De Dag des Heren

De laatste koninkrijken

Deel 5 van de laatste dagen vòòr ‘De Dag des Heren’

Op.13:1-3        En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien horens had, en op zijn horens waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.

In de vorige lessen lazen we dat het beest uit de zee, tot op de dag van vandaag alles te maken heeft met de misleidende Babylonische religies en dat deze in de ogen van JHWH niets anders zijn dan godlasterlijke afgoderij. Het zit (on)opvallend bijna overal in levensstijlen verweven, bezit van mooie beeldjes, plaatsje tot aantrekkelijke muzikale liedjes. Een overzicht van wat er allemaal met zijn zegel te koop is kun je lezen in Openbaringen 18 vers 11-13. Een ieder die het teken van het beest in zijn voorhoofd (gedachten) en/of handen (handelen), vaak zonder dat men het zelf weet ontvangen heeft, is in staat om deze afgoderij te kopen (ontvangen). Dat wil zeggen je komt er vanzelf mee in aanraking als je naar misleidende on-Bijbelse Babylonische boodschappen luistert.

Op.13:14         het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest.

In de laatste dagen dat vòòr de komst van ‘De dag des Heren’ is,  zal het beest extra hulp krijgen en tot het uiterste gaan om iedereen inclusief gelovigen te verleiden (Op.13:11-17). Hij zal dit doen op een wijze dat iedereen zal aanspreken namelijk het letterlijk naspelen van gebeurtenissen die in het boek Daniël en  Openbaringen beschreven staan (2.Kor.11:14). Daarom heeft Vader JHWH Zijn verbondskinderen met Zijn Sabbatten verzegeld zodat je niet zult struikelen.

Daniël profeteerde over hetzelfde beest dat door Johannes beschreven is echter, in tegenstelling tot Johannes keek Daniël voorruit in de tijd. Daniël geeft ons een duidelijke verklaring van de kern van zaken. Dat betekent dat het voor een ieder vast moet staan wat Daniël over het beest te zeggen heeft. We gaan dus niet in op bijzaken hoe het beest precies te werk gaat. We kijken alleen naar zijn herkomst, autoriteit en voor ons het belangrijkste wanneer zijn einde is.

Dan.7:1-6        In het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babel, had Daniël op zijn bed een droom en kreeg hij visioenen voor ogen. Toen schreef hij de droom op. De kern van de zaken omschreef hij als volgt: Daniël nam het woord en zei: ’s Nachts in mijn visioen keek ik toe, en zie, de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op, en vier grote dieren stegen op uit de zee, die van elkaar verschilden. Het eerste was als een leeuw, met vleugels van een arend. Ik keek toe totdat zijn vleugels uitgerukt werden. Het werd van de aarde opgeheven, het werd als een mens op zijn voeten gezet en het werd een mensenhart gegeven. En zie, een ander dier, het tweede, leek op een beer. Het richtte zich op naar één kant. Het had drie ribben in zijn muil, tussen zijn tanden. Men zei het volgende tegen het dier: Sta op, eet veel vlees. Daarna keek ik, en zie, er was nog een ander dier, als een luipaard. Het had vier vogelvleugels op zijn rug en het dier had vier koppen. En het werd heerschappij gegeven.

De dieren die in het visioen van Daniel genoemd worden komen uit dezelfde zee (volkeren en natiën). Zowel Daniel als Johannes spreken over dezelfde beest(en). Voordat we verder gaan moeten we eerst vaststellen waar deze dieren voor staan. In vers 17 zegt Daniël: Die grote dieren, die vier in getal zijn, zijn vier koningen, die uit de aarde zullen opstaan.” Profetisch gezien staat een dier gelijk aan een koning(rijk) die haar macht uitoefent op de hele aarde. Vier van de genoemde  wereldordes zijn letterlijk geweest.

De leeuw, het eerste beest vertegenwoordigt Babylon. Ondanks dat Babylon als zichtbare wereldheerser niet meer bestaat, weten we uit de vorige lessen dat haar  gedachtegoed door de jaren heen stand heeft weten te houden. Het tweede rijk dat vertegenwoordigd wordt door de beer is het Perzische rijk. Het wereldrijk Griekenland wordt als een luipaard voorgesteld, Johannes zag een panter. Het rijk werd later opgedeeld in vier stukken en verdeeld onder de vier generaals (koppen) van Alexander de Grote. De geschiedenis verteld ons dat deze Koninkrijken tijdens en na het leven van Daniel werkelijk hebben bestaan. Als het eerste deel van de profetie van Daniel letterlijk is uitgekomen, zal de rest van zijn visioen ook voor honderd procent tot het einde waarheid worden.

Dan.1:7           het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had tien horens.

Het vierde dier is uitzonderlijk, volgens Daniel de gevaarlijkste van allen. Dit is dan ook het beest dat Johannes uit de zee zag komen. Dit beest/koninkrijk heeft alle anti goddelijke eigenschappen en kenmerken van de voorgaande drie koninkrijken overgenomen. Het lijkt op een panter (Griekse afgoderij), heeft poten van een beer (Perzische afgoderij) en een muil van een leeuw (Babylonische afgoderij). Ook het wereldrijk Rome wordt niet vergeten. Dit rijk wordt voorgesteld als de ijzeren tanden die eet en verbrijzeld en de rest met zijn poten vertrapt. Zie ook Daniël 2, het  beeld uit de droom van koning Nebukadnezar dat deze vier  koninkrijken vertegenwoordigt.

Nu weet je waarom het beest dat uit de zee komt het mysterie van Babylon genoemd wordt (Op.17:5). Vanaf het eerst wereldrijk Babel, tot en met het laatste rijk Rome, draagt het beest uit de zee alle afgoderij en alle godlasterlijke eigenschappen die deze wereldrijken hebben voortgebracht, met zich mee. Alles wat zich tegen JHWH en Zijn Woord de Tora keert, heeft het beest in zich. Er hoeft maar één of enkele van deze godslasterende zaken in levensstijl aanwezig te zijn en de link is gelegd. Zie de lijst met kenmerken in Openbaringen 18 vers 11-13.

Ook had het uitzonderlijke vierde dier uit Daniël net als het beest uit Openbaringen tien horens. Over deze horens zegt Daniël het volgende: “En de tien horens duiden aan dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan, en na hen zal een ander opstaan. Die zal verschillen van die er eerder geweest waren. Drie koningen zal hij vernederen. (Dan.7:24)”. Die andere hoorn’ zegt Daniël is een geval apart. De tijd is kort, daarom zullen we al deze horens/koningen die geweest zijn overslaan en ons verder richten op ‘die andere hoorn’ die na hen kwam en die kennelijk nog bestaat.

Wie is die andere hoorn/koninkrijk?

Dan.7:8           Terwijl ik op de horens bleef letten, zie, een andere, kleine, horen rees daartussen op. Drie van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.

‘Die andere hoorn’ wordt voorgesteld als een kleine hoorn/koninkrijk die tussen tien koninkrijken opstond. Een klein koninkrijk maar met een grote wereldse invloed. Dit kleine hoorn/koninkrijk kan niet anders geweest zijn dan de geboorte van het pausdom als koninkrijk, bestaande uit een koning (paus), een stuk land, een volk en een wet. Dit zijn vier eigenschappen van een koninkrijk. Het pausdom bestond al sinds 384 NC maar was nog geen zelfstandig koninkrijk. Deze kleine hoorn onder leiding van Stefanus II(I), werd in het jaar 755 NC door koning Pepijn de Korte van Franken verheven tot koninkrijk. Wat er nog van overgebleven is, staat vandaag bekend als Vaticaanstad. Het heeft wereldwijd, met name in de middeleeuwen, haar godslasterende macht uitgeoefend.

Tot op de dag van vandaag is dit koninkrijk actief. Het volgende bericht heb je onlangs in het NOS nieuws kunnen lezen: “Cuba heeft Goede Vrijdag uitgeroepen tot feestdag. De regering besloot daartoe na een verzoek van paus Benedictus, die afgelopen week een bezoek aan het land.” Dit terwijl Cuba jarenlang een communistisch land is en nog steeds is. Hoe is het mogelijk dat deze kleine hoorn de wet van een ander land met één bezoek van een paus kan veranderen (Op.13:12). Hebben niet alle koningen van deze aarde een ontmoeting met hem gehad (Op.17:2)? En dan te weten dat goede vrijdag helemaal niet de dag is waarop Jezus aan het kruis gestorven is. Toen Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus vroeg op de zondagmorgen (het was nog donker) naar het graf gingen was Jezus al verdwenen (Mark.16:2,6). Zelf zei Hij dat Hij drie dagen en nachten in het graf zou liggen (Mat.12:40).

Het onderwijzen en opleggen van verkeerde informatie is dan ook één van haar eigenschappen die door Daniël voorzegd is: ”Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet [Gods Woord] te veranderen” (Dan.7:25). Door de jaren heen is JHWH’s Woord door (nieuwe) Bijbelvertalingen veranderd en heeft deze kleine hoorn haar leugenachtige sporen achtergelaten. Voor het meest betrouwbare Bijbelvertaling kun je het best de King James vertaling uit het jaar 1611 lezen.

In Openbaringen wordt deze kleine hoorn voorgesteld als een vrouw die overspel pleegt met alle afgoden (Op.17:1-7). Zij zit op hetzelfde beest met de tien horens  dat uit de zee kwam (Op.17:3 en Op.13:1). Zij is doordrenkt met dezelfde godslasterlijke woorden, welke Daniël over de kleine hoorn schrijft: “ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak” (Dan.7:8). 

Op.17:3          En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens.

Dit kleine koninkrijk (hier voorgesteld door een overspelige vrouw) zal volgens Daniël ook al JHWH’s ‘vaste tijden’ (Moedim/Feesten) veranderen. En zij heeft inderdaad kans gezien om alle sabbatten (Moedim) van JHWH, de wekelijkse en de grote sabbatten te veranderen. De heilige (apart gezette) dag van JHWH, de wekelijkse sabbat die op zaterdag de eerste dag van de week valt, heeft zij veranderd in de zondag, de eerste dag van de week. Eén van de redenen waarom Johannes haar als hoer (Op.17,1,15,16) uitmaakt is onder ander vanwege haar overspel met de zonnegod of godin. Deze zonnegod heeft vele namen. ”Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen” (Dan.7:25) 

Veel kinderen van JHWH zijn door deze on-Bijbelse leer, (zuurdesem) aangetast. Zij worden door deze kleine hoorn/overspelige vrouw misleidt en kunnen daardoor JHWH’s zegel, het houden van Zijn sabbatten voor in deze laatste dagen niet ontvangen. Ook dit is door Daniël voorzegd: ”Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken” (Dan.7:25). Vertegenwoordigers van haar willen JHWH’s Gerechtigheid niet opvolgen laat staat onderwijzen, want zij denken hun eigen gerechtigheid te hebben. Deze vrouw heeft zelfs de grote Sabbatten (Moedim) van JHWH uit haar onderwijsprogramma geschrapt en daarvoor in de plaats afgodenfeesten geplaatst zoals het paasfeest naar de godin Ishtar en het kerstfeest na de afgod Tammuz. Het zijn allemaal Babylonische leugens die de tegenstander (satan) via haar on-Bijbelse leer aan JHWH’s kinderen heeft opgelegd om hen van JHWH’s behoudenis vandaan te houden. “de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten” (Dan.7:25). 

Op.13:4           En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?

Zij beweren en verkondigen dat JHWH’s “vaste tijden” (Moedim) ofwel Gods Feesten die in Leviticus 23 beschreven staan, niet meer geldig zijn en daarvoor in de plaats vieren zij het Babylonische paasfeest en kerstmis. Dit vieren staat gelijk aan het uitspreken als: “wie is aan dit Beest gelijk”, “wij staan boven God”. Zie in de vorige lessen hoe koning Salomo en koning Nebukadnezar zich verhoogd hebben. Daarom zegt Daniël dat deze kleine hoorn met haar Babylonische erop uit is om alle gelovigen te gronde te richten. Er is maar één uitweg om uit dit netwerk van leugens te ontsnappen. Luister naar JHWH’s stem in je hart!

Op.18:4           En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.

Wanneer eindigt het koninkrijk van deze kleine hoorn?

Dan.7:25         Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen.

De heerschappij van deze kleine hoorn/vrouw zal niet eeuwig duren. Daniël voorzegt dat zij een tijd, tijden en een halve tijd gekregen heeft om de gelovige op de proef te stellen waarna een gerechtelijk oordeel komt. Met het Gerechtshof (van JHWH) wordt verwezen naar de dag van het oordeel, of wel ‘De Dag des Heren’. Kinderen van het licht die Gods zegel dragen, die JHWH’s Feesten (uit Lev.23) vieren weten dat deze zitting van Gods gerechthof op het grote Sabbatsfeest Jom Kippoer valt. Het is een dag waarop JWHW Zich met Zijn verbondskinderen zal verzoenen en tegelijkertijd een dag waarop Hij de tegenstander(s) zal oordelen. 

Op die dag zal alle macht van de kleine hoorn ontnomen worden en de overspelige vrouw zal ophouden te bestaan. Een tijd, tijden en halve tijd staat voor een periode van 3 ½ jaar. Johannes bevestigd wat Daniël over de levensduur van de kleine hoorn  voorzegd heeft. Hij zegt dat haar macht tweeënveertig (42) maanden duurt, dat staat gelijk aan dezelfde tijdsduur van 3 ½ jaar. 

Op.13:5           En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen. 

Omdat er profetisch gesproken is, moeten we de 42 maanden dan ook in profetisch perspectief zien en omrekenen naar profetische jaren om tot het juiste jaar te komen wanneer de kleine hoorn/vrouw door JHWH geoordeeld zal worden. Een Hebreeuwse en profetische maand telt 30 dagen. Met 42 maanden x 30 dagen komen we op een totaal van 1260 dagen. Verder geldt dat 1 profetische dag gelijk staat als 1 jaar en zo komen we uit op 1260 jaar dat voor de levensduur van de kleine hoorn, ofwel de maximale leeftijd van de overspelige vrouw uit Openbaringen.  Eerder hebben we al gezien dat de geboorte van deze kleine hoorn/koninkrijk in het jaar 755 heeft plaatsgevonden.     755 + 1260 = 2015. In het jaar 2015 valt Jom Kippoer (de zitting van Gods gerechtshof) op 23 september

Nu hoor je sommigen zeggen: Ja maar, “niemand kan de dag nog het uur weten”, “alleen de Vader” (Mat.24:36 en Mark.13:32). Dat is helemaal juist. Maar het zijn ook alleen de dwazen die deze teksten als stopwoord gebruiken omdat zij zonder olie in hun lampen volledig in het duister tasten (Mat.25). Voor hen zal Hij komen als een dief in de nacht (1.Thess.5:2). Maar jij niet, jij bent een kind van het licht, jij bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen (1.Thess.5:4). Jij leeft volgens JHWH’s Gerechtigheid en viert de wekelijkse en de grote sabbatten van JHWH. Daarom ben je ook bekend met Hebreeuwse gezegdes en gelijkenissen die voor de dwazen een geheimenis zijn (Mark.4:11). Jij weet dat “de dag en het uur dat niemand weten kan” een Hebreeuws gezegde is en het trompettenfeest vertegenwoordigd. ‘Jom Terruah’ valt als enige feest op een nieuwe maansdag die niemand van te voren kan vaststellen. Ook weet je dat ‘alleen de Vader kan het weten’ een Hebreeuws gezegde is voor een aanstaande bruiloft. In Hebreeuwse kringen weet alleen de Vader van de bruidegom wanneer zijn huis gereed zal zijn om de bruid en de bruidegom (zijn zoon) te kunnen ontvangen. Deze ontmoeting zal plaatsvinden op diezelfde dag ‘Jom Terruah’ bij het blazen van een bazuin. Eens zal de Messias terugkeren naar de aarde om Zijn bruid op te halen, Jom Kippoer valt tien dagen later. Loop de dwazen niet achterna want zij stellen de komst van Jezus elke keer uit en schuiven het voor zich uit. Het niet willen onderkennen en accepteren van JHWH’s ‘vaste tijden’ (Moedim) zal een ieder op ‘De Dag des Heren’ duur komen te staan.

Luc.19:44        En zij zullen u met de grond gelijkmaken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend.

Wij wandelen niet in duisternis, Vader JHWH laat zijn verbondskinderen niet in de steek! Zijn Woord staat voor eeuwig vast: Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben” (Jes.46:10). “Maar past u op; zie, Ik heb u alles van tevoren gezegd” (Mark.13:23)! “Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen” (Joh.16:13).

Amos 3:7         Voorzeker, de Heere JHWH doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.

Nog een koninkrijk.

Hoe zit het dan met het aardse volk Israël? Wanneer kreeg dit volk haar land terug en werd zij opnieuw een staat/koninkrijk? We hebben allemaal wel eens van de volgende profetische woorden van Jezus gehoord:

Mat.24:32-34 Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn.

Voor dat ik verder ga, moet eerst het volgende over het volk van JHWH voor je vast staan. De huidige staat Israël, de Joden en het overblijfsel van de andere stammen die zich vandaag in het land Israël gevestigd hebben is (nog) niet hetzelfde als het verbondsvolk dat zich geheiligd (apart gezet) heeft om Jeshua (Jezus) te ontmoeten. Lees mijn lessen over JHWH’s verbondsvolk, ‘in de laatste dagen’ over de duidelijke  verschillen die Gods Woord beschrijft. Uiteraard zijn er ook inwoners in het land Israël die tot JHWH’s ware verbondsvolk bekeerd hebben. En natuurlijk hebben alle inwoners recht op de belofte van JHWH die Hij aan Abraham, Izaäk en Jacob beloofd heeft. Maar, het is geen automatisme dat de huidige inwoners van de staat Israël ook automatisch JHWH’s uitverkoren verbondsvolk is dat straks in het duizendjarig vrede rijk zal erven, dat is on-Bijbels. Zij moeten net als elk andere persoon de Messias Jezus aannemen. Lees de vier Evangeliën er maar eens op na en let op de woorden die Jezus tegen de farizeeën (nu Joodse Rabbi’s), Sadduceeën en de overige inwoners van Israël predikt.

Met de vijgenboom wordt dan ook alleen naar de staat Israël verwezen als onafhankelijk koninkrijk en niet naar het heilig (apart gezette) verbondsvolk dat Tora gezind is en overeenkomstig JHWH’s Gerechtigheid leeft. Daarnaast is deze profetie uit Mattheüs 24 een parabel / gelijkenis over een vijgenboom dat vergeleken wordt met het aardse koninkrijk Israël. “Gods Koninkrijk is niet van deze wereld” (Joh.18:36).

Nog een misinterpretatie van de woorden: ”Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan”. Het Griekse woordje ‘Genea’ dat met ‘geslacht’ is vertaald had beter vertaald kunnen worden met generatie. In plaats van de bovengenoemde woorden kan je ook lezen “binnen deze generatie”. Als ik tegen een student zeg: “het project moet in dit jaar af zijn”, dan bedoel ik binnen een tijdsbestek van nu en het einde van dit jaar of zoals de Bijbelvertalers zouden zeggen “dit jaar zal zeker niet voorbijgaan…”. Begrijp je wat ik bedoel? Eerder kan/mag dus ook. Want als een generatie 70 jaar is (Ps.90:10) dan denken sommigen dat het minstens 70 jaar moet duren om tot het betreffende jaar uit te komen. Als in 1948 het Joodse volk terug keert naar het land Israël wordt er vervolgens gezegd dat “in het jaar 2018 De Heer terug komt” 1948 + 70 = 2018. Dit is niet juist, 2018 is de deadline wanneer het nog mogelijk is. De wederkomst van de Messias kan ook eerder plaatsvinden. Overigens kon je in 1948 nog niet spreken van een koninkrijk, de terugtocht was nog  in volle gang (uitspruiten van de bladeren).

In 1967 woede een zes daagse oorlog. Het resultaat van deze oorlog was dat Jeruzalem weer in Israëlische handen kwam. Er staat geschreven dat in een Jubeljaar, eigenaren hun land/eigendom weer terug zouden krijgen (Lev.25:10). Nu kunnen we niet met 100% zekerheid vaststellen dat 1967 een jubeljaar is. Volgens Joodse geschriften hield de telling voor Jubeljaren op te bestaan ergens in 586 VC bij de val van de eerste tempel. Het volgende is dan ook een aanname dat 1967 een jubeljaar is. Maar ik wil je deze informatie vanwege de meervoudige overeenkomsten niet onthouden. Zo was deze zesdaagse oorlog aanleiding geweest voor de bekende Jom Kippoer oorlog. Ik kom daar in een volgende lesbrief op terug.

Na het vernietigen van de Egyptische luchtmacht trokken Israëlische tanks en troepen de Sinaï-woestijn in, met steun van parachutisten die de artillerie van de tegenstander uitschakelden. De Egyptische troepen waren overrompeld en ontvingen tegenstrijdige orders van hun superieuren. Op bevel van Nassar trokken de Egyptische troepen en haar bondgenoten op 7 juni 1967 terug waarna Jeruzalem in handen van de Israëlieten kwam.

Duur van een Jubeljaar staat gelijk aan 7 sabbatsjaren (7×7= 49 jaren).  In profetische dagen is dit omgerekend (49×360= 17640 dagen). Tel vanaf de datum 7 juni 1967 de 17640 dagen erbij op, dan kom je terecht op de datum van  23 september 2015. 

Zoals we al eerder lazen valt deze dag volgens de Joodse kalender op het grote sabbat (feest) Jom Kippoer. Jom Kippoer is het zesde feest van JHWH, daarna komt als laatste het Loofhuttenfeest. Als je bekend bent met het feest Jom Kippoer dan weet je dat het net als ‘De Dag des Heren’ twee kanten heeft. Aan de ene kant een oordeel aan de andere kant een verzoening. Het is een afspraak op een vastgestelde tijd (=Moed) met de Allerhoogste. Wat geweldig is het toch om een kind van het licht te zijn die het zegel voor ‘in de laatste dagen’ van JHWH geaccepteerd heeft door al Zijn sabbatten te onderhouden. Daarom mag je ook weten dat Jom Kippoer voor jouw een grote verzoening met Vader JHWH is. We zullen uitzien naar deze ‘De Dag des Heren’ waarop wij de wederkomst van Jeshua (Jezus) mogen verwachten?

Fil.1:6              Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. 

5 Responses to “De laatste koninkrijken”

Read below or add a comment...

 1. Benina Verstraete says:

  Ja,het is juist.Wij wonen aan de kust in Belgie,iedereen met werken op shabat,wij willen de shabat houden,maar door onze werk omstandigheden kan het niet.Mijn man moet elke shabbat’smorgens werken. Ik werk in de verkoop,daar ik in één shabat in de maand. Wij willen maar het gaat nog niet. Ons verlangen is er,komt er plots een mogelijkheid,doen we het.De feesten enz dat lukt,prijs Abba,we hebben daar al echte wonderen mogen ervaren. We weten Dat Abba met alles bezig is en we indedaad Zijn zegel hebben.Apart ja,door we verder gaan in Yhwh’s Woord Thora,zien we zelf ons kleinkinderen niet meer en dit al twee jaar. Abba alleen kan het veranderen,we vertrouwen op Hem. In Yeshua Danny en Benina uit Oostende

 2. Ima says:

  De staat Israel ontstond -naar mijn mening- in 1947 (Op 29 november 1947 stemt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in met het plan van de internationale UNSCOP-commissie (United Nations Special Comité on Palestine) voor de opdeling van het mandaatgebied Palestina in verschillende delen: een Israëlisch, Arabisch en internationaal bestuurd deel (Jeruzalem en Bethlehem).
  (Binnen) 70 jaar later zou dan (voor) 2017 zijn.
  Waarom ik dit meld: in de Torah staat dat de leeftijd om mee te doen aan een oorlog voor Israelieten 20 jaar is. En de oorlog van 1967 is precies na 20 jaar. En met overwinning!
  Dat vind ik zelf -naast een hele mooie overeenkomst met de Torah- een heel duidelijk punt in evt. berekeningen.

 3. Cephas says:

  Shaloom Winand,Aller eerst nogmaals hartelijk dank voor het plaatsen van de Bijbelstudies,ik schreef al dat YHWH nooit iets af neemt maar altijd toevoegt Jaren hebben wij tijdens de Sjabbat Bijbelstudies gelezen van Zerubbabel maar die was er plotseling niet meer en dan kwam U in beeld.Jammer dat U niet overal de juiste namen gebruikt af en toe gaan mijn haren staan als ik God lees en moet ik dat gelijk in mijn gedachten en voor lezen veranderen.Want ik neem aan dat u met (God) YHWH bedoeld de ELOHIM van Israël(waarom dan niet gewoon geschreven want HIJ heeft DIE naam genoemd tegen Mosjee) dat Hij bij die naam bekent gemaakt wilde worden.Verder ook al zijn wij kinderen van het licht we zijn er nog lang niet we hebben de eindstreep nog niet gehaald.Ook kinderen van het licht kunnen vallen en of struikelen.
  Verder gaf U aan dat de enige feestdag ‘Jom Terruah’ op een nieuwe MAAN dag valt dat is juist maar we moeten met alle feestdagen Moedim rekenen met de nieuwe maan
  Geen jaren van te voren reeds vast te stellen gelijk onze oude broeder Juda. GA NIET IN DEZELVE FOUT want dat is toevoegen aan ZIJN woord.Dit wil ik alleen de nieuwkomers onder ons

 4. Winand says:

  Shalom Cephas,

  Het gebruik van titels en namen heb ik meerdere keren overwogen. Echter als ik in de Messiaanse stijl schijf begrijpen veel christenen niet wat de boodschap is. En deze doelgroep was een van mijn uitgangspunten, vandaar. Betreft de nieuwe Maan, helemaal mee eens.

 5. cephas says:

  Een gemiste kans want ze zijn er zo aan gewent en jij wordt er voor afgerekend i.v.m misleiding want als je het niet weet is het geen zonde alleen een gemis maar als je het weet en toch niet doet is dat een Zonde.
  Ik wil niet oordelen hoor maar dat is mijn menig dat doet Juda ook bewust de namen niet noemen en dat is ZONDE volgens ABBA en tevens misleiding

Reageer

*