dat er twee verschillende profetieën over deze zelfde vrouw is uitgesproken. De eerste gaat over de eerste komst van de Messias.

Jes.7:14          Daarom zal JHWH Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.

Het zal mij niets verbazen dat de wijzen uit het oosten hetzelfde teken (de vrouw) in de sterrenhemel zagen waarin de ster (Venus) van de Messias duidelijk te zien was in de schoot van de vrouw die baren zou. Zondermeer geloven we dat dit teken welke JHWH gegeven heeft ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Mattheüs bevestigd: Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons” (Mat.1:23). Zie ook Jesaja 9 vers 5 en Micha 5 vers 1. Deze profetieën en een teken door JHWH gegeven zijn daadwerkelijk zo’n 2000 jaar geleden in vervulling gegaan.

Hier volgen een paar teksten die de tweede komst van de Messias voorzeggen met betrekking tot dezelfde vrouw.

Jes.66:7          Voordat zij weeën kreeg, heeft zij gebaard. Nog voor een wee over haar kwam, heeft zij een jongetje ter wereld gebracht.

 Hier zegt Jesaja dat de zwangere vrouw pas na een geboorte van een jongetje (verwijzing naar Jezus) weeën kreeg. Deze weeën duit op een tweede geboorte. In Mattheüs 24 spreekt Jezus over weeën in de laatste dagen van wat er allemaal gebeuren zal of al gebeurt is voordat het einde komt. Volg je het nog, want velen zien dit niet en het gaat vervolgens aan hen voorbij. Jeremia spreekt van een barende vrouw in de laatste dagen vòòr dat ‘de Dag des Heren’ komt.

Jer.30:4-7       Dit zijn de woorden die JHWH gesproken heeft tot Israël (Noordelijke stammen en Efraïm) en tot Juda (stam Juda en Benjamin). Want zo zegt de JHWH: Een schrikwekkende stem hebben wij gehoord, angst is er, geen vrede. Vraag toch en zie of een man baren kan? Waarom heb Ik dan iedere man gezien met zijn handen op zijn heupen als een barende vrouw, en waarom zijn alle gezichten lijkbleek weggetrokken? Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden.

Merk op dat JHWH spreekt tegen het huis Israël (Efraïm en de overige stammen die in nog de wereld is) en tot Juda (toen de zuidelijke stammen). Behoor jij tot één van die tien stammen of tot een Efraïm of tot de verbondsgelovigen uit heidenen? Als je antwoord ‘Ja’ is, sta je midden in deze belofte? Het zal geen jaren meer duren, maar eerder maanden dat JHWH een nieuw verbondsvolk, het nageslacht van de vrouw geboren zal doen worden, dat wil zeggen bijeenbrengen.

Jes.66:8          Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard. Zou Ík ontsluiting geven en niet doen baren? zegt JHWH. Of zou Ik, Die doe baren, toesluiten? zegt uw God.

Het teken van de barende vrouw die op het Bazuinfeest van 29 september 2011 in de sterrenhemel vanuit Jeruzalem te zien was heeft zowel geboorte aan een man kind gegeven, als van een nieuw verbondsvolk, vertegenwoordigd door de planeet ‘shabbtai’ (Saturnus). Nu komt alles in de hemel en op de aarde in een snel tempo in beweging. Een nieuw verbondsvolk zal binnenkort door JHWH bijeen gebracht worden. Deze zijn de nakomelingen van Jacob (Israël). De meeste van hen bevinden zich nog in de wereld (woestijn). Wie is dit verbondsvolk of nageslacht dat geboren gaat worden?

Zie ook de voorgaande lessen ‘In de laatste dagen’. De straf op voor het huis Israëls  zit erop (Ez.4:5). De ware Jacob, het verbondsvolk dat JHWH in ‘deze laatste dagen’ aan het herstellen is, zal spoedig vergaderd worden uit de vier hoeken van de aarde. Nogmaals laat deze oproep van JHWH niet aan je voorbij gaan, het moge duidelijk zijn hoe belangrijk deze fase is. Jesaja laat daar geen onduidelijkheid over bestaan. Want naast dit goede nieuws is er ook slecht nieuws voor wat er staat te gebeuren met hen die Gods Tora-gerechtigheid hebben afgewezen.

Jes.65:15        U zult uw naam voor Mijn uitverkorenen achterlaten als een vloekwoord en de Heere JHWH zal u doden, maar Zijn dienaren zal Hij noemen met een andere naam,

Vele gelovigen zijn vandaag in slaap gevallen en beseffen niet dat Vader JHWH met het teken uit Openbaringen 12 Zijn kinderen oproept om zich gereed te maken voor de komende uittocht. Dat is onder andere de reden waarom we het feest van de ongezuurde broden vieren en begonnen zijn met het (af)tellen naar het komende Shavuot. “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen” (Op.12:6). De vraag is wanneer? En hoe? En waar naar toe, welk woestijn?

Voordat we hier een antwoord op kunnen geven, moeten we eerst zeker zijn van, uit welke personen deze vrouw ‘in de laatste dagen’ wordt gevormd? De vrouw in de hemel met de twaalf sterren boven haar hoofd is zondermeer een verwijzing naar het verbondsvolk van JHWH, ofwel het huis Israel. Zij die bekend zijn met de verbonden van JHWH omdat zij die in gehoorzaamheid in hun levens toepassen (Ef.2:12), zowel voor de Jood als Griek en ongelovige die door  JHWH in de edele olijf geënt heeft (Rom.11).

Dit verbondsvolk is er altijd geweest en heeft duizenden jaren overleeft tot wat het vandaag is of wat ervan overgebleven is. Jezus geeft in Zijn Openbaring een overduidelijk antwoord dat door Johannes is opgeschreven en waar we niet om heen kunnen. Hij verwoord het verbondsvolk in de laatste dagen als volgt:

Op.12:17         En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht

Het nageslacht van de vrouw

Op.12:17         En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.

Hier wordt het overige van het nageslacht van de vrouw geïdentificeerd als hen die de geboden van JHWH in hun levens toepassen en deel hebben gekregen aan het getuigenis van Jezus Christus. De meeste inwoners die in het huidige land Israël wonen volgen niet of nauwelijks de geboden van JHWH op. Daarom kan dit volk niet het overige van het nageslacht van de vrouw zijn die binnenkort zelf de vrouw zal vertegenwoordigen. Voor de geboden van JHWH kan ik kort zijn want daar heb ik diverse lesbrieven aan besteed. Het zijn niet alleen de tien geboden en de sabbatten. Het onderhouden van de instructies (geboden) van JHWH werkt alleen als je een relatie (verbond) met Vader JHWH hebt door Hem lief te hebben met heel je hart (Marc.12:33). Want het heeft geen enkele zin om Gods Tora-instructies op te volgen om bij het huis Israëls te behoren. Als de basis, de liefde naar Abba Vader ontbreekt, zal het je niet baten (1.Kor.13:1-13).

Het getuigenis van Jezus

De tweede eigenschap die het nageslacht van de vrouw identificeert is het getuigenis van Jezus Christus. Hoe kunnen wij de overigen van het nageslacht van de vrouw, die Gods geboden in acht nemen nog meer herkennen? Vaak wordt gezegd dat je een ‘getuige van Jezus’ moet zijn. Dat is goed, maar dat is niet wat er hier met ‘het getuigenis van Jezus’ bedoeld wordt. Laat de Openbaring van Jezus, licht geven op deze bijzondere eigenschap van de laatste generatie verbondsvolk.

Op.19:10         En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. 

Johannes is niet de enige die het getuigenis van Jezus heeft, het zijn ook zijn mededienstknechten, die het getuigenis van Jezus hebben. En dit getuigenis is de geest van de profetie. Ja zul je zeggen, we hebben toch allemaal de Geest van God ontvangen. Hoe weet je dan dat je de geest van de profetie hebt? Wat heeft Jezus over de Geest gezegd; Hij zal u alles leren wat ik uw geleerd heb en Hij zal u de toekomst vertellen (Joh.16:14-15). Wat heeft Jezus ons geleerd? Welke toekomst wordt er verkondigd? Hoe weet je dan dat je ‘het getuigenis van Jezus hebt’, ‘de geest van profetie’, samen klikt met de andere broeders (en zusters)? Wederom geeft Jezus zelf het antwoord.

Op.22:9           En hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God.

De gemeente van Jezus Christus zijn zij die de woorden van dit boek, de Bijbel waar je uit leest van kaft tot kaft serieus neemt en onderdeel geworden is van je leven door erna te leven. Met name de Tenach (OT), want op het moment dat Johannes dit opschreef bestond het NT nog niet. En Jezus leerde uitsluitend uit de Tora, Psalmen en de Profeten. Alleen Vader JHWH kan in je hart kan kijken of je Zijn Woord in acht neemt. Daarom is Hij de enige die Zijn volk, het overige van het nageslacht van de vrouw ‘in de laatste dagen’ bijeen zal brengen.

Als je in de afgelopen jaren Gods stem in je hart hebt horen roepen om terug te keren naar Zijn Woord, Zijn Verbond en je bent Zijn geboden gaan opvolgen door bijvoorbeeld Zijn Sabbatten en Feesten te onderhouden en je houdt van Zijn Woord en verlangd daarin onderwezen te worden, dan heb je het getuigenis van Jezus Christus. Hieraan zullen we elkaar, zoals Johannes dat heeft opgeschreven, “als broeders” (en zusters) elkaar in herkennen. Zij zijn het overige van het nageslacht van de vrouw, de schare welke JHWH ‘in de laatste dagen’ bijeen zal brengen. Hij heeft het teken gegeven om je nu hierop op deze samenkomst voor te bereiden.

Luc.21:28        Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

Je weet welk Hebreeuwse woord voor het woord ‘verlossing’ staat. Ja de komst van ‘Jeshua’ (Jezus) is nabij. Zeer nabij om jou te ontmoeten. Wanneer deze dingen geschieden? Dit is onder andere het teken van de barende vrouw uit Openbaringen 12:1 dat reeds heeft plaatsgevonden. Nu is het een kwestie van wijs handelen om op Gods teken, tijdelijk voor ‘de laatste dagen’ naar onze verblijfplaatsplaats af te reizen die JHWH voorbereid heeft (Op.12:6,14).

Jer.30:9-11     maar zij zullen JHWH, hun God, dienen, en hun Koning David, Die Ik hun zal doen opstaan. U dan, wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob (huis Israël), spreekt de Heere JHWH, wees niet ontsteld, (huis) Israël, want zie, Ik (JHWH) ga u verlossen uit verre landen, uw nageslacht uit het land van hun gevangenschap, zodat Jakob (huis Israël) terugkeert, rust heeft en zonder zorgen is, en niemand hem schrik aanjaagt. Want Ik ben met u, spreekt JHWH, om u te verlossen, want Ik maak een vernietigend einde aan alle heidenvolken waarheen Ik u verspreid heb.

Ben je gereed om te vetrekken?

14 Responses to “De laatste teken(en)”

Read below or add a comment...

 1. Winand says:

  Komende tekenen in de sterrenhemel om in de gaten te houden.

  – 20 mei 2012 En de zon zal verduisterd worden
  – 6 juni 2012 Teken in de zon (de Morgenster in de Zon)

  En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven (Luc.21:25).

 2. Cephas says:

  Winand,sorry maar volgens mij is dat niet juist Jer.30:9-11 maar zij zullen JHWH, hun God, dienen, en hun Koning David, Die Ik hun zal doen
  opstaan. U dan, wees niet bevreesd Er staat die Ik hun verwekken zal.dit is niet gelijk aan hun zal doen opstaan verder is er ook een klein beetje verwarring tussen de tien stammen Efraim en de twee stammen Juda YHWH sprak tot Israël(dat is n,l de stam vader) dat zijn alle stammen en niet alleen de noordelijke of de zuidelijke Merk op dat JHWH spreekt tegen het huis Israël (Efraïm en de overige stammen die
  in nog de wereld is) en tot Juda (toen de zuidelijke stammen). Behoor jij tot één van
  die tien stammen of tot een Efraïm of tot de verbond gelovigen Wij zijn allemaal nog in de wereld en alleen Juda is in het thuisland.En de gerust stelling aan …. vind ik voorbarig we moeten allen de eindstreep nog halen en niet achteroverleunen en denken dat we er zijn want dat is misleiding

 3. gerben says:

  Hallo,
  Vorig jaar heb ik ook het beeld gezien van Op 12 en werd er ook bij bepaald. Ik denk echter dat het niet het exacte weergave is,ik ben er veel mee gaan onderzoeken, en heeft heeft mij enorm gericht op de wederkomst, alleen volgend jaar in 2013 verschijnt het weer
  en dan boven Yerusalem.
  In 2014 en 2015 verschijnen er maans en zonsverduisteringen de maansverduisteringen (4 stuks) exact op de feest tijden moedim en de zonsverduisteringen op de nieuwe maan abib als ik het goed heb.
  De berekening van de feestdagen zijn volgens exodus en niet volgens de hillel2 kalender dat verschilt een paar dagen.
  zie bv http://www.testeverything.net of daniëls timeline op youtube.
  De tekenen de aankomende jaren zijn echt bijzonder en volgens de tekenen die ik net noemde in combinatie met bazuinfeest 2016 precies 1260 dagen en 1290 dagen terug rekenen kom je precies uit op purim 2013. En de dag na de winter en voor de shabat. Dat is in maart en februari 2013.
  Oja op bazuinfeest 2016 is er ook een zonsverduistering en de maan geeft haar licht ook niet (nieuwe maan) En we weten niet hoelang nieuwe maan duurt.
  Dus het zou goed kunnen dat het idd nog een kwestie van maanden is.
  Ik denk van wel en maak voorbereidingen voor de vlucht.
  We hebben alles opgetekend in een kalender met uitleg, dit voor de gelovigen zodat we het kunnen onderzoeken en testen, ik heb de kalender nog niet digitaal, maar zou hem evt wel kunnen opsturen per post.
  Shalom bShem Yeshua.
  Mvg Gerben

 4. xandrah says:

  Openbaring 12,
  dit is toch al gebeurd? Jezus is geboren, gestorven en weer opgestaan.
  Ik lees dit altijd,met het idee, dat dit al gebeurd is.
  Gaat Hij nog een keer geboren geworden?

  Zorgt Israël (vrouw) voor Zijn geboorte?

 5. Winand says:

  @ Xandra,
  Helemaal correct en goed gelezen.
  “En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren” is dan ook meerderemalen gezien op verschillende tijdstippen, zoals door de wijzen uit het oosten. Maar velen weten (nog) niet dat dit teken aan de hemel ook nog een andere boodschap (geboorte) doorgeeft. Zou een volk geboren kunnen worden in één keer (Jes.66:8)? Dit verwijst naar de andere zonen (en dochters) van JHWH. In de laatste dagen zijn het “de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben” (Op.12:17). Mooi he dat de tekenen in de sterrenhemel ook voor vandaag gelden.

 6. xandrah says:

  Het maakt het er (voor mij) niet makkelijker op, maar alsmaar ingewikkelder.
  Hoe langer ik geloof, hoe ingewikkelder het lijkt te worden.

  Is dat wat geboren gaat worden, een volk, die de geboden van God in acht neemt?

  Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft dergelijks gezien? Zou een land kunnen geboren worden op een enigen dag? Zou een volk kunnen geboren worden op een enige reize? Maar Sion heeft weeën gekregen, en zij heeft haar zonen gebaard.

  Ja, het zou kunnen. ‘en zij heeft haar zonen gebaard’ In meervoud, welke zonen dan?

 7. Winand says:

  Shalom xandrah,

  De Schrift zegt het.
  Niet te veel over nadenken hoor om het ingewikkelder te maken, gewoon dien wat Vader JHWH van je vraagt. Dat is je bescherming en behoud van je verlossing door Jeshua.

 8. xandrah says:

  Okee, maar zonen staat in mv. Welke zonen dan?

  Wb openbaring 12. Michaël die strijdt. Ik lees veel dat mensen zeggen dat hij dat gaat doen in de eindtijd.

  Maar ik heb het nooit anders gelezen, begrepen als: hij strijdt allang, al sinds satan rondgaat als een brullende leeuw, en het leek me altijd dat satan dat niet alleen doet in de eindtijd, maar al sinds hij uit de hemel gedonderd is. Tegenover satan die rondgaat als een brullende leeuw (niet alleen in de eindtijd, ja of de eindtijd duurt al duizenden jaren), tegenover hem, staat Michael. Dat lijkt me parallel op te gaan.

  Niet te ingewikkeld maken, maar ik wil wel weten hoe het zit. Soms denk ik: ben ik nou gek?

 9. xandrah says:

  Tot de conclusie gekomen dat deze theorieën hier, ook niet kloppen.
  Nee, ik ben niet gek

  Bedankt voor de gastvrijheid.

 10. You are so interesting! I don’t suppose I’ve truly read
  something like this before. So good to discover another person with unique thoughts
  on this issue. Really.. thanks for starting this up.
  This site is one thing that’s needed on the web, someone with a little originality!

 11. Jan says:

  Ik lees dat de stand van de sterren zoals weergegeven in Openbaringen 12 slechts eenmaal gaat voorkomen en nooit meer zo zal zijn of zo geweest is. In bovenstaande recital lees ik dat dit reeds heeft plaatsgevonden in 2011. Volgens de geleerden zal deze stand bereikt worden op 23 september 2017. Wat is waar en wat is de uitleg van de rol van de draak in openbaringen 12 die het geboren kind bedreigd? En wie representeert het kind?

 12. Pat says:

  @ Jan,

  Jouw interpretatie klopt, het bericht en verhaal wat hier neergeschreven is klopt van geen kant en bestaat helaas voor de helft uit inlegkunde. Verwarrend en onnodig want het echte teken komt tevoorschijn op 23 september 2017 en het gaat dan om de koningsplaneet Jupiter (met strepen en een wond). Verder is het Hebreeuwse jaar 5777 (2017) belangrijk. De 120, 100, 70 en 50 jaren afstand vanaf 2017 terug gerekend naar belangrijke Joodse gebeurtenissen en de betekenis van de net genoemde getalwaarden op Gods kalender.

  De vrouw is zowel Maria als de natie “Israël”, het kind is zowel Jezus als de christelijke kerk (Zijn lichaam), wat geboren en weggerukt wordt heeft geen betrekking op de 144000, maar hoogstwaarschijnlijk verwijst het naar de opname.

  Bijzonder is ook de feestdag waarop deze gebeurtenis plaatsvind, de dag en uur welke niet bekend zijn.

  Er valt nog veel meer te vertellen, maar zeker is dat september 2017 het echte, volledige teken brengt en wat er dan gebeurt ? Wachten maar eerbiedig en vol verwachting af.

  Pat

 13. Dirk de Mooij says:

  Laten we de tekst uit openbaringen 12 wel in zijn geheel en in de daar vermelde kontekst staan? Het is dan niet het volledige teken en ik vraag mij af waarom dat er bij vermelding van het teken van de barende vrouw de rest van de tekst weggelaten wordt??? Wordt dat bewust gedaan om de mensen te misleiden? En waarom weten we niet wat er dan zou moeten gebeuren? Johannes zag namelijk nog een tweede teken en daar hoor ik niemand over. De wijzen uit het oosten wisten wel te vertellen wat de ster betekende. Nu wordt er gegist naar de betekenis van een onvolledig teken. Sommigen hebben het over de opname, maar dat is een hoax, waar iedereen elkaar mee gek maakt. Vroeger keken de christenen uit naar de wederkomst van de Heere Jezus tegenwoordig hoor je niks anders meer dan praten over de zogenaamde opname. Laten we ons echter bezighouden met de OPDRACHT, want de Heere Jezus zegt, dit evangelie zal gepredikt worden over de gehele wereld en dan zal het einde komen. Het gaat dus niet in eerste instantie over ONZE OPNAME maar om de komst van ZIJN KONINKRIJK, dat is veel rijker en breder. Wij bidden dan ook niet: onze OPNAME koom’ toch o Heer, maar Uw Koninkrijk koom’ toch o Heer.

 14. Winand says:

  Dag Dirk,
  Helemaal met je eens, maar de tijd dringt nu eenmaal om iedereen ook te waarschuwen om zich gereed te maken voor zowel de komende verdrukking en voor de komst van de Heer. Vooreerst het volgende; wil men het boek Openbaringen begrijpen dan heb je kennis (begrijpen en verstaan) van de hele Bijbel nodig. Het is immers een Openbaring van het bestaande Woord van God. Jeshua zei Hij (De Geest) die na mij komt zal uit het Mijne (Woord) nemen en u geven en Hij zal u de toekomst (vervulling van het Woord) verkondigen. Alle uitleg dat niet vanuit het Woord onderbouwd wordt is dus misleiding. Zo simpel is dat. Dan heb je nog verkeerde vertalingen, toevoegingen en weglatingen die altijd gebruikt worden om een misleidende leer te verkondigen. Je kunt dus alleen doorgeven wat door de Geest van God geopenbaard is, vandaar stukken die (nog) niet besproken zijn. De gouden regel is dat Gods Geest nooit en te nimmer buiten Zijn Woord gaat. Dat is voor elke gelovige ook een prettig en een veilig idee om niet misleid te worden. Als voorbeeld, lees mijn laatste twee lesbrieven over de Bruid en de gasten van de Bruid. Overigens is de opnameleer i.d.d. een leer om gelovigen van de waarheid weg te houden want voordat het Koninkrijk komt zullen we door een moeilijke tijd gaan en wie standhoudt tot het einde (van de verdrukking) die overwint. Openbaring 12 geeft daar alle informatie over.

  Beste Jan,
  Zo is het woord ‘kind’ toegevoegd aan de Openbaring 12. De vrouw (gemeente van Christus) geeft geboorte aan een ‘mannelijke’ dat slaat op een volwassen zijnde groep gelovigen. De draak is de tegenstander die voor (in tijd) de vrouw staat die op het punt staat om geboorte aan het ‘mannelijke’ te geven en eerst 1/3 van de van de sterren met zijn staart op de aarde zal werpen. (De zon en de sterren bepalen de hemelse/Genesis kalender.) 1/3 van de sterren wijst op 4 maanden. Profetisch zijn 4 maanden gelijk aan 120 dagen (4×30). 23 september is het de herfst equinox en volgens de hemelse kalender (dus niet Joodse) de eerste dag van de zeven maand Ethanim (is niet hetzelfde als Thisri). De dag van Jom Teruah (Bazuinfeest). De eerste dag van het Bijbelse jaar dat bepaald wordt door de lente equinox is 20 maart. 2 April was het Pesach, plus 7 shabbat (weken) + 1 tellen kom je 28 mei de dag van Shavuot. Dat is precies 120 dagen voor 23 september. Lees de preek van Petrus in Handelingen 2 volledig wat er nog meer op de dag van Pinksteren (28 mei) zal gaan gebeuren.
  Shalom,

Reageer

*